De waarheid: socialistisch weekblad

1206 0
08 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Februari. De waarheid: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j09w08xw5z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Qe ïîiîjrffîiTiff Nr 9. Prijs : 5 Centiemen. Zondag 8 Februari 1914 DE WARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIJEN SOCIALISTENBOND „ Sleclits Ixij clie> de» vrij-tieid van anderen li©ï Iieeft le «lit» m&ll w<p.es r-digi % ALLE BRIEFWISSELINGEN TF. ZENDEN NAAR DE * Nieuwe Veemarkt, 19, GENT . ABOJVNBJMBNTiSPRIJiS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor G maanden. . . : » 2-00 Voor 1 jaar » 4-00 OP VOORHAND BETAALBAAR — Annoncen worden geplaatst volgens overeenkomst — Zij zitten nu loch in het Gollege !?! Met de schandelijke belastingen van allen aard die dit jaar reeds zullen geheven worden, is het nu wel het gepaste oogenblik eens het geweten te onderzoeken van de zooge-zegde modelbestuurders, en eens nauwkeurig na te gaan wat ze gedurende de zes jaardat ze deelmaken van het College, hebben uitge-richt.Om dit met vrucht en in aile oprechtheid te bespreken, is het noodig vooraf het korl verleden te herinneren, dat ligt tusschen 1896 en 1908. In 1895 had de gemeentekiezing plaats met de nieuwe kieswet. Teri gevolge dezer kiezing was de gemeen-teraad samengesteld uit 13 liberalen, 12 katho-liekenen 14 radico-socialisten. Met behulp der katholieken werd er eer homogeen liberaal college samengesteld, dai voor plicht had de stad eerlijk en spaarzaan te besturen. Die samenstelling beviel hoegenaamd nie de uiterste,linkerziide, welke s£$g8t$cM op hun getal gekozenen, meende recht te heb ben op een deel van het College. Van af de eerste zitting begonnen de moei lijkheden en werd het liberaal College in a zijne werkingen steeds voortdurend gedwars boomd. Te recht of ten onrechte moesten zij vat wege de socialisten aile soorten van beschul digingen verduren, en geen enkele zittinj ging voorbij of het regende voorstellen, dii groote geldelijke uitgaven meebrachten, zon der ooit de bron aan te duiden om, hetzi door besparingen of door nieuwe inkomsten die uitgaven te dekken. Hoe menigmaal hebben wij den fameuzei modelbestuurder van Vooruit in voile ge meenteraadszitting hooren roepen : « geel ons het bestuur in handen, en gij zult wa anders zien ! » Inderdaad, hij had gelijk; wij hebben ni wat anders gezien, de feiten hebben het ni bewezen. En die het nu nôg niet gelooft za hetbinnen kortwel gevoelen. Wij behoeven de politieke zwenkingen e: karpersprongen niet meer te herinneren di het verbond met de katholieken zijn voora gegaan. Dit verbond heeft te kortstondig gewees om het groot talent van onze schepen va financiën, den heer Anseele, te laten kenner Later sloten zij een verbond met de liberaler De eerste gelegenheid welke hem gegevei werd was de uitbating van het Fransch thea ter. Niemand toch van u heeft de som vergetei dat het tooneelseizoen 1911-12 eu 1912-12 dusop 2 jaar, aan de stadskas gekost heeft het beloopt tôt ongeveer vijf honden duizend frank, ofbijna een half millioer Dit was het eerste geschenk —bewijs va zijne hooge bekwaamheid (???) — dat hij aa de ingezetenen deed, en hij dierf dan nog i voile raadszitting uitroepen : « heeft het vee geld gekost, wij hebben hei volk (?) opnieu\ den weg naar onzen grooten schouwbur aangewezen. Vôôr hij in het College was werd de régi van al de stadsdiensten hemelhoog aangepre zen. Het zou de stadskas genoeg aanvulle om in de noodwendigheden van de stadsui gaven te voorzien. De stadswerklieden zouden een gulden tijdperk te gemoet gaan. Hooger loon, betere behandeling, meer vrijheid, zou het eerste gevolg zijn van het nieuwe stelsel. De ingezonden klachten van de stadswerklieden, die week voor week in De Waarheid werden opgenomen, dienen als zooveel loochenstraffingen voor al het voorspelde. Opjaging en tyranie, waaronder het werk-volk gebukt gaat, is wederom het werk van die volksredders, zooals altijd, zooals overal waar zij te bevelen hebben. Hoevele nuttelooze uitgaven, hoeveel geld-verspillingen zijn er niet gebeurd sedert dit wondermensch schepen is van financiën? Antwoordt niet : « hij is toch niet alleen meester ». Wijst ons zijn verzet aan, 't is al wat wij vragen. Die niet tegenspreekt stemt toe, zegt het spreekwoord. En wat is mi het gevolg van de nuttelooze geldverspillingen? Eene nieuwe belasting van 1,270,965 fr., die niet alleen door groote en kleine burgers moet gedragen worden, ^ maar ook door de werklieden, waarvan zij ailijd zeggen de beschermers te zijn. Dit te bewijzen zal ons niet moeilijk zijn. De verhooging van belastingen loopt over verschillende klassen. 't Is over twee ver-' schillende soorten van belastingen dat wij het heden hebben : 't Is de belasting op het water en de automobielen. In die twee soorten van verhooging ont-moeten wij al hunne volksliefde. Elke belasting op het water, hoe klein ook, - is eene moorddadige belasting, door niets te ' verschoonen. Elke belasting op onmisbâre J levensbehoeften is eene misdaad, en die mis-' daad is des te grooter als ze door socialisten gestemd wordt. In onze stad bestaat er geengezond drink-baar water. Door het ontleedkundig gesticht * is het honderdmaal bewezen dat het water * overal, 't is te zeggen op aile punten der stad, bedorven is. J Vandaar dat de gezondheidscommissie veel 1 eigenaars reeds verplicht heeft hunne huur-^ ders te voorzien van stadswater, dat zelf niet beantwoord aan de voorschriften dergezond-1 heidsleer. e Niet zoodra wordt die verplichting aan î eigenaars opgelegd of zij verhoogen de huis-huur hunner inwoners, zoowel in poortjes. t beluiken of doorgaande straten, waar werk-n lieden wonen. En met de nieuwe verhooging '• zullen er de werklieden evenmin aan ont-'• snappen, maar er blijft hun toch een troos I over, en die is deze : dat de werklieden toch in het College vertegenwoordigd zijn. Maar in de belasting op het water is eern 1. andere onrechtvaardigheid, welke wij gelijl > stellen aan een echte diefstal. 't Is de verplich ; ting van een minimum te moeten betalen * van 18 frank. '• Vele inwoners gebruiken enkel het stads II water tôt het reinigen en bereiden hunne n eetwaren; voor het overige gebruiken zi pomp- of regenwater. 1 Neemt men het stadswater, dan betaald mei v als huur voor den watermeter 10 fr. 's jaars g wat een echte woekerintrest uitmaakt. Ver volgens betaald men 0,40 fr. per kubieki e meter water, hierdoor is elke verbruiker zui nig in zijn verbruik. n Zoo zijn er met honderde verbruikers va: stadswater die beneden de 5 fr. 's jaars beta len. T- Met de nieuwe belasting wordt de prijs ge-s4' ld op 45 cent., eene verhooging van 5 et. 't îs weinig zult ge zeggen, maar wacht. Met het voorgaande stelsel betaalde men elJce kubieke meter water die men verbruikt had, iets wat rechtvaardig is, maar nu, hoe kl'.-in het verbruik ook weze, moet men een minimum van 18 frank 's jaars, plus 10 fr. voor den meter of 28 fr. 's jaars betalen. Hoe de verbruikers zulks noemen weet ik ni<;t, maar ik noem het een brutale diefstal. Trii ware Anseele ons bewees dat zulks de toepassing is van het socialisme. Door geen enkel bestuur is er ooit grootere onrechtvaardigheid gebeurd. Gaat hiertegen geen ernstig verzet komen, vraagt men ons. In onze geschiedenis komen er feiten ge-n eg voor dat de Gentenaars weigerden oi rechtvaardige belastingen te betalen. Maar . 't >s waar, dat waren de oude Gentenaars. Toen werden zij geroemd om hunne dap-p> rheid in den strijd tegen elke onrechtvaar-digheid, en nu behalen zij hunnen roem in !>.,-• ;tjesvaren of andere sport. Het verschil is kîein. Moesten bijvoorbeeld de herbergiers zich vereenigen en een besluit nemen dat zegt : elke verbruiker is gehouden als hij een glas bier besteld, er twee te betalen, hewel duizend politieagenten waren onvoldoende om de moeilijkheden te stillen en de weerspannigen in het rolleken op te sluiten. Weet gij, burgers en werklieden, hoeveel de verhooging van het stadswater per jaar bedraagt? Negen en negentig duizend vier honderdfrank. En wilt ge nu weten hoeveel verhooging er is op de automobielen ? 5000fr. 99,400 fr. op het onmisbaarste der men-schelijke behoeften, en 5000 fr. voor de dood-doeners, gelijk 't volk ze noemt, of gelijk ze Anseele vroeger noemde : voor de rijke luiaards. Gij ziet, het socialisme maakt onder het financieel bestuur van Anseele goede vorde-ringen, en zijne geestverwanten kunnen zich troosten met te zeggen : de werklieden zitten nu toch in het College. Wat er het ander deel van de bevolking zal over zeggen, zullen wij met de kiezing weten, en het is te hopen dat er een einde zal gesteld worden aan zulken toestand die onduldbaai is. + Brief van den oude Koster Mijnheer De Maertelaere, Ge zult zeker wel verwonderd geweest zijt in zulke langen tijd niets van mij te verne men. De reden is : dat de Heer — Zijnei naam zij gebenedijd — mij over vijf maan den bezocht heeft met een geraaktheid, di< mij gedurende drie maanden te bed hiel< r liggen. j Zulks moet ik beschouwen als een heil zame vermaning, om mij op het onvermijde 1 lijke einde voor te bereiden. Gelukkig zij di aldus verwittigt worden. Maar nog schijn mijne uur niet geslagen te zijn, want ik be; aan de beterhand. Wel is mijn linkerbeei nog een beetje lam, maar mijne armen e: handen kan ik goed gebruiken, en, daaree 1 mensch geen uur zeker is — op mijne jare vooral — haastikmij u deze regelen telate geworden. Van de vrienden en kennissen die mi komen bezoeken, verneem ik dat de opge wondenheid in de stad groot is uit oorzaal der verhoogde belastingen en nieuwe taksen iets wat gij zelf in uw laatste schrijven beves tigt. Gij voegt er bij dat nu aile vermaledij dingen op het arm hoofd van Eedje zuller neerkomen. Dat is maar al te Waar. Hij wordt be-schouwd als de hoofdschuldige in het onzin nig spel der geldverkwistingen, waarvar onze stad in de laatste jaren het tooneel was Ik weet nu wel dat er meerdere plichtiger zijn en dat dien millioenendans al begonner was vôôr dat hij schepen geworden was Maar men had er op gerekend dat hij, de mar van de krachtige wil, paal en perk zou gestelc hebben aan het wanbeheer, en op de center der ingezeten zou gewaakt hebben. En kon men anders verwachten van de man die zoo goed de fouten van anderen wis aan te wijzen? Neen, men was gerechtigd te denken da hij wijzer en beter zou geweest zijn dan ande ren. Was het niet dat ik u niet wil bedroever noch krenken, ik zou zeggen dat hij no£ slechter is dan die anderen. Hij toch, al: « volkskind », zou moeten weten hoe onple zierig het is, de met veel moeite soms ge wonnen franken naar het belastingkantoo te dragen. Heeft hij dat zelf niet ondervonden, door dien hij nooit voor eigen rekening heeft ge werkt en altijd heeft geleefd ten koste vanzijn< partij, hij is toch genoeg in de gelegenheie geweest het te hooren zeggen. Maar misschien heeft hij dit vergeten, wa in zijnen hoogen staat niet zoo geheel on waarschijnlijk is. Hoe het zij, zijn bestuur i; leelijk tegengevallen, zoowel bij de werklie c'en onder hem geplaatst, als bij geheel d< burgerij. Wetende hoe zwak de mensch is — d grootste geesten niet uitgezonderd — wil i toegeven dat hij zich heeft laten beinvloede door zijne omgeving, op het stadhuis en i dekringen van kapitalisien, waar hij sedei eenige jaren toegang heeft. Het is in dez kringen, meen ik te weten, dat men hem d directie van den franschen schouwburg opge drongen heeft, waar zooveel geld mede vei kwist is. Zoo ook zal men hem meegesleep hebben in al de andere buitensporige uitga ven. Hoe begrijpelijk het nu ook is, dat ee « volkskind » niet kan weerstaan aan de invloed van rijke heeren en damen, noch aa ! het verblijdend vooruitzicht van smakelijk banketten, enz., worden zulke natuurlijk ! zwakheden een mensch dikwijls erg aangere kend. ; Het is wat nu gebeurt met Eedje. Iede j barrebast er nu op. Braun, die evenveel e nog meer op zijnen lever heeft, laat me los, omdat diejiet inzicht te kennen heeft g< geven de zaak over te laten. s Het is namelijk een loffelijke gewoonte i t onze tegenwoordige zeden, dat men ee i minister, een burgemeester of schepene d i de boel verknoeid heeft, ailes vergeeft, als b i weg wil gaan. n In vorige eeuwen was dat zoo niet. In c ti XIV en XV eeuw zijn baillu's en schepene n der stede van Gent, voor kleinere somme op depijnbank gelegd of het hoofd afgesl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De waarheid: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1906 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes