De waarheid: socialistisch weekblad

1227 0
25 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 Januari. De waarheid: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sj19k47f08/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

8e Jaargang Nr 7. Prfls : 5 Centiemen. Zondag 25 Januari 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIJEN SOCIALISTENBOND „ J l Sleotits hlj cil© de vrlj-lield van anderen lief lieeft Isa die «elf waar* dig. T ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veémarkt, 19, GENT ABOJViV^M^XTSPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden. . . : » 2-00 Voor 1 jaar » 4-00 0P V00RHAND BETAALBAAR — Annoncen worden geplaatst volgens oyereenkomst — 1.270,965 franken nieuwe belastingen Ja, goede burgers van Gent, niet min noch meer dan een milloen, twee honderd zeventig duizend, negen honderd vijf en zestig frank nieuwe lasten. Wie gemeend heeft dat men er zou van af geweest zijn met de tariefverhooging van water, gaz en electriciteit, komt'bedrogen uit. Ook is het niet 300,000 fr. dat de verhooging van deze tarieven zal opbrengen, maar wel 502,290 fr*. verdeelt als volgt: 392,440 fr. voor de gaz. 9^,400 fr. voor het water. 70,450 fr. voor de electriciteit. Wanneer het college over eenige dagen zegde dat de verhooging dezer tarieven 300,000 fr. zouden opbrengen, was het 80 p. h. beneden de waarheid. Maar dit is maar een begin. Ziehier wat er nog bijkomt : De belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen zal gebracht worden van 645,500 fr. (cijfer van 1913) op 832,OOu frank, zijnde ee e verhooging van 186,500 fr. of 25 p. h. De verhooging op het mobilier bedraagt niet meer dan 3,000 fr., maar dat is verleden jaar verdubbeld. Voor de automobielen klimt het van 20,000 op 25,000 fr. Wat, gezien het slechts rijke lieden zijn die in automobiel rijden, nog al genadelijk is. De nieuwe taks op de domestieken ver-hoogt van 20,500 op 30.500, zijnde eene verhooging van 10,000 fr. of 50 p. h. Hier bijt men dus al een beetje meer toe, waarschijnlijk omdat er veel kleine burgers zijn die hun werk niet kunnen doen zonder meid. De 25 aditioneele centiemen op hetprinci-paal der patenten der naamlooze maatschap-pijen zij j verdubbeld, zijnde 131,000 fr. Dit zal waarschijnlijk zoo hoog genomen zijn om de onpartijdigheid van onzen sche-pen van financien te bewijzen. Zijne naamlooze maatschappijen zullen ook die verhooging moeten betalen, bijgevolg... Dan 3,000 fr. nieuwe lasten op de terrassen. 5,000 fr. » » op de loggias. 20,000 fr. » » op de bals. 345,000 fr. » » op het inkomen Verhooging van de lasten op de stalling ; 10,000 fr. Bijzondere verhooging op het kadastraal inkomen van 50 p. h., nog eens 65,000 fr. Taks op de ruimdienst, verhooging van 33 p. h. of 23,500 fr. Er zijn ook eenige verminderingen van ont-vangsten, en wel ten beloope van 175,406,05. Het totaal van de verhooging bedraagt 1,605,902,46. Wat een overschot geeft van 1,430,496,41. In 't kort, en afziende van het inkomen van eigendommen, terugbetalingen, ontvangsten van orde, leeningen en intresten, bestatigen wij dat de algemeene opbrengst dezer belas-tingenen taksen zal komen op 2,291,325 à 3,000,000 fr., zijnde eene verhooging van 708,675 fr., en dat van de gaz, water en elec-triciteit'562,290 fr., maakt te samen het schoon cijfer van 1,270,965 fr. nieuwe lasten. Gelijkmatig verdeeld over de 15,000 lasten- betalers die onze stad telt, komt dit voor ieder op 81,39 fr. Het is verbazend hoe gemakkelijk sommige menschen over een anders beurs beschikken. Bij deze verhooging komt dan nog die van den Staat, die, naar men zegt, per lastenbe-taler maar de helft zal bedragen van deze der stad, Aangenomen dat dit waar is, bedraagt dit dan de een door de andere 120 fr. voor ieder en per jaar. Maar... daar zijn we er nog niet mee van af. Voor het tekort der tentoonstelling is in de begrooting van 1914 nog niets voorzien. Dit tekort zal volgens sommigen vier millioen — volgens anderen, nog meer bedragen. We mogen ons dus voor het volgende jaar nog aan nieuwe verhoogingen verwachten. Wat daaraan te doen? Niets! We staan daar geheel machteloos tegenover. We kunnen morren, pruttelen, vloeken, maar... betalen moeten wij. Een inbreker die vijf frank komt rooven moogt ge de kop inslaan, maar tegen wette-lijke berooving bestaat ergeen recht. Dank aan ons huidig kiesstelsel kunnen we niet eens die onbekwame bestuurders van stad en land afstellen en het met anderen be-proeven, gesteld dat die nu nog te vinden zijn. ' Onder het oud kiesstelsel waren bestuurders en regeerders van niets zoo bang als van nieuwe belastingen te moeten leggen. De liberale partij is er in 1884 door ten onder ge-gaan. Zij nam de les ter harte, in aile steden waar zij nadien het bestuur|in handen had, was zij voorzichtig. Met het huidige kiesstelsel hoeft men niet meer voorzichtigte zijn. De hoofdmannenvan elke kliek zijn altijd zeker herkozen te worden.Men ziet dat we goed geleverd zijn ! Toekomende week meer hierover. + Pemagogie I Dat Grieksche woord vertaald men met : Volksmennerij. Een demagoog is dus iemand die het volk een breidel of toom aandoet of wil aandoen, om het te mennen of te leiden. Men zou het ook kunnen vertalen met : drijver, — schapen-drijver, ezelsdrijver, enz. Demagogen komen altijd te voorschijn in tijden als het volk wat te zeggen heeft; het is dan dat de demagoog de gunst van het volk tracht te winnen om het gemakkelijk den toom in den bek te duwen. Dit doet hij door het volk te vleien, zijn lot te beklagen en zich aan te stelleri als zijn verdediger. Aile opkomende en bloeiende demokratiën hebben er mede te kampen gehad, en allen zijn ten langen leste gevallen in handen van dwingelanden, door de schuld der demagogen.Niet zelden waren het de demagogen zelf die zich als tyran ontpopten, zooals bijvoor-beeld Cromwell en Robespierre. In ce groote Fransche omwenteling had men schier aile dagen versche demagogen, die allen om het meest de menigte vleidden en aile soorten beloften deden. Men wedijverde in volksliefde, en zoo jaloersch was men op de volksgunst, dat de volksvrienden (?), om de mededingers van de baante dringen, elk-ander uitscholden voor verraders, en zi] allen elkander gestadignaar het schavot zonden. Camille Desmoulins, die in de eerste jaren der omwenteling aan dit spelleke ôok mee gedaan had, was overtroefd geworden door S'aint-Just en Robespierre. Om hem, even als veel anderen, voor goed schadeiijk te maken, zochten zij naar de gelegenheid om hem ook naar de guillotien te verzenden. Camille, die het drijven dezer volksvrienden gewaar werd en een scherpe pen had, trachtte het streven zijner belagers duidelijk te maken. Hij deed dit in zijn blad Le vieux Corde-lier van 20 primaire, jaar II van de Republiek. Hij vertelde een geschiedenis ui+ de Romein-sche Republiek, toen de demagogen ook naar de volksgunst dongen bij middel van opbod, de eenebeloofde steeds meer dan de andere. « In die dagen, schreef de beroemde pole-mist, leefde te Rome een Communistische afgevaardigde, met name Gracchus, die zeer in den wegliep, omdat hij aan de werklieden beloften deed die niet te verwezenlijken waren. Deze beloften hadden hem zeer populair ge-maakt, maar maakten hem terzelfdertijd zeer "sieclil gezien bij den Senaaî, die cngcrust was over zijn aardige toeren. Na rijp beraad besloot de hooge vergadering een andere communist, met name Drusus, in dienst te nemen, en gebood deze op al de voorstellen van Gracchus een tegenvoorstel in te dienen, waarbij nog meer beloofd werd. De laatste gevraagd hebbende het brood des volks op vier stuivers te stellen, stelde Drusus onmid-delijkvoor het op twee stuivers te stellen, en zoo vervolgens. In weinig tijd verloor Gracchus al zijne populariteit. Hij verloor ze in zoo verre, dat zijne vroegere vereerders eindigden met hem de kop in te slaan, tôt groote vreugde van den Senaat. Zijne tijdgenooten beklaagden hem weinig, en de nakomelingen nog minder. » De les van den fellen polemist werd niet begrepen. Men ging voort op te bieden, en zij die te weinig of te veel boden, het hoofd af te slaan, al naar gelang welke soort van bieders meester waren van de guillotien, tôt eindelijk al de bieders onder de groene zode lagen. * * * In onze dagen is het dingen naar de volksgunst nog niet tôt zulke hoogte gestegen, maar wat niet is kan nog komen. Onze demagogen laten ook geene gelegenheid voorbij gaan om het volk diets te maken dat zij zijne eenige beschermers en verdedigers zijn. Maar zij doen dit zoo onbehendig, zoo kinderach-tig, dat men hun wel het werk uit de handen zou willen nemen en zeggen : «.ge wilt demagoog spelen en ge kent er nog niemendalle van. » Zoo vroegen zij onlangs 20,000 fr. aan de gemeenteraad voor de slachtoffers van de short time (korte werktijd). Aangenomen dat er 10,000 textielbewerkers zijn die er onder lijden, ware dit voor elk twee frank. Een aalmoes dus voor ééne week. Wij weten nu wel dat zij erbijgevoegd hebben dat alleen de leden hunner syndikaten daarvan zouden mogen genieten, maar o* der demagogisch oogpunt is dat weder een fout, want er zijn meer on dan wel gesyndikeer-den, en die Iaatsten stoot men van zich af. Zij weten niet eens dat -men gemakkelijker vlie-gen vangt met suiker dan met azijn. Of meendemen metbehulp op het vooruit' zicht van die kleine gift de menschen in die syndikaten te. lokken? Zeker wel, maar wie een beetje kan rekenen weet dat hij op wei-nige wekenmeer zou moeten geven dan ont-vangen.Nog een fout is het, alleen te vragen voor , ' de textielbewerkers. Er zijn te Gent 5000 sei-zoenwerkers, die aile jaren niet alleen te lijden hebben van korten werktijd, maar nog van werkelooshcid. Dezen moeten natuurlijk zich afvragen waarom zij vergeten worden? Dit zijn weder zooveel ontevredenen. Demagogen die een beetje de stiel ver-staan, zouden zulke flatters niet begaan. Die zouden iedereen willen helpen en geen bas-taards maken, en niet helpen met een onbe-duidende aalmoes, die niet kan dekken noch voeden,maarrijkelijk, zoodat ieder de korten werktijd zou zegenen, en daartoe zouden ze geen 20,000 fr. vragen maar 2 millioen. Zij die men wil begiftigen zouden daarin niets buitensporigs zien. De meeste menschen beschouwen de Staats- en Stadskassen als een soort Voorzienigheid, als iets dat troont boven en buiten de sfeer van hun waarnemingsver-mogen, en dat even als God almachtig is. Zij weten niet dat die kassen zuigflesschen zijn, die zij eerst moeten vullen wil er wat in zijn, en dat, eens gevuld, er gelijk bij de zuigflesschen voor kinderen, er altijd minder uit-komt dan er ingedaan is, omdat er veel aan de wanden blijft kleven. Voor de groote menigte schijnt het of die kassen, precies gelijk de onderaarsche bron-nen, van zelf volloopen. Van daar dat men ermaguit beloven zooveel men wil als men maar zorg draagt dat het bij beloven blijft. Onze demagogen zijnop ditpunt achteruit gegaan. Wij herinneren ons nog goed wat effekt het gemaakt heeft, verscheidene kiesveld-tochten lang, toen men kon uitpakken met het millioen doorEedje aangevraagd voor de overstroomdén. Wat zou men nu in Meiaan-staande niet hebben kunnen doen, als mener op zou hebben kunnen wijzen dat Eedje twee millioen gevraagd had voor de slachtoffers van de short time? Wat uitslag kan men verhopen van een armzalige twintig duizend frank, te verdeelen over 10,000 menschen ? Het is waarachtigom medelijden te krijgen met demagogen die zoo slecht hunnen stiel verstaan. Vreesde Eedje wellicht dat-men hem zou geantwoord hebben dat Vooruit meer millioenen wegwerpt dan de stad op 't oogenblik bezit en die dus beter zou kunnen helpen? Wie weet, maar dan was zich stillekens koes houden, en niets vragen, voorzichtiger geweest. * * * Maar waar blijft den invloed en hetgroot voordeel van den schepenzetel, als men zoo een onbeduidende vraag, om een armzalige twintigduizend frank nog niet kan ingewilligd krijgen ? Wat ons verwonderd is, dat Eedje dit zoo maar laat welgevallen. Ze zitten toch ook met drie in het scbepencollege, en zouden kunnen de kabinetskwestie stellen. Of zou het waar zijn wat we van sommige leden van Vooruit hoorden zeggen, namelijk : dat de heeren daar op bel stadl u s onder en hoedje spelen, en dat men daar even als op .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De waarheid: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1906 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes