De werkman

570957 0
12 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 12 Januari. De werkman. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5dh7p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De werkman iJS* îAAffQANP, No *>OQK 19 ïannari 1917 Heofdepsteller ; Vclksvertegenw. DÀENS. Drukkerâ-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER Kerstnacht-Aalst-1847 fc s 2 >4^ aie» — ™ ^ r«x jm",, — ■ —s" ■ IV. • De Plekker zat daar nu vergenoegd, nooit in zijn leven had hij zoo goed gespijsterd... Wat ging «r nu op volgen ? hij zat met 't gestolen goed in zijnen zak... Ze waren em den Charapetter Martin Van der Weën. — Barbera, zogde Mijnheer den ©ekan aan zijn oude Meid, haal de Plekker een sigaar, 't i* vandaag grooten — Och, Mijnheer den Deken ! — Plekker, ge gaat smakelijk een sigaar rooken, terwijl ik twe« briefkes zal schrijven, aile twee zeer pressante. Als de sigaar half opgtrookt was en de twee brieven geschre-ven, Deken D'Hert zag gsedaardig en goedhertig op. « Plekker, zegde hij, een spreekwoord van d'Aalstenaar» zegt: Htiligen Steenweg ; inaar gij moogt geheel uw leven zeggen : Heiligtn hotk van de Stoofstraat ! Had ik u daar niet gezien, ge zaat «p dea Toren en een rapport tegen u ging naar Derremonde; nu gaat een Brief voor u bij den Commissair en deze tweede brief zult ge dragen bij een goei bermhertige ziel die uw huisge-zin onder haar bescherming zal nemen... Ik heb alzoo veel op-rechte Christene Zielen.. Zeg mij nu eens hoc zijtge zoo ver ge-kor. en van dief te worden ? gij die altijd zoo eerliik geweest zijt ? — Och, Mijnheer dea Deken, d'Erremoei ! d'Erremoei I. Zonder geld en zonder eten zitten en de stoof zoo koud als ijs ; daar-bij rusie thuis !.. De vrà altijd kfjokkelen! — Och, ja, als de Vrouw krempt en te kort heeit in haar > Huishouden !. En daarbij, zeg het maar rechtuit, Plekker, om raad gaan bij dea drank;.. Jenever drinken en bij slechte compagnons gaan. — Ja> îâ. ja. snokte de Plekker, in een stuip van snikken e« weenen die hij weer kreeg. — Plekker, ik heb uw Vader gekend, en uw M»eder gekend; aile twee zalig; door en door brave menschen, aile twee zaliger bij den Heer... U ook heb ik altijd geweten.... Er werd gebeld aan de voordeur. De Plekker zag op, vol schrik en angst; Barbera ging voren en was aanstonds terug : Mijnheer den Deken, er is veel Volk aan uwen Biechtstoel, komt den Zwisj zeggen. « Goed, Barbera, ik ben er seffens.. G'hoort, Plekker, ik moet gaan zielen ontlasten;. Gij zijt ook zwaar belast en bela-den.. Ik heb u verlost van de schande en van een lang gevang... Nu hangt aile» van u af.. — Och Mijnheer mijnheer, mijnheer den Deken, zoo waarals God in d'heilige Mis is, ik zweer u... — Plekker, dikwijls hebt gij uw Zondag-Mis geplekt; doe dit nooit meer.. Plekker, vraag aile dagen aan Ons Hser de gratie 9m wel te leven,.. ik moet dat doen gelijk gij ; houd uw devotie aile Hoogdagen; vlucht de slechte compagnies, d'okkasie maakt den dief.. Nu geef 't gestolen goed in mijn handen.. Als Nasta-zie thuis komt, ge gaat gerust naar huis; zijn er die u aanzien met kwade oogen, bij Ons eer is bermhertigheid in overvloed voor iedereen; door een goed berouw is aile kwaad uitgewischt. Plekker, zeg aan uw Vrouw dat z'eens ksmt voor den noen en als eerlijken Aalsterschen werkman, d'hand daarop Dit gezegd hebbende, gaf hij een varme kloeke handdruk aan den Plekker, Barbara hielp hem zijnen mantel aandoen en Deken De Hert strompelde door den Sneeuw naar zijn Kerk, wani hij reeds 78 jaren telde. Korts nadien kwam de meid Nastasie thuis... De Plekker mag nu voorfgaan, en de oude Barbara, Man, zegt ze, brave man, geef mij ook d'hand. Ik zal ik ook een oog in 't zeil houden op uw huisgezin.. Hebt goei koeragie.. — Danke, danke !.. Och God, wat brave menschen !. En on zen Deken D'Hert !. Als zulke menschen riiet recht naar den He mel gaan. dan is de kaart valsrh I îael gaan, dan is de kaart valsch ! »mrviL,vvn a Aan de Meereis flurgemeester ei Schepenen der Stad Âaist mijnheeren: De oadergeteekende, Demoeratische Gemeenteraadsleden, drukk den wensch uit den Raad ten spoedigste te zien vergaderen, voor eei zaak welke ons aller aandacfet trekt en tevens ook dient verholpen worden. Tôt hiertoe heeft onze Stad rulmschoots het hare bijgebracht do openbare werken «m de armoede zooveel mogelijk te verzachten do< de droeve omstandigheden te weeg gebraeht ; doeh er is iets waar v tôt heden niet hebben aan gedacht. Het is, Heeren, de kleed1ng. Het nijpend teko t hieraaa is zoo groot, dat wij niet overdrijven a wij zeggen dat de meeste dezer hunne kleedingstukken s echt lompf gelijken, ja, dat het zelfs bij veien zoover gekomen is, dat deze ongelu kige stumpers zich ia de onmogelijkeid bevindea hunne kaardstede verlaten. Sommige gemeenten lebben reeds, door eene buitengewoon kredi daartoe gestemd, dazen neteligen toestand verholpen en hunne noodl denelen het strikt t oodige versokaft. Wij durven £hopen, achtbare Collega's, dat wi| ook hierin ni te kort zullen blijven, te meér daar men daardoer aan menige ledij handen werk ks» verschaffen en op die wijze een tweevoudig goed kl verwezentlijkea. Hepenés, Heeren, aan «aze vraag te zien valdoen, rekenen wij I ▼eus ®p uwe enderstenniag voor dit edel werk. rens ej> uwe enderstennisg voor dit edel werk. (Get.) P. Daens, L. Boone, Th- Blanckaert.  O lof Leerzaamheid als 'tu^blieft, Jr\ CX lui de Leerzaamheid, nu is 't de tijd : Lezen, Studeeren, thuis, bij Vrien-den, in d'AvondschoIen en de Leergangen. fflflfÉÊlÈBLï ^ Jonkheden, Mans, die uw Werkmans-geslacht acht en bemint, leert ! leert ! t,en geleerd Volk een machtigen wel-varerid Volk wordt. — Zo. dag in d'Hoogmis van St Martenskerk, elk had lust en behagen in Schepene De Hert te zien die terug op zijn bank zat-van Kerk-meester.. Daags te voren werd hem een Vergadering van den Geraeenîeraad toegewijd... Er was hartroe-rende Eendracht en vurigen Geestdrift. — De acht- : bare heer MISEREZ, op mijne vraag per brief of de ; Planters der Werkmanstuinen op hem mogen rekenen voor plantsoen-Aardappels, antwoordt in Volksstem : i ? JA... Goed is goed.. Sint Martenskerk ontving in t 1916 voor stoelgeld 5667 fr. 52; Sint Josefskerk 4250 r fr.; Mijlbeek 1645 fr. - In Sint Martenskerk is een goede Barometer. De kolom voorbij het Tabernakel-' huis, dit meesterstuk van Duquesnoy, als ze donker-grijs uitslaat, dan gaat het regenen. — Volgens d'op-c teiling van 1910 varen aisdan in Aalst 129 Duitsche, 53 Fransche, 50 Hellander , 21 Engelsehen, 7 Oosten- rii l^Are pn Italt.-snpra rijkers en 3 Italjaners. — i.^i EEi\ STÀD DIE HAAR PLICHTEN KWIJT De Medeburgers (de levende niet, want dit is gevaarlijk), de overle-: dene Stadsgenoten die sitgemunt hebben in Kunst, in Wetenschap, in Goedheid en in Liefdadigheid worden herdacht en vereerd : 1° Met een opschrift aaa 't Huis waar ze geboren zijn; 2° Met hannen naarn te geven aan een Plein, een Laan of een Straat. 3° Deer hun Portret of Borstbeeld op 't Gemeentehai», of, bij groote uitmantendheid, door eea Standbeeld op een ©penbare Plaats. Loopende ftiôuws De Tcntoonstelling van Speelgoed Œ» " te Gent zeer wel gelukt is.. Nog liefst WS 1 van al zie ik 't Speelgoed voor Volks- FÂM kinderen. T'ANTWERPEN is over- 'Jkê!ds3^' i leden mijn Collega der Kamer die bijna nevens mij zat, M. Delvaux, van 't jaar 34; hij zat ge-; profest in de Kamer, sprak er zeer weinig, maar r knokkelde veel. T'Antwerpen op 't Stadhuis was hij j van groot gezag. — In Z.vitserland heeft de Staats-raad de Evenredigheid gestemd met 22 st. tegen 14... t Wie kan toch zijn tegen elk zijn recht en elk zijn stem ? — In hoorde onlangs van een Advokaat die in c een Assisen-zaak honderd dukend fr. had ontvangen als Eereioon.. Veel geld voor weinig werk is Eere-loon.. Wemig geld voor veel werk is dagloon. — 't Is 5 door de oefening van den Qodsdienst dat wij frisch en sterk worden in ons Kristen Geloof. — Te GENT-l BRUGGE is overleden dat oud wijveken van 102 ^ jaar- juist als 1916 zijnen lesten salû gaf en 1917 zij-t nen eersten tr-ok ging geven, stierf dat oud braaf Vrouwken. — Door mijn Vriend den Koperen mij i deze week verzekerd werd dat te VLIERZELE, Uyle-1 broek, een Vrouw wo?nt van ver over d'honderd jaar ; Over een goed jaar deed ze nog haar Huishouden en zegde èens : Nu word ik gewaar dat ik begin oud te i worden, want ik ga moeielijk mijn zoldertrap op... - Zoo dixit den Koperen. — Te VURSTE (1219 zielen), t arr. Gent, barbier Sis Smisman, 82 jaar, gaat nog aile T weken scheeren Pieter v/an der Mynsbrugge, 95 jaar ' oud, en dat gebeurt al 65 jaar.. Als dat geen rareteit / is, dan staat Tirri Mertens op de Groote Markt van Aalst nist; — t'AALST in de Vier Winden is woens-■ dag prachtig gevoordracht over Dichter Van de Woestyne, door M. Bracke, Leeraar in onze Middel-bare School; — Te ROUX is wederem aangehouden in zijnen « Tempel der Deugd, » de vermaarde Père Dor; 800 zieken waren hem daar afwachtende; korts : te voren had hij te Charleroi 15 maand gevang gekre-gen.. 't Volk uit die Walenstreek is betooverd voor Père Dor; — De Beleefdheid toch zoo schoon is, zoo n aangenaam en geen half sjoeterken kost. — In Aalst e blijven de Lessen van Boomkweekerij en Groensel-; teelt goed bijgewoond door meer dan 50 man ; bij ;r î Leeraar Beeckman van Herdersem en M. Suys van ij I Meire, komt er soms nog een Leeraar uit Geeraerds-I bergen.Die lessen moesten nog meer gevolgd worden. - Als de pot kookt, dan bloeit de vriendschap " Mondvrier.den zijn geen vliegepooten weerd. — In e den Haag is overleden de groote Nijveraar der GLAS-BLAZERIJ M. Noblet. Te LUIK is overleden de honderdjarige wedu >ve Koumans geboren Wagner, ailes wat eindigt, is kort. ;t — Te Montréal, (Anierika),is een Gesticht van Krank-„ zinnigen af^ebrand; 46 ongelukkigen Zinneloozen er hunn'en dood gevonden hebben. §5f^ïlSSFif j Miîn vurige Heilwenschen aan de ge f ' v ' liefde Vrienden.in Brussêl en omliggen de; thans zijn we reeds geseneiden, maar «a lijden komt verblij t, den. Van verre een warme handdruk aan Jan, René, Frans, A' ; bert, Liesseris, Barnard, Victor en vele, vele andere. - D'Hoofc j stad der Bel^en ook veel geltden heeft daor d'Overstroaming Ivan aan Locqueghiee tôt Hal, Vorst, Ruysbroeck, Loth, Baysin gen, Droogesbos«h, 't v/as een ïee van water, ontelbare Huize overstroomd; graote «chad# in de Gaz-Fabriek va» Vorst; tie ! Gemeenten zonder Gaz; veel Groeasele kapot, lastes embras or 1- '| beschrijfbaar.. De aacht van zondag tôt maandag oprecht ake 3t s 1S geweest; — 't Brood is te Brussel goed; Rijst en Suikeri î er oek, deSoep eerste klas, maar Vleesch, Spek, Eiers en Bote | zijn er afgrijslijk duur . Nog eens hartelijk den geeden dag aa î al de Vrienden en Kennissen. D'JIOP Hoe is 't ermeê ? Z'is *it d'handen der B®erer 2- i '' • lv uit d'handen der Marchands en staat in de sp« t- | kuleering 70 à 75 fr. Er mag gebeuren wat wil, aan d'Hop ia ee î t. j i i l^ieuwjaarsbede 1917 Volken, geplet onder 't juk der kanonnen, Biddend om 't einde der bloedige ramp, Gij kent de dag waarop 'tpleit is begonnen : 't Eind ziet ge niet van den gruwenden kamp. Volken, die bloedt uit wel duizenden wonden, Weder rees Nieuwjaar aan d'Oosterkim op ; Is onze menschheid verhakkeld, geschonden, Volken, verheft thans den treurenden kop... Veel is vernietigd, verbrijzeld, verloren... d'Aard dronk zich zat in het heilige bloed ; Donker de kim nog, geen sterre komt gloren... Tôch bonst ons harte van hoop en van motd. Volken, hoe ook de kanons rog vernielen, Stormen ons kinders te zwaard op elkaar, Bloeden miljoenental troostlooze zielen, VREDE toch komt er... en Vrededit jaar ! Vaders, en Moeders, en Maagden, en Bruiden, Snakkend naar 't kroost, naar uw heiligste goed, Hoort ge die roerende vredegeluiden Boven 't kanonnengedonder en 't bloed ? Dr a komen z'allen, de kinders die gingen, Prangen ons driftig op 't hijgende hart, Preev'len ons hemelsche, zalige dingen : 't Einde van weedom, van rouwtijd en smart... God ! 't zal een vreugd zijn in d'eenzame kluizen, Vreugde bepereld met blijde getraan ; 't Rouwhulsel af... en de feestvtagop d'huizèn : d'Hemel is wederom open gegaan ! Volken, schept moed ! Ja, we naad'ren het ende ; Zeventien schrijven we juichende neêr.. MOED !... is de èènige beêdie 'k U zende, Moed, van dit jaar komt de Vrede ons weêr !... BERT. ♦ ■' ' Nieuws. Werkmanstrein verongelukt Zaterdag avond, 30 Dec. is bij HAMBURG e«n ledige trein geloopen op «en Trein vol Fa-briekwerkers, ongeveer 400. Lokemotief en eerste wagens botterdeu de rails af ; de gevolgen zijn vreeslijk : 7 dooden, 18 à 20 zwaar gewond, 70 à 80 met lichte kwetsurea. Arme Werklieden ! En hun Huisgezin ! Wreede ramp ta GEMBLOERS, bij M. Meurice, Leeraar in de Landbouwschool, de Meid schuurt de keuken, een kuip heet water staat op dea vloer, de klein» Clara, 2 jaar, valt al spelende achterover in d« kuip en verbrandt zoo erg, dat de Dood erop volgt 2 dagea later.. 't Verdriet der Ouders is hartverscheurend. TE NINOVE had Frane Egerika petrol op de brandende stoof gego'ten. Eene ontploffing had plaats en de man, brandende als eene toorts, liep de straat op Voerbijgangers wierpen hem in het water. Doch hij heeft zulke erge wonden bekomen dat men voor zijn leven vreest. l^ndprliâiiitfm 8ittere kIachteH st<- SJ^COUCS Iltiuis m gen spover de uitbeta-ling va* het soldatengeld. Weer staaa *r vljf velle weken ten achter. H©e is nilks toch mogelijk daar ia 4e andere gemeenten regelmatig betaald wordt ? ** Verleden week ingebroken in de Melkerlj in den Anderenbroek ; daar de dieven gsen beter venden hebben zij nen hoop, hoop handdoeken gestelçn. Zelfdea «acht met valsche sleutels zqa ze bianengedrongen in de peeëadroQgerlj van oust. Bayeas. Alleenlijk koperen gewiehtea zijn gestolea. In Voadelen en Eigeaetraat zijn kiekens en kanijaeH gestolen. Wfillp In deze gemeente is er groot geweel 6 t © £ s t; geweest over de onregelraatige uitdee-ling van liet sulker. Er wordt beweerd — ten rechte of ten ©urechte --- dat het saiker in ongelijke hoeveelhe-den werd witgedeeld. Des anderendaags giagea twee drie heeren van 't Comiteit huiszoeking doea b$ menschen die tes hoogsten vijf kiles suiker hadden gekre-gen. Bij anderen die weer hadden gekregen is men niet geweest. Bezitten de die misschien het recht van smokkelen ?!?.... Dat ailes riekt erg aaagebrand en gaarne wilden wij lieht in de «aak om dien kozijntjes-wiakel uit te reeien, ofwel als er niets yan is om het Volk dea niond te stepgen. Wij waehten. M» Dankbetuiging Weerom mag zich het arbeidend personeel der Naamlooze Vennootschap « Le Lion d'Or » verheu-gen over edelmoedige belangstelling van wege het Bestuur in het lot zijner werklieden. Zoo werd met Nieuwjaar aan elk dezer eene mtlde extra-toelage uit-gereikt. Deze schoone daad van edele menschlie-vendheid, wekt in ons hart oprechte gevoelens van innige dankbaarheid en wij achten ons gelukkig deze hier openlijk, raet eerbiedige heogachting tegeaover onzen krachtdadigen Bestaarder, den heer Jules Pi-ron te mogen uitdrakken. Hij immers entziet zich in 1 deze harde tijden geene meeite om ons den druk der omstandigheden minder nijpend en bitter te maken, em daare» werdt hij door ons als een » Weldoener » > geacht en als een Vader geëerd en bemind. r Het Werklieden-Personeel der , N. V. « Le Lion d'Or, > T/S. Met allermeeste aandacht wordt gretig gelezen de [ Geschiedenis van het Aalstersch Begijnhof, door M. Van Nuffel, versehijneMde in « De Volksste». »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie