Nieuwjaarswensen

Nieuwjaarswensen

Op 1 januari 1915 werden nieuwjaarswensen als vanouds geuit, maar iedereen besefte hoe bitter de gelukwensen klonken. "1915 heeft dus een bloedig begin en het ‘gelukkige Nieuwjaar’ zal meer dan ooit als eene bittere ironie – en dit in ’t bijzonder voor het proletariaat – aanzien worden", schreef de Vooruit. Eerder dan zoete gelukwensen, was de boodschap dan ook: "Hebt moed, hoopt in de toekomst!"


Lees meer in onze blog: 'Nieuwjaarswensen en geweerschoten'


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.5C voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 1 — Donderdag 1 Januari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Het volk: christen werkmansblad

'à* ' " '* **vv • ï jjg »,- -"" 15^j Vljf-en-Twintigste Jaar, N. 2 Godsdieasi — Msgszia — Etadoia Zaterdag 2 en Zemlag, 5 Jaimari Oî5, —«v,* '* - ,>-* >#———»1— I' IHII I 1^ AU» briefwîsselîngen vrachfc-»rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naanaL maatsch. « Drukkerij Het Volk », ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

3'Januari 1915. Nr 7 ' GB.Î ujjMnmm 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL ■ LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEW OAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Onze Nieuwjaarswenschea Bij den aanvang van het jaar 1915, houden wij er aan onze lezers en leze-ressen onze beste wenschen loe te sturen, wenschen van geluk, voo'spoed en voor-namelijk wenschen van vrede. Aan de ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

2 Januari 1915 Nr 1 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRM8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ONTHOUDERSBLAD ABONNEMENTSPRIJS • ÎVl£ianc!schï~ift te<ren het clT-anlimisforuili AANKONDIGINGSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) OPSTEL EN BESTUUR : Van ^ege^ — Goedkooper voor de Genootschappen. BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. Z.M. KONINGLEOPOLD II. De groote Vorst onder wiens wijs beleid België den ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 81. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 30? December 1916 Van 't Ouwe in het Nieuwe... Aan den Lezer ! Weer een jaar dat begraven wordt en een nieuwgeboren dat zijn intreê doet ! 0 zalige herinneringen verbonden aan den Oudejaars-avond en den Nieuwjaaruçhtend in vredestijd, bij huiselik gedoe ! We zijn nu eens ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 7 Priis 6 centiemen tient 31 December 1916 hoofdredactie. : algemeen secret aria al met de medewer king van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecretar1aat peperstraat, 17. — — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weskblid voor ons Vlaamsefie ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

N ■ ÊÊt^L H ^|H H1L jjg ^M§ jHf sF*E 1|||Pi®Ë '-S" iffl *Mf*pli ^Mf M'®! i ^7;|. B 99 IH Ê/ih im ip H IS fflif iT^i» Jf^FiBjà §| « k|^m ^ %i ■■ A1 jp ^flH|j|9^| jMBi jjhb^JHU JBJ^I HHilrlf;)i3i>«Uit|$e*eii> : <l> Tt te PS llfc-BtUYLE tiuialarlMluMi #*, DE PAMIE !&<(||i«) «Mf Fraïucrilk » <7, rw «• ...

De werkman

De werkman iJS* îAAffQANP, No *>OQK 19 ïannari 1917 Heofdepsteller ; Vclksvertegenw. DÀENS. Drukkerâ-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER Kerstnacht-Aalst-1847 fc s 2 >4^ aie» — ™ ^ r«x jm",, — ■ —s" ■ IV. • De Plekker zat daar nu vergenoegd, nooit in zijn leven had hij zoo goed gespijsterd... Wat ging «r nu op ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde iaargang Nr 7. Prijs 6 centiemen. Zondag 30 December 1917. IIOOFDREDACTIE : "VROUWENSECRETARIAAT met medbwerki.vg van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«O'J— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . , » 1,60 DR1J MAANDEN . » 1,00 Weekblad voor ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G, I. nr 5, 2* Kie, Kamp van Auvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. ...

De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

Nu miner 11. Toegelaten door de militaire overheid. Januari 1918. De Leeuwenaar M'aandblad voor de Soldaten van 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Serg.-Maj. 1. M. I. ()., Sainte-Adresse. ' Voor God, Koning en Yadebi.axd Weest Leeuwen in den Strijd Zalig Nieuwjaar Andermaal staan \ve, vrienden, voor een nieuw jaar ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

zalio en GeluRhlo Nieuwiaar ! ■Zalig en gelukkig Nieuwjaar ! Wat roervolle herinneringen breng* die wenseh ons niet te bin-nen Wie doet het niet droomen van zijn tehuis ?.„ Was men ooil gelukkiger en zaliger dan daar, in den- familiekring, bij vader en moeder, broeders en zusters, vrouw en kinderen ?;.. En nu, is men verre van huis, hais over ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer MFT TOFI ATINP. nFP tfRïirïSnVF R H FIT t — : i A KORTRIJKS OORLOGSBLAD Heil zal uit lijden groeien.. ....van 't moe gemarteld land ] »ls 't l^an ! j Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aaii □ □ □ Voor nadere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur Van den Broucke, Z 292, Staf III B. □ □ □ ZALIG NIEUWJAAR ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL i weede Jaargang ■ \Tr 4 ^ Prijs : 20 centiem 31e" DECEMBER 1916 H W i VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 13 : Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijk' sche kronijk XII), met 6 platen 193 Gebruiken en gewoonten op ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

IE V ¥ CIÈPIE Lu AÂ uluulib ,»wWIII Il» RÉDACTION ^ADMINISTRATION ÎEtn nu de la Boires — LE HAVRE Téléphone: Le Havre n114,05 Direciew : FERMD HSURA7 Ventes tes communications concernant la rédaction doivent être adressées a8u',riie de la Bourse,Le Havre• LONDON OFFICE: 21, Pan ton Street (Leicester Square s,w). ABONNEMENTS Frano» ...

Ons volk ontwaakt

Vierde Jaargang Nr 3 Januaif 1914 r Pracht-Uitgaaf Per Nummer 20 Cm;n ONSVOLK <n MTWAAM Weekblad der Samenw. Mpij "Yolksontwikkeling„ , Montignystr., 72-74, Antwerpen KANUNNIK AMAAT ...

Ons volk ontwaakt

Vierde Jaargang Nr 3 Januaif 1914 r Pracht-Uitgaaf Per Nummer 20 Cm;n ONSVOLK <n MTWAAM Weekblad der Samenw. Mpij "Yolksontwikkeling„ , Montignystr., 72-74, Antwerpen KANUNNIK AMAAT ...