New Year's wishes

New Year's wishes

On 1 January 1915, New Year's greetings were given as usual, but everyone realised how bitter the felicitations sounded. The Vooruit wrote: ‘So 1915 has had a bloody start and the ‘Happy New Year’ will be seen more than ever as a bitter irony – and especially for the proletariat’. Sooner than sweet felicitations, the message was: ‘Have courage, and hope for the future!


Read more in our blog: 'New Year's greetings and gunshots'


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.5C voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 1 — Donderdag 1 Januari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

Het volk: christen werkmansblad

'à* ' " '* **vv • ï jjg »,- -"" 15^j Vljf-en-Twintigste Jaar, N. 2 Godsdieasi — Msgszia — Etadoia Zaterdag 2 en Zemlag, 5 Jaimari Oî5, —«v,* '* - ,>-* >#———»1— I' IHII I 1^ AU» briefwîsselîngen vrachfc-»rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naanaL maatsch. « Drukkerij Het Volk », ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

3'Januari 1915. Nr 7 ' GB.Î ujjMnmm 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL ■ LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEW OAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Onze Nieuwjaarswenschea Bij den aanvang van het jaar 1915, houden wij er aan onze lezers en leze-ressen onze beste wenschen loe te sturen, wenschen van geluk, voo'spoed en voor-namelijk wenschen van vrede. Aan de ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

2 Januari 1915 Nr 1 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRM8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ONTHOUDERSBLAD ABONNEMENTSPRIJS • ÎVl£ianc!schï~ift te<ren het clT-anlimisforuili AANKONDIGINGSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) OPSTEL EN BESTUUR : Van ^ege^ — Goedkooper voor de Genootschappen. BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. Z.M. KONINGLEOPOLD II. De groote Vorst onder wiens wijs beleid België den ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 81. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 30? December 1916 Van 't Ouwe in het Nieuwe... Aan den Lezer ! Weer een jaar dat begraven wordt en een nieuwgeboren dat zijn intreê doet ! 0 zalige herinneringen verbonden aan den Oudejaars-avond en den Nieuwjaaruçhtend in vredestijd, bij huiselik gedoe ! We zijn nu eens ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 7 Priis 6 centiemen tient 31 December 1916 hoofdredactie. : algemeen secret aria al met de medewer king van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecretar1aat peperstraat, 17. — — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weskblid voor ons Vlaamsefie ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

N ■ ÊÊt^L H ^|H H1L jjg ^M§ jHf sF*E 1|||Pi®Ë '-S" iffl *Mf*pli ^Mf M'®! i ^7;|. B 99 IH Ê/ih im ip H IS fflif iT^i» Jf^FiBjà §| « k|^m ^ %i ■■ A1 jp ^flH|j|9^| jMBi jjhb^JHU JBJ^I HHilrlf;)i3i>«Uit|$e*eii> : <l> Tt te PS llfc-BtUYLE tiuialarlMluMi #*, DE PAMIE !&<(||i«) «Mf Fraïucrilk » <7, rw «• ...

De werkman

De werkman iJS* îAAffQANP, No *>OQK 19 ïannari 1917 Heofdepsteller ; Vclksvertegenw. DÀENS. Drukkerâ-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER Kerstnacht-Aalst-1847 fc s 2 >4^ aie» — ™ ^ r«x jm",, — ■ —s" ■ IV. • De Plekker zat daar nu vergenoegd, nooit in zijn leven had hij zoo goed gespijsterd... Wat ging «r nu op ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde iaargang Nr 7. Prijs 6 centiemen. Zondag 30 December 1917. IIOOFDREDACTIE : "VROUWENSECRETARIAAT met medbwerki.vg van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«O'J— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . , » 1,60 DR1J MAANDEN . » 1,00 Weekblad voor ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G, I. nr 5, 2* Kie, Kamp van Auvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. ...

De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

Nu miner 11. Toegelaten door de militaire overheid. Januari 1918. De Leeuwenaar M'aandblad voor de Soldaten van 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Serg.-Maj. 1. M. I. ()., Sainte-Adresse. ' Voor God, Koning en Yadebi.axd Weest Leeuwen in den Strijd Zalig Nieuwjaar Andermaal staan \ve, vrienden, voor een nieuw jaar ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

zalio en GeluRhlo Nieuwiaar ! ■Zalig en gelukkig Nieuwjaar ! Wat roervolle herinneringen breng* die wenseh ons niet te bin-nen Wie doet het niet droomen van zijn tehuis ?.„ Was men ooil gelukkiger en zaliger dan daar, in den- familiekring, bij vader en moeder, broeders en zusters, vrouw en kinderen ?;.. En nu, is men verre van huis, hais over ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer MFT TOFI ATINP. nFP tfRïirïSnVF R H FIT t — : i A KORTRIJKS OORLOGSBLAD Heil zal uit lijden groeien.. ....van 't moe gemarteld land ] »ls 't l^an ! j Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aaii □ □ □ Voor nadere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur Van den Broucke, Z 292, Staf III B. □ □ □ ZALIG NIEUWJAAR ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL i weede Jaargang ■ \Tr 4 ^ Prijs : 20 centiem 31e" DECEMBER 1916 H W i VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 13 : Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijk' sche kronijk XII), met 6 platen 193 Gebruiken en gewoonten op ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

IE V ¥ CIÈPIE Lu AÂ uluulib ,»wWIII Il» RÉDACTION ^ADMINISTRATION ÎEtn nu de la Boires — LE HAVRE Téléphone: Le Havre n114,05 Direciew : FERMD HSURA7 Ventes tes communications concernant la rédaction doivent être adressées a8u',riie de la Bourse,Le Havre• LONDON OFFICE: 21, Pan ton Street (Leicester Square s,w). ABONNEMENTS Frano» ...

Ons volk ontwaakt

Vierde Jaargang Nr 3 Januaif 1914 r Pracht-Uitgaaf Per Nummer 20 Cm;n ONSVOLK <n MTWAAM Weekblad der Samenw. Mpij "Yolksontwikkeling„ , Montignystr., 72-74, Antwerpen KANUNNIK AMAAT ...

Ons volk ontwaakt

Vierde Jaargang Nr 3 Januaif 1914 r Pracht-Uitgaaf Per Nummer 20 Cm;n ONSVOLK <n MTWAAM Weekblad der Samenw. Mpij "Yolksontwikkeling„ , Montignystr., 72-74, Antwerpen KANUNNIK AMAAT ...