De werkman

386 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Mei. De werkman. Geraadpleegd op 26 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/513tt4gk44/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

45,; Jaai^rang. 15 ilei t U i 5. Nn 221 f. I> E •t .^;-.'5 ^•^s§->Jsy h"' *« " " \ Werkman Heer Dr Speleers De zevende cordracht, waarschijnlijk de laatste, is Zondag aanstaande. Het is een eer voor Aalst en ook een geluk dat zulke Mann en hier komen. Het is aangenaam om hooren voor de Taal, en ook voor de Wetenschap, want elk draagt er aîtijd iets van meê, dat goed te pas komt voor zijk eigen of voor den Evenmensch. rïoofdopsteI1er=Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Yolksvenegenwoordiger. I Drukkers-Uitg'evers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Boekdrukkeri] der Werf, 2 snelpersen, i goede en spoedige bedieninp, aanbevoien. § rt Zelf-ouftemcht is woensdag begonnen in 19 wrjken ; eîke Leeraar moet ten minste elke week twee lessen geven van anderhalîuur, :>m te beginnen. g. * -, S » S-*-s !* f R: §3 s. ^ s Sj ^ A e> G< a S S M 3. Zonder Gemaônteraad ja, Aalst is zonder Gemeenteraad ; De jongstî openbare Zitting was 4 Maart ; Het is nu meer dan 2 maand, 't îs ver van elken Zaturdag te vergaderen, jeîijk vroegcr beslist en uitgevoerd werd ; Volgaarne nemen wij aan, dat Voedings-Ko-niteit en Kfachten-Korniteit het werk van den jemeenteraad zeer verlichten en onschatbare Diensten bewijzen. în die Korniteiten zijn aile Gezindheden ver-egenwoordigd, ook de Geestelijke Stand; niet ilecht ware het aan de Oversten der Kloosters >ok Raad en Hulp te vragen; tôt in 1790 waren ie Abten van Affligera, vanNinove en de Over-;ten van ander Klooster-Gemeenten geroepen n ai de groote Staats-Vergaderingen. Althnns, aan den Gemeenteraad, gekozen en tangesteld doorde Bevolking, blijft de macht ran Bestuur en Toezicht ; krachtens de vvTet noet Hé Gemeenteraad in oppvbarp Zlttingen ie Stadszaken onderzoeken en beslissingen ne-nen, die het Kollegie van Burgemeester en van Schepenen uitvoert. In Gent, Brussel, Antwerpen, overal zijn /oedings-Komiteiten die verstandig, ieverig, )pofferend vverken gelijk hier. Maar nergens vordt de Gemeenteraad miskend, zooals hier. Of zou hier geen werk vailen buiten het be-eik der Voedings-Komiteiten ?! Geen werk in Aalst ! g'hebt het SOLDATEN-GELD Van over 2 maand 5 weken ten achter ; er vas stelling beloofd ailes te zuiveren met de >00,000 fr.. Dit geld is nu beschikbaar. En aile reertien dagen, eiken vrijdag, de Moeders en ie Vrouwen trekken droef naar huis.. M. de burgemeester is van goeden wil ; wie houdt îem tegen ?.. ïs 't de Schepen der Financiën, Moeyersoen ? Een Schepene van Financiën noet spaarzaam omgaan met de Financiën ; naar nu, voor de Voeding van 't Volk, mag nen niet zeggen : Sparsghek! wordt wreedheid. G'hebt het Volks-Onderwijs : Mag de koste-tjke tijd verkwist blijven ? in de geheime zitting van 13 Apriî heeft de ^aad beslist dat putten en grachten moesten *ereinigd worden, daags nadien, ik zie met ge-loegen dat er gewerkt wordt op de Ledebaan; :wee dagen later, de vverken Iiggen st'il. Denderhoutem heeft beter manieren; ik zag iaar vrijdag op al de banen veel Volk aan t werk; al wie begeert van de parochie, mag 2 iagen per week komen werken, 8 uren daags, tan 1,50; allé grachten worden gezuiverd, aile 3anen effen gelegd, als dorschvloeren. En de Rekeningen, de Begrootingen ? Reeds /an in de Nieuwjaarsmaand, de Democraten /ragen, dringen [aan ; Burgemeester Van den Bergh schrijft aan Hospiciên en Armbureel. De Schepene van Financiën is daar eindelijk ; nu gaat ailes onderzocht worden. En 't is half-Mei geworden i Gaat men niets betalen voor 1914 ? Er zijn l Bedienden en Leveraars diehun geld dringend van doen hebben. Of is ALLES betaald; de hooge Ambtenaren, I die wegliepen en Aalst in de zwartste ellende [ lieten, zijn ze betaald? En vele Bedienden die | naar hunnen post niet kwamen ? 't Katholielc Muziek ? de Burgerwacht ? enz. enz. i En voor 1915 ? Gaat men voort, zonder Be-grooting of Plan ?. En 'teerste Voedings-Komi-teit ? Heer Karel De Wolf zal rekening geven van als hij aan 't Bestuur is gekomen, daar mag ! men gerust op zijn; maar de rekeningen van 't oude Voedings-Komiteit ? [ Bij veel menschen brengt de Oorlog een lam-lendigheid, maar in Besturcn mag dit niet.. M. Schepene Moeyersoen mag niet langer ! waenten Rekeningen en Begrootingen neêr te ! leggen of te laten weten in 't openbaar welke 1 beletsels of hinderpalen in den weg staan. DAENS. | — ♦ — —- I 't Brood i net Srood i j Ik hoorde het Maand ag zeggen : ! Voor Rilke Menschen is 't Brood een bijstuk ; ! Maar voor Werkende Menschen is Brood het bijzon-i derste Voedsel. | En wat zien wij gebeuren in Aalst 1 | Zondag achternoen werd Daens binnengeroepen Mn een Huis der Moorselsche Baan, een zeer net en I proper huis, op de kaskes en muren veel Heilige Beel-ï den en Portretten. Ze lieten hem daar een Brood zien, ! zoo hard als lood, zoo zuur als brek, het STONK. Daens droeg een sneê meê van dat Brood ; ! B!k walgde ervan, d'Honden en de Peerden zouden S er zk'k van worden. Al 't Brood is zoo niet, maar toch de Klachten zijn groot en redematig ; Indien in 't Voedings-Komiteit eenige Werkende Huismoeders zaten, ge zoudt een Sernade hooren met Groskès. Overal hoort men zeggen : Het Brood der Demokraten is goed ; Ja, en hun Inzichten en Werkingen zijn ook goed ; Van over 40jaarde Daensen en velen hunner Vrien-den waren sterk doordrongen van Volksgedachten ; Door den Wereldbrief van Paus Léo werden zij op-gewekt ; door 't begin van Stemrecht konden zij een Volksmacht inrichtèn. In den Wereldbrief verklaarde Paus Léo ; Een nieuw Heidendom rijsi op ; Een ontelbaar getal Werklieden een leven heeft, bijna gelijk aan dat dat Heidensche Sla-ven ; de Kristene Zeden moeien h er s t e l d worden ;... Let op als 't u blieft : Moeten IIERSTELD worden. Hoe kon dit geschieden ? Enkel en alleen door een Vrije Kristene Volksmacht. De oude Vader Abt van Afflighem, zegde uitdrukke-lijk : De Daensen staan voor een groot en goed werk, maarzullen er onder bezwijken. Dit was ten deele de waarheid. Veel is geleden en opgeofferd, maar van bezwijken was of is geen schijn. * * * Onder de Kristene Zeden is 't voornaamste artikel DE WERKENDE BROEDERLIEPDE. Als deHeiland der Wereld voor eene uitgehonger-de menigte de Brooden vermenigvuldigde door een Mirakel, dan was er maar Één soort van Brood, voor Arm en Rijk. Niemand kloeg, omdat niemand rede had van kla-gen. Het was de broederlijke gelijkheid. Zoo zouden de Kristene Democraten het ook willen in Aalst. DAENS. i Maandag zijn ve'? Brooden naar 't Belfori gedragen: na zorgvuidig onderzoek door M. De Wolf en een Bakker, was de Uitspraak dat zulk Brood niet mag geëcten worden S L O T E :NT is een Dorp uit de Omstreken van Amsterdam; het telt in de verre verte geen tien duizend Zielen ; De Gemeente bezit een Gazgesticht dat ze zelf uitbaat. In Zitting van den Gemeenteraad, gehouden den 29 April heeft men de Rekeningen voorgelegd van de Gazregie ?n bevonden « dat de Gemeente ruim 5000Gulden (of ruira > 0400 frank,) over 1914, voordee! heeft van het Gazbedryf, nadat de helft der Winst in het Reservefonds is gestort. Dus, voor éen jaar, in een geringe Buitenge-meente, bijna 2) duizend frank winst gedaan met het Gazbedrijf... Aalst! AALST! Soldaten-Brieven Genûsche Sieenweg bij m. Lecuivre is een brief toege-komen uit Leuven, gedagteekend 21 Augusti. — Over 2 Carabiniers der Hooge Vesten, Aalst, is nieuws, door hun eigene brieven. De eerste heeft 3 maand in eenHospi-taal van Engeland gelegen. Nu zijn de wonden genezen en hij is terug naar Frankrijk. De andere stelt het ook zeer wel. — Over Franz niets ! 't Wordt een doolhof van angst en schrik, van hoop en vrees. — Men zou niet kunnen gelooven welke aandoenlijke Brieven de Soldaten naar hun Familie schrijven. Die zeleest, huivertvan aan-doening. Nu, ver van Familie en Vrienden spreken die Brieven Liefde voor hun Huisgezin en Vaderland... Hier ook heerschen dezelfde deftige gevoelens... Moge wel-dra een heilrijke Vrede aile pijnlijke scheidingen wegne-men i Op zijn Amsrikaansch. In Amerika, zonder geleerdheid, g'en telt voor niets.. Een ongeleerde mensch is een ongeslepen diamant... Die geen geleerdheid heeft, als droeve doolaard leeft. In Amerika : Waar 8 à 10 Huishoudens wonen, zendt deStaat een Onderwijzer. Geleerdheid moet er zijn... Hie-, in Aalst, wordt grouwelijk veel tijd verloren... le-erige Vlaamsche jonkheden, met Amerikaansche ge-dachten, hebben hun sioutmoedig plan opgeklaard in De Werkman ; 't gaat er op los ; 't is reeds aan gang... Een school op zijn Amerikaansch in elke Volkswijk : 20 à 30 en meer Leermeesters, leerzaine Voordrachten.. Eere aan u, ieverige, vernuftige, goed-durvende Jonkheden ! Uw werk beloond en bekroond zal worden. Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten « II O L L A \ i) I A » Bergemeerschestraat, 20, Aalst Levering aan huis tvvee maal daags van Melk, Boter en Eieren. Gepasteurizeerde voile Melk in verzegeide fiessche*. Bij zonder aanbevoien voor Kinderen en Zieken. Flesch 1 Liter fr. 0,30 » 1/2 » « 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uitgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit in pakies van 1/2 kilo ) . , » ' * 1/4 » ) PnJs van den Aile dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegarandeerd : zuiver, versch ea vsm prima kwaliteit. s Wij maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurizewd | is, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van den >•-! kenden Dokteur Pasteur, waardoor allé schadelijke microfcwa • en bakterien vernietigd worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De werkman behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Aalst van 1872 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes