De Yzer

3900 0
07 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 September. De Yzer. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j09w08x48t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 4 Prijs per Nummer :_10 Cent. 7 Septemrer 1918 DE YZER WEKELIJKSCH BLAD VAN HET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN : ÉÊN jaar .... 4 Frank OPSTELLERS EN BESTUUR : Gebroeders MAKAR, Z. 143 l/i DOOR DE CENSUUR DOORGELATEN Nr 1324 van 6 September 1918 Schetsen uit het Oorlogsleven in Vlaanderen. HT. — Gevangen î 't Was Grasmaand. Door Vlaanderen heen woei er een donderend oorlogsgeruchte. En de westerwind bracht het geratel van 't lcànon tôt verre over Thielt en Kortrijk. Den Kemmelberg zou de Duitschman innemen, en van daarboven met trotschheid staren over 't platte land der Leie, verre naai ?t noorden iangs den IJzer, en in 't westen tôt Kassel toe ! Ja ! 't en zou niet lang meer duren of hij zou te Kales zijn. Maar hij had niet meêgerekend dat hij op Engelands taaiheid en Frankrijks dapperheid zou botsen; den Kemmel alleen zou hij bestormen, maar noch den Scherpenberg noch de andere bergen bij de grens kon hij innemen ! Ook viel von Arnim de Belgen aan. En 't was de slag bij Merckem. Pruisen en Beieren togen ten strijde. Doch 't en baatte niet. In zijn aanvang zelf werd des vijands oprukken gestremd. Hier ook zou de ijdelheid zijner pogingen worden vastgesteld, en de dag van 17cn April hem tôt schande strekken. , Noch Bixschoote, noch de Iepersche vaart werden bereikt, en al 't plunderaarsvolk dat uitgenoodigd geweest was om op Poperinghe te rukken k©n nu maar er van onder trekken ! Zij waren gekomen van heinde en verre, van Verdun en van Rusland toe ! Er zaten overal van die grijze kraaien des keizers, wachtend op aas en huit. Doch de drang naar 't westen was belemmerd geweest door der Belgen weerstand, en de Duitsche zwermen vertrokken uiteen, toornig en dreigend. — « 't En was niet spijtig, zoo dacht Sophie van den Most. Waar zou onze Disten wel blijven ? » Reeds acht dagen was hij weg, en in zulke tijden baart dit onrust. Zij deed voorzichtig de deur open, en bleef pal staan van verschot. Duidelijk had ze Fransch hooren spreken in de rangen der voorbijtrekkende Duitsche groepen. Een weinig later gebeurde zulks nog ^eens, en Sophie bleef er stom van. Nu werd zij eensldaps uit hare gedachten getrokkèn door 'nen vriendelijken groet : « Hewel, vrouw, gij staat daar zoo treurig. Wacht gij misschien op Disten ? Hier ben ik, Sophie, en 'k heb wat te vertellen ! » — « Zij welkom, man ! Waar hebt gij zoolang ver-toefd, zijt gij gepakt geweest of ziek ? - - En, daar Disten niet rap genoeg antwoordde, voigde onmiddellijk hetgeen ook op Sophie's hart nog lag. — « Of zijt gij misschien aangehouden geweest door die Duitschers die Fransch spreken ? » — « Zwijg Sophie ! Gij vraagt mij te veel dingen. 'k Kom uit Roeselare, en 't en heeft mij niet mogelijk geweest vroeger uit de stad te geraken uit oorzake van 't hevig geruchte !... Zooals gij zegt loopen er daar ook Lorreinen rond. — Want die jongens waarover gij spreekt zijn Lorreinen. — 't Zijn andere mannen dan die uit Berlijn en Munchen 1 Nu gij zult gaan hooren : 'k Was dus te Roeselare, als er gevochten werd op den IJzer, vôôr eenige dagen, verleden woensdag, denk ik. De enkele inwoners met wie ik nog kon spreken vertelden mij hoeveel Duitsch volk er ter streke lag te wachten, en hoe het meê rekende vooruit te trekken. Ja maar, 's daags daarna zag men lange muilen in Roeselare ! Wat was er wel gebeurd ? Niemand wist iets stelligs. En zie ! daar komt Duitsch paardevolk, en, daar-tusschen, weet gij wat ?... Belgische gevangenen ! Er waren er een troepje van rond de veertig of de vijftig....

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Yzer behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Brussel van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes