Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

662 1
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Maart. Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad. Geraadpleegd op 27 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cj87h1fx9f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE KEMPENAAR Û.DVERTENTIEN. 15 centieraen J i———————J—— êlEON .■ EMENTPRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 guldeii 25 centen. Ter eere m den B. Josept) bruidegom der Moeder-Maagd, pa-troon van België, schutspatroon der kristene huisgezinnen „QUICUMQUË". — LOF Z AN G. Wie naar een heilig leven traclit. En wie een zaalge dood vorwacht. Die smeeke Joseph iedren dag, Omdat hij veel bij C4od verrnag. Hij, als ,,rechtveerdig" nian geroernd, Die Jésus vader wierd genoemd, De. trouwe bruidegom der Maagd, Krijgt van zijn pleegzoon wat hij vraag t. Hij viert het Kind in Bethlchem, Vlucht verre — als balling — op Gods steui, En als 't daarna verloren scheen, Vindt hij 't, na angsten en geween. De Maker van het weidscli heelal., Dien hij met d'arbeid spijzen zal, De Zoon van d'Àllerhoogsten God Gehoorzaamt stipt op Zijn gebod. Wanneer het uur van scheiden slaat, Aanschouwt hij .Jésus' zoet gelaat, En juublend — bij den slaap der dood — Yliegt zijne ziel in Abrani's schoot. GEBED. Verheven dienaar Gods, Die, als een spiegelbeeld, Van deugden ongewrikt, Staâg voor onze oogen speelt. Die 't vleeschgeworden woord Verstrekt hebt .ten behoeder, Verkoren bruidegom Der maagdelijke Moeder, Welke aan 't gevloekte kroost Yan Adam vrede bracht. Als 't wonder Haar gewierd Door d'Algoede uitgedacht, ,,DOORLUCHTIGE PATROON ! wij smeeke\,dii«;p gebogen, UW I1ULP EN BIJSTAND A F. AVE. "S MET ON S LOT BEWOGEN, AANSCHOUW ONZE AK.MOE TOCH, ZIE ONZE ELLTÎNDEN AAN, EN LAAT ONS IN DEN NOOD NIET DROEVIG HENENGAAN." Vertrouwend komen we U Ons leed en jammer klagen, Yertrouwend komen we U Een ta! van gunsten vragen, Omdat gij bij uw Zoon Zooveel vermogend zijt. Ons leven op deze aard Is een geduchte strijd, Een dobbring tusschen vloed En ebbe zonder ende, Die geene rustplaats biedt, Waarheen men 't hoofd ook wendé. De aartsvijand van uw Zoon Spant stïik en strop ten val. De kansen van verdert v Zijn duizend in gelai, Met krielt ~op 't wereldrond Van Satan's lijftrawaïuen, Die voor hem werkzaam zijn, In dienst langs aile kanten, Maak ons, o schutspatroon ! Bekend met laag en list, Die, meer dan ruw geweld In 't worstelperk beslist ; Verkrijg ons van uw Zoon Dat we aile zonden vluchteri, En, om elke euveldaad, llomvhartig voor Hem zuchten, .Snel, Joseph ! ons ter hulp, In lijfs- en zielsgevaar ; Dat uw vereerder steeds De vriendsehap Gods bewaar', Dat eendracht heersche en vive ln België's huisgezinnen. Dat zo uwen Jésus zoet Met zin en ziel beminnen, Bekom ons door uw bêe Ootmoed, zachtzinnigheid ; De naaste "zij ons lief Ook zonder onderschcid, Wil ons op 't hobblig pad Ten gids zijn van het leven, Uw voetspoor drukken wij In al ons doen en streven-; Verhard' ons hart in deugd Als 't hart der oeverrots, Beveel ons aan uw Bruid De téedre Moeder Gods ; En, als de bange stond Genaderd is van scheiden, Wil ons dan tôt het koor Der zalighêen geleiden : Daar zingen wij, met u En 't hemelsch gloriehof, Des Vaders, en des Zoons, En 's heilgen Geestes lof. Dr. Frans MATHE. DE DOTSCHËKS IN DU KEMPEN, Wat is er in do laatste dagen weer- vu ri g en dringend gebeden voor de verlos sing van ons Yad'erland, door den zo( smachtend verbeiden vrede ! Het feêst van d'en H. Jozef, de machti ge Patroonheilige van België, bood daar loe immers eene uitstekende gelegenheid en wat de weleerwaarde Pater Albert, Pro vinciaal der BelgùsChe Mind'erbroeders ir een zijner serin onen tijdens het Tridiiun in St. Antoniuskerk zoo welsprekend zeg de : Wij moeten een stormloop houdei niet met de oorlogswapens — die taal moeten wij aan anderen overlaten — maa een stormloop met den vreedzamen Rozen krans in de h and en het- gebed op de lip pen tôt den grooten heilige, die de bij zondere beschermer is van ons Vad'erlani en die door zijne bemiddeling zoo onein dig veel verrnag bij het Allerheiligste Har van Jésus om een' einde te zien stelle: aan den geesel welke landén en volkerei teisterl en vernietigt, ja om den vred le bekomen welke geene wereldsche we dèseongressen ons hebben kunnen waai borgen, maar welke God door' zijne al macht ons alleen geven kan. En die stormloop is gebeurd !... Onz kerken waren meer dan ooit het vereen: gingspunt der geloovige scharen die i diepen ootmoed neerknielden en om ver ding, verlossîng en barmhartigheid s-meek ten, want een ijselijker wee dan heden op ons drukt heeft men immers nooit gekend. Duizenden en duizenden zijn tôt de H. Tafel genaderd om in dat innige sâmen-zijn met God te verkrijgen wat ons geen mensoheWke macht geven kan. Het feest van den H. Jozef ^verd dan ook in onze kerken plechtiger en hiister-rijker gevierd dan ooit. En in onze grij-ze St. Pieterskerk kwâm de Harmonie van den. Katholieken Volksibond de soleimieele Mis en Lof met proceésie andermaal op-lnisteren en gaf aan die pleclitiglieden een indrukwekkender karakter, dat den geest opwekt en het hart tôt ingetogenheid1 stemt. Mogen de smeekingen van het volk en de machtige voorbede van den Ii. - Jozef, iPatroon en 1 ieschermheiiige van België, spoedig verhoord worden en in vervulling treden !... Wie zal in den tegenwoordigen oorlog over^innen ? Die overwinnen zal, is... God ! De dooden rijden snel !... Men meldt ons het overlijden van Mr August Robyiis, student aan de Hooge-school van Leuven en vrijwilliger van het belgisch loger, waarin hij met hon-derden zijner jeugdige studiemakkers streed voor God en- Vaderland. August RobynS was de zoon van den achtbaren en ver-dienstelijken Burgemeester van Diest, en zijn plechtige lijkdienst welke verleden maandag in de hoofdkerk dier Stad is . gehouden werd -bijgewoond door eene ont-zaglijke en sympathieke menigte die hier hulde kwam brengen aan de geloofstrouw en vaderlandsliefde van den jeugdigen lield. Ook Mr Aug. Caluwaert zoon van den oud-notaris .van dien naam, sitierf den helden-dood. PÏij ook was S'tuid'ent aan de Leiuvensfche Iloogeschool, waar hij het exaam van eer-&te doetoraat in de rechten met glàns had afgelegd. Eene schoone toekomst blikte hem te gemoet, maar de jonge krijgeL-sneuvelde in een dorpje nabij Dinant en werd er met den kapitein en een luitenant zijner compagnie in hetzelfde graf begra-ven.Eindelijk, verleden dinsdag had te Ant-werpen in St. Caroluskerk de plechtige aitvaart plaats van Mr Raymond Delbeke, zoon van den oud-minister Baron Delbeke, roemrijk gesneuveld voor 't Vaderland aan de boorden van den Yser, in den jeugdigen ouderdom van '21 jaar. De ma-gistratuur, de bailie, den handel, kortom heel Antwerpen woonde de plechtigheid bij. Het was een oogenblik van aangrij-pende ontroering wanneer eensldaps als een laatste groet aan de nagedachteniâ van den af^estorven, begaafden en veel-ibelovenden jongeling de tonen van liet Ya-derlandsch lied van het orgel door de tempelgewelven weerklonken. Het was als eene hymne van vereering voor den mar-telaar, en Voor allen die voor het heil van 't Vaderland zijn gevallen. Dat de zielen onzer helden in vrede rusten, en hunne nagedachtenis' in zege-ning blijve ! In de laatste dagen waren wederom strenge maatregelen aan de grenzen geno-men. Men kon sohier geen passen meer b.ekonien om naar Holland te reizen, en wie zich vooi- eén ,,passiersbhein" aan-meldde, kreeg voor antwoord,,die grenzen sind vollstàndig gesperrt !" De overbrengers ' van hollaindsche dag-bladen werden in massa aangehouden en hunne gesmokkelde couranten biji duizend-( allen in beslag genomen. Daar bij vielen niet - minder dan een-en-twintig dagblad-smokkelaars in handen der grenswacht en zij werden gevankelijk naar onze gendarmer iekazerne overgebracht. Reéds Za ter dag namiddag werd een gan-sche karavaan mannen en vrouwen die zonder paspoort over de grens wildfen, gevankelijk opgeleiid. Aan het ho.ofd een Feldwebel en a-an de vier hoeken van het convooi een Bei-ersch soldaat met het geladen geweer , op den rug. Een tiental mannen en twee vrouwen Averden naar de gendarmerie over-gebracht om daar te worden opgesloten. De maatregelen waren zoo streng dat op bevel van den Gouverneur-generaal von Bissingen zelfs aile uitvoer van koopwa-ren uit België was verboden. Maar toen de fabrieken in Turnhout be-sloten vrijdag avond hun werk stil te leggen waardoor duizenden en duizenden werklieden broodeloos zouden worden, toen kwam eensklaps een telegram uit Brussel dat de . verbodsmaatregelen over den uit-i voer van papier waren ingetrokken, zoo-dat de fabrieken hunne werkzaamheden 1 zouden kuunen voortzetten. Maar voor elke verzending van koop-waren zou voortaan eene bijzondere aan-vraag op de Kommandantur moeten ge-beuren.Vrijdag morgen lusschen 8 en 9 uren werd in onze stad alarm geblazen. De Dui'tsche jagers moesten onder de wapens komen, maar 't was alweer maar te doen om na te gaan in hoeveel tijd het alarm-signaal zou beantwoord worden. Natuurlijk gaan bij al die strengere maatregelen ' de buurt- en volkstpraatjes van mond tôt mond. En zoo wist men hier te vertellen dat de keizei- van Duitsoh-^ land in België was of naar België kwam en dat in aanzien van die reis of van die { komst aile mogelijke en onmogelijke voor-1 zorgen werden voorgeschreven. 1 Wat men van die volkspraatjes geloo-? ven mag, weten wij niet. Maar een feit schijnt het te wezen dat de koning van Saksen naar het westelijk front is vertrokken. Men weet dat te Turnhout geregeld Ame-B rikaansch meel, levensmiddelen en ditmaal ook kleedingstukken worden aangevoerd 1 om onder de bevolking verdeeld te worden en haar voor hongersnood te vrij-waren. De bestuurleden van het oedings- komiteit gelasten zich met de ùitdeeling van de waren uit liet menschlievend Ar e-î-ika.Dezer dagen lagen al wederom di ie schepen, tlitmaal bevracht met bloem, spek. vet, erwten, boonen, kleederen on bedde-goed, in den bassin van ons kaiiaal, to«- ri de aan 't werk zijnde lossers zich in 't hoofd staken d'at een dagloon van 5 frank daags in oorlogstijd Volstrekt niet voi-doende was. En... zij legden het we;k stil, zoolang zij niet beter betaald zou<'( n worden. Iedereen, zelfs duitsche soldaten, getui-gen van het geval, waren veirontwuardi'rd over die - laakbare streek. Welhoe, terwijl honderden menschen in gedwongen werkeloosàeid door de strat'n slenter'èn, kwamen die heeren sjouweio, die gewoonlijk meer aan Bacchus en â;.n genevertje-lief dan . aan hu'n huishoud; • denken, brutaal den kop opsteken en d/n 7-dren zij zeggen niet te werken voor Cn loon van 5 frank daags!... Maar zij hadden ditmaal gerekend zond >r den waard of liever zonder Mr Henri Mer-mans, lid van het voedingsikomiteit, die zi h belangloos met het toézieht ovei- het Iossoji der Amerikaansche koopwaren gelasf. Le-ze wendde zich aanstonds» tôt Mr Louis Stroobant, burgemeester * van Vosselaàr, on vroeg of in zijne gemeente geen lossers. te vinden waren, die aan hoog loon arbei-den wilden. En zié, d'aags nadien kwamen zeventien man uit het naburige Vosselaar, waar de werklieden in dezen ongelukkigon tijd al gelukkig waren nog 1,50 fr. daags te v'erdienen, op de kaai de plaats van de Turnhoutsche Averkstakers innemen, en ver-i-ichtten fluitend en zi-ngend het goedbe-taalde werk dat de domme werkstakeule Turnhouters met den voet hadden getrapt! .. 0, wat keken- die kerels vreemd op, (oen zij nu zonder werk en zonder* ver-diensten konden afdruipen !... Terwijl ons uit het milliard'airenland al-lerlei benoodigdhedén toekomen om de in druk en nood verkeerende belgische bevolking te helpen, heeft ons vrouwehjk element met zooveel fijnen tact als edel-moedig gevoel een middel gezocht en ge-vonden om de Amerikanen een blijk te geven van innige dankbaarheid en erkeme-tiis.En zie op de zakjes waarin ons liet Amerikaansch meel wordt toegezonden en waarvan sommige den naam di-agen .\ an den wereldbenoemdeh miliardair Rockelel-fer hebben zij hunne kunst uitgespreid in praohtig naald- en borduurwerk, waarop zij- de landkaarten van België, van de provincie Antwerpen, bloemen en fign.ien hebben uitgewerkt en geborflnurd. met ïijne echte Turnihoutsche kanten iifge-zet'en welke straks in de nieu\7C wereld een uitroep van verbazing en bewonde-i-iiig zullen uitlokken, ja misschein aan den prijs van honderden of duizenden dollars zullen worden verkocht. "t Is^-immers een aandenken van dat kleine maar dap-pere volk, van die heldhaftige Belgen, die zoo eer- en roemvol hunnen vaderland-schen plicht hebben vervuld ?... "t Is het werk van de moeders, van de zusters dier bewonde^enswaardige, soldaten, die nu met oigen kunst en eigen handenarbeid de beschermer» van ons volk en onzer natie een klein maar veelbetéekenend aandenken willen zenden dat ginds in de groote failli lien als de reliquie van een helden-volk. dat sxrijdt voor zijn recht, zijne vrijheid en onafhankelijkheid, zal ontvan-gen en bewaard worden ? ?... Men weet dat de ad^unct-politie-commis-saris van Turnhout Mr De Winne in de vorige week door duitsche soldaten werd aangehouden, gervankelijk in de gendarmerie opgesloten, maar na eer^ of twee dagen weer op vrije Voet en werd gesteld. Mr De Winne, die als politie-officier hoofdzakelijk door het parket van Turnhout gelast wordt. met gerechtelijke na-sporingen en opzoekingen, had in eene herberg te Turnhout in aanwezigheid van duitsche soldaten of spionneai twee per-sonen ond'ervraagd nopens een diefstal ge-pleegd te Winxele-Melle. Die twee perso-nen werden door de duitschers1 terecht of ten onrechte aanzien als gidsen of gelei-ders van vluchtelingen die langs hier over de hollandsche grens wilden en men leidde daaruit af -dat de adjunct-qommissaris van Turnhout in betrekking stond' met perso-nen die de duitsche v er b o dsb ep al ing en om over dé grenzen te gaan miskenoen, en dat hij die personen had moeten in heeh-t'enis nemen of bij de duitsche bezetlin^ aanklagen. Maandag werd onze adjunct naar Antwerpen geroepen waar hij andermaal aar een gerechtelijk onderhoor op het duitscl: politiecommissariaat werd onderworpen. Ten s-lotte werd beslist dat hij als polrtiemar door de duitschers voorloopig is afgezei tôt de duitsche Gouverneur onzer 1 Vovin cie uitspraak zal hebben gedaan over dit zaak. Dezer dagen werd ook Mr Jules Crp kaert, secretaris van on.s Armbestuui", aai gehouden, ook al onder verdenking \ ai in betreldiing te staan met. personen di( Belgen over de hollandsche grens biaeh ten. Nà een paar uur bleek dat mei eigenlijk een... kok zocht. Ik ben geei kok zegde onze secretaris, maar mei heet mij bij verkorting van mijn naam : de Crook. De Duitschers begrepen nu ter stond hun missilag of vergissing, en n; een paar uren werd Mr Crokaert op vrij< voeten gesteld. Zaterdag trad voor de Rechtbank vai eersten aanleg te Turnhout een boertji van Herseelt als getaiige op. Men had oj zijn boerderij de kiekens gestolen. De mai . stelde zelf een onderzoek in en meendi zijne kiekens te herkennen op eene pach terij te Evnthout, waar zij onder een der ti'gtal andere, liejDen. Vandaar eene aan-klacht en gerechtelijke verviolging. Toen de -voorzitter onzer Rechtbank aan den getuigë vroeg hoe hij zijne kiekens zoo stellig haid herkend, antwoordde ons boer-tje met overtuiging : — Wel, mijnheer, mijne kiekens herken ik aan hunne plui-irièn. Mijne kiekens kan ik aanwijzen van het eerste tôt het laatste, zoo goed als ik u mijne yrouw en kinderen zou aan-duiden. Onnood4g te zeggen dat de rech-ters om die leuke getuigenis in de -yuist lachten. Wat er ook van zij, de zaak werd ver-daagd en. er zal onderzocht worden of de kiekens die getuige als de zijne ' aan-wijst, waarlijk op het erf van den boer tehuis hooren. De uitspraak van de Rechtbank va'n Turnhout belooft nu wel een Saiomon's* vonnis te zullen .worden. In 't begin dezer week zijn des nachts dieven gedrongen in de melkerij te Cas-terlé. De dieven waren gedrieën, maar werden verrast door de nachtwacht van de gemeente. Twee hunner konden ont-• snappen en zich met hun rijwiel uit de voeten maken, maar de derde werd ge-snapt en den volgenden morgen door den brigadier-veldwachter van Casterlé gevankelijk naar Turnhout overgebracht. De kerel is hier in de celgevangenis opgesloten en verklaarde V. S. te heeten en geboortig te wezen van Beersse ; liij was drager van allerlei dieven- en inbre-kersgereedschap. Om in de melkerij te dringen had men eene ijzeren deur ver-brijzeld en twee manden boter stonden klaar om door de dieven meegenomen te worden. . Zaterdag om 6 l/2 uren stonden twee ledige hooiwagens van de duitschers aan het kosthuis der weduwe Van Heukelen te Moll, terwijl de voerlui waarschijnlijk in eene nabijgelegen herberg waren ôm een ,,snàpsehen" of een glas bier te drin-ken. Toen de tram té Moll binnenstoomde gingen de paarden met hunne wagens op hol en kwamen #aldus in eene smaille straati waar zij aile verkeer belemmerden. Mr Jozef Dyckmans, klerk in de Wel-dadigheidsschool te Moll, zoon van den achtbaren geneesheer van dien naam, even-als Mr Jules Vervecken, aannemer, konden zich niet tijdig uit de voeten maken en werden omvergeworpen. Mr Dyckmans was erg aan het acihter-hoofd, Mr Yerycken zwaar aan ae knie gewond en had daarbij kwetsuren aan het hoofd opgeloopen. Doctor Dyckmans verzorgde de gewon-den en men kan zich zijne aandoening en gewaarwordingen gemakkelijk voorstellen, toen hij in een der slachtoffers zijn eigen zoon herkénde. Aan de woning van mevrouw Jacobs werd een stuk van den tuinmuur en eene gasbuis van de straatVerlichting verbrij-zeld.De politie-commissaris van Moll heeft eène ldacht ingediend bij den duitschen Ritmeester tegen de soldaten die liunne paarden onbeheerd; of onbewaakt op den openbaren Aveg hadden gelaten en die zoodoende schuld hadden aan het onge-Juk.Met gemeentebestuur van Moll had eene verordening uitgevaardigd waarbij aile veevervoer uit die gemeente werd verbo--den. Die maatregel was genomen omdat het bestuur van Antwerpen den uitvoer van veevoeder heeft verboden. Maar aangezien de verordening van Moll geene afdoendè of beslissefide uitwerkselen kan hebben, zoolang aile andere genieen-ten der provincie geen gelijkluidend règlement uitvaardigen, heeft het gemeentebestuur dier gemeente zijn besluit ingetrokken.In de naburige gemeente Beersse is bij den dorpssmid eene partij oud ijzer door de duitschers opgekocht. Te Turnhout heeft men vier machinale draaibanken in de werkhuizen Janssens-Van Hooydonck aangekocht, opgeladen en medegenomen om naar Luik verzonden te worden. De Oorlog De toestand. In de bofiehten over de wérking op ne slagvelden worcît heden de meeste aan-daeht gevraagd voor het gestadig ('il m-afgebroken voortdringeh der Engeischen in Noord-Frankrijk. Freîioh spreekl ei-van in zijn verslag, de Fransehe legerberich-ten doen hetzelfde, en ook uit bijzondere brou komen berichten over troopenvervoer op groote sohaal door de Duitschers uit , Noord-Vlaanderen in d'e richting van Ype-Iren-La Bassée-Armentières tongevolge van het terreinwinnen der Engeïsehen. De spoorwegen welke oostelijk van de lijn Steenvoorde, Hazebrouek, Berguette en St. Pol liggen, zoo wordt ■ uit Duinkerken gemeld, zijn in de laatste week geheel opgebroken. liet verkeer wordt per militaire autoniobielen ondei'houden. Aaln nie-mand dan aan militairen is lie'L toegestaan binnen de aangegeven lijn te komen. Geen enkele plaats van Hazebrouek en St. Pol tôt de zee.is gespaard gebleven van een bezoek door de Duitsche vliegers, die met ongékende stoutmoedigheid over de loop-gravenlineis der verbondenen heeii vliegen. Gewoonlijk zijn zij zôô hoog, dat men al-, leen den motor hoort. Met het bloote oog is zoo'n vlieger zeldzaam te onderkennen tegen de donkere lueht. ,,De Engelsohen zijn goede vechters — aile eerbied", heet't generaal Von Mbltke gezegd; zij maken het den Duitschen troe-pen i'n Noord-Frankrijk zeer lastig. De samenwerking tusschen infanterie en artillerie schijnt onder de beproefde opperlei-ding van geperaal French niets te wen-schen over te laten, en vooral bij Neuve Chapelle, in de buurt vali Armentières, behaalden zij in de laatste dftgen voordee-len.Zij zijn vooruitgegaan op een front van 3 kilometer met een diepte van 12 tôt 1500 meters en hebben achtereenvolgens drie Unies loopgraven en een sterk werk ten Zuiden van Neuve Chapelle genomen. Hevige tegenaanvallen van den vijand werden afgeslagen. De vijand heeft zware verliezen geleden en veel meer gevange-iien in handen der Engeïsehen, moeten laten dan aaiïvankelijk werd bericlit. De En-gelsche vcld- en zware artillerie heeft het krachtig optreden der infanterie flink voor-bereid en gesteund. In eén der Britsche berichten werd me-degedeeld, dat de Engelsche en Fransehe vliegerskorpsen te voren de lucht van Duilschc verkenners hadden ,,gCEuiveird". De voordeelen door de Engeïsehen te Neuve Chapelle behaald, hebben bewezen dat de Britten tegenwoordig sterk genoeg zijn om op één front 48 bataillons1 samen te trekken. Voor het oogenblik is het Engelsch of-fensief lot staan gekom.en, wellicht ook onder invloed van een Duitscheh aanval tegen de lioogte van St. Eloi (ten Z. van Y pereh), die evenzeer bijval heeft gehad. Waar het eehter den Duitschers tôt thans: niet is gelukt door tegenaanvallen het verloren terrein nabij Neuve Chapelle te herwinnen, sehijnen de Engeïsehen daarin bij St. Eloi grootendeels te zijn gfeslaagd, zoodat aan de zijde der verbondenen op den N. vleugel het grootste voordeel bliift. In de bocht van de Yser (ten Z. van Dixmuiden) heeft eene Belgische troepen-macht een offensief ondernômen. De ^terk-te wordt op twee divisiën aangegeven. Het is te verwachten dat de sterke Duitsche troepen-massas, die door Brugge en Ivortrijk trokken, allereerst bestemd zijn om den Engeïsehen in deze streek slag te leveren en hen terug" te helpen werpen. Aan de Noordzeekust- waar de Engelsche vloot geregeld de kustplâatsen be-schiet, zijn ook te land niet meer dan artilleriegevechten te melden. Ten slotte zijn ook om Munster in de Vogezen en in den Boven-Elzas de ge-vechten geëindigd. De Engeïsehen gaan steeife voort, de kuststreek te verontrusten met luchtaanval-len. Maandag morgen verscheen weer een luchteskader boven de kust van Oostende tôt Knocke, op eerstgenoemd'e plaats vooii'-âl vele bomrnen werpend. Duitsche Tau-bes stegen zonder vooideel o]i, om hen te ventrijvcii. -Een àti laaiMi- tiïeef af (■ i boven Cadztànd (Hollandsche kust nabij de grenzen), waar de Hollandsche grens-watfht vuurde. De vliegenier keerde dan weer boven Belgiseh gebied terug. Het officieuze Fransehe nieuwsagent-schap Havas blijft — in tegenstelling met het bericht van het Duitschp hoofdkwar-lier — de uitslag van den winterslag in Champagne voorstellen als een on bel wis;i bare overwinning voor de Franschen. Verijdeld werd door de Daitschers de poging dei* Franschen, om door de Duil-sche Unie heen te breken. terwijl de Franschen door hun druk op de linie der Duitschers dezen beletten troepen naar het Oosten tç zenden, waardoor de terugtoehl der n ussci i mis'schien verandei-d ' zo u zijn geworden in een vernietiging d'ei' zich ac'hterwaai-ts samen trekkende legermacht. Zoo kunnen beide partijen de gevolgen vàn den winterslag in Champagne voor zich houden als een zegep.raal. Er za] dààr — op dat terrein, vermoedelijk nog heel wat gevoehten worden. Volgens een beschrijving in de ",,Temps" biedt geer enkel ander terrein gi'ootere gelegenheid tôt verrassingen en tôt het maken van a(',bte,reenvo!geii(lo loopgravenlinies, voor zien van onzichtbare natuurlijke wegen die uitnemend beveiligd zijn voor vijaùde lijk vhjmr. Talrijke beken lijebben namelijk in d'en krijtachtigen ondérgrond prachtigi gédekte wegen uitgegraven, waarlangs de kolonnen geheel onzichtbaar zich kunner bewegen, terwijl de verward d'oor elkaai liggende kopjes kommen vormen, die zipl uitstekend leenen voor het samentrekkei van troepen voor een aanval. In den zach ten en brokkeligen gronel kunnen sne sappen en parallellen worden aangelegd. Hier kunnen de beide tegenstanders el kaar dus aanvallen en elkaars aanvallci "Tifslaaoi tôt in het oneindige ! Op het K/arpathenfront, zoo heet he in Russische berioliten, behalen de Oosten rijkers niet hel minste voordeel. De Duit schet-s hebben getracht den Hussischei l'nkervleugel aan den kant van clen Dnies ter te omvatten, doch ook die poging leei tôt nu toe schipbreuk. Men weet, dat in de streek Loposjno— Gordice, liet geheele front van de Karpa then, de Oostenrijkers verschillende lionderd duizenden hunner soldaten veiloreiï . on Przemysl te bevrijdén en mede te w.erkei tôt de krijgsverrichtingen aân het Oost-Rut sisclie front. Intusschen vermelden de Oos tenrijksche medei:leeiingen onophoudelijk, da de Russisdhe aanvallen gemakkelijk werde: afgeslagen bij Loposjno, dat met rratza-i lijke ylrlîezen de Russische aamallen te gen de Karpathen worden afgeslagen e elat de Oostenrijksche troepen den Russ: schen aanval afslaande, ontzaglijke ii.oeit hadden, en ontberingeln moesten verdurer En zôô duui't — îh officieele en Olfic euse mededeelingen en tegenspniken -ook de pàpieren oorlog voort ! Men zal moeten afwachten welke il vioed op. den algemeenen strategischen tc< stand wordt uitgeoefend, wanneer in A.'pr: of Mei Kitchener zijn beloofde honderddu zenden zendt en oek het Russische lege eeu versterking ontvangt van 800.000 mai Want dit zal, volgens de mededeelingen van een Russisch militair zaàkgelastigde bij het gezantschap te Rome aan den oor-Iogsberichtgever van de „Ga^etta del Po-polo'', gebeuren. ,,Ruslandi!', zoo verze-kerde de diplomaat, ,,heéft er nooit aan gedacht naar Berlijn op te rukken. Een aanval in Duitschla.nd is door de goede inrichling van de Duitsche vei-flediging onmogelijk. ,,De beste taktiek voor Rusland is, den strijd in Polen le voeron. Warschau zul len de Duitschers niet innemen. Het wordt in het gebied van den boog van den Weichsel een slelling-oorlog zooals in l'^i'ankrijk. ,,Aan geschut en oorlogsniateriaal heeft Rusland geen gebrek. Van Japan heeft Rusland 100 zware kanonnen gekregen. De bedieningsnianschappen zijn naar Ja-pan teruggekeerd. Rusland heeft thans vier millio.en mun te velde. In April zullen' weer 800.000 nian, in Augustus evenveel voor den dienst gereed zijn. Geheel Rusland is het er over eeiis, dat de strijd lot de definitieve Overwinning moet worden voortgezet. ,.Het doel van den oorlog voor Rusland heeft Sasonof uiteengezet : het bezit van Constantiuopel en de Dardanellen. Dat was iederen Rus uit het hart gesproken. Maar een duidelijkc overeenkomst met de verbondenen over Constantinopel bestaat niet. Daarom zal binnenkorl een Russisch léger bij Midia landen, ten einde " den Engeïsehen en Franschen op hun tocht naar ( 'oiistantinopel vôôr te zijn". l'oen voorlaatste donderd'ag in het Britsche T.agerhuis het lid Joweft tôt de re-geering de vraag richtte, hoe op het. oogenblik de betrekkingen zijn tusschen de Engelsche regeering en die van Bnïgarije,. N ederlap (1, Spanje, Zweden, Noorwegen. Denemarken en China, antwoordde .minis- . ter Grey „Wij ondeîhouden — tôt. mi.jn vreugde — vriendsehappelijke betrekkin-;gen met al die regeeringen". l'il positieve antwoord, dat aan duide-lijkheid niets te wenschen liet, werd door het Huis toegejuicht. Niet zoo gemakkelijk was, het Grey antwoord te geven op een andere vraag, waaraiee de afgevaardigdc Cowan hem lastig viel. Want deze maii was bepaald lastig. Hij wenschte van de regeering niets meer of minder dan een -antwoord op deze vragen : of door En-geland, Ruslanld en Frankrijk vertooge'n waren gericht tôt ele Servisohe regeering. waarin de raad werd gegeven onvei-wijld aan Bulgarije zekere gedeelten van Mac-e-donië af te staan als grondslag voor de samenwerking dezer beide sitatesi, bij een uieuwe verdeeling van het Balkangebied lia den huidigen oorlog, en ten tweede : of ïuihister Grey, wanneer zulks'^îrtetrWas' geschied, in vei-binding zou willen treden met de Russische en Fransehe regeeringen leiieindè zoodanig gezamenlijk optreden le doen plaats hebben. Was het wonder dat Grey dezen vrager met een kluitje in het riet stuûrde ? Voor aile voorziçhtighéid sprak de minister zijn antwoord niet uit voor de vjuist, doch las het vooi^. He; luidde aldus : ,,De. regeeringen van Groot-Britannië, Frankrijk en Rusland zijn nog bereid — zooals zij het steeds zijn ge-weest — om gezamenlijk hunnen steun te verleenen bij de regeling vain kwesties. die de Balkanstaten betreffen en zullen geen enkele g;unstige gelegenheid -om dit doel te bevorderen, laten voorbijgaan". Cowan was na dit antwoord nog even vvijs als daarvôôr. Doch waarom moesl hij ook eën kwestie aanroeren van zôô neteligen aard? Ja, de çifgevaardigde rede-neerde bli.jkbaar aldus: ,,wanneer Servie — door Groot-Britannië aangespoord" — Bulgarije gunstig stemt, zal dit land veel spoediger geneigd zijn om in te gri.jpen aan de zijde der verbondenen en aldus ook allicht Roemenië in zijn optreden meesleepen". Doch vaste verklaringen van de Britsche regeering te verlangen om-Ireint de door haar te spelen roi bij een bepaalde regeling van de Balkan-kwestie — is er iets onpractischer ' denkbaa r,? — ; Inzonderheid op dit. oogenblik ! De belan- ! gen van Engeland en Frankrijk komen immers, wat het bezit van Konslantinopel en de opperheerschappij over de Dardanellen betreft (en dààrom draait voor de Westersche mogendheden en voor Rusland toch eigenlijk de geheele Balkan-kwestie) met elkaar lijnrecht in botsing. Intusschen dringl men allei'wege naar de gunst van Italie. Onder de drukking van de regeering te Berlijn, zou volgens zekere bladen, Keizer Frans Jozef er met tegenzin toe overgaan zijn goedkeuring le hec'hten aan den afstand van een ge-d.célte van Tirol, Trentino geheeten, aan Italie. Doch hiermeele zijn de ltaliaansehe i n« ionalisten niet tevreden. Zij eischen be-halve Trentino? Ook Damatië, Istrië, A.lba-I nie, Tunis, Corsica, Nizza, Savoya, Malta en bovendien de ltaliaansehe kant011 s van Zwitserland als prijs voor Italië's onzij-digheid. De officieuse ,,Temps" / zou er niet tegen opzien Gorsica inderdaad prijé i le geven en Engeland misschien wel MaJ-i la — mits Italie maar optrad met de verbondenen. Wat de ltaliaansehe regeering jfùist als vergoeding verlangt, is na-t tuurlijk niet bekend, doch dat het de. ojii-i standigheden zoo grof mogelijk zal uit-baten, ligt voor de hand. De ..Temps" waarschuwt Italie zich door de Duitsche i bondgenooten geen appelen voor citroenen ~ te laten verkoopen. Imniers, het bezit van e Trentino. en zelfs van Triëst is voor Tta lie een kwestie van minder belang geworden, nu d'oor de overrompeling der Dardanellen het vraagstuk van het evenwichi der groote mogendheden in het Oostelijk deel van de Middelïandsche Zee aan de [. orde wordt gesteld. Trentino en Triëst. >- zegt het blad, vallen Italie vanzelf als 1 rijpe vruchten in -den schoot reeds nlleen i- door het feit van de nedlerla'ag vJan Oos-v tenrijk, (welke ned'erlaag dus reeds als L een ,,voldpngen feit" wordt besehouwd), Zes-ôR-zjvenSîgst© jaargang Turnhout, Zoniag 2i Maart 1915 - Nr 12 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Turnhout van 1838 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes