Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

58391 1
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 Maart. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xp6tx37198/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Danéertfaq 13 Maart 19 r4 Prljs par irammei" : S senilsmsn 45e jaar, Nom, 65 Telefoon AOJ FONDSENBLAD Telefoon «94 Voor ail* aankon(ligi»g«a wende men zich ten burealc Tito uot blad —O— KETELVES1, Num. 16, te GEN1. VLAAMSC1 LAID Handel, Nijverheid, Taal ©n Godsdienst VERSCHIJNENDE Al.LP WERKDAGEN IHSCHRI JVINCSSPljtiis VOOROP BETAALBAAR: Per jaar {r. t ft.O® Per halfjaar » 8,00 Per diie maandèn . . » 4,00 Voor hœbersriers : fr. 1 ®,©9; fr. S,50 ; 8,5©. Voor vreeœde landen, de verzendingskosten bij ta Toeirea BBlSTiq-IS UITGAVE 'WBMtfWWW' Hi'iIPIIIWHH1"" I1Mi<IBH"!1 TryjT!TÎI7WWI»W^ j Sent - 18, Ketelvest, 18 - Gent TT"^T" I III lyiHliMMiW' ' ' ''WiWPPPW'IPWIWli will be aankondiglngee worden geplaatst per regel tan ir. O.*®. - ReMamen ondar het stad*1 j nieu-ws, per ree«lir. l.OO. — BeCTafenisberichten *oor de met geàbonnearden, fr. 5.00 f.FNTT 10 MAART. Staatkun(% Overzicht De toestand in de Balkans. HET OPROER IN EPIRUS. De MUZULMANNEN VERSLAGEN DOOR DE BEWONERS VAN EPIRUS. Uit Bridisi wordt aan de « Tribuna » geseind, dat de Muzulmannen|van Valona, die opgerukt waren tegen de oproerlingen van Epirus, Yolko» men verslagen zijn geworden en groote verliezen hebben geleden. Kolonel Thompson, gouverneur benoemd van Epirus, heeft ondernandelingen aanseknoopt met M. Zografos, en heeft hem to^gevingen beloofd, indien de oproerlingen van Epirus de wapens wilden nef-rleggen, maar de onderhan-delingen hebben tôt geenen uitslag geleid, want de oproerige bewoners van Epirus gaan voort met do autonomie van hunne streek uit te roepen onder het piotektoraat vanGriekenland. EENE TOENADERING TUSSCHEN RUSLAND EN TURKÏJE. De politieke toenadering tusschen Turkije en Rusland, ieekent zich meer en meer af. Hussein Djahid Bey, bestuurder van het ministerieel Turksch blad Tanin, is een der leden van het Russisch-Turksch Komiteit. HONGARIË, DUITSCHLAND EN RUMENIE. De briefwisselaar van de Vossitche Zeitung te Bucharest klaagt bitter over de anti-Hongaar-sche en anti-Duitsche betoogingen welke te Bucharest plaats hebben. Er wordt tegenwoordig te Bucharest een stuk gespeeld dat kwetsend is voor Hongarië en ook voor Duitschland. Dat stuk, waarin een Hongaar wordt ter dood gebracht, verwekt elken avond eenen çrooten geestdrift onder de toehoorders, aie de Rumeensche hymne aanheffen. Wat thans té Bucharest gebeurt, gelijkt eene geweldige uitdaging, vooral omdat de schouw-burg, waar dat voor Hongarië en Duitschland kwetsend stuk gespeeld wordt, eene toelage van den staat geniet en de bestuurder zelfs door deregeering benoemd wordt. Het wordt een systeem, in Rumenië, Duitschland en Hongarië te beleedigen. Het bezoek van <len erfprins van Griekenland en datgeen der kabinetshoofden van Griekenland en van Servië, hadden een kwetsend karakter voor beide keizerrijken. Men zegt ook dat het Rumeensch ministerie samengestald is uit mannen, die verzot zijn op de vriendschap van Frankrijk. Laatst bezichten een aantal Fransche dagbladschrijvers de hooM-stad van Rumenië ; zij werden er geestdriftig ontvaDgen en waren, van wege de regeering fret voorwerp van de meeste voorkomendheid. Anderzijds wordt het volgende gemeld dat wel een beetje in strijd schijnt te wezen met het boveiiitaande : De erfprins van Rumenie zal zich op 19 Maart naar Berlijn begeven. Daarna zal hij naar Sint-Petersburg reizen met prins Karel van Rumenie die, beweert men verloofd is met eene der doch-ters ran Czaar Nikolaas. GRIEKENLAND EN EPIRUS. De Grieksche minister van buitenlandsche zaken, M. Streit, heeft gisteren aan de gezanten der vreemde mogendheden te Athenen laten weten, dat, ten gevolge der moeilîjkheden welke de Albaneesche overheden ontmoet hebben bij de bezetting van Goritza en Colonia, de Grieksche regeering beslist heeft dadelijk de andere gewesten aan Albanie toegekend, te ontruimen. Men voorzitt dat de Albaneezen zullen aange-va^Jen worden door de oproerlingen uit Epirus en men wil voorkomendat deGrieksche soldaten gemeene zaak maken met de oproerlingen. Men moetopmerken, aangoandediebeslissing vol van gewichtige gevolgen, dat demaatregelen genomen doorde Grieksche regeering, volkomen overeenstemmon met de notas der mogerd-heden, die geëischt hebben dat de- Grieksche soldaten in Epirus verblijvend,die streek zouden verlaten,zoohaast de Albaneezen in staat zouden zijn. de grondgebieden hun toegekend, te be-zetten.UIT ITATjIË. DE MINISTERIEELE KRISIS OPGELOST Het Salandra kabinet is bepaald samenges'eld. Al de ministers zijn nieuwelmgen, ter uitzonde-ring van M. di San Guiliano, die de portefeuille van buitenlandsche zaken aanneemt en van M. Millo, minister van marine, die reeds deel uitmaakte van het Giolitti-kabinet. Drie leden der demokratische linkerzijde maken deel uit van het nieuw kabinet. Deze zijn : MM. Maîtini, Ciuffeli en Rava. M. Salandra wordt kabinetshoofd en minister van binnenlandsche zaken. Het nieuw ministerie is een kabinet <van libérale koncentratie, dat zich zal steunen op de demokratische linkerzijde, het centrum en de rechterzijde. M. Salandra denkt te mogen rekenen op 300 Kamerleden en zou bijgevolg beschikken over eene meerderhçid van luû stéinmen, M. Salandra staat bekend als een der be-kwaamste staathuishoudkundigen. Onder gbdsdienstig opzicht zal hij de over-leveringen van Giolitti volgen, 't is te zeggen volkomen onzijdig zijn en aile konflikten met het Vatikaan \ermijden. In de fînancieele kringen is het optreden van M. Salandra uiterst welgekomen, omdat men hem aanaiet als de eenigste Italiaansclié staatsman, die in staat is de fm^nciën van het toniogrijk In goede orde te brengen. UXT MEXI&O. SCHELMERIJEN DER OPROERLINGEN. Admiraal FJetcher kondigt aan dat de oproerlingen de pompen vernield eu de werkhuizen voor de bevoorrading van drinkbaar water, te Tampico, welke zeven mijlen van de stad verwijderd zijn, in brand hebben gestoken. Nadere bijzonderheden ontbreken. Voor de kiezinj. De Limburgsche medewerker van Vooruit heett het gepast gevonden, nu dat de kiezin-gen van Mei meer en meer nadeien, de politieke legers der tegenover elkaarstaande partijen in oogenschouw te nemen. Die « inspektie » valt geheel en al uit ten nadeele der Jiberale paitij, die er nochtans op pocht zeer machtig te zijn. , Op zeer schilderachtige wijs? toont de schrijver aan hoe sedert lange jaren tal va liberale familiën, wier vadeis hoofdrolle speelden in de liberale pattij, tôt de kathe lieke gedachten en partij zijn overgegaan Niet zelden gebeurt het dat kleinzonen e achterkleinzonen, van grootvaders enz. di liberale leiders waren, nu tôt de katholiek voormannen behooren. De socialistische gazetschr.j rer haalt eenig omfloersde voorbeelden aan ; wij zouden e gemakkelijk een aantal anderen uit Vlaan deren kunnen bijvoegen die niet minde kensebetsend zijn. Hij wijst echter alleenlijk op de familiëi welke van liberaal katholiek zijn geworden van onzen kant zouden ook kunnei wijzen op talrijke vroegere liberalen welk nu tôt de socialisten zijn overgegaan ; d briefwisselaar zou kunnen beginnen mr xichzelven in deze laatste k'as te rang schikken. Zoo verliest de liberale partij van weers kanten en de socialistische schrijve bevestigt wat wij zoo dikwijîs reeds hebbe: gezegd en herhaald : De gematigdeenbehoudsgezindeliberalei zullen overkomen naar de katholieke partij de anderen moeten noodzakelijk tôt he socialism overgaan, of het naderbij Jcomen Zoo zien wij dat in de meeste belangrijk steden eene vooruitstrevende of iadikali groep ontstaan is : te Gent is die radikal groep reeds bepaaid afgescheurd *van d< liberale partij en om zoo te zeggen ver smolten met de socialistische partij. Te Luik is er lang twist geweest tusscher de doktrinairen eu de progressisten ; tei sïotte is men erin gelukt te bekomen datd> progressisten zullen samenwerken met di doktrinairen in de toekomende kiezingen Te Brussel bestaan ook twee libérai fraktiën : de doktrinairen en de progrès •isten, maar deze laatsten hellen meer ove: naar de socialisten ; zoodanig dat het socia listen zijn die op het Brusselsche stadhui: en in de Godshuizen baas spelen. In het Walenland is de liberale parti zoover gedaald dat zij te Bergen maar eei liberaal Kamerlia heeft op zes ; en te Cbar leroi twee op elf. Dat waren vroeger de citadellen van he liberalism. , De roode schrijver beschrijftzeer beeldrijl de manier op welke debekeeringvan liberal< familiën tôt katholieke familiën geschiedt hij is echter mis als hij meent dat de liberaler door uitwendige verloklçingen in de katho lieke partij worden birinengesmokkeld. Indien vele liberalen zich laten beweger het liberalism vaarwel te zeggen, is he vooral omdat het liberale geloof dood is o wegsterft in hun hart. Met angst moet elk( liberaal zich afvragen waar de liberale parti hun naar toe leidt. Is zij het die de huidige grondvesten de: samenleving zal steunen ? Maar haar samengaan met de socialister met of zender kartel — moet haar in di< taak op zonderlinge wijze verzwakken. De socios willen immers de huidige samen leving omverwerpen. Bestaat er soms geene vrees dat de libeiah partij, bare volgelingen, stillekens maa zeker, tôt het socialism zal ïeiden. Voorzeker wel ! Het liberalism looehen God of ten minste erkent hem niet. Waarop moet het dan het gezag steunen Op de wet ? Maar elkeen weet hoe zwak d< wet is als het geweten het onderscheid tus schen goed en kwaad niet bepaalt. Ziedaar zooveledingen welke de liberalen die met gezond verstand begaafd zijn, aai het liberalism doen twijfelen en die her doen uitzien naar iets anders dat weet waa naartoe, op gronden steunende die altij< hecht en waar zijn geweest en blijven. Intusschen doet het ons genoegen vast stellen dat de socialistische schrijver, juis als wij, oordeelt dat de libérale partij dei dieperik ingaat. TmcIrtMarfflakiag fier Kenp Een groot deel der provincion Antwerpe: en Limburg zijn onvruchtbaar, daar ligge iiog ongeveer 40.000 hektaren onbebouwc De heer Jules Lahaye heeft laatst in d Middenmaatschappij van Landbouw, d iniddelen aangeduid, welke volgens hei zouden toelaten, met zekerheid de onbi bouwde gronden der Kempen in wtiden e graanvelden om te zetten. Dat middel bestaat, zegt M. Lahaye, i het benultigen van groene planten als mes iîulk plantenmest brengt in den grond c grondstofîen welke de zaden der gezaaic planten bevatten, en vooral de grondstoffe Z elke die planten uit de lucht geput hebbei De ingeploegde planten brengen voo nameliik stikstof in den grond. De heer Lahaye is van gevoeleri dat c gele lupienen tSpaansche klaver) het ba past om als mest ingeweikt te worden. n De heer Lahaye, vraagt daarbij dat het n Gouvernement het kosteloos vervoei toesta i- van het stadsvuil, dat men zou bezigen om de slechte kempische gronden te verbeteren. a Dat zou voor den Staat eene goede geld-e plaatsing zijn. e Het vervoer van het stadsvuil zou 150 fr. per hektarc ko.-ten en eens dat de slechte e grond in goede akkers zou veranderd zijn, r zouden ze aan 8 franks per hektare kunnen belast worden. r Het kosteloos vervoer van mest zou maar voor vier jaren toegestaan worden voor i dezeltde perceelen. ; —)(■— 1 Dat ziet er nogal rooskleurig uit op het 5 papier, en volgens ons blijft er niets anders e over dan de toepassing te beproeven. ' Dan zou men kunnen zien of de werke-lijke uitslagen met de vooruitz'chten en berekeningen overeenkoœen. Hetspijt ons dat in bove-iataande verslag niet gezegd is hoeveel jaren men gele r lupienen zou moeten iuwerken om aan eenen ! slechten grond eene vruchtbare bo.'enlaag te verschaften. j Dat is van belang ! j Inderdaad : veronderstel dat men aan t iemand een geheele oî eene halve hektare slechten Kempengrond kosteloos overmaakt . om hem vruchtbaar te maken. » Hij zal den grond moeten bewerken, er ; lupien zaaien en dan in September of Okto-; ber die lupienen moeten inweiken. Die grond zal hem dus niets opbrengen en hij zal zijnen arbeid toedragen. i Indien de man dat geduiende esn drietal ! jaren moet doen zou hij wel van honger , kunnen gestorven zijn eer zijn grond hem . iets opbrengt. Dat is genoeg gezegd dat zulke onderne-, ming niet door eenen atzonderlijkeiK land-bouwer kan ondernomen worden. Zulke ptoefneming zou kunnen gedaan worden door den Staat, of door groote i eigenaars of maatschappijen die naar hun geld kunnen wachten. j Dan n«Jg schijnt ons.de uitslaij : .;er wissel-, vallig toe. Wij kenrien de Kempen niet; maar er liggen ook heideachtige, slechte gronden in andere provinciën. t Het is ook niet van vandaag of gisteren dat de voedende kracht van klaver door de landbouwers is gekend, maar van over eeiuven. : Bij overlevering weten onze landbouwers : dat zij geen mest behoeven toe te voegen ; aan eenen gescheurden « klaverstruik », i waarop zij tarwe of rogge zaaien. Waarom dan hebben onze landbouwers niet beproefd de slechte akkers, die nevens i hunne goede liggen, bij middel van groeu-t klaverbemesting goed te maken l l Eenvoudig omdat het zoo goed als onmo-: gelijk is klaver in de lichte, zandachtige i heidegronden te doen groeien. Als de zomer wat droog is daa staat de klaver eenvoudig te verdrogen. Dat er in de Kempen, door veel werk en i oppassendheid, gronden kuunen vruchtbaar ; gemaakt worden, dat zullen vve niet in twijfel trekken. De Staat geeft daar in zijne hedelaars-koloniën en zijne weldadigherdsgestichten : goede voorbeelden, evenals op St-Pieters-veld te Ruiselede. Men wint daar zeer schoo;ie vruchten, t maar men vraagt niet wat het kost. De landbouwers « boeren » echter niet in ? zulke voorwaarden, ze moeten eerst en : vooral zien dat ze kunnen bestaan. Het middel van den heer Lahaye zou ook kunnen beproefd worden, bijvoorbeeld door , Burgerlijke Godshuizen, die onder hunne i eigendommen ook slechte gronden bezitteri, ! zooals de Burgerlijke Godshuizen van Gent : te Wynkel- St-Kruis, Zelzate en Wachtebeke. i Onze Godshuizen kunnen overeenkomen met de stad Gent om haar te ontlasten van ; hai e vuilnis, wat zoo goedkoop mogelijk zou t gaan langs het kanaal van Terneuzen. i We denken echter dat onze Gddshuizen daar nog zoo spoedig niet aan ztilien beginnen. I DE KAMER Zittinç van Woznsdag iS Muarl 1914. ^ Voorzitterschap van M. Sciioll\ert. 3 BEGROOTING VAN FINANCIKN. M. P. Daexs (Vlaamsch) vraagt verbetering e van jaarwedde voor de kleine bedienden van e het ministerie van financiën. M. Gre.vdebien' drlngtaan op de verhooging n der jaarwedde van de vérificateurs der douane. M. Ozeray handeltover het lot der tolbeamb ten in de provincie Luxembtirg en dringt aan op veibeteriug van positie. STEMMINGEN. n De volgende begrootftgen worden opvolgen-t. lijkgestemd: e Ie De algemeene begrooting van koloniën ; 2° De begrooîing van wegen eu middelen var € Kongo ; n 3e De begrooting der gewone uitgaven var Kongo; 40 De begrocting der ontvangsten en uitgaver r- op bevel, van Kongo ; 5e De begrooting van buitenlaqdsche zaken. e ORDE-MOTIE. S£ M. MonvilIe. —Wanneer ik dezen namiddaj ter Kamer verscheen, werd mij de volgendt brief ter hand gesteld ; « Mijnheer de Volksvertegenwoordiger, » Gij zijt gisteren in het débat tusschen-gekomen om te zeggen dat het huidige hoofd van den algemeenen leg^rstaf van het Belgisch leger, kon verantwoordelijk gesteld worden voor den toestand der versterking van Antwer-pen.* Gij hebt oatuurlijk geene de minste bevoegd-heid in zake versterkingen, dat is misschien uwe eenigste verschooning, maar, indien gij eenen oogenblik had nagedacht over het belang dier vraair, zoudt crij u het belachelijke van eene zoo zotte beschuldiging bespaard hebben. fOnderteekend) Luitenant-generaal De Ceu-ninck, hoofd van den algemeenen legerstaf van België'. » (Gcrucht en uitroepingen op zekerr banken.) M. Br:\.n*quart. — De viouw van generaal De Ceuoinck moest maar M. Mon ville dood schieten ! ( A Igemeen gelacli.) M. Delvaux vraagt aan den voorzitter dat hij maatreçelen zou nemen om te beletten dat derge-lijke grove en onbetamelijke brieven aan wet-gevers g schreven worden. M, de Broquevili.e (minister van oorlo^:). — Ik betreur dat dergelijke brieven aari wetgevers gezonden worden, maar het lijdt geenen twijfel dat de generaal gehandeld heeft in een oogenblik van verbittering ; ik herhaal dat ik zulks betreur. (Zeer wel redits). . M. Di Voorzitter. — Delvaux vraagt mii maatregeien te nemen om te voorkomen dat dergelijke brieven geschreven worden. Ik betreur het te moeten zeggen, dat ik onmachtig ben om zulks te beletten. M. Terwagne. — Vooral wanneer er kwestie is van eenen knecht der regeeriug (P rot est a tien rechts.) M. de Voorzitter. — Ik betreur dat generaal de Ceuninck dien brief heeft geschreven ; maar ik betreur ook dat een lid dezer Kamer, in voile paiement, dergelijke bewoordingen, welke wij l<omen te hooren, gebruikt ten opzichte van een^n zeer .verdienstelijken generaal, die aan het hoofd staat van ons léger. (Zeer wel redits). M.Van Maercke.— Ikmeen dat het antwoord van den heer minister en van den voorzitter ons niet kan volJoen. Stellig kunnen zij niet beletten dat er brieven geschreven worden en ik beken dat zij niet rechtsîreeks handelend kunnen optreden om den wille van dat schrijven, maar ik bjm niet tevreden over den heer minister, die niet anders weet te zeggen dan dat hij dat schrijven betreurt. Dat antwoord is niet voldoende,vooral omdat die brief uitgaat van den algemeenen overste van ons leger. M. Monville is zijn parlementai recht niet te buiten gegaan. Een Kataerlid mag openbare officieele ambtenaars te beknibbelen, maar deze hebben het recht niet grove en beleedigende brieven te schrijven aan de Kamerleden. Indien Generaal De Ceuninck te klagen had over de woorden van Monville, moest hij klagen aan zijnen wettigen-overste. Daarom zou Minister de Broqueville moeten zeggen, dat generaal De Ceuniuck aan al zijne plicliten is te kort frebleven. M. de Broqueville. — De redevoerifig van M. Van Maercke is nutteloos. Ik heb gezegd dat ikdpfeiten kende, dat ik het voorgevallene be-treurde en dat ik maatregeien zou nemen. Indien de Kamerleden niet voldaan ziin over hetgeea ik doen zal, kunnen zij mij uitleggingen vragen. (Zeer wel, redits). Het incident is gesloten ! HERNEMING DER BESPREKING. M. Lemonnier ontwikkelt een amendement aan artikel 15 der begrooting van financiën, voor doel hebbend het krediet van 39 miljoen. 180 duizend frank met 50 duizend frank te ver-meerderen om de jaarwedden der douaniers te verhooeen en hun kosteloos hun kostuum te verstrekken, iets wat hun uitdrukkelijk werd beloofd door de katholieke kandidaten voor de laatste verkiezingen. M. Poxcelet verklaart dat hij verkiest ver-meerderiog van jaarwedde te vragen, voor de douaniers, zonder het krediet, daartoe noodig, te bepalen. Daarna spreekt hij ten voordeele der bedienden van het kadaster. M. Fonteyne, spreekt ten voordeele der douaniers. M. Van Brussel, heVelt zekere patenten die de landbouwers en bijzonderiijk de kleine vlas-fabrikanten treffen. M. Ant. Delporte spreekt ten voordeele van het klein personeel van het département. M. Augusteyns vraagt verbeteringen voor de agenten van het tolbeheer. M.Borgixon vraagt dat het gebruik der Vlaam-sche taal in de bestuurdiensten van het departe-menten zou nageleefd worden,zooals het wettelijk is voorgeschreven. M. De Meester verrechtvaardigt de stemming die hij straks zal uitbrengen, namelijk tegenover de amendementen der linkerzijde, die de redenaar alà kiesparade betitelt. M. Oo.ms Idaa-gt over de gebrekkige en oud-bakken opmaking van den kadastralen legger, waardoor vele eigenaars in Limburg, bijzonder in het nieuwe«miindistrikt, in hunne belangen gekrenkt worden. M. Imperiali steunt de opmerkingen van M. Ooms. M. Vax de Vyvere, minister van financiën, herkent de gegrondheid der opmerkingen van verscheidene redenaars. Mijn voorganger, zegt de heer minister, heeft reeds tal van verbeterin-gen insebracht en ik zalzijne voetstappen volgen. De algemeene bespreking is gesloten • De artikelen der begrooting van financiën worden opvolgenlijk gestemd. De stemming over het geheel zal heden om 3 ure plaats hebben. BEGROOTING VAN ZEEWEZEN, POST-EN TELEGRAAF. M. D'Hvart, klaagt over den erbarmelijken staat van sommige postkantorenin zijn arrondis-dissement.M. Standaert is gelukkig, daar, ingevôlce de bepalingen dernieuwe schoolwet, het niet meer zal toegelaten zijn scheepsjongens, min dan 14 jaar oud, aan te werven. De redenaar roept verder de aandacht op den beklagenswaardigen toestand der visschers van de zeekust en be-spreekt verscheidene maatregeien, te nemen om de zeerampen te voorkomen. De zitting wordt om 6 ure geheven. .j»UJXJ3gnai<gaggiiWMWf 33e Zitting van Woensdag iS Maart 1914. Voorzitterschap van M. Baron de Favereau. HET PENSIOEN D'EU MIJN WERK ERS. M DuFRANE-FRiARDherneemt de Deknibbelin-gen gister in 't midden gebracht door M. Rolland.M. Hubert, minister. — Gedurende de zeven jaar dat ik minister bèn, heb ik nog nooit beleefd wat hier thans gebeurt. Men handelt met kwaden wil. De gestemde wet is niet toe-passelijk, omdat de kassen van voorzienigheid over de noodige geldmiddelen niet beschikken om de betaling (1er pensioenen te verzekeren. Daarna weèrlegt de heer minister al de be-knibbelingen en klachten in 't midden gebracht door de heeren Rolland en Dufrane-Friard. Do zitting wordt om 5 ure geheven. Het sohooiwetsontwerp in des Ssnaat Terug naar de Kamer ? Naar het schiint zou het schoolwetsontwerp terug naar de Kamer moeten verzonden worden. M. Fléchet, verslaggever der Senaatskommis-sie, zou bij het opmaken van zijn verslag eene erge fout hebben vastgesteld, namelijk aan artikel 16,bepalende dat toelagen zullenverleencî worden aan de kleine gemeenten en de gemeentea van middelbaar belang, om deze toe te laten de minima van jaarwedden hun ten laste gelegcl door artikel 15, te betalen. In artikel 15, evenwel is er enkel spraak van aangenomene en aanneembare scholen. en wordt er geen woord gerept van de gemeente-scholen.Hieruit volgt dat, door den Senaat aan gezegd artikel 15 van het wetsontwerp. eene verandering moet gebracht worden, waarop onvermiideliilc de terugzending van het ontwerp naar de Kamer moet volgen, voor eene nieuwe bespreking en stemming van den door den Senaat gewijzig-den tekst. Een bijzo/ider wetsontwerp zou ook kunnen voorgedragen worden, houdende dat de bepalingen van artikel 16, betrekkelijk de aangenomene en aanneembare schplen ook toepasselijk zijn aan de gemeente-scholen. ieuwjaargitten voor dsii Fans TWEE EN DERTIGSTE LIJST. Bedrag der Torige lijsten 79254 45 Opdat het H. Hart van Jezus meer zou bemind worden 50 — L. M., Tillet 100 — Naamloos, Roesbrugge 25 — Gesticht St-Berthuin, Malonne 56*^ — M. Frans de Lhoneux, Namen 25 — A* M. D. G., Antwerpen 500 — Naamloos, Kempen 50 -* De Gasthuiszusters Augustijnerssen, Brussel 200 —► Voor het geluk van België 100 — M. en mevr. Heptia, Brussel 50 — M. Arseen Van der Schelden, Sint-Amands-berg, 7-50;tVoor het geluk van ons huisgezin,20; E. H. G, Coppée, Gilly, 10 ; Opdat St-Jozef en Sint-Gerard ons \'erhoore, 5; Om eene gunst, Ivortenberg, 2 ; Naamloos, Oudenaarde. 10 ; J. M. V. M., 1 ; Eenige parochianen van Sinte-Walhurga, Veurne, 12-90 ; Voor de bekeerinff van den zondaar, Moorslede, 2 ; Voor haar huis-gezin, idM 1 ; Voor St-Antonius, Dixmuide, 0-50; A. S. D., Zijngem, 2 ; Ter eere van St-Jozef, L., A. J. E. A., Gedinne, 2 ; Uit Melveren, 2 ; Jonge dochter, Meulebeke, 1 ; L. P. M. T., 2 ; Tôt het bekomen van een gunst, Handzame, 10 ; Levé Pius X !, Hasselt, 10; Naamloos, Baudour, 10; M. M. J. V., 5 ; Aan den Paus der Eucharistie, 5 ; Ter eere van St-Jozef, B., 2 ; Maria-Theresia Ghuyssen, Bolland, 1; Eva Ghuyssen, idem, 1. Te zamen 126 90 Totaal : fr, 81,043 35 Mea Ican de msckrijvingen sturen aan het bureel dit blad, of aan M. Léon Mallié, srtirijrer, €îô>id«n Hoofdetcaat, 7, Doornijk. ALLERLEI. Zekomen aï! — Vaderlandleke) vindt het noodig nog eens plechtig teverklaren dat de liberalen met tegen den Godsdienst zijn. Dat kon niet missen — de kiezingen zijn in het zicht en men moet beproeven of men de kiezers geen zand in de oogen kan strooien. 't Zal moeiliik gaan ! De menschen zien overal te wel hoc de liberalen en de socialisten te werk gaan. Als er ergens iemand is die iets uitvindt om den pastoor den duivel aan te doen, dan zijn liberalen en socialisten erbij : zij helpen dien man ; prijzen hem ; geven hem raad ; moedigen hem aan en spreken overal zijnen lof. Zeer dikwijîs zijn zij de opstokers van gansch het spel. Misschien dat Vaderland(eke) zulks niet weet en 't kan gebeuren dat het ons niet zal gelooven. Maar 't is toch zoo, en we kunnen hem verzekeren dat er weinigen zijn die zich aan zijne leugens zullen verslikken. De liberalen zouden tegen den Godsdienst niet zijn — en ze hebben maar eene reden van bestaan die is : den Godsdienst te bekampen. Verkeerwegen. — In de vergaderinR Vrijdag door den Landbouwersbond ge-houden, deed M. Teirlynck, burgemeester en notaris van Wijnkel-St-Kruis, opmerken hoe moeilijk het verkeer is tusschen de gemeenten Wijnkel en Mendonk, wier dorpen maar ongeveer 15 minuten van elkander liggen, maar tusschen welke g<ten recht-streeksche veikeerweg met rijtuigen bestaat. Die twee gemeenten zijn van elkander gescheiden door de Moervaart en op dien waterloop bestaat er geene brug. Dichtbij de kerk is wel een veer of pont, maar dat is niet in staat gewone vracliten te dragen. Op enkele minuten van het dorp Mendonk is nog een schuitje. Indien men met een rijtuig van Winkel dorp naar Mendonk moet en omgekeerd, dan moet men langs Wachtebeke rond, en in plaats van een kwart uurs is de afstand dan minstens twee uren. Wijnkel-St-Kruis behoot ' tôt het kanton Lookristi ; de inwoners hebben gedurig zaken in de kanton-hoofdplaats. Langs Mendonk, Speurdonk, Rechtestraat eu Hoeksken is de afstanda l/2uren; moet men langs Wachtebeke rond, 't is het dubbele. Evenzoo voor Zaftelare. Lookristi is een belangrijk center van bloemisterij ; Zaffelare ook ; te' Winkel komen ook meer en meer bloemisterijen, wat de handelsbetrekkingen met Zaftelare en Lookristi ten zeerste heeft ontwikkeld. Gemakkelijke en korte verkeerwegen zijn dus van het hoogste belang. Ook voor Zelzate zou de weg veel ver-t korten, indien men langs Winkel en M011-1 donk naar Zaffelare en Lookristi kon ; komen. j Moerbeke tôt Wachtebeke, op een uur afstand, liggen 4 bruggen over de Moervaart; van Waih'tebeke tôt aan Rooden-t huize, op een riviervak van ruim een uur, in hetwelk Winkel en Mendonk gelegen zyn, ligt geene enkele brug.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes

Collecties

Brugse Poort, Gent