Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

346 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Maart. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 02 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zp3vt1jk19/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

irastfag 10 Maart î9f4 |^^>.rr....,Trn- in.,,- nui ■■ SPHjs per mtmmer : i ceistieme» 45" jaar, Nursu 57 Teiôloon FONDSENBLAD Telefooa S»4 AAN KO\ MOU(.E\ : - Voot aile aankmdigingen wende men zich ten bureeie van cet blad KETELVES1, Num. 16, te GENT. VLÂAMSCH LAND Handel, Ni.jverh.eid,, Taal en G-odsdienst VERSCHIJMENDE ALLE WERKDAGEN vtyw*.-, ywvMHQttgui iiJUHIHMII • IWSeHRiJVIlflSPHUS VOOROP BETAALBAAR : Per jaar. . , (t. fi ft,©0 Per halfjaaï ...... 8,00 Per (Irïr maandèc ............ » 4,<£9 Voor herbergiers : fr. 9 ®,00; fr. 3,6© 5 8,60; Voor vreemde landeu, de verzendmgskosten bij to toegen BBNÏGE TTÏTGA.VE | M - 18, Eetelyot, = &732SBafia ffsasaBsaiBs -'n :. K£à%2^ià£B&£8l&te> «ûiïiiHëÉS&t* GENT, 10 MAAR?. Stofl^dig Qverzîcp De toestand in iï3 Balkans. HOE DE VORSTEN VAN ALBANIE HUNNE INTREDE DEDEN TE DURAZZO. Uit Durazzo wordt het volgende getneld : Zondag morgend waren de wegen en straten langs waar het vorstenpaar zou komen, luister rijk versierd en bevlagd. Talrijke trioinfboger waren in de voornaamste straten opiietiramerd De notabiliteiten kwamen bijeen om l ure in het marine gebouw. Te 1 ure 30 verschenen de oorlogschepen en andere booten,in de volgende orde, de haven binnengestoomd : Taurus Quarto, Bruix en Glouccster. ^Eenesloep, hebbende aan boord Essad Pacha, den algemeenen gouverneur van Durazzo, der meier der stad en den Holl ndschen bevelhebbei der gendarmerie, vediet de haven te twee ure er vijl minuten. 'De leden der Internationale Kontroolkommis-sie hadden post gevat aan den eersten zegeboog welke geplaatst was in de nabijheid der kaaien. De Engelsche kolonel Philips en de officierec der internationale detachementen hadden zich bij hen aangesloten. Zoodra Tauraus den anker had uitgeworpen, begaf Essad Pacha zich aan boord om de vorster te verwelkomen. De Vorsten en hun gevolç begaven zich ic eene sloep, welke hen naar de kaaien bracht, Aan de landingsplaats werden zij verwelkome! door Medjid Bey, het konsulaire korps, de ver tegenwoordigers van al de Albaneesche gewes-ten en de officieren van al de schepen, welke tel reedelagen. , _ , De vorsten begroetend, zegde Essad Pacha het volgende : «Het verheugt mij U hier te mogen verwelkomen. Gij zult een tweede Scanderberg zijn. Al de Albaneezen zijn overtuii?d dat Gij Albanie groot zult maken en dat Gij onze vader zult zijn ! » 's Aronds heeft het muziek der Jtaliaansche troepen een groot koncert gegeven op de Marine plaats, welke schitterend was verlicht. Het plein lcrioelde van volk. Na het koncert werd een prachtig vuurwerk afgeschoten. De Albaneesche afvaardigingen hebben in de hovingen van 't paleis voorbij de vorsten gedefi-leerd. V^rscheidene redevoeringen werden uit-gesproken.Talrijke groepen geestdriftige Albaneezen hielden huldebetooginpen en doorkruisten de stad in plie richtingen, luide kret^n van vreugde sïakondaar» de konjulaten ran Italie en Oosten-rijk-Hongarië.TURKHAN PACHA ZOU DE EERSTE MINISTER-VOORZITTER VAN DEN ALBANEESCHEN MINISTERRAAD ZIJN. Men verzekert dat Turkhan Pacha zou aan-vaard hebben voorzitter te zijn van den A)ba-neeschen ministerraad. Men aanziet het feit der aanvaarding van da' ambt door Turkhan Pacha,als eene zeergunstige omstandigheid voor de toekomst van Albanië. daar Turi<han Pacha een uitstekend man is van froot gezag, die reeds groot-vizier en gezant te 'ome is eweest en die in de Europeesche diplomatische kringen volledig het vertrouwen van allen geniet. UIT MEXIKO. DE ZAAK BENTON IN MEXIKO. Generaal Fraqstro, voorzitter van de kom-missie van onderzoek in de zaak> Benton heeft verldaard dat majoor Fierro, de gezant vai generaal Villa, in aile geval voor eenen krij.es-raad zal gedaagd worden. De hehandeling van deze zaak zal geen tooneelspel zijn maar de doodstraf zal' worden toegepast indien de schulc van den beschuldigde wordt va3tgesteld. PRESIDENT HUER TA AANVAA.RDT GEENE SCHEIDSRECHTERLIJKE BE-SLISSING.Volgens New York Herald heeft prei-iden" Huerta verklaard dat Mexikd de scheidsrechter lijke bemiddeling van Arsentina. Chili en Pert niet wenscht te aanvaarden, daar de betrek kingen m t deze landen volstrekt niet van vriend schappelijken aard zijn. KRIJGSVOORZORGMAATREGELEN VAN DUITSCHLAND AAtNT DE BELGISCHE GRENS! ? Naar men ons mededeelt, trekt het in d< Duitsche Rijnprovincie de aandacht dat he legerkorps, gelegen in de steden van het Rijnda zich nagenoeg od voet van oorlog bevindt, al; gevolg van de uitvoering der oefeningen welki plotseling voor eenige dagen bevolen werden Volgens deze mededeelingen zouden régi menten ruiterij verkenningstochten ondernemei in de richting der Belgische grenzen. Eveneen: zouden reeds inschepings-manœuvers zijn uit gevoerd. Verder kondigt men aan dat weldra eene afdee ling ruiterij met bereden artillerie en hulptroepei in hetkamp te Elsborn zullen aankomen. Het i: moeilijk tezèggen waaraan deze troepenbewe gingen zijn toe te schrijven. Men denkt natuurlijk in de eerste plaats aai de spanning tusschcn Rusland en Duitschland welk laatstgenoemd land ook zou kunnen nood zaken zijne Belgische en andere grenzen ti dekker. In aile geval lijkt het ons voorbarig toi eenige bepaalde gevolgtrekking te maken uit di militaire bednjvigheid. VERANDERING VAN MlNISTEKIE IN ITALIE. Heden morgend ^al de ministerraad beslisser dat het Giolitti-kabinet aftreedt. M. Giolitti za 's namiddags de beslissing van den ministei raad aan de Kamer bekend maken. Giolitti verving den 29 Maart 1911 M. Luzat aan het bewind. Twee groote feiten hebben d regrering van Giolitti ge' enmerkt, le de Tripe litaansche oorlog, en 2e de uiibreiding van ne stemreclit, waardoor meer dan 5 miljoen manne lijke Italianen het stemreclit verkregen, ; —«mugggyai^JKM» — Zachfjes aan I De libeialen zijn daarover l'altkocrd d; er voor de tegenpartijen in dse aanstaand liiezir gen weinigzal te verdienen zijn. De druiven zijn bepaald te groen. Sottmige liberalen zijn op zoek naar eer for muul weUce aile liberalen, fer gelegei heid derj klezingen van 1014, zouden ve dedigen ; — 't ergste van al is dat die for-muul tôt hiertoe nog niet gevonden werd. Daar worden er van aile soorten voorge-steîd : de eene zijn meer gesteld om aan de socios te bebagen, 7maar minder vooruit-strevende liberalen zien daar een gevaar in. De liberale opperleider Paul Hymans" roept hun toe : Voorzichtig ! Voorzichtig î', laatdie nieuwe formulen daar — dat is ge-vaarliik ! — we moeten de menschen niet benauwder maken van ons, dan ze reeds zijn. Wij zijn het in 1912 reeds genoegzaam gewaar geworden. Die rammeling hangt ons nog aan de ribben ! De heer Lorand, progressist, is van het-zelfde gevoelen ; dat er van dezen keer voor de liberalen niets zal afbrokkelen. — De kristene demokraten schrijven dat de kathoiieke meerderheid in de Kamers nog wel Zou kunnen vermeerderen, iets wat we! het grootste ongeluk zou kunnen zijn dat het land en de katholieken zelven zou kunnen overkomen — volgens de kristene demokraten wel te verstaan. Hadden die brave menschen geleefd ten tijde van Nero, die de kristenen met pek deed bestrijden en in brand steken, ze zouden voorzeker van gedacht zijn geweest dat het dan een gulden tijd was voor de katholieken. Die demokraten zijn toch zulke goedaar-dige zielen! , Infusschen doen ze hun best zsoveel ze kur>ne,n om te voorkomen dat het ongeluk zou willen dat de kathoiieke meerderheid aangroeie. Om hun doel te beter te bereiken, heeft eene plechtige verzoening ç'aats gehad tus?chen de plank-artisten van de boordeii van den Dender en deze van de boorden der Leie, die sedert eenige jaren tegep elkander pronkten. 't Zijn nu weer twee bandekens op een buiksken en ze kloppen er op — op 't Gouvernement — dat 't een plezier is. —-){-— Zoo klaagt Het Itecht putten in de aarde dat de schuld van België groot en te groot is : 4300 miljoen, zegt het. Van den anderen kant klaagt hetzelfde blad dat de ijzerenweg van Gent-St-Pieters naar Brussel-Zuid, die moest gereed zijn in 1913, nu nog maar half gemaakt is. Het Redit moet zoo nuchter zijn als een nuchtere mutten of meenen dat zijne Iezers nuchtere muttens zijn. Dat laatste zou wel kunnen gebeuren. Inderdaad om de Hjn Gent-St-Pieters-Brussel-Zuid te maken heeft het Gouvernement geld moeten leenen. Die lijn moet 50 miljoen kosten ; ze is maar half gemaakt ; er zijn dus 25 miljoen aan besteed. Indien ze geheel gemaakt ware dan zou men 50 miljoen moeten uitgeven en leenen hebben, of 25 miljoen meer dan nu, en de schuld van 't land zou 25 miljoen grooter geweest zijn dan nu. Dus 't Recht klaagt van den eenen kant dat de schuld van 't land te groot is en van den anderen dat ze niet groot gecoe^ is. Knoopt dat aaneen ! Zoo is het ook met de werken aan de vaart van Gent naar Brugge. t Recht klaagt dat de verbreedings- en verbeteringswerken nog niet voltrokken zijn en te traag vooruit gaan. , Maar had men die werken rapper door-gezet, dan ware de schuld van 't land weeral ; greoter geweest. • Zoo klaagt Het Recht tap uit tap in. Dat is heel gemakkelijk — heel serieus is het niet. Dat niet ailes in de volmaaktheid wo. dt bestuurd dat willen we gelooven : niets is volmaakt onder de zon. Ware het beter geweest de werken aan de i nieuwe spoorlijn Gent-Brussel rapper te ; doen vooruitgaan, hoewel de inteiest van het geld zeer duur was ? i We zouden niet durven zeggen van ja of van neen. Wij veronderste'.len dat het Gouvernement gewacht heeft juist omdat de interest van het geld in de 4-5 laatste jaren zoo hoog is geweest. We meenen dat elkeen zoo zou gedaan hebben. } Is het daarom best geweest? Dat is iets dat zijn voor en zijn tegen ; heeft, en dat men niét zoo lichtziilnig mag e beoordeelen- als iemand die enkel er op u t '■ is om ailes slecht te vinden. —— Beknibbelen is altijd gemakkelijk, maar men moet toch zien dat het aaneenhangt. . - — t Bond der Franschmansgilden! e .T-^e jaarlijksche algemeene vergadering werd Maandag morgend gehouden in het gesticht van J. B. de la Sade (gesticht der Ec-rw. Broeders), Holstraat, onder voorzitterschap van den heer e Maeiihaut, volksvertegenwoordiKer. De Vergadering wordt bijgewoond door den Z. E. H. kanunnik Byl. afgevaardigde van Z. Hoogw. den Bisschop ; MM. Cosyns, burgô- meester van Meerbeke-bij-Ninove ; Verstraeten, notaris te Gavere en provincieraa^slid : de Kercnove d'Ousselghem en ridder de Ghellinck d'Elseghém, Senators ; baron délia Faille d'Huysse, burgemeester van Huisse, talrijke andere notabeien en geestelijken. De heer voorzitter dankt de leden om hunne aanwezigheid en vooral om hunne talrijke opkomst. Hij geeft daarna het woord aan M. Duprez, schrijver, die verslag ge?ft over de werking in Frankrijk en in België. Uit zijne verslacen blijkt het volgende : Er werden gedaan : 40 Zondagmissen met vlaamsche onderrichtingen voor de Vlamingen in Frankrijk. Daarenboven hadden 15 Paaschver^aderingen, met biecht en Paaschcommunie plaats. GEESTELIJKE RETRAITEN. Er hadden 3 driedraagsche retraiten plaats door 107 uitwijkelingen, meest ploegbazen, bijgewoond, komende uit 40 verschillige ge-meenten.WEEKBLAD. « Het Volk van Vlaanderen werd in 1913 op 700.000 nu m mers gédrukt. INWIJKING IN>DEvCB£OTE STEDEN. In 1913 ontvingen wij 49 bulletijns,inlichtingen bevattende, over 250 personen, die naar ele steden waren gaan wonen. BEWEGING IN DE GILDEN. Op 1 Maart 1913 telden wij 160 gilden met 10,147 leden.Vier nieuwe gilden werden gesticht. Wij tellen nu 164 gilden met te zamen 10,710 leden, of eene vermeerdering van 563 leden. ZIEKTE EN STERFGEVALLEN. In 1913 hadden wij 30 sterfgevallen tegen 20 in 1-912. Het ge!alziektegevallen was 734 in 1913, tegen 693 in 1912. De uitbetaalde vergoediugen voor ziekte en sterfgevallen beliepen tôt de som van 11.587 fr., tegen 10.389 fr. in 1912. VEREFFENING DER MOEILITIvHEDEN EN WERKONGEVALLEN. In betwiste loongeschillen en werkongevallen bezorgden wij aan de uitwijkclingen de som van 53,250 fr, DE RENTEDIENST bezorgde aan slachtoffers van w rkongevallen de som van 10,470 fr. Spreker brengt hulde aan Z. H. Mgr. Stille-mans, de groote besebermer van het werk en aan de EE. H H. Aalmoezeniers s' eeds zoo edelmoedig ten dienste de « Fr inschmans. >» De heer advokaat De Bevere doet den toestand kennen van de kassen van he'. komiteit, waarvan de toestand betef is ifn re- le 1' a ja .r. De eerw.heer Se.v;>sens, aalmoezenier van het het werk der Vlamingen geeft eenige inlichtin-gen over eene spaarkas op welke de liden hun loon zouden kunnen slorten, wasr hst intrest zou winnen. Op de spaarkas zou het £eid veilig zijn, het zou niet kunnen verloren,"gestolen of verteerd worden. Men kan het ook bij middeî der spaarkas naar huis sturen en veel beterkoop dan met de gewone middelen. Jaarlijks komen uit Frankrijk 5 miljoen franks aan loon ; de veizending zooals ze nu gebeurt kost 50duizend franks. Bij middel der spaarkas zou dat maar tôt 10 duizend franks beloopen. De begonnen proefneming zal dit jaar voort-gezet worden. M. Duprez geeft vervolgens eenige inlichtin-gen over inwendig bestuur. Het is noodig de leden te onderwijzen ; daarom zullen lessen gegeven worden. Men zal beginnen te Nederbrakel: opZaterdag 14 Maart zal de heer advokaat De Bevere eene voordracht geven over de werkongevallen, later eene les over godsdienst en huisgezin en dan eene les over het werkkontrakt. Zulke lessen worden reeds gegeven te Gavere, merkte de heer voorzitter Maenhaut op. De Z. E. H. kanunnik Byl, stek met het innigste genoegen den vooruitgang vast van de Franschmansgilden en wekt de leden aan d ink-baar te zijn aan Zijne tloogwaardigheid den Bisschop, welke zijne beste bezorgdheid aan den Bond der Uitwijkelingen schenkt. (Toe/'.) Spreker dankt vervolgens al de weldoeners der Franschmansgilden in naam van den Bisschop. (Topju ichingen). De heer Maenhout,dankt den zeer eerwaarden heer kanunnik erbijvoegende dat allen met het grootste geluk het Bisschoppelijk jubelfeest van Mgr. Stillemans zullen vieren. Spreker voegt erbij, dat de kamerleden het niogelijke zullen doen opdat de werklieden in Frankrijk behoorlijke huisvestingen zouden hebben. Na de vergadering vergaderden de leden aan eengezamenlijk middagmaal. De heer Huyshauwer, volksvertegenwoor diger, richtte eenige hartelijke woorden tôt dé aanwezigen, die zegde hij, altijd op de kathoiieke Kamerleden mogen rekenen, om hulp en ver-betering te bekomen in hunnen toestanel. Daarna werden de leden vergast op eene cinemavertooning in het « Goede Zaad ». — 2r^.3L©^ls:3rOI3Ll.3 3s: Ondenaarde. — De volgende liberale kandi-daten werden Maandag namiddag in den Liberalen Kring voor de wetgevende kiezinpen aangeduid : M.M. Pieter D'Hauwer, geneesheer te Ronse, uittredend Volksvertegenwoordiger ; Pieter Van Gheluwe, brôuwer te Oudenaarde, en E. Soudan, advokaat te Brussel, werkelijke leden ; Alfred Anielot,burgemeester te Sijngom ; Leopold Steurbaut, notaris te Ronse, en De Waeie, ondernemer te Nederbrakel, plaats-vervan; ers. Haine-Saint-Piôrre. — In deze belangrijke geineénte van het Center, Henegouw, bestuurc door kartellisten, had Zondag eene gedeeltelijke gemeentokiezing plaats. Twee lijsten s onden tegenover elkander : ele kartellijst der liberale associatie en eene lijs van afgescheidene liberalen. De tweekandidater dezer laatste lijst werden gekozem en het kartc geklopt met eene meerderheid van 300stemmen «; w» ALLERLEi. Het tekori der ExBOsitie. — Et i bepaald geen nieuws over het tekort de Were'dtentoonstelling van 33 miljoen fran] — volgens Vooruit bereker.d heeft. Vooruit had dat te kort noodig om d. niêuwe lasten te rechtvaardigen welke he Ikartellistisch kollegie op den nek der lasten betalevs duwt. Als dat tekort nu niet bestaat tenzij i: de bedwelmde verbeelding van Vooruit, waaraan moet men dan de verhooging der Issteii il) de stad der stroppedragers toe-schrijven ? We verstaan dat 'ne mensch eens kan missen, zelfs al is hij socialistische gazet-schrijver, maar misslagkens van 33 miljoen gaan aile kernels te bo . en zelfs die van den rooden Slokop en Flandria Palace aan St-Pieters-statie.Benoemingen. — Daar 't kiezing wordi komt La r tondre Libérale af met de gewone jammerklacht over de partijdige benoemin-gen van het katholiek Gouvernement. Volgens het ze.'fgen van dat blad '.vorden veel meer katholieken benoemd dan anders-denkenden.We kunnen dat gemakkelijk gelooven en dat is maar recht. Als de liberalen aan 'net bewind waren, benoemden ze zoo goed als uitsluiteiijk liberalen. , In het Gentsplie Beroepshof, onder andere was er op.de 21 raadslicGren juist nog een katholiek, als het liberaal ministerie in 18S4" weggedonderd werd. De katholieken hebben gedacht dat lie' maar billijk was aan de katholieken recht te laten wedervaren en tweede, dat het al -te nuchter zou zijn, de voorkeur te geven aan mannen, die niet beter vragen dan de katholieken in den diepetik te helpen. Overigens de niet-katholieken krijgen vee meer dan de katholieken kregen als de liberalen aan het bewind waren. Als Lu Flandre zal aantoonen dat er maar een liberaal meer is in hetGentsche Beroeps-hof en maar 1 liberale hoogieeraar bij de Hoogeschool van Gent, dan magze beginnei zeggen dat de katholieken even partijdig zijn als hare partijgenooten. îîeddeï's van de bupgerii. — Vooruit houdt e mordicus aan ast dat hij geenszins de verdwijning verlangt van de kleine burgerij. In het tijdstip dat kiezingen vooiafgaat moet men veel kunnen verdragen, en dat doen we dan ook gaarne ; zoovpel t» lieyer omdat we wel weten dat geen enkel," kleine burger zal te vinden zijn die niât om de spartelingen van Vooruit in eenen hartelijke n lach zal schieten. Niet alleen verlangt Vooruit de verdwijning der kleine burgerij niei. zegt hij, maai hij zou aïl'eerilrE den overgang toi eenen dnderen staat van zaken voor de burgerij vergemakkelijker-. In andere woorden : hij zou hare dood willei/verzachten. Immers voor Vooruit staat het vast dat de kleine burgerij noodzakelijk moet verdwij-nen. Voor ons staat dat zoo vast niet — de burgerij doorworstelt eene erge krisis, en de toekomst schijnt voor haar duister. Toch daagt er een lichtje voor haar op, namelijk de verspreiding der elektriciteit. Velc windmolens ziîn verdwenen, zegt Vooruit, door de opkomst der groote ma'al-derijen — dat is zeer waar. Maar wie zegt ons, dat dank aan de elektriciteit, de landbouwers niet zelven hun lijnzaad zullen breken, hun graan, boonen, erwten, enz. zullen malen in plaats van veevoeder te gaan koopen, dat niet altijd vrij is van vervalsching en bedrog ? Wie zegt ons dat de bakkers geen graan zullen koopen, dat ze «elven zullen kunnen kuischen, malen, buidelen, enz., naar beliefte, in plaats van bloem te koopen waaruit een groot deel der voedende be. standdeelen zijn verdwenen ? Toen de melkafroomers in het eerste uit-gevonden v;aren, dan stichtte men melke-rijen — sedert dien hebben de eenigzins groote landbouwers eenen afroomer gekocht en gaan niet meer naar de melkerij omdat zulks te veel ach'erna geloop is. De elektriciteit zal zoovele dingen veran-deren en wij voorzien wel dat zij oneindig vee! zal bijdragen tôt het instandhouden en ontwikkelen der kleine burg-erij — wat Vooruit ook denke, wensche of voorzegge I Geene hoop ! — Broeder Hymans schrijft in een Brusselseh blad : « Van de kiezing in Mei aanstaande hangt geenszins het bewind af, daar er slechts ëen deel van het land mede is gemoeid en ook het getal der zetels die betwist worden, ingevolge de evenredige vertegen woordiging weinigaanzienlijk is ». Anderzijds zegde een andere liberale afge-vaardigde : ' « Het is duidelijk dat door de kiezinig van dit jaar, de regeering moeilijk kan omver-geworpen worden. » t-, Tusschon Duitschland, Eusîaad en Oostenrijk. NOG DE OÔRLOGSGERUCHTEN. De Lokal Anapis-er, Duitsch regjeringsor-gaan, in een artikeldat blijkbaar werd i îgegeven, zegt dat de v en\nt wo or delij ke kringen in Duitschlandgansch voeeind zjn aàu de.* huidigen penneiwist tusschen de Duitsche en de Russische pers, en dat beido regecringen vast besloten zijn den \Tede te handhaven. Na deze bevèstiging treedt hei blad evenwel op zijne beurt aanvaiieijd op, en zegt dat de manier op welke sedert geruimen tijd, en zoi'd r de minste kieschheid, de openbare meening in Rusland tegen Duitschland wordt aangehitst, veel erger is dan de Russische bewapeningen, en dat die handelwijze wellicht eens het «eduld van Duitschland zou kunnen ten uiterste drijven. De lankmoedigheid en korrekte handctingen \Tan Duitschland, worden in Rusland slech's door haat wantrouwen en ondank béant woord. Het schijnt dat in Rusland ele met slechte bedoeliogen bezielde pers ailes te zeggen haeft, ? en zonder tegenspraak hare ziens wij ze mag r opdringen, en dat wekt in Duitschland onge-c noegen en onrust. Het blad heiinnert dat vier Duitsche luchfc-^ vaarders nog irnmer als spioenen te Uerme en I Waischau gevangen 2itten, dit ondanks al de aangewende voetstappen van Duitschland. Het <c Berliner Tageblatt » is van oordeel, dat Oostenrijk-Hongaiic zoo dojr zijnen inwendigen i toestand, als door de buitenlandsche gebeurte- nissen, tôt het uiterste punt gekomen is, der toegevingen die het aan de aanmatigende poli-tiek van Rusland kan verleenen. Anderzijds, wordt Weenen ook van wege de « Berliner Neueste Nachrichten » gewaarschuwd. Het blad is van meening dat de internationale toestand zoo ernstigis als ten tijde van Boulanger, en zelfs in 1870. Oostenrijk is aan zichzelven en aan zijne bond-genooten verschuldigd beter te voorzien dan t«t hiertoe het geval was, in de gevaren die Midelen-Europa bedreigén, tengevolge der ver-anderingen voorgekomen in de Balkans, en de veisterking der macht van het Drievoudig VerboneL De koolmijnramp van Thieu.*f De uitdelvingswerken werden Zondag en Maandag voortgezet. Men is er in gelukt de kooi welke in het zand van den put nr 1 vast zat, los te maken. In den put nr 2 gaan de werken moeilijk vooruit. Er blijven nog verscheidene meters modder uit te halen, vooraleer men de kooi zal bereiken. De twee mijnwerkers van Galmaarden, die men dacht ook bij de slachtoffers tg zijn werden teruggevonden. Maandag morgend is het water opnieuw in den koolput gedrongen, Jietgeen de werken zeer bemoeilijkt. Bchrikke!ijk*drama te Oultre. EEN VADER DOOR ZIJNEN ZOON DOODGESTOKEN. DE PLICHTIGE AANGEHOUDEN. Maandag morgend werd de gemeente Oultre door een schrikkelijk familiedrama in ontroering gebracht. De 2Sjarige Omer De Vleeschhouwer, wonendo bij zijne ouders, had zich Zondag naar eene kermis bogeven. Maandag morgend kwam hij in zeer dronken toestand te huis ; hij legde zich in de keuken op eenen stoel te slapen. Rond 5 ure slond zijne moeder op en op zijn verzoek maakte a , dadelijk koffie. Vader De Vleeschhouwer. die kleermaker van beroep is, en nog haastig werk af te maken had, was ook vroeg opgestaan en kwam in de keuken op het oogenblik dat zijne wederhelft bezig was ilen zoon zijn eten klaar te maUen. _ Ziende in welken toestand hij zich bevond, maakte'de vader tegen zijnen zoon opmerkingen en verweet hem zijn schandelijlc gedrag. Omer De Vleeschhouwer, onder den invloed van den drank, sprak tegen. De vader, die nog al opvliegeud van kûrakter is, wilde zijnen zoon slaan, eloch deze verweerde zich hevig. Ten toppunt van woede, nam vader De Vleeschhouwer de kofïiekan die op de tafel stond en slingerde ze naar het hoofd van zijnen zoon. Omer De Vleeschhouwer trok alsdan een dolkm o uit den zak, sprong naar zijnen vader toe en plofre hem het wapen in de borst. De moordenaar ten gronde ziende vallen, nam de vlucht. Een geneesheer en priester werden gehaald, doch aile zorgen waren vruchteloos.De Vleeschhouwer bezweek twee uren later. Wat den moordenaar betreft, deze werd Maandag namiddag, rond 1 ure, op de Kerk-plaats, te Ninove aangehouden. Aan de gen-darmen verklaarde hij zijne misdaad diep te betreuren. Het parket van Oudenaarde is om 3 ure ter plaats geweest, De wetsgeneesheeren hebben de lijkschouwing gedaan. De moordenaar heeft zijne bekentenissen her-haald en nogmaals zijn spijt uitgedrukt. De zoon De Vleeschhouwer is van zeer goed gedrag. Doodeiijk ongeluk te Nielle Maandag voormiddag.rond 10 1/2 ure,gebeurde een erg ongeluk, dat zelfs doodelijke gevolgen had, op de spoorwegwerken uitgevoerd door den aannemer M. Blaton. Op kleinen afstand van Quatrecht nabij het kasteel van graaf de Buré, waren een ploeg werklieden aan het aflossen eener ijzeren orug. Het gevaartc werd bij gedeelten afgelost en ondersteund door ijzeren poutrellen. Eensklaps brak een dezer steunbalken, zoodat nog andere ook omvielen. De ploegbaas Achiel Sleewaert, 35 jaar oud, wonende te Gijzenzeele, werd door eenen poutrel aan den rug en het hoofd getrofFen en bleef op den slag elood. Filemon Aelterman, van Landskouter, bekwam erge verwondingen en César Van Laere, van Wetteren, werd licht gekwetst. Dokter Kielemoes van Melle, in allerijl ter plaats gesneld, diende de gekwetsten de beste zorgen toe, doch kon enkel den dood van Achiel Sleewaert vaststellen. Het ongelukkige slachtoffer was gehuwd en vader van een kindje. Het lijk werd naar het doodenhuis te Melle overgebracht. r- OESEÇHTSZAKEN Asstsenhof van Oost-Vlasndersfl Ds moard ta Sint-Pauwsls-Waas ONDERVRAG1NG VA.N DEN BESCHULDIGDE. Nadat de hear greffier lezing gegeven heeft van den akt /an beschuldiging, wordt over-gegaan tôt de ondervraging van den beschul-eligde.Persoon verkjaait dat hij den dag der misdaad of daags te voren niet in het huis yan Nathalie Boddaert is geweest. Vroeger toen ik een kind was, zulks is meer dan 15 jaar geleden, ging ik daar om snoeperijen te Koopen. Drie weken vôôr dat de vrouw ver-moord werd, heb ik bij haar vogelzaad gekocht, Personen die het anders verklaren zijn mis. Wat de verklaring betreit van Verciuysse, dat is eene a.*neenschakeling van leugens. Ik heb inrt hem ^ene diefte willen plegen te St-Gilles-Waas, doch nooit eene moora. Ik ben gestraft geweest voor beraamde moord-poging door den krijgsraad van Oost-Vlaanderen, tôt levenslangen dwangarbeid. Dat is onrechtvaardig ; ik heb willen stelen, eloch niet moorden. Men moest mij dus gestraft hebben voor poging tôt diefte, alsook Vercruysse die zoo plichtig is als ik, want hij heeft mij het voorstel gedaan om bij Ciska De Cock te gaan stelen. V. Waarom hadt gij alleen dan een mes, koorden en masker bij u ? — A. Vercr 'ysse .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes