Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

2257 0
05 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 September. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zw18k76w5h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zater- en Zondag 5-6 September 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen jaar, num. 206 Telefoon 491 FONDSENBLAD Telefoon «91 aaukondigingkv : j oor aile aankondigîngen wende men zich tcu bureele van het blad. —O— kf.tRLVEST. Num. 16, te GBNT. VLAAMSCH LAN! Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN ilf scii rij vi!» g s prijs VOOROP BETAALBAAR: Per jaar fr. 1s.ov Per halfjaar ï ...... . » s.oo Per drie maanden » 4.u9 gjVoor herbergiere: fr. s9.00; fr. <».5©; fr. 3,59. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. •n-nxTTn -m TTTfnn. a I frMlt f R ¥p+ûlTTÛQf i 8 (rflnt 8 De aa°kondigiiigeii worden seplaatst per regel aan fr. 0.40. — Reklamenjonder het stads- EENIGKE XJL JL V Jil J treoi, lô, jveieivesi, 10, UHll 5 nieuws.per regel fr. «.©©.- Begrafenisberichten voor de niet geabonneerden, fr. 5.00 ii mu ' ' '"i-i nminirir nirni i «■■«■■■Mm De ïiieuwe paus |ek©zen. Verkiezing van Z.H.Benediktus XV. Z. H. Benediktus XV is te Genua geboren den 21 November 1853. Donderdag rond kwart vcormiddag verscheen Z. H. Benediktus XV op het balkon van Sint-Pietersplaats. Hij droeg de Pauzelijke kleedij. Z. H. werd luidruchtig toegejuicht door de duizenden en duizenden nieuwsgierigen die zich op St-Pietersplaats verdrongen. Ziehier eene korte levensbeschrijving van den nieuwen Paus, den waardigen opvolger van Paus Pius X. . Kardinaal délia Chiesa, zoon van markies délia Chiesa, behoort tôt eene der oudste adel-lijke familiën van Italië. « Hij deed zijne studien in liet Kollege Gaprania te Rome en eindiede ze in deberoemde akademie der edele geestelijken. Na verscheidene jaren secretaris geweest te ziin in de nunciatuur te Madrid, keerde hij terug n.'iar Rome. Zeer bevriend met kardinaal Rampolla, werd hij door Z. H. Léo XIII, die hem zeer genegen was, verheven tôt het gewichtig ambt van onder* secretaris voor de gewone zaken van het staats-secretariaat, alwaar hij die kiesche bediening vervulde. Den 16 December 1007, werd hij rechtstreeks aartsbisschop van Bologne benoemd, alwaar hij op korten tijd zeer bemind en populair werd. In het H. Konsistorie van 25 Mei 1914, dus enkel 3 maanden geleden wërd hij door Zijne Heiligheid Pius X kardinaal benoemd. Zeer helder, fijn en voornaam van geest, zeer geleerd, ontwikkeld op aile gebieden, is Paus Benediktus XV tevens een ervaren diplomaat van de school van Léo XIII en van Rampolla. Hij kent en spreekt voortreffelijk Fransch en Spaansch. In de moeilijke tijden welke wij beleven. mag men zich verwachten aan groote daden van den opvolger van den H. Petrus. Leve de Paus ! Leve Benediktus XV ! Bënediktus-Pausen. De reeks der Benediktussen is.eene der lang-ste in de lijst der Pausen. De eerste Benediktus bekleedde den H. Stoel van 573 toi 577, de tweede van 084 tôt G85. de derde van 847 tôt 858, de vierde van 903 tôt 903, de vijfde van 965 tôt 966, de zesde van 972 tôt 974, de zevende van 974 tôt 983, de achtste van 1012 tôt 1024, de negende van 1034 tôt 1044, de tiende van 1302 tôt 1304. (Deze was het die zich midden in den nacht liet wekken, om zich den Guldensporenslag te doen verhalen), de elfde van 1334 tôt 1342, de twaalfde stond tegenover den elfden als tegenpaus te Avignon ; de der-tiende van 1724 tôt 1730, de veertiende van 1740 tôt 174S. Ment m den MM. De oorlog wordt op verschillige punten van Europa gevoerd en dat wel in vier voorname streken : Ten Westen in België en Frankrijk tusschen deDuitschers en de Bondgenooten ; In Oost-Pruisen tusschen Duitschers en Russen; ...... In het Zuid-Oosten, in Galhcië, op de Russische en Oostenrijksche grens tusschen Russen en Oostenrijkers ; In het Zuiden, waar Servie, aangevallen door Oostenrijk, geholpen wordt door het kleine maar heldbaftige en ongenaakbàre Monténégro. In het Westen, zijn de Duitschers erin gelukt door België te breken, ondanks het heldhaftig verweer van het Belgisch leger, dat door zijnen moed de bewondering der gansche. wereld afdwingt, maar helaas, te klein in getal was om den indringer bepaald het hoofd te bieden. Door de overmacht dringen de Duitschers het leger der Franschen en Engelschen achteruit. Deze, ziendé dat zij tegen de overmacht nietbestand zijn,trekken stillekens achteruit. Zij trachten alzoo eenen kostbaren tijd te winnen ; die aan de Russische massa's zal toelaten tôt op de Russisch-Duitsche grens te komen, waar zij door hunne overmacht de Duitschers zullea achteruit duwen.gelijk de Duitschers in Frankrijk met dezes leger doen. Intusschen zullen ook legerkorpsen in Frankrijk toekomen uit Kanada, — tachtig duizend man — zegt men : wellicht ook een machtig korps uit Australië, 100 duizend Russen die zouden ingescheept zijn te Arkhangel op de Witte Zee, in het Noordcn van Ruslandgelegen. Wii h»bben pcbter geene zekerheid over deze laatste zending. In Oost-Pruisen zijn de Russen reeds een heel eind ver doorgedrongen ; zij hebben Koningsberg, Duitsche sterkte op de Balti-sche zee ingesloten en bezetten Allenstein een heel eind voorbij Koningsberg in de richting van Berlijn. De Duitschers hebben het gevaar ingezien dat hen bedreigde : zij hebben troepen uit België, die'op weg waren naar Frankrijk teruggezonden naar Oost-Pruisen ; hebben daar al wat zij konden tegen de Russen opgezonden en dezen eene neerlaag doen ondergaan, welke het vooruitrukken der Russen heeft gestuit voor den oogenblik. De Russen bekennen die nederlaag; zij voegen erbij dat ze maar piaatselijk en niet algemeen is, en dat ae aankotnst van versche troepen hun zal toelaten hun vooruitrukken op Berlijn voort te zetten. Dat vooruitzicht is geen bluf, ingezien de talrijke Russische troepen welke op weg zijn. =3 In Gallicie kloppen de Russen op de Oostenrijkers gelijk den duivel op Geeraard. De Oostenrijkers waren in Russisch Polen binnengedrongen, als de Russen nog niet ter plaats waren, maar zij zijn er spoedig uit gedreven geweest en ondergaan de eene neerlaag na de andere. De gevechten hebben zeven dagen ge-duurd ; op 1 September zijn de Oostenrijkers beginnen wijken; het Russisch leger is in Oostenrijk gedtongen en heeft de omstreken van Lemberg, hoofdstad van Gallicie, bezet. De Oostenrijkers zijn achteruitgetrokken, 150 kanonnen en eene ontzaglijke hoeveel-heid schietvoorraad en -materiaal achter-latende.Op dat slagveld stonden een half mujoen soldaten aan iedere zijde. Die nederlaag schijnt wel een genadeslag voor Oostenrijk te zijn en zal meteen Duitschland veel verzwakken dat op geene hulp van zijnen bondgenoot kan rekenen. In het Zuiden, immers, staan de zaken voor Oostenrijk ook zeer ongunstig. Tôt hiertoe, na zes weken oorlog met Servie zij ii de. Oostenrijksche legers er nog niet in gelukt over de Drina te geraken en Servie binnen te dringen. Integendeel, de Serviërs hebben over eenige dagen het Oostenrijksche aanvallend leger verslagen en zijn zelven in Bosnie gedrongen dat Oostenrijk over een 0 tal jaren had ingelijfd. De Oostenrijkers worden ook nog bestookt door de Montenegrijnen, die wel maar een klein leger hebben, maar van in hunne ongenaakbare bergen zeer veel last veroor-zaken aan veel talrijke legers. De Turken hebben 4 tôt 500 jaren gepoogd Monténégro te overweldigen en ze zijn er nooit in gelukt. Oostenrijk, die dezen wreedaardigen oorlog heeft doen losbarsten, door den oorlog te verklaren aan Servie, loopt groot gevaar geheel ontredderd uit dezen oorlog te komen. Zijn keizer, Frans-Jozef is een stokoud man,die de sympathie van gansch de wereld had verworven als vredelievend Vorst. Hij heeft echter geenen weerstand kun-r,en bieden aan de oorlogspartij, die met de oorlogspartij van Duitschland hand in hand ging" Hoogst waarschijnlijkzal,bij zijnen dood, Oostenrijk van Ilongarië gescheiden worden, en zullen de Slavische voikeren, die onder zijnen scepter leven, van de gelegen-heid gebruik maken om zich aan te sluiten bij andere Slavische staten, zooals Servië en Bulgarie, ot, om een zelfstandig land te vormen, wat het geval zou kunnen zijn met Bosnie en Herzegowina. De toestand ziet er donkfer uit voor Oostenrijk-Hongarië. Ziedaar de toesiand te lande. Op zee zit de Duitsche vloot gevangen in de Noordzee en de Baltische zee. Reeds heeft de Engelsche vloot, of liever een deel ervan.een 5-tal bijzondere Duitsche oorlogsschepen vernield in de baai van Heligoland een eiland rechtvoor de monding van Wezer en Elbe gelegen. Aile andere Duitsche oorlogschepen zitten ingesloten, hetzij in Turkije; hetzij in de Adriatische zee — de Oostenrijksche — 'tzij in China, te Kiao-Tchéou. Zij kunnen geenen vinger verroeren. Die onmacht der Duitsche onrlogsvloot doemt de Duitsche handelsvloot tôt werlce-loosheid.Een groot getal Duitsche handelsschepen zijn gekaapt ; de andere zitten verscholen in Duitschehavens of havens van onzijdige landen ; zij kunnen er niet uitkomen om koopwarenin of uit Duitschland te voeren of ze worden ook gekaapt. Het gevolg is dat geheel de Duitsche handel en nijverheid stilligt ; ten andere aile weerbare mannen tôt 60 jaar, zijn op het slagveld — aile fabriekeh moeten daardoor van zelfs stilvallen. Onder dat oogpunt zijn vooral Engeland en Rusland veel minder getroflen. Engeland kan in- en uitvoeren naar beliefte ; Rusland kan ook in- en uitvoeren langs de Zwarte Zee en de Middellandsche Zee. Noch Rusland, dat veel meer graan opbrengt dan het verbruikt, noch Frankrijk, noch Engeland, die kunnen invoeren naar beliefte moeten niet vreezen voor honger-snood.Dat is het geval niet voor Duitschland, datveel graan uit den vreemde moet treklcen. Het kan er trekken uit Oostenrijk en de Balkanstaten, maar als de Russen blijven vooruitgaan in Gallicie, zou ook de toevoer van graan uit Hongarië voor Duitschland afgesneden worden. —î(—1 Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de toestand voor de Bondgenooten zeer gun-Stig is. vVe! is ons België gegeeseld en gemarteld maar de toekomsl laat hopen dat onze ver-nielde steden en dorpen eens uit hunne puinen weer zullen oprijzen, en dat onze herstelde monumenten aan het nageslacht zullen verkondigen dat het bloed onzer soldaten niet te vergeefs werd vergoten. Officiëele mededeeling. De toestand in België Donderdag a«oud, 10 ure. — Officieel. — De toestand blijft deselfde in de provin-cieën Antwerpen en Limburg. Hasselt is gehee! door de Duitschers ont-ruimd.Duitsche tioepen hebben zo^der eenige krijgskundige beweegredenen, eenige dorpen verbrand in de omgeving van Assche, en hebben zich als naar gewoonte, overge-leverd aan plundering. In het Noorden van Brabant hebben de bezettingstroepen, bestemd voor het dekken der verbindingswegen, talrijke verschan-singen opgeworpen en hebben op hun front verschillende bruggen op de Dijleverwoest. BIJ ONZE SOLDATEN. Uit Namen. Wij kondigden aan dat de soldaten der bezetting van Namen, het Fransch grond-gebied hadden bereikt en over Le Havre-Oostende naar het binnehland waren ge-zonden, Donderdag. Wij hebben de jongens een bezoek gebracht en allen die wij zagen, waren in voile gezondheid. Ze hadden veel moeten marcheeren en vertelden ook dat er nog soldaten achterge-bleven waren en ook eene andere richting hadden genomen. Dat om de menschen gerust te stellen die soms nog geen brief of telegram hunner zoons of echtgenoot ontvingen. In aile plaatsen kan men geen gebruik maken van den teiegraaf en de brieven blijven soms veertien dagen onderweg. De soldaten uit Gent en van den omtiek, bestormden ons met komplimenten voor hunne familiën' Wij moeten ook zeggen dat wij soldaten zagen van het 8°, 9e, 10» zelfs van het 2= artilleurs die in den slag van Thienen waren, lansiers,karabiniers,transportmannen,genie, enz. Allen streden eerlijk en met vaderlands-liefde. De overmacht deed hen bezwijken. De paarden van onze cavalerie bleven in Frankrijk. Aan voedsel ontbrak het onre mannen niet. De forten van Parijs. In 1870-1S71 werd Parijs verdedigd door een ring van afzonderlijke forten en had als garni-zoen de nationale garde en de mobtele troepen. De stad was niet bevoorraad maar krachtige maatregelen,. hadden voor gevolg dat zij het vier maanden kon uithouden. Sedert 1871 zijn er om de oude versterkingen een krans van nieuwe bijgebouwd, waaromheen de aktieve verdediging der stelling zal plaats hebben. De oude lijn begint in het Nooraen aan St-Denis en bevat daar de forten de la Briche, du Nord, et de l'Est. En voortgaande door de forten van Aubervilliers, Romajnvilles, Nois3r, Rosny, Nogent, Vincennes, Charenton, Ivry, Bicètre, Mont Rouge, Vannes, D'Issy tôt Mont Valérien. De lengte der omtrek van deze stellingen be-draagt ongeveer 150 kilometers. De nieuwe lijn van versterkingswerken maakt van Parijs een versterkte provincie. Zij omvat in de verdedigde zone : Enghien, Argenteuil, Versailles, de bosschen van St-Gerinain en die van Bondij. Van de nieuwe lijn bedraagt de lengte 360 kilometers.Aan het Noorden te beginnen, vinden we achtereenvolgens de forten : Cormeilles, Mont-lignons, Dommont, Mont Morrency, Ecouen, Steens, welke de Noordergroep vormen. In het Oosten liggen de forten : Vaujoin en Chelles. Tusschen de Marne en de Seine, Villiers, Champigny, Sucy, Villeneuve, Sint-Georges.In het Zuiden ligt het fort Palisseau terwijl de heuvelen van Palaiseau tôt Châtillons bekroond zijn met verschillende batterijen. In het Westen aiju de forten : Villeros, du Hautbuc, St-Cyi en Marlij, met zeer talrijke batterijen. Moest Parijs belegerd worden, dan zou de door den vijand te bezetten liin, niet minder dan 450 kilom. meten. Om deze lijn met dezelfde sterkte te bezetten als in 1870, zouden daartoe minstens 500.000 mannoodig zijn. De Bondgenooten winnen in aantai ? Een Spaansch afgevaardigde spreekt ten gunste der Koalitie. Het « Journal de Paris » heeft een vraaggesprek geopenbaard, met een Spaansch afgevaardigde, wiens naam niet wordt vermeld. Deze zou hebben gezegd, dat in Spanje de meening veld wint, dat het meer dan tijd is, dat Spanje zich stelt aan de zijde der bondgenooten.NIEÏÏWS UIT BRUSSEL. {Van onzen bijzonderen bericlitgever). Onze berichtgever is een beelje lang weg-gebleven. Wij verwachtten hem Maandag ten oDze bureele en hij verscheen maar Vrijdag morgend. Eerst en vooral zullen wij zeggen dat onze man van den bùurttram naar Ninove geen gebruik maakt. Hij heeft daar al eens nesten mede gehad. Hij verkiest langs omwegen te voet te geraken tôt Aalst of Dendermonde en als het past, den trein te nemen. In de hoofdstad is nog ailes onveranderd. De menschen zijn er niet geheel tevreden omdat M. Max, burgemeester, geene berichten meer mag uitplakken zonder de Duitsche censuur te passeeren. Soldaten ziet men bijna in de hoofdstad niet ; zij zijn in de kazernen en zelfs in klein getal. Nu en dan komen troepen toe, maar zij zijn even spoedig weg. Toen onze berichteever zich Maandag buiten Brussel riskeerde moest hij terugkeeren. Andere personen werden door de Duitschers verzoclit een handje toe te steken aan het delven van grachten. Dat karweitje kan zelfs tôt drie dagen duren. Men ziet van hier hoe ongerust sommige personen over hunne familieleden zijn, die soms maar voor eene boodschap Brussel verlaten en aan het werk mogen gaan bij de Duitschers. Aan sommige wachten vraagt men een «passe», 't is te zeggen eene identiteitskaart,door de Duitsche staf afgeleverd. Als men er zich aanbiedî, dan weigert men. negen op tien, dat papier te geven. Duitsche treinen koinen er gedurig in en uit Brussel ; zij rijden zeer traag en meest 's nachts. M. Max heeft al de personen, 25 jaar tellende, opgeroepen, orn ais policie dienst te doen. Aan de kazerne van het 9e linie heeft men de Duitsche vlag geheschen. Aan de behoeftigen in Brussel wordt soep ge-geven en brood. Anderen kunnen ook soep be-komen met brood, voor 5 centiemen. De aardappelen worden er9 fr. de 100 kilos verkocht ; vleesch is er in overvloed. Bankbrief-jes van 1 fr. zijn door België uitgegeven.. Dinsdag waren veel Duitsche soldaten, eet 5000tal zegde men, in de richting van Dender monde getrokken. Zij moesten .lont geroker hebben wânt 's avonds waren zij terug in d< hoofdstad. Toen onze berichtgever Donderdag morgenc in Assche was geràakt bestatigde hij er me droefheid dat meest al de hoppe afgesnedei was door de vijand, om dezes soldaten toe t< laten een open schietveld te hebben. Boomei waren ook afgezaagd. Te Aalst, Donderdag avond aangekomen, ver nam hij er de komst der Duitschers, in de statie Zij hadden daar de rails doen springen, een< kabien beschadigd %en een kijkje in de post bureelen gedaan. Dâar waren 19 centiemen in de kas ! Schoon oorlogsbuit dus. Dat onverwacht oezoek te Aalst verplicht onze beiichtbrengcr te voet te komen en hi lande in den nacht te Gent aan. Esne Duitsche proklamatie. i De volgende proklamatie werd Vrijdag mor- ' gend in het Fransch en in het Duitsch, op de 6 muren der stad Brussel geplakt : « De stad Brussel is niet meer ingesloten ; î iedereen kan de stad te voet verlaten, uitge-nomen in de richting der Duitsche voorposten, het is te zeggen naar Antwernen en Oostende. J » Al degenen die de stad willen verlaten, het 5 zij in auto, in rijtuig, in lcamion of in gelijk welk ( ander rijtuig, moet voorzien zijn van een « vrij- ( geleide », geteekend door den Duitschen bevel-hebber. ' { » Deze « laissez passer » zal ten stadhuize worden afgeleverd. » De bevelhebber van Brusse1, * » (Get.) Bayer, majoor. » , ï)e Fraiischen in den Eizas. ; Het nieuws, dat de Franschen verslagen werden in den Elzas,. wordt gelogenstraft. en ! : men bevesti'gt dat de Duitschers tôt aan den Rhijn werden achteruitgedreven, De generaal Deimling, achtervoigd door de \ Fransche troepen, zou de wijk genomen hebben op Zwitserschen grond, alwaar hij werd aangehouden. Russen in Engeland. Men meldt uit Glowcesteraan « Daily Mail »> ; Een groot getal Russische soldaten passeerden ; in den nacht van Vrijdag voorbij Stroud (Glow-çester) om het Noorderfront te gaan vervoegen. De mannen werden geestdriftig begroet. Eçne bijzondere mededeeling zegt dat een Russisch leger Arkhangel heeft verlaten, het evenachtstijdperk, wanneer de Witte Zee be-vaarbaar is te baat nemende. De vrijwiiligei's van den Ulster. Sir Edward Carson, zal een voorstel doen aaà den raad der unionisten van de Ulster, om een vrijwilligerskorps te vormen dat gedurende den oorlog afzonderlijk zou optreden. Het voorstel werd gesteund door het « War Office ». Het schijnt datluitenant-oeneraal sir Reginald-Pole Carew gereed is om het bevelhebberschap te nemen over de troepen. Het Duitsche hoofdkwartisr în België Men heeft gegronde reden om te veronder* stellen dat het hoofdkwartier van den Duitschen legerstaf in België, van Brussel werd overge-bracht naar Hal, op de groote lijn naar Frankrijk langs Bergen en Charleroi. De Duitschers nogmaais te Aalst. Donderdag, rond i 1/2 ure namiddag, kwamen 'de Duitschers andermaal door de stad Aalst een groot aantai uhlanen, wielrijders en voetvolk. Zij kwamen van de richting van Moorsel, trokken langs de Moorselsche baan, door de Hovenierstraat, Violettenstraat, Borluutstraat, Baudewijnkaai, langs de Denderstraat en zoo den Deodermondschen steenweg op, langs Hofstade. Een dertigtal voetgangers hielden hait aan de Ste-Annabrug (Vaart) en zonden een policieagent den heer burgemeester halen. Dezen bleef wat lang weg, volgens hun oordeel, en de troep ver-trok naar zijne woning. Inmiddels kwam schepen De Wolf, vergezeld van een policieagent, aan. De telefoon- en teiegraaftoestellen zijn vernield in het Statieçebouw. waar men ook de telefoondraden heeft doorgesneden. Ditmaal hebben zii in de statie, in het post-bureel, naar geen geld geyraagd en in het ge-meentehuis zijn ze niet binnengetreden. Twee uren later vertrokken zij weer in de richting van Hekelgem en Assche, alwaar zij kampeerden om in den nacht naar Dendermonde op te rukken. Eene bom te Cuerne. De « Zeppelin » die in den nacht van Dinsdag tôt Woensdag over deVlaanderen heeftgevlogen, liet ook eene bom vallen te Cuerne. Bij het gerucht dat de motor van den Zeppelin maakte, waren vele lieden buitengekomen. Op eens hoorden zij aan den kant van Heide-Watermo'.en een gerucht, gelijk aan eenen knetterenden donderslag. Donderdag laatst heeft nu de koewachter van M. Verhaeghe-Samain, omtrent de plaats waar het* gerucht gehoord werd, eenen diepen put ontdekt, in eene weide. ■. Op 2 meters diepte vond men eene bom die niet was ontploft. Het tuig, waar eene zware keten aanhing was ongeveer eenen meter hoog, en had eene middellijn van ongeveer 40 centi-meters. v De koewachter, het gèvaar niet vermoedende opende de bom ter plaats. Zij bevatte een geel-achtig springstof. Het tuig werd door de burger-wacht in veiligheid gebracht. De verkiaringen van M. de EVlinister de Broqueville M. de Broqueville heeft, te Antwerpen, aan M. Paul Erio, van de «Journal», de volgende verklaringen gedaan, die dienen vermeld te worden : « Gij ziet, zegde de heer minister tôt den dag-bladschrijver, ik ben vol vertrouwen. Overigens, ik heb nog geen oogenblik aan den goeden uitslag getwijfeld. » De bondslegers vreezen den vijand,niet België dat rèeds veel geleden heeft, zal groot uit den oorlog komen. » Wij zullen onze onafhankelijkheid behouden en den Duitschen geest zal hier niet doordringen. » De Pruisen kunnen hUnne schandelijke aan-slagen voortzetten, zij kunnen onze gekwetsten, onze krijgsgevangenen en onze boeren ver-minken, zij kunnen onze gebouwen vernielen, onze kunstboiiwwerken en wetenschappelijke schatten, waarvan zij de schoonheid en de groot-heid niet beseffen, te niet doen, maar nooit of nooit zullen zij ei ingelukken ons te ontwapenen. » Deze zwervende barbaren willen ons schrik aanjagen. Overal waar zij nu komen, steken zij de dorpen in brand. » Te Leuven hebben zij het prachtig stadhuis vernield, om ons te straften hadden zij gezegd. : » Maar die barbaren bedriegen zich als zij denken dat hunne bandietenstreken, panielc [ onder de bevolking zal ver wekken. t » De Belgen zijn ware vaderlanders, zij zijn i heldhaftig, daarvan reeds zijn ontelbare be-; wij zen ; maar zij zijn ook trotsch en aanhoudend i en zij zullen strijden tôt den dood voor de redding van hun geliefd Vaderland. » Te meer, ik herhaal het nOgmaals, de bondslegers kunnen niet overwonnen worden. î » Een oorlog als deze, die geheel Europa op dezen oogenblik bedroefd, brengt beurtelings zegepralen en verliezen. î » 't Is noodzakelijk dat onze bevriende naties vertrouwen hebben in hunne regeering en in 3 hun leger. j » Het recht en de rechtvaardigheid zullen zegepralen. » In België, nadat de Duitschers Brussel jinnenriikten, was er een oogenblik eenezekere mrust, doch de bevolking herstelde zich poèdig. » Zij heeft zich rekenschap gegeven van de montbeerlijke opofferingen en zij wacht nu ;alm en waardig, den uitslag af. » De Pruisen zullen er niet toekomen ons te be-Iriegen, niettegenstaande al de uitvluchten die ;ij gebruiken. Voor hen zijn aile middelen goed, )m valsche berichten uit te strooien, om ons laardoor te misleiden. » In afgezonderde steden, waar aile treinverkeer jeschorst is, waar dus nàtuurlijk geene brief-visseling meer mogelijk is en geene dagbladen loorkomen, hebben de Pruisen zelf een dagblad' îitgegeven, waar uittreksels voorkomen van r'arijsche en Engelsche bladen, welke melden iat de bondslegers België aan zijn lot moeten >verlaten en zij hunne troepen uit België terug-rekken." Zij hebben zekerlijk gedacht dat ons volk :ich daar mede zou laten paaien; zij hebben zich deerlijk misrekend. » Spoedig hadden deBrusselaars het in de mot lat het een blad was in Berlijn gedrukt. De stijl /an de artikels was voldoende om de Pruisen te Dntmaskeren. » Zij verzekeren dat Antwerpen uitgehongerd s. Daar is niets van en daar kunt gij, M. Erio, i van overtuigen. » Gij hebt gezien hoe kalm de bewoners van \ntwerpenzijn en debommen door de Zeppelins lier geworpen, hebben geenszins de Antwerpe-îaars ontmoedigd. » M. de Broqueville denkt niet dat de Duitschers \ntwerpen zullen belegeren, want daarvoor heb-Den zij minstens 300,000 man noodig. 9ii Australië. M. Cook, eerste minister van den Australi-schen Commonwelth, heeft verklaard dat de roorbereidselen, tôt het zenden van een expedi-:iekorps naar Europa, regelmatig vorderen. De regeering doet thans eenen oproep tôt de mjwilligers,om nieuwe kontingenten te vormen, în men zal maatregelen nemen.opdat na het îerste korps een tweede korps kunne gevormd în gezonden worden. Het bestaan der natie wordt bedreigd, zegt M!. Cook, en de Australiers zijn bereid, zonder îwakheid, hun deel van den last der verdediging :e dragen. De eerste minister heeft in een manifest verklaard dat de expeditiekorpsen 5 millioen pond, t zij 125 millioen frank zal kosten. Hij verhoopt iat eene oorlogstaks onnoodig zal zijn. De SVlecheische gemsenteraad vergadert te Gant. De gemeenteraadsleden van Mechelen Vrijdag te Gent vergadert heeft besloten eene kommissie te stichten om de belangen der Mechelsche vluchtelingen te behartigec. Zij zal van heden af zitting houden m het lokaal der Lakenhalle [Belfort), W9?.r raeds„het officieel Inlichtings-kantoor werkzaam is. Een deel der vluchtelingen zullen naar Engeland gestuurd worden, In Zuid-België en het Fransch-Noorden. De strijd om Maubeuge. De Duitschers hebben de versterkte plaats van Maubeuge, ten Zuiden van Henegouwen, tusschen Bergen en Thuin, bestookt met hun =»rof geschut van 42 centimeters, kanonnen die ioor36 paarden getrokken worden. Het wa3 ook met deze stukken welker bestaan immergeheim werd gehouden, dat de Duitschers de forten van Namen en Luik vernielden. De Fransche troepen van Maubeuge beant-woorden in het eerste het vuur der Duitschers niet. Eindelijk nochtans stelden zij hun geschut in werking, en konden twee der: groote Duitsche belegeringsstukken totzwijgen brengén. De Fransche houwitsers vlogen tôt Bonne Esperance en Grand-Rez (12 kilometers van Maubeuge, op de Belgische grens) en mèn hoorde duidelijk de slagen tôt in Geeraards-bergen (53 kilometers van Maubeuge.) Al de stukken losten 108 schoten per minuut. Tusschen Erquelinnes en Bonne Espérance bleef geen enkel huis recht. Ailes werd door de artillerie verwoest. Duizenden gekwetsten. Gestadig rijden er lange treinen met Duitsche gekwetsten door het Walenland. Zij worden overgebracht naar Waver, waar de Duitschers een overgroot hospitaal hebben ingericht. De Duitsche legermacht. De Duitsche legermacht voor Maubeuge telde voorzeker 400,000 mannen. Eene akelige bijzonderheid : de Duitschers zouden zelf hunne erg gekwetste soldaten afmaken. Ailes werd opgeeischt in Henegouwen. De socialistische kooperatief « De Progrés » van Jolimont behield enkql 11 van hare 135 paarden. De overigen werden door de Duitschers genomen. Eene Duitsche zending in Amerika. Eene bijzondere kommissie is door Duitschland in de Vereenigde Staten ingesteld,bestaande uit de heeren gr3af Bernstofî,gezant van Duitschland uit Washington en von Dernburg, staats-sekretaris bij het koloniën-ministerie. Deze zending heeft schijnbaar vool* doel propaganda te maken voor het Duitsche Roode Kruis bij de Amerikanen van Germaanschen oorsprong. Men denkt echter dat zij in wezenlijkneid voor doel heeft de openbare denkwijze ten voordeele van Duitschland te bewerken en bijzonderlijlc in de flnanciëele kringen. SÉiiËBi® iBSsisoBo uitslag le Lester;. De Groothertog. Nikolaas heeft aan den Tzar het volgende telegram gezonden : Met eene uiterste vreugde en God bedankende meld ik Uwe Majesteit dat zij overwinnaar is. Donderdag 3 September, om 11 ure voormid dag heeft het leger van dèn generaal Rousky Lemberg, (in Gallicie) ingenomen en het leger van generaal Brousseloff heeft Haliez genomen. Ik vraag voor generaal Rousky eene beloo-ning uit hoofde van zijn schoon gedrag in de vorige gevechten, het kruis van St-Joris en ik vraag voor generaal Brousseloff dezelfde deko-ratie van derde klas wegens zijn gedrag in al de gevechten en het kruis van 4& klas voor de inneming van Heliez. Bijzonderheden ontbreJ">t3f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes