Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

997 0
12 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 Januari. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 17 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m32n58fb02/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Maandag 12 januari 1914 Prïjs per nununer ; S contlemen 45* jaar, Hum. S Telefooa 604 FONDSENBLAD Telefoon «94 AANKOIVIMGINGE* : VT AM51Ç8 IjAÏÏD ^ VOOHOP BETAALBAAIk - Voortalle aa^kondigingw weud. men »ch ten bureele ' = *' '«S» «n net biad. Handel, Nijverlieid, Taal en Qodsdienst *. ! ! 1 I ! i : . I : ! » *t"o &*?*& KETELVEST, Num. 4t6* te GENT. VÉRSCH W NJEN DE ALLE WERKDAGEN Voot vJMtade'Sndea, de' tww»n<3(n98ko»ten toegon BBNIGB T7TTGA-V-R I (M_ 18,HM 1S-M EffSS^itVSS. GENT, 12 JANUARI. Staatkundig Overzicht De toestand in de Balkans. De reis van DJavid Bey. Djavid Eey, gewezen minister van financien zal Maandag uit Konstantinopel naar Parijs vertrekken. De afstelling der Turksche opper-offl-oieren verwekt misnoegen. l3e Verjonging der kaders van het Turksche leger is begônnen door de op pensioenstplling van een aantal geneiaals en kolonels, maar men verzekert dat het thans de beurt is der onderge-schikte officieren, die nu ook zullen gedwongen worden het leger te verlaten. Geruchten,heel begrijpelijkegeruchten, worden verspreid, aangaande eene groote, gewettigdê misnoegdheid, welke zich voordoet onder de officieren van het Turksch leger dieplaatsen van ondergeschikt belangbekleeden. Er dient evenwel bijgevoegd dat de strenge maatresrel genomen door Enver Pacha, goed-gekeurd wordt door de openbare denkwijze. Dat de officieren protesteeren dat is heel natuurlijk, oradat zij verkleefd zijn aan hunne oversten, maar het volk, de massa, welke de openbare denkwijze uitmaakt, keurt den nieuwen minister van oorlog goed ! Het valt evenwel te bezien of verjonging altijd gelijk staat met verbeteriDg, want, door ie oude opperofficieren aan kant te stellen, verwijdert men de mannen van gezaj? en ondervinding, en men vervangtzedoor menschen van nieuwere gedach-ten, die zeer strijdlustig zijn, maar die toch die tweehooger gemelde hoedanigheden missen. De Turksche regeering heeft aan al de op pensioen gesteîde officieren lalen weten, wel te verstaan aan diegenen die niet geboortig zijn van Konstantinopel, dat zij dadelijk naar hunne geboorteplaats moeten terug keeren, alwaar zij dadelijk het bedrag van hun pensioen zullen trekken. De onderhandelingen foetreffende de Armeniaansohe hervormingen. M. von Giers, gezant van Rusland te Konstantinopel en M. von Multius, raadsheer bij het Duitsch gezantschap, hebben verleden namiddag de onderhandelingen voortgezet met den groot-vizier, aangaande de hervormingen welke dienen . ingevoerd te worden in de Oostelijke villayets van Anatolië. Men verzekert dat de zienswijze van Rusland meer en meer begint overeen te stemmen met diegene der Porte, aangezien Rusland in zijne laatste nota verzaakt heeft aan een groot ge-deelte zijner eerste voorstellen. In de Russische officieele kringen hoopt men dat de onderhandelingen zullen geëindigd zijn op 10e of 12e Januari. Een Turksoh-Bulgaarseh Verbond. Uit Konstantinopel wordt gemeld dat drukke onderhandelingen gevoerd worden tusschen de Bulgaarsche en Turksche regeeringen aangaande het onderteekenen van een verdedigend en aan* vallend verdrag. Die onderhandelingen worden gevoerd tus-schen Sofia en Konstantinopel, namelijk, te Sofia, door Fethy Bey, den Turkschen gevol-machtigde en door M. Totcheff, den Bulgaar-schen gevolmachtigde, te Konstantinopel. De tijdingen aangaande die onderhandelingen zijn, zoo het schijnt, zeer nauwkeurig ; laat ons hopen dat zij tôt eenen goeden uitslag leiden, 't is overigens het eenige xedmiddel voor de toekomst, dat aan die twee erg beproefde landen overblijft, want de overige Balkanstaten loeren er op, om, hen, bij de eerste gelegenheid de gereedste, te fnuiken en hen, indien mogelijk v^n de Europeesche landkaart te doen verdwij-nen-DE TOESTAND IN MEXIKO Generaal-presldent Huerta bll jft aan het bewind. Uit New-York wordt gemeld, dat al de tijdingen, aangaande hetaftreden van Reneraal-presi-dent Huerta, dood eenvoudig uit de lucht ge-grepen zijn. Een New Yorker bladblad kondigde indeidaad gisteren een interview af welk een zijner brief-wisselaars had te Mexiko met den beruchten président der niet min beruchte republiek van dien naam. Ziehier watgeneraalprésident Huerta aan dien New Yorker briefwisselaar uitdrukkelijk ver-klaarde : « Ile bevestig u op mijn eerewoord, dat ik nooit het inzicht heb gehad af te treden. «Président Wilson, de groote man der Veree-nigde Staten, voor het oogenblik'althans, weet niets af van de Mexikaansche aanRelegenheden. » Hij denkt dat mijn land aan den afgrond van het failliet staat. Indien hij zulks wezenlijk ge-looft, 't is dat hij gelùisterd heeft naar vijanden van Mexiko, die er belang bii hebben ons land voor t« stellen onder een verkeerd daglicht. » In dat geval bewijst zulks niet in zijn voordeel. K Président Wilson is een knap man, die zeer goed op de hoogte is van wat er in deVereenigde Staten voorvalt. maar die niets afweet van de Mexikaanschetoestanden. o Als man van zijne gehalte, zou hij voorzich-tiger moeten omgaan met zijne orakeluitspraken over de toestanden in Mexiko ! » Wij weten niet in hoever président Huerta waarheid spreekt, maar te oordeelen naar zijne woorden, moet detoestand in Mexiko niet wan-hopig zijn, of moet de man eenen toupet hebben, die a'ie andere overtreft, zelfs dien \an von Bismarck I - ■ - — Geuzen-geldverkwistingen. \Ve hebben reeds gesproken van hetgeen nopens het bestuur der Brusselsche gods-huizen is aan het licht gekomen, in zake van bestuurlijke verwaarloozing. La Chronique, een geuzenblad, zegt dat het bestuur der Brusselsche godshuizen onverdedigbaar is. Dat zegt geaoeg hoe ver de wanorde moet gaan. De Godshuizen van Brussel hebben een hospitaal doen bouwen te St-Pieters-Jette ; dat hospitaal zou 5 of 6 miljoen kosten, en betaald worden met een bezet van zekeren heer Bergmans, dat tôt ongeveer 6 mi joen beliep. Maar in plaats van G miljoen zal het 10 of 12 miljoen kosten en daarvoor heeft men geen geld genoeg — men zoekt nu besparingen te doen. We moeten hier zeggen, dat de meerder-heid in het bestuur der Godshuizen van Brussel is overgegaan uit de handen der liberalen in deze der radiko-progressisten. * * ± Deze bestuurders hebben er zooveel mogelijk voor gezorgd, hunne vrienden en kennissen vetbetaalde plaatsekens te bezor-gen, iets wat zeer natuurlijk is, niet waar ? Onnoodig te zeggen dat men daar, in de verste verte geen enkelen katholiek zal aantreflen. Een Brusselsche konfrater geeft de vol-gende stichtende inlichtingen : De algemeene sekretaris der godshuizen geniet eene jaarwedde van 9,333 franks, en heeft daarvoor niets te doen, tenzij de zit-tingen van de godshuizenkommisjie bij te wonen ; om het eigenlijke werk te doen heeft men hem eenen helper gegeven of bijgevoegden sekretaris, die 6800 frank trekt. De archevaris wint 8300 franks ; de hoofd-ingenieur van dienst SOOO franks ; de kontro-leur van den ontvanger 5000 franks. Vroeger deden de leden der Godshuizenkommissie zelven het toezicht, maar het was hun te lastig en zij hebben dat werk aan eenen ambtenaar — natuurlijk een politieken vriend — opgedragen, mits 5000 fr. De Opper-apotheker heeft 7500 fr. Verder zijn er ;tal van opzichters, bestuurders, kontroleurs, allen wel betaald. Jaarlijks, komen de Godshuizen meer en meer te kort en moet de stad, — dus de las-tenbetalers — meer en meer bijleggen. Daarom verbetert het niet voor de zieken die in de hospitalen van Brussel moeten ver-zorgd worden. Integendeel : de volgende cijfers zullen toelaten daarover te oordeelen ; zij zijn ge-trokken uit het verslag van den heer Bau-wens, lid van dekommissie der Godshuizen, die er zich op beroemd heeft besparingen te hebben verwezenlijkt. , De apotheek van het hospitaal maakte voorschriften (recepten) gereed als volgt : 889.816 kostende 377.697 fr. in 1908. 733.923 kostende 312.476 fr. in 1909. 081,651 kostende 296.353 fr. in 1910. 505.030 kostende 205.262 fr. in 1911. Is dat omdat er minder zieken in de hospitalen verzorgd worden ? Volstrekt niet ! — het is omdat het bestuur gedurig bij de dokters aandringt om zooveel mogelijk besparingen te doen op de mede-cijnen ! Sommige geneesheeren hebben die aan-maningen niet in acht genomen en hebben blijven voorschrijven, wat zij dachten noo-dig te zijn voor de zieken. Die hebben zich den haat van het bestuur op den hais gehaald en liggen er volop mede in ruzie ! In 4 jaar tijds is men er alzoo in gelukt 172,000 fr. op de medecijnen te sparen ; het zij 45 per cent. En toch vergroot het lekort aile jaren ! * V * * Men spaart niet alleen op de medecijnen, maar op de levensmiddelen, zoo bijvoor-beeld op den wijn. Men kocht in 1907 voor 27.613 fr. wijn ; in 1908 voor 26.610 fr. ; in 1909 voor 17.215 fr.; irl 1910 voor 14.164 fr. ; in 1911 nog enkel voor 10.005 fr. Bier : in 1907 verbruikte men 50.000 liters faro ; in 1908 nog 20.000 liters ; in 1909 zéro 1 In 1907 verbruikte men 636.000 eieren ; in 1911 nog enkel 510.000 — dus 126.000 min ; gerr.iddeld aan 10 centiemen maakt 12.600 fr. besparing. De Godshuizen slachten zelven. Het is vastgesteld geweest dat de beste stukken zooals den filet, de zwezerik'lcen (sepieten), in aanbesteding verkocht worden, en dat de zieken daar nooit eene beet van krijgen, en ze worden verkocht aan 2,35 fr. den kilo, wat te Brussel zeer goedkoop is. Men spaart dus langs aile kanten ten koste der zieken, en niettegenstaande stijgi n altijd maar de uitgaven. Van het vleesch dat er overschiet wordt dan nog het beste verbruikt door het per-soneel, ziekendiensters en ziekendieners. Immers het grootste deel van dat personeel is wereldiijk — 97 wereldlijken en 30 zusters en toekomend jaar zuilen al de zxisters of zoo goed weg zijn. Het spreekt van zelfs dat het wereldiijk personeel niet tevreden is met den kost met welken vroegertijds de zusters zich tevreden stelden. Dat ailes ten koste der zieken, die allen onbemiddelde lieden zijn, want al wie kan gaat naar een betalend hospitaal. Ilet zijn dus de arme menschen, de werklieden, die de geldverspillingen der geuzen moeten uitzweeten. En 't zijn juist de geuzen welke zeggen dat zij de beste vrienden zijn van den weikman ! NiMjaaifftea voor ien Pans VIERDE LIJST. Bedrag der vorige lijsten 12191 50 De Métropole 100 — De Gazette van Antwerpen 100 — De Presse 100 — E. H. Gahide, gevangsaalmoezenier, Bergen 50 —• Ter eere van Z. Heiliglieid 50 — M. en mevr. Emile Anthony 100 — A. Z., Antwerpen 200 — Naamloos, Wetteren 100 — E. H. D. Van Suyt, rustend pastoor, Merckem 30 — J. V., Thienen 50 — Aan Pius X, opdat O. L. Vrouw van Lourdes mij zou genezen 100 — M. A. Van de Velde en familie, te Zeevergem 50 — Ter eere van de H. Maagd, F. J. 1000 — A. M., Namen ^ 100 — M. en Mevr. Visart de Bocarmé, Temploux 100 — De Zusters van O. L. Vrouw, Namen 100 — Baron de Montpellier, gouverneur, id. 100 — Graaf en gravin Hendrik de Meeùs 100 — M. del Mannol 100 - M. en mevr. Renaat Fraeys, Biugjre 100 — Voor de bekeering van een familielid, idem 100 — Baron enbarones G.-J.de Crombrugghe de L.ooringhe, idem 100 ■— Baron P.de Crombrugghe de Looringhe, Ichtegem 75 —- M. Félix Corner, Ivortrijk 200 — M. en mevr. Tercelin de Fabricio 100 — M. Nollée de Noduwée, geheim kamer- heer van Z. Heiligheid 100 — M. en mevr. E. Van Overbeke 100 — H. Vader, zegen onze familie, R. T.B 40 — Dokter Dumont, Wervik 25 — Baron de la Rousselicre, Luik 100 — Mgr Schoolmeester, deken van het kapittel, idem 100 — Mgr Herzet, vikaris-generaal, idem 50 — Mgr Bovens, vikaris-generaal, idem 50 — Mevr. Carlier,d'Odeigne 100 — De Damen Benediktijnersen, Luik 100 — Z. E. H. Kanunnik Robeaux, Namen, 20 ; Naamloos, Brugge, 1 ; M. en mevr. de Meurisse, Moerkerke, 10: M. E. L., 10; M. Dubois, Ramioul, 5 ; Eene gelukkice ziel door de over-tallige kommunie, 5 ; E. H. Kerckhofs, Chaud-fontaine, 5 ; E.H. Lemmens,Luik, 20 ; H.Vader, zegen onze familie. Rousselare, 20 ; F. V. en G. S., Nieuwpoort,20; C. L„ Bergen, 20: Naamloos, Leuven, 20 ; A.M. M. M., 5 ; P. V.,Lessen, 2 ; God help ons, Ledeberg. 1 ; J. U, B. B., 5 ; M. Consson, Berchem, 5 ; Onbekend. Kortrijk, 5 ; God zegen de patronagie « God helpe ons », Vielsalm, 10 : Om de geuezing,.. C. B.,5 ; E. H. De Coninck, rustend aalmoezenier, Jette, 10 ï C. B., Merchtem, 2 ; Naamloos, St-Nikolaas, 9; A. D. C., Oostham, 5. Te zamen 216 — Totaal : fr. 16,477 50 Men kan de inschrijvingen sturen aan het bureel van dit blad, of aan M. Léon M'allié, schrijver, Gouden Hoofdstraat, 7, Doornijk. ALLERLEI. Grof brood. — Dokter Henhede, be-stuurder van het laboratorium voor voed-kundige opzoekingen van Kopenhagen, heeft bewezen dat de verteerbaarheid en de voedingswaarde van het brood afhangen van heteiwit en de koolhydraten welke het bevat en ook van de minerale zouten der cellen-grondstof, van het gezamenlijke der grondstoffen welkede cellen-grondstof bevat. De Deensche geleerde heeft daaromtrent eene reeks proefnemingen gedaan op zich-zelven en op eenige personen van goeden wil. Hij is tôt de vaststelling gekomen dat men verkeerd fcandelt met in onze heden-daagsche maalderijen het meel te ontdoen van ongeveer een derde van zijne voedende bestanddeeleu,welke men dan als veevoeder verkoopt. Men verhoogt op die wijze merlce-lijk den prijs der bloem die overblijft welke de kostbaarste grondstoffen voor de gezond-heid verloren heeft. Hij heeft het onweerlegbaar bewijs opge-daan dat de buitenlaag van het graan — de pel diehetgruis levert — onder voedingop-zicht eene groote waardebezit en dat integendeel het fijn brood, langzaam de?en ver-zwakt welke er zich mede voeden. Het beste brood volgens hem is het brood « uit den zak « zooals men dat hier zegt. In de pataten. — Ilet liberale blad L'Economie,van Doornijk, heeft opgehouden te verschijnen, hoewel eene wetgevende kiezing voor de deur staat. 't Moet zijn dat het liberalism ziek is in de Vijftorenstad. Een geuzenblad schrijft dat de drie katho-lieken daar zeker zijn herkozen te worden. Het belang van de kiezing ligt niet in den strijd tusschen katholieken en niet-katho-lieken.De geuzenpartijen hebben ook drie Kamerzetels, maar het kartel is verbroken : de groote kwestie is nu wie van de twee. liberalen et socialisten twee zetels zuller hebben en wie maar een. Het schijnt ook nog dat eene derde geu zenlijst zou opkcmen te Doornijk. Welke eenheid toch in de geuzenpartijen niet waar I Liberale katechïsmus.—Wij hebber heihaalde malen reeds gevraagd naar eem korte en bondige samenvatting van di liberale princiepen of beginsels, zco eei soort vau katechismus van het liberalism gelijk wij, katholieken, er een hebben en il welken vervat is al hetgene kristene men schen moeten weten of doen om zalig t worden. Wij hebben op die vraag nooit eei antwoord bekomen. Dat is geen wonder ! Inderdaad daar i nu een liberaal blad, La Chronique namt lijk, dat juist hetzelfde vraagt op de vo gende wijze : « Waar begint en waar eindigt de libéral aleer ? » Zou het niet nuttig zijn het vast t i) stellen, en legenoVer de international » katholieke leer ; — tegenover de inte: » nationale socialiStische leer, de inte n nationale liberale leer te stellen ? Waaroi » zouden wij ook onze internationale koi » gtesseii niet Jiebben ? » La Chronique weet dus ook niet welke de grondslagen zijn van het liberalism en hoever ze strekken. Dat is nochtans een oua liberaal strijdend blad, die t beter zou moeten weten dan iemand anders. Niet te verwonderen dat het liberalism en de liberalen niet weten waaruit of waann. Waar naartoe met zulk blind paard ? Mijnontgmningen.- De Egijptenaren waren de eerste bevvoners die mijnen ont-ginden. De kopermijnen van Sinaï zijn wel e oudste, door de geschiedenis vermeld. Men werkte hier in van 5000 tôt 1200 jaar vôôr O. H. J. C. Geboorte. Er bestaan nog _ tunnels, ovens, smelt-ki oezen en overblijfselen van werktuigen, gebruikt door de arbeiders uit die grijze oudheid. , , Dan konden de Egyptenaren ook reeds ijzeren beeldhouwwerk maken. Steengroe_ ven moeten de Egyptenaren ook gekend hebben, dat getuigen de pyramieden van Egypte. .... De oudste Europeesche mijnwerkers zijn in Spanje te zoeken ; men ontginde er eerst koper, lood en zilver. Een Jubelîeest. — Zondag aanstaande zal te Nisch, in Servie, de verjaring ge-vierd worden van het dekreet van Czaar Constantin, ten jare 313 de vrijheid van godsdienst aan de Kristenen toelatende. Een monument van C^aar Constantin zal te Nisch, geboorteplaats van den Vorst, ingehuldigd worden. In 1489 had te Luik, op 12 Januari eene groote overstrooming plaats. Er waren non-devde slachtofîers. De schade was onbere-kenbaar.De Koloniale Raail heeft beslist dat vetstoffen en sclieikundige meststotten voorfaau geene inkomrechten in Kongo zullen betalen. Vroeger betaalde men 10 0/0 op den inkoopprijs. . Eene maatscilappij is gevolmacntigd in een deel van Aruwimi de mijnen uit tebaten. De eerste neusdoeken. — Indien wij een geschiedschrijver mogen gelooyen, dan lieten de Romeinen zich het aangezicht met doeken afdrogen, als zij bezweet waren. Als neusdoeken gebruikten zij die doeken niet, dat deden ze met de hand. De eerste neusdoeken kwamen in de XV= eeuw in Frankrijk in gebruik. De neusdeek had todh weinig bijval ; in 1394 had Hendrik IV er maar vijf voor zijn gebruik. In de XVIIe eeuw maakten de adel en de burgerij meer gebruik van den neusdoek, hij werd zelfs algemeen en had aile vormen en kleuren. Lodewijk XVI bracht de vierkante neusdoek, voor goed in gebruik. Werkstaking van... voetballers. — Verleden Zaterdag moest de match Hull Kingston Rovers tegen Warrington plaats hebben en de tribunen zaten goed vol. De spelers van Warrington kwamen niet te voorschijn. Zij bekloegen zich de 25 fr. piemie niet ontvangen te hebben na hunne overwinning op Ituddersfield en wat men al aanwendde om ze in lijn te doen komen, het hielp niet. eerst de 25 ballekens. De Engelsche voetbalbond(Nothern U nion League) gaat de kwestie ernstig opnemen. Te Gent hadden wij vorleden maand ook eens werkstaking, onder de Antwerpsche voetballiefhebbers, die tegen Gent speelden. Er was een « penalty » in 't spel en hij is duur betaald geworden, door de Antwerp. De mitraljeuzen zullen voort door honden getrokken worden, zoo besliste de bijzondere kommissie met hetonderzoek daarover gelast. In ieder infanterie-regiment zullen twaalf hondenkotten gemaakt worden en een groot hok te Beverloo, waar ook bijzondere afiichtingen zullen plaats hebben. Deze Belgische uitvinding heeft belang voor onze buren, want de vreemde officieren, die hier de groote krijgsoefeningen bijwoon-den, hebben in hun land reeds honden doen aankoopen voor dien nieuwen dienst, die zij ook zouden invoeren. De gezondheidstoestand van den heer baron de Giey, volksgeliefde katholieke senator, van Namen, is beter, alhoewel hij nog buiten gevaar niet is. iEMiioF"UEO ws Erge zaak te Kalewijn. Het parketvan Rijsel is te fctalewijn Vrijdag namiddag afgestapt om het onderzoek voort te zetten, nopens de klacht nedergelegd tegen Emie De Decker, 21 jaar oud, wever, beticht van org< zedenfeiten. Verscheidene getuigen werden onderhoort alsook een aantal slachtofîers die door dei vuilaard waren aangerand en schandelijk mis handeld. Diefafcal met braak te Croix. 1 Tijdens de afwezigheid der echtgenoote Do î men, wonende Loreinenstraat te Croiz, is ee: î dief in hare woning gebroken en heeft er ee: i gouden ring, eenen levolver, en eene som va j 25 fr. gestolen. De dief is onbekend. i Wankopige daad te Wasquehal, Henri Cornille, geboren te Hem in 1883, meeî 5 tei knecht in de fabrlek Holder te Croix,die sede: i eenige tijd ziekelijk was, werd op zijne slaaj kamer verhangen gevonden. s De afflohuwelijke mladaad van AbbeviH< Het onderzoek zou bewezen hebben dat d kieine Martha Hallattre, wiens lijk in eenen za in de Somme werd ontdekt, gezien is gewee e in gezelschap van eenen Belgischen werkmai die in eene suikerfabriek van Abbeville wer. e zaam was. Deze persoon is eenige dagen gelede e afgedankt en onvindbaar, doch men denkt d; hij de plichtige is. ^ De vliegende brigade en het parket zette hunne opzoekingen voort. ^ Vrijdag namiddag werden de vader van h i- slachtoffer en zijn broeder Marcel, 20 jaar ou laugdurig onderhoord. De uitle*gingen door deze twee personen gegeven, schenen zeer verdacht. De vader werd in voorloopige vrijheid gesteld om de lijkplech-tigheden van zijn kind bij te wonen, doen zijn broeder Marcel werd ter beschikking gehouden van het parket om uitleggingen te geven over verschillige punten, waarover hij onvoldoende inlichtingen geeft en die tegenstrijdig zijn met de rechterlijke bestatigingen. Kardinaal Ferrata is als opvolger van kardinaal Rampolla benoenid. De wanordelijkheden van Saverne. Koionel von Reuter en luitenant von Schadt werden Zaterdag door het krijgshof van Straats-burg, vrijgesproken. Luitenant Forstner had beroep ingeslagon tegen zijn eerste vonnis. De krijgsraad van Straatsburg heeft hem nu ook vrijgesproken. De werkstaking: der spoorwegbediendon in Zuid-Atrika. Een enkele trein is slechts Vrijdag morgend uit Petroiîia kunnen vertrekken, daar al de mekaniciens.uitgezonderddrie, het werk hebben gestaakt. De treingeleiders hebben zich bij de stakers aangesloten. De treindienst is geschorst. Men kan nog niet met zekerheid zeggen, hoever de staking zich uitbreidt, doch men ce-looft niet dat zij zich zal uitbreiden tôt aan de Kaapprovincie. Te Durban zijn de spoorwegbedienden aan het werk gebleven, doch men vreest dat de staking er ook zal uitbreken. De toestand te Bloemfontein is sedert Vn jdag plotseling verergerd. Het personeel van al de fabrieken is in staking. De troepen zijn ter plaats om al de openbare gebouwen te bewaken. De werstakingis Vrijdag middag te Dembon uitgebroken. Slechts een vijfde der werkers-bevolking is nog aan den arbeid. Het meerendeel der spoorwegbedienden verklaren geen deel te nemen aan de werkstaking, vooraleer den uitslag van Zondag gekend is. In den Transvaal is de toestand niet roos-kleurig. Het verkeer op de spoorwegen zal Zaterdag geheel onderbroken zijn; de mijnwerkers zullen zich nochtans niet bij de stakers aansluiten. De troepen zijn in de kazernen gekonsigneerd, om op het eerste sein ter hulp te komen en de orde te handhaven. Een der leidars van de werkstaking is aange-houden.De spoorwegbedienden van de Kaap weigeren zich bij de staking aan te sluiten. Uit Johannesburg wordt gemeld dat op de spoorwegliin tusschen Witbortje en Luipaards-vlei, vôôr de aankomst van eenen trein opge-propt met reizigers, komende van Zoerust, eene springbus en drie dynamietkardoezen werden gevonden. Ai de miliciansn zijn onder de wapens ge-roepen, daar men erge wanordelijkheden vreest. De 3urgcrs va n verscheidene distrikten van Transvaal en Oranje-Vrijstaat, zijn ook onder de wapens geroepeu. Het syndikaat der haven- en spoorwegwerk-lieden, alsook het'syndikaat der mekaniciens en stoomketelmakers te Petron'a, hebben een nieuw stakerskomiteit gevormd. De posttrein uit de Kamp vertrokken was tusschen Denfier en Georgesgocn het mikpunt was een dynamietaanslag. Niemand werd gekwetst, doch de voorwielen der lokomotief werden vernield en de spoorwegriggels op eene lengte van vijf meters uitgerukt. Te Pretoria werd Zaterdag den staat van beleg uitgeroepen. De sekretaris der Zuid-Afrikaansche werkers-partij, M. Waterson en de sekretaris en huljv sekretaris der spoorwegbedienden zijn aange-houden.De koolmijnen van Witbank zijn gesloten, daar geen materiaal voorhanden is, om de kolen te vervoeren. Op de spoorbaan tusschen Johannesburg en Cleveland werd ook een aanslag gepleegd. De regeering heeft een bevel afgekondigd, waarbij den verkoop van wapens en het vervoer van wapens en schietvooîraad in de arrondissemen-ten van Pretoria, Witwatersrand en Viedelburg zijn verboden. Zaterdag morgend zijn 1800 mi'icianen te voet en te paard uit Potchefstroom naar den Rand vertrokken. Eenzinnelooze schlet op de pollo|e. De 20jarige Fernand Arouis, kamerdienaar, zonder bediening, wandelde Vrijdag morgend, rond 6 1/2 ure, voor het Elysée te Parijs, een onsamenhangend lied zingende, van hetwelk men slechts de woorden : Poincaré Saucesson, verstond. De bediendc Thirpuit. vergezeld van eenige agenten, gebood Arouis te zwijgen en zijnen weg voort te zetten. De zinnelooze deed eenige stappen achter-waarts en riep tôt een der agenten : « zwijgt of ik verbrijzel u de hersenpan ». De agent Barda nam alsdan den ongelukkige bij den arm, doch op hetzelfde oogenblik trok Aiouis eenen revolver uit den zak en loste dijie schoten naar den agent, zonder hem te treffen. De bewakers van het Elysée sprongen alsdan naar Arouis, doch deze nam de vlucht, gedurig • revolvcrschoten lossende op de agenten. Eensklaps verdween de zinnelooze in een huis der Percierlaan, waar de agenten hem achterna snelden en omsingelden. Arouis die een Algeriaansche sabel bij zich had, bracht zich eene vreeselijke wondein den buik toe. De ongelukkige werd stervend naar het gasthuis Beaujon gebracht. In de zakken zijner kleederen vond men eene som van 122 fr., twaalf kogels en brievenin oosamenhanfi:ende woorden en geteekend : Lodewijk XVII, koning van Frankrijk. Hevige bran cl te Duinkerke. i Vrijdag namiddag werd in de wijk «Citadelle » een gebouw vernield, dagieekende van 1630 en dienende voor entrepôt en schrijnwerkers. Eenige aanpalende huizen hadden erg te liiden. De pompiers, de soldaten en de matrozen waren spo^dig ter plaats om het vuur te bestrij-den. De schade is groot. Een motorboot ontploit. In den Haag (Holland) is Vrijdag namiddag opde scheepswerp een motorboot ontploft. Een mekanicien werd gedood, vier andere werklieden werden erg gekwetst. t Erg ongeluk te Fiers-Bourg. De 60-jarige Louis Meurisse, metser, wonende wijk «Hesp m, te Annapes, werkzaam bij den )• onderneiner Désiré Meurisse, te Fiers-Bourg, e is Vrijdag morgend van eene stelling van vier t meters hoog gevallen en werd hierbij erg ge-t kwetst. , Dokter Destroy heett den gekwetste die over heel het lichaam"kneuzingen had bekomen, ver-n zorgd. xt Eene studentenbetooging te Nanoy. n Studenten in geneeskunde, der Hoogesehool van Nancy, ten getalle van 260, hielden Vrijda«--t avond rond 5 ure, voor het Paleis der Akademie, i, Carnotplaats, eene vijandige betooging. Het was een verschrikkelijk geroep en getier, çerjcht

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes