Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

2715 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Juli. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z72v2c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Maan-en Dinsdag 13-14 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 16 f Telefoon 8 «9 4 FONDSENBLAD «4IIKOIIl)IGI»eEII : Voori aile laankondigingen Wende men zicb ten bureele van het blad. —O— fKETELVEST, Num. 16, te GENT. " VLAAMSCH LAND BCandel, Nijverlieid, Taal en Oodsdienst VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN TelefooD G9* i \ s ( ii it iji » i \ i; s 1- n i.i \ VOOROP BETAALBAAR : Per jaar « fr. 1 5.4M» Per halfjaar f » S.O* Per drie maanden » 4.00 Voor herbergiere: fr. 1 i.OO fr. 6.59; fr. 3,59. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. eenigb uitgavb j Gent, 18, Ketelvest, 18, Gent De aaAondigingen worden geplaatst per regel aan fr. O.IO. — Reklamen onder het stads-nieuws, pei? regel fr. 1 .OO. — Begrafenisberichten voor degnietl geabonneerden, fr. ô.OO GENT, 13 JULI. Ovefzlclj! Oe toestand in de Balkans. HET ALBANEESCH IMBROGLIO. BKRAT ZOU IN HANDEN ZIJN DER OPROERLINGEN. Volgens inlichtingen per radiogram te Durazzo ontvangen, zou de stad Koritza in handen ge-valien zijn van de oproerlingen die uit Stavora verirokken waren om die stad aan te vallen. Een deel van het garnizoen heeft zich aan de oproerlingen overgegeven ; het andere deel met de Hollandsche ofiicieren en twee voetvolk mitraljeuzen, heeft zich naar Skrap terug ge-irokken.Wanneer, later, de Epiroten naar Koritza opmarcheerden, dan verlietea de oproerlingen de stad en lieten haar in handen der Epiroten. Deze rukken vooruit op gansch de lijn Koritza-Tepelein. Deze laatste plaatselijkheid is insge-lijks in handen der Epiroten. Te Durazzo is de toestand overanderd. Men heeft 's nachts bemerkt dat er eene levendige beweging heerscht in het vijauaelijke kamp. De krijgsraad welke gisteren moest gehouden worden, is niet gehouden geweest. Die vergadering is verdaagd. De Albaneesche regeering heeft haar verdrag met de scheepvaart-kompagnie veilengd waaraan de stoomboot « Herzegowina » behoort. DE VEILIGHEID der GEVANGEN GENO- MEN FRANSCHEN IS VERZEKERD. Uit Durazzo wordt gemeld, dat de leden van het middenkomiteit der oproerlingen van Chiak hebben laten weten dat M. Vassel en de «andere Franschen, die verdwenen waren, zich bij hen, te Souks bevinden. Indien zij verlangen hunne bosch-exploifatie voort te zetten, zal hun de vol-ledigste veiligheid gewaarborgd worden. DE ONRUST VERMEERDERT TE DURAZZO. De « Deutsche Tageszeitung » ontving gisteren uit Durazzo het volgend radiogram : De onrust vermeerdert hier van dag tôt dag. Gisteren zijn 5 gendarmen, met paard. pale en zak gedeserteera en tôt de oproerlingen over-geloopen.Prinses von Wied vertrekt morgen of over-morgen naar Duitschland, maar niet naar Rumenië. Men voorziet dat dezer dagen een oproer zal uitbreken te Scutari. Het blad voegt erbij dat de reis der prinses met hare kinderen naar Duitschland, niet het gevolg is der beroerde Albaneesche gebeurte-nissen, maar wel moet gezocht worden in de onveiligheid waarin zij te Durazzo verkeert. Een telegram uit Neuwied verzonden, logen-straft de tijding volgens welke men,in het kasteeî aldaar, de kamers in gereedheid zou gebracht hebben, bestemd voor den pri^s. van Albanie, dç T7rinses er» dezer kinderen. EEN GEDACHT DAT NIET NlEuW ïS.' Het Giornaled'Italia eindigt een artikel, welk het gisteren op zijne eerste bladzijde afkondigde en waarin het breedvoerig den benaarden toestand besprak waarin Albanië verkeert, in de volgende oewoordingen : Indien de Europeesche mogendheden ongeschonden de grenzen van Albanië willen behouden en dat land willen redden van eenen gewissen val, dan is het noodig dat het huidig gouvernement vervangen worde door de Internationale kontrool-kommissie, welke, bij het volk. gezag en eerbied zal inboezemen meer dan welkdanige prins, omdat elk kommissie-lid een land vertegenwoordigt en dat men stellig veel banger is van tien mannen ; die tien landen vertegenwoordigen, dan van eenen prins die niets dan zijn eigen persoon vertegenwoordigt en die niet beschikt over eene voldoende legermacht om zijn gezag te doen oerbiedigen. UIT MEXIKO. DE OPROERIGE MEXIKANEN NADEREN DE HOOFDSTAD MEXIKO. Te Mexiko is de officieele tijding ontvangen dat de oproerige generaal Obregon de gouver-nementstroepen radikaal heeft verslagen te Guadalajara. De gouvernementstroepen bevestigen dat 5000 hunnei makkers krijgsgevangen werden genomen en ontwapend. De oproerlingen, roemdronken door die over-winning, zijn ontemrnelijk en eischen dat generaal Obregon zich zou verstaan met generaal Carranza en generaal Villa, om gezàtnenlijk tegen de hoofdstad op te rukken. Président Huerta, die, in de laatste dagen, wat rustiger was geworden, en die vooral moed ge-kregen had sedert zijne herkiezing tôt président, is, bij het vernemen dier tijding, weêr onrustig geworden. Hij is sedert gisteren erg droefgeestig en zegt tôt de personen zijner omgeving, dat zijn regiem zijn einde nadert. Wat het geschil betreft datontstaan is tusschen generaal Carranza en generaal Villa, het is nog verre van opgelost te zijn. Voor het oogenblik ziin de onderhandelingen te Niagara Falls opge-schorst.Generaal Carranza is gisteren met zijnen Stâf naar San Louis-Potosi verirekken, gevolgd door 2 militaire treins welke ieder 1500 soldaten ver-voerden.De voorwacht der oproerlingen zou reeds den aanval begonnen hebben in de voorgeborchten van de stad San Luis-Potosi. Men schàt de getalsterkte der oproerlingen die binnen kort de hoofdstad zullen bedreigen, op 20.000 man. Generaal Carranza ontving gisteren de tijding dat de gouvemementeele bondstroepen eergister zonder een schot te lossen, Guaymas hebben verlaten en op^etrokken zijn in de richting der hoofdstad ; biijft te zien of zij ooit tôt daar zullen kunnen geraken zonder een ci te pollen te hebben met de oproerlingen. UXT KLEIN AZIA. Dr, VLUCHTELINGEN UIT KLEIN AZIA VRAGEN DAT MEN HEN HELPE. Uit Smyrna wordt gemeld dat veertig duizend Grieken van Klein Azia, die verplicht waren hunne haardsteden te verlaten, slechts dooden ^ekwetsten en hunne huizen in puinhopen achter te laten, op dit oogenblik zich in die stad bevinden, ten prooi aan de grootste ellende. Zij zijn van ailes beroofd en kunnen zelfs niet uitwijken. Zij doen een beroep op de mensch-lievfcndheid van Frankrijk, de eeuwenoude be-schermer der kristene bevolkingçn in hetOosten. Zij smeeken Frankrijk, in naam der menschlieid en der iechtvaardigheid, de stem te verhefien te hunnen voordeele ten einde hen in staat te stellen naar hunne haardsteden te kunnen terug-Jceeren.Uit Mitylène wordt ook geseind dat 30,000 Grieken uit Thracië en Klein Azië, na hunne eigendommen en landerijen verlaten te hebben, een dringend beroep doen op de Fransche natie, ten einde het noodige geld in te zâmelen om hen naar hunne haardsteden terug te sturen ! HET VOORLOOPIG BEWIND VAN ULSTER HIELD GISTEREN ZIJNE EERSTE VERGADERING. Gisteren heeft het voorloopig bewind van Ulster op bevel van sir Edward Carson* zijne eerste bijeenkomgt gehad. De beraadslagingen waren geheim. De zaal was bewaakt door gewapende vrij-willigers.Er aeerschte groote geestdrift. De vergadering heeti aangenomen dat men aan Sir Edivara Carson de macht moet laten het oogenblik aan te duiden waarop beslis^ moet opgetreden worden. Carson was weêr de opruier van altijd. Het uur is geslagen, zegde hij, om van het woord tôt de daad over te gaan. Hij besloot met de woorden : Wij willen vurig den vrede, doch op voorwaarde dat de vrede voor Ulster geene overgave zij ! UIT IERIfAND. DE ORANGISTISCHE VRIJWILLIGERS VAN ULSTER WORDEN STAPEL GEK ! Gisteren kwam de leider, of beter de opruier der orangistische vrijwilliçers van Ulster, sir Edward Carson, te Belfast aan. Hij was er het voorwerp van een geestdriftig, ja prinselijk onthaal. Van in den vroegen morgend, waren de straten met voik gevuld. Omringd door talrijke vrij willigers, gewapend met geweren waarop de bajonnet stak en voorafgegaan door wielrijders en gevolgd door ruiters, begaf de beiuchte opruier zich naar de plaats alwaar hij eene samenkorast moest hebben met de hoofdmannen van Ulster. — — ii«——«enaiiiiii — fiaatsGMppBlijke yerzBkeringeii De kwestie der maatschappelijke verzeke-ringen staat aan de dagorde ; de wet de ver-zekeringen betreffende tegen ziekte, werk-onbekwaamheid en ouderdom is in de Kamer gestemd, doch is niet in den Senaat kunnen gestemd worden, vôôr de kiezingen. Die wet maakt de verzekering verplichteod voor aile werklieden «relke minder dan 2-100 fr. per iaar winnen ; tôt het stichten van het fonds dat hen zal ondersteunen in geval van ziekte, werkonbekwaamheid en ouderdom zou de werkman, zijn patroon en de staat moeten bijdragen ; de twee eersten door jaailijksche of maandelijksche stov-tingen.Aan vele personen bevalt de verplichting niet en we zeggen het zonder omwegeri : we zijn onder hare bestrijders. We meenen dat men de officieele ver-plichting al te veel op onze schouders doel drukken ; indien het zoo voort gaat, zal hét de di» noi ic.ûil der Belgen beheerscht en regelt. Men zou waarlijk zeggen dat sommigen den weg willen effen maken voor de-i Toekomststaat der socialisten. We zijn ten zeerste genegen voor het stelsel der vrijheid, zooals het tôt hiertoe bestaat voor de ouderdomspeusioenen. Wie voor zijnen ouden dag wil zorgen wordt aangemoedigd door premiën van den Staat ; wie er niet wil voor zorgen moet er de gevolgen van dragen. Nu zou men de werklieden verplichten tôt gedwongen inleg en voor pensioen en voor ziekte en voor werkonbekwaamheid. In Frankrijk heeft men den inleg ver-pi ichtend gemaakt voor het klein ouderdoms-pensioen dat de Staat wil toekennen aan degenen die gestort hebben. Die wet wordt echter niet toegepast ; de meeste werklieden willen niet storten en zij geven daarvoor twee redenen op. De eerste dat zij niet zeker zijn den pensioen-oudeidom te bereiken — in dat geval zijn hunne stortingen verloren ; ten tweede, indien zij tôt den pensioen ouderdom komen is het niet zeker dat de Staal hun het ouderdomspensioen zal kunnen uit-betalen.Die redenen bestaan ook voor de Belgen, Het is zeker en het is noodzakelijk dat veler die storten voor hun pensioen, nooit hur pensioen zullen - trekken, omdat zij der ouderdom niet zullen bereiken. Indien allen den pensioenouderdommoes ten bereiken, dan zou de pensioenkas he pensioen niet lang kunnen betalen. De eene betaalt voor den andere, als mei dat vrijwillig doet, is daar niets op ti zeggen, maar wij vinden het onrechtvaardif de menschen te dwingen den eeiie voor dei andere te betalen. De tweede reden dat het niet zeker is da de Staat het pensioen nog zal kunnei betalen als men den pensioenouderdon bereikt heeft, komt ook in Be'igië te pas. Men begint als kind te storten als mei 0 jaar oud is, om een pensioen te hebben O] CO-jarigen ouderdom, dus na 54 jaren. Wie kan voorzien hoe het na 54 jaien me ons land zal gesteld zijn ? Zal België nog bestaan als onafhankelij land ? En als het nog bestaat, zullen zich geen politiekegebeurtenissen hebben voorgedaar die de kassen van den Staat hebben leej gemaakt ? Elkeen voorziet en verwacht dat eerlan een oorlog zal losbreken weUte noodlotti verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Zullen wij dien ooriog kunnen ontwijken Laat het ons hopen zonder erop te ve; trouwen, Maar zelfs dan, indien België in die oorlog niet betrokken werd, zou de toestan van handel en nijverheid niet zoo ellendig zijn dat niemand meer de stortingen zou kunnen doen en dat de Staat de pensioenen niet meer zou kunnen betalen ? Daarom meenen wij dat het stiijdt met de billijkheid, de menschen te dwingen voor pensioenen en andere verzekeringen te storten. We zijn nog tegen de verplichting omdat zij te zware lasten op iedereen doet drukken, op werkman en patroon. De werklieden vooral kunnen niet allen die lasten dragen ; slechts het minstedeel, door de omstandigheden begunstigd, kan er tegen. Zelfs de ouderdomspensioenen zooals ze nu bestaan zijn een zware last. Voor één persoon is het niets, maar als men moet storten voor man, vrouw en twee of drie kinderen, dan wordt de last drukkend vcor degeuen die van een dagloon moeten Ieven. Nu is enkel de last vrijwillig en elk is vrij zich eraan te onttrekken als hij te zwaar wordt. Onder zedelijk opzicht kunnen we de verplichting evenmin goedkeuren. Voor degenen die tôt vooruitzicht moeten gedwongen worpen zal de verplichtende voorzienigheid de zorgeloosheid doen aan-groeien.Er bestaan officiëele inrichtingen om de behoeftige noodlijdenden te hulp te komen ; indien ze onvoldoende zijn ; dat men ze verbetere. Verder dat men het vrijwillig vooruitzicht mildelijk steune, ten einde de vrijwiliige verzekering te be'/orderen. Dat ailes keuren we volkomen goed. Het is voorzeker te betreuren dat niet allen uit eigen beweging vooruitz;en ; doch wij houden het voor eene begooeheling officïëel de behoeftigheid op aile gebied te willen afschaffen en de menschen tôt vooruitzien te dwingen. ALLERLE1. Ondei'wijsbelangen. — In antwoord op hetgeen wij nopens de nia-n-ve n gcv:eji"u il-L'Ui," - , ons een onderwljzer eenige opmerkmgen welke kunnen samengevat worden in het-volgende : « Indien de gemeenten de onder-wijzers niet betalen volgens den nieuwen loonstatidaard, 't is dat zij niet wiiien ». We kunnen niet zeggen of die aantijging gegrond is of niet. We weten echter voor hetgeen de stad Gent betreft — die men toch niet zal verdenken van « kleingeestige » kwaadwilligheid tegenover haar onderwij-» zend personeel » — dat de stadhuisbedien-den er niet uitgerakjsn om de nieuwe jaar-wedden te berekenen ; dat zij naar het provinciaal hôtel gegaan zijn om ingelicht te worden en dat men daar niet wijzer is dan op het stadhuis van Gent. Dat de gemeenten in de loopende maand Juli het beloop der toelagen zullen ontvangen welke haar volgens de nieuwe wet toekomen, dat kan door gazetten geschreven geweest zijn, maar wij gelooven niet dat het zal waarzijn. De wet is nog maar 5 weken in voege ; het is volstrekt onmogelijk dat de bureelen nu reeds berekend hebben wat het Gouvernement aan elke gemeente moet betalen. Er zijn 2600 gemeenten in Belgie. Wat ons betreft we vragen niet beter dan dat de gemeenten zoo spoedig mogelijk haar geld krijgen en de onderwijzers betalen. Maar wij willen niets vooruilzetten wat we niet bepaald weten of wat we meenen eenvoud'g onmogelijk te zijn. De gemeenten moeten hunne onderwijzers aile maanden betalen ; de opzichters zorgen dat zij daaraan niet te kort blijven. De onderwijzers zouden wellicht niet slecht doen, in groep hnnne klachten aan de heeren opzichters over te maken. Hcrstelling der banen. — Eene aan-besteding voor het onderhoud der Staats-banen en hare beplantingen in de provincie Oost-Vlaanderen, gedurende een tijdperk van drie jaren,zal op het einde der loopende i maand Juli geschieden. Deze aanbesteding,in 19 lotenverdeeld en \ die de herstelling van a! de slechte deelen ' der Staatsbanen in Oost-Vlaanderen en het 1 onderhoud dezer omvat, is zeer belangrijk onder oogpunt van het verkeer der rijtuigen I en voornamelijk der automobielen. Dit stelsel van a'gemeene herstelling werd door den Staat opvolgenlijk voor de ' negen Belgische provincicn toegepast. , Hollandsche Toi. — De Hollandsche tolbedienden zullen voortaan voorzien zija van eene Hollandsche vlag (rood, wit, 1 blauw). Het woord « Toi » zal op het witte deel leesbaar zijn. Op vertoon, dezer vlag, ic. zijn de geleiders van rijtuigen verplicht onmiddelijk te stoppen. Wordt zulks niet gedaan, dan hebben de tolbedienden het 5 recht van hunne vuurwapens gebruik te , maken. Daden van moed en zeifopoffering. g De gebiuikelijke uitreiking der beiooningen g en eeredtplomas wegens daden van moed en zeltopofleiing zal plaats hebben den ? 22 Juli om 10 u. 30, in het paleis der Akade-miën, te Brussel. —•Jfr— Belooningen bij de spoorwegen. n De minister van spoorwegen heeft eene d geldelijke belooning toegekend aan eener ordeklerk die bewijs gegeven heeft van initiatief, door het voorstellen van eene verbetering in den djenst ; aan acht stalie-oversten, kommiezen, policie-ofncieren en agréés die plegers van diefstallen hebben ontdekt ; aan eenen kommies die onreget-matigheden heeft bevonden, begaan door eenen agent van het beheer; aan 21 hoofd-kommiezen, onder-statieoversten, po'.tbe-dienden en agréés, die bewijs hebben gegeven van moed en zelfopoftering bij ongevallen ; aan drie postbedienden en eeneu agréé die drukwerkeri hebben ontdekt welker verzending per spoor verbodenis; aan eenen agréé die ontdekte dat spoorweg-zegels tweemaal gebruikt werden ; aan 4 hoofdtreinwachters en postbedienden die eene poging ontdekten tôt het smokkelen van tabak; aan 9G hoofdtreinwachters, trein-wachters, postbedienden en agréés die bewiizen gaven van eerlijkheid. Vijf en twintig beambten en agenten werden wegens andere loftelijke daden op de dagorde gebracht. In den Kolonialen Raad. — De Ko'oniale Raad, Zaterdag vergaderd onder vQorzitterschap van M. Renkin, heeft lang-durig het ontwerp besproken voorgesteld door de biizondere kommissie gelast met te onderzoeken, welke wijzigingen dienen gebracht te worden aan het regiem, daar-gesteld door het dekreet van 16 Dec. 1910, betrekkelijk de mijnontginning in Katanga. De tekst werd grondig bestudeerd en behalve eenige lichte veranderingen, in zijn geheel aangenomen. De Lord-Meier van Londen en de leden van de Country Councilder Engelsche hoofdstad,zullen van den 21 tôt den 25 dezer te Brussel verblijven. De -aankomst zal plaats hebben in de Noordstatie om 21,05 ure 's avonds. De ont-vangst zal grootsch en prachtig zijn ; drié galarijtuigen zullen te dier gelegenheid uit Londen gezonden worden. Ziine Majesteit de Koning zal een groot feestmaal aanbieden. * Prinses aan de Hoogeschool.— H. K. H. prinses Margareta van Dene-marken, dochter van prins Walderr^r en van de betreurde prinses Waldemar, geboren Maria van Orléans, heeft te Kopenhagen op schitterende wijze het exaam afgelegd der eerste proef van het baccalaureaat in de letteren. De jonge prinses, die katholiek is, deed hare studies in het gesticht der Zusters van den H. Jozef, te Kopenhagen. Zij is van zin aanstaande jaar de tweede proef van het ?iaccû'ntH'e£&,;te'0|îc!'»,-î®<'.;e. — . > De belgische postbooten. — Gedurende de maand Juni laatstleden.hebben de paketbooten van lijn Oostende-Dover 21,615 reizigers vervoerd (16,765 gedurende de maand Juni 1912). Gedurende de zes eerste maanden van het loopende jaar waren er 74,567 reizigers, dan als er gedurende het-zelfde tijdperk van 1912 62, 062 waren. Werkrechtersraden.—Ziehier eenige belai'gwekkeude cijfers, nopens de werking der Goede-mannenraden in België, in den loop van 1913 : « Er waren in 1913 in België 48 werkrechtersraden ; zij hadden 14,656 zaken te beoordeelen. Voor wat aangaat de zaken waar werklieden tusschenkwamen, hebben de verzoe-ningsbureelen, waaraan 14.586 geschillen onderworpen werden, in 7.886 de overeen-komst bewerkt, 't zij 54,06 0/0. De Raden hebben 2.135 geschillen be-slecht, waaronder 1.513 bij vonnis. Het grootste getal zaken werd onderworpen aan den werkrechtersraad van Luik, namelijk 1,930; daarop volgen La Louvière, I,687 ; Charleroi, 1,465 ; Antwerpen, 1,451 ; Elsene, 1,387, enz. Aan de Bedieudenkamers werden 2910 zaken onderworpen. De Verzoeningsbureelen hebben 1.271 geschillen eften gebracht, 't zij 44 0/0. Van de 1.054 ten eindegebrachte betwistin-gen werden er 858 bij vonnis beslecht ; in 196 gevallen werd eene overeenkomst ge-sloten.Het grootste getal der geschillen kwam van den Raad van Brussel namelijk 729 ; Daarop'volgen Antwerpen, 368 ; Elsene, 356 ; Schaarbeek, 258 ; Gent 226, enz. DeMrlsMnilaalKoiip TE GKB3STT Zondag werd te Gent, het 3° Kristen Syndikaal Kongres gehouden, dat samenvalt met de 10e verjaring der sffchting van het akemeen sekretariaat der kristene beroepsvereenigingen en de toetreding van het 100,000e lid. Wanneer op 1 Augustus 1904, het algemeen sekretariaat d .r i;ristene beroeps'vereeniçingen tôt stand kwam, waren er slechts 10.000 veree-nigden.Het is dank aan de onverdroten werkzaam-heden van het algemeen sekretariaat en bijzon-derlijk aan den alg;emeenen sekretaris, den eerw. pater Rutten. heden de held van het feest, dat het getal vakvereenigingen zich vermenig-vuldigd heeft en het ledengetal in een tijdver-loop van tien jaar, aânzienlijk geklommen is. Einde Juni 1913 bestonden in België reeds 1315 vakvereenigingen, tellende 102,280 leden. Het eerste 100.U00 tal is dus sinds lang over-schreden.Het was om de stichting van het algemeen sekretariaat en den prachtigen rooruitgacg der kristene vakbeweging op waardige wijze te vieren, dat men ter gelegenheid van het Syndikaal Kongres, dat nu te Gent gehouden werd, besloten had een grootsch feest in te richten, waardig van de kristene werklieden. De reeks feesteliîkheden werden dan ook Zondag morgend aangevaugen met eane mis in de kerk der E.P. Predikheeren,Holstraat, waar de kristene werklieden van Gent, vrouwen en mannen ter H. Tafel naderden om God in de 1 eerste plaats te bedanken voor den bloei hunnei : vakbeweging ; na de mis hield de eerw. patei t Rutten eepe gelegenheidsaanspraak. Om 10 1/2 uie werd in de St-Michielskerk eene nus van dankzegging opgedragen met uitvoering van het « Te Deum », aangeheven door Z. Em. Kardinaal Mercier, getoonzet door M. Herbe-rigs, uitgevoerd door 500 zangers en 100 muzi-kanten.Na afloop der plechtigheid in de St-Michielskerk, werd in de groote feest zaal van den Casino, het derde syndikaal kongres geopeud. M. Hendrik Hevman, voofzitter van h.et Algemeen Kristen Vakverbond van België, na de afgevaardigden der Kristene Vakvereenigingen van Duitschland, Holland, Frankrijk, Kanada, enz. verwelkomd te hebben, sprak de openingsrede uit, die door de talrijke aanwezigen op donderend handgeklap werd begroet. Het was onder den kreet van levé de kristene vakbeweging van Belgie en leve Pater Rutten, en nadat de vreemde, buitenlandsche afgevaardigden een woord van dank aan de Belgisclie werkbroeders hadden gestuurd, dat de openiugs- vergadering geheven werd. { j Van vôôr 2 ure wemelde het in de straten ia den omtrek der Zuidstatie van de duizenden en duizenden kristene werklieden, zoo wel vrouwen als mannen die uit de vier hoeken van Belgie. van aile kanten waren toeges'roomd, om deel te nemen aan den feeststoet, wel;<e opgeluisterd werd door 25 muzieken, waaronder deze van Tamines (Namen), Turnhout, St-Nikolaas, Wetteren, enz. enz. De prachtige en lange stoet, meer dan 15000 personen tel'ende, geopeud door de harmonie « Het Volk », stelde zich om 3 ure in gang en op rijën van zes, stapten de deelnemers opgetogea en al zingende, langs de Graaf Van Vlaanderen-plaats, Lammer- en Sint-Pie'ersnieuwstraten, Korte Dagstege, Brabantstraat, Laurentplaats, Reep, Bisdomplein, voorbij het bisschoppelijlc paleis. waar Z. Hoogw. Mgr Stillemans, de griize kerkvoogd, wiens zilveren jubelfeest drie weken geleden door de katholieke Devolking van Gent enomliggende opzulke plechtigeenindruk-wekkende wijze werd gevierd, wederom van op ziin balkon het machtige kristene werklieden-leger in oogenschouw nam en ooggetuige was, van den eerbied en de liefde die de kristene werklieden hunnen Weldoener toedragen. Vôôr het bisschoppelijk paleis was een ver* hoog opgetimmerd, waarop hadden plaats genomen : Z. E. kardinaal Mercier, minister Carton de Wiart, baron Ruzette, senator en oud-gouverneur der provincie West-Vlaanderen, baron de Kerchove d'Exaerde, gouverneur van Oost-Vlaanderen, de eerw. pater Rutten, M. Arthur Verhaegen, volksvertegenwoordiger, de zeer eerw. heeren kanunnikken De Bock, De Baets en Delepeleer en talriike priesters. De betooging was geestdriftig en uit die menschenzee, die voor het paleis defileerde en terwijl de muzieken speelden, steeg gedurig de kreet « Leve Mgr Stillemans, leve onze ge-liefde Bisschop ! Le/e pater Rutten ! » ln den stoet, die ongeveer een uur duurde, werden talriike upschriften gedragen. De stoet, na de huldebetooging aan Mgr Stillemans, trok dan langs de Luxemburg-, Kruis-, Volder- en Veldstraten, Koommarkt, Korte M'»n:. ;7r" iriniaalaJHpoa zone-, Burg-, Peper- enHolstraten/liasinoplein, naar de zaal van den Casino. Op het verhoog hadden plaats genomen Zijne Em. Kardinaal Mercier en de heer minister van justicie, Carton de Wiart, Mgr Ismaël Per-bomo, bisschop van Colombië, M. baron de Kerchove d'Exaerde, gouverneur, VIM. Van Cauwelaert, Mabille, Maenhaut, Huyhauwer, Arth. Verhaegen, enz. Wanneer de eerw. Pater Rutten op het verhoog trad,brak een donderend hoerageroep uit in de zaal. Het was 4 ure, wanneer de stoet in het Casino aankwam. Op min dan een kwart uurs was de groote zaal proppensvol en duizenden betoogers waren verplicht in de liovingeft te blijven. Al de vlaggen- en karteldragers nâmea plaats op den grooten dubbelen trap achter aan het verhoog voor de autoriteiten bestemd. De heer voorzitter deed de bel rinkelen en eene volledige stilte heerschte. Dadelijk werd'de kantate 's Arbeiders Christi Kruis, woorden van Philiep De Munnynck en muziek van Mauritz Henderick aangevangen ; dat prachtig stuk maakte eenen diepen indruk en werd her-haalde malen toegejuicht. Het algemeen dank' jubel moest tweemaal uitgevoerd worden. Daarna was het de beurt aan M. Hendrik Heyman, voorzitter, die, in eene prachtige rede-voering, al de personen van aanzien dankte die de plechtigheid met hunne tegenwosrdigheid vereerden. Hij begon met Z. Em. Kardinaal Mercier, minister Carton de Wiart, de vertegen-woordigers der bisschoppen om te eindigen met de toondichters Herbcrigs en Henderick en dichter Philiep De Munnynck, aan wie bloemen werden geschonken. Daarna trad M. Arthur Verhaegen vooruit en herinnerde dat het de Kristene Volksbond was die begonnen is met het stichten der Kristene Syndikaten. Pater Rutten is gekomen en is de Apostel der syndikaten geworden. Spreker huldigt in hem den witten generaal aan wie het grootendeels te danken is dat de kristene syndikaten thans meer dan 102.000 leden tellen. M. Van Cauwelaert begint met te zeggen dat een gevoel van pieteit, van trotschheid en van kraent op dit oogenblik allen beheerscht. Hij ontwikkelt die punten. In eenemeesterlijke taal, na de taak der sijn-dikaten in haar waar daglicht gesteld te hebben, roept hij uit : Sijndikalisten, gij hebt de hoogere standen hervormd door hen tôt het volk te hebben leereu gaan en door hun te leei.en de taal spreken va"ïi het volk. M. Vàlkre Mabille groet de 15 duizend afgevaardigden der honaerd en twee duizeud gesijndikeerde werkers. Na gewezen te hebben op de moeiliikheden waarmedede strijd gepaard ging, zegt nij : Wij ontbraken eenen Pieter den Heremijt !, en wij hebben dien gevonden in Pater Rutten. Met den iever, welke Pater Rutten keamerkt, zegt hij, zal men, eer het tien jaar verder is. feest mogen vieren voor het twee honderd duizendste lid. M. Grégoire Rousseau, een ouderling, die vijftig jaar in de koolmijnen gewerkt heeft, brengt, namens de kristene mijnwerkers, hulde aan Pater Rutten, die in de mijnen kwam werken* om des te beter het harde leven dier taaie werkers te leeren kennen, die hij in eene sterke groep wist te vereenigen. Z. Em. kardinaal Mercier, spreekt eerst in het Vlaamsch en daarna in het Fransch. Hij zegt : Mijn eerste woord is een kreet van dank-baarheid, liefde en toegenegenheid voor uwen grooten werker, te wiens eerc ik roep : Lang Leve Pater Rutten ! Tien jaar geleden, ze^t Z. E. was een kristen syndikaat een droombeeld en thans tellen de kristene syndikaten 102,000 leden% Ik bid GcuJ dat op korten tijd de kristene syndikaten in leden-tal verdubbele. Dat elke syndikalist een nieuw lid aanwerve, dan zullen, bii do eerstkomende vergadering, welke denkelijk te Mechelenzal gehouden worden, de kristene syndikaten twee honderd duizend leden tellen. De E. Pater Rutten begint met te zeggen dat de lof hem toegezwaaid overdrevén is. Wat ver-kregeu weré, was het werk van allen» Zij ne

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes