Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

3021 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Juni. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Geraadpleegd op 25 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rj48p5x62n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fantiaa 29 Juni 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar num. 149 Telefoo] «91 FONDSENBLAD Telefoon «91 AANKOIVlUGIiVGEN * Voor} aile aankondigingen wende men zich tes bureele van het blad. —O— kftfï.vpst. Num. 16. te GENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en G-odsdienst VERSCH IJ N EN DE ALLE WERKDAGEN mSCHHIJVIHGSPRMS VOOROP BETAALBAAR : Per jear % 5.0» Per halfjaar » S.OO Per drie maanden » I .OO Voor herbergiers : fr. IS.OO; fr. fr. 3,5V. Voorvreemdelanden.de verzendingskosten bii tovoefen. T7|Tr,TMTr4-Tn TTTTT^- A V~F! ! Gent 18 Ketfilvest 18 Gent S De aadkondigingen worden geplaatst per regel aan fr-°'40--Reklamenonder ^ stad J±ili,JN 1UÙ U L X KJrJrS. V _Ej UCUl, 10> IiGlWVBbl) 1 °5 UtHU 1 nieuws.per regel fr. 1 .OO. — Begrafenisberichten voor de niet ge.ibonneerdcn, fr. 5.04 TSKmai GENT; 29 JUNI. De toestand in de Balkans. I-IET ALBANEESCH IMBROGLIO. MEN MAAICT TOEBEREIDSELEN VOOI EENEN WEÊRSTAND TE DURAZZO. Uit Durazzo wordt verzekerd, dat de Oosten rijksche torpedobooten bevel gekregen hebbei op de oproerlingen te schieten, in geval zij d boofdstad aanvallen !... Eindelijk !... ONTSCHEPING VAN DUITSCHE KANONNEN. De Franckfurter Zeitung verneernt ui Durazzo,dat,in het vooruitzicht van eenen aanvr tegen de stad gericht, M. von Lucius, Duitsc' minister, bevel gegeven heeft een aantal snel vurende kanonnen van het oorlogschip Breslai aan land te brengen. DE WEENERPERS LAAT PRlNS VON WIED IN DEN STEEI De Weenerpers is eenparig om te verklare: dat de Albaneesche krisis haar kritisch pue heeft bereikt. Men logenstraft de tijding volgens welke prin Bib Doda gevangen zou zijn genoraen en daarn in vrijheid gesteld is. Hij beviadt zich thans t Ismid. De linkervleugel zijner legerafdeeling rukt o] naar Preza ; de rechtervleugel naar Baza Schiack. De stad Berat zou nog niet ingenomen zijn maar de stad Vallona is niet meer in staat weei stand te bieden aan de minste aanvallende pogin, der oproerlingen. De Weener pers verlaat volkomen prins vo Wied. Het initiatief van Rumenië wordt zeer koe ontvangen. De Neue Freie Presse raadt d' regeering af een detachement Oostenrijksch troepen naar Albitnië te zenden om den prins v helpen, en herinnert, te dezer gelegenheid, he gezegde van Talleyrand : « Men kan ailes doe: met bajonnetten, behalve er zich op neêr zetten ! » De « Reichspost » kondigt aan dat eene ge dachtenwisseling heeft plaats gehad tussche: de groote mogendheden nopens de beslissinge: te nemen na den val van den prins. Men schijr de meening toegedaan te zijn, dat voor he oogenblik, het beste lapmiddel zou zijn : he bestuur van het land toe te vertrouwen aan d' Internationale Kontroolkommissie, zonder te de internationaliseering over te gaan. HET VERDRAG VAN KORFOU. Uit Korfou wordt gemeld dat dezen morgen< de tekst is afgekondigd van het verdrag waarbi het aanstaaude regiem van Epirus wordt inge richt, verdrag te Korfou gesloten tusschen d Internationale Kontroolkommissie en den vei tegcnwoordtger der Epiroten en bekrachtig door de Albaneesche regeering. Eene groote vergadering van notabelen u: Epirus zal den 6 Juli plaats hebben om de bepa lingen van dat verdrag goed te keuren. DUITSCHE EN OOSTENRIIKSCHE KANONNIERS IN ALBANIE. De « Corriére d'Italia » deelt het een en he ander medeoverde tegenwoordigheidvanvreera de officieren in Albanië. Gelijk vormig de beslissingen genomen door d konferencie van Londen, mocht niet eene de groote mogendheden officieren verschaffen aa: den onafhankelijken staat van Albanië, daa Nederland op zich genomen had de noodig millitaire onderrichters aan prins von Wied e: zijne regeering te leveren. Nu, in den veldslag van 15 Juni en in d veldslagen welke er op volgden, heeft men d deelneming waargenomen van een aantal Duit sche en Oostenrijksche legerofficieren, namelijk Baron Biegeleben, luitenant der Duitsche artil lerie, de Duitsche luitenant Moeckel en eenei anderen Duitschen luitenant, Remzl.Verder had den ook bij de kanonnen der Albaneesche regee ringpost gevat, de Duitsche kanonnier Drincich de Duitsche ingénieurs Merten en Hartmann,end Oostenrijksche luitenanten Hassler en Heidei berg ! Het is oprecht potsierlijk, van wege d Corriere d'Italia, de roi van verklikker t soelen ; het Italiaansch blad somt waarschijr lijk die namen op om te doen vergeten dat d Italiaansche minister-gezant Aliotti, eene: Italiaanschen kolonel en eenen dito leeraar d roi van spioen hebben vervuld in Albanie, e: dat zij, bij middel van lichtseinen en teekens d oproerlingen verwittigden van het gepaste ooger blik. waarop een aanval tegen de regeerings troepen kon beproefd worden ! Men moet onbeschaamd zijn tôt in het mer; der beenderen en tôt in de toppen van het haa en in de nagels der teenen om zoo iets aan t gaan ! UIT MEXIKO. DE INNEMING DER STAD ZACATECA! Uit Zacatecas wordt een omstandig relaa geseind over den veldslag welke voor gevolg ha ae inneming der stad Zacatecas door de oproer lingen. Te oordeelen naar de bergen lijken en gekwe' sten, welke men op de heuvels der stad aantrefi moet de aanval aller geweldigst geweest zijr Generaal Villa stond aan het hoold der troepe die den aanval deden. Vijf officieren van zijne algemeenen staf werden gekwetst ; généras Trinidad Rodriguez, een der beste opperofï cieren van generaal Villa, werd door eenen kog< getroffen aan de keel en bezweek ten gevolg ziiner wonde. Op sommige oogenblikken naderden de oproe lingen, op den buik kruipend langs den gron< de stad, onder het hagelvuur der mitraljeuzei De gouvernementeele bondstroepen zoude 400 dooden en 2000 duizend gekwetst en veilore hebben, terwijl de partijgangers van générai Villa, 500 dooden en 800 gekwetsten zoude kwijt zijn. 5000 regeeringstroepen werde daarenboven krijgsgevangen genomen door c oproerlingen. ORIEKENLAND EN TURKIJE. HET ANTWOORD VAN GRIEKENLAN ZAL AAN DE PORTE OVERHANDIGD WORDEN. De Grieksche nota, in antwoord op diegei van Turkije, is gisteren per telegraaf a£ M. Panas, minister van Griekenlana, te Ko stantinopel overhandigd geworden. Deze zal : onverwijld aan de Porte bestellen. De inhoud zal openbaar gemaakt worde zoodra de nota in het bezit der Turksche rege ring zal wezen. ZEVEN KLASSEN GRIEKSCHE MARIN 1 RESERVISTEN WORDEN BINNE] GEROEPEN. Ten gevolge van den aangroei der vloot en 1 gelegenheid der vloot-manœuvers, welke de aa staande week beginnen. zijn zeven klassen d xnarme-reservisten onder d» wapens geroepen. NIEUWE AANKOMST VAN GRIEKSCHE VLUCHTELINGEN. Men meldt uit Salonika dat gisteren 400 vluchtelingen uit Klein-Azia en uit Thracie te Cavalla aangekomen zijn. Die 400 onRelukkigen verkeerden in eenen deerniswaardigen toestand, gevolge der slechte behandeling welke zij van wege deTurken te rerduren hadden. DE KONINGEN VAN SERVIE EN VAN MONTENEGRO , ZOUDEN GELITK-TIJDIG AFSTAND DOEN VAN HUN-^ NEN TROON. Men denkt dat de gezondheidstoestand van koning Peter van Servie, veel erger is dan men het te Belgrado wil bekennen. i Indien er kortelings geene merkbare verbete-- ring komt in zijnen toestand, zou hij afstand doen van zijnen troon, ten gunste van den erf-prins, en men voegt erbij dat alsdan de koning van Montenerro hetzelfde zou doen. t Die twee landen zouden alsdan vereenigd ! worden onder eene en dezelfde regeering. 1 Z66 schiinen de twee vorsten beslist te hebben, bîiift nu te bezien wat de Serviërs en de j Montenegrijnen daar over denken. DE VEREENIGING VAN SERVIE EN MONTENEGRO ZOU EENE GEDANE C ZAAK ZIJN. ! Het blad «Srbobran» van Ayram, verzekert dat t de vereenicing van Servie met Monténégro eene f:edane zaak is. De twee staten zouden één enkel eger hebben, eene enkele diplomatie en een 1 enkel gemeenzaam fmancieel en tolbestuur. 2 Kortom, twee hoofden onder eene muts ! Te Weenen verzekert men evenwel dat er > nog niets beslist is ; wel wordt daarvan gespro-r ken in de gouvernementeele kringen, maar men kent tôt nog toe de strooming niet der openbare f denkwijze. Do Montegrijnen zijn wel is waar halve wil-^ den, gelijk de Albaneezen, maar zij die postjes bekleeden van minister, senator of Kamerlid 3 houden aan die officieele bedieningen zo-nvel en zooveel als de meest beschaafde midden l Europeeër ! j Hoe meu het zal aan boord leggen om die I opgeblazen, klelne kikvorsclien te doen begrij- > ren, dat zij de nlaats moeten ruimen voor de t Servische helden van de Balkaanoorlogen, dat 1 zal andere poper zijn. De zieke Koning van Servië en de oude rhumatieke Konin» van Rumenië, al zijn zij beiden oude mensenen. zouden nog wel hunnen 2 peere kiznnen zien met dat koppelingske, dat ^ niet genoeg geassorteerd schijnt te zijn om te t gedijen in vrede, orde, rust en broederlijke over- . PMilfnmçt I t iinrar"Tr jiriii.'ïïJiriiwriT— 1 De Gentenaars weten het, zooveel te meer i dat ze het gewaar worden in hunneu porte-l monnaie, dat onze stadskas in groote ellende t verkeerf. i Ondanks de leeningen die haar hebben t gespijsd, klept ze nog altijd alarm, en men voorziet dat toelcomend jaar eene nieuwe leening zal noodig zijn om haren nooddruft te voldoen. t Reeds van over jaren heeft men den nakenden geldnood voorzien en men heeft getracht zooveel geld mogelijk te slaan. ~ Zoo is men strenger beginnen te werk i gaan tegenover diegenen welke van de [ gronden der nieuwe haven gebruik maken j voor het lossen van hout. De houthandelaars betaalden zeer weinig ; en soms in het geheel niets. - Er werd veel door de vingers gezien ten einde de houtschepen naar onze haven te j lokken. Maar de geldnood was dringend, men stelde dus voor, meenen wij.den huurprijs te j verlagen maar te eischen dat hij betaald werde. Dat was maar redelijk. ë Er waren gemeenteraadsleden die voor-zagen dat de nieuwe maatregelen de hout-J schepeti van hier zouden doen vertrekken. ; Zij hebben gelijk gehad. I Om aan de nieuwe taksen te ontsnappen, I zijn er houtschepen die in andere havens zijn gaan lossen, bijvoorbeeld te Brugge, waar men minder plaatsgeld betaalt ofwel geen. r 't Is zooverre gekomen dat het Gentsch 5 havenbestuur zich in de noodzakelijkheid ziet het plaatsgeld af te schaffen of merke-lijk te verminderen wil men den houthandel s hier niet grootelijks in gevaar brengen. J Dat zal een verlies zijn van ruim veertig duizend franks — hetzij de interest van een . miljoen franks. 't Zullen de burgers zijn die weeral die 40,000 ballekens zullen moeten bijspinnen. n Wat plezier, he ? door kartelbroeders be-.1 stuurd te worden ? : — ! Voorbesld uit Amerika i, i. Voormt meldt dat het huis War.amaker n van New-York, besloten heeft te sluiten var den Vrijdag avond tôt den Maandag mor n gend, zoodat het bediendenpersoneel drif ° nachten en twee dagen vrij zal zijn elk< week. Tôt hiertoe sloot dat magazijn den Zater D dag middag, zooals in de Vereenigde-Stater veelal het geval is. Men weet dat daa |fi evenals in Engeland aile handelshuizen de n Zondags moeten gesloten blijven, ingevolg* ■■ de wet. :e Het bestuur van den groot-winkel heef m vooraf een onderzoek gedaan en is tôt he s" besluit gekomen dat het kan sluiten zonde , schade te lijden in zijnen verkoop ; d bedienden zullen geenen aftrok ondergaaii Vooruit juicht dezen maatregel toe en daa 'ij is reden voor ; hij voegt eibij dat soortgelijk "r inrichtingen,het voorbeeld dopr Wanamake gegeven schikken te volgen. Hij vergelijkt onze wet op de Zondagrust met die twee dagen verlof en drijft den spot met hetgene hier bestaat. Voorzeker verdient het voorbeeld uit Amerika navolging, al ware het maar om te beginnen in zekere mate. Het ware reeds iets konden wij verkrij^en dat de winkels — aile winke'.s wel te verstaa» — den ganschen Zondag konden geslolen blijven. Maar zou Vooruit niet een der eersten zijn om verzet aan te teekenen, indien zulke wet voorgesteld werd ? — in naam der vrijheid. De maatregel door de firma Wanamaker genomen is niet opgelegd door de wet, de firma handelt uit eigene beweging. Elkeen hier is vrij soortgelijken maatregel te nemen, bijvoorbeeld een handelaar kan den heelen Zondag sluiten — er zijn er die het doen. Zulke maatregelen kunnen enkel door belangrijke handelshuircen genomen worden, dat is zeker. Hier in Gent zouden de socialistische insiellingen best van al de voorhand van soortgelijken maatregel kunnen nemen,daar de socialisten eenen gewichtigen invloed op hunne leden uitoefenen. Waarom dan beproeven zij het niet eens hunne winkels te sluiten den Zaterdag avond, als een eerste stap om het voorbeeld der firma Wanamaker te volgen ? Hunne bedienden en ook anderen zouden hen dankbaar zijn. Ilet Bisschoppelijk Jubcli'eest vm Mjr BISSCHOP VAN GENT. Zondag was de stad Gent ooggetuige van de verkleefdheid en de kinderlijke genegenheid, welke de inwoners der stad hunnen geliefden bisschop. Mgr Stillemans, toedragen. Aan al de huizen in den omtrek van het bisschoppelijk paleis en van de hoofdkerk van St-Bavo, wapperden de Nationale of de Pauzelijkc Icleurcn. Op het platte dak van den indrukwekkenden toren der hoofdkerk, klapperden sedert Docder-dag vier groote nationale vlaggen en eene kolossale Pauzelijke vlag- Te 10 1/2 ure werd door al de klokken van de kerken der stad de heugelijke gebeurtenis aan-gekondigd, dat een half uur later in de hoofdkerk een plechtig Te Deum zou gezongen worden,ten einde God te loven en te danken,omdat Hij,aan het hoofd van het bisdom eenen man heeft geplaatst, die, gedurende 25 jaar door zijne godsvrucht, zijn wijs beleid, zijn helder doorzient en zijne liefde voor allen, dus door menschenmin, mach-tig veel heeft bijgedragen voor het behoud en de verspreiding van het geloof. Het glorierijk bestuur van onzen geliefden bisschop zal in de geschiedenis geboekstaafd blijven, als datgeen van eenen prins der Kerk, die, voor het Geloof, voor het ondervvijs, voor de liefdadige instellingen, voor den burgerstand en vooral voor de zwoegende, werkende klas, binnen het kwart van eene eeuw meer gedaan heeft dan er binnen de laatste honderd jaren werd tôt stand gebracht. Het Te Deum. In de hoofdkerk van St-Bavo, — welke hare versiering van Donderdag had behouden, — was een altaar aangebracht boven de trappen van het hooge koor. Daar zou de mis van elf ure gecelebreerd worden. In de benedenmiddenkerk, vôôr de trappen, links nam plaats, aan eene fluweelen bidbank, Mgr Van Rechem en achter hem de Z. E. Heeren kanunnikken, de pastoors der stad en de oversten der Gentsche mannelijke kloostergemeenten. Links, MM. baron de Kerchove d'Exaerde, gouverneur der provincie ; M. Verbeke, eersle | voorzitter van het Beroepshof ; Van den Heuvel, staatsminister ; Vercruysse de Solart, oudste senator voor Gent ; verder MM. senators Alf. Claeys Bouùaert ; de Kerchove d'Ousselghem, Joz. Libbrecht, Arth. Ligy, J. B. de Gellinck : de heeren volksvertegenwoordigers Begerem, VanCleemputte, J. Maenhaut, Arth. Verhaegen, Alf. Siffer en Aug. Huyshauwçr; Herman De Baets, ondervoorzitter van den provincieraad, L. De Reu, provinciale griffier en een tiental provincieraadsleden ; Van Biervliet en Berten, kamervoorzitter van het Hof van Beroep ; M. De Bie, raadsheer ; Em. Steyaert, voorzitter der rechtbank van eersten aanleg ; Henri de Kerchove d'Exaerde, arrondissementskommis-saris; de katholieke gemeenteraadsleden Joz. Casier, Eug. de Hemptinne, Van der Mo'te, Th. Crevaels en P. Zenner ; Van der Linden. beheerder toezichter der Hoogeschool; graaf Paul de Hemptinne, voorzitter van St-Pieters-penning; Ed. Gofcthaïs, ondervoorzitter der Pauzelijke Werken ; Albert Dutry en V. Tibbaut, vrederechters ; Alfrpd de Kerchove d'Exaerde, voorzitter van den Katholieken Kring; de hoog-leeraren de Stella, Eeman, Dusessois, Dr Maere, enz., enz. Een honderdtal vlaggen en kartels van kringen werden geschaard aan den voet der stanabeelden van Sint-Pieter en Sint-Pauwel en terwijl de mis gekzen werd, kwaxn de door-lirchtige jubilaris, de geliefde bisschop Stillemans van de bovenkerk naar de beneden en nam plaats op eene bidbank voor het altaar. Hij was biigestaan door de Z. E. Heeren ; kanunniken Le jour en Cornand. ; De Z. E. Heeren aartspriesters De Bock en De Baets namen plaats op bidbanken rechts en links van het altaar geplaatst. ^Igr Stillemans bief zelf het Te Deum aan en , de zangers der hoofdkerk en de seminaristen zongen onverbeterlijk dien indrukwekkenden loi : en dankzang. ; Na het Te Deum, zegende Mgr. Stillemans de geloovigen die zich bij duizenden in de kerk verdrongen. Nog nooit zagen wij zooveel voll< in de hoofdkerk. t Vooraleer zich naar zijn paleis te begeven l groette Z. D. Hoogw. Mgr. Stillemans minzaan de geloovigen. De stoet Een lange stoet, bestaande uit meer dan hon derd maatschappijen en zeven muziekkorpseï r werd gevormd op de Pouillemarkt, de Boter e markt, Sint-Baafsplein, aan den Vlaamschei schouwburg en nevens het seminarie. De stoet was verdeeld in vijf groepen : 1e groep JongeJingen ; 2e groep ; Werklieden-groepen 3egroep : Onderwijs ; 4egroep : Burgerij ; 5cgroep : Hoogere standen. Onder het spelen van opwekkende marschen, trok die stoet, welke omtrent een half uur lang delileerde en op ruim vijf .duizend man moet geschat worden, langs St-l3aafsplein, Klein Turkije, Koornmarkt, Veldstraat, Volderstraat, Henegouwstraat, Laurentplaats en den Reep naar het Bisdomplein. Daar werden de maatschappijen op het plein, de Bisdombrug en den Reep op elkaar getast gelijk in esne ton. De vlag der Gebuurte-Dekenij van St-Baafs was vôôr het Bisdom over het plein gespannen. Voor de aankomst der maatschappijen, was het bestuur van de gebuurtedekenij van Sint-Baafs, waarvan het Bisdom deelmaakt. eaan aanbellen bij Mgr. om aan den geliefde jubilaris de hulde en de gelukwenschen der gfiburen aan te bieden. De gebuurte-deken, M. Inghels, bood, ondei het uitspreken van eenen harte-lijken gelukwensch aan den jubilaris eene prachtige gerbe aan. De afvaardiging der .gebuurte-dekenij bestond uit MM. Inghels, deken; Currio, baljuw; Verhulst. schatbewaar-der; De Meulemeester, sekretaris en Mast, Lejeune en De Corte, leden. Mgr Stillemans, omringd door Mgr Van Rechem en de aartspriesters De Bock en De Bast, nam plaats op het met fluweel behanuen-balkon van het paleis, terwijl de muzieken blijde arias speelden en eene afvaardiging, bestaande uit acht personen, aan Z. Hoogwaardicheid, in naam der katholieke werklieden van het Bisdom, een allerprachtigst zilveren kruisbeeld met ivoren Kristusbeeld aanbood, alsook een kunstadres, de. namen der vier honderd deslnemende maatschappijen en kringen vermeldende. Dat kunstwerk, een echt museestuk is vervaar-digd naar de teekening van den gekenden kunste-naar Félix Stockman. Het kruisbeeld werd op het bal kon nevens Monseigneur geplaatst. Daarna speelde de koninklijke fanfare Sint-Jozef, de ylaamsche Leeuw, welke door al de toenoorders werd medegezongen en ten slotte werd de Brabançonne door de harmonie Het Volk uitgevoerd. Bij het einde der twee nationale arias weerklonk herhaalde malen uit duizenden monden i Leve Monseigneur ! Leve de Bisschop ! Monseigneur, de goede vader, was aangedaan en weende in stilte. Geen wonder. hoe kon het anders ? De betoo-ging was geestdriftig, welgemeend, "hartelijk en indrukwekkend door hare getalsterkte en door haar waardig karakter ! Van op zijn balkon, zag de drie en tachtig-jarige bisschop die menschenzee die hem toe-juichte, en, een half uur te voren, God gesmeekt had : Heer, behoud, bewaar en bespaar onzen goerlen Bisschop tôt heil en zegen van grooten en kleinen ! Wie zou er niet aangedaan zijn door zulk schouwspel ? Laat ons 'hopen, dat God de bede zal ver-hooren, welke gisteren uit duizenden monden en harten tôt Hem opgestegen is. Leve KEgr Stillemans ! Leve onze gelietde Bisaohop ! P. S. — Wij mogen dit verslag niet sluiten, zonder een woord van dank aan den heer policiekommissaris.Pattijn, en de heeren Dusoleil en De Becker, adjunkt-kommissarissen en de twee brigadiers en 25 agenten, die zoo voor-treôelijk den orde dienst waarnamen. Bisschoppelijk Jubelfeest. Het blad De Burgerij, haalt als volgt de titels aan welke Mgr. Stillemans heeft, op de erkentelijkheid van den burgerstand : Heeft onze welbeminde Bisschopj de zedelijke en stoffelijke opbeuring der werkende klas met buitengewonen iever zoeken te bevorderen, daarom heeft hij, dit getuigen wij en wij weten dat onze getuigenis waarheid is, uit het oog niet verloren dat ook de kleine burgerij,de stand uit welken hij zelf is voortgesproten, en dien hij niet heeft verlooehend, van de huidige economische toestanden te lijden heett. Daarom, terwijl hij van den eenen kant het oprichten van talrijke parochiale kostelooze scholen voor werkmanskinderen bevorderde, getroostte hij zich groote opofferingen om tevens de gestichten van lager-en middelbaaronderwijs voor burgerskinderen meer en meer te bevoor-deeligen en hooger te brengen ; getuigen hiervan ons uitmuntend bisschoppelijk St-Joris-gestichtmet zijne rijf honderd vijftig leerlingen, het even belangrijk gesticht St-Jan-Baptist de la Salle der Broeders van de Christelijke Scholen, dank de edelmoedigheid van Monseigneur Stillemans kostelijk heropgebouwd, en dat heden meer dan zes honderd dertig leerlingen telt, de betalende onderwijsgestichten voor burgermeisjes: het gesticht Piers de Raveschoot. in de Koningstraat, en dézes bijschool door Z. Hoogw. bijgebouwd in de Tweebruggenstraat de betalende meisjesschool der Kortrijksche-straat onlangs merkelijk vermeerderd, enz. Stichtte Z. Hoogw. twee groote huishoud-scholen voor werkmeisjes — in 1902 en 1910 — hij deed ook — reeds in 1898 — de prachtige lokalen opbouwen der Tweebruggenstraat voor het stichten der O. L. Vrouwberoepschool, dewelke eerder de jonge doçhters der kleine burgerij dan deze van den werkmansstand ten goede komt. Bij het stichtenderheerlijkeVak- enAmbacht-school Sint Antonius, die voor de nakomeling-schap de geheugenis van den volksminnender bisschop Antonius Stillemans zal bewaren druktc Z. H. meermaals den wensch uit dat de kleine burgerij, benevens de werklieden,zooveel mogelijk uit de nieuwe stichting nut trekker mochten. Om aan dezen wensch te voldoen werd aar den heer O. Pyfferoen, die bijzondere studiër aan de beroepsbelangen van den middenstanc gewijd had, de plaats \ an schrijver in het behee der school aangeboden en werden al de leer gantren door hem aangewezen als voor dei middenstand 't best geschikt (de leergangen voo tapissiers, kleermakers, schoenmakers, schrijn werkers, enz.), onverwijld ingericht. Van de voordeelen der Schoolkoloniën — di uitmuntend werk van liefde en bezorgheid voo de kinderen der mindere standen door Z. K Mgr Stillemans sedert een tiental jaren gestich —genieten de kinderen der kleine burgerij even veel als deze der volksklas. In 1896 stichtte men den Burgerkring, va den welke men verwachtte dat hij voor de ekonc niische opbeuring van den burgerstand weze zou, wat de Anti-socialistische bond voor d werklieden geworden was. En op den dag van heden is de Burgerkrinz in geldelijk opzicht in vollen bloei ; geene enkel maatschappij van Gent beschikt over een zo schoor» en zoo degelijk ingericht lokaal ; van jae i tôt jaar stijgt het getal zijner leden, dat nu t( boven de vier honderd geklommen is. Geen i andere burgermaatschappij is in staat zoovel heerlijke feesten aan zijne leden aan te bieden a : de Burgerkrinq doet en vooral de Burgerkrin ; mag zich heden verheugçn om het ontstaan i zijnen schoot van doelmatige ekonomische inrichtingen,die stilaan groot worden en metter-tijd krachtig zullen bijdragen tôt opbeuring en verheffing van den burgerstand : hij bezit namelijk eene bloeiende pensioenkas, eene bloeiende spaarkas, een werkzaam komiteit tôt bevorde-ring der ekonomische belangen van den middenstand, het maandblad de Burgerij en een bureel van kostelooze raadpleging. Wat hij aan de wijze raadgevingen.de hartel ij tee aanmoedigingeu en de edelmoedige onder-steuning van Mgr Stillemans te danken heeft, zal de Burgerkring van Gent nimmer uit het geheugen verliezen. ALLERLEI. Verdraagzaamheid., — Nog niet lang geleden werden te Ukkel bij Brussel, over-winnaars van eenen balspelwedstrijd en van eenen velokoers, plechtig en met grooten tralala ingehuldigd en op het stadhuis te Ukkel ontvangen, gelukgewenscht en den eerewijn geschonken. Over enkele dagen werd aan mejuffer Rotsaert, van Ukkel, bij eenparigheid van stemmen het diploma van virtuoos in liet Konservatorinm toegekend. Die onderschei-ding is zoo zeldzaam dat het 30 jaar geleden . is dat ze toegekend werd en dat er buiteri mejuffer Rotsaert maar een Belg die bezit. Mejuffer Rotsaert is niet ingehaald, noch heeft van wege de gemeenteoverheid niet den minsten gelukwensch ontvangen. Hoe komt, dat zult ge vragen ? Denk een oogenblik na en ge zult het raden van den eersten keer : Het gemeentebestuur van Ukkel is geus en mej. Rotsaert is katholiek ! Ah! Geldkwestie. — In zijn artikel der Revue sociale catholique zegt de heer Verhaegen : « Op de banken der rechterzij en op de banken van het Gouvernement, moet eene der voornaamstebekommernissen zijn,onzen uitmuntenden financiëelen toestand te behouden, met desnoods te weigeren nieuwe uitgaven te doen welke de ontvangsten niet zouden vei'Koeden. Ongetwijfeld zal zulke politiek eenige aanvallen uitlokken van wege de tegenpartij. Maar daamaar moet men niet omzien. De roi der tegenpartij is de katholieken ertoe te brengen de uitgaven te verhoogen, in de hoop dat zij alzoo zullen verplicht zijn nieuwe lasten te leggen die de kieiera zullen misnoegen. Onze vrienden zullen die taktiek verijdelen. » Opperbest ! t Is maar spijtig dat men ailes niet nauwkeurig heeft overwogen voor het stemmen der legerwet, en dat men zich heeft laten vangen in het net der oppo3itie. iemengd niedws DE GRAANSTAPELHUIZEN VAN GRIMSBY IN BRAND. Een hevige brand heeft Vrijdag namiddag de graanstapelhuizen en voedÂngsmiddelen van Grimsb3' (Engeland) vernield. De schade wordt op meer dan 50,000 pond sterling geschat. AUTOMOBIELONGELUKKEN. Te Thaon (Frankrijk) sloeg eene automobiel om, waarin M. Paul Lederlin gezeten was. De chauffeur werd gedood ; M. Lederlin en twee kinderen die hem vergezelden, werden erg gekwetst.Te Ocean-Beark, bij San Pedro in Spanje, vie! eene automobiel van eene hoogte van 40 meters in eenen afgrond. Vier der inzittenden werden gedood en een zoo erg gekwetst, dat aile hoop op redding verloren is. EENE STAD GEPLUNDERD- DOOR SOLDATEN EN BANDIETEN. Uit Pékin (Azië) wordt gemeld, dat 5000 Chi-neesche soldaten de stad Kalgua, in de provincie van Chi-Li, op 125 mijlen Noord'West van Pékin, hebben verwoest. Van af 10 ure 's avonds tôt 4 ure 's morgends maakten de Chineesche soldaten gemeene zaalc met de bandieten deelmakende van de bende der Witte Wolven, leverden zich over aan gruwel-daden, staken de huizen in brand, doodden meer dan 1000 inwoners en onteerden vrouwen en meisjes. Het schijnt dat de troepen van Taï«Yuan-Fou ook gruweldaden hebben gepleegd te Pao-Tow, in Midden-Mongolië, op de Geele Stroom. Kalgua welke 70,000 inwoners telt, bekleedt een voorname post op de baan ilaar Siberië. Geheel de stad werd geplunderd ; na hunne ijselijke slachterij, trokken 400 goed gewapende bandieten verderop, overal den grootsten schriic verspreidende. RAMPVOLLE OVERSTROOMINGEN IN AZIE. In de vallei van Siang hadden erge overstroo-mingen plaats. De rivieren zijn 20 voet gewas-sen; de dijken zijn doorgespoeld en de schade door de overstroomingen aangericht is onbere-kenbaar. Talrijke dorpen werden vernield en duizenden personen zijn zonder schuilplaats. ONTPLOFFING AAN BOORD VAN EEN HOLLANDSCH OORLOGSCHIP. Uit Alger (Algerië) vtordt gemeld dat in eene der koolbanken van het oorlogschip «Noord-Brabant» op weg naar Durazzo om het lijk van kolonel Thomson te halen, eene ontploffing plaats had, waarbij een officier- mekanicien en een stoker erg werden gekwetst» i SPOORWEGRAMP IN ENGELAND. Zaterdag morgend is een reizigerstrein van Hastings, tusschen de statiën van London-Budge in kanonstreet, in botsing gekomen. c Een waggon van den trein van Hastins werd r omgeworpen. Een reiziger werd gedood en • twintig erg gekwetst. Belgische steomboot gestrand, Duikers hebben Vrijdag de gestrande stoom-1 boot « Gothland », der Red-otar-Line, onder-r zocht en verklaarden dat het, gezien de hevige golvenr onmogelijk was de aangerchte schade e vast te stellen. Zij hebben de voorluiken gesloten ten einde het schip vlot te krijgen, in geval het van de ^ rots moest glijden waarop het vast zit. _ De duikers hebben ook de koopwaien uit de r ruimen 1 en 2 vveggehaald. it VLOT GEBRACHT. c Uit Scilly komt het bericht dat de Belgische e stoomer « Gothland »,* die men reeds verloren s waaDde, Zaterdag morgend vlot gebracht werd. S" De « Gothland >> heeft het anker geworpen in n den stroom van Saint-Marys om 8,25 ure.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1871 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes