Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

686 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 Mei. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 18 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w66930px5h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

r~~" — (■ ~ ^ —S-— •Voor Stam Ta al en Voik Qmdat ik Vlaming, ben Beheer en Publiciteit : ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL Hoofdopsteller : K. Van Bergen Elke fncccder le *8r*ntwoordelijk voor hetgaen hij gchrljft. 2e JAA.RGAN4 Nr 13Q DcndeMag 27 Mei 19111 : & CENTIEM PER NUMMER ABONNEMENTSPBIJS ▼oor BroMel on Voorsteden 1,25 Ir. pcr mauti i IÂankondi^mgen wordea aangrenomen : 76, Anspacblaatt. (Benrs) — 52, Warmoesberg. Bij den Heor F K™«st ftoossens, 61, Greveiingenstraat, i Office de Publicité, 36 Nienwstraat — 28.Grasmaikt, Brassel LEEST VflNDflflG IN DE GflZET VAN BRUSSEL: Uit de werken van Niocolo MachiaveSli. — Veurne. — Gene-raal Gctiraud. — De Belgische Verpleging. — Uit Belgisdie Kongo. — Bij onze soldaten. — Een denkbeeidige ooriog. — Antwerpen Boven. — Woelingen in het Luiksche. — Brief uit Luik. — Onze taal in de Kineraa's. — Brusselsche schetsen. — Laten we den Keizer geven wat des Keizers is. — In het Middeibaar Onderwijs. pet Italiaanseh-Oostentijkseh Oorlogstooneel Hetvermoedelijk Oostenrijksch-Italiaansch Uorlogstooneel "Van het Westen en Oosten begint de aandacht zich nu langzamerhand af te wenden naar het vermoedelijke Oostenrijksch-Italiaansch oorlcgstooneel. Daarbij worden allerlei gissingen aangaande het Italiaansch veldtochtspian bespro-ken: of de Italianen hun voornaanisten aanval tegen Trente en Triëst zullen richten dan wel zich voorloopig' tevreden 1 zullen stellen met een blokkesring van dat gebied, om een j landing te Fiume te beproeven en een beslissing in de Hon- i gaarsche vlakte te zoeken ; of de Italianen een opmarsch over Gratz in de riohting van Weenen zullen beproeven dan j wel met hun nieuwe bondgenooten rechtstreeks op andere | operatie-tooneelen zullen samenwerken.Het lieeft echter wei- \ nig nut, op de nieuwe gebeurlijkheden vooruit te loopen, daar de werkelijkheid van den ooriog vooral wordt be-paald door de vraag, welke van beide partijen erin slaagt de wet van handelen aan haren tegenstander voor te schrijven. Krijgsverrichtingen in de Alpen zullen zich natuurlijk naar den toestand van de passen moeten richten. De Alpen-passen tusschen Italie en Oostenrijk zijn slechts gedurende 1 ongeveer.jyjf maanden van het jaar vrij van sneeuw en de, muildierpaden over de hoogste kanimen gewooniijk niet ; langer dan drie maanden. Vôôr de Fransche Omwenteling : begonnen de legers hun krijgsverrichtingen in de Alpen gewooniijk niet vôôr Juli en betrokken zij reeds einde Ok-tober hun winterkwartieren. Later zijn lagere en gemakke-lijker tocgankelijke gedeelten van de Alpen tusschen April en Decemtoer overgetrokken, en de hoogste Alpen tusschen Mei en November. Ongetwijfeld hebben deze faktoren mede , een roi gespeeld bij de bepaling van het tijdstip waarop Ita- j lië zich in den ooriog zou mengen. De Grens tusschen Italië en Oostenrijk. De Noord-Oostergrens van Italië ligt voor een betrekke- ! lijk kort gedeelte gedekt tegen elken inval van Oostenrijk achter het onzijdige Zwitserland en achter de groote Alpen. : Daar waar de Italiaansch-Oostenrijksche grens zeer scherp een Zuidelijke richting aanneemt die, op de kaart gezien, als 't ware den vorm van een rechtopstaand sehot of van j een deur vertoont, begint echter de toestand te veranderen, ! d. w. z. wordt Italië niet meer beschut door een onzijdig ' land. Precies op dat keerpunt, dus aan de Italiaansch-Z'wit-sersch-Oostenrijksche grens is ook de eerste ingang tôt Ita- ' lië van uit Oostenrijk gelegen. Het is een vrij nauwe pas. namelijk de Ortler-pas, die over het Stilfser Joch gaat, via ; de Italiaansche plaatsjes Bormio en Tirano naar de meer j belangrijke plaats Sondrio. Het is onwaarschijnlijk, hoewel volstrekt niet geheel on-mogelijk om daar een invalspoging te doen. Maar op de Ort-lergroep blijft de sneeuw zeer lang liggen en op den Ortler-pas heeft men meestal midden-Augustus nog altijd gelegen-heid om sneeuwballen te gooien. In dit jaargetijde is die pas dus voor een troepenmacht zeer bezwaarlijk, daargelaten dat de spoorlijnen zeer ver verwijderd loopen van die plek. De voornaamste aanvoerlijn zou de z. g. Arlbergbaan zijn en de spoorlijn Meran-Landeck, daarop aansluitendé. De Italiaansche spoorlijn van uit het Zuiden loopt maar tôt Edolo en is slechts een bijlijntje en het genoemd eindpunt ligt nog ver van den Ortlerovergang. Verder langs de grens, die Z'uidwaarts blijft loopen en langs vele zeer hooge bergen, waarvan de meeste tôt de Alpengroep behooren, vindt men daar, op de Oostenrijk-sche zijde, wel een spoorweglijntje, dat wellicht van stra-tegisch belang kan zijn, spruitende uit de hoofdlijn Verona-Insbruck, maar geen Alpenovergang. Alleen bij het meertje van Idro, dicht bij het Gardameer, is uit het Buonadal een weg naar Italië langs het daar geen Alpenhogte meer Beb-gend gebergte. De eerste voornaamste Italiaansche plaats in die richting is Brescria, een voornaam strategisch punt in dien hoek. De grens gaat dan plotseling weer zeer kronkelend Noord-Oostelijk voort, dwars over het Garda-meer, beneden Riva en misschien zijn daar en langs dat geheele daar Noord-Oostelijk stijgend grensgebied van de provincië Venetië, meer nog dan aan de Lombardische zijde, de eerste gebeur-tenissen te land te wachten. Het Etschdal, waar ook een spoorlijn doorloopt en het Euganodal (Noordelijker) bie-den aan Oostenrijk ook toegangswegen, gemakkelijker dan over de Alpen aan. Niettemin zijn hier en daar aan Jie Alpenovergangen toch zeer sterfce vestingwerken en forten aanwezig, zoowel aan Italiaansche als aan Oostenrijksche zijde. Meer waarschijnlijk is de eerste aktie te ver wachten aan dien Noord-Oostelijken hoek, waar echter de Yenetianer Alpen en de Julische Alpen niet moeten weggecijferd worden als natuurlijke verschansingen, die zelfs met het beste Krupp-geschut niet kunnen versplinterd worden. Waar boven Udine echter, naar het Zuiden toe tôt aan de zee, vlakker gedeelten beginnen, is het niet meer aan de bergen, maar aan de menschen om elkaar een inval te ver-hinderen.Van uit Padua is die meest Noord-Oostelijke Italiaansche grens vrij goed te bereiken langs de spoorlijnen Noord-Oost-waarts, aangenomen, dat niet lager, d. w. z. meer naar Triëst toe, en op de kust van de Adriatische Zee de Italiaansch-Oostenrijksche oorlogsf&kkel zijrj eerste vonken zal doen spatten. De Oostenrij kseh -Italiaansclie Gren« DE OORLOG AMBTELÏJKE BERICHTEN ODITSCH BLRLIJN, 25 Mei. (Ambtelijk bericht van hedenmiddag.) Westelijk krijgsveld. In Vlaanderen zetten wij onze aanvallen in de richting van Ieperen voort, bestormden de Vlamingen-hoeve, het kastsel benoorden Het Wieltje, de Bellewaarde-hoeve en na-derden Hooge. Deze gevechten brachten ons 150 gevangenen en 2 machiengeweren op. Bezuiden Armentières, tusschen Nieuw-Kapelle en Givenchy en benoorden de Lorette-hoogte werden plaatselijke vijandelijke aanvallen in bloed ge-smoord. Stormkolonnen, die de vijand bij Neuville in grach-ten verzameld had, konden zich door ons geschutvuur niet ontwikkelen. Fransche vliegerbommen doodden te Cambrai 5 Franschen en kwetsten er 12 ernstig, die van een £<kis-dienstoefening terugkeerden. Bij-Saint-Quentin schot.en wii een vijandelijk vliegtuig neer. Oostelijk krijgsveld. Beoosten Rossienje aan de Doebissa vielen onze troepcn aanzienlijke Russische strîjdkrachtèn aan, versloegen dezelvô ën wierpen ze met uiterst gevoelige verliezen terug over de rivier; 2,240 gevangenen en 5 machiengeweren bleven in onze handen. Meer Zuidwaarts mislukten verscheidene, ce-deeltelijk zeer krachtige Russische aanvallen van uit de rich-tin Eiragola ; de vijand verloor daarbij talrijke dooden en gekwetsten. Zuid-Oostelijk krijgsveld. Gisteren hernam het leger van generaal von Mackensen het offensief benoorden Przemysl. De aanval werd wederom met den besten uitslag bekroond. Stormenderhand werden de zeer versterkte plaatsen Drohojow, Ostrow, Radymno, Wysocko, Wietlin, Makawisko, evenals de hoogten ten Westen van Bobrowka en ten Oosten van Cëtula genomen. Tet dusver vielen 153 oiïicieren met meer dan 21,000 minderen, 39 kanonnen, — waaronder 9 van zwaar kaliber, — en ten minste 40 machiengeweren in handen der verbonden troe-pen. De Russen leden buitengewoon groote verliezen. OOSTENRIJKSCHE WEENEN, 25 Mei. Het telegrafisch ambtelijk bericht over de vlootverrichtlng van den 24n Mei 's morgens luidt als volgt: Heden, vôôr den opgang der zon, dus juist 12 uur na de oorlogsverklaring van tlalië, verrichtte de K.K. vloot ge-lijktijdig eene suksesvolle aktie aan de Oostkust van Italië, van Venetië tôt aan Barletta. In Venetië wierp een marine-vliegenier 14 bommen, deed eenen brand ontstaan in het tuighuis, beschadigde eenen torpedojager op ernstige wijze, beschoot het station en de olietank van een werf aan de Sido. In het zeer nauwe kanaal van Porto Corsini was de torpedojager «Scharfschutze» binnen gedrongen, tôt dat hij zich plot- seiing in de onmiddelijke nabijheid van volkomen bezette loopgraven bevond. Een groot deel der volkomen onvervvachts aangevallene bezetting der loopgraven werd neergeschoten, waarop echter drie gehee! verborgene kustbatteriën een hevig vuur uit eirca 12cm-stukken geschut op den vôôr de kanaalmonding Jiggen-den kruiser « Navarra » en de torpedoboot 80, openden. Deze laatste kreeg een projektiel in de orficierzaal, waarbij een man zwaar gekwetst werd en het schip lek werd. «Nava-ra» zette het geschutgevecht voort, om de torpedojager en de torpedoboot uit hunnen moeilijken toestand te helpen. Hij enfi-leerde de loopgraaf en vernielde de kazerne, bekwam echter vele projektielen. De linienschipluitenant Persisch en vier man zijn dood, vier man zwaar en verscheidene licht gekwetst; ■ maar de verliezen van den vijand zijn misschien van 10 tôt 20 maal zwaarder. De «Scharfschiitze» kwam volkomen on-gedeerd terug, de torpedoboot 80 keerde naar Pola terug. Te Rimini werden het station en de brug door den pantser-kruiser «St. Georg» beschoten. In Senigallia werden de spoor-wegbrug, het watertoren, de haveninrichtingen, de stations-gebouwen en een trein door Z. M. S. «Zriny» vernield. Het stationsgebouw«n en de trein alsook een in de buurt liggende gebouw werden verbrand. In flncona werden door het gros der vloot oude vesiin-gen, artillerie en kavalierieparken, werven, het elektriciteits-gebouw, het station, de gasmeter, het petroleumdepot en de semafoor van het radiostation, beschoten. Door verloren projektielen en door branden werd eene zeer groote schade aangericht. Twee stoomscheppen werden in de haven tôt zinken gebracht en een derde dat in de werf was en bijna klaar was om van stapel te loopen, werd vernield. Alleen door eene lichte batterie en eenige machinegeweren werd er tegen twee torpedojagers weerstand geboden. In het eenige moderne fort Alfredo Sair stond weliswaar bij het begin der beschieting de bezetting bij de stukken; maar twee, op het gunstig oogenblik verschijnende Oostenrijksche vliegeniers verdreven ze zoo krachtdadig met machine-geweervuur dat zé niet meer terugkeerde. Die zelfde vliegeniers en nog een derde beschoten ook de ballonhalle in Ohiaravalie, in de richting van het binnenste van het land, en verscheidene militaire werken met 50 bommen. Het luchtschip «Citta di Ferrara» wierp verscheidene bommen tegen «Zring» zonder gevolg, en poogde de terugtrek-kende vloot aan te valîen; maar het nam spoedig de vlucht toen twee vliegeniers welke overigens al hunne bommen reeds geworpen hadden, ter hulp kwamen. Het zelfde of een ander luchtschip was reeds een half uur na middernacht door de vloot halfweg van Pola tôt Ancona in tegenovergestelde richting gezicht en zonder twijfel op den weg naar Pola. Maar toen de drie het luchtschip begelei-dende vaartuigen voor het geschutvuur vluchtten, keerde het luchtschip insgelijks en gelijktijdig om en verdween in noor-westelijke richting, zonder, naar het schijnt, de vloot zelfs gezien te hebben. De spoorwegbrug over de Potenza werd door het schip «Radetzky» beschoten en beschadigd. Het schip «Admiraal Spann» met vier torpedojagers beschoot de spoorwegbrug over de Sinarca, het spoorwegstation, de lokomothven, het pompenhuis enz. In Campo Marins vernielde het den semafoor van Tre-miti en beschadigde dien van Torra di Mileto. Het schip «Helgaland » met drie torpedojagers beschoot Viesli en Man-fredonia en stiet bij Barletta op twee Italiaansche Torpedojagers die ze onmiddelijk onder vuur nam en achtervolgde. De eene ontkwam, de tweede, eene turbine werd door onze torpedojagers «Csepel» en «Tatra» tegen Pelagoza in het nauw gebracht en door granaten in de machine en eenen ketel, buiten gevecht gezet. Hij bleeft brandend en zinkend Iftjgen. Hij gaf zich over. «Czepel», «Tatra» en «Sika» red-den 35 man der bemanning o. w. de kommandant, een officier en de eerste machinist en namen ze gevangen. Het red-dingswerk werd door twee uit het noordoosten, op een af-stand 9000 m, aankomende slagschepen van het Tgpe «Vitto- Irio Emmanuel» en eenen hulpkruiser gestoord. In het daarop volgende geschutgevecht bekwam alleen j «Czepel» eene projektiel zonder beteekenis, waarbij een man zwaar en twee licht gekwetst werden. Het vuur werd door dén «Helgoland» en torpedojagers blijkbaar goed "beantwoord, en dit op eenen minimum afstand van 8000 m. Na korten tijd waren onze schepen buiten het bereik van hun vuur. Buiten de hier aangegevene verliezen, heeft de K. K. vloot er geen aan te stippen. WEENEN, 26 Mei. Ambtelijk bericht van gisteren. In Midden-Galicië vielen de verboridene legers op het gan-sche front van Sieniawa tôt aan de Opper-Dniester, sterke Russische strijdkrachten aan. Het leger van kolonel-generaal von Mackensen, waarbij het Oostenrijksch-Hongaarsch Vide korps ingedeeld is, veroverde Radirnno en rukte ten Oosten en ten Zuidoosten van deze stad tegen de San voort. vijand, die door talrijke aanvallen het verloren terrein poogde te heroveren, werd overal teruggeworpen en verloor 21.000 gevangenen, 39 stukken geschut en boven de 40 machinegeweren.De legers Puhallo en Boehrn-Ermolli, welke ten Zuitoosten BZvan Przemysl voortrukken, wonnen in verbitterde gevechten terrein, en wierpen den vijand tegen de Blonia vlakte terug. De aanvallen werden op het gansche front voortgezet., * Op het Noordoostelijk krijgstoonee! is de toestand onver-anderd.In het Zuidwesten zijn hier en daar aan de Tiroolsche en Karintische grenzen,k!eir.e vijandelijke afdeelingen, hoofdzke-lijk Alpenjagers over de grer.zen gerukt. Waar ze op onze stellingen stieten en onder vuur genomen, werden keerden ze om. TURKSCH. KONSTANTINOPEL, 21 Mei. — Het Hoofdkwartier deelt mede : In den nacht van 22 op 23 Mei poogde de vijand onzen , linkervleugel te naderen, doch hij werd met verliezen terug-! geslagen. Ons geschut bracht in den ochtend van 23 Mei j zware schade toe aan een vijandelijken kruiser vôôr Kaba j Tepe ; bovendien werd deze nog door twee vliegerbommen ! getroffen, zoodat vijf oorlogsschepen hem moesten op sleep-j touw nemen. Gisteren hadden bij Ari Boernoe en bij Sedd-! il-Bahr geen krijgsondernemingen plaats. In den slag bij ; Sedd-il-Bahr op 22 Mei verloor de vijand meer don 4,000 man aan dooden en gekwetsten. Gisteren beschoot de vijandelijke vloot onze infantsrie-stellingen op beide zijden van den ingang der zeeëngte; haar vuur bleef zwak en zonder gevolg. Een onzer batterijen vernielde een vijandelijke bat-terij bij Sedd-il-Bahr. Op de andere krijgsvelden niets van belang. KONS i ANTINOPEL, 25 Mei. Het Engelsch linieschip « Triumph » werd 's namiddags in de golf van Saros getorpe-deerd en is gezonken. KONSTANTINOPEL, 25 Mei. — Tôt dusver was het | verlies van den Russisclien pantserkruiser der Z'warte Zee-1 vloot Panteleinon alleen door telegrammen uit het buiten-! land bekend. Nu wordt hier ambtelijk medegedeeld dat een Turkische onderzeeboot den pantserkruiser in den grond boorde. Turkije hield de aanwezigheid van een onderzeeboot in de Zwarte Zee geheim, zoolang zij haar verblijf al-daar niet door een wapenfeit verraden had. RUSSISCH SINT-PETERSBURG, 23 Mei. Ambtelijk bericht van het Kaukasusleger. Op 21 Mei. in de richting van de keest werd het geweer-vuur voortgezet. In de nabijheid van de Tchoussaghiadoekpas heeft tusschen de Russische en de Turksche troepen een gevecht plaats gehad. Vervolg op blz. 4 LEEST IN ONS BLAD HET NIEUWS OVER DEN OORLOG TUSSCHEN ITALIE EN OOSTENRIJK.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes