Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1274 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 Juni. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/db7vm43p7m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS s Binnenland (Etapegebied uityezonderd), ti. 4.50 i>er kwartaal. <AtXi: KOSTEN INBEQREHEN) «en «rende zlcb tôt dr postkantorea. Ongevraagde •tukken «orden in geval van alei- opneimng enkel tcruggezonden zoo ci Del ooodlge poito la bijgevoegd. Hoofdopsteller: Dr f?ené De Clercq iEHEEK EN kEDAKTIE I Ruysdaelstraat, 9, Anderlecht. ! PUBLICITE1T: '■■■ 78, Anspachiasn (Baura) » £Jke meâewef&er ta verantwooideiijk voo» fcetgccr» hi) «ciiiijft AANKONDIGINGEN worden aangenomen i 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publiciteit DE CERF, 64-56,de Brouckereplein. Ofilce de Publicité, 36, Nleuwstraat, Brussel, LAATSTE TIJDINGEN ' 1 Uit Rusland. KIEF, 2 Juni. — Lie Lwaden uit Moskou melden diat de nueuwe regeerii,g van de autonome Sibensohe repubiiek »n iv.iia.rbiD naar beoi'ijvigUeiu oegouaea heeit. in ae eerst/e kamerzittiag weruea maatregeiea tôt ont-bmdang a«r sovjet-regeenng in het V erre Oosi/tii besproken. Aaunraai Kousjak weés. er op dat de meuwe regeeirmg van ûibemë op den steun van Amerika inag rekenea, aaai de aeuwe jse^eei'iais op aaadriagea van Amerika ge-rormd wercL Ostroeget, als minister van binnenilandsche Baikea, verkiaarde dat de aiauwe regeeriag <>ok op den ateua van japaa mag mteaiea. De nieuwe Sîbeiisciie riegeemg heeft be-fltobea ateun aan JNoord-Amer.us.a te vragea. 5 juiii. — De " nt-rknai Dokal-Anaeiger « verneeait uit Stockholm ; Lit S.nt-Petersourg geviucate i ma en mei-dien dat er aaar een aevige propagaaua tegen ifinland door rooae optuusers gevoerd wordt, .zoociat m eu een pogrom van riaaea yjreeat. De benaat is daarom van pian de i îason© familles te verwijdexen. "ÔUKLUuoBERl CHIEN. *D(JIXSCHB LjSSEaBiSUCa.ïi£ BEB.UDJN, 6 Juin. — Amoteujk b en ont tua &iXbetnm;<écL&g : iLRUGS VELD. Legergroep iU'ooûpr.ns iluppiecht : Getiouuuœai'ij'Vigjiei.u vain aiwisseueadie he-V-gùeid. riernauiuïcjujii îevorden verKenaings-^fevtxmen gevaugaueu op. Letgergroep DuitoOnen kroonpxins : Op net geveishtsaioni/ îs de toeatano on ver-iûdexd. i'iitatseiijiie gevoo^inonderatimiig&n frea ooaten van fou toise, ten nooraen van de âJisne eu op net leiTeiu van oaviere», uiciciu-beia ons in het bea^t van vijaûctaiij'ite grouid-werken en ioopgraven. i>e g'ebwiuuiiurija was heruaaideiijK. ievencug. unai/eau-iiuerry lag ojider voortdureud veruiediagsvuur dex iranscheii. De t>u.t van de legea-groep van den Duit-Bahen kroonprins seaert den iv .lii-âi bedraagt, vodigena de i/0't>uog-toe gedan© vaists-teiUii.g'en, over de 55,000 gevangeneu, vvaaronaer O'ver die 1,500 omcieren, o'ver de 650 Kanouiieu en Ver over de 2,000 inaoiimegev, ereu. ïijdens de beitle iaausie cfcagen werden er *6 vjjanctel/ijke visfigtiiigeiti eai vier kabeiibal-ions ten val gebraciit. liet jachteskadei* ItieiiUàoîeûi sahoot gisteren vijttien vijaaa,e-fyjke viiegtuigen a£. Kapiteau J>erDhoi'd en ku.lenaat VVenkaoit beihaaldetn hua 31e, luitenaut Jjôweniiard't ■ fjja 27e, iuitenant Udet zijn 26", liutenant Kirsbeia zijn 21° en 22° overwmnjjig m de Vioht. iiJbiHLiJN, 6 Junu. — AiabiaLij.K benotit : De Goder net bevel van dien diuinbwc-koin-^aadiaint opperkutenant t«r zeie i^oias &taaude ixxrt, verniulde la net ixanaai weuexom vijt ^boonaisohepen en dn.e Jjraaisohe vistokers-vaartuigen met over de 28,000 ton. Onaer de m den g rond geooorde stoonascitiepeu be-TOodeai aoh die JÉngatsohe kiupkruiser « Moi-J<av.a » (9,500 ton), ailsook een Lewapend (jtxxxnisokip van oageveer 6,000 txxn, weJse aile irwee uit goed besoiiernide konvooien wegge-ecdioten wea'den. JS'amoiijk werden verdei nog het bewapend ii,ng0lsoh zwaar geàadeïi stoomsoliip » Warpanter » (5,875 ton; en de Franche visaokerskotters « Georges ». » Bou-venir », « Sainte-Marie » en « Joseph.-Simon » vaabffeateld BFKLiJJSl, 5 Juni. — Anubteiijk benc-lit van hedenavond : Op het gevechisfront is de toestand on-veraniderd-OOSTENRÎJKSOH. WEENEN, 5 Juni. — Ambtelijk bericht ma het groot hoofdkwartier : Afgeaen van gesohutbeuri.jvigheid geea g«-veohtsonderaeming van eenjge beteekenis. "URKSCïî KONSTi\_N'Pl.\Oi'[>L, y Juni. — Ambic-beriohfc : Palastma-fron.t : Lervenduger wordend gesohiutvuur. Op den oostelijken oever van de Jordaan weiden vooruitgesoiioven ruitcr j-patroeljes verdirez en en bij den vijand waajgenomen bewegunigein door ons gesohut krachtdadg ander vuur genomen. Ilot rebelieakamp tea westen vaii Dsjo&ioei werd door onze vlie-gers van op gericge hoogte suk&e&vol aan-gevali'en.Op de overige fronten is de toestand on-veraciderd.ïEAWaCHE. PAlt 1JS, 4 Juni. Aiahteddjk berioht van 3 uur 's namiddags : i Tuissohen o.se en Aisne is de vijamd door ! den drutigen t.egeas.tand onzeT U-oepen in toom gehouàea, volstrefkt uieit opgescnoten. l'uaschen Aisue en Uurcq aeei't de siag ia den avond ea vaanacht aeer veroitteid voort-geduurd. Vaa 7 uiu- 's avouds ai kwamea verwoede aaavaiaj los op de strêek Peraaut-j Saoonm-Missy-au-iiois-iioeaiies. Prenant Ja na eea hardinefckige verdediging die cien kan-vakers op hooge verlieaen kwam te staaa, den vijand in handen gekamen. Verder zuidvvaarts hebbem onze txoepea bewesitea Saconin ea Missy-au-Bois een wei-nig veld prijs gegeven. VVij hebben Pave-roies, door aen vijand aanigevaili.'ea, zoomede ïroeisaes _ bezet geihoudea. De strijd was m de streek zuidelijk vaa de Ourcq n^et xninder levendig. De vijand richtte, door sterke aruiier;e oadersteuixi, zijn mspanning tegea Mosioy ea Veouily-ia: Poterie, 'i'oroy ea Bouxesciiee. keB vai stelde ons in de geoiegeuheid. oiù jtfoSoy te herneaien. Veuidily-Ia-Potf&iie was het too-aeiel van verwoede gevochtea. Het dorp is, na van hand in hand te zija. gegaaa, Ln de aiacht van dea vijand geblevem. Ame^ikaan-^ohe troepea hebben dea vooruitgang dep vijandeilijke strijokraohten beteugeld, die la het bosah van Veuilly poogden te dxingea, ea hebbea ze ia een sohittei-enclietn tegen-aaaval tea aoordea van dit bosah terugge-worpea.Verder naar het ziuidea heeft de vijaad geea eakele winat kunoe beàaten op het froat vaa de Marne, ii^ea vijaodekjk Datai!jon, dat ter hoogte van Jamlgonne ter siiuks naar dea linkeroever was overgeatoken, werd door ons ea Amerikanen aain^evailea en deetf'iijk geha-vead op den ander ea oever teruggeworpea. De vlug geslag^ea brug »s vemiedd en 100 ge-vangenen zljn in onae naaden g&bdevea. Op het overige van het front biijit ailes bij het oude. • • PAU1J S, 4 Juai. — Amibtatijk berioht van 11 uur 's avoads : In den loop vaa dea dag heeft do viflamd zija aikUie aanaierkaiij'k vertraasrd en zioh tôt eenige terraïawinst bewerk&teiiigd. De vijaadedijke artillerie is oe^oordein de Aisae, uissehea Ai3ne en Ouroq en in de streek van Heims in touw gew&est. Benoordea Mouaiia^sous-Touveat heibbea oaze troepen haa sifcellagien verbefaerd eQ eenige terreiavv.in&t bewerksteligd. In de streek van Langport (ten oostea van Villers-Ootterets) Leeft de vijand tijdetojk m het bosoh van .Retz wetsu te dringen, maar onze tegenaanvailea u^bben heaa op staaa-dea voet toit aan de ooeteiijke randen terug gedroagen. Ovengens is er aan het froat met® gewij-zigd.ITALIAA3ÎSCE. ROME, 4 Juni. — Aaibtediijk berfidlit van den _ geaeraien staf : Giiterea heeft het It«ilia«.iisch ges-ehut het vuuir met den besten uitslag op ae eersle linies, verbindingsweig'eai ea d® braadpunten voor de bevoorrading oes vijands m het Val Lagariaa, op de hoogvlakte van Asiago en in verschil/lende vakken van den liakeroever vaa den Piave tezain&n getrolckea. De vgan-deiijke batterijen waren :n aen omtrek van Ponte di Pia.ve ea Musiie drukker in touw. la de streek van den Monte Grappa heto-ben Itailiaansche patroeljes eem vij'aadehj^e groep aaafïeivallen ; ze berokkenden die ver-liezen en dwoagea eea kleimcn po®t des vijands zich na een heet geveoht over te geveîi. Vijaadeinke atdeedi.ngen zija aan den Mente Korno i Vallarsa) en c!-n Salton-nig (Sp.!-aooia) temggeslagen. EU6ELS0H. LONDIÎN, 4 Jun.. — Ambtciijk beriolit : Verléden naeht ra&akten vvij tijdfeaa eea snkso.wollfci! toe'ii ten wçstea vati Merville eenige gevaugcnen. Een vijandeujke aaaval op cen onaer ->sten ten westea van V icux-Berquia werd afges.a^en. De vijand liet ge-vaDgcnen in onze handen. H . *:iandei t gesohut ontwiikkelde iiederumorgen tusschen Albert en Serre grooto u jvîgheid. Vijanidfi- i Jijkô slnipafdeeJiagea werden tijdens dm ' niaoht ia de streek van Beaumoat-Haaied en Boyedies teruggeslagen. Een andere s^u.^-tooh van den vijar.d ten noordwestea van dea ivemmel, werd o.oor I ransohe troepen, die enkele gevaagenea t rmen, venjdeid. Ande;'s valt er van A' Ëngelsc i front niets te raeiden. ALLERHANDE BERiCHTEN. ï^et aHs'esien vaa den kJ£Êglgchera ivsinisi'er-YOorzsîtei'n BLRLIJIn', 5 Juiu. — De val vaa dea Bei-gisehen minister-voorzitter de Rroqueviiie wordt hier als.eea S^votg vaa de zeer sterke strooming b'Osehouwd^ die reeds sedeirL lang tegea de Broquevuie bestoad. Ue BroquewiUe heeft zich eeazij'aig aaa eea poutiek vastge-kiampt, vvelke gêen nota van de huidge po-iitieke stroomingea in Belgiô i.ani, en zijue hefb.ge tiOgeastanders moestea vroeg et laat zijn val bevvarksteiligea. zija opvoigei-Cooreman ais een toegeving voor de ver-ateœkte Vlamsclie beweging te bes ohouwea is, laat zicth thaas npig a.'at overzien. is'og veed niuider ls thans reeds de gevolgtre^--ng ai te leiden dat in de opvo;iging van Coore-maa ook eea ekonomiseh programma geslo-tea lige. De ekonomisohe afhaniceàjjvueid ; ~ "an Belgie vau de 12.ateu.to.1s veai t® groot om aan de Belgisobe regèering toe te iatea eea ekoaomisohe noljstiek te beginaen, due een breuk met de Eatent® betêekeat. De Regeeo-ing in Havere :eft niet eeas iasten ter beschi.kking, maar moet op de voorschot-t-ea vaa Engeaad -oortleveia. Dat de veraa-dering ia de negéeriag eea grootere betee-keais heeft ,is wei duiaelijk. VV etke deze be-teokeais is, zal mea eerst in dea loop vain detu tijd kuaaea weten. Tedegrainmen van Paffljs veraeikereii, dat de koning van ■belgië tegeaover vertegea-woorcLigers der Ameriifcaansahe pers verze-kerde dat het aftredein vaa de Broqueviile toe te sahiij'vea is aaa^de veirschil.^n caet oô overige mimsters ove,r Tiaanderén ta andere binaealaadsche Belgisobe kwe&ties, maai dat Oooreiaans een overtuigd Ententegeiziade is en du>s de buiteniaadscoe poliitiek on-veran-derd blijft. De » iNlieawe Rottardamsche Oouraat » meldt uit d'en Haver: i^et aftreden van do Broquevilie is niet het gevoJg van meeamg-ve:rsohilen over biaaea- oi baitealaadisehe " politieke kwestiea; zij is wei het gevolg van meeniagsversohil over de regeeriragsroet'hodes (m'étihodes gouverneinieritaies). (jooiemaa neemt het ekoaomisoh miaiisterie over. Vîia dat ministerie makea ook deel uit de Werken voor aationaileu wedeiropbouw. Het laaitste ministenie werd oattoondien. Oooremaa heeft den eed afgelegd. De varwarrixig ZURICH, 5 Juni. — De Praasche hooid-siad is, voigeas de " iS'eue Ziincher ^Jaoh-richtea », tegenwoord-g wederoia door vlucli-teliageui oversoroomd Al de stations zija met vluohtelinigea tut het geveohtsg'ebiied. weike slej^its het noodzaikelijkste geied nebben, overvol ; daar er geen maatregelea ge-trofien werden om dit te vermucieren. De overhedei. zijn bemoeid om ue viucatieil,ja',vien_ nar het zuidea ea het middea van Praakiijk te zea-dan, wait eohtcr door de vwvoermoeilïjkhe-dea ia 't aigemieea en door de koortsaohtg voortgie'zette troepea transporten bijaa c -no-galij'k geuaaakt wordt. De oai-ust der beivol-kiag neenit toe, daar de ergste geruohtea in omloop zija, begen welke de pers te verge:ei? opkomt. BERLIJN, 5 juni. — Op een week hebben de Duitscàers tijdeas dea slag tusschen de Aisae ea de Marne over de 3,000 vierkaate kiloaieter vijandelijke ?edeelteai zeer vr-uoht-baren groad met veal weidea, fruit- ea wijn-bergen beaet. OverHe 500 dorp en, waaroaider 15 stedea niet over < 1,000 iawoaers, vieieui in de handen der Duitsahers. Selahts eem j*e-deelue der bevolking ' r^eMeiveai. het overige, -ongeveer 75,000 zieien, veri:et ziin woonplaat' sea en vluohtte over de Marne Deze vluchte-liagea streikken tôt -last der Prameehe regee-ring, weike ze moel voodea ea vei'zorgon. Steauaen uit ïiaataijk. PARUS, 5 Jua:. — De « Temps » meldt : S i De spoorweg Reime-Epernay ligf oadter zwaar 1 Duitsoh gaschutvuur en is op eukele piaat-san oaderbroken. De Eransahe troepeij ea . het mater,€©1 moeten langs omwegen uit het j zuiden en het zuidwesten i ?ar hèt froat ge, braoht worden. De yoostreûs vaa Clemenceau in de Fransche Kamer. PARUS, 5 Juni.— tjiômenceiau verkiaarde gi.sterein de tewoorclstell^ngeoi over den mili-taiiea toestand niet te kuaaea beaatwoor-den. Hij heeii, eea verkiariag ia de leger-kommissie afgelegd ,maar thans kaa hij ùl 't opeabaar niets meer aeggein. Boveaaiea varzet hij zicâi tegen den maatre^-eil dat de Kamer. ia geheiai£ zittuig zoa vergaderen. In naaai der socaailijstea verzooht Caohin Clùmonoeau verklaringea af te leggea -<-n ; zegde dat er geea spraak van vijandeliike ! geziacîheid vvas, aiaar het welzija vaa net j vaderlaad staat op het spel. Clémeaoeau henhaalde dat het hean oamo-gelijk was aa verloop vaa zes dagein strijd terklamigen over d'ein militairen toestand aï te leggen. Een ondei-zoek over de ver-aubwoordeii^jiad i3 îagesteid, maar hij zal de laagheijd iiiet begaan maatregetlen tfegea leiden te treffeu, weike ziieh zeer veraieos-te<i.jk gemaakt hebbea. Op net einde der zi'ttiag eischtea verscihil-leade aigeivaarddgdea het vaststeillea van eea datum voor de besprekiag vaa dem militairen toestaad. Clémeneoau vv edgerde eike vasitstediliDi^ d®r débat, tea en 5 tel do de vertrou w ensvraag. De ve-rdagiag voor oabepa^lden tijd, vvelke de iîege^ag e:&ohte, werd met 37? tegen 110 stemmen aaagenomen. Giémeaoeau zegd© aog ia zaja rede : De afval van Rusilaad liet de DuiLlscàere tQe 200 divisies t^ea oas te werpea. Het oogea^ blik is vreesaiijk, maar de aeldeaaioed oa-; zer soldateia is tegen dea toestaad opgeiwas. sein. Onze soildatea vechtea eea tegen vijf< Olémeaoeau sprak daa met loi over do militaire ieiders, bijzonder over Eooh en Pè-tiaia ea zegde verder : Jtk veriieker heit u, ioch, héeft het vertrouwen der boadgenoo-teax; de oorlogsraad van yersai:iles heelt bo, veadiiea besiotea dit openbaar oekead te ma-kea. De Duitschers hebbea zjich in een avoa-tuur verwikkeàd. V>ij trelkken weil-is-waïai terug, maar zuilea nooit kapituleeren. Indien zij vast oeslotea zija tôt het uiteirste te gaaa, ctaa is de overwianing aaa oas. De Duitsche taktiek poogt oas _ te doea schr.ikk'eiQ, maar ciii-t zal echter nooit siagea. De Amei-ikaaeii komea ! De stnijdKracht'jn der Eranscihea ea Engelschen worden aigemat, die der Duitschers trouweas ook. Het spel gaat met de hulp d>er Aiaerikan.en verder. Oaze boadge-aootea zijn vast besiOten dea oorlog tôt net einde voorfc^ te zettea. Wij zuilea de overwianing behalea, uidiea het geizag op de hoogte vaa zijn taak is. OlémeçceaiU edadigde aldus : Incfeen ik mijaj plicht met gedaaa heb, zegfc het naij dan'j mdiea gij auj uw vertrouwea soheinkt, laat mij dan het weirk der doodiea voileiaden. De « BeigLseh'3 Kuaier » geeft de voigende oesahouwingea : Het is zeer weiniig wat Olémenoeiau aaa de Eransohe aigeva^ardigden om hea te troos-bem, over de reusaohtige nieuwe nederiaag. zeggen kan, ?;c»odat ajen verwoadeird mag ^ijn, dat zij hem verder vertrouwen sohen-kea. De Amerikaaea votmon thaais het be-drogbeeld, waaivan hjj de laatsbe redding hoopt, nadat qe ^ansohe Euiooeasahe koaii-tie tegen ons geiaald heeft, wat ten aitnstca nieraaede toegegeven wordt. Ea hoe hoog, of boter hoe laag de Ameriikaanscthe hulp te sohatten is, moet zefcer Maar zijn voor een iranschea mmister-voorzitter. De positie van Clemenceau. PARUS. (Havas). — Mea weet dab dfâ aa» ciausten voornemens warea de regeeriae' t» îaterpaldeei-ea. « Patot Journal » schrijft diaifc \ 6T SCÛîlrÔG'd Ô r3;Q!Î00-'S0ClciiliSt6ll 8if.gi£fvafj.yfjilig'- d;6ii zich aaDig!esloteii ii^bb ©u bij do sooi^Juia-uen ea eeae geheime zittiag vei-langea. VoU--e3}3 " -'jcho de Paris » zaïl Oleaneaoeau zioa verzettea tegein de diskussie d'er iaterr peJaij.es cveaals tegea liet houd©ni ôener jye-heirne zittmg. 1 ° Scheepsiarupea in de haven van Duiakerken. GENEVE, 5 Juiu^ ■— Mea vemeemait uit vertrouweaswaardigé broa dat onlangs twee groote stoomtôohepen der Agence ALantaaie du Aord, die m. de havan van D-uinkerikiea tre-meerd lagen, vermetd zijn geworden tea le-t?" 9?ÈPl°fkhgea ia de macihiaeka-mers. \ eischaifeade andere sahepen zoudea m dezelfde omstandighedea min 0f rneei zwaar besohadgd zijn geworden. Het onder zoe* door don zeeprefekt ingesiteid he«W-aangetooad dat mea te doen heeffc ^ Sdejaargèng. — IV. 1S8. Prijs s 6 Centïem Vrijdag T Juni 191$

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes