Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

614 0
28 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 02 december 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qv3bz6280w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gazet van Brossel Staat- en letterkundig dagblad. Abonnementsprijs s Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten ] Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publiciteit van dbr Vinnen, inbegrepen. Men vvende zich tôt de postkantoren. Behcer en redaktie : Zandstraat, 13. j 52, Warmoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckereplein. ££^"4' PB-— '* ®5de Jaargang. — IV. 264# Prijs : <3 Centiem ^aterdag 2H September 1918, O orlogsb erich ten. BERLIJN, 27 September. — Ambtelijk bericht van hedenmiddag : Westelijk Krijgsveld. In Champagne, tusschen de hoogten ten westen van Suippes en van de Aisne, alsook ten noord-westen van Verdun en tusschen de Ar-gonnen en de Maas hebben de Framschen en de Amerikanen gisteren hevige aanvallen ondernomen. . , , , De geschutstrijd breidde zich over œ hoog-ten ten westen der Suippes naar het westen tôt Reims en over de Maas naar laet oosten tôt aaa de Moezel uit. Van daar votgden slechts kleinere aanvallen. Zij werden na hevige gevechten afgeslagen. Bij het afweren ten oos-tcn der Maas onderscheidden zich Oostennjk-Hongaarsche troepen. Aan de hoofdaanvalsfronten leidde hevig ge-jctiutvuur den voetvolkstrijd in. Ten westen der Aisne rukte de Franschman, ten oosten van de Âxgonnen de Amenkanen onder aanvoeren van tataijke pantserautos tegen onze stellingen OD. Op bevei weken onze voorposten stnjden-ie* op de hun aangeduide verdedigingslmies ierug. Bij Tahure en Ripomt slaagde de vijand er tndeas zijn tôt 's avonds voortgezette aanvallen in over onze voorste gevechtslime tôt op de hoogten ten noord-westen van Tahure en Fontaine-en-Dormois op te rukken. Hier venj-delden onze reserven de mbraak des vijands. Met bijzondere hevighedd zette hij zijn aanvallen op onze stellingen tusschen Aubérive en ïuid-oosten van Somme-Py voort. Zij zakten vôôr onze gevechtiimes onder zwaarste veriis-ien voor den vijand ineen. Ook ten noorden van Cernay mislukten de tôt 's avonds heriiaai-delijk ondernomen vijandelijke aanvallen. In de Argonpen sloegen wij kleinere aanvallen des vijands af. Tusschen de Argonnen en de Maas viel de vijand ovei onze voorste gevechtshnies tôt Montblain ville—Montfaucon en to.t aan de Vlaasbochten tea noord-oosten van Monttau-con aan. Hier brachten hem onze reserven tôt 6taan. De vijand kon dan op enkele plaatsen on» voetvolk en de voorste ggschutlimes bereiken. De met veel uitgebreide doelemden ondernomen groote Fransch-Amerikaansche doorbraaK» poging is op den «erstea gevechtsdag dank zij de taaiheid onzer troepen mislukt. Nieuwe gevechten worden verwacht BERLIJN, 26 September. — In het sperge-bied rond Engeland en in den Atlantischen Oceaan hebben onze duikbooten £6,000 brutOi tpn :n den grond geboord. BERLIJN, 26 September. .— Ambtelijk be ncht van hedenavond : In Champagne en tusschen de Argonnen en de Maas zijn op ecn breed front Fransch-Ame rikaansche aanvallen na een geschutvoorberei-djng, welke 11 uur d-uurde, begonnen. doorbraak des vijands is verijdeld. De strijd om onze stellingen duurt voort. WEENEN, 26 September. — Ambtelijk be-richt vam hedenmiddag : Er zijn g een groote gevechtsondernemingen te melden. SOFIA, 26 September. — Ambtelijk bericht van 24 September : Macedonisch front : Ten westen van het Ochnda-meer was net wederzdjdsch geschutvuur tameljjk levendig. in de streek van Bitolia vielen vajandelijke ai deelingen hcrhaaldelijk verbitterd onze stellin-tren aan, zij werden bloedig afgeslagen, geaeel-telijk na een handgemeen. Verschillende ongo wonde Fransche gevangenen bleven in onze handen. Ten noorden van de Cerna trokken onze ai-deelingen ongestoord door den vijand planma-tig op de Balvenabergen bij Kirvelak ternir. De vijand viel met groote krachten aan. De strijd duurt nog voort. KONSTAN TIN OPEL, 25 September. — Ambtelijk bericht : Op het Palestina-front loopen onze bewegin-gen planmatig af. De Engelschen volgen staps-gewijze.Anders niets nieuws. PARIJS, 25 September. — Ambtelijk bencht van hedenmiddag : In den loop van den nacht geschutaktie m het gebied van St-Quentin en tusschen de Ailette en de Aisne. Een vijandelijke aanval in het gebied van de Moisy-hoeve is ' volkomen mislukt. Op het Ves le-front bleef de geschutstrijd vrij ievendig. Onze troepen hebben vijandelijke overvallen afgeslagen in Champagne en Lotha- ringen, en deden een geslaagden overval in de vijandelijke limes. De nacht was rustig op de rest -van het front. PARIJS, 25 September. —. Ambtelijk bencht van hedenavond : in het gebied ten westen van St-Quentin hebben de vijandelijke troepen in den loop van den middag beproefd ons uit Epine de Da.lon te werpem. Al hun aanvallen zijn afgeslagen. Tusschen de Ailette en de Aisne is de dag gekeamerkt door hevig verwéer des vijands. Op de hoogvlakte van de Moisy-lioeve en in het gebied ten noorden van Allemant zijn den gehe&len nacht door verbitterde gevechten geleverd. Ondanks hun herhaalde pogmgen zijn de vijandelijke troepen er met in geslaag'd aan onze troepen hun winsten der vorige da-gen te ontrukken. De vijand héeft zware ver-liezen geleden en gevangenen in onze handen gelaten. Niets te vermelden van de rest van het front. ROME, 25 September. — Ambtelijk bencht : Op het geheele front is de gevechtsbedrijvig-heid beperkt gebleven tôt geschutaktie; onze batterijen koncentreerden hun vuur tegen de belangrijke punten der vijandelijke verdedi-ging in de bergsektoren bij het Garda-meôr en de Astico en langs de Piave. LONDEN, 25 September. — Ambtelijk bericht van het leger in het Westen : Gisteravond en gedurende den nacht hebben onze troepen verderen vooruitgang gemaakt in de buurt van Selency en bij Gricourt. In den loop van de krijgsverrrchtingen overdag heett de vijand verscheidene tegenaanvallen gedaan, waaronder twee zeer verwoede ten noorden van Gricourt. Deze zijn beide afgeslagen; in een geval vingen twee kompagniën van het tweede bataljon van het konmklijk regiment uit Sut-folk den aanvallenden vijand met de bajonet op, brachten hem verliezen toe en maakten een aantal gevangenen. 's Avonds heéft de vijand opnieuw bij Gricourt aangevallen en aanvankelijk eemgen vooruitgang gemaakt. Bij onverwijld ondernomen tegenaanvallen hebben onze troepen deD toestand volkomen hersteld en 40 gevangenen gemaakt. In totaal zijn bij onze operaties van gisteren ten noord-westen van St-Quentin 1,000 gevangenen en een groot aantal machinegeweren in onze haùden gevallen. Als gevolg van een welgeslaagde kleinere ondernemiag, in den nacht van 23 op 24 aezer uitgevoerd, hebben wij onze linie ten zuid-westsn van Inchy eenigermate vooruitgebracht. Dien zelfden nacht zijn vijandelijke overvallen afgeslagen ten oosten van Demicourt en œn noorden van Lens. Bij een anderen overval, ton westen van Couchy, slaagde de vijand er in een onzer posten te nemen, aan welker bezet-ting eenige manschappen worden vernust. Vannacht heèft de vijand andermaal onze posten in de buurt van Couchy aangev&llen ; hij is teruggedreven. Wij hebben vannacht een welgeslaagden overval in den sektor van VVul-verghem uitgevoerd. lu den loop van deze ont. moetmgen hebben wij enkele gevangenen gemaakt.Heete plaatselijke gevechten zijn vanmorgen geleverd in de buurt van Selency, dat onze troepen genomen hebben, tegelijk met ver-scheiden gevangenen. Vanmorgen heeft de vijand tt*ee tegenaanvallen gedaan tegen onze stellingen ten noord-westen van Fayet, welke beide met verliezen zijn gebroken door ons geweer- en mitrailleur-vuur. Later in den morgen heeft de vijand voo* de dexde maal aang-evallen en is hij opnieuw volkomen afgeslagen. Een verrassingsaanval, door den vijand vroeg in den morgen beproefd ten oosten van Epéhy, is eveneens afgeslagen ; de vijand heeft ver scheiden lijken in het front onzer stellingen achtergelaten. Vannacht hebben deze troepen een vijande-lijken overval ten zuid-oosten van Inchy verijdeld.Vroeg in den morgen is een sterke vijandelijke afdeeling een onzer posten in de buurt van Moeuvres binnengedrongen, maar zij is er in een tegenaanval wéer uitgeworpen. TER ZEE ,1 Op een mijn geteopen. SKAGEN, 25. September. — De Zweedscne kanonneerboot « Gundel » is zes mijl van Ska-gen op een mijn geloopen. Van de bemanning van 29 koppen zijn de gezagvoerder en 19 man verdronken. Twee torpedobooten zijn met de overige tien main in de haven aangekomen. Een was gestorven, een zuaar en drie licht gewond, terwijl vijf ongedeerd vvaren. Men geloolt, dat de mijn tôt een geheel meuw mijçveld behoort. De'Duitscîie riikskanselier over de censuur en het vergaderingsrecht. BERLIJN, 26 September. — De Kijkskan-selier legde de volgende verklaring af : Mijne Heeren ! De zezwaren, welke gisteren door aile redenaars tegen de houding der censuur en het vergadenngsrecht gemaakt wn-den, moeten door mij grootendeels ais gereclit-vaardigd erkend worden (hoort, hoort). Indien algemeen m zekere korpsdiistrikten verbodeu ■uitgevaardigd werden, dat er in vergadenngen niet over de kiesrechthervorming mag gespro-ken worden, en wel noch door voorstanders, noch door tegenstanders van het voorstel, zoo. is dit een onhoudbare toestand, welke oven-gens intusschen reeds door een bevel van ceu militairen opperbevelhebber geemdigd is. Vol-gens de wetgeving in de te harer uitvoering uitgevaardigde verordeningen, zijn de rijks-kanselier en de opperste burgerlijke overheid thans slechts in staat door uiteënzetting hun-ner opvatting drukking op de tôt beslissmg a'-ieen bevoegde militaire overheden uit te oele-nen. Door afgevaardigde Fischbeck werd ei-kend dat er in een gansche reeks korpsdistriit-ten geen gerechtvaardigde klachten over met toegelaten beperkingen van het vergadenngsrecht kunnen gedaan worden, terwijl er anderc distrikten zijn, welke gerechtvaardigde bezwa-ren uiten, zoo dikwijls de hoofdkommissie ver-gadert.Aan de materieéle bevoegdheden welke de wet van den staat van beleg aan het uitvoerendc gezag overdraagt, kan volgens mijn meemng in Duitschland zoo min iets veranderd worden, gelijk dit in de overige oorlogvoerende staten, ja zelfs in de onzijdige staten op g-rondslag van oudere of voor het geval van oorlog bijzon-der uigevaardigde wetten geschiedt. De ooriojï brengt het mede, dat aan de overheden buiten-gewone volmachten tôt handhaving van rust en orde moeten gegeven worden. Daarentegen heb ik mij onder den indruk van eenige ge-beurtenissen daarvan overtuigd, dat er bij den langen duur van den oorlog in de handhaving dezt-r buifeaigewone voLmacht'm -op het teu^eu der censuur en van het verg'aderingsrecht we-zenlijke veranderingen moeten aangebraclit worden. Wij zijn met de overweging der wegèn be-gonnen, welke tôt dit doel kunnen leiden. Z.ie-tiier enkele belangrijke kwesties : Het ingrij-pen van het kommando-gezag wordt beperkt ; verandering der bestaande wetgeving in ds richting, dat de aan de militaire bevoegdheia sedert lang alleen aangewezen taken elk vol-gens hun karakter tusschen deze en de in vre. destijd bevoegde burgerlijke geduld worde, of ten slotte het bijnemen van burgerlijke elemen. ten in de plotseling tôt beslissing geroepen miitaire macht. Ik ben zelfverstaanbaar niet bij machte heden aan te g'eyen «elke weg het ze-kerste tôt het doel voert. Weest echtcr verze-kerd, mijne Heeren, dat er tôt bij de volgende vergadering in November een groote verandering zal plaats gevonden hebbeu en dat er aan ons en het volk-besprekingen, welke tôt nog toe onzen tijd en kracht zoo dikwijls namen, in de toekomst zullen gespaard blijven (bijval). Mijne Heeren ! Gij ziet dat ik doorg'aans met van plan ben, mij aan de gerechtvaardigde bezwaren te onttrekken, integendeel, ik zal met aile beslistheid werken opdat deze bezwaren uit den weg zouden geruimd worden. 'i hans echter, mijne Heeren, verzoek ik U al het ver-deelende op het achterplan te laten en het ver-eenigende op den voorgrond te brengen. Gelijk île reeds gisteren zegde. hebben wij allen slechts een doel en een beiang, beschermmg van het vaderland, van zijn onafliankelijkheid en zijn ontwikkelingskracht. Dit doch kunnen wij slechts dan ben^ken, wanneer wij, in 't blnnenland vereenigd blijven, maar dan zullen wij liet bereiken. Het vredeswerk van graaf Burian Graaf Burian heeft omtrent de vredesn >ta van Oostenrijk en het antwoord dat daarop door. de ^verschillende regeeringen der Entente io«-gezonden geworden is, verdere verklaringen willen afleggen. Graaf Burian zegt uitdrukke-lijk dat het hem door de gealliëerde mogenli heden verstrekte antwoord hem geenszins vtij rast heeft. Nochtans valt hier aan te nemen dit het niet in de bedoeling van graaf Burian a?. legen kan hebben eenen vredesgroep naar de gealiieede en onzijdige regeeringen te zen-deu, bloot om er op, ten minste van de zijde der bondgenooten een atwijzend antwoord to ontvangen. Wel is waar kan het heel goed zija dat het snel-ingediend antwoord van Ameriwa zonder dat daarover de andere geallieërdca geraadpleegd geworden vvaren, vooial in Engeland eene zekere misnoegdheid verwekken zal. Het kan ook wel zijn dat er daardoor verscliH van meening omtrent het te veistrekken antwoord tusschen de gealliëerde mogendhedeu ontstaan zal of ten minste zich lichte schaketa ringen voordoen zullen in de onderlange oo-vattingen betreffende de vredesvraag. Zoo lekt het reeds uit dat de Engeische eerste minis-ter — tôt nog toe heeft Fngeland op de Oos-tenrijksche vredestona met geantwoord — ziji nen voorganger Asquith en den voormaligea minister van Buitenlandsche zaken, Lord Grey, ter beraadslaging bijeengeroepen heeit, het-geen ten minste eene vingerwijzmg is dat het t-ngelsche antwoord, al zal zijn aard van het Amerikaansche en Fransche antwoord niet ver-schillen, toch het eigen doel der Engeische po-litiek nastreven zal. De « Frankfurter Zei-tung » drukt desbetreffende #e meening uit dat Engeland trachten zal Oostennjiv van Duischland los te scheuren... Waar is àet ook dat op de iatçrgeal!iëerde aïbesdarskontercutie - , \ ; de houding van président Wilfon'ten zeerste ge-laakt geworden is, een bewijs dat men in Lu-ropeesche aibeiderskringen met meer rotsvast aan de onfeilbaarheid van Wilson gelooft. Dit zijn aile gevolgen van h», de-wereld-ia-zenden van de Oostenrijksche nota, maar dit te bereiken kan toch de hoofdbedoeling van graaf Burian met geweest zijn. Burian ver-klaart tevreden te zijn omdat thans een meuw vredesdebat begonnen is en de regeeringen der Entente-landen zich eraan niet onttrekken kunnen. Het heeft wel is waar in liunne macht ge-legen het vredesvoorstel van de hand te wijzen, maar de volkeren zullen er een eigen oorucei op nahouden en aan hun wederzijdsche regeeringen vragen welke redenen lien aangespoord hebben de vredesonderhandelingen vooralsnog niet aan te vangen en die behoefte der volkeren om omtrent de huidige houding hunner regeeringen ingelicht te worden zal zicii ster-ker gevoelen wanneer de vijfde winter zijn wee uitschreeuwen en de oorlog nog duren zal. Daarom ook is het dat graaf Buraan hij heelt het ten anderen uitdrukkelijk verklaard zich door het antwoord der gealliëerden niet laten afschrikken en zijne vredesbemoeimgen voortzetten zal. De oorlog zal door de wapens met ten cinde gcbracht worden. Het heeft moeite gekost om die waarheid doen veld te winnen. Graaf Burian is ervan overtuigd en hij hoopt v.T-t dat zijn wedeswerk slagen zal. Daarin ligt nu wer-kelijk het wezen van de gansche vredeskwes-de. DE OÛSTENRUK-HÛNGââRSCHE VREOESNOTâ. Het antwoord van wilson. LONDEN, 25 September. — De « Morning Post # meldt uit Nieuw-York : De kommissie voor buitenlandsche 'aken van den Senaat heeft met al de stemmen tegen vijf de antwoordnota van Wilson aan Oosten-rijk-Hongarije goedgekeurd. Het Turhsche antwoord. KONSTANTINOPEL, 25 September. — D» nota, welke de Keizerlijke Turksche regeenna-in antwoord op de nota van den minister van buitenlandsche zaken, Graaf Burian, aaa do O. H. regeenng door den Turkscheu gezani in Weenen heeft laten overhandigen, luidt : De ondergeteekende gezant van Turkije heeft de eer de nota der Keizerlijke en Koninlr-lijke regeering van 14 September als volgt t« beantwoorden : Het door de Keizerlijke en Koninklijke re geering aan al de oorlogvoerende gedane voorstel, in een onzijdig land een vertrouvvelijke en niet gedwongen gedaclitenwisseling over rte grondbeginselen van een duurzamen en eetvol» len vrede te voeren, staat volkomen in overeen-stemming met de opvattin.g der 1 nacrlijke Turksche regeering, welke nooit nagelatea heeft herhaaldelijk haar voile eensgezindheid met de verbondenen te bevestigen. Ingevolge dit drukt de keizerlijke regeering den weascij uit dat deze nieuwe door de keizerlijke en koninklijke regeering ondernomen, door hoog menschelijkheidsgevoel en oprechten verzo^ ningsgeest ingegeven stap tôt voorbereidmjï van den grondslag voor cen oi>rechten duurzamen vrede, bij onze vijanden vredelievend« neigingen zal vinden. De ondergeteekende heeft de eer, in naam der keizerlijke regeerme v te verklaren, dat zij bereid is deel aat- de voori gestelde gedachtenwisseling te nemen. verschîjnt "DE TIJD,, het grooiste dagblad van ons Sand.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes