Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1577 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 Juni. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rj48p5wb0w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IABONNEMENTSPRIJS : I Ongevraagût stukkcii if3©©fsS®|5Stell®r« ©F S?©?8Ô D®@ C1©T@$5 S' AANKONDSQÏNGEN worden aangenomen "™'" Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), h. 4.50 j •orde0npnlenm^al ^ f «it-HEEK EN REDAKTIE : ~ 1 efto ' 75, Anspachlaan (Beurs). - 52, Warmoesberg. tALLB k^enYn^beokepkn. tal,gIÔzXeDpoXu ™\ * Ru>sdactstr^t,9, Anderlecht. ^ ''\ ^Hcitdt DE CERF, 54-56,de Broudcercplela vien wende zicb tôt de postkantoren. | bfeevoesci. S PUBLICTTEiT: g I Ofilce de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. L-»—i i J5t Anspaehîsatî (Esurs) * » 1 DIS nommer bavaS 8 bSadzïjsSeai on ïrtug sîeehts tegen 110 centlam worden ïorssocîtî. OORLOGSBER1CHTEN. DUITSCHE LEGERBER1CHTEN. BEKJjIJ-N, 8 Juni. — Aiû'bteiHjk bar:<xht van hedenmiddag : WESTHLIJK KR1v^K.VELD. Le^ergroep kroonprms Ruppreoht : Tussulieiapooaead leveuidigeir wordetide ge-sdhut®trijd en verkenningsge>veahten. Legergroeip Uuitschen krooapr;iis : Herhaalde aanvailen van den vijand ten noordwestea van Ohâteau-Thierry en tegen-aanvailen deir verkxi ta iiniea aan de Ardre lefverdèa hem elechts onbeduJdende terrein-winst op. Herhaalde stormioop van i'raa-eche, Amerikaansche en_ Engeisohe regimen-tein misiukte onder zware verltezen. Overigems is de toestand onyeranderd. BEKLIjN, 8 juni. — (Ambtelijk berient.) Door de bedrijvùgheid onzer duikbooten in het spergebied iond de Acoren en aan de West-Afrikaansche kusten werd-en vveerom rond de 2i,C£X) t. in dea grond geboord. Onder de .gctoi-pedeerde schepen bevonden zich het Ettgelsch stoomsOhip « Santa Isabel » (2,023 ton), de Engelsche tôt duikbootval dienende hulpkrm-ser « Bombala » (3,314- ton), wëïke met eeo 12 cm. en twee 10 1/2 cm. kanonnen bewapend was ; verder het bewapend Italiaansck stoom schip « Enrichetta » (5,011 ton), net Ita-liaansch zeilschip « Alessandria » (2,432 ton), het Fransch zeilschip « Michelet « (2,63(3 ton). Het Japansch stoomschip « Kawachi Maroc » 15,74'J ton) werd voor Freetown zwaar bescha. digd, bovendien het Fran-che station van draadlooze telegrafie en éen ldein Libe-riaansch oorlogsvaartuig door gescliutvuur vernield. Onder de m den grond geboorde îadingen bevond zich, in zooverre vastgesteid kon worden, vooral graan, meel, katcyn en kolen. BERLIJN, 7 Juni. — Ambteilij'k bariolât van hedanavond : Aan het gevechtafront is de toestand on-veranderd. > OOSTEîîSIjrKSCH. WEÈNEN, 7 Juna. — Amibtedijk bericht ! In hei 2iuidwesten vvaren gisteren de ge-(Soiiutp-evechljen der jong3t o ctagen wederom set levendigere voefcvolkbediruivigiieid ge-waard. Aan de benedeai-Piave worden Ita-iiaaDisoha afdeetengen teruggeworpôn. Op den Monte Spino«cnia verbeterden wij onze steilingea door een ondernemins van aan-vaistroepen. Op dan Monte Sisemol werd de aanval van een bâtaljon door een tegenaan-?al afgcvv'eor-d. Bii -'-siago raislukuen twee viiandeli'jke aanvailen onder oins vuur. EULGrAARSCH. SOFIA, 6 Juni. — AmbteJijk bsricht : Bewesten het Ocihnda^meer eemge malon l'ofîelvuur bij den vijand In het dai van de Voven-Skoeaiabi hebben Bulgaarsche poaten met hun vuur st-exke Framsahe patroeijes Weiggejaagd. Ten noorden van Bitolia, bij don Dobropolje en bezuiden lioeima is de raurwisiscling eenigei tijd opge^-lamd. Jjj Ge:Vgeli moest eea i'rans'qti ""rivaisdiC,taohe-ment voor ons vuur afdeinzeo. Op eenig-e punten tusschen Wardar en Doiiran-meer over en weer gCischutvuur, dat een Doosje ieven-■d'iiger was. De Bulsaren versi«*ooideh Engel scîie verkennin^saraeeiingem. bii Natsja®jio-we en Krastalli. ÏUSE30H. KONSTANTINOPEL, 5 Juni. — Ambtelijk bei'icht : Op versoheidene p-unten van het front nad-den patroelie-ondernemrngeoi plaats, di-e voor 3®® met suisses werden be^roord. Overigens valt er van de fronton niets te melden. FRAîTSCHE. PARUS, 6 Juni. — Ambteiijk bericht vain 3 uur 's namiddags : Beoosten Seanpigny zijn onze Lroepea gis- fftCfPn ai !o. mn r» lij;ke troepen biijven terugidringen, dip de < Oise haddeai weten over té steken, Wi] heb- i ben een honderdtal g&vangenem genomen. < Ten noorden van de Aisne hebbea v/ij onze £ steilingen ten noorden en ten oosten van < Haute-Braye aanmerkelijk verbeterd; 50 ge- i vanaeneii bleven in onze handen. ( Nog al levendiige s-eschutakcios vooral in i de streék van Lbrigpont, Veuilly-la-Potene i en ten western \an Reims. ( PAEIJS, 6 Juni. — AmbteJijk bericht vaa 1 11 uur 's avonds : Vandaag hebben de be^-erkte aiktaes op eenige punten van het front voortgeduuru.. f Ten w«sten van Eongpont zijn wij met | steun van aaavalswagens gevordierd en heb- \ beui wij gevangeinen genomen. i Tusaohen Ouroq un Marne heeft een aanval i van Eransoih-Am&rftaansohe troepen hen m j stand gestekl hun linie oiver ongeveer een kilometer vooruit te sohuivem in de streek ■ van Veuiilly-la-Poterie en Bussiaresj 270 ge- ■ vangenen. waaronder ta en officier en, zijn in , hun handen gebleven. ) Tusschen de Marne en. Reims heeft de , vijat'd een reeks plaatsel'vjiie aanvallea on-dernomen. Een vinnige poiging tegen Uham- ( plat mislukte. Verder noordwaarts heeft de vijaaid het ] dorp Bligny ku.nnen nemen, afsmede de tem «uiden daarvac gede^en hoogte. Een Brit- ; scie tasenaaiava] heeft hean dîe hoogte wéer ontrukt. i Ten zuïdwesten van Sainte-Euphrasie iieb- < hebbsn wij eiveneens in den loop vain den datî? een wemig ttrre:n heraomeai, vanooh-tend door den vijand bemachtigd. Overigens nieès te melden. Op 5 Juni werden f" 17 vijandeiijke Ylieg-tuigon neergehaald of buiten g&veont gesteld en tôt dalen gedwoîigea. Een vija^delijke kajbelbailon werd en denzelfden dasr in brand geschoten en dsn yo'lgeoden eacht werden er door onze beschi&tingsvliegtuijgen 25 ton antplofbare stoffen o-T kampeh stattons, sta-pelrfaatsen en konvoo^en van de vijande-lijke streek geworpep. Fen grogite brand, ge-voJgd door ontplolïmgen werd in het sta- i tion van Fère-en-Taraenois waarigenomen. 2TALIAAHSCH, ROME, 6 Juni. — Amtoted'ijk berioht : Aan weerezijden van de Brenta en in som mige vakkem van het Piarva-front is de ge-schutstrijd af en toe aangiewakkejd. Elders bleef de gevOcihtswerkzaaimheid tot veront-rustinig&scihoten en pairoeîje-aktites beperkt. EN&ELSCH. LONDEN, 6 Juni. — Af^bteiijk bencht : G-isteravond heeft de vi;and weer een over-rompeliag beproefd itegen onize Bteaiin^en ten zuidwesten van Morlanoorut, vvaar^-,, het met veriiezen gekeêrd vv«rd. Een andere vij-andalijlke overrompedingsafdeetjn^ slaag?de er in gisteni» didag èen van onze oosten de buurt van BoyeKes t. bestomen. IVee der onzen worden vermi&t. De vijand beproefde vannaoixt ook over-rompeJjjiigen t^ein noorden van Len <. ten noorden van Bethune en ten oosten van het bosoh van Nieppe. Al deze overromoeHing^) werden afaeslagen en den vijand verliézen too-gobracht.Met vijandelijk geschut was bedrijvig in de streék van Strazeele.__ Vaninaoht heeft er bij Lofeer piaaèseiijlïe strijd piaats geigrepen, waarbii de Pranseaie troapen vijandeiijike aan va lien aiweeruon. Aaders niets te melden. ALLERHANDE SERiCHTEN. HAVERE, G Juni. — Micisterpresidedt Gooremaa heeft ©en telegram gericht aan aile regéeringan der bonagenooten, te ra-rijs, Londen, Rome en Washington, waann hij het aanvaarden van zijn ambt aankon-digd.Tot Olémanceau heeft hij ezega : lk stei' er piijs op u f-J vorzekereii dat het zoo vol-komeu vi'iendsohappeiijk qq loyaie karaJcter vaa de betrekkingen twsiscihen de Be^sche regeering on de pgeering der republiek on-gerwijzigd zal biijven. De f'rpedeerlngen aan de Ameiikaansche kust. AMTESSDAM, 1 Juni. — Rouler melat : De kapibein van de « Hafcters Lum » vertelt het volgende : , VV'j gmgen met een vaartje van S knoopen voor den wind, toen wij een granaat aan onze ooren hoorden fini ten en daama nog een. Wij daehten dat een Amerikaanscfie duikbooi bezig was met oefeiuiigen op eein soli-etsohijf. Het derde projekuei ontploiie eohter vlai bij het scitip, watanitt wij begre-pen dat de duikboot on s moest hebben. in onberispelijk 'Engelsch zeide een oil'-ciei tegen de beinanning, dat Ziij het sehip meest veriaten. Bommen, die tegen den wand \an den schoener aangebraeht werdem, ontplof-ten oiimiddeliijk. Een hali uur iater tirak-teerde de duikboot de <i iLauppange » op dezelfde manier. 1 De bemaïuungen der beude in den grond geboorde vaar&uigen werewn door de duiJt-boot aan boord geoioonen, waar ook de doo-ten van de twee achoeners aan dek vastge-maakt werden. Later werd ook de s ihoener « Ëdna » in den grond gebooid en de be-niannmg aan boord genomen. De duikboot dook aa de due dagen daA wi] aan boord waren, herhaaldeliik onder. Het was een onaangename gewaarwording. De druk van het vvater bij het diuiiken van de boot vernieJide de boolen van de schoeners, die op dek vastgespord waren. De kapiteia vain de « J^una » zeiue, dat de duikboot ongeveer 300 voet lang soheen te z«jn, een bemauning van 76 koppem en twéo kanonnen van 15 centimeter had. Zoadag werden weer twee sehoeners tot zinken gebraolit. De ka/piteiu van den schoener « Oole »> zcgt dat twee duikbooten zijn schri aanvielen : er verscheen er aan elken kant éen. De be-rnanning kreeg tien îniauten om aan boord te gaan. Ben oazijdisa stem over de duikboot-aktie voor ITieuw-York. ROTTERDAM', 6 Jvai.— De « JNieuWe Rot-terdamâche Oouraait eohrijii; : Voigens een bei-icht uit Washington aan de « JJa^iy 'i'eiograpa » is het vwaes van de zeii- e-ii soooînswiopeu een geosurtems, die in Amerika gioote voktoenhj»g zal ver-vveliken. Ten eersoe oandat — wat voor aile Duitsahe suteessesn geldt — er uit blijkt, uat de Duttsciiiers vvanaiopig zijn. Ten twewle, omdat de duikbooiec, die vôôr de Anixri-kaansche kust scihepen veimiatigen, niet te-geiijkertijd betzeiMtte kunnen doen m het versperde gebied. En ten derde omdat de Arnerikanen nu nog oorlogszuaiitiger worden. iNiettegenstaaude deze redeneu^tot voddoe-ning, heeii ,naar wordt genieid, de poiiue te ISieuvv-Vorji de nulii-a-n'e ovwhedfc ver-bauad daar te varordeuçn de siad in h«rt. duister te zetten en inogén er geen sobssiien moer de haven van Siouvv-ïork verlaten, to-T-wijl het département van zeew«zen het noo-dig heeft gevonden te verzekeren ,dat het over de middeien besohikt een aan . al der duikbootwi op cie verbindingen, die voœr het troerpentraneport dienea .te verijdeieti. iiicr-uit mag men t aeidwi, dat de Arnerikanen tooh van dit zoo naburig optreden uer du k-booten wat zijn gesçiirokken. Het département van zeewez&n heeft een rnaoht v.ai viie>gtu.gen c« duikbootjagers uitgûstuurd en indeidaad aal Uitei ook, bahailve de venue-tiging van eanifie • lioepsruitate. de uife. er-king van dit optreden dei* Diiitschtrs daarop neerkome'ii, dat de Amer>kaaasohe maxxûe-oiveiineden tôt het neanen van ail die maat-regelen van afweer„ worden gedwpngec, die nooit volkomep dosltreffeod blijkeu, ma-ar altijd b eiajignjice si'jtage van materiaal en andere kosten en moeite moebrengen. Enaelscha bemmen on K'ederlandscù gebied. AMSTERDAM, 7 Juni. — Het iNeder-landsoh ministerie van buitenianctsahe aaken deett rnede, dat de in den naoht van 2o op 21 Mei b»j Sas van Usnt en Koewacht door viiegers ge,worpeai boiium.en, sameti 17. van Engelsche he.rkoro'y zijn em dat de iNeaar-landische gezant te Londen opdracJit ontvaa-gan hoaft tegen deae ernsti^e sohendmg \ an îvedeiiandsch grondgebietd te prote3-teeretn.Het îucht^eveeht bij Terseàeilmg. BERLUE, 7 Jura. — Op 5 Juni handen versabiflende onzer vliegtuiggn ten n^ord-wtsten van Terscheilmg een lang geveciiL met vijf Engslsche Ourtiss-vliegtpooteû,' aar-bij een Engelsch toestel nsergeschoten werd. Dit vhegtuig verbrandde dioht bij de lcust. Drie ledso der bemanning reddao zich aan land. Twee andere Engelsohe vli.egiui-gen werden zwaar Leschadigd. Maar C N&-derlandsohe ^.<«nteai mededeeltsa, werden doze vlieg-tuigen ed'woap --i om Tersohei; ,■ te landen. De bemanningen verbrandden dâ tonstellen; zij zeite we^deai gevaagen genomen. Naar aileai schijn is er een veider v-lieg-tuig op V'iiesland gedand. /es Engedicbe oiti-eieren en drie onderofficieren, werden ia ÏSederland geinterneerd. Van onae viiegtiuigen geraaàte er eôn ia brand en werd later vemaeld. De bemanning werd gered. Het hoBpitaaîschip a Xoningin Eegenies * ceaonkeii. Het Nederlaiidsch ii.oriHisponde!ntie-Bure£w< in Den Haa.g meidt eus : Hier ia benobt ontv'angen, dat het hospa-taalsehip « ivoningm Kegeotea », op weg naar Rotterdam, aan boord waarvan zieà de Britsaae aivaardiging naar Den ILaag vooai deelnem-ing aan ae Engeisch-Dxdtsciiie konfei, rentie betreliende ju-ijgigefyaagem'enizaikeii be< vond, op een mijn is geioopen en gezonken,' Het atoomsohip « Sindoro )) is ter piaatsej voor huipverieeaiiig aan drenkelmgen. Eî| waren geen gewonde krijgsgevangeneii aatt boord. JSader ss bericht ontvaaigen dat vier sto* kers moeten verdro'hken zijn, alahans veimis-h worden, en dat de administrateur der boof aan boord van de « Smdoro » moet zijn over^ leden. De ovewgen aaui boord zijn gered,; Het oaigeval moet hebben plaats gehad on-< geweer een mijl o£ twintig van de Lemaqn bank. Buitscke- viiegers bovea Rallia, PARIJ3, 6 Juni. — Te il uur 's nacht^ werd er aiarm gegsven ; te 11 uur 20 w&ôj h&t geëmdigd. PAiilJb, 6 Juni. — Een groep van twin< vijandalijke viieg-tuigen vloqg over dg Fraajfiëhe limee en nani koers in de nom 103 van Parijs. De_ aivveer begon onni'icîdeiUjiK., Er werdeti eenige btmuneti gevvorpesa. Vçr-* lieaeu : eeû yoode, eeiiiige gewonùon. fis;' werd geen stoïreJijke sohade aangeridht. Het inlijvexn van Eus^ea in Engeiana, STOCKHOLM, ti ïuni. — v olgens raedew ' deeiingisa der oaaiden nohtte Ts^ttajeiia. d«' KiMsausche votiiskommiissaris voor uj buueâ4 landaotxî aaKcn eau sauuiv proiest tot ^ocK<r hart, oeil dipaomaiiekea wri/cpen.w oordigej) van Groot-Biittanje te Sint-Peu^rsibiirg. naar aarueiding van hei& ieat, dat onlanga -feddi jUussi,scine oK-uenao-neu. gecfwongen waren ce^ worden in bet Engeisoiie léger te dienea, Het pi-otest zegt dat de BiiLsotie regeernig bij dazca onraautiaaugen maatregei m over-eensteanming n^et de ve&eigssawooixagers vaq de vroqgere Russische regeer.ng haiidelt. weuks reeds lang m.cfc meer wetvtaa t en îfcg-eaï' woordig uilecn nog rnaar een drijiki'acât voor een tegen-revoiuue is. De beginselen eu do pouiieàe toestand va^n. de RuL-^iscdie soviet, repuoliefc ei&onsu votetrekte orijztjcfrgheid in den wereldoorlog. Een Oekrajieaischô muniti3-o»i£lagpiaats vernield. KIEF, 7 Juni.— Hedoavoo'rtnkîckg, te tiotf uur, braik er m de munitie-opsiagpiaats va* bvarin«îsz, tes 1. western, vac de Jjania, bran* uit. De pogingeai "tôt blusachen bietven vruëh! tsloos, zoodat het vuur zccà uitbreidde ea emdelijk ai de loodsen met munitie in de luoht viiogea. De brand entstond in de riav bijheid vac een opslagplaats van oude Kus-siscae raketten. De ooj-zaak is onbekeiad iSfa' 11 uur was bot groqïst® gevaar geweiken. Door de luohtotukking bij de ontploitmgea werden er m de stad talrij" ruiten gebro-ken. Onder do bevoikmg zi.:a er zoowat zes-tig cm) o den en 100 rrewonde.11. De gsvaarijka strook ward door Duitsche ti'oepen afge-, sperd, weBçe bereidwffiig aan de bluschoo-gnigen en de reddingswerken hun huha ver-i leenden. " Afstard der MoeimaoSîust aan, ïinlaad. Men seint uit Moskou aan Havas dat deiifi de zitting van het oentraal komitee van den revoiutomiiairen Sovjet afeevaaar-tlsgde Abrajmovitsj gevraagd heeft den volks-koimnissaiis voor buiteniandscihe zakéa te wo-ord te stellea aangaaade het aan de iin-sohe regeerixi" gedane voorstei van milnw van een gedeôlte der Moermankust teeeai de hanrçn van Iiio. Abramovitsj ti-ok ⣠aan-dacht op de wenscheiijldieid van een toe-zioht uit te oefenen over zaken van zuik groot lîplang. De volkskoitunissaris heeft ee-woord °P tewoordat&l'lyng i Prljs s ÏO Oentiem 2/ondag & J util 1 fïiS Êïde Jaargàng. — H. 15î5.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes