Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

2310 0
01 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Augustus. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kw57d2rh9k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

19" Jaargang N* 180 Zarerdagiflugusius 1914 * centleroon iï0 6 8Tatffij8e* b_ ■ vC i Uf BbI ^IJEi I 11 beI ■ |0ii nEiunEiULN i'biadzijde prkleine regel ftr. 0, 3«| KATHOLIEK VOLKSDÂGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT Financieele aankoadigia- 8 Ben j**r u. o,w gen, per kleine rog«l 6,501 Aii® orievesa, a&n&ondiffinffen ©e 232ed@<ï®®linffem znoetQn g&zoaden wordon aan het bx&r&9l 9 miaadtq *,0t Sadnieuws Tl l'M 13, RAVENBERGSTRAAT, A 3 £2 Begïaf®aisk)®îicfet 8,001 Rien eohpijft in op het taurest vso M blad en ap allé iietsikaiiteNn des (amis Uorlog tusscnen Oostennjk en Servie ALGEMEENE MOBILISEERING De lucht verduistert. — 't Is nog geen algemeene oorlog, maar 't schijnt er naartoe te gaan, — De Oostenrljkers zijn Belgrade binnengerukt. Cerucht eener Servische neerîaag. — 3e!gis verbiedt den uitvoer van peerden, vee en le vensms'ddelen. Waf nangt er in le Ut? ja, wat is er ophanden ? De toestand is niet verbeterd, op verre na niet, Gisterea morgen scheen er wat klaarte door te breken ; maar hoe meer de dag vordei'de, hoe meer zwarte wolken opdaagden. 't Is nog geen algemeene oorlog, maar 't hangt aan een zijden draadje. Onder voorwendsel dat de Oosten-rijkers zich meester hebben gemaakt van Belgrado, zijn de Russen aan 't mobiliseeren gegaan en hebben tegenover Oostenrijls. een dreigende houding aangenomen. 't Spreekt vanzelf dat Duitschland zijnen boridgenoot niet laat blootstellen aàn een overrompeling door de Russen; ook onze ûosterburen mobiliseeren, en Frankrijk volgt vaneigen. Engeland, van zijuen kant, maakt zijne vloot klaar. Dit allés, immers, hangt aaneen gelijk een klis garen. Daaruit volgt dat ook België zich te weer stelt. Men spreekt van 't binnen-roepen der klassen van 1907,1908 en 1909. 't Is nog niet beslist, voôr zoo-veel wij \veten,maar 't kan aile oogen-ilikken gebeuren. Nederland, dat zoowat in hetzelfde geval al s wij verkeert, roept zijn land-weer op. Met het oog op 's volks voeding en de noodwendigheden des legers, heeft de Belgische Regeering verboden peerden, vee, granen, meel en een reeks andere zaken, naar den vreerade uit te voeren. Die maatregel wordt, om zoo te zeggen, onmiddellijk van kracht. Om nu terug te komen tôt het ge-vaar eener algemeene ooilogsuïtbars-ting, 't is zooals met eenen zwaar-zieke : zoo lang er leven is, is er hoop. Die spreuk op den buidigen toestand toepassende' mogen we nog altijd peinzen : Zooiang Rusland den oorlog niet verklaart aan (fcostenrijk, bestaat er hoop dat eenalgemeeneEuropeesche oorlog vermeden worde. Rusland houdt dus het zweerd van Damoclès vallensgereed boven Europa's hoofd. » Verbod nog peerden, vee en voe-dingswaren naar den vreemde uiî îe voeren. Het Staatsblad van heden bevat twee koninklijko besluiten, zeggende : Art. 1. De uitvoer van paarden, met uitname van veulens, is voorloopig vei-boden langs aile zee- en landgrenzen. Art. 2. De Minister van Financien is belast met de uit.voering van dit be-sluit dat daags na zijne bekendmaking in werking zal treden. Gegeven te Laeken, den 30 Juli 1914. * Art. 1. Is voorloopig verboden, de uitvoer langs aile zee- en landgrenzen Van navermelde producten : 1° Aile soorten van vee ; 2° Tarwe, spelt, mastelein, rogge, haver in garven, in graan en in meel 3° Hooi, stroo en ander veevoeder 4° Automobielen van aile slag ei notocycletten ; 5° Smeer- en brandolie, vluchtig* >liën dienende als brandstof tôt voort jrenging van drijfkracht ; 6° Voertuigen van aile slag me lieren bespanuen ; Art. 2. De Minister van Financiën i: >elast met de uitvoering van dit beslui lat daags na zijn bekendmaking ii werking zal treden. Gegeven te Laeken, den 30 Juli 1914 Deze besluiten zijn geteekend dooi l. M. Koning Albert, en tegengetee' kend door heer Van de Vyvore, minis ter van Geldwezen, en baron de Bro^ jueville, minister van Oorlog. , De B&nknaîen Het Staatsblad van heden kondigl leze nota af : » Bij een gedeelte van 't publiek is >nrust voorgekomen voor wat betrefl let uitwisselen onzer banknoten. « Die onrust heeft niet de minstt •eden van bestaan. De weerde van hel n oraloop zijndo bankpapier is stra: ;ewaarborg, en do Nationale Bank fan België wisselt, met open winket-,en, haar banknoten tegen klinkend< nunt uit. « Zij die, bijgevolg, hun bankpapiei >nder zijn nominale weerde zoudec rerkoopen, zouden zich vrijwillig icliade berokkenen zonder dat die loenwijze uit te leggen is ». Dus, brave snullen — dat voegen wij sr bij — laat u niet op liol jagen door le praatjes van herbergproïeten oi 'an lieden met kwade inzichten, die nunt zoeken te slaan uit uwe on- îoozelheid. sombardemsnt van Belgrade Om 9 ure 's morgens opendeii de Jonavi-monitors wederom het vuur op le vesting van Belgrado. Men zag de jrojectielcn op de vesting inslaaii. He1 ("uren geschieddo langgaam, en tijdens Le kanoiinado lioorde men het geweer-.•uux bij do brug over de Save. Iederc ninuut viel een sciiot, 90 pot. van de jehoton wae raak, andero violen in lie .vater, waarsohijniijk met de bedoeling nijnen tôt ontploffing to brengen. Voordat do eerste beschieting begon iad do commandant van de Donau-îlot illo aan de manschappen op ket vlag jeschip in het Duitsch de oorlogsver darlng voorgelezen. Op het 2de soliij îiold de commandant een teespraak il îet Hongaarsck. Opdat de Croaton nie e kort zouden komern, mocht de Croa ische "Vorroeister" van de Ternes ho ;erste schot lossen. Naar het heet, moet het Servisch< lôaane-buroel afgebrand zijn, en even-;ctls de kozerne. lu de vesting is he mis der oîficieren en aan den voet vai le vesting zijn de vooorraadschuiren sterli leschadigd. De brug over de Save door de Ser-âërs vernield, moct voor de infanterie ^og bogaanbaar zijn. Eenige minuter ,'oor het in do lucht vliegen wildc najoor Podretti nog boproeven om net een kleine afdoeling de Servisch< jezetting van den kop van de brug aai lern Servischon oever te overroropolou roen de afdeeling halfweegs ^vaa, vlooj lot SarvifiC-he eind in de lucht, e»nig< OosteH arij Se»® er'irisola.e Oorlog Een Servisch so/daat den spoonveg bewakenée. — Zicht op Belgrado j passen van den majoor ai, die eehtc s met al zixn nransobapjien nogongedéei ontkwam. De verlieaen van dan vijand zij-n oi bekend. Bij het gevecht van WoenBda morg.en rijn 17 gevarogenen op de bru ^ over de Save gemaakt. • Om half vier is de beschieting opnieu1 ■ begoxmen. D'e Oostenrijkers hebben dr: dooden en eenige ge^vonden op het kiein eiland liggen. Nader wordt gemeld : Het prachtig hôtel Mosltou, in B'slgrado, eene schoo! het ministerie van financiën en een krui ) mag-azijn zijn v^oral getroffen. De b?u over de Save kan de infanterie nogrdre gen. De vesting </an Belgrado was niet ontruini Een vermeteS stukje van tie Oostenrijker Oni 4 ure 's nackts kwam een IIoi gajirschc sleepboot te Semlin aan. Toe bij zijn sleep losgemaakt had,maakteli een groote zwenking om het groote eilan vosr onder vollen stoom naar dc-n Sei vischen oover en volgde op 200 meter à stand do kust. Uit het struikgewas o den' oeveT en uit de kazematten van d vesting brak een moorddadig geweervuu over het schip les. Tôt de monitors d( zo plaats-en besohoten hadden, had me nog niets van verdedigers bemerkt.Doo t het sterke vuur op het sehip was than . het geheirn verraden, dat de vesting Be t grado nog vele verdedigers had en ni< ontruirnd v.'as. j De sleopboot vorvolgde nu zijn we| . onder het vuur van den Servische t oever. Men zag, hoe eene dichte witl L rook-ivolk een van de beide schoorstet • nen omkipto. Er kwarn rook uit h( schip, zoodat men dacht, dat het in bran geraakt was, maar het gelukte de bernai ning snel den scho!«rstèen wede" ovei ' eincl te zetten, en met een groote booj 1 maar veel langzamer, voer de boot n i om het groote eiland heen en vervoiger i naar don Oostienrijksclien oever tenu 3 Een ander sebip was haar tegemoet gi 1 gaan, doch hulp was onnoodig. Door hi • vuur van de Serviërs waren van de : man deir bsmanning 2 gedood en 1 g< i |_wond. De ve.nuctole va.art van de sleepboc bad het doel bereikt en den tegenstand« "uit zijne sohuilptaats gelokt. Verder vei liepen de morgenuren rustig. Na de overwinningsberichte-n heexschtt te Budapest groote îeestvreugde. Duizer den trokkon met fakkels door de strater Eess asa ' die ParisBa»— fâes*âa©&iï vaa e@sie groote Servisehe nederlaag Te Weenen, in ds morgenuren, kwai het bericht, dat bij Fotsa (in Herzegc wina, ruun de Drin), een gevecht ha plaa-ts gevonden, waarbij de Oostenri; kers de overwinning badden behaaid. E zouden- 600 Serviërs gedood en 2000 g< vangen genomen zijn. Aan Ooetonriji sche zijde zouden slechts 200 man g( vallon zijn. Dit benolit is echter nog ni( bevestigd. Keiser Frans-Jozef te \¥eenen Keizer Frans Jozef is onder het weei galoos gejudeh van eene menigte va Uartdortîriuiiiendeii inene&heta te Weene: aangekom.cn. De kei'zer hield tôt de froepen eene toc spraak, zeggende, dat hij vol vortxouwe: bouwde op deQ geest van het getrouw leger. Een viieger verongelukt per auto Kapitein Miller, de commandant van d Neus-îadter vlieg&fdeeling en de vooi naainsle militaire viieger, heeft op_ %ve| naar het oorlogsterrein bij Stuhhveiszet burg mer zijn auto een ongeluk gèhad en is doodalijk gevornl. Bovoorrading onder een kogelregen. — Ce eerste gewonde De Oostonrijksche infanterie hield zicl voortreffelijk. Meer dan 24 uren lang wai een Oostenrijksche compagnie op di ' Burma, het eiland voor Belgrado, aai een hevig vuur blootgesteld. Toen di manschappen gisteren afgelost werden hield de brigade-commandant een vleiend toespraak tôt hen. i Bij de brus; oyer de Save beproeidej ; een korporaal en à mfanteristen îti eea boot den kameraden op het eiland sehiet» voorraad te brengen. Door het hevige ."dur van Servische zijde werd de kor-joraal zwaar gewond. De soldaten spron-?en in het water en waadden in dm .ogelregen naar den oever. Een inwoner ■ an Semlin zwom toen de dxijvende boot ia en bracht deze met den gewonden kor-joraal naar den oever. De eerste gewonde aan Qostenrijksch-iongaarsche zijde is Josef Nerder.lui-"cant bij de pionniers. Hij heeft bij dea iaaval bij het springen van do brug eeï niet gcvaarlijke schotwond gekrogen i$ arm en schouder. B^lgraio hezet j Volgens een telegram aan de "Kolni* sche ijeituug" is Belgrado ingenoinen. Het 68ste en het 41ste régiment infan-.erie hebben het eerst Servischen bodef i uetreden. Ta!, op een 30.000 à 40.000 personèn iiad de heele bevolking van Belgrado d« stad verlaten. De burgemeester was nog in'de stad. Hij vorzocht den colonel, dio hot bovel ove; de binnentrekkende troepen had, om het '.even en de bezittingen van de vreedza-me bevolking, die in de stad gebleven was, te ontzien. Do colonol antwoordde, 4at geen enkelen niet-strijder een haar zou worden gekrenkt. Woensdag, om 12 ure, hadden de Uooten rijksch-Hongaarsche troepen aile belang» rijke punten van de stad bezet. Daarop werd de Hongaarsche krijgswet ook op Belgrado van toepassing verklaard. i Bij de inneming van Belgrado is, nnar nader wordt gemeld, het kruitinagazijn is. t de vesting Kalamigdan, in de lucht ge. r vlogcn. Voorts is de kazerne verwoest, * die tusschen die vesting en de stad ligt. In verband met de bezetting van Belgrado herinneren wij er aan, dat ds spoorvveg van Semlin door iuoerassig land in Zuid-Oostelijke richting loopt eu g over een brug van 460 meter over da Sawe ton Zuidcn van Belgrado den rech- • teroever bereikt. Iloewel de brug door » hot verdrag van Borlijn onzijdig ver- klaard was, is Servis er toe overgegaan de brug onbruikbaat- te maken. In ho» verre berekeningon van Oostenrijk hier-Q door in do war gestuurd zijn, kan mon , slechts gissen. Misschien mag men aaa nemen, dat men de verwoesting van d« r brug voorzien had en dat men dus ove» het noodige materiaal beschikte om eene hulpbrug te slaan, waarover men de j. zwaarste lasten vervoeren kan. Onge-twijfeld zullen de Serviërs de spoorlijn van belgrado naar Nisch op nog moor plaatscn verwoesten. Het aanleggen van eene hulpbrug naast de verwoeste spoor-_ brug zal vergemakkelijkt worden door . tweo eilanden in de rivier ten Zuiden van j de spoorbrug, het groote en het klein» Zigeuncr-eiland. - @e IsosaÉisag vasa Ouif-sch*- 0 ia§ssi ieyeErsoves* ïitas» Saisis Ssedrei^istg met moissBissâiie 9 Gisteren namiddag was de indruk te ; Borlijn dat Duitschland onmiddellijk de - mobilisatie uitroepen ging als antwoord , op de gedeoltelijke mobilisatie welke Rusland heeft voorgeschreven. Er waran zoîfs geruchton dat eene mobUisatie be-sloten was. 't Is oen ioos alaroi gohle-ken. Op het oogenblik dat Dutoeiilaad tôt eene mobilisatie besluit, wordt o». 1 oiiddollijk uitgovoerd. Mon verliest geee. s mtnuut tijd. De pakkec avet de rôode > plokkcrten, die do bevolking «rmee In i icennis stellen, worden opengebroken «ft > vliegensvlug vers.preid. Het hôelo Daît-, scho volk komt dan in bewegtng. s Duitschland aeeint —i het valt Ebaaoa niet te ontkennen — thans iriiiitaii* i|vo)M3^FgBœaateeien, gelijk aidera reed«-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Mechelen van 1896 tot 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes