Gazetje van Thielt

113347 0
01 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 September. Gazetje van Thielt. Geraadpleegd op 26 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348gx2c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gazet je Van Thielt. Voor God en Vaderland. FRONT : E. H. Paul De Beir, Aalmoezenier, B. 46, III Bon. 1916 September. ENGLAND : MM. E. Desutter-David & Joris Impe, Montrose, The Avenue, Camberley (Surrey). Hayman, Christy, £» Lil/r, Limited, Printers, Loudon E.C. Ons gazetje. „ Klein en vernepen is het komen uitkijken in Januari; in welbekende roode omslagen is het de "maatjes " gaan opzoeken, aan 't front in de Hospitalen, en Instructiekampen, als een trouwe vriend heeft het "goed en slecht nieuws " uit üe streek en over iedereen van ons medegedeeld... en volgens de talrijke brieven die de maatjes ons opstuurden, was het weigekomen als een brief van thuis. ...Nu, nog klein en vernepen zal het ook de vluchtelingen gaan opzoeken, en mocht het lukken zoo "alle ïhieltenaars " in een groote familie samenbrengen ; daarom beste vrienden uit Thielt, zend ons uwe adressen, en als er onder u een gelukzak is die nog nieuws uit de streek ontvangt, dat hij dan ook eens onze jongens aan het lepeltje nieuws laat smekken. Knip uit uw brief wat iedereen aanbelangt en zend het dan maar op. ...We moeten u nog iets vragen, 't Gazetje wordt nu gedrukt ten deele met soldatengeld, dus kunnen wij geene gazetjes gratis zenden, tot onzen grooten spijt, we vragen u dus enkel de kosten van drukken en verzenden te willen betalen ; en moest gij hier" of daar iets kunnen verkrijgen voor onze jongens, stuur het maar op, zij en wij zullen u dankbaar zijn. Zend alles naar Mr. E. Desutter-David, Montrose, The Avenue, Camberley, Surrey (England). Thielt bovenal ! Ik heb laatst 'nen raren droom gehad: 'k zatte sapristie in een vliegmachien boven Thieit ! ...En wat ik daar zag? Wel de groote kerke met haren spitsen toren, de Paterskerke en 't oude klooster, het HalLtorentje met zijn blijden beiaard, met stadhuis met zijn voornaam uitzicht, enz., enz. De hoogste gebouwen zag ik eerst, en ze schenen mij van ver toe te lachen, ik mag zeggen toe te spreken, doch ik heb alles goed gezien, van de statie (juist 'ne. sigarenbak), tot de Lentekoten, en van 't Kelderke tot aan t Levende Gat! Ik heb zelfs menschen bekend in de straten. Ik zag zelfs,—maar 'k en durf het bijna niet zeggen,—de hertvrien- ' dinne van een van de maatjes uit de ...straat, bezig met naaien voor de deur van haar huis. Menheer den deken wandelde in zijnen hof al zijn brevier lezen ; den apotheker Wostyn was Mietjes uit den Arend's hond aan 't plagen ; Smetje uit de Pluime stond in zijne hemdsmouwen in zijn deurgat naar ons te kijken ; Sooten uit de Kiste was aan 't razianen met Stanne Treiters ; Seppen Eeckhout, en Tjâan Thijs kwamen buiten elk met een wekedaagsche in d'hand... enz., enz., veel te lang om te vertellen. Rondom de stad was alles groen van 't gebladerte en verguld van 't rijpe koren: binnen de stad was alles stil en-vreedzaam zooals gewoonlijk, alleenlijk eenige Duitsche auto's, en wagens, en wat pruissische dikzakken in de straten. Ik zag en herkende mijn vadershuis, mijn familie en vele vrienden en kennissen : Er was iets 'dat mij ergerde: het erkennen van sommige personen die met den vijand meêheulden. en het zien van die dikkoppen die met hunne kikkersoogen ons vliegmachien hadden willen neerbliksemen. Het reisje eindigde maar als ik (in mijn droom natuurlijk), 'nen vetten dikken Duitschen gendarm of politieman, die met groote gebaren het volk "au pas gymnastique" op de markt de huizen deed binnengaan, had opgevischt met 'nen grooten haak, aan een koorde, die ik uitgesmeten had ! Of ik plezier had met dien loggen kikker die daar nu te spartelen hing tusschen hemel en aarde,... en of de Thieltenaars loegen ! Ik voor mijn paart loech zoo geweldig dat ik er van wakker schoot en de blijde reis was uit ! Hoe ik dien droom kreeg? 'k En weet het niet. Ik kan hem maar op eene manier uitleggen : omdat ik zooals iedereen zeker, toch zoo dikwijls met liefde en genegenheid aan mijne ouders en vrienden denk, omdat ik soms zoo'n aangename stonden beleef in de zoete herinneringen van ons schoon stedeken ! Ik versta uit het schrijven en spreken van velen, dat die gedachten de hefboom zijn van hun waardig gedrag, van hunne stand- vastigheid, van heel hunne doenwijze, van gansch hun huidig leven. Makkers ! ik en hebbe nooit geen gedachtgehad van te preeken en nog min van pastoorte worden, en 'k en zal het nu ook niet doen ! Een dingen wil ik u toch zeggen : laat onsallen onzen plicht doen, onzen vollen plicht,denken wij dikwijls aan "vader en moeder,aan vrouw en kinders, aan familie en vrienden, en... aan Thielt! en wij zullen mannenblijven, om de eer en de liefde van dezendie ons duurbaar zijn, om de faam van onzegeliefde geboortestad.Waiewv Uit den Lande. Alles gaat goed te Thielt : de menschen beloven hen dat het zoo wel gaat in deze droevige tijden. Joseph Van Steenkiste, uit de Kortrijkstraat, zou,.naar wij vernemen, voor 3 jaar gevangen zijn in Duitschland... kwestie van duiven ! Weet er daar iemand meer over ! Marie Cpussens is getrouwd met een zekeren Maertens. Weet er iemand of Eerw. Heer Commeyne, direkteur van 't manhuis, in Thielt gebleven is? Onder ons. t Op 9 Oogst ging René Soeriens in Steenkerke een bad gaan nemen, en verdronk niettegenstaande de reddingspogingen zijner makkers. Op zijn begraving waren er 32 Thieltsche maatjes die René naar zijne laatste rustplaats vergezelden. Zijn commandant sprak zijn lof uit: René was een moedige soldaat en een beste jongen. Zijn ziel ruste in vrede ! —Fritz Beert is erg gekwetst, en is in 't hospitaal "De Oceaan" in de Panne. Meer nieuws ontbreekt. - Orner De Vreeze, Alfred Decroix en Maurice Casaert zijn volop aau 't beieren ! —Maurice De Deurwaerder is genezen, en gaat in 't korte terug naar 't front. Victor Wille is postman in Duitschland. Ghislain De Jode is op 6 Sept. in 't huwelijksbootje getreden. Hartelijk proficiat aan 't maatje ! tAlf. D'Hooghe, van aan de Ratte, werd doodelijk getroffen op de voorposten den 10 September, des avonds juist op 't oogenblik dat de companie zou afgelost worden. Hij werd geschoten in 't hoofd, en was op den slag dood ! God^geve zijne ziel de eeuwige rust ! Verleden jaar vernam onze vriend en stadsgenoot Vital D'Hoop, 13. 47, oe batterij, 't overlijden zijne vaders, Constant, gewezen baas uit Batavia, nu woonachtig aan de tramstatie. Een nieuwe slag treft hem nu : zijne vrouw, Celia Coppens, is den 26-6-'i6 overleden na eene ziekte van 2 maanden. Hun kindje wordt bij de familie bezorgd. We bieden aan Vital in naam van al de maatjes onze innigste gevoelens van deelneming, en beloven de duurbare overledene in onze gebeden indachtig te zijn, en voor hem moed en sterkte te vragen om die droevige beproeving als man te kunnen verdragen. E. H. Paul De Beir zal op Donderdag 5 Oktober, om 10 uur, een plechtige dienst doen tot zielelafenis der beide overledenen. Al de maatjes die kunnen tegenwoordig zijn, zullen dat liefdebewijs aan Vital D'Hoop niet willen weigeren. Doodsanetjes zullen uitgedeeld worden. Een kruiske op ons graf. Niemand onder u die zonder kruis zou willen begraven worden. Daarom, beste maatjes, is uwe handelwijze zoo schoon, vansamen voor zooveel het mogelijk is, eenkruiske te planten op het graf van uwe gesneuvelde stadsgenooten. Zorg, dat moedereens een kruiske vinde op 't graf van haargesneuveld kind. ...Maar zorg, oh! zorg ookbeste vrienden, dat hunne namen en de plaatswaar zij vielen voor 't Vaderland, er op telezen staan, in de taal die onze moedersspreken, en niet in een vreemde taal diemeerendeel van onze menschen niet verstaan.Zorg, dat moeder het graf van haar gesneuveld kind kan vinden, en kan verstaan wat erop 't laatste kruiske van haar kind te lezenstaat.Thieltenaas. Ter Beevaart. I.angs de groote breede baan Naar het eeuwenhoude kruis, Zou 't moederke "beevaart" gaan. Spijts de schildwacht van den Pruis. Halt ! klinkt 't ruwe barsche woord, Niemand stapt hier verder meer. —Uw volk heeft mijn zoon vermoord, Voor hem bid ik nu den Heer. 't Groote sture krijgersoog Nu ook vol van tranen kwam, Zijn moeder was ook daar hoog, Dagen reeds, als hij 't vernam Vlaamsen moederke weend' en bad Voor haar met eer gevallen kind, Deutsche krijgers oog werd nat Om moeder die hij nooit meer vindt. Bevend nam hij het bij d'hand, Kn bracht het bij het kruis... 't Vrouwke bad geknield in 't zand Bij 't waakzaam ooge van den Pruis. Piot. Uit de Brieven. Ge zoudt de mannen moeten zien optrekken, met hun honden (in mijne compagnie zijn er maar een tiental, bijna een per escadron) om ratten te pakken. Ze zijn pas in den tranchée of 't gaat er van kss-kss, zoek ze, pak ze, apporte ! Andere hebben liever een mignonettje of een poesje : hoeveel er reeds zijn weet ik zelf niet, maar er zijn er zeker een peleton, zonder de kleintjes te tellen (Saiel Dierickx zou zeker zijn handen wrijven). Ze nemen ze onder den arm, of in hunnen ransel of besatse. Helen daarbij : eksters, meerlaans, puiden en andere springdiertjes : vlooien, luizen, ratten, muizen, eiï 't is 'nen heelen dierentuin. J. V. D. V. Thieltsche Lachedingen van rond den heerd. Direkteur Beernaert's schoole was gedaan, en de jongens kwamen al hotsebotsen de Kromme Wal opgeloopen. In d'ïeperstrate wandelde daar een garde op zijn gemakskes weg en weef! Een van de kleinste jongens trok er naar toe met zijn handjes in zijn zakken... Garde, hoe laat is 't? Elven half, manneke ! Ewel ! als 't twaalve is meugd'je mijnkloeffen kussen. Ah ! gie snotter, zei de garde, en hijachter dat manneke. 't Moest nu percies wel lukken : smed Bourgeois was juist bezig Lady Braeleveldt's deur te vermaken, en hij zag de garde alzoo loópen : Ei ! garde, moe je'r nog zijn da ! Ja 'k Merdji Bourgeois ! Die snotterzegt dat ik zijn kloeffen mag kussen als't twaalve is ! Wel dan moe je nog niet haasten vent '. 't is nog maar elven half ! Maatjes, weet ge 't nog van die vliegweek of liegweek in Thielt, van die vlieger die niet zou vliegen, niet kon "opgaan"; wel daar zal ik u eens wat van vertellen : M. Wostyn den apotheker van op de markt, stond, aan 't hoofd van die feeste die gegeven was om geld in te zamelen voor de Missionarissen in de Congo ; en natuurlijk als ze zagen dat het niet en lukte, waren ze allemaal niet wel gezind. Op zekeren dag kwam er daar een jongentje in de winkel van Mr. Wostyn... Menheere hebt gij pillen voor "af" tegaan? Ja'ak manneke. Hoeveel moe j'er hebben, voor 'nen dikken? Nee Menheere, 't en is maar om tevragen als gij altemets geen pillen hebt om"op" te gaan ! ...En 't was best dat 't manneke den winkel uit was eer dat Menheer den apotheker uit zijn toog was !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes