Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten Burcht, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Zwijndrecht: nieuws- en annoncenblad

2040 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Maart. Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten Burcht, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Zwijndrecht: nieuws- en annoncenblad. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8sp0s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS en van het kanton bestaande uit de (iemeenten Burght, Galloo, Doel, Kieldreckt, Melsele, Verrebroeck & Zwijndreeht. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD. Dit blad verschijnt geregeld aile Zaterdagen. Aboîinementea kunnen het hoelejaar door DRUKKErJuI TGEVER AANKONDIGINGEN : 20 centiemen per drukregel. RECHTERLIJKE EERHEB8TEL- genomen worden bij den drukker-uitgever. Abonnementspnjs, voorat betaaibaar per jaar : LING 50 centiemen per regel. RECLAMEN, enz. 1 fr. per regel. Aankondigingen brieven e>i voor de Gemeente 2,60 fr. F ranco per post yoor geheel Belgie fr. 3,25voor tiet bmtenland STR.YBOL1-VAN HOEYLiANOT correspondentien, moeten voor den Vrijdag middag ter drukkery besteld worden.— Aile fr. 5,o0. Het recht, annoncen of artikejen te weigeren, îs voorbehouden. ingezondene stukken moeten geteekend zijn door den schrr^ar. — D6 strengste geheirn- Bnkele nummers î> centieraen. VRACENESTRAAT, N° 6. houding wordt ge-waarborgd. Beveren-Waas, 21 Meert 1914. Wekslijksche Almanak. Maand Meert. Zondag 22. — 4llen Zondag in den Vasten : Lcelaie. ■— H Ca.tha.rina van Genuaweduwe. Oeboren«in 1447 uit eene der adellijkste fami-liën van Genua, werd zij tijdens haar huwelijks-leven duor eene bovennatuurlijke bekeering be-gnnstigd. Van dit oogenblik (1474; werd zij een der verhevenste voorbeelden van liefde en zelf-opoffering. waarvan de gasthuizen harergeboor-testad het verheven tooneel werden. Nooit maak-te ïij deel eener geestelijke orde. Haar werden 00k wonderdare werken toegesohreven : deze. waaronder de « Verhandeling over het Vage-vuur >1 zeer belangrijk is. werden echter eerst na hare dood samengesteld volgens zekere harer veropenbaringen tijdens hare langdurige ziekte opgenomen. Zij stierf in grooten roem in 1510. Maandag 23. — H. Clemens Maria Hofbauer, belyder uit de Congregatie van den Allerheilig-sten Verlosser, werd in de XIX0 eeuw de ijverige navolger van den H. Alphonsus van Liguori en was de groote apostel die de verspreiding der Redemptoristen overgansch Iiuropa bewerkte. De stad Weenen was vooral het tooneel van zijn onverdroten apostolaat in den geest zijner orde. Hij stierf heilig in 1820. Dinsdag 24 — H. Pelagia, boetelinge, leefde in de stad Antiochië in de III" eeuw. Zij schit-terde er eerst door hare rijkdommen en haar losbandig leven ; maar later, wonderbaar be-keerd, leefde zij er als een ongeërenaard voor-beeld van hoetveerdigheid en deugd. Wobnsdag 25. — Onze Lieve Vrouw Bood-schap : de Engel Gabriel verkondigd aan de H. Maagd het mysterie der Menschwording van Christus. Dit feest was in vroegere eeuwen door zijne beteekenis aïs een der grootste beschouwd : immers op dezen dag begon het burgerlijk jaar. Donderdag 26. — H. Joannes Damascenus of Chrysorrhoaa, (Gulden stroom, alzoo bijge-naanid om zijne uitnernende welsprekendhpid) is een KerlUeeraar uit hetOosten. Begaafd met eene buitengewone wetenschap en veriicht aan-gaande de verhevenste vraagstukken der God-geleerdheid, verwierf hij eenen onvergankelij-ken room in de H. Kerk door zijne Schriften en zijne heldhaftige verdediging tegen lîeizer Léo den Isauriër, den Beeldstormer, van deu oere-dienst der H. Maagd en der heiligenbeelden. Hij werd ve.oordeeld de rechterband afgehou-wen te worden : een mirakel, door de voorspraak der H. Maagd verwekt, behield hem eehter het gebruik der hand. Hij vervulde eenen grooten roi op de 6° Algemeene Kerkvergadering, de 3« te Constantinopel. S" eeuw. Vrijdag 27. — Vrijdag in de 4° week in den Vasten : Feest van het Kostbaar Bloed van O. H. J.'C. Zaterdag 28. —• H. Joannes Capistramus, belijder uit de Orde van den H. Franciscus van Assisië, had eene buitengewone godsvrueht tôt den H. Naam Jezu en tôt de H. Maagd. Hij verwierf hierdoor een grooten roem. Op verzoek van Paus Caliixtus 111, wien hij den inval der Turken voorspeld had, predikte hij met glorie-ryken uitslag in 1455 eene kruisvaart tegen den Sultan Mahoined II die Weenen en Rome be-dreeg. Hij zelf leidde triomfantelijk het leger des Gekruisten tôt onder de muren van Belgrado en versloeg er de Halve Maan in 1456, dank den moed van den Hongaar Jai> Hunyadi, wat voor altijd den Turken belette, verder Europa in te rukken. Hij stierf in 1470. Maan : 26n Meert N. M. om 13 u. 09 m. — Bij dit nummer behoort een BIJ-VOEGSEL.Geen centiem voor een Oorlogsvloot ! De Minister van Oorlog snijdt den liberalen den pas af voor meer- dere militaristische uitgaven. De Liberalen, de Socialisten uiet min-der, verwijten de Regeering dat zij er toe overgegaan is belangrijke legeruitbrei-dingen daar tè stellen. Vooral in den ko-menden kiesstrijd zal het daarover een echt gezaag zijn. Onze tegenstrevers we-ten zeker zoo goed als wij, dat de laatste uitbreiding eene noodzakelijkheid was, die ons van buiten af, door de groote Mo-gendheden, opgedrongen werd in het belang der onzijdigheid van ons land. De liberalen hebben er echter een hand-je van om de verdrukte onschuld te spelen. Zijn het niet altijd zij geweest die de meest mogelijke uitbreiding wilden geven aan bet leger ? Hunne pers heeft dag en nacht geroepen oin leger-uitbreiding en nu het door veranderde omstandigheden moest geschieden, nu zijn ze anti-vader-landschlievend genoeg om zich er tegen te verklare'n. Hier spelen ze de roi van den dief die. door de politie achtervolgd, zelf begint te roepen « Houdt den diof » en zoodoende aan het oordeel wil ontsuap-pen.* ^ * Het stokpaardje der liberalen werd se-dert eenigeti tijd op eene nieuwe wijze bereden. Er moest een oorlogsvloot ko-men. Van tijd tôt tijd werd het liedje in hunne pers opg:erakel<l en de lof van zulk een vloot bezongen. Wat zouden wij er mede kunnen doen ? Niets, niernendal ! Indien wij er mede zouden beginnen, dan zou dit enkel als uitslag kunnen geven, dat wij voor eltelijke honderden mil-lioenen sch"pen met veel inarisehappen en offlcieren zouden hebben, waarmede wij in tijd van oorlog tegen de reuzen-schepen der eerste rang Mogendheden niets zouden kunnen uitvoeren. Als Mogendheid zijn wij te klein, om ons de weelde eener vloot te veroorloven, waarvan de uitslagen enkel maar zicht-baar zouden zijn op de brieven der lasten-betalers.Indien wij slechts zien naar de vloot onzer Noordorburen, naar Nederland, dan valt het ons niet moeilijk vast te stellen, dat zulk een vloot een blok aan het been eener kleine r,atie is. De oorlogscheepvaai't ondergaat van dag lot dag ernstige veranderingen, wil men, een oorlogsvloot bezitten die strijd-waarde bezit, dan zou men, in verband daarmede 00k van dag tôt dag de inrich-ting moeten veranderen ten koste van veel geld ; doet men dit laatste niet en h'ôt is voor kleinere Mogendheden onmo-gelijli dit te doen, dan bezit men eene vloot die, als het er op aankomt, voor geen centiem gevechtswaarde bezit. * * * De Heer Minister van Oorlog, Baron de Broqueville, heeft een dezer dagen eene verklaring gedaan die de liberale milita-risten voor goed den pas afgesneden heeft. Hij verklaarde aan de middenafdeeling der Kamer, die de begrooting van Oorlog onderzoekt: » De Regeering is beslist vijandig « aan het inrichten eener oorlogsma-« rine Naar mijne meening is dcrgelijke " inrichting niet te wettigen, noch voor « het verdedigen der kust en de stroomen, « noch voor het handhaven der betrek-« kingen tusschen België met zijne « Kolonie. Het ware in de oogen der Re-« geering. een zwaren en nutteloos kost-« baron inisslag begaan het land aan te <- zetten tôt het inrichten eener oorlogs-" vloot. •> De Minister sprak hier namens de Regeering. De twijfel die hier en daar be-stond, dank zij de rumoerverwekkende tijdingen der liberale gazetten, /al nu voor goed opgeheven zijn. Wij zijn tôt elk offer geneigd, verplicht. indien de veilighcid des lands dit vraagt ; evenwol millioenen uit te geven zonder eenig praktisch nut, zouden wij zotten-werk noemen en kan enkel opkomen in heL brein van liberale warhoofden. Wij blijven zeggen : geen centiem te geven ten onnutte van het leger en zeker nooit voor een oorlogsvloot. Onze gekozenen zijn en blijven : anti-militaristen iu den goeden zin des woords en zulks in overeenstemmiug met hunne katholieke kiezers. Bericht. Naar aanleidiug van een mondelings on-derhoud, dat wij een dezer dagen met den Heer Volksvertegenwoordiger Dr. Van de Perre hadden, hebben wij in gemeen overleg besloten onze polemiek over « De Vlaamsche amendementen » te staken. Op één punt wenschen wij echter nog eene nadere verklaring af te leggen. Het is ons namelijk nooit in het hoofd geko-men de Heeren Van Gauwelaert, Van de Perre oî Hendrickx te verdenken alsof een van hen de schrijver was der naam-looze brieven die den Heer Jan Nobels werden toegezonden, Zij staan te hoog om dergelijke geineene strijdmiddelen te be-zigen en keuren deze evenals wij, ernstig af. De Beversche tram. Zôô noemen wij liefst de belangrijke tramlijnen die te Beveren, hoofdplaats van ons kanton moeten samenloopen namelijk komende van Doel, van St Annpke, van Gruybeke, van St. Gillis. Het kanton Beveren is zekerwel een voornaam, een volkrijk, en een nijverheidsvol kanton, om toch eindelijk het zoolang verlangde vervoer middel te krijgen : den tram, Er heerscht dan 00k eene algemeene voldoe-ning bij burger en boer, maar die voldoe-ning wordt spijtig genoeg bij sommigen ver^ald door twijfel ; 't is kiezing, ziet ge, en de libéra-socio roept zoo hard : wij krijgen weer eenen... kiestram. Luistert eens vrienden : De tram was van 't Goevernement al lang loegestaan dank onze Waassche vertegenwoording, maar, de gemeentei: zelf waren niet lot akkoord. en Zwijndreeht weigerde mee te doen. Over eenige dagen nu, had eene nieuwe vergadering plaats te Beveren van al de heeren Burgemeesters der be-langhebbende gemeen ten. Na weer gewichtige besprekingen werd er aldaar beslist : Ie Het aandeel van Zwijndreeht, zijnde 138,000 frs, zal in verhouding verdeeld i-n gedragen worden door de andere genieen-ten Beveren, Haesdonck, Galloo en Doel. 2e Het aandeel van Melsele zal gedragen worden door de gemeente Beveren. J ■; v ' I 3e Het aandeel van Gruybeke wordt 00k overgenomen en gedragen door Beveren.Zoodus zal Beveren behalve zijne ?e-rneenzame tusschenkonist van 200,000 fr, nog op zich nemen 29,0 <0 fr. voor Zwijndreeht en 45.000 fr. vuor Melsele en Gruybeke. Zoo komen er 31,0®' fr. bij het aandeel van Galloo zijnde 110,000 fr. Voor Doel 15.000 fr. bij de 51.000 fr. Voor Haesdonck 18.000 fr. bij de 62.000 fr Wij willen hier nu niet redetwisten over de houding der ontiioudende geroeen-ten, wij bestatigen enk.'l met de hoogste voldoening dat wij niettogenstaande ernstige moeilijkheden, toch den verlangden train zullen krijgen, dank de overeen-stemmende werking der heeren burgemeesters : Van Raemdonck, Van Hove Edm., Aps Jan, Boeye! van den heer Bel-paire, afgevaardigde van de Trammaat-schappij, den heer de la Kethulle de Ry-hove, provincieraadslid en de heeren sclie-penen van Beveren Lesseliers en Verhaert Ieders aandeel der bijlredende gemeen-ten is dus vermeerderd. maar dat zal, dat kan ons niet àfschrikken, ingezien de me-nigvuldige economische voordeelen die het algeir.een er uit putten zal : .hoe kunnen nijverheid en handel bloeien zonder vol-doende verkeermiddelen ? Doel is fier over zijnen tram naar Kiel-drecht-S' Niklaas ; die heeft 00k geld ge-kost ; de eerste jaren bracht het geldaan-deel niets op, maar thans komt er reeds intrest van, en die van jaar tôt jaar stijgt in buitengewone verhouding. De tramkwestie is dus een nieuw tijd-perk ingetreden, ditmaril van leven en vooruitgang, zoodat wij welhaast zullen vernemen, dat het ree s bestaande plan zal uitgevoerd wordei> ; r, zullen wij hin-nen een paar jaren l>gA3b wereld zijn in-gelijfd tôt bloei van onze fandbouwnijvcr-heid en handel en het welzijn van 't algemeene Waasland, Vertakking Vracene St. Gillis. Wanneer de lijn Doel-Beveren-Antwcr-pen zal gelegd zijn, zal eene vertakking onze schoone gemeenten van Vracene en S' Gillis met Beveren verbinden. De heeren Verstockt en Busschots Burgemeesters dier dorpen, waren 00k op de vergadering te Beveren en alhoewel de langste tocht der spoorlijn op Vracenegrond zal liggen, toch zullen beide gemeenten een gelijkelijk aandeel in de lijn betalen. Die vertakking zal onze tramlijn doen wirmen in belang en een nieuwe bron van voordeel zijn. immers zij zal eene bevoi-king van 10,000 zielen bedienen in twee nijvervolle gemeenten. Nogmaals herhaald, wij zijn verlieugd over dat blijde nieuws, en wij vertolken hier van onze bevolking de innigste en eerbiedigste dankbaarheid jegens onze noeste werkers en bestuurders. X WRI.ÏE TRIBUUJÏ. Beveren, St-Jozefsdag 1914. Heer Uitgever, Met belangstellingen dankbaarheid heb ik in uw geacht blad der vorige week, het artikel gelezen « Goed Nieuws. « Ik ben getroflen over de schoone wijze waarop onze hooggeachte Burgemeester, heer Van Raemdonck, de moeilijkheden van het tramvraagstuk heeft weten op te lossen, ja, dat hij heeft weten te bewer-ken dat 00k Vracene en St-Gillis-Waas thans met onze gemeente verbonden willen worden. De tram zal voor onze nijvere nering-doeners een groot voordeel aanbrengen ; handel en nijverheid zullen er door uitge-breid worden en een nieuw, verjongd leven brengen. Nog eenige jaren en Beveren zal op gebied van handel die plaats innemen, waarop het als een der voor-naamste gemeenten van Waasland recht heeft. Door betere verbindingen zal er meer bezoek van den buiten komen ; de winkeliers zullen, door meer koopkracht, hunne magazijnen van nog mimer keuze voorzien en als de menschen dan den raad van Tante Mie volgen en niet naar de groote steden gaan om hunne inkoopeu te doen, dan zullen wij hier ailes zien bloeien en groeien op een wijze zooals het nog ni ht mer geschied is. Ik geloof dan 00k de tolk van aile wel-denkende menschen te zijn, indien ik hier in het openbaar hulde breng aan den heer Burgemeester, aan rien weledelon heer de la Kethulle de Ryhove, Provincieraadslid en aan de heeren Schepenen Verhaert en Lesseliers. Zij alleu hebben, onder leiding van onzen Burgemeester, het tramvraagstuk vooruit weten te brengfn en de Gemeentenaren verwachten dat de heeren van den Raad het College zullen volgen door de ontworpen overeenkom- > sten goed te keuren. Ik hoop dat er nog vele jaren een « Van Raemdonck » aan het hoofd onzer .Gemeente zal blijven staan ; ik ben over-tuigri dat zulks altijd in het belang van Beveren zal zijn. Onder aanbieding mijner eerbiedige groeten. Een Bevernaar. De verbinding tusschen Vlaainscli-Koofd es Antwerp. Belangrijke mededeelingen van Minister Paul Segers. Dat onze Regeering niet stil zit, zeker niet iu het bestudeeren der zoo belangrijke kweslie van rie Scheldeoevers-verbin-ding. is een dezer dagen nog eens duidelijk uitgi'konien. In antwoord op eene vraag der middenafdeeling uit. de Kamer, heeft de Minister van Zeewezen. heer Paul Segers, verkla-ringen aL'elegd, hoe hij het programma zal uitvoeren dat hij opgemaakt heeft om de bestaande verbindingen te verbeteren. Zoodra de bijna voltooid zijnde werken der vlotbrug in gebruik genomen worden, zal dit niet nalaten de lading en ontsche-ping te Sint-Anne aanmerkelijk te be-spoedigen.Verder zal hij een nieuwen dienst inrichten voor het vervoer van personen. Deze zal worden yedaan door kleine boo-ten die, natuurlijk, den ovei tocht rapper zullen doen dan de tegenwoordig'e sche-pen. Voor dit doel zullen zeven stoom-booten besteld worden, waarvan er einde Juli reeds drie in dienst zuilen komen. Zij zullen ongeveer23 in. lang en 5 m. breed zijn ; aan boord zal er plaats zijn voor 200 zittend'e'en 50 tôt 100 staande menschen. De drie eerste booten zullen enkel dienst doen tusschen St-Anne en dç Suikerrui ; de vier andere zullen deze verrichten tusschen de Statie Antwerpen-Waas-VI. Hoofd en Tolhuis. Het zal dan niet meer noodig zijn om steeds van de Waas-statie te vertrekken, oindat men dan van al de punten met de reiskaarten zal kunnen inedevaren. De bestaande zoogenaamde St-Anne-kensbooten zullen veranderd worden op-dat er meer plaatsen komen voor rij- en voertuigen. Eindelijk zal de nieuwe te bouwen boot zoodanig ingericht worden, dat zij bijna geheel dienstig zal zijn voor het overzetten van voertuigen. * * Men ziet dus, de Katholieke Regeering doet ailes wat maar mogelijk is om de verbindingnaar Antwerpen voor de Waas-landers te verbeteren. In afwachting van het tunnel-vraagstuk dat thans ijverig in onderzoek is, wil bet gouvernement ons helpen 0111 j'eeds nu te genieten van deze vèrbeterde verbinding. De Katholieken van Waasland zullen hiervoor dankbaar zijn, en het bewijs daarvan leveren, door eene schitterende herkiezing hunner Katholieke Volksver-tegenwoordigers.Zondag'praatje. Taute Mie en Sabina. Tante Mie. — Ge ziet er niet wel gezind nit vandaag, Sahina ; dat is zeker met de meertsche buien? 'ne inensch kan toch met zoo een hon-denweer geen kermiswezen aandoen, niet waar 1 Sabina. — t Is het weer van Onzen Lieven Heer, Tante Mie : daar k'jnnen de menschen niets aan verbeteren. Tante Mie. — Dat is waar, gebuurvrouw. Als het maar geen straiïen zijn van den Hemel ; want de menschen zijn toch zoo boos op onze dagen ; 't zijn al moorden en schelmerijen dat men in <ie gazetten leesr : 't is orn or het kieken-vleesch van te kcijgen. Sahina. — ]in als men nàgaat wat in andere streken van de wereld geheurt, dan moeten wy nog zeggen dat wij hier in 't landeken van be-lofte wonen. Hebt ge in de « Gazet van Beveren « den brief gelezen van Mer Bermijn aan den uitgever der Gazet ? Tante Mie. — Ja 'k, Sabina; zie, of ge rfiij gelooft of met, ik heb er al drij keeren van ge-droornd van dees week. Het is een schandevoor 't mensohdorn hoe men ginder in Mongolie die kleine onschuldige bloedjes van kinderen weg-werpt en doodmartelt ; een wild dier zou zoo niet handelen met zijn jongskens als die Mongo-len met hunne kinderen. Sabina Die missionnarissen, gelijk Msr Bermijn, komen toch iets tegen in hun leven, Tante Mie. — Wij mogen fier zijn dat ons Waasland zulke felle mannen heelt voortge-bracht.Sabina, — Schrijft hij niet dat hij 3000 wees-kinderen t,e onderhouden heeft? Tante Mie. — Ja, en hij zou nog meer kunnen doen, had hij maar geld om verlatene wees-kinderen af te koopen, en de afgekochte te onderhouden. Daaiom kan het werk van de Voort-planling des Geloofs en bijzonderlijt het werk der II. Kiiulsheid niet genoeg aangeprezen worden ; elke aaimoes dat wij aan dit werk geven zal een perel zijn aan onze kroon in den Heine! ; én de ieveraars en leveraars'ers van dat ver-dienstelijk werk verdienen in den Hemel eene plaats van eersten rang. Sabina. — Al mijne kinderen, ik heb er acht, zijn daar ingeschreven : vijf centiemen per maand, dat is toch maar eene kleinigheid. Dat leert hun sparen en goede werken ondersteunen. Tante Mie. — Bravo, gebuurvrouw, dat is ehristelijk gesproken en wijs gehandeld. Onze Lieve Heer zal u zegenen : gij zult later voldoening hebben van uwe kinderen. Sabina. — 1k hoop het, Tante Mie ; iemand die acht kinders heeft, gelijk ik, moet dikwijls • nog al haar op zijn tanden hebben om daar orde in te houden. Tante Mie. — Gij slaat toch uwe kinderen niet, niet waar Satiina ! want dat is een slecht systeem, men slaat er het goed uit. Een vader en eene moeder moeten zich met hunne oogen doen gehoorz'imen. Sabina. — Dat is zoo 00k : ik heb nog de eerste lap te geven aan mijne kinderen, maar ik spaar ze toch niet als zij eene straf verdienen. Daar, over een haif uur, heb ik mij nog moeten kwaad rnaken in rnijn Carlientje, en ik denk dat zij de les wel zal ont houden. Tante Mie. ■— Ah ! ik dacht bet wel dater iets gebeurd was, want ge zaagt er nog vies uit als ik u aansprak. Wat had ze toch zoo erg mis-daan ? Carlientje is immers een braaf kind, ze doet altijd boodschappen voor mij, ze is toch zoo beleefd, zoo rechtzinnig en gedienstig, 't is gelijk een klein vrouwken. Sabina. — Verbeeld u. Tante Mie, dat ik haar hevolen had na den noen de sehotels te wasschen Alhoewel nog maar negen jaar, doet ze dat zoo purfekt goed, dat ik het niet beter zou kunnen, en dat is voor mij 'ne grooten afslag op mijn werk. Tante Mie. — Ge hebt wel gelijk, vrouwlief, van de kinderen van jongsaf aan 't werk te zetten : 't is beter dan ze op straat te laten loopen. Sabina. — Welnu, daar komt ze opeens bij mij geloopen, bevend en bleek als de dood : " Moeder, zegt ze, ik heb er gehesl zeker niet kunnen aan doen. ge moogt niet kwaad zijn, maar ik heb een telloor gebroken. » Tante Mie. — Och arme ! Sabina. — Zie, ik was ineens zoo kwaad dat ik mij moest inhouden of ik zou haar eene ferme oorveeg gegeven hebben ; maar gelijk ik u ze?de, dat doe ik nooit. Tante Mie. — Gij hebt dus overwonnen, dat is wel ; het kind had er toch 00k geene sehuld in : die de sehotels niet wasent kan 00k geene breken. Sabina. — Ze moeten maar leeren voorzichtig zijn. Daarom heb ik haar auiiston U een kruis-gebed doen lezen op h.ire bioote knieë i en dan voorgeheel den namiiidag naarboven gezonden. Ze zal het wel onthoiitlen. Tante Mie. — Ik vrees 00k dat zo het zal ont-houden ; rnaar neem het niet kwalijk, Sabina, gij hebt hier gansch verkeerd gehandeld. Gij hebt eene dubhele fout hedreven Sabina. — Hoe dat. als 'r u belieft? Tante Mie. — Maak u niet kwaad, als 'tu belieft. en zend mij 00k maar niet naar boven. — Vooreerst dient gij te weten dat het eene ver-keerde straf is van de kinderen te doen bidden als zij iets misdaan hebben. Men stelt aldus aan de kinderen het gebed voor als iets onaange-naams, iets hatelijks, en men geeft hun alzoo eenen afkeer van het gebed. 't Is even gelijk de ouders die hunne kleine kinderen bedreigen van ze naar de school te zenden als zij stout zijn : zij geven hun aldus een tegenzin een afschrik van de school. Beter ware het aan de kinderen te zeggen : « Als gij braaf zijt, moogt gij naar de school gaan. » Sabina. - Gij hebt gelijk ; maar ik had ge-rneend wel te doen. Tante Mie. — Ten tweede, voor dat ongeluk waaraan uw kind geene schuld heeft, en dat het u zoo eenvoudig, rechtzinnig en vertrouwelyk komt verklaren, legt gij haar die groote straf op : een kruisgebed en een lialven dag gevang. Sabina. — 't Is waar, de straf was misschien wat overdreven. Tante Mie. — Er moest in 't geheel geene straf opgelegd worden. vermits er geene vrij-willige font hestond. Weet ge wat Ca lientje zal gedacht hebben ? Sabina. — Dat zij in 't vervolg voorzichtiger zal zijn. Tante Mie. — Neen ; zij zal denken ; « 't Is goed moeder, in 't vervolg zal ik gelijk de an-deie kijuieren op de straat gaan spelen in plaats van sehotels te wasschen ; en als gij mij verplicht te werken, zal ik, wanneer ik nog iets breek, z:>o zot met meer zijn van u dat te koinen zeggen. .. Sabina. — Ja maar... Tante Mie — 't Is zoo. Met alzoo te handelen gelijk gij gehandeld hebt, zult gij uw kind een tegenzin van het werk inboezemen. en gij zult haar de eenvoudige rechtzinnigheid aflereen. Sabina. — Dank, Tante Mie, voor uwe goede les. Het spijt mij dat ik zoo verre niet gedacht heb. Wat gebeurd is, is gebeurd ; in 't vervolg 1 zal ik voorzichtiger en verstandiger te werll gaan. — Tôt ziens ! Vruchien van liât âiilic!eriea!isme ! Fi'a 11 s°ï | E-i s Ke<loï5|ï<.e Eenige revolverschoten hebben Europa in beroering gezet. De zoogezegde vroiuv van een Minister, — zij was eenmaal en hij reeds tweemaal gesch ideu — heeft een dagbladschrijver gedood. Zij wilde hierdoor openbaarmaking voorkomen van geschriften die volgens haar, particulière zaken behandelden, doch die inderdaad de bewijzen inhielden e>jner schromelijke knoeierij van antikatholieke grootwaar-digheidsbekleeders.Deze grove zaak heeft ons de golegen-heid vcrschaft een klein tipjo op te hch-ten van den sluier. waarachter het diep zede'fijk verval van Frankrijk verborgen zit. Frankrijk, het land waar eene Jeanne d'Arc eu eene Bernadette Sorbourous het levensticht aanschouwden ; dit eertijds door God begenadigdo land, ligt thans te zuchte.n en te kreunen onder den druk van het ongedierte d.it men onzedelijk-heid noemt. Regeerders van het volk die in on.ucht ZONDAG 22 MEERT 1914. 31e JAARGANG. - iNr 32.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes