Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen

530 0
19 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 Augustus. Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wd3pv6c478/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gazette van Brugge Woensdag 19 Augustuç. Men is in afwachting — van groot nieuws. MisschieD dat, op dezen oogenblik, de varwachte botsiog plaats heeft. Door de manier waarop de duitsche overweldiger in België onthaald werd, is hij voorzichtiger geworden. Hij heeft zijne krachten trachten te herstellen en er cieuwe bijeenver-zameld. Met io tegen i had hij nog niet genoeg. Nuis hij misschien 20 tegen 1 — in België. Maar nu zal de Duitscher den Belg alleen over het lijf niet loopen. Nu zija de Franschen daar, — nevens de Belgen. Men ziet het aan het gevecht van Dinant. De Engelschen hebben 00k vost aan wal gezet, en moeten nu zeker wel zijn waar men ze verwacht. België had het, tôt nu toe, al alleene moeten doen. 't Heeft zich met roem j bedekt in dezen ongelijken strijd. De taak van het Belgisch leger is nog niet voltrokken. Maar nu zal het hel-pers hebben. Wat er 00k gebeure, Belgen, blijft kalm en betrouwvol ! POSTDIENST. Ten gevolge van den staat van oorlog werd de gewoce postdienst, voor brie-vén en gazetten onder band, opgeschorst van zondag tôt gisteren dinsdag avond. Alleen de inschrijvers op de post, voor wat de dagbladen aangaat, werden be-diend. Het postbestuur kan nog ver- plicht zijn zulke maatregelen te nemen. + De regeering vertrekt naar Ântwerpen. Dat deze tijdiag niemand oaistellcn ; er be-staat geene redçn toe. In tegenstrijd met den wensch van den wet-gever van 1859, is de regesring te Brussel ge-bleven, gedurende het eerste deel van den » oorlog, îijdens hetwelk ons leger alleen tegen-ovcr den vijand stond. Nu dat de bevrieade legers op ons groadge-bied zijn, heeft dtf regesriag geoordeeld dat zij zonder hinder naar Antwerpen kan vertrekken, overeeastemmend den wil van de wetgevers, die de groote versterkte stelliag gemaakt hebben.Het is niei omdat de toestand erger is dat de regeering de hoofdstad verlaat, verre van daar : onze heldhaftige troepen hflbbsn niauwe over-wiaaingen behaald, en te Dinant hsbbsn de franschea een zrgepraal aan te teekenen. Maar daar het noodig is dat de overbrangicg regalmatig geschiede en ds hoogere Staats-diecstsn niet in 't minst onderbroken worden, heeft de regaering best gevonden de diensten der fwschillende mioisteriën zonder overhaas-ting aasr Antwerpsn over te brsngen. Terwijl hunne familiëa in de hoofdstad blijven, zullen verscheidene ministcrs onder ander MM. de Brc que villa, Van de Vyvers en Davignont® Antwerpen verblijven waar de diensten van den oorlog bâter op hunne plaats zullen ziia. De koninklijke familie. Een wensch van de regesring inwilligend, zijn de koningin en de koninklijke kindersiî, maandag ten 3 ur« 17, eveueens uit Brussel naar ; Antwerpsn vertrokkea, waar zij het Paleis van de Meir zuileu betrekkea. De diensten van het j Paleis blij ven te Brussel, en de koeiag blijft bij S onze wakkere soldatea. i Staatsministers. : Op vsrzoek van de regeerisg, zullen rerschei-j dene staatsministers, namelijk daze die tôt d# [ oppositie bshooîsn, zich 00k voorloopig te Antwerpen vestigsn. Het gevecht te Dinant. — De Duit-scherslijden zware verliezen. Ziehier nadere bijzotiderheden over het gevecht dat zaterdag lusschsn Dinant en Naman heeft plaats gehad. Het gevacht begon otn 6 ure 's morgsnds. De inwoners der stad werden door kanongeschut uit huanen siaap gew#ki. Het waren duitsche batterijen, die tôt op esruge kilometers van Dinant geraakt wareu. Na twee uren waren franschen m duitschér» in aasrabiug. De*« iaai-sten schenen voonsemens de brug vaa Bouvi-gnes te bsmachiigen. Gewecren en mitra'jeuïen werdea onverpoosd afgevtiurd en nu en dan werd het gekneiter door het zwaar gebulder der kanocs ov«rhââr»cht. Weldra wsrden de duitschers echfer laegs dien kant t«rugg?drsyen, Rond 2 ure richtteu zij hunnen aanval tegan de brug van Dinant. Huflne hduwitsgrS berok-kenden echter maar weinig schade. Weldra kwam de fransche arUlkrie, die de duitsche vesting ontdekt had, in werking on steunds het voetvolk. Het geschut der fracsche artilleurs is wonderbaar. Zij gebruiken met eene groote bebendigheid de plooien van het terrein. De duitsche shrapnals reganden dan ten allsn kants, doch de frartschea hïelden stand. Huntîe kanons maaidçR tusschsn ds pruissische raasjen. Opeens trokkea de duitschers naar Houx en wildsn er de brug ovsr. Doch men verœachtts h?n en schoot duchtig 'op hen los. D0 duitschers haalden daa inwoners van Houx uit hunne woning en plaatsten die vcor hen otn hen alzoo tegen het kanon- en mitraljeuzenvuur te baschuttea. Verscheidene dorpîliagen werden alzoo gedood. Eenige personen van Houx, dis niet als schutsel wilden dienen, werden gsfusil-{eerd. Andere personen, die gekwetste dorpg«-nooten wildeu oppemes, werden insgftlijks gedood. Weldra moesten de duitsche beulea zich echter tsrugtrekken, een groot deel gesfiçu-veldsn achterlatend. Zij keerden terug naar Dinant en beprcefden er een nieuwen aanval. ! Zij maakten zich meester van de cud« « citadelle » en heschen e«ne groote pruissische vlag. Het regende vijandalijks houwitsers, doch de franschen, wier kanons, goed verborgen warca, antwoordden oaophoudend. Om 5 urs natn het gçschut nog toe. Lacgs beider kant waren verscheidene battsrijén iu werking, Eicdelijk bcmerkts mon niets mec? dan fransche houtwitsers en zwegen de duitsche. De pruisen trokk#n achteruit op den steenweg van Ciney en Celles. Ts Houx «n Bouyignss hi^ld hst vuur icsgclijks op. De franschei: joegen dan de duitschers nog tenige houwitsers achterca. Gansche stukkea muur waretï van de oude citadel afgeschoten. Varder is de schade niet zoo groot als men gevrsesd had. Het « Rotsenkasteel » was in brand «venais hat « Meikasteel » ea twae of drir ; andere huizsn. Vêle ruiten zijn verbrijzeld. Op | eenige piaa'ssn heeft een houwitser 00k een gat î g«smaakt in den gsvel eever woning. T# oordeelen naar de îijksn die men gevonden j heeft, mcîten de Verliézen der duitschers Mil groot zijn. Op zekere plaatsen vindt men gau- I I sche hoopen lijken. Gansche kompagnies schij-; sen gedood. ; Eene verkenning op den recliter oever der • Maas, tusschem Bouvignics en den weg yan I Ciney, 't is ta zeggen langs den kant waar de | fransene artillerie niet schoot, schat msn hst getal lijkep dat zich aldaar bevindt op minsteas twee duizend. Ds vsr!i»zen langs de andere kaaten ffiociea veel grooter gswc»st zijfl. Wat ds fransche verliazen betrr ft, dezs zijn niet al te groot. Esn enkel bataljon hagft te lijden gshad. Voegen wij erbij dat het geschut der franschen uitaetneiid is en dit van ds duitschers ver over-treft. Men verwachtte dat de pruis?n zondag cf maandag esn rikuwen aanval zouden beproefd hebben. 1 Maandag avond. (Ofïicieel.) Het miaisisrie van oorlog deeldc, îen 4 ure, de vo!g?rid« nota mede : Zeer erastige maatregelen zijn genomea om de verdediging van Brussel ta verzcksrar. en de stad v«or aile verrassing te vrijwaren. Het kan gebeur&n dat ten gevolge van «en gevecht, dat zelfs op nogal grooten afstaad vaa de hoofdstad zou plaats hebben, min of meer talrijke groepan vijandek'Iks ruiters, vsrdwaaîd geraakt, bij/oor-beeld naar Brussel achteruit gedreven worden en is zekeren zia, aan de wachten van andsre gemeenteaofitsaappen. In dit geval, zullen deze grô#p«i ottvisrRiijdelijk bolsfa op ds dsmmgn, ; dis rosd de hoofdstad gemaakt zijn, en die d:»or afdeelmgenburgarwachten, meîMausergews^-rcn ; gewapead, goerd foewaakt wordea ; d« burgêr-wachten zija vast beraden. Wij hebben te Bnis-ssl 20,000 goed çewapsunde burgerwachten, dis, siads Véefifafi dâgen gissd gâdêfônd «n voor den strijd gereed zijn. In deze voorwaarden, 2al de hoofdstad klaarbiijkend, van eea aanval, dis daarbij zeer oawaarschijnlijk is, gavrijwaard blijven. Een goed nieuws : Onge\'eer 800 rçrdsdiférs van Luik zijn nog terug in onze linies gekomen, met al hunne officiers ea osdar-cfficiars. D<5z»s trosp is gindar cp d?)n psst gebleven dien ham ! aatigeduid was, en het is maar 00 't allsrlaatstg oogenblik dat hij, in goed? orde, 's psch's, achteruit getrokkcn is, en dat hij op d?îtig kilometers van Luik den treia genomsn heeft om naar 't leger terug te keeren. De eer van de duitschers aau de M »as achteruit ge>houden te hebben, komt uitsluitend aan de Bslgen toe. Wij, ea wij alleen, hebben de eerste « masicha » gewoanec. De iweede « manche» gaat gespeeld worden : ditmaal zullen wij boadgenooten aan onze zijde bsbbeii, en, Goddank, wij ziin nog bikwaam om het onze ertoe bij te brengen. Zij wijken. j Terwijl de uhlanen hier en daar vooruitdring*n trskt h«t gros van 't leger blijkbaar achteruit naar 't oosten en caar 't zuiden, zoodat 't noor-dan van België weldra vrij zal wezsa van vijsn-den.D? duitschers schijnen namelijk Hasselt te verîaten s?n terug te trekkca in ds richting Ton-geren-Maestricht-Eysden. Er is dus schier ge«n gevaar raser dat ds duitschaîs naar Autwsrpgn zulkn oprukksn, Dat is ten audere vesl yoor-zichtiger 00k. Ea moesien zij het in des zin hebben naar Brussel te komen, zij zoudsa onderweg de Belgen en de franschen ontmoeten die mst g^iijk^n moed en e«n gelijke - aderlatîds liefda de a overweldiger zullen terugslaan. D« groote botsing di« men verwacht, zal duo wa ;rschijaslijk mser nsar 't ztJidea van'tlssd gebeuren,... en misschien w»l zcover naar't znid-sn dat de veldslag niet in België raaariti Fcaakrijk zal geievefd worden. De Duitschers zijn wat voorzichtiger geworden. De duitsche troepsn hadden zondag blijkbasr voor doel op Waver te trekken, maar dfze pogingen werden even als rie vorige verijdtld. Zonder *!ag te (sveren zijn zij maandag afg«-trokken in de richtiag van Hannut (tusschen Landea e« Hoey). De schrikkelijke neerlaag te Haelsn gsleden, heeft ds duitsche ruiterij zicht-baar wat voorzichtiget gemaakt. Zoudag trok zij mot veel voorzichtigheid vooruit en is afgetrokken, d# belgische voor-postea optwijkend. Tsn andere, al de duitschs troepeu, dis dez$ laatste dagen op het frorjt vaa ons léger geziea waren, houden zich thars op de verdediging en varschaassn zich overal. Nogthans schijnen zij geae nisuwe poging aan ts w#ndes m «t ïicii oaar 't noartisn te wenden, in d® richtisg van Leopoidsourg-Moll. Maandag hadden «r dus hoegenaamd geen gevechtan plaats. Brussel, l'y A^ugustus. De tosslaod wordt voor de Balgische troepen als zeer goed aanschouwd. Een zuidwaarts afirekksn van de Duitsche troepen welk onz<s lisies zou ontzettea, wordt duidelijk. De Belgische treepen hebben vandaag een belangrijk succès behaald op ecoe plaats welke wij nietnader mogsn bepalen. . Gansch een Duitsche beweging is tôt staan gebrachf. A.ntwerpen l'y Axig. 11 ure 's av. (OîïicieQl.) Een groep duitsche ruiters werd dez?n avoed te Ghecl en in de omstreken gesignaleerd. Dat is geen rsden om het fioefd te virliezea. Kleine groflpen uhlanen en huzaren warden aldus opgemerkt in verscheidene deelea van het lacd en trekken «r door zonder groot leed voor de inwoners. Kalmtë ! AHijd kalmte ! De duitsche ruiterij nogmaals verdre-ven, zondag en maandag te No-ville.Zondag morgend poogden drie regimeuten hu^aren, kurassiers en uhlacen, gesteund door veldgeschut en mitrailleusen, door de belgische lijnsn te dririgen ia de richting van Waver.*°Maar onze soldaten waren cp hunne hoede. Er grepen ruiterijgevtchten plaats, tijdens dewelke onze trospen, niettef;enstaand« de meerder# getal-s*erkte van den vijaad, de bovenhand hadden dank aaa de beheadigheid waarmsde zij het gevécht te voit aangin^en. Op îtktf&i oo^cbHk zfîfî schaarden onze ruiters zich in slajjordc cm de duitsche ruiterij, die uiteeng^sî-fen «as. fe ehafg??ren. Zij vîelsn op twe« mitrailleuséfl dis vérdoken zzten. Gcluk-kiglijk voor ors, schoten de Pruisen overal waar onze mannon ïich n'm bï^onc'en en deze laatsten haddea st?cbts v'm rfoodsp, <?n «en twintigtal gekwetsten waarvan t>m de«! in handsn van den vijand bir- f. In huuîssa aftocht werden eetiige onze? ruiters nog gewond sa r-sa twintigtal pcerdea viskn in esnsa put. Aangsspcord door dezea bijval, stoiraden ds uhlanen en kurassiers op onze lijaes. Maar onze veldkanoos, deie beweging bsmerkt en ds stclling van den vijaad ontdekt fctbNtids, opetidea ten sn«l WOBNSOAQ 19 AUGUSTUS 1914 PHMI PBR t fi tSBNTlBMBtf iw UAA«. — ft> W

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1846 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes