Jouw zoekopdracht * heeft 248 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Brugge

Filters

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandschrift tegen het drankmisbmik OPSTEL EN BESTUUR : BRTJGGE : Oudenburgstraat, 36. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels .... i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. Zijn zij vrij ? « Mij verbinden tôt onthouding ? — ...

t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor...

't Vrije Vlaanderen naar nieuwe ivEGEN w yooruitstreven d, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind ALLES VüOIt EN DOOR HET VOLK u O O VOOR TAAL EN VRIJHEID Weekblad voor Brugge en de Provincie "West-Vlaanderen. Abonnementsprijs : België, één jaar fr. 2.00 Buitenland, vrachtloon erbij. 8™" Boehmerhen maarvan een exemplaar toegezonden ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

DE VOLKSEEUW Weekblad der Ghristene Volksp&rtii DE WAARHEID IS ONSWAPEN! DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per nummer 2 cent. Prijs per 100 nrs 1 fr. Prijs per 1000 nrs 9 fr. Aankond'gingen volgens afckoord en plaatsruimte. HQOFOSPSTELLEB : f riaster FONTEYNE Voor wat opstel en nestuur aangaat schrijve men ...

Het Brugsch dagblad

Prijs per nummer : 10 centiemen. Dinsdag 22 October 1918. — Ie jaargang. —Nr 18. Verschijnt dagelijks. DAGORDE uitgegeven op het frc den M Septsmber 1918. SOLDATEK, Gij gaat een machtigen aanval doen op de vijandelijke stellingen. Zij aan zij met uwe heldhaftige Fransche en Engelsche Wapenmakkers komt het u toe den overweldiger die sedert meer ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Strijdblad der O^ocraten van hef Arrondissement Brugge ^VAARHKID PFCHTt7J<Fi?r)injj?in ^0NS WAP™- ^j^QRVRIJHEID, GELIJKHEID EN^BROEDERLIJKHEID is ons doel. De inschrijvingsprijs voor een volledig jaar is 5 frank. Aankondigingen volgens accoord en plaatsruimte. WEEKBLAD GESTICHT DOOR PRIESTER FONTEYNE VOLKSYERTEGENWOORDIGER. Voor ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Kiesblad der Christene Democraten van Brugge DE WAARHEID IS ONS WAPEN ! DE RECHTVEERDIGHEID ONS DOEL ! Druk C. MOEYAERT, Coupurerei, ç-10-18 MIJN EERSTE WOORD AAN DE. BEVOLKING van BRUGGE Zoo dat wij aan het werk zijn, aan den strijd voor de gemeentekiezing. Ik zal de vrijheid nemen mij voor te stellen met oude trouwe vrienden. Yoor ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

NUTTIG EN VERMHKELIJK MHHNDBLHD. België : 1.60 fr. 's jaars. Nederland : 1,20 fl. 's jaars. Niets mag uit « De Lusthof > overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van den drukker. ultgever A.-J. WITTERYCK, Steenbrugge EEN EN ANDER OVER SNIPPEN. De snip (fr. bécasse, lat. scolopax rusticola, westvl. sneppe), behoort tôt de ...

t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor...

Derde Jaargang. — Nummer 15. PRIJS PER NUMMER : 5 CENTIEMEN. Zaterdag 11 April 1914. t Vriie Vlaanderen NAAR NIEUWE WEGEN ALLES VOOB EN DOOB HET VOLK VOOB TAAL EN VBIJHEID " Vooruitstrevend, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind Weekblad voor Brugge en de Provincie West-Vlaanderen. Abonnementsprijs : België, één jaar fr. 2.00 Buitenland, ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22ste ÏAARGANG T 9 ï 5£~ 1 9 T 6 Nr 8 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSE STUDENTEN UITGEGEVBN DOOR JONG ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

SRUQQB 14 MAART 1914. SS5»2Se»«iW»BSBW5WHSHBaHBBa3»3SSe!5ï£HWœW63MSa«S5*5Si KEN CBNT PBR NOMMER. 3* JAAR — 11 ■ —■■m -wr ~"» —mi i«n i ■■iiiwhi — ri—ttnnrïïllir"^ ' 1 KflTHQLiEK VOLKSGEZiN D WEEKBLflD £«2^ vOOR,Jfek BRUGGE: EN OMSTRCKEN f/,y&-*3 a "" w*m * ..,.,.» i ,\ j Wat te doen om den ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

...

Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen

InâcimjTinssprijb vooi gantcb \ itni Toerop t* kéiolen (Maàntfag, Wocntdag «a Zatertfsf). ITesr 1 Jmt, 3cael wekt* . . . . ir, i.00 ?cor 9 ssaanicn ........ fr. 6.fG Voor 6 aaanrieû ........ fr. 4<£0 VCQI 3 apuidsq . • 2.$C Éetuaaiu ' wr'i • . < . . A. 4*6* Voor buitcn het laaJ Trachtlfto tfaarfc!Jc Vcor aie £,;aé Bruggc,'ajaara ...

Pagina's