Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

1205 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 April. Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2j6833nj1b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

13 hi Tien centiemen. Met machtiging- der Duitsche Overheid. mm Zaterdag 6 April'1918. — Nr 64. STADSBOD 25 c. per regel. 2 fr. per regel. 5. frank. ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden f voorop betaalbaar) Openbare Yerkoopiifii Rechterlijke Herstelling Begravenisberichi voor Brugge en omliggende Officieel Orgaan ra het CenteHir verschijnende den Woensdag en Zaterdag. Bestuurder-Uitgever : HENDRIKDE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden Gentweg BRUGGE of ten Stadhuize bureel N° 1 der 2e af deeling. De buitengewone duurte en de groote schaarschheid van het papier verplichten ons bijzondere maatregelen te nemen,opdat « STADSBODE » zoo lang mogelijk kunne voortverschijnen. Diensvolgens zal hel blad nu en dan met twee zijden in plaats van vier uitkomen, volgens den in te voegen tekst, zoo nochtans dat de lezers behoorlijk over alles wat zij behoeven te weten zullen Ingelicht worden. Gemeentelijke Mededeelinp. Voeding". — Middenkantoor. Bloem-, Brood- en Mee lp rijzen vanaf 3 April 1918. Bloem : 80 % (10 bons) 1 maand, rantsoen fr. 5,65 Meel : 5 kgr. (6 1/2 bons)» 3,75 10 » (13 bons)» 7,50 15 » (19 1/2 bons)» 11,25 20 » (26 bons)» 15,00 Brood : Grijs brood : 67 et.per kgr. 34 »1/2 » Wit brood : 84 ■»per kgr. 42 »1/2 > N. B. — De bakkers mogen volgens de politieverordening betreffende het "brood de'fïtenwe prijzen slechts eischen van Woensdag 3 April. BERICHT. Dinsdag 9, Woensdag 10 en Donderdag 11 April 1918, zal het kantoor ten stadhuize geen bloem en geen meel verkoopen. Op diezelfde dagen zal men insgelijk zulke waren niet afleveren in de stapelplaats Gravenstraat. Het publiek neme dus zijn voorzorgen. S tads winkel van Brugge. CORDOUANIERSTRAAT, 13. MAGAZIJN IeVERDIEP : Nog eenige onontbeerlijke artikels voorhanden. GROENSELS : Koolrapen, Karoten, Rapen, Schorseneeren, Suikerijsalade. Spinazie. AJUIN : Goede hollandsche ajuin dagelijks te bekomen. Rantsoen van 1 tot 3 personen 1/4 kilo; van 4 tot 7 personen 1/2 kilo ; van 8 en meer 1 kilo. KLOEFEN EN KLOEFSCHOENEN : Dagelijksche verkoop. MARMELADE : DagèlijTcs versche marmelade. LIJST DER KOOPWAREN: Men raadplege deze lijst in 't nummer van Woensdag 27 Maart 11. verschenen. Het publiek zou goed handelen door de berichten van den Stadswinkel regelmatig te lezen en te herlezen. Nieuwe artikels worden verwacht. Verloren Voorwerpen. Voorwet pen binst de maand MAART 1918gevonden en tot nu toe niet geëischt door de personen die ze verloren. Banknoot gevonden binnen het magazijn der gezusters Matthys ter Philipstockstraat. — Halsdoek in groene pane. — Geldbeugel in grijze stoffe bevattende 2 fr. — Brieventasch bevattende eenige marken en vrouwenportret. — Zakmes. — Geldbeugel bevattende wat geld, zilveren kettingsken en medalies. — Rozenhoed met witte beiers. Zilveren uurwerk. — Grijze sjaal. — Groenkleurige handschoenen gevonden binnen de zaal der boetstraffelijke rechtbank. — Verguld kinderarmbandje. — Gevlochten stoffen uurwerkketting met 3 sleuteltjes. Verschüüge Comiteiten Winkels van het Nationaal Comiteit voor hulp en voeding te Brugge en voorsteden. WAREN te veikoopen binst de 14 dagen van 8 tot 20 April 1918. AARD DER WAPEN Rantsoen per hoofd grommen Verkoopprijs per rantsoen Smout Gezouten Spek of gerookt Spek Gerookten Haring Rijst Boonen Malt Soda Zout Beschuiten Gist «Jt*ftenne soepgroerisel 250 100 2 200 300 125 200 2 pakken van 15 per 3 personen 90 of 1 pak 45 of 1/2 p. Qon 1.25 0.50 0.55 0.70(1) 0.25 0.45 0.15 0.15 0.35 0.40 per pak (2) 0.35 (3) 0.18 (4) o Rf% Papier is mede te brengen, Tegen overleg van 1/2 broodbon per pak van 15. Per 10 kgr, bloem of meel, Per 5 kgr. bloem of meel (mits overleg van den gistbon), Dienst der Apothekers. De apothekers berichten aan de bevolking van stad en omliggende dat de apotheek VAN MAELE, Ezelstraat, 127, morgen Zondag, gansch den dag zal open blijven. Burgerlijke Stand van Brugge. GEBOORTEN/2 April 1918. — Leopold Arrthierens, Conscïencelaan. HUWELIJKEN. April 1918. — Joseph Cauchie, bediende, Langesfr.en Fridoline De Rycke, zb., Waalschestr, — Joseph Verbrugge, werkman, Wilhelmijnedreef, en Valentine VanPoucke, kantwerkster, Nieuwe Gentweg. April. — Charles De Bois, muziekleeraar, Sfe AnnaplantsenLudovica Vanloo, zb., Hoogste van Brugge, — Arthur Lannoye, landwerker, Evendijk Westsfr. en Marguerite Reyserhove, zb., Heystsfr. OVERLUDENS. April 1918.— Marie De Wulf, huishoudster, 60 j.jechtg. van Jan Verbandl. Westmeersch.— Marie Opsomer, 50 1/2 j., echtg. van Arthur Slembrouck, Potterierei. —-Octavia De Badts, handelaarsfer, 58 j., wed. van Henri Van -neste, Genthof. — Marie Schoolmeester, kloosterlinge, 571/2 j.,Zilvcrstr. April. — Maria Vandaele, huishoudster, 61 j., echtg.van Théophile Neirynck, Scharestr. — Déairé Luca, bakker, 66 1 /2 j., echtg. van Marie Maes. Timmermanstr. — JulienneDe Witte, zb., 17 j., ongeh , Mariastr. — Francisca Claerhout, kloosterlinge. 88 j., Ste Clarastr.-- Alphonse Moulaert,geneesheer, 75 j.. wed. van Adèle Vanderghote, Noordzandstr. — Romanie Immesoete, zb., 35 j., ongeh.. Jacobinessenstr. April, — Thérèse Anthone.zb., 70 1/2 j., ongeh.. Mariastr. (Uit verleden tijden). GEBOORTEN. 9 October ' 1916. — Albrecht Claeys, Ganzenstr. — Andreas Nollefv Helmsfr.— Renildis Mestdagh, Kreupelenstr. Oct. — Jozef Van Daele, Oostendsche steenweg. — Albrecht Van Loocke, Zeven Eikenstr. Oct. — Elizabeth Van Maele, Biddersstr. — LodewijkHuys, Calvariebergstr. Erna Me 14Oct. — Jeanne De Haene, Zuidzandsfr.sens, Biddersstr. Oct. — Edward Lowyck, Jerusalemstr. — Marcellina Timmerman, Esschenboomsfr.— Elza Missault, Keizer Karelst. Oct. '— Elizabeth Rambauf, Kleine Nieuwstr. Oct. — Juliaan Janssens, Vischpaanderstr. — Sfephaan Bisschop, Wilhelmijnendreef. — Elza Puyppe, Hoogslukstr. — Simonna Pattyn, Vulderssfr HUWELIJKEN. 12 September 1916.—Daniel De Jonghe, haarkapper, Calvariebergstr. en Juliana Persyn, zb., Walweinstr. 16 Sept. — Oscar Cyffcrs, metaalbewerker, Vuldersstr. en Beatrix Vande Casteele, cigarenmaakster, Hoogsfuk. 19Sept, — Guillaume François, monfeerder, Jerusalemstr. en Angèle Ramon, fabriekwerksfer, Peterseliestr. 23 Sept. — Medard Goegebeur, werkman, Arsenaalstr. en Margareta Willaert, werkmeid, Vischpaanslr. 25 Sept.— Louis Baert, werkman, Venkelstr. eh Esperanoe Desmit, katoenspinster, Carmerssfr. — Alphonse Meulebrouck, kleermaker, te Ste Kruis en Marie De Zutter, zb., Stoelstr. OVERLIJDENS. 15 September 1916. — Yvonna Lauwers, 4 j., Vischpaanderstr. — Stephanie Beekman, huishoudster, 69 1/2 j.,echtg". van Franciscus Dooms, Mariastr. — Sylvie Rossenu,16 m., idem. — Stephanie Dickx, huishoudster, 55 1/2 j.,wed. ran Julianus Claeys, idem. 4*Sept. — Frederic Remy, zb., 42 f., ongeh., Bouveriestr. — Oscar Cooreman. tapijtsier, 47 j., eohfg. van Marie Derous,Marfan* Sept. — Petrus Devers,steendrukker, 70 j., echtg. vanPauline Delterre, Boferhuis. Sept.— Adèle Claeys, huishoudster, 29 j., echtg. vanJoseph Steelandt, Kammenmakerssfr. — Marie Vanden Broele, zb., 72 j., ongeh., Potterierei. — Julien Schepens, vaart wachter, 54 1/2 j., echtg. van Marie Bamelis, Mariastr. Sept. — Benigna Janssens, huishoudster. 49 j., echtg.van Gustaaf De Craemer. Mariastr.— Leo Lahousse metser. 56 j., echtg, van Emma Roetens,'idem,-— Joannes Van Nevel, zb., 84 j., echtg. vtov Paulina Seghers, Ste Clarastr. Sept.— Michel Nackaertg>, zb., 27 1/2 j., ongeh.Bouveriestr. — Omaar Fockaert, 18 d., Boonemvcst.— Frans Verheecke, zb., 52 j., ongeh., Bouveriestr.— Ludovica Bonte,huishoudster, 66 f/2 j., wed. van Bernardus Gekiere, Mariastr. — Germaine Borret, fabriekwerkster, 19 1/2 j., ongeh., idem.23 Sept. — Julienne De Busscher, dienstmeid, 33 1/2 j., ongeh., Mariastr. — Edmond Vemsch, zb., 27 j., ongeh., Jacobinessenstr. 25 Sept. — Bernardus Van Belleghem, dienstknecht, 79 j.,wed. van Colefa Démets, Mariastr.— Alphonsius Eeckeman, timmerman, 74 j,. echtg. van Elisa Vanderschaeghe, Koopmanstr t De Famifie GOEMAERE laten met groote droefheid weten hét aTsterven van ftilffne beminde ztïsteT JUFFROUW RENILDE GOEMAERE geboren te Brugge den 16 Juli 1868 en aldaar godvruchtig overleden den 6 April 1918. De lijkdienst, gevolgd door de begraving, zal plaats hebben op WOENSDAG, 10 APRIL, om 10 uur, in de hoofdkerk van ST-SALVATOR. BEENHOUWERSSTRAAT 12, R. I, P. | Men beveelt in de gebeden der christene geloovigen de ziel van MIJNHEER CASIMIR STRÜBBE Echtgenoot van Vrouw MARIE DE GRAEVE geboren te Coolkerkê Cn schielijk overleden te Brugge den 23 Maart in den ouderdom van 51 jaren. De plechtige nâdiensf, waartoe gij vriendelijk uitgenood'gd wordt, zal plaats hebben op DINSDAG, 9 APRIL 1918, om 9 uren, in de parochiale kerk van ST-GILLIS. R. 1. P.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brugge van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes