Het morgenblad: volksdagblad

2961 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 Juli. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 25 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fq9q23s466/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f jaargang. N° 178 uonderdatj 2 Juli 1914 z centiemen nei nu m mer? HET MORGENBLAD , Aan^pniSigingen i 14e Wadzijde. — per kleinenTegel fr. 0.30 j| 1 Financiëeîe, » » * » 1.00 | I Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 J I Reclamen, » » » > 1.001 I Begrafenisbericht, » 5.00 j ■—■m i ■ ii ■■■ i mmriïi-irwmrrpt»^^-^v^.^»^?rtyy^^^rgg.y.gaa ^7"^""lIlT /MT«b % g'-^'FtT- T É "a AUe.medgdpelingen te zenden aan M.* J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Meii schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantorea Teleîoon : OPSTELRAAD : 967. — AANKONDIGINGEN : &J3Î4 AfccsmemeÊïleîâï | p Een jaar, S fr. — 9 raaanden, 6 fr. I fj 6 inaanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I | BU1TENLAND, het port te buiten. | Aankondigingen worden ook antvangen,. door M. J. LE BEGUE et C*. -Office de Pu» blicite, 35, Nicuxetraat^ te BrusseL DE GODSDIESTLOOZE SCHOOL De opzdch-ter van het volksonder-ficht in Franfcrijk, lieer Dratërenine, was vijîtien jaren geleden een diei verwoedende vr^denkers, die der strij-d voerden tegen het onderwijs van dei godsdienst op de school er daarvoor een godsdienstloos onder richi in de plaats stelden. Hij was een der hevi'gsten, dde dei naam van God uit de schoolboekei deed verdwiinen. In zijn geschriften sprak hij zijr instemming uit met hét Darwinisme en leerde dat de œensch nie "s au tiers was dan een volmaakte aap. Hij noemde God een bijgeioovig iets uit oude tijden. " Wij weten met zekerheid, zoc echreef hij o. a. dat er g-eea God besfcaat. " Dat was de vrucht der wetensohap die o ver al moest onder v/ezen worden.Deii 31 Juli 1904, sohreef foi], dat duidelijk moest gemaakt worden, dai er geen Voorzienigheid bestaat-, en dat hij bij iedere gelegenheid uit-drukkeiiik zou zeggen, dat er geen God is. Hij wensehte het geloof aan God ooniogelijk te maken, zeide hij. * * * Wij hebben hier dus te doen nie! een volbloed G'odlooclienaatr, dien men niet van h aif siachtigtocid kan be-schuldigen.De goddelooze Fransche regeering, erkencie den ijver en de bruikbaar-heid van dezen man, in den! strijd tegen den godsdienst, en bevorderde hem van gewoon onderwijzer tôt hoofdopzadhter van het volksonder- wijs in zijn gebied. * * * Na tien jaren aanscheuwt Dufren-ne intusschen do vruchten van zijn arbeid en hij is ontsteid over de versehïikkelijke gevolgen van het, door hem zoo bevorderde godsdiens-teioos onderwijs. Over eenigen Ifijd verklaarde hij openlijk : " Terwijl de hedenld'aag-sche leerwûjze zich heeît los ge- « . ■ maakt van iedere godsdien^tige over-fcuiging, hebben &.j zich van een 1 groote kracht berooîd, want de gods-. dienstige overlevering is in den diep-i sien grond de overlevering van bel . menschelijk geslaeht en in buitenge-wone mate geschikt om de meneehein te vormen ". Dufrenne is overtuigd, dat de gods-i dienstige overlevering verre de loe-kenzedenleer overîre't. Hij zegt dat hij verschiilende seho-; len heeft bezoeht, scholen waar men de leerlingen bezig houdt met aller-lei wijsgeerige vr^agstukken, en een-voudige dorpsscholen, waarin de geestelijke sprak over de geboorte van déni Zoo'n der mensehen. Zoo dikwijls bij deze laatsce s:;ho-len bezoeht, werd hij onder den in-, druk gebracht van de groote kraciht van den godsdienst in de opvoeding der kinderen. Hij komt tôt de sloteom, dat de ; sehool, (het zijn zijn eigen woor-den) " zicji moet begeesteren aan de godsdienstige overlevering van Frank, rijk, en a'an de denkbeelden eni ge-voelens van den christeiijken godsdienst groote plaats moet geven ". Tôt zijn bescfhaming moet Dufrenne verklaron : dat o., a', de arniza-lige leering, die q^n de scholen wordt aangebodeiï en de geestelijke fceperkt-heid der g.ezagihebbende sc.hrijvers, die de schooljeugd in bânden gege-ven worden, verre verwijderd zijn ge'bleven van het groote denKbeeld eener werkelijke onzijdige en wer- kelijke Fransche school. # * Deze verklaringen van Dufrenne, bebbem in Frankrijk groot opzien verwekt, want men heeft hier te doen met een man, die algemeen als vrijdenicer beltend is en| die den-moed heeft zijne dwalinig' openlijk te erkennen ! Ongeloovige onderwijzers beroepen zich zoo gaarne op Fransche voor-beelden ; hier hebben zij de uilsla-gen va>n hei godsdienstloos onderwijs. Ïïen3ntiu3. OP DEBAAN Voor de paardenfokkers De minister van aorlog, willeade <ien kw©8k van het Bel'giseh zadâlpaard aiaii-moedigen, heeît besioten dat voortaan zooniet al de p&arden, dan toeh het doel der paarden voor de genidaTmerie in het land zullen gokocbt worden. De beveihebbers der geadiirmerio-distTikten, zullen de paarden in huime streek on-derzoeken en verslag geven aan den korpsoverste. Do eigenaars zullen de die-ren mogên A'oorstelten aan de commis-sie, die gelast is inet den aankoop der paarden voor de gendarmerie. In hst Vaticaan Z. H. Paus Pius X, heeft Maandag op den St Daxaasouskoer 10.000 geloovigen ontvangen. Die ontvangst kon niet meer afgezegd worden, daar de uitnoodigin-gc'n bosteld waren. De Heilige Vader heeft evenv/el de bijzondere verheoren verschoven, ten teeken van rouw over de vreeselijke dood van den Oostenrijk-echen kroonprins en diens gemalin. De Kocsag in Zwitseriand De Koning heeft Maandag te Saas Fee, vergezeld van twee gidsen, met goed gevolg den berg Portjengrat be-stegen. Die berg is 3.380 meter hoog. Koning Albert vertrok ten 3 ure des morgens uit de but van Alma-jellalp en ten 91/2 ure bereikfe hii den top van den berg, die met sneeuw bsdekt is. Z. M. drukte herhâaldelij k zijne voldoe-ning uit over den heerlijken tocht. Ook is hij zinnens voort te gaan met op-stijgingen te doen in het dal van Saas Fee. Binnen eenige dagen hcopt de Koning op te klimmen naar den top van den Sudlenzpitze, op eene hoogte van 4.300 meter. Qesproken talen In BelgJë Het offioieel jaarverslag voor 1914 is door het ministerie van Binnenlandsche Zaken uitgegeven. Men vindt er belang-wekkende gegevens, welke er tothiertoe niet in te vinden -waren. Zoo o. m. stsat er dat uit de laatste volksoptelling blijkt dat er 87,97 % Belgen sleehts eene taal eareken: 38,17 % spreken eckel iranstb-. 43,38 / enkel Vlaamsch, en 0,42 % en-kel D'aitsoh. De 15,13 % overige spreken verscheidene talen. Van dit overige ge-deelte spreekt 34.75 % meest Franseh ; 60,70 % meest VlaamËeh, en 4,55 % het meest Duitsch. Nîeuwe spoorweg naar Molland Het hooger beheer van spoorwegen be-studeert een ontwerp, dat de 'gemeen-schappen per spoorweg tusschen België en Nederland zal vergemakkelijk«n. Men zou eene nieuwe lijn aaleggen, uitgaan-de van Antwerpen (Middsnstatie) en ge-lijkloopende met de bestaande lijn naai Roozendaal tôt aan het grondgebied van Marsan). Yandaarzou de lijn gericht worden naar Hoogstraeten, lange Schooten, Brasschaet of St Job-in-'t-G-oor en Brecht. Van Hoogstraeten zou de lijn gelegd worden tôt Breda. -o _ KPBSWAJBO'WS MOEEBEKE-WAAS. 1— In deze gô-meente had Zondag laatst eene gedeel-telijke gemeentekiezing plaats om de af-gestorven leden te vervangen. Eerste reeks : Libcralen, Van de Putte, 1051 stemmen ; Katholieken, Van Garsse, 860 stemmen. Tweede reeks : Diberalen, Lip-pens, 1042 stemmen ;Van den Bosch,1040 stemmen ; Katholieken, Blondeel, 850 st. ; Verscbragen, 851 stemmen. De libérale candidaten werden gekozen. De uitslag mag zeer bevredigend genoemd worden langs katholieke zij de. Over weinige jaren was het versehil nog van 400 tôt 500 stemmen. De laatste kiezing bewijst klaarvol dat onze vrien-den aanhoudend winnep in deze libérale vesting, welke Moerbele sinds ettelijke jaren is. Vooruit dus op dit punt en met moed en volharding naar de overwinning. KATHOLIEKE ZEGEPRAAL. — Te Grevenmacker had Zondag een gedeelte-lijke kamerkiezing plaats. Heer Philippe Beck, katholielc -Kamerlid, was overleden en moest vervangen Worden. Heer Jozef Beck, neef van den overledene en katholieke candidaat, is zegevierend uit de stembus gekomen. i J. •. u—uLmJuijjj De zaak Wilmart g 4e sâttssBJj Heer Dîr Bonmariage, gedaagd op vei zoek van V/aechter, verklaart dat in 191' deze laatste ziek is geweest, zoodanij dat het geheugen hem in den steek liet Vervolgens wordt gehoord lieer Emie Framiin, bestuurder van de Société Gé nérale. Hij heeft Wilmart slechts op d iaoht ontmoet. Heer Meine deed reporten voot Wilmart Hij heeft 19,000 frank winst d'aannee op geetreken. Expert Conrardy werd door de betrok ken baniken gelast de boekhbiiding vai Van Hentenrijck na te zien. Hij voni niets onregelmatigs. Heer Sano, bestuuTder van "Crédit In dustriel", en heer Vrithoff, hebben me Wilmart zaken gedreven. Zij ondervon den nooit iets verdachts. Twee bedienden der firma Van Henten rijck, heeren Moermans en Dejongh, bren gen weinig aarde aan den dijk. Vervolgens versehijnt -Paul Wilmart, ko zijn van Nestor- Zijne verklaring heef weinig om het lijf. Hij weet geene lette: te zeggen over onregclm-atige titete. Ziji neef leende hem eene 80,000 frank-, Heer Swarte, vennoot van Renaud, ver handelde eenige reportopsraties. Ma- Jamar geeft dan le?, in g van eei brief van heer Levêque, volgens welki Woechter al zijne bezittingen aan zij» schtrldeieohers liet. In den loop der namiddagzitting wor den oog enlcele getuigen gehoord. D verMaringen leveren weinig belang op en het vervolg der zaak werd tôt àfean dag verschoven. Brama Te rSiurû kwajtu een -' gewwzîn herbar gier, Léon Favre, bij zijne scheoniooe der vragen waar zijije vrouw, die heu ontvîiicht was, zicli. verscholen hield. Daar de inoeder het niet wiïde zeg gen, haalde hij een revolver voor dei dag en sehoot de vrouw dood. Daaxoi I loste hij een derde sohot in zijn hoofd slaap. De peraonen die kwamen toegeloopen vonden twee lijJsen. in. Albanie Turchan Pacha, de Albaneesche minis tOD-preaident, is te Rome aangekonaen ei heeft er een lang onderhoud gehad me-miniisteir di San Ginliano. Aan een man van de "Tribuna" ver klaarde hij dat het doel zijner reis wai Italie en Oostenrijk te overreden Alba nie milîtair te bezétten. — Walona is in staat van beleg ver klaard. De Hollandsche majoor Sluys i tôt plaatselijke commandant benoemd. —i Men schrijft den opstandelingen h© inzicht toe een nieuwen aanval op Du razzo te wagen. — Epirotisehe benden, gesteund doo: Grieksclie vrijwîlligers, zoudén Tepelen ingenomen hebben. Zij hadden zwaar gc fccliut bij. . c Da graficeldar n ÂrUtettsn Wanneer twijfel mogelijk van het tegen deel was, dat aartshertog Frans l'erdj nand, ondanks zijne gelofte van 28 Ju ni 1900, later zijn morgp/natische eoht genoote, de hertogin Sophie van Hohen Êurg esn haar kinderen toch als "eben burtig" zou wi'llen doen erkennen, dai zijn de bepalingen, die hij getroffen haï omtrent de laatste rustplaats voor zicl zelf en zijne f ami lie, wel voldoende on als bewijs te gelden. Gelijk men weet, rusten aile leden vai het Halisburgsche huis in de Kaisergruf in de Capucijnon-kerk op deNeue-Mark waar ook de oude keizer Frans Josepl eens rusten zal. Aartshertog Frans Ferdinand,die na-asl de zijnen begraven wilde worden, lie: voor zich, zijne vrouw en zijne kinde ren op het schilderacbtig van den Do nau, tegenover de oude Nibelungen-stat Pochlain gelegen slot Artstetten een graf kelder bouwen, die ia don vorm van eer crypte onder de kapol van het slot il den hoogen rotswand van den Donat werd aangelegd. De aanileg kostte hee wat moeite, daar de kelder zeer voor-zichtig moest worden uitgehouwen met het oog op de kapel. De kelder is voor twaalf kisten be-stemd en moet praohtig zijn ingericlrt, Op het oogeriblik rust er nog pas het lijkje van een dood-geboren zoon var don aartshertog, dien de hertogin voox enkele jaren ter wereld bracht, toen zij een zwaren aanval van influenza hac doorgemaakt. Naast het stofïelijk over schot van dit kind, zullen nu de Cfudeiï komon te rust,on. Het kroonprinselijk paar van Oostenrijk vermoord Bs stsSfeSijke operSs!ijîse3en «rare n 3 naar Trîe&i iae Uit Metkovitch, eene haven van Dalraa- • tië op de Adriatisohe zee, wordt geschre-" ven, dat gisteren morgen, om 6 ure, de lijken van Frans-Fcrdinand en zijne " gade van Sarajewo zijn aangekomen per J specialen irera, begeleid van het voltallig 1 Hofpersoneel. Aan de statie vormde eene eerecompa-gnie, alsmede eene afdeeling van de krijgsinarine de inaag. Op den door-tocht hadden verder plaats gevat de gouverneur, de overlieden, den gemeenteraad, de schooiïeugd en hare leeraars en verder de heele bevolking. De kist werd door de geestelijkheid met wijwater be-sproeid, en door mntrozen aan boord van het marineyaeht "Dalmat" gedragen. De kist van den aartshertog werd met de nationale vlag bedekt alsmede door den groothertogelijken standaard. Do kist van de aartshertogin verdween onder de kleuren van het nationaal vaan-del. De heele yacht was met bloemen en kronen letterlijk gevuld. Terwijl de eerecompagnie savo's lostte, staken de vaartuigen stilaan van wal. Aan boord bevond zich het heelo per-sooneel van 'het Hof en de Gouverneur. Zij moeten de lijken onder hunye lioede liouden zoolang er op Dalmatische wate-ren gevaren wordt. Het, vaartuig was door een tornodoboot voorafgegaan en op-gevolgd door het. yacht des Gouver- • 'iiears. , • • ~~ Uit Pola wordt geseind. dat een ge-i pantserd smaldeel van aan de monding der Marenta uitvoer om de lijken te be- ■ geleiden. 1 Schihhingen notieas sîe begraSenis Donderdag avond, om 10 ure, zullen de stoffelijke overblijfselen te Weenen aan-komen.Men zal ze naar den Hofburg over-brengen,waar zij in de paleiskapel zullen worden geplaatst. Daar zullen zij Vrijdag morgen, om tien ure, afgelezen worden. Zaterdag heeft de overbrenging naai Packlarn plaats. Do teraardebestelling zal te Arnstetten plaats grijpen, waar de aartshertog een faniiliekelder deed bouwen. In deze bograafplaats kunnen twaalf personen de opstanding afwach-ten, Een der twaalf afdeelingen is reeds ingenomen door een doodgeboren zoon. Aan deze plechtig'heid, die in de streng&te intimiteit zal afioopen, zullen niaar de naaste familieleden der slaeht-offers en de keizors van Oostenrijk en Duitschland deelnemen. Het sohijnf dat het inzicht van den aartshertog is geweest de eeremoniën te Weenen zelf, zooveel mogelijk te ont . gaan en zulks om te verhinderen dat zijne vrouw eens to meer mocht verne-derd worden door de voorschriften der pleegvormen .waardoor zij zoo menig-çaaal gehoond en gekleineerd werd dooi parsonen, die haar het onvorstelijke van | hare afkomst niet konden vergeven.Deze " bepaling schreef Frans-Ferdinand in zij-" ne laatste wilsbeschikkingen. I De deelname aan de begrafenis van den Koning van Saxen, van Beieren, van " den Servischen Koninklijken prins en van , andere vorstelijke familieleden, de ko-j ning van Wurtemburg, zullen da lijk-j plechtigheden bijwonen. Men donkt te Ber-lijn, dat de koning van Engeland insge-geliiks te Weenen zal aankomeu. . lîet overbrengen van de twee lichamen . van Sarajewo naar Weenen zal omtrent " 5 dagen duren. Heî ÊoS ïëas» itiiiiar^cnsarB : De daders der aanslagen zullen tereeht : stàan voor moord en voor hoogverraad. Gabrinoviteh zal door toopassing der ' Oostenrijksche. wet terdood kunnen ver-: oordeeld worden, en bij aldien het hoogverraad niet kan bewezen worden, dan zal de dader van den bommenaanslag, zonder doodelijken afloop, tôt 10 à 20 iaar opsluiting kunnon verwezen worden ; deie straf kan eeuwigdurend worden door den wil der rochtbank. Gezien de uitzoddeTlijke z was rte der misdaad, denkt men algemeen dat.de hommenwer-per tôt eeuwigdurende gevangenisstraf za! veroordeold worden. Pxlnoip '/mi terdood moeten veroor-deeld worden, doeh gezien hij nog geen 20 jaar oud is, zal de straf waarschijn-lijk omgczet worden tôt 10 à 20 jaar ■ gevangenisstraf. D5e laetste zienswijze kumnen wij • moeilijk bijtreden en wij voorzien dai , ze den laffen dader heel eenvoudig en welverdiend, een koppeken klomer len maken. De «ermoorde krsonprins werd jq Betgië verwachS Uit Blankenberghe meldt men : Aarts-. hertog Frans-Ferdinand werd hier ia onze stad verwacht in het begin vaa Juli. Hij had reeds de noodige kamers1 voor hem en zijne tamilie doen voorbe. houden. Hunne Hoogheden bebbeju reeds drie seizoenen doorgebracht iu Blankenberghe.Zij leefden er op de egnvoudigste e& meest familiale wijze. De hertog h«â het voorgevoel van een tragiseh einde, Verleden jaar had hij zulks nog meoi gedeeld aan een a&nzienlijkén burgel van Blankenberghe. De detectioven vaa den hertog, t.t.z., zijne geheime bewa-kers, waren reeds op het strand toego-komen. Maandag morgen, bij het veme-i men der sohrikkelijke tijdîng, zijn a» terug vertrokken. Men vermeldt een staaltje van den îio®. gen eenvoud von den kroonprins : Toen Frans-Ferdinand vroeger Blankenberghe bezoeht, maakte hii konnis met een bader.- Hij stelde in dien ma® veel l>elang, en telkens hij in de sta^ weerkeerde, vroeg hij om nieuws ovei don bader. Zekeren diag vemam hij dat de vrouw van den eenvoudigen bader ziek was. /Ile roorgens liet de hertog om nieuws over baren toestand vran gen, en toen ze gestorven was, zag me» den a^rtsIiATtcg Frans-Ferdinaurl <Jfe eens keizer van Oostenrijk en Hongaaig had mofeten worden, in het doodenhttis, en achter de eenvoudige lijkkist, en de^j, ze volgen tôt op het kerkhof. E'oedrne betoogingen in Bosnie Uit aile deelen van Bosnie komesa he-riditen toe van bloedige beteingen tu», schen Serviërs en Croaten. Te Sarajewo heeft men eene vrouw aangehouden. In hare woning heeft men niet min d/an 15 bominen aangeslagen. Aan een Weensch .dagblad wordt g©-< seind dat gisteren, uit een voortrijdeiSle trein bladen werden geworpen op het grondgebied van Sarajewo. In diebladea werd de aanslag goedgekeurd en opg&» hemeld, en de bladen eiadigden met deze: woorden ; "Geduld, broeders, wij zuUeni u welctea komen verlossen". Uit Budapest wordt nog gemeld dat de Oostenrijksche regeering aan het Serviscb Staatsbestuur heeft gevraagd zijne hulp te verleenen, om al de vertakkingen van het complot te ontdekken. Te Travunik heeft de bevolking, zoo» wel de Turksche als de katholieke, va-derlandsche betoogingen gehouden, go-volgd van eene anti-Servische maniîesta-tie. De betoogers wierpen steenen in da vensters der Servische school ; een pope schoot van uit de school op de menigta en kwetste een persoon die op straat stond. De pope is aangehouden. Het volfc wilde hem lyncheeren, .doch de overhô* den beeehermden hem. Be wansrdws te Sapajewo De anti-Servische betoogingen te Sara» jewo hebbon 10 uren geduurd.Ondet da verwoestingen vennelden wij het in puin, slaan van de drukkerijen der Servische dagbladen "Sirbska-Rice", "Narod en Sa-vie." Een groot getal Serviërs verlaten Bosnie. Heer Pusara, niedeopsteller vaD do "Sirbska-Rice", beticht van Principta hebben willon helpen in zijn vlucht, is aangehouden. Nog meer dan 103 andere aanhoudingen werden verricht. De bevolking, geweldig verbolgen, be. gaat allerhande wreedheden en verwoestingen. Aile Slavische opseteriften woi> den vernield, de magazijnen verbrand en de huizen geplunderd. Men denkt dat Oostenrijk-Hongarië en met ruwe yoeten gaat doorgaan. Bus den Cs'aatischèn Landiciag Het rouwbeklag van den Croatie chai' Landdag is onderbroken geworden door geweldig tumult. Gedurende de aan-spraak van den voorzitter, hebben recht sche Kamerleden zich gekeerd tôt, ds < oa-litie en geroepen : "Hebt gij bomawin medegebracht ? VVeg met de moorde-naaa-s ! Dat is het werk van de hand van Belgrado." De rechterzij en de nationalistischa partij hebben het samengaan afgekeurd tusschen Groatische katholieken en Servische orthodoxen. De voorzitter is gedwongen de zittiak te schorsen, terwijl uit de reohterzijâa! wordt seroepen : "De Gr-oaten - rag^awl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes