Het morgenblad: volksdagblad

1439 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Maart. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8p5v699d3x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

(* jaargang, ii Zaterdag 14 IVIaart 1914 2 cenuemen ne* nummer HET MORCENBLÀD 4« bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 ; Financiëele, » 8 * * l.COj Stadsnieuws, per srooten regel » 2.001 Reclamen, » » * * 1-.001 ■Pegraienisbericht, * Jh£2J VQLKSDAGBLAD tîlc mededeelingen te zenden aan M.' J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpe» Men schrijlt in op het bureel van het blad en op aile Postkgntoren Telefoon : OPSTELRAAD : 937. — AANKONDIG1NGEN : 3£1<£ Abonnenienten s Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. I 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. | BU1TENLAND, het port te buiten. f Aanhondigingen worden ook cntvangerîl door M. J. LEBEGUE et C°. * Office de Pwi blicité. 35. Nzeuîotraat. te Brussei. Het Parlement fîe BegB*©otis»g vaai gksforciën. — i3e fessiers é&r s7er§©fsilSi®}© par&îjen sart st woord. P£ KABNER ' 1 Zitting van 13 Maarfr 1914. De zitting wordt geopeod, om 2 ure, ùder voorzitterschap van heer Schol-.rt.ùE BJ3GKOOT1K1& VAN COLONIËN |< VSRHAEGE.V. •— Onze Colonie ■tegr-worstelt tegenwoorflig een uroerôn- ■ : idingrijk tijdperk, uit opzicht van PPl'ii rw, maar er is geen vrees vooi ; Vtoekomst van Cengo. Deze is vecrze--,iî,. De mijn.proviiicie is daar met hare • fjtbelijke lagen. ' !lardbouw heeft nog niet' gegeven ■en or van v<rwacbtte, maar de jJ\£ o grond van Ekwatoriaal Afri-spoedig ov<rvloedige vruchten fen. Wat is daxrvoor noodig ? ' .yeesche colonfeten, een overvloe-®c,«nidsch handwsrk en zeer billijko arieven. ® Jhtbaar lid drikt de hoop uit dat j,,a a.tamga gevesSgde Belgen.in, hun-...^ngen om den grond te bebotiwen, ¥n gelukken. , stelt voor colonsten van Sidlia toe > pa, wier hulp kostbaar zou zijn, ',iel uit oogpunt ian hunne kennisr-als uit oogpunt van hun uithou-I .10 svarmogen onder het klimaat. Eiadigende, brengt ejreker lof aan de I beschavende waarde v.n het werk der ■ kathalieke missiëp- (Zeer wel 1 Zeer *-sl !) I tleer FR/ANQK verkaart dat ondanks [ it gpaote tokort, zi.jn vertrouwon in do fctoekoinst der coloniale ?aak niot té loor lis. Maai- om eene goece coloniale poJi-Rtak te voeren, moet e; goed mot geld HfiKié!e>5prong-en. Daarom is eea algemeen spaarzaajnheid en voorzichtigheîd. ' stbeerHjk. ■ ^ooruitgang valt er tî bestatigem over- JEeer F^nkin heeft h zes jaar goed ■k algeleverd. rèker oaderzoekt laig en breed den •irijken toestand, ei zegt dat de ak ligt in de groounàsstanden van scheppiitg der • coloiie. (Zeer ,wel *)! PEKSOONLIJK FS1T er HUB1N (alias de Spuwer}\ re-, eect oiver de lengte Vin 's minislers j,pering, welke hem bletop tijd en zîjn woord te zeggei. er VOORZLTTER zegt dat heer Hu-zijne beu-rt zal afwaclten. Hr zijn ' radena^rs voor hem iiçeschreven, I ; ' HERNEMING ; ser WOES^PE acht dat iie redenaars : K li^korzij de zâak te zwirt inzien. ■ Lut oogpnnt vaûi fînanciën is erieene ll' aûaseae benoemd, gelast d-n minister ■ , v heLpen, een financie-plan o>te maken. : ! Zekere leden drukken vrees uit, ande- 1 | Maar laat mij u herhalen, dat -nçii jgMjg maar sleohts aan den tijd der proe- ■ 'M. in zi|n. i 1 j j£?, ^fie. is toe de Olonie be- « W^i'1 moet ingericht. WOTtea^ing der hegrooing van Jjgœœn vas voor velen eena verras- ; t8 k0lt ïs hezv,-aa-ii.jk aan- ] ^ ^ W0r mi3n P'aît, had K^0 TL verwac-ht. Bedmkt wai « llîr®3 ^af «a wat men er d"vi |fcte'chheid hijV^g 11 velks 8 ■V^wedterS »>et het Ik' wil de verne^L^,^ staan. ■Ltmen, dat wij een gfo0t ^ ^ |en cmbekwaaiû ; Heer IffiaffiflLiON- — D«t s*> zooiets le bekermer "fl,ae eene •] Heer WGE8T1E. — Dac ) |&.fSië ^ ^((K , f"bifaSor? t'ohS 'vSeT^ ' ; isn mcet tegenover hen heel and^rJS' §- •^1î.-?0Jlwen^en* Do negers dicmr. Ridehjk tôt werken gebraeht. Kjnfeetwijfeld ee.n last voor de -r.i1er~>' ks welke het moeten torsehen, . torin, SD V00rt^k middel .i" deze orde van gedachten moet dB I^Nurmg der negers gezocht. 00 I oze opbounng moet bereikt zonder mkndê^?S WanS® en recIlten dor lrpt' e:ndig^dedat mon ^"1 fcùXn I'rac^lte,n e!î verlichte geesten Meinde te 'brengef00'6 co!oniaaI Ik wilde aantoonen -waar het belang voor het land ligt in deze kwestie, en wat zijue waandiglieid eischt. (Toejui-e, ebingon rechts.) .1- Heer MONV1L-LE zegt dat hij aan het "ivoerd verzaakt. N ORDEMOT1E 10 Heer TERWAGNE trekt de aandacht i- op het feit, dat zekea'e sprekers hunne a gesc-hreveno redevoeringên naar de drnk->i korij der "Handelingen" dragen. e- Heer VOORZ-1TTER doet opmerkendat •o het bureel niet met het opstellen der "Haaidelingen" is gelast. «n HERNEMING '.e Heer iHTÏBIN verlclaart dat de Booia-listen niet wenschen den ondorgang van 11 't la,nd te wijten te hebben aan de Colonie.3" Heer FEECiHET ivas altijd tegein de •° naasting en beknibbelt Congo's geldelijk beheer. Heer HYMANS betreurt dat do eolonâa-3" le begrooting zoo haastig wordt bespro-3> ken. Hij zegt dat h-et parlement,in zake Congo, zich niets te verwijten heeft, de 16 veranitwoordielijkheid schuilt daa-r, waar het bevel huist. a" _HTij is gean partijganger van oommie-sien, miaar hij ' vindt de financiecommfe-?ie niet talrijk genoeg. _ Men vergist zich als man zich eexst inspant oen het zedelijke der zwarten te "r borvormen, men moet eorst ^erken aan hu.îine economische hervorming. ® De redenaar onderzoekt vervolgens net vraagstuk van den handenarbeid in Ka-*r tanga. Hij is van gevoelen dat men den ^ haiidanarbek! verzekeren kan zonder toe-a vlucbt te hebben tôt vreemdelingen. J1 Ik^ zie( zegt hij, dat de heer Minister een instemmend teeken "maalît. Heer RENK1N. —, Inderdaad, Als, wij ^ het vervoer zullen ingericht hebben en d do werklieden d«n noodigen mondvoor-raad kunnen geven, zullen wij de ûoo-;n dige werkkraohten- hebben, a® handenao--16 beid zal verzekerd wOzen ^ Heer HYMAN6. —. Naar het voorbeeld 31 van Engeland, dient er eene etuddeoom-missie gesticht, die ter plaats de coloniale vraagstukken zou gaan onderzoeken. 5- Deze commissie zou een algemeen plan •g kunnen opniaken. n De redenaar eindigt met zijn vertrou-wen in de toekomst van de colonie uit-L. te drukken. n Heer HENDERlGKX klaagt dat de amb-tenaars in onze colonie geen Vlaajnsch kencen. Deze toestand is van aard zeer groote- schade te berokkenen aan de Via* s mingen, die zich in Afrika gaan vesti-gen.o Heer RENK1N, minister, belooft met de r meeste welwillendiheid eene oplossing te u zoeken in deze zaakj welke hem zeer >- ter harte ligt. Heer BUYL spreekt over beter toe-3 zicht op het financieel beheet dor colo-s- nie en heer van L1MBURG-ST1RUM: wrijft de socialisten terscht -aan dat zij >- onze colonie in niiEachting brengen. De algemeene bespreking is gesloten. a DE VOORZITTER geeft lezing van de s- artikelen der metropoQitane begrooting, van de inkoiiisten en uitgavcn der colo-l- nie. d Deze artikelen zijn zonder bespreking >t aangenomen, Woensdag aanstaande zal er bij naam-•i alroeping over de geheele bogrpoting ge- s sfcemd. worden. ^ ; * * :t Men begint nadien de beapreking der^ Begrooting van Buitenlapdsc-he Zaken. !t Heer GILLES DE PELlCHY verzoekt verbetering te brengen aan den Belgi-" schen consulairen dienst. Heer DAVlGNOîs1, minister, belooft zijn e best te doen om voldoening te scheii-kenEr zal ook Woensdag bij naamafroe-r ping over deze versehillige artikelen ge- stemd werden. s De zitting is ont 7 . ure 15 gebeven, l. k Se ws'oisweaiî '■ sfesns'echt sast gl© ÏCaap t Op haar besluit van 18 Februari te-rugkeerend, heeft de wetgevende verga-10 dering van de Republiek der Iiaap, onze vrienden, de Boersn, beslist met 62 tegen ;r 30 stemmen, dat ook de Boéplnneu voor-er taan> Het stenirecht genieten zullen. Overal klinkt nu het lied uit het oude ;n vaderland ; " Wie stemt met 0^3 î " ;n :k ,v — '■y ' rjf—* —j OP DE BAAN Do veldmitraljeuzen zullen vanaf 1 April aanstaande, ieder voorzien worden van 12 trekhonden. De • uianschappen van iede-re compagnie zullen door het personeel van het le regiment carabiniers opge-leid worden in do behandelinge en de verzorging der honden. Het getal hondeii voor iedere compagnie mitraljeuzen, zal trapsgewijze gebraeht worden op 40. Gedachten Benijdt geein mensch, die oogenschijn- . lijk meer bezit dan gij ; want, hij be-zit mieslchien oo,k veel meer wroeging i dan gij, maar die voor u verbargen is. —i Al de begaafdheden van den mentch ; dienen tôt niete, indien hij er voor zioh-. zelf, noch voor zïj.ns gelijken voojrtieiel o£ nut uit weet te trekken. Yoor oen slecht jaar moet mon de ploeg aa» den wand niet haœigen. . « CONGON1EUWS " 1 Insteïling van een financieel comiteit Bij koninklijk besluit wordt voor een beperkt termijn, een financieel comiteit gevormd, gelast het département! van eo- ( Ionien te helpen in het bewerken van het financieel plaa van het coloniaal • beheer.Dit comiteit heeit voor zending : 1. Het bestudieeren van den algeaneenen financieelen toestand der colonie ; 2. Het opzoeken van nuttige maatrege-leu tôt herstelling van het evenwichû in : de coloniale begrooting ; 3. Het onder zoeken der betrekkingen 1 tusschen België eii de colonie, in zake : finaneiën ; inzond«rheid het opzoeken der financieelo gevolgcn voor de colonie der belastingen, opgelcgd door de verdragen betreffende de inlijvtog van Congo, eai : het bestudeeren van de gebeurl'iike her- ' ziening van het «teisel van îndeéling, door den wetgev<.x van 1908 aangenol men ; s A. Het bestudeeren der belastingen die, gedurende eenen bepaalden tijd van ren. zouden. worden opgelegd om de ce. : Ionie te doen opbrengen, en inzonderheid i om hare \-erkeerswegen te ontwilckelen-> ^ het bepalen der. geldmiddelen voor deze i belastingen ve«}ischt, en het .opzoeken . der middelen om er in .£e voorzien. Het1 comiteit bestaat uiï aciht leden-.heer : Liebaert, Staatsminister, volksvertegen- i woordiger, en bestuurder aan de Nationale Bank vain België, zal het ambtvan : voorzitter, en, heer Jadot, gouverneur < van de " Société Générale de Belgique " j het anibt> van ender-voorzitter *waaxne- i men. Aanwervlng van het coloniaal personeel. Insteïling eenercomtnlssie. 1 Deze commissie, is samengesteld uit de heeren ridder Ed. Carton de Wiart-, bo- ' stuurder van de " Société Générale ® Bel. 1 gique " eoreprofessor aan de Hoogeschool te Leuven ; Fr. Cattier, lid fan den Co-lonialen Raad, prafessor aan de Hoo-gesehool te Brussei ; K. De Lahnoy.pro-fessor in het coloniale recht aan de Hoogeschool te Gent ; V. Denyn, algemeen bestuurder aan het mitoisterie van Colo- ' niën ; E. Dubois, lid van den Colonialçn 1 Raad, bestuurder \an het hooger han- ' delsgestidht te Antwerpen ; G. Galopin, ondervoorzitter van den Colonialen Raad • professer aan de Hoogeschool te Luik ; 1 E. Henry, algemeen ondergouverneur van 1 Belgisch Congo ; p. Orts, gezantschaps- ! raadsheer ; E. Waxweiler, bestuurder van het Instituât de sociologie (Solvay) . > Er wordt eene commissie ingesteld dje ' gelast is de beste methoden tôt aanwer. ' ving en vorming van het coloniaal per- 1 soneel te bestudeeren en aan de regee. ring een volledâg programsia voor te stellen van voorbereidende studiën tôt de coloniale loopbanea ini dè colonie Bel- '■ gisch-Congo. Heer Galopin zal het ambt van voor- : zitter der commissic, en lieer Henry dat van ondervoorzitter waarnemen, Heer E. De Joiîglie, afdeelingshoofd1 aan het Ministerie van Ôoloniën, is tôt secre-- taris met raadplegentle stem benoemd, \ Toegevoegde secrctarissen zullen, bij ministerieel boaiuit puSten de cqmiaissio \ kunnen worden aangeduid. ] Onze Minister van Coloniën zal de ver- J goedingen vastetellen van de leden der i commissie, van den eecretaris en gobeur-lijk van de toegevoégde secretarissen. i Onze Minister van Coloniën is belast- i met de uitvœring vin het tegenwooxdfo- . besluit. [ —- . - ^ Een Sirand vergt: ] iwee ftienschen!evens j Een hevige brand heoft zes teerlingen 1 huizen vernield te Portland. | Tweè vrouwen kwarnen om. De scha- j de wordt op vijf xoil.iocn frank geraanid. [r Brief uit Brussef i* Telefoon. — Gemachtigd.— Onaangenaaru voorval. De uitbreiding, door het telefoonnet Brussei genomen, heeft doen inzien dat, om aan de steeds tœnemende vergrootin-gen het hoofd te ktirvnèn bieden, het nood-zaicelijk is de hoofdstad te voorzien van vier middenkantoren, die elk e?n ver. echillend gûdeelte der agglomération zul)-len bedienen. Het eerste dier kantoren, opgericht in de Olmetraat ( Jubelpark), werkt van 15 Maait af. Het wordt aan. gedùid met de letter O en zal o.ngeveer 4,000 aboamentou bedieînefn. Om g^meen-schap met die abonnenten te vragen.moet mon dus, van 15 dczer af hun nieuwe roej^iuïnmer (dat met de leiter O) er voor) opgeven. Voorbeeld ; O 3781. Het Ijubliek wordt dringend vi>rzocht, de Ja/nuari-uitgave van het' Tdlefoonboek te raadplegen. * ^ * De gemeenteïaad van Brussei heeft het schcpenoollege gemachtigd voor den prijs van 350,000 fr. het zoogenaamde Urou-wershuis op de Groote Markt aan te koopen. Dit gebouw, _ bekroond met een ruiter-beeld van prïns Karel van. Lorreine® door Jacquet, is een der merkwaarddgste van de toarkt. De Bru/sselsche brcnuwer3 koehtsn het aan in 1638 en in 1698 werd hetgianecb heropgebouwd. De bo-uw kastte 40,00f; florijnen, em aanzienlijke som voor dien tijd. 'Het_ ruiterbeeîd van- den keurvorst Ma-ximiliaan van Beieren, boven de kroon-' lijst gtaande, werd in 1751 tijdens een storm a%erukt. Het jaar daaop plaâtste men er het ruitersbeekl van. prins Karel van Lorreinen, door beeldhouwer Simon veryaardagd. in den gevel werd ook het beeld gepiaatet van Siat^Arootdus, pa.-ti'ûomheilîgc der hrouwers, doch ijrâter-beeid en heiiigon worden in 1773 door da Sane-Ouilotten weggenomen, *** «Sefeâs- nîet-aangenaami in '-4 gevang te zitf«Oy zelfs aïs men zich aan het een, of liet ander misda'ijf heefS pikxhtig gepiaakti; maar. het is voorzeker aog mi-nflw aanr gonaam er voor een ander in te zittein, « Jien men niet eens kent. Zulks is noch-tans over emkele dagen gebeurd eiïtooat eens te meer met welke lichtzimiigheid men in België brave lied en opsl-uit.Eene jonge vrouw was voor diefstal- bij ver-stek tôt een. jaar gevang verwezen, met onmiddallijke aanhouding. Ook wachtte men niet lang om eene aanhouding te doen. De aangehoudene pretesteerde d»ch het hielp niet zij werd opgeeloten. Zij teekende verzet aan tegen het vonnie en vergeheen Woensdag, na negen dagen op-sluiting voor de rechtbank. Men bestatig-de dan dat er eene vergissing in 't epel was. De veroordeelde dievegge had den naam vaa het aangehouden meisje -ppgfy geven). ARBEIDSNIEUWS Te Gent Dinsdag- had in de werkhuizen Qarels, ook de aangekondigde oiiderbandeling plaats, tusischen eene afvaaardigingi werk> stakers en daa patroon, heer Gaston, Oairels. Behaiye eene toegeving in het urenstelsel der arbeiders, en een paar beloften, werd bekend gemaakt, dat het getal tijdelijke afzettingen, 75 man voor de gieterij, en 32 voor de andere vak-ken zou badragen, en het gevolgisvan gebreli aan bestelliagen. Er werd door de afvaaardiging sterk aangedrongeo, osm desnoods door urenvermindering, het getal. slachtoffcrs te verminderen. Het gesehil blijft diis hangeind, * * * Dte stakimg. in de fabriek Baertsoen en 'Buysse, is hare Ue week ingetreden. In den loop van drie weken ward et. niet onderhandeld. Een Anîwerpenaar bijna verdronken te Nizza Wij hebben r.eeds melding gemaakt van de_ stoutmoedige vluchten welke de lucht-vlieger Maicon met een watervliegtijig te Nizza uitvoert. Donderdag te Beaulieu had hij aan boord van zijn vliegtuig als passagier, heer Kramp de Sterbeke, genomen. Bij het afrijden van een vaartuig in voile zee kwam heer Maicon met eene groote snel-hoid op het water neder, en een der drijftoestollen werd totaal vernield en het toestel geraakte weldra geheel onder water. Maicon hielp zijn passagier op het ander drijftoestel en het duurde* nog lang • eer de hydravion, bij middel van motor-booten, terug aan wal gebraeht was.Heer Kramp de Sterbeke was er met een koud bad van af, en met een licht te begrij-pen aandoening, welke hij nochtans vol œoed heeft bemeesterd. Een afschuweiijke zaak te St. Etienne (Fr.) aan het licht gekomen Op" 23 " November laatetledefl, verdveçû» de genaamde Colomb, 47 jaar oud, n& bij zijnen neef te Roulhao te hebben ge» avond-maald. Zijne vrouw schijnt in déa eersten met zijn verdwijnen niet al te zeer te hebben ingezeten en sohreef het eer aan een soort ongepaste Liei'dçsavotl. taur toe. Later deed zij wejiswaâr er'n. stige pogingen om eenig spoor .van dejj vermiste te ontdekken. Wat was erjvan hem gewordea ? Om 23 ure, was Colomb bij eene ken* nis, zekere Maleysson, btanen gesukkeld eu had er tôt 4 uro 's morgens zittetj: drinken. Vrouw Malysson, die in eene belendende plaats sliep, had rond dat uur vernomen, dat de twee man elkaar uit" maakten, en dat Colomb eene rananeîing opliep. Zulks verwonderde haar niet,want haar man, ondanks zijne 69 jaar, was een nog krachtig gebleveno grijsaard,, die gevreesd werd door al degenen die zij'n oploopenij en brutaal karakter kenden. Om 6 ure, stond de vrouw op en zag Colomb, die op den besneeuwden grond. lag te zieltogen. Zijn hoofd wass eeng bloedende wonde; uit zijne borst lékta bloed. — Leeft- bij nog..?j schreenwde de land' bouwer. ; — Sohier niet meeri; klonk het-. woord. , Maleysson stond op «n sleurde slachtoffei- bij een been in den atal. Des avonds was de ongelukkige nog altobs niet bezweken. Vrouw Ma-leyason begaj zich dit ondanks toeh in de geburcn eB zat er te speldewerken in groep, naar de wijze van de streek. , Toen zij terugkeer.de, vroeg zij a»n haren man, wat hij met Colomb gedaa^ had. , — Laat dat maar gaan, deed de aaa« gesprokene gelden; bij. ia wel -waax hfi ^ vi i ''.j m rÇ Des anderendaags ging zij oTesal^-isjt den stal ruizemuizen, maar trof er gee» spoor van den vermoorde. Doodschua^ van harén brutalen man, dorst zij htaiïs geen nfeuws van den verdwen«ienr vis*, gen, en het is eerst drie dagen dat de grijsaard haar mededeeddai '— Ik heb den andere in kleine stiAjea gesneden. Ik zeg niet waar ik ham ge> borgen heb, want ge zoudt uwen saat^e, kunnen roeren. Wees echter genist; zaag„ de bijl en het mes heb ikvàndeeâ gekuischt en. ailes in orde gebraeht."1. Hij voegde er nog bij: " Ik detii da| hij al dood was, toen ik die zaak uît'dn voeten heb gedaan." Een buur had van uit de duîsterni»-het akelig werk gezien dat Maleyssoa verrichtte, en gelijk hij ook het moord^ tooneel had bijgewoond, wist bij den gjçji heelen inhoud der zaak. Een andere o'A derling had het geroep van den osge» lukkige gehoord. Maar zoo groot was ds vrees die de ellendeling inboezemde, dat niemand van de twee het schrikkelijli gty heim verklikken dorst. Aanhouding van den onmenseft Het is de vrouw zelve, die het eerist de schrikkelijke waarheid aan haren zooa bekend maakte, en deze, een braaf man,' drukte haar op het hart dait zii îâet lîMl» ger mocht zwijgen. Eerst looehende da ellendeling, ea. men kon er hem niet toe bewegen, ta zeggei> w-aar. bij de stoffelijke overblijfeelèn ga-, laten had. Ondertusschen waa het metrws bekïsji} geraakt en gingen aile tongen los. Maar toen vernomen werd, dat men eehikte den; man weer los te laten, hij gemia. aan bewijzen, liepen de boeren sàaaa l^ wel met honderd braken zij, met 6pa« den, schuppen, hourweelen, den stal or» den grond er rond liggend op, mondes iets te vinden. Eindelijk raadde een boer aan hoop om te keeren, en welhaast voncî men daar een heel deel menschelijke .overblij fselen vait den ongelukkSgeji Oq, lomb, die, bijeengebracht, een lyk vom> den, op een deel der ingewanden «a sleutelbeen na. • , 1 Dan eçrst deed" da> ellenâding.. bebentail nissèii: ~ Colomb heeft mij beleedigd en eene ruit gebroken, beweerde hij; ik habhem in stukkgn gesneden om de sporeu van mijne daad te doen verdwijnen." Men is er niet verre af te deniken dat de omnensch een deel van het vleesch aan zijne varkens gevoederd heeft. ' Over 22 jaar, verdween spoorloos een yan des moordena'ars buren. Als do véjv jaring aarigebroken was, verteide Maleysson cyniek weg, dat hij den kwa> den slag had toegebracht. Le vrouw heeft] op het punt gestaan aangehouden te worden, maar men liet het, omdat zij teenémaal onder des. in*' vloed van liaren man stond. Da bloeddorstige kerel was vroeger jachtwachter. en kweet zoo brutaal en «nmenschelijk zijn plicht, dat hy z^a-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes