Het morgenblad: volksdagblad

1610 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 27 Juni. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 19 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1nn0b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

V Jaargang. I Il—M ■ I I H N° 173 Zaterda$ 27 Juni S9I4 2 centiemes. bet aumme! HET MORCENBLÀD &anKostaigingen s 4= bladzijde. — per kleinen re^ei fr. 0.30 Financiëele, » » * » 1.00 Stadsnituws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » 1.00 Begraienisbericbt, s 5.00 VOLKSDAGBLAD Al]9 mededeeliugen te zenden aan M.' J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antoyerpeg " . ,- **'•>• »V» " Meu schrijft in op het bureel van*fr?t blad en op aile Postkantorea Teîefoon : OPSTELRAAD : BG*?. — AANK0NDIG1NGEN : &B1<£ Il ■ ■ n i.mmim Abonnementen : Een jaar, E fr. — 9 maanden, 6 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BU1TENLAND, het port te buiten. Aanhondigingen worden ook cntvangem door M. J. LEBEGUE et G». «Office de Pum< b licite, 35, JSieuictraat, te BrusseL Ze kunnen het niet verkroppen De roode godsdiensthaters zijn wo& dend, en in hun boezem kookt esi niet te ver'oergen dolle gramsehap omdat onze kerkvoogd, Cardinaa^ Mercier, op zijn ronde voor het Vorm sel, in ongeknnsïelden eenvoud zijn< herderiijke ziei ten beste geeft aar zijn volk, en a'dus dat volk on weerstaanbaar tôt zich trekt. :t Is een ware triomftocht dten d( Aartsbisschop inaakt, doorboèn zi.ji geestelijk gebied, een stille ze_e toôht, zonder feéstgedrui-, zoudei aankondïgingen, zonder redevoerin-gen, waarrnede de de uagogen o: volksvleiers gewoon zijn een hoer; van het volk, onder w,iens juk zij gebogen liggen, ai le bedeien. D < Aartsbisschop komt, dat is de gansche propaganda, meer niet : en ziet ! gansche scharem stellen ziot op zijn dooxi-ocht en knielen neej oro den zegen van den kerkvoogd t< oatvangen. Opnierkzaam is het dat de meer derheid van die scharen uitgemaak wordc door de eigenlijke vo'lksklas: een teeken dat de Kerk — wat mer ook zeggen nioge — door wai mei het volk noemt» wordt,. b-emind wij zien ouder heu zeVîs meuscher die nooit of zelden ter ker, e gaan Én al de moeders heffen hun zui gciuig in de hoogte, opdaf. de bis =oh,op hun klaà de zegende Haydej opi.eggen zou ; en■ zij doen dat, nie a*®i de oBberçoipeaheld wa r.r-ede rotn schen uit de volksklas gewoon ziji té naderen tôt hoogstaa,m;e peraone.i maar met eene nafcuurlijke geiaioede lijkheid, alsof z!haar lcind in de ax men gaven van hun eigen vadex en , in haar oogen blinkt eén on-fce neveld vertrouwen tôt dien man, du zegend voorbijgaat, dien zij nooi hebben gezien en van wien zij nie wecen dat hij optreedt als een lich in de Europeesche wetensohap, diei man, van -wien zij enkel weteia da hij hun bissohop is, d^e zsgenem gaat doorheen zijn land, en evenalî de Heiland, wiens aîgezant hij is haar zeggen komt : laat de kin d'e'r e n tôt m ij ko m en] Me • ■ den lieîdelaeh op de lippe® en den vredekus in de zachtslralende oogen, , zegent hij de kleinen m den naam . van den God van vxede en. gexecsh- ■ tigheid. s Dat onbewimpeld vertrouwen van ! het volk heeft ons diep getroffe^ . • Zôô nadert nien niet tôt een prias, niet tôt een minister, niet tôt een i rooden demagoog, die om een gliffi-: laeh van het volk zich uren aanéén . in het zweet zet met zijne te@ens;re- • vers te belagein ; zôô nadert het • volk ailéén tôt zijn bissohop, en dat : is een klaar, niet weg te eijferen be-i vvijs dat de ziel van het volk nog steeds godsdieinstig is. ï Die vaststelling heeft de woede van s de godadiensthaters gaande gemaaikt, en hun doen beseffen dat, ondanks al hunne lage kuiperijen, al hun ■ iaster, al hunne bedekte en openlij-> ke aànvalien, het volk nog steeds gelooft in God en zijne bed^enaars. ■ Dat heeft hunne woede ontsioken, en t daarom geeft Vooruit in zijn nummer van 18 dezer een hoofdar-tikel ten beste, zoo vol sfcompzianige ezelarij, zoo vol vah maohtelooze woede, zoo walgingwekkend, dat het roode modderblad, wellichî uit een gr.eintje sehaamfegevoel, het iâa'i; ver-schijnen onder het anonymaat van een volksjongen, çn dat wij het volkomen aan zijne veran-iwoor-t ueiijkheid overlaten. -Wy zullen het - exîhtsx b! varen om, op îijd en stond, te toonen hoe laag en walgingwei-kend de godsdiensthaat in het hart zit der roode demagogen. Cardinaal Mercier kan het niet trei-fen i de meest gezaghebbendo roode demagoog raakt nog tôt aan de en-kels niet van dezen man, d'.e met de ; hoogste wetenschap den grooten een-voud en de mnemende volksliefde der t apostelen paart. i Hij bemint zijn volk, en zijn volk t heeft hem lief, omdat hij is de vre-l degezant van den God, d^en het volk Kog inxmer huldigt en bemint-, ondanks de woede van de godsdienstihaters van aile kleur. î v;. OP DE BAAN Op dea spoorweg In den laatsten trimester -werden cr, geldelijko belooningen verleend aan 120 ambtenaars en agenten van het spoorweg-bestuur, die zich ondorscheiden badden in het doen ontdeijken of aanhouden van dieven, die daden van moed en zelfopof-feringen gepleegd hadden enz. Een 30 andere ambtenaars en agenten wer-d$n aan de dagorde gebracht. Voor de haarkappers Op het congres der haarkappers, dat onlangs gehouden werd in den Mans, heeit men den v/enech algemeen aangeno-men, dat de Nationale bond der niees-ters-coiffenrs bet Espéranto zou sebrui-ken voor al de internationale betrekkin-en voor het houden der beroepscon-gresserî.Vijfûaagsche spoorwegabosmemcnten Er is een bepaaid cngunstig advies gogeven in het ontworp om de vijf-daagsche aboncementen, aan denzelfden pri.js, acht dagen geldig te maken. Het apoorwegbestuur heeft juist viji dagen genomen om niet twee Zondagen in het abonnement te doen vallen, daar dat, de dagen van druk verkoer zijn. Van de vorbooging van den prijs der olgemeene abonnementen, is er geen sprake gcweest. ■ ■» BLOEDIGE MEETING Mon meldt uit New-York dat een he-frig gcvecbt zich heeft voorgedaan, te Bytte City, in den Staat Montana, na b&bo meeting, die des avonds was be-Jegd tussclten do verschillende parti jeu der ïeJeratie van d-e Koperbewerkers. Twes perscinen ver den gedood. Rn-moermakers Jiebbon een deel der zaal met dynamVet d'oen springen. Vuurscho-ten werden gewissold tussehen mij/nweir-kens, die verborgen zatien op de daken der omstaaaide hnizen, en gowapende hgenfeMi. iim-a Vi, Een verjaardag Woensdag aanstaande, 1 Juh, is het de 29e verjaardag van de uitroeping der grondwet van den onafhankelijken Con-gostaat.Deze proklamatie, die mpet aanzien worden als de officieele intrede der Belgen in 't coloniaal leven, geschiedde den 1- Ju-li 1S85 te Vivi, na de erkenning van den nieuwen staat door de mogendheden, onderteekenaars der akte van Berlij,n,die aldus dit besehavingswerk bekrachtig-den, welks programma door Koning Leo-pold II, in de aardrijkskundige konfe-rencie van 1876 werd voorgedragen. Ter gelegenheid dezer verjaring zullen de bureelen van het ministerie van co-loniën gesloten zijn, en de congoleesche vlag zal wapperen aan al de coloniale gebouwen. In ^Tongo worden voor den 1 Juli groo-te feesten voorbereid. Er zal een "Te Deum" gezongen worden, eere-ondersclieidingen zullen aan de soklaten, de werklieden en de inboorlin-gen der colonie worden uitgereïkt, eene troepenschouw zal plaats grijpen, alsook eeno tentoonstelling van colrfniale pro-dukten en voorwerpen van inlandsche fa-brikatie ; verder omvat het programma nog internationale roeivedstrijden; koer-sen voor autobootjos, eonen sôhietwed-strijd met de oorlogswapens voor den ! Prijs der regeering, voetbalmatoben,voet- ' ioopwcdstrïjden. Een luisterrijk koncert zal gegeven worden door het krijgsmuzick. Iïe fe<3stclijkheden zullen sluiten mot een galafeestanaal en een bal. Te Dnsseldorf heeft de policie eene er-ge zaak van spioneering ohtdekt. Zcer belangrijke docnmenten, evenals de clec-triseho lonten van een houwitser, zouden aan eene vreemde mogendbeid zijn gelo-verd geworden. Een boekhouder en tweo arbeiders,, aan een groote wapeiifRbriek verbonden, werden reeds aangehouden. Anciere aanbondingen zijn nakend. De boekhouder was door zijne ©igene vxouw aangeklaagd. Prijskamp wan Roma voor Bouwkunda De jury heeft Vrijdag middag, rond 1 ure, uitsnraak gedaan en den prijs toe-gekend aan den heer Smolderen, van Borgerhout, leerling der klas van pro-fessor Blonmie. Er zijn noch tweede prijs nooh eer-volie ' meldi»g toegekend. In 5t femip Na de kiezing, schijnt, in afwachting van een volgendea oproep tôt de stem-bus, de politieke strijd gewoonlijk stil te liggen. De togenstrevers verliezon echter hun-nen tiid niet om de katholieke regeering op allerhande manieren te bestrijden. De loge bestudeert allerhande punten, waarotp zij drukken kan- om door leu-gens de katholieke regeering hatelijkte maken. Met zeemzoete mededeelingen belast zij h&re pers, kwa.l-dte.ls met politieke vleu-gels in .de wereld te sturen. Somanige menschen, soms wel katholie-ken, die liberale en onzijdige gazetten lezen, het is m«®r voor sport, ziet ge, lezen niettemin de artikels, die men de voorzorg neeint met groote letters aan te duiden, " als msdèdeeling, hun in het ministerie gedaan. Zoo heeft de katholieke pers aanhou-dend werk om de logeleugens den kop in te drukken. Het ware wensehelijk dat de katholie-kew altoos werk maaJiten iii de s-tille poîitieke tijdstippen, met de kiezers re-geîrnatig over den waren toestand in te lichten. • lets voor de social! sfische kapifall&idfi Als de roode opperleiders, Vandervel-de, Orimard, Terwagne, -Bertrand, Fur-némont, en anderen, die kasteelei; 'en huizen bezitten, die jaarlijks eene kunr gaan doen in de warœe sireken of op hun buitengoed en villas, het L^uvosseli rood gazetje " De Volkswil " lézen, wat mioeten die mannen hard gesaklcerd hebben, deze week. Niet min of meer, sohrijft de roode gazet het volgende over de kasteelen en villas, die als paddestoelen oprijzen op den buiten : " Statig en plecbtig verheffen ze zich daar en spreiden de grootste pracht ten toon. Daar is geld ! Daar is weelde en genot ! " Is het niet gemakkelijk te huizen in kasteelen, met overgroote parken, met stilla vijvers, hovingen, hectaren groot, waar aile soorten van bloemen hunnen geur en tooi verspreiden ?... " Ja, niets is gemakkelijker dan, in een malschen armstoel gezeten, eenefij-ne sigaar rookende, soms eene liartvei--sterking voor het vallen drinkende, zijn leven te slijten. " Niets is aangenainer dan ziGh te kun-nen koesteren, in warmen zonne-schijn, zioh te. gaan verlustigen aan de boorden 'der zee, er de gezonde lucht in te ademen, en er des avonds, zijn geld te verteeren, met het schoon ge-slacht..." Dat ailes is gemakkeli.ik, doch, het gaat gepaard met uitzuigerij. ellende en armoede, der ongeiukkigen, die aan die kasteelheer, door hunnen arbeid, al dit geld schenken. " Ja, als paddestoelen ïijzen de kasteelen uit den grond, kasteelen, die do kapitallsten huizen, de verd-rukkers van landbou.wer en werkman... " Eiwel, was dat niet de moeitc om over te drukken, omdat het nu niet beter kon afgeseMlderd wordon, dan door iemand die' de groote roode lei-ders van het soeialismus, kapitaHsten van de grootste soort. die ia Oongo, te Oostonde,te Nice, en andere groote zomerverblijven, zieli gaan verlustigen of hunne vacan-tio doorbrengen, in die praehtige kasteelen, met in een malschen armstoel ta liggen, corne fijne sigaar rookende, en \ eeno goede flesch knotsend. Maar,. wat is " De Volkswil " nu toch v/reed geweest voor zijne eigene, roode leiders, en voor zijne cartelvriendon. "" • ? ■ Ji Onder zijn gerij geplel ' Eergisteren, reed de voerman van eene brouwerij van Uomcdenne bij Dinant.,naar Vinenee toe. Terwijl zijne helpers langs den weg eene ton bier in eene herberg deden, gingen de paarden, door een voor-bij stuivende auto verschrikt, op de vhicht. Toussant, de voerman, 45'jaar oud, en vader van acht minderjarige kinderen, was op den bok blijven zitten. Hij wilde de dieren tôt staan dwingen, maar werd ten gronde geslingerd en door do wielen -yermorzeld. Hjj was op den jlag dood. Ooedkoope WoGnhuîzen Door die t-çaténdige ahaardiging van Brabant is het verslag uitgegeven van den heer gouverneur Beco, over het onderzoek dat geope-nd weTd in 't voor-uitzieht der gebeurlijke s-tichting eener intcreommunale provinciale maatschappij, welke door de Nationale Maatschappij van Goedkoope Woonhuizen zou kunnen aangenome-n worden, Avanneer deze tôt stand zal gekomen zijn. Het onderzoek stxekte zich uit tôt al de gemeentebesl-uren, de weldadigheidB-bureelcn en de bestu-ren van godshuizen der provincie Braban-l. Eene tweevoudi-ge vraag werd gesteld : ten eerste : indien er gebrek is aan goedkoope wonin-gen in de gemeente, welke zijn de iliriin-gendste noodwendigheden waarin dxent vooa'zien te worden ; ten tweede : of de gemeenten, de weldadigheidsbureeïen en de besturen van godshuizen genegen zouden zijn deel te nemen, 't- zij met gronden te bezorgen die voor het bou-wen van goedkoope woonhuizen geschikt zijn, 't zij met voor een deel van het kapstaal in tesehrijven, voor de gebeurlijke sticliting eener naamlooze maatschappij welke deze bouwen tôt doel heeft. De gouverneur van Brabant heeft de antwcorden van de belanghobbende open-barg besiuren in vijî reeksen ger-ang-schïkt. Zes en tw'intig gemeenten en openbare inàteliingen hebben besloten tussehen te komem ; veertien andieren wei-geren hunne tusschenkomst niet, doch wensehen andere middelen van tus,sehen-komst te gebruiken dan deze die door den provinciaien raad voorzien zijn ; zeventien wij zen op de opofferingen die zij reeds gedaan hebben,- en oordeeleai dat, voor 't oogenbiik er geene reden be-sta-at om aan ée gebeurlijke inrichting eener naamlooae maatschappij deel te nemen ^ twaaif b'estatigen dat er ten hun-uent'gsbrek is âtui goedkoope wooj-'.uÎ-zen, doch verklaxen tegeiijjiertijd, dat. zij o-p geenerlei w;ijze kuhnen tussfilien-komen ; eindeiij'k heeft mon de gemeenten die verklaard-. hebben dat er geen gebrek aàn goedkoope woonhuizen is,zij zijn twee- en vijftig in gelai voor het arrondissement Brussel, dïie en yeertig voor het arrondissement L-euven, en ne-gen en veertig voor liet arrondissement Nijvei, 'ï zij in het geheel honderd vier en veertig gemeenten voor gansch die provincie. Honderd drie en vijftig gemeenten hebben niet geantwoord. Uit liet onderzoek is gebleken, dat ia de landbouwstrieken de toestand op woonstgebied betrekkelijk voldoende is ; de poigingen dieiten veeleer naar de nij-verheidscentrums en de groote agglome-raties gewend. Indien de bestendige deputatie tôt de stichting van inteernat-ionaie provinciale maatBchappijen vooer het bouwen van goedkoope woningen bes»uit, zegit heer. Beco, dan zullen er vergaderingen der afgevaardigden van de tusschenkomende openbare besturen kunnen belegd worden, om de ..voorwaarden hunneor tusschenkomst en dé stand-rogeien van be-wuste maatschapipijen vast te stellen. Zooals men ziet, begint men zich meer-en meer met de belangrijke en echt volksgezinde kwestie van de goedkoope woonsten bezig te houden. Elkeen herinnert zich ook dat de ka-tholieken, va-n bij 't ontstaan van het gewichtig vraagpunt van den eigen heerd voor den neerstigen werkman on-verpoosd op de bres geBtaan hebben om oene degelijke en practische oplossing te vinden. ®- — "Wals^limuïiters lu Opper-Schloziën waren sinds eenigen tijd talrijko valsche vijfmarkstukken in omloop, en 't was onmogelijk te ontdek-ken door wie ze uitgegeven werden. Ten-gevolge eener naamlooze aanklacht, be-gaf de policie van Kattowi'tz zich naar de kooimijn Eminenz. De gerechtdienaars daalden af tôt op het verdiep van 8&0 meter ; op het éinde van eene verlaten gaanderij ontdekten de policiemannen drie valschmunters, die volop verdiept. waren in het verveerdigen van valsche vijfmark stukken. Onnoodig te zeggen dat de kerels on-middellijk ingerekend, en onder de bewa-king der agenten met den ophaalbak aan de oppervlakte gehaald werden. Uit het onderzoek bleek dat devalschmunters zich elken avond in de mijn lieten. afdalen met de nachtploeg. Eens beneden, trokken zij naar de verlaten gaanderij en oofenden er hun oneerlijk stieltje uit. 't Zal voorze-ker lang aanloopen eer men al de valsche stukken uit den omloop gehaald zal hebben. ^ EEN JUBELFEEST Zondag zal in het koninklijk geetiobt voor doofstommen en blinden, te Wolu-' w«, op pleehtige wij ze, het jubelfeest \ an zestig jaar klo-osterlevgn ge^erd worden van een zeer nederig, maa-r hoogst ver-dienstelijk man, den Eerw. Broeider Cy-riel, die in België en in den vreemde, door allen die zich met de verbetering van het lot der doofstommen bezig hou-'den, gekend en geëerd wordt. De jubi-laris begon zijne edele en verhevene loop-baan in 1854, in het gesticht van Sohaar-beek, dat in 1878 na^,r Woluwe ove-rge-bracht werd. Hij is de schrijver van e&n werk dat bestemd is om de dooistommen te leersn woorden uit te spreken. Meer dan vijftîg en dertig jaar lang was hij "taahnan" voor de doofstommen die als1 beiiohten of als getuigen voor de recht-bartken des Rijks verschenen. Hij waa algemeen secretaris van het Internat!©-naal congres voor de verbeteripg van het lot der doofstommen, dat iji Î883, te Brussel, gehouden werd, onder hët voor-zitterschap van Mgr de Haerne. Eesrw. Broeder Cyriel is, sinds _ 1887* ridder der Leopoldsorde; hij ontving in 1905 het burgerlijk kruis van eersteklaai en is vereerd met verscheidene vreemde decoraties. De minister van justicie, hooge ambte^ naars van het ministerie en provincial® overheidspeirsonen zullen het jubelfeest bijwonen. Een prachtig concerto, door de blinde: leerlingen, en een turnfeest, èooe de doofstomme leerlingen, zal ter _geie* genheid van de heuglijke gebeurtenis in het gesticht van de Georges Henrilei, te Woluwe, plaats hebben. BANDIETENSTREEK [ V v-u. ; • • yj. vr, het 10-jarig zoontje van Francies Van de Veide, iandwerkman, wonende wijk De Blocker, te Zij.ngem, sedert drie weken weduwnaar met 10 kinderen,èoo? zijn vader uitgezonden om boodscbappea te doen. Gekomen langs een eenzaam wegeltjo» werd de knaap door twee personen aan< gas.proken, die vroegen .waar hij naar-toe giag. Op het antwoord van ^ den kleîne " lîaar den winkel-, voor vader % vroegen -zij of hij geld bij " zich h ad. De knaap zegde 1 frank gekregen ta hebben om het noodige in den winkel tq koopen. Van zoohaast de twee band'i-etea hoor-den dat de jongen geld bij zich had grepetn zij hem vast, tilden hem op es? verdwenen er mede ver in het koren, waar een der schelmen hem eene prop, gemaakt van papier, in don mond duw-de en daarbij een groot mes uit den zalc trok, en dreigde het kind het hoofd af te snijden, indien het een enkele kreet slaakte. Middelerwijl had de andere bandiet den knaap het geld afga-nomen.Wanneer de bandisten waren verdwenen, trok de knaap den prop uit den mond en sukkelde zoo goed hij kon, bleek van ontroering, naar huis, waar hij aan zijnen vader de aanranding en den diefstal verhaalde. De gendarmen hebben d© twee ver-daçhte kerels aangehouden. Het zijn de genaamdën Van Glabeke, vafx Z.yngem, ' en Larnaut, van Votkegean. De knaa^j heeft beiden herlcend. Het parket yan Gent îs te Z.yngem afgestapt. SCHRIKKELUK 0N6ELUK Dezer dagen vond een landbouwer, t& Westprim, Paul Makot geheeten, op het ve-ld een geweer, dat hij naar huis mee. nain, om het aan zijme familie te toonen. Toen hij or met eene bijl op sloeg, sprong het geweer uiteen, met het o-n-gelukkig gevolg, dat hij zelf gedood werd, terwijl zijn vader, zijne moeder en. twee broeders, levensgevaarlijk g©-wond werden. ZoîiderHng ongeluk Woensdag heeft zich te Koebais een zon-derling ongeluk voorgedaan. De genaa-m-de Camille Naghels, 37 jaar oud, wonende to Leers, had eenige herstellingen gedaan aan de electriciteitsinrichting der rue Centrale. De kabels die er zich be-vinden en waardoor eene strooming loopt van ].0,000 volts, zijn in kassen geplaatst van 30 centimeters diepte op 30 breedte. Alzoo is aile gevaar voor het personeel zooveel mogelijk vermeden. Toen Naghels, na zijne herstelling voorbij die kassen kwam, ontstond opeens eene kort-sluiting. Vlarnmen schotén op en de werkman werd aan het hoofd en de handen verbrand. De kortsluiting ver-wekte ooli eene ontpioffing, waarvan de knal zoo hevig was als die van een ka-. non. Naghels' toestand-is g®lukkig- niet fvrg. j'Men weet niet hoe het ongeluk veroor-\zaakt wereb-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes