Het morgenblad: volksdagblad

879 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 03 augustus 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z02zs4b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jp jaarrang. rr i \ E V Uonaerdag ! Januari rh'ï4 Z cen'iemen uex nummbr- HET MORGENBLAD ^aiiaîï®ns5ig5sTSe5i t 4= bladzijde. — per kleinen resel fr. 0.30 Financiëele, » a » » j.oo Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.00 I Reclamen, » » » » 1.00 j Begrafemsbericht, » 5.00 VOLKSDAGKLAD Aile mededeehngen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpen Meu schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren jL &ieioon : ufôi&lkaad : yb"7,- AANKOIS'U1G1J\GEIN : S314 IMonnstnenîen : Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 8 fr. BU1TENLAND, het port te buiten. T«ffrT tv ni" rn»rrusT"""'-'w: <-7 vrrxsast^issaammiasKsmiwmuH Aankondigingen icorden ook ontvangen, door M. i. LE BEGUE et C", «Office de Pw b licite. 35. ISieuictraat. te Brussel. Zaliq Nieuwjaar ! feerom is een jaar heengevloden s vvij staan op den drampei van et H10HW6 ! Op dezen dag meer dan ooit kan peu met na.auen met vérbazing ue nelhaid gaae te stfaan van den ijd. [ Warp en wij op 'net tij dstip vaii Sieuwjaar onze biikktai buaen in ae naAuiir, daar onlwaren wij nàakte boomen, d-e zonder groei oi levens^ kraoht, ons ge.ijk st>oo gedaanten yoarkome/n ; daar bo&petuxen wij ûoode grashalmen, roze.aren zonder blaren oi bloemen, appei Doornen zon. Èter bloesem oj. vrucnten, op d vei-Ben geetn oogsten, in de we.den geen kuMe, in ue bosscnen geen zdn-£ers. De namur sehijnt a s nitfce-ewxrven. Eens zult gij oo: s ter via, dit zegt ons nog Mieuw_aar. Lezers, Leve lezeres, iiee.t Nie* .T-faar u; nog nooit dezelide deakbt 1-ien voor den geest geliaaid ? Ht .t bet u niet reads gezeyd : "Een jî ir vJiagfc zoo snel voorbij, de m rolgeai zoo adciit op èlkander. Wèi- dra iBoet gij hier eeai einde ife- ! ? » 0, wij twijfelen er niet aaa, te woorâen hebt gij oo.-c reeus oy a lyerwisseling des jaars ho-oa en kliii I ffelmi, indien het zoo is, dat qSjl levfîn kort is, laat er ons d n wej ■an gienieten, niaer s.eeds in eeif Bu dmgd, als brave kristenen. Daar Km aturen wij u alle'i ,œ^-: de mees et ■v,Pf.f».htbe-d. ia, met, meex vur gba.d| pan oo.t, onzen hartgro d g n Ven elî:| peu gelukkig en voorspoeiig Nienw-1 laar ! Gij wenseht het ' e uk. Wij weaischen u dan het vo le levers-kenot op aarde ; wij wenschen dit pij de snel voorbîjvl egmûe a g^n, ran het eerste morgenrood tôt aalssr: avondsehexnering, in vrede en rceugde ttvgefr overbrengendat de roorfepoed en v<3'oru:tfea.rg al uw ?treven bekronen ; dat al u ■, e on-fueirnefcriiTigen naar wensrjh ra,ogen ?ilagen : <jat nwe bi'Jijke verlansens i^erWPzealijkt worden ; dat er een-Jtraeht en vrede heersiel en st 'd en o\eraI ; dat gij, bevrijd v§n smart en . m vole gezondhe'd, erf onsre-fitoorf ge'uk moget gen'een in het jaar \l.at aanvan^i neemt. Wat was VGG'r ans hetfc verloopein jaar ? Voor sommigen tegensîag door tiek-e, wrijving met den evenaaste. Hoeveien zijn er niet voor w'e rais-îenning en ve^guizing het loon hunier goede bedoeiingen of werken ge-Rreest zijn ? Wat hebben haat, nijd, ?een invloed op ve,er bes aan ait-jeoefend ? Zij zijn talrijk oie op vrienden ge-jouwd bebben, doch op zeker oogen-ïlik in hunne overtuiging gesehokt weirden. Ook voor velen is het eerâ Gai v a,-rie geweest. Nog erger, de doodheeît /ea'woestingen m hunne a nUie, on-ler hunne kennissen gefbraoht. Van len eenen is Vader of Moeder of jeiden, van den anderem hreeder of :us>er voor Gods reohlea'sitoel ge-iaagd.O, wij gevoelen het leed van an-leren zoo goed, als wij hen den reurigen plicht zien vesrvuilen een miimer dierbare grarwaarts fe brea-»-en ; wij kunnen ons even goed ver-ilaafeen in het verdriet en lijden ran hen die door ziekte of maat-rchappelijke rampen ge roffen zi'n, naar daarnaast bewonderen wij de n en seli on, die zich onder de rata*, ten als Christel)en gse^'rai^cin, en ! ;eggen : Gods wil geachieae ! Wat houdt ons het nieuwe jaar 'orborgen ? Wij wefcen niet wat 1914 ons .bren-ren za1.. Ge'ukkig is de weru-elijka oe'-orast van ons stoffetiîfc z ij n ïede a"e n be' end Heig'iit Hli over na be&ehorpn heeft, zu len w'i oj. ijd en stond ontvangen, in <ar loeh iunnen wij door het «îTïtho'jg oien-bn van ons mensoh zijn, velf- ram-p voorkomen. Tegen dood en z:ek-| valt niet te s^rijden, hooga'ens Innen wij ons voor zuîVter^ rn •'lit nemen en ons lieha"■ ;ù zien 4e îfccherm«n, maar voor andrre ira' t-f'ia^peliike kwalen kunnen wij strij-dn. Strijden voor het goede, en niet Icla! en ! t«"pvol voor de toekomst stappen wldns het jaar 191^ n, en wen-se*n onze lez ers een Heilvol iaar ' HET MORGENBLAD. Ter gîfejënheid van ^kliW- ® JÂÂR zaS ons blad nïirgen l niet vé\chi>en. j J werelooeSS I De toestand in Ch\a î .ïu%n-ehi-kai's dictatuur. m — Naar liet bankiet ^ Hoe gebrekkig en slecht men in &0. la rmgelioht wordt, omtrent hetgeeli,.x 1 w Uiira gebeurt, blijkt weer èeng uile vt ieiegramiaen van gisteren, waarin ®. v; S?11,?, wordt gemaakt van den opstan4,e ie in de provincie Yuannan. | gt «7Î\5a:DS ,^0r)rt men pas ervan, nu de» j0 ^1US blo iig onderdrukt is. Maar v; jj : i,„ f1' Preci>-s heeft plaats gevonden.f .ij lar(i^an!lig de onderdrukking is 1 te hi 'T S®5®' za^ 111011 wei nimmly •"1^? vernâmen. Ij, , ,%■ en ^"orth China Herald", sehrijft, I îm in n^T"lriont' over den staat van zafc, fc ia».tv na' bestatigt dat na de ?ste^sionnrP ^ ^uan-chl-Hai ook het laat-j \ ^ viril Jo J0,11 e,en rePublikeinsch bewind IMwîA, f" uan-ebi-kai oefent een| I u»!;, w bfstuor nit. En de regeering I ^n^e hpr1"1^ mate gebruik I f Sanûehn reSSeneB, uit de dag8D I iïooserii ci®?®.ermS\vreesann3aging en I IliWeliiÎ!; ^ ,ael:lt llet vslkomen U 4 Mvi66? parlerait heden ten Ohi-na , aan de oschen welke anderen- k»nfefl Pste!d ^srden. Aan Wtl een reiteiiit V'f ^ Pnwaai'schijnliik het i",:™ dic-a.orsehap op den duui dm De fih®ee?ch,e volk zal worden ge- : m E^S^ieee,toestaiid van chi«a , V 1nrunond bedroevend ; wel zou 3en iârmcieel beheer door buitenlandsehe ieski figen China er binnen enkele ja-ren I>yonop helpen ; maar noch Yuan.-;hi-ka;lnoch het Chineeeclie volk zouden :ot zo.ti middel hun toevlucht willen nemen. "olgens sehrijver staat dan ook jen statsbankroet voor de deur ; hij ge-ooft zïîfs dat de groote finaneieele in--enstortig, die China onder de finan-îieele >iirateele van het buitenland zal )rengen !reeds in 1914 is te waehten. Voor let overige ontbreekt het de Chi-îeesehe iegeering niet aan eerzuchtige ilannen. De minister-presidesnt Chiung-3hilihg, heeft eene herinrichting van het nuntwezn toegezegd, waarvoor een groo-e buiterlàndsehe leening noodig zal we-;en. Vener beloofde hij de stichting van andljouwiànken, het bouwen van spoor-vegen or- groote sehaal, de verbetering ran watervegen en uitbreiding van scheep-'aart, postçrijen en telegraîie. Ook het eger worct. heringerieht. Er komen een taand leg'r onder den minister van oor-og, en pdioietroepen onder de burger-ijke gouverneurs. Dan zal China wor-en onderverdeeld in 22 militaire distric-en, elk onler een eigen bevelhebber. 7oorts';,'Zullei'. n0g militaire scholen wor-en gestieht en tuighuizen uitgebreid, ter-^ijl de vloo krachtiger wordt gemaakt, voor zoover de middelen het zullen toe-|ten." OP DE BAAN i tntslag van een schepen feer Cambiîr, libérale schepen- van on-wijs, te Gent,i heeft zijn ontslag ge-«n.reden wordt niet opgegeven. « het 6artelbe.4iur van Gent schijnt 'îetr al zoo lief uit te zien als hier te -^l' rpen. En te Brussel ? 't Is het eene 1 ^laal na het fhdiere. Dat zijn nu die groc (]j0 faœeuze anticléricale etadsbe-eturtiH maiiaiic kvaijjpcu ; In âim loop van 1914 zul en er nieu- ' wô militaire gebouwen en irufieiitingen tôt stand komen te Luis, te Eeverloo, te 3 Namen, te Antwerpen, te Bra^schaet en1, in het "fort van Schooten. Eene som vao ; 3,300,000 £r. zal aan die wei l;en besteed ] worden. Eene som van 350,00'*: fr. is be ■ etemd voor den aankoop der giondien, • noodig tôt het vullen dei- doorbraak loe- j staande in de eerste verdedigingsliin rer ; versterkto vesting Antwerpen, op den lin- ; ker S<Aeldeoever, en voor de uitvoering } deir voorafgaandelijke werken. Gedenkt de Scheolbus Iedereen we)ischt op Nieuw.iaarsdag ; 1 omtrent allen met vast gesloten hart en c, wijd opengespreide hand. 't le oaidat krij-gen zooveel gewilliger gaat dan ge-en, 't cen moet zich naar orahoog werken, ' 't ander naar omlaag val en. jjfaav de bue 1 van de SchooIpennliig,die ook altijd krij-1 ! gens gereed staat, ecbenkt loch zoo vriend- ; schappelijk en opreeht haar wçnscb, als | zij dankbaar en genegen een Zondagpen- -aing wordt gejond. Maatschappeïijke verzekeringen [ De coonmissie der XV heeft i.insdag ge- i zeteld van 10 ure 's morgeni; tet 5 Uxe ' namiddag, en heeft ha,re werkzaamheden 1 geëinddgd. Eeer Cooreman zat de ver^a- * dering voor. De commissie ben'jeinde heer ! Versteylen tôt verslaggever. L eze ' eloofd'e c er spoed bij ts zetten, ten einde de Ka- I mer toe te laten zieh weldra met de be- i langrijke kwestie eder maoœehappelij .re ; verzekeringen te kunnen bezig liouden. c De liberale en socialismsche leden der 2 commissie etelden e^n aantal wijzigingen i voor, die allen verworpen wrden. riet ontiverp der regeering werc ten slotle goedgekeua'd, rechter- tegen l'.nKotzijde. Vrienden der Missionarissen Ganscb katholiek België' b >eft geirild ! van verontwaardiging bij d-. lalfe be- * schuldigingen en valsohe aa^.Ujgingen to- z gen onze Missionfjrissen. Ja, onze Missionarissen r,'gen tellen ' op de verkleefdbeid der t' •îolioKs Bél- ' 89$, '}!' fij, die nwler de;. ..>"'in/enden ' evenaar hunne krachten, hanne gëson'd- • heid, hun loven ten beste geven voor c: de verspreiding van ons geloof, mogen j irnmer rekenen op den steun hunner medebroeders. . Welnu, die steun hebben zij noodig : £ zij moeten kerken, seholen,kapellen bou- wen en onderhouden, en daartoe îb er , geld, veel geld noodig. En dat geld kunt gij lion bezorgen, katholieke Bel- , gen, en zonder moeite. Dingen die voor u geene w aarde heb- ben, oude postzegels, zilverpapier, tin, j lapsulen van flesschen, enz., stuurt gij c vrachtvrij op naar "Werk der oude Postzegels, Groot Seminarle, Luik".Daar c icrijgen die waardelooze dingen waarde van goud. Sinds het 20-jarig bestaan f van het werk, heeft het rond de 200.000 j Eranken naar de Missionarissen ge- ( stuurd. Katholieke Belgen, de Missiona- j rissen rekenen op U ! Beschertnitig der duinen < Het zand onzer duinen s oelt weg en ' het wordt hoog tijd maatregeïen te ne. é men. 1 Besioten werd dan ook een dijk vam ge. ' wapead béton te leggien, op een kilometeo; lengte, achter Oostende, in de richting van Den Haaji. Waar zit het fanatisme ! j 't Gebeurde Maandag in den gemeente- 1 raad van Elsene. Heer Hujsmans stelde voor de toelage aan de Universiteit van Brussel —( de school voor rijkemenschenkinderen —( op 5000 fr. te 'brengen. Die toelage werd eenparig toegestcian. ^ Al de leden der rechterzijde stemden ze. J; Heer André verzoeût voor het werk deir katholieke schoolsoep — soep vooa- onze j v arme werlauanskinderen — eene toelage a van 1000 fr. te stemmen. Dit bil'ijk voor- ® 3tel werd door geheel de likrrzijde ver- t: svorpen. k Dit belet niet, dat ge aile dagen in de e anticléricale pers kunt lezen : "De katho- z ieken zijn fanatieken, wij, anticlericalen, d sijn de "verdraagzamen". Als die mannen au eens ni?t-verdraagzaam warenj wat zou v sr dan wel niet gebeuren ? t Goed nieuws voor de soldaten s Door een mînisterieel rondsehrijven werd aan al de korpsoversten voorgesteld d 3e karweien in de kazerne voortaaa te I ioen verrichten door . burgerlijke wer' l'e 4: 3en en niet meer door de S"ldaten. Dit ri sou voor ona volksjongera eene verbefce- i b ring zijn. Scand naafsche kusîen f Op de eilanden Bornholxn en Falster d îeef'c een orkanische storm gewoed en s ;roote overstroomingen veroorzaakt. Ook in de Zweedsche steden Ystad en d rreileborg heeft de hooge zeegang over- e itrooiningea tençevolge gehad. ..b De hondardjarige van Yper. Met ve.l luister is de .hondsrdste '"era-ring gevierd van Nathalie Ven-oiUeman, (?ed. Maillard. Van s morgens vroeg ] kondliigden kanongebulder en ktokfcengie-ni het feest aan, terwijl de inwoners van ifper hunne vlaggen uitstalcen en hunne | svoningen versierden. sen huisje, hoe j niederig ook, wilde onverschillig blijvesn ian de heugelijke gebeurtems, die voor u tijd. in de geschiedenis der s'tad zou ge-5-c ekt blijven. Een tiental minuten voor 10 ure kwam VI. de Imrgemeester Oolaert, per rijtuig 1 Lan de woning der eeuwelinge. Do hon-terdjarige, omringd van hare kinders, klein-bilîide(pen en achter kleinlandaren, ninstens honderd in getal, ontving zelf ten burgervader, die haar den arm bood >m haar na^ar haar rijtuig te brengen.De :euweiinge werd midde-n van een dub-jeîe liaag nieuwsgierigen, die haar op ;anseh den doortocht toejuiebten, naar de cerk gevoerd. Hare afstammelingen volg-ien in open rijtuigen. Na de kèrkelijke plechtigheid is zij op )et stadhuis ontvangen. De heer burge- , neester wenschte . de eeuwelinge geluk in ' >aam van het gemeentebestuur. Na eene [«rte en welgepaste aanspraak, bood hij iper's oudste kind eene zilveren herin-leringsmedalie. De oaderliinge bedanlfte mtroerd en hoopte nog een tient-il jaren ® leven. T)'e etrawijn werd vei'volgens •ondgeschonken, doch mad- Maillard liet lan har? achterkleinkinderem de zorg >ver haren beker te ledigen, terwijl zij dch zelf d:e koekjes, die er bij waren, ekker lief smaken. — s De Ouifsohe vlooi De Kieler Zeitung nseldt, dat met in-ïaag van 1 AisrH het mairltieme ovor-vicht weer van Wilhelmshaven naar Kiel ;al verplaatst worden. Deze laatste ha. ,Ten wordt "fte voomaamiste ha.ven voo.r ié linie-vloot, • Wilhelmshaven voor de rerkenningskruiserF. DiensvolgeiiB worden ray, borengenoemde datnm af te Wilbpln s-m 1 > ?">aldeel- l'nia-sehepen en le ver'"eaningsvlo ,t, te Kiel bot 2de en 3do smaldeel linie-schepen gastationeterd. îedert 1 April 1910 lagen te Iii.l alleen Siet 2de smaldeel linie schepen e<n de deine verkenningslcruisers. De verwisseling zal in dezer voege ge-ichieden, dat de 8 kleine feruisers van Kiel naar Wilbehnshaven en, in rnil daatr-roor, de 5 linie-schepen van de Kaiser-dasse van Wilbetasbaven na&r Kiel gaa«. Terwijl 'Wilhelnis.havea nu 13 liiijie-;rîiepen en 4 groote kmisers heeft, zal let vooitian 8 linie-schepen, 4 groote en i kleine kruisers hebben. Kfel krijgt daar-sntegen in plaats van £ linie-schepen en i kleine kruisers 13 linie-schepen. In oyereenstemming hiermee wordt de jemanning van de schepen te Wilhelms-îa^en van 17,911 op 15,601 verminderd, lie van de schepen te Kiel vain 9,252 op .1,522 gebracht. In den Zomer van 1914 zullen boven-lien drie nieuwe linie-schepen van de 1 Jonig-klasse bij het 3de smaldeel te Kiel 1 ;evoegd worden, waardoor het avérwicht ran deze oorlogshaven nog vergroct vord't. i JL)e vermindering van de bezetting van 1 let Noordzee-station staat blijkbaar" in /erband ï&et de algemeene ontspanning n den politieken toestand en ia de eerste )laats met de verbetering in de betrek- 1 dngen met Eng-elanH. UIT ALBANIE De hoofden der Aiànssoren en de aan-ienlijken uit de Mahomedaansche en .hristelijke bevolking van Scutari heb- 1 en Zondag eene vergadering gehouden, v'aarop den wensch werd uitgedrukt, dat ' .lie Albaneezen zich zouden vereenigen nder de nationale vlag. Zij, die de na-ionale eensgezindheid trachten te verbre- : :en, worden met den ban bedreigd. In , ene vergadering, dezer dagen te houden, 1 al eene delegatie benoemd worden oin 1 en koning te ontvangen. Aan de •" Albanisohe Correspondes rordt uit Janina gemeld, dat de agitatie egen de "ontruiming van Noord-Epirus, loofdzakelijk geleid wordt door de Griek-che popen. Naar aanleiding van den naamdag van en czaar werd in de hoofdplaats van Spirus, in de Sint-Nioolaaskerk,een plech-ig " Te Deum " gezongen. De gouver-ieur-generaal d'Anglis en talrijke ovor-eden waren tegenwoordig. Na afloop der plechtigheid werd, na-aens de Grielcsche gemeente, een tele- ; ;ram aan den czaar gezonden, waarin em verzocht werd niet te willen dulden, at orthodoxe geloovigen onder Albanee- 1 c-he overheersching zouden geraken. Dergelijke telegrammen zijn ook gezon-en dioor de metropolieten van Monastir n Koritza, alsmede door de goœtolijk-eid van Promiti en Leskonilt. -y EEN LU K IN EENE KI8T Te New-York heeft een jnoordenaar, îiah op brutaie, maar doeltrefiende wijze aet lijk van zijn slachtofier van deo liais geschoven. Op een der drakste puntea van de stad, op -den hoek van de Delan-sey en de Pitt-straat, werd eergistereit sene groote kist van eene handkar gela, len en op straat neergezet Er waren ;wee mannen bij de kar, de eene be-iaalde den andere voor het vervoer en riep toen een voorbij gaanden jongen a«n Dm een oogenblikje op de kist te passen. Hij zelf verwijderde sàch en kwam niet ;erug. Toen, na een uur waehtens de jongen le policia waa-rsohuwde, brak deze de' sist open en vond er een lijk in. Men aeeft niet kunnen nagaan wie de ver-moorde is. lonsterlirand le lontrea! Het watergeiins, w&araan deze stad tToor het oogenbiik ondernevig is, ten gevolge van de oniangs voorgekomen ioorbraak van eene der groote buiizea 1er waterieiding, deed nu vooral vreezeii lat een brand van belang mocht ontstaan. Dat bang voorintzicht is jaunner genoeg, /erwezenlijkt ge worden.. Maandag ontstond brand in een dioht aewoonden en uitgestreKten teerling hui-. jen, waar versciieidone magazijnen gale, jen zijn. In een balf uur waren een twinijgtal îuizen in de vlaminen opgegaan en tal--ijke familiëa warea tôt dakloosheid ge. jrackt. Vruchteloos bevonden zich al de pompiers ter plaats. jiet vuur nam steeda oi'tbreiding en versetheidene oiitploffingen ,-an essence werden waargenomen. Men joogde water uit den Sint-Laurensstroom ;ot op de plâats der ramp te brengen, maar gezien de mijllange afstand werd ir maar wejnig water langsdaar aangew /oerd. De schade zal ruim 5 millioen irank seloopen. Esige'iansl De staking te Leeas De staking te Leeds is nog niet uit, il zijn vexe gemeamte-werkheden weer' îan den arbeid. Vooral aan de gasfa-sriek ontbreken nog vele banden, Eea Irie- of vierhonderd aan, die de staking ivilden opgeven, zijn door posten onder* ichept en er van afgebouden, , Eigenaardig voor de houding, die het jubliek bij geschillen tusschen werkman ;n patroou aanneemt, is, dat het bestuuj 1er universiteit zicih verantweord hee® egen de beschuldiging, dat zij partij ieeft gekozen door studenten de plaatsea ran stakers op trains en de eleetrieiteita» sn gasfabriek te lateii innemen, Het ba« stuur is, zoo zegt het, door het gemeen. ebestuur daar toe aangezocht ; de gézoad* leid en de veiligheid van de scad Hep ^evaar. Op dien grond heeft het bestour 1er universiteit vxijheid gevonden en bet, sijn pheht geacht, studenten als plaa<&. /ervangers van de stakers dienst te la* en doen. Maar geenszins heeft het daaay loor in het gescha tusschen stad en ge-neentewerklieden partij gekozer : W ^enscht daar geheel buiten te bkjven, T^Dublijn Voor de zooveèlste maal schreef gistay •en de " Times dat te Dublijn de 8tae cing weâdra zal ineenzinken, aangejaen îr steeds meer mannen weer aan het iverk gaan. Aan de haven neemt indtetew laad de bedrijvigheid zichtbaar toe. Vliegtuigen Voigens de " Deutsche Tageszeîtung ■% îeeft het Engelsche legerbestuur oniangs :enige vliegtuigen van eene Leipzigerfa-)riek gekocht en zal het eerlang dan ;ene groote bestelling doen. Een eigenaardig trouwfeest In de hoofdkcrk van Belfast, kwam©* ■wee vesrloofden aan, van een heelen stœt /rienden en bloedverwanten vergezekT.Do •rouwplechtigheid begon en ailes was wel ;ot toen de priester den verloofde vroegi "Wilt ge deze vrouw tôt echtgenoote nemen ?" In plaats van ja te antwckorden, srerd de iongman rood. hij opendf m cerna! en den mond doch kon het woordj» "ja" niet uiten. De priester stelde hem een iweede maal dezelfde vraag, doch nog» naals geen antwoord. Daar cen a<wiwé ;ige hem begon uit te lachen, verliet de jngelukldge verloofde, plots etoan go. worden, eindelijk de kerk voor de prigh er het huwelijk ingezegend b«d. T urkijo Een ooriogschip De Turksohe regeering heeft wel degei Lik het linieschip *Eje àe Janeiro* vsixt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes