Het morgenblad: volksdagblad

1611 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Maart. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pv6b27r230/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

V jaargang, îr 8? îïmsnsn IÎÎ feafirï 2 cenllêmsn lies nmumsr HET MORGENBLAD »*■■' ' '''""•* ' "innir»âiHia<nTT ISanicAndiginsen î 4= biadzijce. — per kleir.en regel fr. 0.30 Financiëel:, » » * » 1.00 Stadsnisuvs, per grooten regel » 2.00 .Reclamen, * » » » 1.00 Begrafenisbericht, * VOLKSDAGBI^AD [le mededeelingen te zenden aan Ml J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpe» Men schrijît in op het bureel van hat blad en op aile Postkantorea Teleïoon 2 0P5TELRAAD : QSV. — AANKONDIGINGEN : BB14: *hî-~J^ jsïïwmssj 1 AisasassessieaBSeM s I Een iaar, 8 fr. . — 9 maanden, 6 fr. §6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I BU1TENLAND, het port te buiten. Aankondiaingen worden oek cntvangeni door. M. J. LÉBEGVB_ et C', «Office de Pu* blicitd. 35. JSietuoiraat. te Brussel. Na eene veroordeeling Onze " con&oter " La Gazette de Couvain *sstigt de aandacht van ien wetgevei op bet volgende : Berne misdaid werd verlecîene week voor het jtesisenbof vain Brabaut behandeld. Wellekens, >;en jongeling van min dan 18 jaar oud, werd veroordeelù tôt 15 îaïax âvaaigarbeid-voor moord-pging.De longe,. noorc&naar, een ver- , standig werkaan, had op een Zaterdag der mand Juli, zijn week-loon verspeel op den " Petit Coureur Willeiie zijsie fout verbor-gen houden "oor zijne ouders, bo-gonneni in lieî, de gedacbSen tôt dieï-Btal en zells tt moord, op te ko m on. Qm de eecge frankem djba bnj verspeeld had. te sîelen, leverde V.' ol-lekens zich. oer aan moord. Met bleek ut het onderzoek, oat de plichtige en behendig werkman wasf etn zijn girbeid stipt en vlijtig oppaste. Weii-ekens - bçl eene opVoeding ge-moitm ; Mj vfe opigeigroeid in een verstandig en eerlijk midden,in een woord, niets ded vermoeden dat hij sens het leger der misdadigers zou tVervoegd heblxi. Edocli, uit Jet onderzoek bleek ook dat de jojgeling geb»kt ging onder cen ârift naar spel, en zicb overleverde aan slechte lezingen. De-policieromans, felker sijreelende om-siagen in de uisîailingen der volks-boekenjen schitîren en voor een appel en een ei te1 verkrij>gefL' zijn, àâiM&i zijne vorkeifr. itij veror-bertle met gretigleid dien ongezonden koat zoo voor zk als voor liicbaa;n, 'Jile meer, Wellekïns was een " ge-r.woon bezoeker ter cinema'-s", waar !men ongeltdddglîk mas,.r al te zeer «a • te dikwijls tp bet doek ziet ver-scbijnen, de mest praktische en ge-perfectionneerde wijzen van dieîstal. Dit zijn de feten uit dewelke men Se zedeles moet halsn. 'Meer dan ooitis het beTvezen dat de onzedeiijke ezin.gen, de domme policieromans, «e slecbte cinema's, het Kart - en de del der kindeflen ba-lerveïi. - Meermaals bebben wij op het ge-vaar gewezen, meermaals hebbon wij den noodbrect doen 'weenklin-keri, en met leedwezen moeten wij bestatigen dat in België geen enkele maatregel de uitbating der ciiiema-tografische vcorsteilingen regelt,ter-wijl aien in verschiileoce lajideii er op werkt het slechte ervau uit te roeien door eene wijze en degelijke watgeviiig. Anderen hebben gezegd dat maar al te dikwijls de cinéma enkel een scbool is, waar men de kwaadsloe-nera, dioven en de moordenaara van •morgen vormt. De misdadigbeid dezer laatsto ti]-den beelt er meer dan ean bcwijs van geleverd. JJaaTom stelt zicb bedendaags de kwestie : Heeit de maaiscbappij ge-hàal haar plicht gedaan tegenover de kindsheid, tegenover de jeugrl ? lieei't de wetgever al de maat-rege-!en en zedelijke voorzorgen gonornen, welke ce huidige <misiandigbeden vereischen ? Eiiaas, neeni' De openbare meening-'fs'bet -cens om afdoende maatregelen te eischea • tegen de ouzedeJ-"kbeid, slechte d-nemas. Er éient onm)id'dfènijk g.oban-. celd. Wij weten dat de wet do on-dernemers en uiibaters van openba-feesfcen en vertooningen met ou-zadelijk doel, soms heel moeilijk kan Lreffen ; en nochtans, 't is daarlegen dat men zou moeten kunnen inwer-kon om bet kwaûd tôt in den wor-tel uit te roeien. Maar indien bet moeilijk is langs daar een uitslag te bekomen, is bet tocb ten minste mogelijk, onder ze-kere voorwaarden, den tosgang tôt de cinema's aan kinderen onder een bepaalden ouderdom 1e regelen en; zelfs beelemaal te verbieden. Het lajid verwacbt met ongeduld Cjeze wet. van sociaal nut en openbare veiligbeid, en wij drukken den weaiscb uit dat binneDkort ter ,lva-rner een wetsontwerp op de regejing . der cinémas zou neergelegd worden. Veras. OP B1BMM &rc &vuiug cil uc uae van cen Kouseoana Kcning Albert al eerlang de versier-Belea ontvangen er orde van den Kou-Beband, die bern ïamens den grootmees-t©r, kopdng Jori: van Eageland, door eene bijzofidere tzending met den ber-tog van Oonnaupt aan het lioofcï, te Brussel overhanâîd zal worden. _De versierselen der orde die den K-o-nîng zal dragen, -ijn deze vroeger ver-leend aan Leopoldi'l, ten jare 1866. Men weet dat d ridderorde van den Koueeband werd psticht in 1348, door Edward I II. Er ijn slechte 25 ridders, die elk htm koor^)el bezitten ân de kerk van Windsor, "waa het kapittel der Grue zetelt, Postchecks bàîert zij wen® ingesteld, werden Postcneks verhand<d voor operaties bs-tank t0t cen'f|,aal va^ 1.600,000,000 t!>âe^Ufen®'e ^ werden in Dnitsch-jawl dat 7.62 ma, meer bevolkt is, er Vechts voor 1,202)00,000 verhandeld. Lastenbtalers en onbelasten à *n~ne roeâedeoag aan de commissie aer XiXXl, gelast net het onderzoek der Kiesrechtstelsels v^r provincie en ge-tneente, lieeft heer Vfax\veiler zeer merk. waardige cijfers angeliaald, die op de aanwezigen diepen indridc maalîten en in. derdaad verdienen dat men er aandacht aan wijdt; Heer Waxweiler ad aan de groote ste-den gevraagd hoo groot onder het kie-zerslîorps voor d> gemeenle het getal KStenbetalers en ht getal onbelasten was. En hij heeft de c fers van Brussel,Gent en Luik medegedeid. Op 24.000 gemeatekiezers in Brussel 213n er 10.000 fetenbstalers en 14.000 onbelasten. Op 31.000 gemeeitekiezers in Gent zijn 11.000 lastenbealers en 20.000 onbo-lastsn.1 0ï> 30,0iD0 geme^ntokiezers in Lraik zijn er 11.000 lastenbetalers en 19.000 ionbç-Jasten.• — ... VRUÛESPIIÛiŒN (Het assisenhof van Monaghan heoft Za-terdag een IS-iarig jongeling, Francis King genaamd, vrijgesproken, dia zijn vader doodgeslagen had. Het slachtoffer, een pachter uit Car-■richmacross, gaf zich aan den drank over, en den 22 November 1913 in dron-ken tœstand thuiskomende, zette hij.mid-den in den naeht, zijne vrotiw op straat. Uaarna poogde hij zijne dochter te ver-wurgen, omdati deze hem geen geld wil-de geven. Op de noodkreten zijner zuster, was Francis King toegesneld, en had zijn vader een paar slagen, met een bijltje, op het hoofd toegebracht, tengevolge waar-van deze, een maand later, in het gast-huis bezweek. Daar aile afgelegde getuigenissen zeer gunstig voor beklaagde waren, en het bleek dat deze uitsluitend gohandeld had om zijne zuster van een gewisse dood te redden, werd Francis King vrijgesproken. ! - | | — « iGHIitCKELl# mmk To Plnmstead vond men op straat de lijken van een jongen man en een Sneis-je, beiden met afgesneden keel. Het hooîd van het meisje was bijna geheel van de! romp gescheiden. Xabij de lichamon ontdekte men een be-bloed scheermes. Een onderzoek bracht, aan het licht dat de jonge man, Fred. May, 26 jaar oud, oud-so!daat, verloofd was met do 22-ja-rige Violet Dash, het vernroofdè meisje. Daar May den dienst verlaten had en geen betrékking vinden kon, sehreef het meisje hem, dat zij met hem- afbrak. Hij heeft haar eerst gcdçod en zich . daarna gezeifmoord. ; , t . i m ' -X»•. EEN PRâCHUG YÉRS'LAfî iV'oor een tienta.1 dagen had de Kamer van Volksvartegenwoordigers, sehrijft " Het Nieuwsblad zich bezig . te honden met het wijzigen der wet over vrouwen. en kinderarbeid —; wa-irvan de herzie-ning, sânds lang gewenscht, 6lechts op eene afdoende wijze kon geschieden, na-dat de leerplicht vast bepaald stond; De wet van 18 December 1889 immers was, galijk heer de Hemptiinne liet nls-dan verklaarde, een eerste, tamelijk schuchtere stap op het toen ganseh c'n-bekend terrein der arbeidsregeling, en zou later onder den geluklcigen drang, der steeds toenemende socialo strekldng, noodzakolijk moetem uitgebreid worden. Het beîang en de neteligheid der kwestie ontging nochtans aan nicmand. " Wij staan, sprak Janson de liberale groep toe, wij staan voor een, weitsont-v.-erp van het groofeste belang en dat de moeîlijksto punten van het werkers-vraagstuk aanraaltt. " En heer Van Oleémputte, die het aan-dierf, als verslaggever, de Kamer in te lichten, werd door zijno vrienden op de vleiendste wijze .geluk gewenscht. Ondanks eene grootere verscheidenheid van nijverheidstoestanden >—i die dieze laatsîo 25 jaTen aanbrachten »—i narodit, maal heer de Kerchove. de taak van verslaggever op zich. Hij volvoerde ze met een vastberadene onafhankelijkheid, wars van alleni kleinen partijgeest, alleen voorgelicht door zijne volksgezinde overtuiging. " Ik aanzie, verklaarde heer do Kerchove, aile nijverheidswerk als ongezond voor kinderen beneden do 14 jaar ; al-leenlijk mag er eene uitzondaring aange-coœen worden voor de landbouwnijverho* den, waar het werk in open lucht, en onder het oog der ouders een voldoende waaiborg is voor liehainelijke en 2?ede--lijke ge^ondbeid. " " Met den Ttoar minister Poulîet, riep Jieer Gamiel pnysmans nit, breng ik hul-de aan -heer de Kerchove d'Exaerde, wiens merkwaardig varsîag door eene. echt volksgezinde^ overtuiging js ,ingege-ven. i COmONIBUWS Vertrekken naar Congo Zullen zich inschepen op 12 Maàrt, aan boord van de "Anvers,ville" : Voor het ininisterio van coloniën f(2e lijst) : heeren Sondag, luitenant der openbare macht, 3e vertrek; Verberck, onder-officier der openbare macht, le vertrek; Acerbi, districtoommissaris van le klas, 4e vertrek; Servais, onder officier der openbare macht, le vertrek; Duchâteau, toe-zichter van werken, 4e vertrek; DoMun-ter, meestergast, 3e vertrek; Salin, mécanicien van le klas, 3e vertrek; Kystrom, id., id.; Palmans, klerk van 2e klas, 2e vertrek; Amrhyn, landbouwoverste van le klas, 4e vertrek; Dupont, bijgevoegdc magistraat, le vertrek; Geelen, landme-ter van het cadaster van 2e klas, 2e vertrek; Michiels, klerk van 2e klas der belastingen, 2e vertrek; H. Paul, id., le vertrek. Voor de maatschappij der ijzerenwe-gen! : heeren dokter Niccolo Attard, 6e vertrek; geneesheer A. Van Oaubergh, en H. Wasseige, k!erk>overste, 3e vertr. Voor de Compagnie du Kasaï : heeren G. Geerts, J. Potier, A, Van den Ber-ghe en M. Scoyer, aile vier adjunkten van 2e klas. Voor de Comfina: - heeren Verleoke.Pat-ty en Krippole. Voor de Foremtaière: heeren W.Brown, C. Smith, Nelson Waggoner, J.VanBuy-laere,, aile vier le vertrek; J. Theeus, 2e vertrek, en Th. Paulus, 4e vertrek. Voor de Citas: heer L. Vitta, bijzon-dere agent, 4e vertrek. Naar Kataaga ■Hebberi zich ingescheept o]) de etoom-boot "Edingburgh Castle", die Southamp-ton verliet den 7 Maart, in bestemming naar Kaap: Heeren I. Verblijdt, _ ajusteur-monteer-iler, geliecht aan den_ uitbatingsdienst van den ijzerenweg van Katanga, '20 vertrek; Van Thielen, klerk der belastingen, 2e vertrek. i Zullen zich inschepen, op 14 Maart, te Seuthaiopton, naar Katanga, via Kaap-stad;Heeren Bauwens, onderluiienant der. artillerie, als onderluitenant der oi>enbare macht, le veBtrek; Wilmet, oud-adjudant-ondero^fficier van het regiment der grenadiers, als onderofficier der openbare ruacht, le vertrek; Ven, onderofficier der apenbare macht, le vertrek, Famiiiedrama in Rustaud Uit Khersan bij Odessa wordt gcmeld, iat een jongeling, in een aanval van ra-iendo zinneloosheid, zijn vader, zijne stiefrooeder en zijne vij£ broeders en zus-;ers heeft vermoord ^en zich -vervolgens îelfmoordde. Br,ef uit Brusse/ Het procès Co!fs. — Goaden munt. — Boekerîj. — Spocrwegmaterlaaî. Het procès, door heer Colfs, vollisver-tegenwoordiger, ingespannen tegen de stad Brussel, en dat Vrijdag moest ge-pleit worden voor da tweede burgerlijke kamer der rechtbank, is opnieuw udtge-steld. Het zal opgeroepen ^worden den 27en Maart. Intusschen worden de on-derhandelingen voortgezet om tôt eene minnelijke schikking te komen. îk De Nationale Bank heeft doen over-gaan tôt het slaan van nienwe gouden munt. Er zijn 1500 kilo goud om te tooveren in goudvinkies, met de beeltenis van koning Albert. Het is sodert 1878 geleden, dat geene nieuwe gouden munt meer in omloop werd gebracht en de nieuwe munt wordt geslagen uit goudklompen, herkomstig uit de mijn van Kilo in Congo. Deze mijn brengt zoowat 250 kilo edel. metaal voort per maand, ■M * In het onderrichtingskader der Bijks-waclit ta Brussel, Krijgslaan, zal van nu af eene bibliotheek opgcrfclit worden, ten bate der manschappen. Deze boekerîj zal bevatten : kunst- en wetens'chappeHjke werken, krijgs- en an-dere geschiedènis, rechtskundige en an-dere boeken, tôt algepieen gebruik en ten bate der gendarmerie of het leger. Al de manschappen zullen er van ge-nieten kuunen. Een bijzonder fonds is daartoe bestemd, * * * Hebben wij spoorwegmaterieel genoag, om in behoeften van dienst te vooi-^ien? i—i Ja, zegt een correspondent., die tôt staving van zijn gezegde d® Tolgende vergelijkende cijfers opgeeft : De Belgischo spoorwegdienst besehikt over 4300 locomotieven, 8000 rijtuigen, en 1400 fosorgons voor refeigeœstreincn, op een net van 4-370 kilometers uifjge-strelctheid.De " Compagnie du Nord "* bezit, voor een net van gelijko uiteesirekthedd, enkel" 2000 locomotieven en 51o0 rijtuigesi en foergons:. ïrouwenhuisarbeid in Fr&nkri]k Op het voorbeeld van Eageland beeft het Franeche parlement een rogelingvan loonen voor hniearbeidsters vastgestesld, die betrékking heeft op allen die in de kleedLognijverheid werkzaain zijn. Bij mi-nisterieel besluit kunnen de bepalingen, op advies van den arbeidsraad, ook tôt andere groepen uitgebreid worden. De wet schrijît voor, dat aile werkge-vers en tusschenporsonen nauwkeurige lijsten moeten houden van aile voor ken werkzame arbeidsters. De loonsbepalin-gen moeten in aile arbeidsruimten,, plaat-sen van aflevering en wachtkamers zicht-baar te kennen worden gegeven. Bij uit-gifte van het werk ontvangt de arbeid-ster een afsehrift, waarop omtvang, tijd van uitreiking en loon veriaeld etaan; de origineele lijstjes moeten door den werk-gever een jaar bewaard en ter beschik-king der bedrijfstoezichteragehouden worden.De minimium-loonen worden door de ar-beidsraden of, waar deze niet -bestaan, door de bedrijfsrechtbanken vastjgesteld, op de basis dat een huiswerkster in tien-uren het 2/3 van het loon eener atelier-arbeidster kari verdienen. Minstens omde drie jaren moeten de tarieven herzien worden. Tegen de vaststelling dier tiarie-ven kan binnen drie maanden bij een centrale commissie bezwaar worden inge-bracht. Die centrale com!miiss>ie staat onder voorzitterschap van een rechter van het hof van verbreking. Van groot gewicht is het, dat bij het niet nakomeii der loonsbepalingen niet alleen de arbeidsters zelf kunnen klagen, maar ook de beroepsorganisatie van do betrokken nijverheid in het district, en andere door den minister van Arbeid daartoe gemacjitigdo vereenigîngien (wel-dadigheids-, cooperatie-vereenigingen en dergelijke), al hebben zij geene arbeidsters tôt leden. Dît is een werkelijke er-kenning der bevoegdhaid van derden om de verbetering van den nuisarbeid te be-vorderen.Bij elke overtreding wordt voor de eerste maal eene boete van 5 tôt 15 fr. toegepast voor elke benadeeling; bij her-haling kan die boete hoogstens van 500 i . L oaaa —1- i : : ^ — ' lu II UUW iXCi.JLi.4X Eeo cirkus afplîrand S miiiiocD soharfe Het groote eircus te Kopetnhagen, al-waar tegenwoordig variété-voorstelîingen worden gegeven, is Zaterdag morgen tôt den grond toe afgebrand, De brandweer moest zich, wegens den hevigen storm, er toe bepalen, de belendende huizente behouden. De schade wordt op tweemil-licen Icro-nen Knscliat, lyioordenares van S 5 jaar De Petionstraat, te Parijs, werd een dezer naehsen, in ©n+roering gebracht door noodgeschreeuw en moordkreten die uit eene kamer stegen, door leurder Mar, cel Strauss bewcond. Men drong het vertrek binnen en vond; er Strauss half uitgebloed voor zijn bed ten gronde liggen. ïerwijl hij sliep, had zijne vriendîn, 15 jaar oud, hem in buik en borst ver. scheidene wonden toegebracht. Plots gewekt, had hij willen vluchten maar was bewusteloos ten gronde gezon-ken.Terwijl bij to doodsgavaar naar bet gasthuis werd gervoerd, hield men de plichtige aan. Zaterdag morgen door den policiecom-missaris ondervraagd, verklaarde Cécile Saunier dat zij niet mtleggen kon "hoe deze akelige zaalc zich voordeed. Zij was uit haren slaap gesenoten met een mes in de hand. Men zond haar naar het dépôt. De gekwetste kon ein. delijk ondervraagd worden. Hij ook kan dezen afschuwelijkeu overval niet tiitleg-gen.Honcferdjarsgen in Frankrijk Heden Dinsdag viert men, in het département van de Yonne, het honderdja-rig jubelfeest van mad. wed. Baudin, ge-boren den 6 Maart 1814, te Civry, wo-nende te Isle-sur-Serrein, arrondissement Van AvalloD^ De honderdjarige, die zeer gessond is, heeft vier dochters en eenen zoon, en 105 afstammelingen. Hare oudste doohter ig 70 jaar oud en heeft 17 kinderen gehad. De tweede honderdjarige is mad. wed. Guesnu, geboren den 10 Maart 1814, wo neitde te Foissy-sur-Vanne. Hare oudste dochter, bij wien zij, inwoont, ia^ljaal oud. . ; De Zuid-ÂfrikaansGhe- banneiinger) Pouls m-!- en zijne gezelien, de Zuid-Aîrikaans lie ba&nelingen j blijven op &} de vergaderingeri verklaren dat zij vasl besloten zijn naar Zuid-Afrika. terug te keefen. Moesten zij dan weer aangehou-den worden, dan rekenen zij er op dat eene onverbiddelijke, algenieene werksta. king in Engeland zal uitbreken. Ondertusschen is * Tom Mann, een vaa de bedrijvigste leden van- de werkliedem-partij uit Londen naar Zuid-Afrika ver* trolcken. Tôt de menigte, die de roode Vlag en de Jviarseillaise zingende, hem toi aan de statie vergezelde, hield hij eene rede, waarin hij zegde dat zijne zending niet uittartend was. Alleenlijk was zijo doel den werkenden stand in Zuid-Afrik* te vereenigen. Over dit avontuur zullen w^ mea hooren. De bannelingen hebben een procès la gespannen tegen de reederij van de "Uni genie", die hen, volgens hirnne opvattiçg wederrechtslijk heeft weggevoerd, , Bloedige overvai met de bij! In den naeht van Vrijdag op Zatea. dag, ward op de pMUppevillebrug, te Charleroi, "zokeref Edmondi Schneider, gansch bablqed aangetroffen, Hij was zoo. erg toegetakald dat mes hem tôt nu toe - niet tôt hefr bewustzijn kon brengen. Het parket heeft voorzorgen genoroen om hein te ondervragen bij de ««estai gelegenheid die zich voordœt, Denzelfden naeht wemd in de Nieowstraet; een dronkaard! aangetroffen, Het is zekeift; Hervenne, van Gilly, die een grooten aan den schedel vertoar-de. Het policie-enkwest deed zekere Pianwl •Bernard, Franschen aardew«rker, aacw houden, die te Monfigny-op-Sainber var^ blijft. Men heeft gezien dat bedoeldeBer< nard, Schneider slagen toebracht. > Van eenen anderen kant, weard zekero Leopold Van Droogenbroeck achter slo* en sleutel gebracht wegena diefstal vanr een uurwerk, gepleegd bij zijnen kost+' gever. Do kostgever drukte er- op, dat tege.j lijk met het uurwerk en Van Droogenbroeck. zelf, eene kletoe bijl verdwenea was. Welnu, het kosthuîs în kwestie is niet verre van de plafaïs' geiegen waar ide( twee mafinen overvallen werden. " T' • '■■■ ■■ ■ ■■■■■ . H©liSBBS3 Zoaderljng geschil op gemeentegebied Te Amaterdam bestaat eene schoon» heidscGBnniissie, die aan burgemeester «» weth ouders advies verstïekt iazake JseJ bouwlamdig schoon. Het advies dezer commiSïie was tage. roepen over het OJïtwerp van een ge-bonw voor hefc toioniaâi jusiitynt. Da

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes