Het morgenblad: volksdagblad

2645 0
04 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Februari. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mk6542kk3x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

V Jaargang. r 34 Woensôbg 4 Feoruari 1914 t cenîïemen fie? nummer HET MORGEIBLAD ^""'""kànkond'igîngen s"*2 4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » * » » 1.00 Stadsnieuws, per grootea regei » 2.00 Reclaraen, » » » » |.00 Begrafenisbericht, » 5.00 gg-.- *.«7ts ana»37ga^ar>ix>ai m» v ■ i «n VOLKSDAG-BLAI3) JLtlo mededeelingea te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Aatwerpea Men sohrijît in op het bureel van bet blad en op aile Postkantoreù Te le fo on : OP3TELRÀAD : 96?'. — AANKONDIGINGEN : 3 £14 m || IIHMi II ■ " ■ AfeOMneraienteirs s g Een Jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. 8 16 maanden, 4 fr. — 3 masnden, 2 fr. 1 i BU1TENLAND, het port te buiten. em^fm^irmrwmvmrnr-.-zK-r-irr.-r^'.-t^r.-r-.- -,r"ZTnrw.T~7 Jtaa^W—3| Aanftondiginge.il worden ook onîxangen door M. J. LÈBEGVS et C*. «Ohce de'Pu* ôhcite. 35. JS'icuiciraat. te grûssei. MENSCHENHATERS .iZij die ho os oploopen met het Vrij çoàacht, zetten tan werk voort. Na den aanval tegen den heer Colfs, in de liroekstraat, te Brussel, na de moord op priester Fleuret, in het Park der hoofd-stad, na de moordpoging op den pastoor vaa Neder-over-Humbeeck, heeft mon eene sjeuwe inisdaad gepleegd te Brussel,we-derom een bewijs hoe verdraagzaam de tëgenipartij zich aaiistett. Heer Laude, een katholiek propagan-dist, liep den haat der geuzen op, om-dat hij een Fransclien afvallige , den 13 Jamiari 1. 1-, op eene voordracht, be-legd onder de bescherming van het Vrij Gedaeht, had durven tegenepreken. Vrijda..g avond, rond middernacht, keer-r de bij huiswaarts en werd aan de brie-Sv®bu6, op den hoek van de Godfried IDevreesestitiiat, aangevallen en nsishiajadeld. ipe echiirk loste vijf revolverschoten, roe-■peade ; "Smerige pijpekop, na zult gij Bpst meer preken ! " B Een de kogels, afgeschoten in derich-Biitg van het hart, vloog op eene brie-Brestffich, die in den zak stak van heer Jiaode's overjas. Het slachtoEter. kreeg 2 Sfaigete in den reohterbil- De twee andere ftogels gingsn verloren. B Voorbijgangers enelden toe op de los-Ibrandingeii en heer Laude werd bij ■faingendheid naar een heelkundig gestieht ■wergebracht, alwaar men de kogels kon (uthalen. Met tegen zijnen aanvaller te worstelen, heeft heeï Laude eene krawat afgetrok-k«D. Moge dit overtuigin^tak den schehn doœ ontdekken ! , Noah. Libérais., noch socialistische bla-pffij dierven bworen dat de haat den ■ûoordenaar tôt het plegen van de rms-Kaaii ni^ aangezet heeft. ■ Seàart eenige dagen geeft een groot fcransdi lïberaaj dagblad beschouwingen "!%ver de katholieke onverdi-aagzaaniheid. ^Betzollde blad kondigt nu op zijne vier-de bladzijde besdiaajnd het feit af. Het 0eldt dat son "bediende" alachtoffer is ■evallec van eeine aanranding, waaraan fe " v/raak ", naar men denkt, niet Breemd is. iWaarlijk^ dit groot fransch blad —- wij "1 Etoile belge" —; neemt eene ■choone en fiere houding aan. ■Hebben wij het reoht niet tegenover ; ieze ndeuwe misdaad te zeggen dat zij l ir; gevolg is van de ongefaste, de on- beradaneerde aanhitsingea ? Mogien wij, in 't voile aangezicht van de tegenstre-vers, dezen zin niet herhalen, die hen zoo woedend maakt : " Indien al de ear-to]liston geen apachen zijn, mogen toch al de apachen c&rtallisten betiteld wor-den. " Hebben wij er geen nieu-w bewijs van? En wil men aog een voorbeeld om dit gezegde te staven ? Laiistert : Eene kloosterzueteiMsieken-stsr van Gavre (Fr.), die een ziek fa-milielid had bezo-cht, keerde terug langs de baan van Biain. Achter haar hoorde zij iemand verwijtingen uitbrengen. Zij draaide het hoofd om en zag een kerel, een 30-taJ jaien o«d, die den stap ver-snelde. Deze schurk greep de klooster-zuster bij de keel, en slingerde ze van de baan in eene gxaeht. "Gij mœt er aan ! " snauwde de onbekende haar toe. Hij sprong zelf de hoogto af en tbans wilde hij de kloosterzuster, die uit het water geraakt was, venvurgen ! De Zus-ter verdedigde zich, en haar werdenmet een snijdend tarig erge verwondingen toagebraoht. De scholm liet zijn elaohtoffer voor dood liggen en nam de vlueht. Person-en, die aldaar voorbij kwamen, vonden de kloo6terzuster, wier toestand hoogst bedenkelijk is. I>e pllchtige wordt opgozocht. Wij herhalen de fepreuk : "Aan den Vxiom kent men de vxuchten." En wij voegen er bij : "Aan soortgelijke miada-den beoordeelt men de waarde van libe-raie en socialistische . leerstelsels. Dit zal de schijnheiligen met beletten, met de band op het hart, over huis en dak te schreejiwen dat zij niet tegen den godsdienst zijn, dat zal hen niet verhin-deren dag-in dag^uit tegen de klorikale on.vepdraagîaaamheid te, btilderen. Doch de laatste gabeurtenissen herinrte-ren waaraan wij ons te houden hebben, zij bewijzen afdoende (iat er lieden zijn die men met de knots in de hand alleèn op afstand houden kan ea... ee'rbieci al-dv/ingen." Remember y ou !" dit 'heThaalt men steeds in Engc-land ; bij ons wil dit be-teekéœn : "Een verwitrtigd man is er twee waard. " Carlo. MLiBEMTEiiiH 6e naatr?gelen der Zuid-Afrikaansche Beg«ehtigin 't Parlement goedgekeurd } R&i&eien werd in den Volksraad de zoo- rt ■pieeieD indemniteitswet besprokm, waar- t j. bij ie regeering der Zuid-Afrikaansche ^^eering goedkeuring verzocht over wat 5 rl gedaan heeft om de orde te hand- I' ss- f ïte leden der arbeiderspartij stelden een î I: *«^6 motiee voor. ] de voorzitter een dier moties, ] HF^tnde om de verbannem leidears te ] ^F8®zmen naar Znid-Afrika • terug te kee- ] 1 van hand had gewezen, onder-Smuts de indemniteitswet aan d« ■K®«uriag van den Volksraad. ^lomas Smart, leider der oppositie, g zich tegen die wet niet te zul- j-'«zôiien, daar de regeering te' al- r ^ we' 611 ^ or<^e mo°' hand- ■^«11 steide een amendement voor, [a om afkeuring uit te spreken | fc j verbanning der werklieden-lei- de w» ■ ^ise woorden viel Greswell ] fa ■ e®1I1S aan over het laakwaardige t 6n^e onrecht, den ballingen aan- , 'lie Q' T over ^el1 vei'aietigenden aan- I, fe op dg vrijheid der burgers van het . on-,,', pref® beschuldigde de regeering k 8u <ia ^ kekben ?ezaaid, ten einde zieh 3! vrj, .^r°P kunnen beroepen om zich S irW'pn tP iien van ^ moorddadige op- f1 C ■ ^°'laniie«burg in Juli van het jf {>0 jaar.^ Creswel (die op een gege-aangehoudên werd) ver- Ee'iL >, Da, z'in vr'jlath;3 a' het fci ifen gedaan om langs wette- Lr jWe® (^e verbanning te voorkomen, if- eeilsor heefi zijQ telegrammen -ilen verzenden. T'.reswel bcsiloot |»an "ng dût de avbeiders zich een samenzwering hebben plich- k maakt wèl echter de regeeri^ en Z p tahsten, die samenspannen om het vor^ÏÏ'"6? t>ate te kunnen uitbuiicn. , 'P?nf van ÇresweH's amende- t(S 's de mdemmteil wet in eerste le-b^SCI\0m,en' Tegen stemden al.een % aaïuigdea der arbeiderspartij. De *5*. 1<! °P Woeasdag vastgesteld. ri: ;hi-K.- "er !-ïl}.uts in den bretde de ^ .• regeering verdedigen. ©F B1BAAM De Staatsministers Men meldt dat de regeering zinnens i let getai Staatsministers op 15 te bren ;en; heea- Edmond Picard zouookStaa^ nimster benoesnd worden. Uatums van verhoor A. Garuier-Hel-lewier, minister van Bel lié, te Sofia (Bulgarie), zal zich te jeschikking houden der Belgi-xlie belang îebbendon, in het Ofixciëel Kantoor voo: Elaiidelstolidïtingen, AugsaSîàijtttîSigtiriaiat L5, te Brussel, de Woensdagen 4 em 1; febroari, van 10 tôt, 12 ure. De kaîholreke dompers In de prijskampen onder de hooge cbolen hebben de hoogstudenten vai yeuven 7 beurzen veroverd op de 14 let zijn de heeren Baix François, Ver tracten August, De Clerck Jozef, Goed eels Jozef, Van Hof Luciaan, Besse ians Jozef en Van Looveren Leopold. De 7 andere beurzen w erden veroverd ier door de hoogescliool van Brussel vvee door die van Gent, waarbij hee] [nibrecht De Veykter, en een door di oogeschool van Luik. Van 1890 tôt 1913 had Lcuven 163 be roondc leerlingen, of gemiddeld 7 pej iar : Gent en Luik, tie zamen 221, oi enïiddeld 4 per jaar, eh de staatshooge-chool Brussel, 55, of gemiddcld 2 pei tar. Dure tijd Men ldaagt thans algemesn over duren jd en duur leven. De duur te der voortbrengselen, levens-Hddelen, enz..., daar hebbep wij gedu-ig qadervinding van, als wij met onze îiiteii^ter winkel ga,an en da^ruit volgt atuurlijk. dat het bni&h-Quden dubbel osf, en dat men meer dat ooit zorgen ;oet om het eene knoopje van het jaar an het andere te brengen. Als wij den algemeepen toestand hier • iande en zelfs in hpt buiteniand l>e-îhouwen, dan moeten wij -bekennen dat :t gevolg zieh overal begint te openba- De vermindering van d^n ar!>eid is niet Bten Kcrkbaar in de grçwt-ni.iverheid, aar ook in de kleinere nijverheid,deii a.ndel en in de ambaehten. Sominige sociologen voorspellon oone "i&is in. den arbeid Benoeming Het Beheer van S£as,tsspoorwa en heeft, in gemeen ovarlcg met het Behëer vajg het Zeéwezen, den heer L. Sileitzi. Pâaz-za deî Popolo, te Eioife, benoemd tôt of-ficieelan briefwisselaar va.n de Bedgisehe Staai=spoorwegen en PaJietbootem.. Hij is belast met de verded-iging van onze be-langen in Italie en zal eene reeke voor-drachten houden over kunst-, nattiur- en stedeoschoon in België. In den ban geslagen Het Vatikaan hèeft al de werken van den Belgischen schrijver Maeterlinck, in den index geslagen. Het is bij gevolg de katholieken verboden die werken 'ce lezen. Beschenuing der zwarte kinderen Zij ne Majea teit de Ko ning die met de gjrootate bclangsteling de werking volgt van den "Bond tôt beschernidng der zwarte kimdieren in Congo", beeft aan ms-vrouw de gravin d'Ûrsel, sahailewaar-ster van het werk, eene sont doon ge-worden van 5000 fr. Een Belg aïs scheidsrechter gevraagd De Buigaarsche regeering heeft om de benoeming van een Belgisch officier ge-vraagd, om in het gosehi.1 tusschen Bnl-garië en Griekenland over Oxilar uit-spraak te doen. Welgelukt I>e harveraekermg der provinciale Gel-ten- en Meîkachap-e.n-v«rzekeringen van Oost-Vlaanderan, hileld gisteren hare alge-meene vergadering, in het Dandbouwers-huis, te Gent. De herverzokering mag zich in eenen echocnen bl oei wrheugf-i i. Ze geven hun ontslag Onze lezers kennen den warboel in het beheer der B russe Ische gasthuizen. Heer Burgemeeeter Max had do bebeer-raadeleden dringend uitgenoodigd htm ontslag te geven. Heeren Brabandt, Bou-quart en Van Langenhove hebben aan dit verzoek voldaan. Heeren Bauwens, radieaal, en Pladet, socialist, weigeren er vaD onder te trekkon. Zooals altijd stelt men vajst dat liet juist dç SQc4alipten e: te radicalen zijn. die zich wanhopig vastklampen aan htm schoone en vetbetaalde postées. Op het belglsch spoorwegnet Minister Van de Vyvere heeft besloten de ingangsjaarwedde der pikeurs van 1560 op 1680 fr. te brengen. Het rnean-delijksch beginloon der pointesrders,raa-gazijniers, maehinisten, is bepaaid op 100 frank. Viervoudige zegening Een brave dame van Doornik kcamt doox hare gansch bijzondere bevalling te bewijzen dat in ailes de overdaad een on-geiuk is. Zij komt haar man ineens met vier jonge levens te verblijden. Waar kocht die vent de noodige dosis blijd-schap daar toe ? Het zijn vier medsjes, waarvan een enkel stierf bij zijne eerste trede op het tranendal. De drie andere werden Marcelle, Eugénie en Helène ge-heetea. Hunne moeder, vrouw Défense-Pinel, is 30 jaar en bezit drie flinke jongens, benovens een overleden manne-ken, dat zij gelijk al de moeders, nog al-toos medetelt. Wij wenschen haar het gansch uitzon-derlijk gelnk, dat hare drij moisies mogen blijven leven. Maatrege'en tegen mond- en klauwzcer De " Veidbode" schriift : De Hollandsche Minister van lartd-booxw, nijvorheid en handel heeft de bur-gemeasters doen verzoeken, dat van ge-meentewege wordt voorgeschreven, dat veekooplieden uit streken,waar het mond-en klauwzeer voorkomt,het marktterrein niet betreden, vooraleer handen en schoei-se! zijn onismet en hun voor den duur van hun v-erblijf op de markt van ga-meontewege, ^oo noodig, een kiel en l>eenlappen zijn verslrekt. Chntrent de toepaseiug dier voorzorgsmaatxegelen,ge-lieven de burgemeesters overleg te plegen met de betrokken districts-veeaxt-3en, terivijl de kosten aan het rijk in rokeniixg kunnen worden gebracht. Ge-iir>einde maatregel wordt genoroen, ten einde overbronging van smetBtof van mond- en klauwzeer door kooplieden zoo mogelijk tegen te gaan. Befa'np'ike jù weeî end ! ef stai te IiF£iïs<el Zoluiag morgen stelde de juwelier, heer Lemairs, wonende Esquermasestraat, te lijssel vast, dat dioven des nachts in :ijn magazijn waren gedrongen en voor 114.000 fraWk jilweelen hadden gestolen. De diCTen hadden de ruiten der glazen ngangdeur uitgesneden, de electriekè bel itilgeiegd en dan het s!ot der tlenr dqpn iperingon. Al de jweeletv, die in.de uit-i italiing lagon, zijn verdwenen. De schelmen moeten dieven van beroftp ;ijn ; ter plaats werden een aantal dic'-'engereedschaDDen govonden. ARBEIDSNIEUWS Werkstakingen te Gent In 4e machienbonwerij Carels, Dok, vcrlieteîi Maandag morgen de 800 werk-lieden den arbeid. Et is eene moeilijkheid opgerezen tus-achen de patroons en de worklieden, ten-gevolge eener niettwe -Rcrkwijze, waariD de loonskwestie betrokken is. De werklieden zijn naar hunne weder-zijdsche voreenigingen getrokken. Men zal onderhàndelen. — In de fabriek Baertsoen, Dendeimond-solten steenweg, blijft de toestand on-veranderd, ondanks de voetstappen tôt verzoening. De stalving duurt reeds vijî weken. Er zijn meer dan 900 werklieden zonder bezigheid. COAGONIEUWS Terugkeerder » Elisabethville » De Congoleesche postboot " Elisabeth-ville" heeft Zaterdag, ten 9 ure, Dakar verlaten en mag hier Dinsdag aansiaandç verwacht worden. Bevinden zieh namelijk aan boord: 1. Van de Congo-Spoorwegmaatschap-pij : heeren Van den Berghe, Delin, Mis-siato en Kungwe; 2. Van de S. A. B. : heeren Chargeois, fiîorelli, Guenot en Collet; ô. Der Lomam-i : heeren Bcgaerts en Gra.îf; 4. Des Sud-Kamerun: heer Kvrnze. 5. Van de N. A. H. V. : heeren Koote eu Syeyers. 6. Der Cie Kasaï : heeren Steinhorn, Bouchet, De Vos, Noël en Van Yia&sen-hoven;7. Des Comfina : heeren Evenapoel en Van der Hegghen. 8. Der Citas : heer Vuerhaerd. 9; Des- Cominière-. heeren Blomme, Dubois en Dannnel. LEËERN/EUWS . Het onderwijs in het leger T ww regïmentscholen zul'teti eerlasig opgericht worden te Tongeren, alsook eeno pupilîsnechool te Maeseyk. NOBbLPRUZEJSi Een_ Aœerikaansch tijdschxift bevat de statistiek der Nobelprij zen, toegekend aan letterkunde en wetenschappen sedert het tijdstip der stichting, 't is te zeggen 13 jaar. Van 1901 toi 1913 werden 60 prijzen toegekend, ar.n geJeerden, geneesheeren en letterkundigen, behoorende tôt vijftien ver-sohilîende nationalitoiten, Rekening hou-dende van h,et bevolkingscijfer van elk land en als basis nemende 100 mâllioen irrwoners, komt men tôt het b estait dat Zwesien het grootste aantal Nobelprij zen bekwam. Daarop volgen Holland, Noorwegen en Denamarken. Frankrijk bekleedt de vijfde plaats met 14 prijzen, voor eene bevol-king van 39 millioen inwoners. Duitsohîand bekwam 18 Nobelprij zen voor eene bwolking van 65 millioen inwoners.Frankrijk heeft dus veruii den voor-rang op JXiitschlaod, wanneer men het veradiiJ van het bevolkingscijfer in afàit neemt. Engeland komt enkel in de 9e plaats, achter Zwiteeriand en België. Aan dan staart vinden wij de Veree-nigde Stateai en Rus!and, die ieder sinds dertien iaxen slechts een Nobelprijs be-kwamen.—« Hevi||S brand îe New-York In de pianofabriek Walters, te New-i ork, had 's morgens vroeg een hevige brand plaats. Het vuur décide zich mede aan verscheidene werkmanshuizen, een toevluchtsoord en eene kostschool voor moisjes. Drie personen werden van onder de puinen gehaald en in hopeloozen toestand naar het gasthuis gebracht. De policie, die de eerste ter pdaats was, redde 250 vrotuven uit de naburj^e woningen. Verseheidene pom}iiers zijn in de viam-men omgekomen. Twiniig paarden werden levend ver-brand. De schade bedraagt 3 millioen. ITadf i"nto@rd Gisteren heéft de genaamdc Jan Lagar-le, oud ^ i jaar, een kerel die nooit werk. e, zijn vader doodgeslaçen, te Montreuil. Je slw'nte zoon maakte opmerkingen >ver het noenniaal. en de vader ant--vporddi dut hij bou t- zou doen te wor-Jan Lagardé sprong naar ziinen .'ader en wierp hem verscheidene m'alen egen eenen tvap. De dader is gcvlueht. Bel Farieaeil BE KM€ER Ziitting van 3 ï'ebruari 1914. Ora *2 tire opent heer Nérinoks àe sitting. Na de trekking der secties wordt er besloten dat de interpellatie van heer jriroul, over de veriraging d&r roizigers-:reinan, zal - gevoegd worden bij die \ian iioeiren Buisset en Fléchet over de ver-ivairing op de spoorwegen.- liloer BOEL,van Zoningon, geeft leziag »-an de feiten, die meestal in de bladen :iebben gestaan, over de vertraging der ïeinen, eu de verliezen door de nijver-:ieid geleden. De voortbrengst is moetea fermioderd worden mot medr dan 20 %. Er zijû versciicidene redetien \oordie .varo nijverheiûsramp : gebrok aan ma-:erieel, slechte aanwerving . van het ' por» soneel, waardoor de vca'anhvc'ordeli.ik-lioid woirdt verminderd van hen dieu den lienst moeten verzekoren, onveidoendo .oon of sleoht van verhouding. Eene andere reden van de verwairipg djn de vele werken ineens begonnen en • lie onaigewerkt blijven. Heer VAN DE VYVERE bestatigt dai îeer Boel verwaarloosde als oorzaak aan ,e daiden, don buitongewonea toeetaûd, foortvioeiende uit de toevallige oorzaken: ie gansche scheepvaart wejrd ge-schorst in al de kana-len, ten gevolge i%n 't laatste rabauwelijk weer. Het is waarlijk al te gemakkeiijk den ninistor aan te vallen en hem niet toe e laten uitieg te geven. Ik moet opmer. ;en dat do struhbeiing, waaronder Bel-jic heeft geloden, ook is voargekonne'o n andere landen. Er was eehorsing in len dienst, gedurende de halve maand Januari in Holland, er was schorsimg .'oor Oclobei.' in Pruisen, eveneene in Frankrijk, in den loop der jaren 3Ô13, L912, 1911, 1910, Heer TBjOCLET. •— Gij interpaUeejà . ^reenide minigters. ÏIom- VAN DE VYVERE.- Ik bewijs i heel eénvoudig dat de schorsïng kl ten dienst, niet in ons land alleen is 'oorgekomein. En zoo gij met ons 'tao. ;oord zijt op dit punt : dat men eea oovalligen toestand niet als een gebrek noet aanzien, dan zai ailes ga»w oàt le voeten zijn. Hoer ME OHELYNCK. la tgebeei liet. Het al vloeii voort uit uw aiedht >eheer ! Heer VA'N DE VYVERE.— Ik wiîd» ;r u wel eens ziem voonstaan ! De achtbare minister somt dan alte-s >p, wat er in deii loop vaaa het laatst» aar is gedaan om den dienst der ijzo. ■en wegen te verbeteren. Hij leest st». istieken af en treedî zelfs in techaàd» )ijzonderheden. S«dert ' acht dagen oversohrijdt het «^i. er der geleverde wagons, veel het aan-al indienstgestelde wagons in heteeHâa ijdverloop van verleden jaar. Heer LEMOÏNtNlER, —i Omdat het Œ| liet meer vriest ! Heer VAN DE VYVERE.—. Juist.Wwfc lewijst dat het heirkracht geldt Nog andere oorzaken zijn er voor ietu oestand te zoeken. Te Antwerpeto bijv. aitlaadde men de wagons niet, bij g». xrek aan opsJagplaatsen. Wij deden bij' le stad Antwerpen, de noodige voefc, ;tapj>en om dat te verheipen. Zonder lieuwe tusschengevallen, zal de toestand faaw verbeterd zijn. Daarom verdient het persomeei, Sa ilaats van beknibbelingen, eei-der lof.Dal nen dus wat kalmer worde. Het beheei 1er ijzeren wegen is gez&nd. en volstrek! 'p de' hoogte zijner taak ! (Toejuichm-^en rechte.) Do zitting wordt om 61/8 use gehe. "en. BUITE.MEjAHU Esdfsohiaml Veroordeeld voor hoogverraad Uit Kiel meldt içen dat een kwartior, leester der draadîooze telegrafie door en krijgsraad tot_ 31/2' jaoj iuchthuis-traf en <tegradaiie werd veroordeeld oor vcrraad van militaire geheunei}, Eene belasting afgeschaft 1 e SpanJau is dezer dagen toi groot J evred'iging van vele iugezetenen eene igenaard'cre Iwiasting afgeschaft. De huisuioeders van Spandau moesten ameliik eeno belasting betalen voor het ebruik van kindsrwagcns. Om te kun-en nagaan of aan <iezen staatsplicht as voliaa». werd dan pen plàatje voqi p den lcinderwagen geplakt .net de ver-lOlding : Voldaan 1 mark 50. De magistraat der stad is eindeiijk oor de klacht der vrouw en, die tegen si Dlaatje ODkwaraen. be«weken en. hâo£t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes