Het morgenblad: volksdagblad

536 0
29 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Augustus. Het morgenblad: volksdagblad. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/513tt4gs53/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

V Jaargang N° 229 Zaterdag 29 Aupstus 1914 2 centiemen fret n tnmer HET M0RGENBLAD Aanfeosidiginsien s 4= bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » * » » 1.00 Stadsnieuws, pat grootea regel » 2.00 | Recîamen, » » » » 1.00 Begrafenisbericht, ; » 5.00 tagr3M03^T?tariTï'irafgKaigmaama^fiaBBBgBga£!MKTB|irffiTgaggaE5aaag3BgS VOLKSDAG-BLAD Aile mededeslingen te zeaden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Ànt^rpcn Men schryft ia op net bureel tan het blad en op aile Postkantorea Tel&foon : OPSTELRAAD : GG7. — AANKONDIGINGEN : BQÉ4 | Abonnentenlen s ï I Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. I |6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. | | BUITENLAND, het port te bulten. I Aankondigingen worden ook ontvangeti-àoor M. J. LE BEGUE et C°. «Office de Pu* àhctié, 35, Nieuictraat, te Brussel, Icieele Belpisàe meieieelinti ïl/lechelen en Heysî-op-den-Berg gebombardeerd. — Een ver-woede aan val op Nam en. — Rond de versierkle plaats Antwerpen Antwerpen, 28 Oogst, 10 uren 's avonds. De Duitschers hebben, in str.ijd met aile oorlogswetten, Mechelen ge-bombardeerd. Mechelen is eene open en niet verdedigde stad. Vrijdag, in den morgen, is de stad gedeeltelijk bezet geweest door Duitscli voetyolk en artillerie. Na den middag heeft de vijand zieh naar het Zuklen teruggetrokken en het bombardement werd rond 4 ure hernomen, mils 4 houwitsers onge-vesr per kwaart uurs. De vijand heeft insgelijks, van aî een tiental kilometers van Lier, Heyst-op-den-Berg geibombardecrd, eene opene eu niet door inilitairen bezette plaats. Deze twee operaties zijn door geen enkel militaire beweegredeh uit te leggen en hebben geen ander doel dan de burgerlijke bevolking angst in te boezemen en ze naar Antwerpen op te jagen. De legerdivisie die de ruimten tusschen de forten van Namenv bezette is in goede orde afgetrokken en heeft de divisies der Fransche li-nies vervoegd. Zieh de les te Luik opgeloopen ten nutte makende, waar zij erken-nen 40,000 man verloxen te hebben, 't zij de weerde van een legerkorps, hebben zij te Namen geen onver-hoedschen en onvoorbereiden aan* val durven wagen ; zij hebben den tijd genomen om hun zwaar bele-geringsgeschut aan te brengen en een systematisch bombardement aan-gevat van de forten en de tusschen-ruimten.Het uiterst geweidig bombardement heeft zondor ophonden bij de 43 uren geduurd, en heeft hun eene ontzaglijke hoeveelheid munitie ge-kost.De stad zelve heeft weinig gele- aen. ue vijana ncert net iNooraen en het Oosten van de stad ingeslo-ten en heeft daar de forten en de tusschenruimten aangevallen. De Belgisehe divisie heeft zieh kunnen terugtrekken op de tweede verdedigingslinie welke op hare beurt gebombardeerd werd werd met eene gelijke hevigheid. De Belgisehe troepen hebben met de Fransche troepen talrijke tegen-aanvallen gedaan. De BeEgische divisie is teruggewe-ken laggs den secteur van Samber en Maas, wegtrekkende tusschen tweg siagen geleverd tusschen Franschen en .Duitschers, de eene in de rich-ting van Oharleroi, de andere ten Noorden van Dinant. De beweging werd in goede orde uitgevoerd en onze troepen hebben de Fransche li-nies vervoegd. De verkenningen in de omstreken van de versterkte plaats Antwerpen gedaan, hebben gunstige uitslagen opgeieVerd en hebben getoond dat de omliggende streek, in een bree-den kring, onbezet is. We stellen het pubiiek op zijne hoede tegen onrustwekkende geruch-ten nopens het naderbijkomen van den vijand. Alzoo, onder n;efer, heeft men het gerucht verspreid dat een der forten aangevallen werd, dan wanneer geen enkel deel der yersterking in 't minste bedreigd werd. De veiiig-heid is' dus voliedig. Men kan slechts al die vertelsels betreuren die werklooze personei* rondstr.ooien in groepen, en die al-leen de bevolking kunnen ontzenu-wen, op het oogenblik dat het plicht ïs kalmte en koelbloedigheid te behou-den. Men zou door die vertelsels nooit beter den vijand kunnen die-nen, wiens tactiek het voornamelijk is de bevolking te bedreigen en haar çphTr asn ta. in tvûn De opiarscii ter Bassen RIGA, 28 Aug. — De Rtassen hebben te Tiisit een grooten huit gemaakt. il et garnizoen en de bevolking zijn op de v lue ht gegaan. De Duiiscfiars doen eau aanval op BEL8S8CH CONGO LIBREVILLE, 28 Aug. — De Duitschers vielen Oostelijk Bel-gisch Congo aan.Ûelgië heeft, t'accoord met Engeland,verdedigings-ûîaatregelen genomen waarover Frankr'ijk ingelieht werd. noe Namen zieh veroeilsgoe lemanrl die uit Namen gekomen is, wist net volgende te vertellen over den aanval ! 'ter Duitschers op .Namen. . Vrijdas morgen werden voor 't eerst de forten van Marcîiovelette en Cognelée^door i vijand aangevallen. De Duitschers i jiamen een diciito mist te baat om in het »osch van M are [ié-1 es - D am es, bi,j .\amen.te winsen. Vandaar deden zij houwitsers op | de stad regenen. I Een van de houwitsers trof het stand-| ™sld van Leopold den ln bij do statie, het Joststuk en do squara nadden veel te lijden, '*ooh het bsel'l zelf bleef ongeschonden. ten Duitst h) viie^er vloop boven de stad en Het bommon vallen, waaryan er een op | le Omaliusbracr twee personen doodde. ; Het fort van Marcnovelette pelukte er ! loolitans in het Duitsch geschut tôt zwij-[ gen to brengen. • ; s Namiddags deden de Duitschers een j »esvvoec!en aanval op het fort van Gogne-[ i?.® er> Morehovelette.Zij brachteu er ontzag-'VKzwaaivg-esclmt tepren in actie. *rUdas avond werd een regiment veld-m i ut te?en de Duitsche batterijen alge-| ^°n(en. Fransche troepen, vermoeid van een langea marsch, kwamen insgelijks in i vuur. Dezo troepen deden wonderen, gin-ji!™er °P los met de bajonet. doch moosten en siotte wel wijken voor de overmacht. o uuiiiucuu«tuut;ti ci t? Duitschers van in tle ruimtea tusschen de iorten. Het ge loinmel wâs vefschrikkelijk en de inwocers zochten een onderkomen ■ in de kelders. Zaterd'as avond brachteu de kanonnen onzer forten eeui;ro verpoozing en 's Zon-dags moArens wist de .Stat' nanr de citadel en naar de Fransche linies te wijken. Oiideriiisschon werd verw^ed te Oharleroi gevociiten. De Duit.scliers trokkcn tusschen Nartien.en Dinant de Maas over. Wel utond het yater der Maas te hoog, doch de Duitschers wisten de dammen' van den stroom te Anseremmo te openen, zoodat het peil zjikte en er middel was, met he} water tôt aan de borst, dour den stroom te waden. Met ongekende woestheid \yerd daarop gevochten on de gansche linie van Dinant naar Jrlastièivs en Waulsort. le dîiBdaegscha strijd rond IiûIiIsii 0e eea'ste geweelstera Yan Maandag reeûs, waren in do omstreken van ilechpl-en Duitsche troepen samengebracht, die mon schatten ma.g op 4 à 5000 soldiaten. Dat leger was i den nacht van Maandag op Dinsda vooruitgekom«n tôt op de gemeenten Ho stade, Sempst, enz., gelegen op omtrei 4 kilorn. auidwaarts van Mechelen. D Duitschers hadden vooral goede vei schansingen gevondon in de talrijke r diepe putfcen' die daar bestaan.Die putte v<an 6 tôt 12 meter diepte, strekken zie uit over eene aanzienlijke lengte en zij daar ontsta&n door het uitgraven va aarde voor den opgehoogdein ijzerenwe van Muysen (Mieciielen) naar Brussel. De Duitschers waren dus daar oppei beat verechanet : vooreerst lagen zij i de diepfeen en voor h«n liep de ©pg< hoogde ij zierenw-egbaaai. Hunne mitrai leuzen waren opgesteld ooitrent de g< meente Sempst. De Belgisehe soldaten tegienover d Duitsche macht boschLkten .enkel ove 700 à 800 man en hadden post gevat o het Sehoonebeekveld, langs den gro:ote steonweg va.n Mechelen op Brussel. Dfasdag morgen van af 5 ure reed begon do aanval der Duitscliers.De hor witsers van het Duitsche leger werde afgeschoten naar de "stad Mechelen. De St-Eoanboutstoren scheen vooral h< mikpunt te zijn der Duitscher geweldds den Onze Belgisehe soldjaten kwamen we' dra ook in werking oa begonnen van o den Brussolsclien steenweg met hunne m: trailleuzen te werken. De juistheid va: het schieten onzer soldaten was bewon derenswaardig. De kogels vlogeu m^ voile geweld in de Daiitsche rangèn, di vooral in de Iîo&taadsche putten lager zoodat zij zieh genorodzaakt zagen dez verschansingen te veriaten. De Belge: rukteoa dan stap voor stap voorwaarts naar Sempst en Hotstade en konden di Duitsche troepen doen wijken tôt ove Elewijt. Daar wilden de Duitschers een uiterste poging wagen en een hunne linies rukte vooruit met de bajonet, doc] gansch de îijn weord weggeimaaid doo de Belgisehe niïtraiîieazen ; dezelfde po ging wez-d nogmaals aangegaan met een nieuwie Duitsche lijn, doch voor de twee de maal werd zij door het vuur der Be: gen weggemaaid. De I>uiteche troepen,die reeds antzag lijke verliez'en hadden geleden, moeste: voort achfceruit wijken tôt in Vilvoordï Dan was het omirent 121/2. ure. Di hevig geyecht had dus 7 1/2 uren geduuir en eindigde met groote verliezen voor d-Duitschers.S3e strijd Woews-ilag Snes"$aa2ïss'3wa4 De bevolking van Mechelen en omlig gende was natuurlijk den gansclien nach die volgde op het geyecht nog onde: den indruk der bloedige gevechten, ei had geen oog kunnen toedoen van schril en ontzetting, toen zij Woensdag mor gen opnieuw het kanon in de verte hoor den bronnnen. Wat .was or nu gaande ? vroog elkee] zieh af. Ziehier wat gebeurd was. Do Duitsche troepen die tôt over Vil voorde teruggeslagen waren, hadden ge durende den naclit vorsterking gekre gen zoodat hun leger mocht geraam< worden op 25 tôt 30.000 man. Intus scïicn waren zij ook weder vooraitge rukt en vormden eene lijn die zieh ove: omirent 15 kilometjr uitstrekte, bezijdei -Mechelen en gaande van het kanaal vai Mochelfcn naar Leuven (L/euvensch< vaart) , in wostelijke richting, over di gemeenten Elewijt, Schiplaken, Hofstade Evere, Weerde, Sempst en Eppeghcm. Ook de Belgen hadden versterking ge kregen en hielden zieh gereed, toen oi het gemeld uur de Duitschergfhet vuu: openden. Dit werd spoodig beantwoori door het vuur der Belgen. De kanon schoten volgdon elkander onophoudoni op. In Mechelen lioorde men di.idelijl dat de schoten al mesr en mcor nader den en onmkldeîlijk maakten velen i, der haast pak en zak en gingen op d' vlucbt. A'ie huizen werden gesloten. Rond : uur in den namiddag werd het gevech stseds voortgezet. Al vluchtende,l:op mej langs aile kanten van de statie. Do op perstaf, met koning Albert, kwam Or 1 1/2 ure in de stad aangereden per au lomobicl. Onophoudend zag men Belgi sohe soldaten de stad binnen komci langs do verschillige wegen. Om 3 ur deden do soldaton der genie de " Wi'l liuisbrug beter g-ekend onder den naar van " Colomaljrug gelegen over d T-ouvensche vaart, in do lueht vliegen De slag der ontplofîing was verschrik kél ijk. » Uit de mededeelingen van onzen ?tn weten wij dat onze troepen eerst afgo trokken zijn, toen zij het beoogde (lobe reikt hadden : de vsrnietiging namelii van zokero verdedigings-werken der Duii schers on het wegtrïkken van troeper die tegen de Franschen en de Engei sclion vochten. a ^ ** ? Mechelaars die nog in de stad gebleven E_ of er teruggekeerd waren, zijp heden in 't massa weer naar Antwerpen komen ge- e vlucht. De Diiitschers moeten de stad binnengevallen zijn en den inwoners be- a volen hebben de stad te veriaten. Do sol- n daten van Attilla 11 drongon aile huizen h binnen, soogezegd om wa/pens te zoeken. n In den namiddag is de heer burgemees- 11 ter Dessain, vergezeld van de schepenen S ubijzonderen der stad, te Antwerpen toe-gekomen. De achtbare magistraat had den - stoonitram tôt B^mpst kunnen nemen en n was verder te voet naar Antwerpen geko- - men. In den namiddag heeft hij in een - hôtel der Groenplaats het woord tôt tal - van Mechelaars gericht. Al de omliggende dorpen van Mechelen e staan thans ledig. Do dorpelingen doen r hartversoheurende verhalen. : leiiws ail LÉ Eindeli,jk ademen wij wat vrijer, luidt - een brief uit Luik, op datum van 25 Aug., welken wij in « Anvers Bourse » van dezen middag- vi'nden. De Duitsche troepen van a de eersto linie hebben Luik ontruimd en het garnizoen bestaat thans uit de vreed-3 zamer troepen van de landwehr. Wy ver-. kceron nog altyd in staat van beleg. t Iedorecn moot binnen zijn oni 6 ure 's avonds. De huizen moeten deuren . en vensters open laten en aan aile vensters ' moet er licht zijn. Dit bevel is tamelijk 3 moeilijk uit te voeren want er is geen g'as 1 meer eu de electriciteit werkt slechts in , enkele wijken. a Heer (ireiner. bestuurder van Cockerill, r alsmede zijne zonen Léon en Auguste en = zes ingénieurs van de fabriek werden aan-P geiiouden. Hunne misdaad bestoud daarin j geweigerd te hebben houwitsers voor de Duitschers te vervaardigen. Heer Greiner. die 75 jaar oud is, werd voor den krijgsraad " gedaagd onder beschuldiging signalen ge-3 geven te hebben aan de forten. Hij werd ■ • evenwel vrijgesproken. De meeste forten hebben rond den 18<® moeten bezwijken tegeuover de zeer zware - artillerie welke de Duitschers in de stad i zelf hadden opgesteld, Ik heb vier schoten zien lossen door een t vervaarlijken mortier door de Duitschexs 1 geplaatst achter de citadel, in de Cotillage--, straat. De schoten schenen gericht op de forten van Loncin en Evegnee. De forten konden niet afdoende antwoor-den omdat het Duitsche voetvolk de sein-gevers belette de kanonniers in te lichten. 'tls vreeselijk ! Onze kanonniers hebben zioh echter als . helden gedragen. Ik weet dat verscheidenen t der onzen hun fort in de lucht deden vliegen - alvorens zieh over te geven. De Duitschers j hetgeen overblijft. Zij hebben de fabrielcen . Cockerill horopend, waar 308 arbeiders v werken. De gi'oote Duitsche kanonnens worden " door inotorwagens getrokken. Zij hebben nu, geloof ik, de stad veriaten. In aile geval 1 ziet men er geen meer. Hier is de toestand niet vreeselijk. Maar - wat g.ezegd van 't omliggende, tusschen de • stad en de grens. 't Is verwoesting overah ■ wàar de overrompelaar doortrok. Onze [ kozi,jn Louis, die langs daar ging, vertelt zaken welke ik niet durf neerschri.jven. Mouland. Berve, Hermé, Louvegnée bezit-ten geen inwoners meer. Allen zijn gedood of verjaagd. Te Hermé hing men '7 pachters op. Van 7 ure 's morgens tôt 7 ure 's avonds : sluit mon de mannelijke bevolking in de kerk op. Eindelijk, men heeft iedereen verjaagd , en de huizen verbrand. Te Louvegnée hebben zij 50 personen gefusilleerd en het dorp i • platgelegct. Te Mouland is er ook geene 1 ) levende ziel meer, : Volgens een blad, te Aken verschijnend, i hebben de Duitschers onder de puinèn van een verniold fort generaal Léman gevonden, i hall' gestikt. Toen hij wat bijgekomen was, _ werd de generaal voor generaal von Em-k niieh geieid, wien hij zijn degen overreikto. " Doch generaal von iù'unich. wetende. dat 1 Léman tôt op het ta;, tst opzijn post gebie- - ven was, Jiot hem den tiegen behouden, een ridderlijkheid, waarover de Belgisehe gene L raal zicti zeer getroffen gevoelde. t Intussçhen bleok de gevangene medische i hulp niet te kunnen ontberen ; met groote . zorg is hij verpleegd en na een rustkuur j van esn paar uagen. gevoelde generaal Le man zieh weer gezond en wel. Toen is hij per auto uit Luik naar Aken gebracht onder toezicht van majoor Bayer. De heeren 1 hebben in het hôtel '"Groszer Monarch" den - nacht doorgebracht en zijn vervolgens naar " Keulen vertrokken. ? Schande ! zegaen de ; Ouilscîiers k De Duitschers hebben geen woorden van afkeuring géuoeg over het optreden der Iiussen ih Cfost-Pruisen. '1 Bi.jna allé dorpen aan de grenzen bij Eyd'tkunnen. klagen zij aan. zijn in asch ge- legd. Eydtkunnen zqlf, door de bewonejv in allerijl veriaten, brandt al sederfc' twee dagén ; de geweldige vuurgloed is op een paar uur afstand duidelijk te zien. De bewoners moesten hûn huizen veriaten en ailes achterlaten ; slechts enkelen gelukte het wat kleedingstukken mee te nemen. Wie maar een woord sprak werd neergeâchoten, alleen in het kleine Radozen zijn zeven dorpelingen gedooa.., Als de Duitsche bevolking zoo iets t& lezen krijgt zou ze dan niet eens moeten denlcen aan de wandaden welke de Duitsche soldaten in ons onzijdig landeken, dat hun niets misdeed, gepleegd hebben. In het bngelsch Lagertiiiis Schitterend gedrag der Engeische îroepen Hier Asquith gaf lezing van het tele< gxam van generaal French, meldende dai de handjehng van het Engelsch léger.' uitbreiding genomen heeft. i Do Engelsche troepen moesten weer«i stand bieden aan vijf Dyitsche legerkorp^ sen en twee divisies ruiterij. Het legerKorps moest den schok onder-staan van de vijandelijke ruiterij, terwiji het leger langs de reehterzijde aangevaK len was. Aanzienlijke verliezen werden de Duit-schers toegebracht door het Engelsche leger. Bewonderen.îwaardig was de hou-ding der troepen. Generaal Joffre stuur-de aan geaeraal French zijne gelukwen-schen en zijn innigen dank voor de doel-matige hulp, die het Engelsche leger; braeht in de boscherming van den lùty ker flank van het Fransche leger Een- lid van het Parlement vroeg otî het Engelsch Gouvernement het ,jui;t ge-tal der Belgisehe vluchtelingen kende, lie in nood verkeerden en of het Gouvernement geen toelagen zou stemmea Dm ter hulp te komen. Heer Asquith antwoordde dat de vrûâg met de meeste aandaciit zal worden on» lerzocht. Te water Oostenrijksche schepen in beslay genomen Volgende Oosienrijksche stoombooten, sijn te Mariupol in beslag genomen : "Gerania", "Principesee Qristiania", " Iris", "Dduardo Mueil", "Barone ESd-m«ndo Vay", "Erna", " Istok" en "Flo-i rida". Te Newcastle is beslag gelegd op de, Oosfenrïjksche stoorobootien "Karpat" en "Sabbia". Té Kirkwall is de Otostenrijksche stoom-boot "Attila", welke gekaapt was, bin-nengebraoht.Duitsche schepen in besîag genomen Volgendie Duitsche schepen zijn in beslag genomen-: de "Altona", te Port-Phi-lip; de "Berlin",: te Port-Jackson ; d» "Signal", te Brisbame. Noorsche stoomboot gezonken De Noorsche stoomboot " GoUfrid " is /erleden nacht op eene mijn ge-loopen. De stoomboot werd totaal vernietigd, àclit leden der bemanning verdronkeiv Vier werden gered. Dp een mijn gelcopen — De Deensche stoomboot "Bies-land" s vandaag toegekomen Het vaartuig is jesehadigd, daar het in de Noordzee eens nijn geraakt heeft. Een Duitsche kruiser viisgi de îuohi in, — 17 cîooden, 2Î gekweisten, 85 vermislen. LONDEN, 28. — Een officieel tele-gram uit Berlijn zegt dat do kruiser «Magdeburg", komende uit de bani ?an Fir.land, gestrand is nabij het siland Odensholm. De mist en de staat ier zee beletten hulp te brengen. Daar ie Russische vloot zieh .bereidde oia aan te val'en. deed de commandant van de «Magdeburg» zijn schip in de lucht vliegen. De bemanning, gedeeltelijk gered ioor torpedobooten, onder 't hevig vuur der Russcn, meldde 17 dooden, 21 gekwelsten en 85 ontbrekendc-n, woaronder den commandant der "Mag-:k'burg"-J)e overlevenden vluchtten ia eene Duitsche haven. De blocus van Kiao-fchoe Londcn. 28 Aug. — De .lapaauscùt» adetd-raliteit meldt don blocus van gansch de Duitsche kust van Kiao-tchoe.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het morgenblad: volksdagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1908 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes