Het nieuws van den dag

566 0
04 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 December. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gf0ms3m88g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

» I Vier-en-dertïgsie jaargang. - Nuffliner 15 i ?oorioopîg | o centiemen per nummer Brussel, Woensdag 4 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINCEN * Per kleine regel. 2 2 1 fr. Tusschen de Nieuwstïjdingen, per regel 3 en 4 ir. Sterfgevallen per regel 3 fr. ■ l BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TEL.EFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HLTYGHE bureel 3ER KLEINE AANKONDIGINGEK : Zandstraat, 6 TÏÏLEFOON 7048 ABONNEMENTEN s De prijzen zullen later vastgesteld worden. De Heropbouw van Belglë t Wij kunnen niet genoeg zeggen en her-I halen dat het heropbouwen van België hoofd-zakelijke eene kwestie van. persoonlijken ar-I boid is: iedexeea moet de lianden uit d< mouwen steken, zelf het werk hexvatten, er bij aaderea het hernemen van het werk ver-[ pemakkelijken. Elkeen moet zulks doea in I zijn eigen vak: de landbouwer in het be-( ploegen en bezaaiën .van zijn veld, de am-I bachtsman in het uitbefenen van zijnen stiel, ide fabriekantien ea de fabrieken in het hex--Incmea van hunne bedrijvigjieid, 'de koolkap-I pers in he£ uitbaten der koolinijnen en zoc ■voorts. De goed® wil om ailes weder in gang I te steken maa bij niemaad .te kort schie- ■ ton; a.nders zullen. -wij te laati komea eens ■ dat' de markten wederom aian de vrije I uiededinging zullefl cpen staan.- Ingezien ■ de schaarschfe der grondstoffen, zal'het, zelfs ■ met den besten wil deit wexeld, nogi moei-Bjijk genoeg zijn; hetgeea nu het allerdrin- ■ g-endste is, is dat wij allen de gedwongene ■ staking van meer dan vier jaar lais geëindigd ■ aanzien eni dat de bazen evenwel als de ■ werklieàenl malkander behulpza'am wezea. Het ■ pogenblik ware nu slecht uitgekozea om daox ■ Overdrevene eisohen vaxï beide kanten het ■ horepbou-ffefl van ons. land nog moeilijkex I "te maken dan het is. i Wij moetea nu zaaien met eea lastigen I arbeid; en later zullen -wij juist maaien en I înoogsten hetgeea wij zullen gezaaid hebben, I noch min noch meer.- Ons dunkti dat wij Over onzen miliSaîren I zeo-epraal en over onze nationale gloi-ie nu I genoeg gejubeld en gefgèSb hebben: ailes moet I zijnen tp hebben; en indien wij ons weerdig I willen toonen van ons dapper leger dat ge-I slaafd en gestreden h<Mt en nu in Duitfech-I land nog1 eene heerlijke roi zal spélen met Iden vijandelijkea grond te bezett-en, moeten I tvij voortàan dapper zijn in den arbeid, eu I cp het gebied van nijverheid en handel ons I eigen land bezetten. Moesten wij dit ver-I-waarloozen, ongetwijfeld zou ons België, zk>c i-oemvol in 'den sfcrijd der wapenen, overwon-I nen worden in den kamp yoor welvaart, ln'oorspoed en beschavxng. [ Over korte dagen hoorden wij daartegeïi I opwerpingen maken: — Waarom, zoo sprak I men, Valb er zooveel aan te sporen tôt ar-Lheid en ieyer in het wérken? Moet Duifech-iland, dat nu overwonnen en plat ligt, ons Iniet sohadeloos stellen voor al het kwade, Idat ons aangedaan werd'î Ehxitschlandi, da.t Ions land verwoesti heeft, moèt het wedex I heropbouwen en ons, op zijne kosten, we-Iderom in den toestamd stellen van. voor 1911! Ja. dit is waari Duitschland moet ons [schEidekos stellen; maar zoo iets gebeurt Iniet in een enkelen dag of in een enkel [jaar; en tôt dat de a.lgeheele som uitbetaiald lis, moeten wij, Belgen, toch leven en voor-uitgaan, en de toekomst voorbereiden met [hetgeen wq nog hebben. Hetgeen wij aan de ■ gretige plunderaars ea dieven onttrokken heb-[ ben, mag niet onvruohtbaar blijvea, en bij-I zonderlijk het machtig kapitaa.1 dat wij in [ onzea geest, ia onze armen en jepiereû be-| zitten moet benuttigd worden om te kun-I nen mededingen in den strijd, dien de vol-| keren in tija vaw vrede onder malkander ! voeren' op het gebied van handel eix nijverheid. Als, de duitschers ons dan de gestolène som-Imen zullen wedergegeven en de aangedane Isohade vergoeden, zullen wg dit geld ia onze [eigene zaken kunnen steken, en het dooi 1 enzen arbeid kunnen verdubbelen en ver-I menigvuldigen. JMaar daartoe mag er, van |nu af. geen tijd meer verloren' worden. In zijne troonrede heeft koning Albert ons pangekondigd dafc de verbondene landen, die Fmet ons medegevoohten hebben, ons machtig I zullen helpea in het herstellen van ons [. ekonomisoh leven. Dooh dit zal eex'st en vooral [ geschieden door haadelstraktaten, gelijk hij er I .bij voegde, door overeenkomsten die oas goede I markten zullen open zetten om onze eigene voortbrengselen aaa voordeelige prijzen te ver-koopen. Yoor den oorlog had Belgie zeer gebrekkige handelstrattaten, die meestal niet ons. maar onze machtige naburen beVoor-deelden: Van sommigea, zooajs .van Frank-rijk, had het zelfs geen traktaat kunnea I; verkrijgen. Bit zal nu veraaderen, omdat wij door onze dapperheid in dea oorlog! de er-[ kentelijkheid onzer bondgenooten verdiead hebben: iadien wij1 in den arbeid even krach-tig zijn als in dea stiSjd, zal men goede overeenkomsten met ons sluiten, die ons in i kcrten tijd al het verloren zullen laten her-inwinnea. En eens dat de verschuldigde scha-; deloosstellingi van Buitschlaad zal uitbetaald. woxden, dan kunnen wij, in eene machtige j, vlucht, ons tôt de eerste rangea der vol->, keren verheffen.- Edoch ! die geldea moetea ■wij door oazen aee'rsten arbeid bevruchten; I en nogmaals gezegd, er is ' geen tijd te ver-. liezen, en iedereéns meàewerkiffiî is onont-beerlijk.Duitschland. heeft wel bij tins ge&îolea. Het spreekt van zelf da(j het, buitea het sgeld dat ons toekomt, oas veel dirigea, aiefe | m geld, maar in natuur Zal moeten weder- I, geven. Het heeft 60,000 peerden en meer dan 200,000 koeiea uit ons land weggevoerd; meer eh dringeader dan het geld dat zij weerd zijn, hebben wij die dieren zelf noodig. , Onze lokomotieven ea wagons heeft hefc ge-stolen en meestal oaze spoorlijnea beschadigd, zoodat het handelsverkeer uiterst lastig of schier onmogelrjk geworden is. la onze fabrieken zjjn de machicnen niet alleea stil gelegd door dea- vijand; zij zija vernield of gestolen ea weggevoerd. Bie machienen moe-tea en zullen wederom komen of op de kosteh ■van Buitschlaad vervangen worden. Mea heeft uitgerekend dat wij alzoo meer dan 11 mil- ■ ]ard te goed hebben. Vâa waar zal het ech-• teî komea? Ea hoe lang zal het durenî Na dea^oorlog vaa 1870 heeft) Frankrijki aile of vier jarea moetea wachten, voor^ I aleej- de vijf miljairds. bijeen te krijgen, die het aan Duitschland moest uitbetalen. Nu zal- er geen kwestie zijn vaa vijf miljards maar van meer dan honderd miljards, als 1 men ailes samentelt wat Duitschland îjan ons en aaa onze bondgenootea, als schadeloos-stelling zal moetea uitkeeren. Hoe lang zal het duren bijgevolgî En in afwachting, moeten wg voortdoea met hetgeen wij nog hebben, met hetgeen wij krijgen kunnen, en met hetgeea wij door onzen allerneerstigen arbeid ..zullen verdienen. la àndere woorden, en zulks kan niet diep genoeg ia iedexeens geest geprent worden — wij zijn het die BeJgie's opbouw moetea be-hertigen., Daartoe is aller medewerking aoo-dig, alsook eea allerbeste wil die allen, b'azen en werklieden bezielen moet. Aan het werk, zonder een oogenblik .tijd te verliezen, voor yolk en yaderland 1 , i i i — / Onze geïnterneerden iWijl hebben onze lezers medegedeeld dat weldra de geiateraeerde belgische soldaten uit Holland iu ons midden zullen weergekeeid zijn. Inderdaad, de eerste groep geintemeer-dën is te Capellen aangekomen. Deze be-stoad uit een duizendtal maaschappen, meest allen van de oudste klassen, en nog gekleed met h'et oixd1, en thans versleten uniform van 1914. De -tegenstelling dezer uniformen met die onzer jonge troepen, die te Capellen de wacht hielden1, was heel in 't yoordeel dezer laatsten. Toen onze geinterneerde soldaten in het verzaiaelk&mp te :Capellea aaakwamea, wer-den zij er met de militaire eer ontvangen. Be troepen bodea de wapens en het welkom in het Yaderland werd bun toegestuurd door M, Masson, minister van oorlog, ea M. Franck, minister van kolonies. B'e minister vaa oorlog spi-ak onze maanen toe in dezer yoege s i , ; HOfficiersj ïOnderoffioiers en Soldaten, Ter gelegenheid van uwe bevrijding uit eene lange interaeeriag. en van uwen terug-keer |i>n heb Vaderland, heeft de regeering M. den minister Franck en mij afgeveexdigd om a Jn harea naam be groeten. ,Weest welkom 1 Dat de droefenis van het bialliagschap vergeten weze bij 't betreden van den Vadergroad. ,W i j weten hoe pijnlijk uwe taak geweest is. B's fJotselinge val der yestiag vaa Antwerpjen was een lxarde slag, en de openbare meening kon er geen geloof-aan hechten. Het was oavermijdelijk dat er bij' zulken tegenslag Valsche geruchtea de ronde dedea, te meer daar de waarheid niet kon gezegd worden door het knevelen der Dx-ukpers. Doch de waarheid overwint steeds heti bedrog en heb is nu geweten dab uwe affieeling, na den val vaa Aabwerpea, oa-yei-çiijdelijk door den vijand meesb ingesloten woxiden, hadden awe eversben niet het kïacht-d'adig besluib genomea dab deze bedreigiag verijdeld heeft. Dit besluit heeft de gewich-tigsbe gevolgen gehad yoor de verdere leger-operabies. iNa den val van Antwerpen kwam de zegevierende verdediging van den Yzer. En men mag wel zeggen dat zonder uwe handelwijze de o.orlogsgebeurtenissen eene heel aadere ea gevaarlijkere weading hadden kunnen nemen. Be r^eeriag ei'keat dit opealijk. Begeaen|, die voor de pijalijke keuze stonden zich aan de Duitsohei's te moeten overgeven of in Hollaad geiaterneerd be wordea, hebtoea hunne plichb gedaan meb een gehaben vijand be beletten duizenden krijgsgevaxigeaea achter zich mee te sleuren. Be vijand had gehoopt te Antwerpea den Koning en de Regeering gevangen te nemen meb heel heb vestingsleger en heb veldleger. Zulks is aieb gelukb. De vijand heefb ia Antwerpen niets gevonden daa een krachtdadig verzet der overheden en de verachting der bevolking. Officiers1, Onderofficiers en Soldaten, uwe taak is moeilijk en ondankbaar geweest. On-danks de beste zorgen, U door de Neder-laadsche regeering de militaire en burger-l^ke overheden gewijd, — en voor dewelken wij hen een dankbaar hart toedragen — hebt gij eene lange en p-ijnlijke balliagschap be-leefd. ,\Yij aemea uit ganscher harte deel in het zedelijk en liehamelijk lijden dat gij 'te verduren gehad hebt. Uw moed1, ea uw betrouwea top het Yaderland hebben newit gefaald. Heden ontvangen de regeering en het Yaderland u berug onder uwe wa.penbinoeders en medeburgers. Het leger verwacht van u eene dappere ea verkleefde med)ewerking. De vrede is nog niet gesloten. Geve .G-od 'dat zulks kan geschieden zonder dat lopnieuvtf het zweerd uit de soheede hoefb getrokken te woxden. Jlaar als heb lot er anders oveï beschikt, daa weet het Yaderland !dab het op u rekenen mag.ï», :M. Franck sprak de geintemeerden ia 't vlaaxnsch toe in denzelfden zia. fElken dag zullen er te Oapellea een dui^ zendtal joiigens aankomen. iNa de aotidige zorgen lontvangen en de dringendste forma-liteiben vervuld te hebben, worden zij naaa» huis ges'tuurd in een verlof van tien dagea. Vervolgeas zullen zg nïtiar Veuxue moeten vertrekken, waar huane verdere legeraangex legenheden zullen geregeld woxden. iNaarmate de jongere klassen binnenkomen, zullen de geintemeerden voor goed naar huis ge-sbuurd worden. ÎMeesb al de jongens zien er goed te ]»s uit', ofsohoon wat veroudexd. Véle geinterneerdea hebbea regelmabig Werk gevoaden in Holland en heb schijnb dab zij te zamen de aardige spaarsom van 6 miljoen florijnen mede naar België Hrengen. Onze jongens zullen nieb weinig tevreden zijn dat zij terug in hunne liaardsbeden zullen weergekeerd zija. De gedwoagea werkeloos-heid hetfb op velen terneerdrukkead gewerkti, doclx ia heb Yaderland zullen zij den noodigen troost en heropbeuring vinden, die hen ruirn-schoots zullen schadeloos stellen voor al heb' doorstane leed. Harbelijk welkom aan onze geïnberneerden 1 Koning Albert te Namen Maandag is koning Albert om zoo te. zeggen onverwacht te Kamea aangekomen. Het was maar zondag avond dat men van zijne komst verwittigd werd. Het was bijgevolg op 't allerlaatste oogeublik dat men de ont-vangstplechtigheden moest regelen, en deze omstandigheid deed nog de zoo geestdriftige afs ontroereade betoogingen die plaats gre-pea, des te schooner uitkomen. Het was maandag morgend, tea 10 1/2 ure dat de koainklijke automobiel aankwam en door de stad x-eèd te midden van eone over-groote geestdrift. Be Koning was . veigezeld van adjudant-geaeraal Jungblubh, kolonel Tilkens, majoor de Henin, kommandanb vaa Overstraetea en graaf Gwyde d'Oulbremont. Hij begaf zich naar de gelagzaal van den Schouwburg, waar M. Procès, burgemeester vaa Namen, en baron de Jaiffier, dienst-doende gouverneur der provincie, Zijne JSIa-jesteit welkom wenschten. Be Yorst begai zich vervolgens naar de kathedraal van St-Aubin, waar eene groote menigte geloovigen zich reeds verdrong, die uib voile borsb de « Brabançonne_s en «.Vers l'Avenir^ » aanhieven. Na het bezoek aan de hoofdkerk werd de triomfbochb door de beviagde straten voortge-zet. Do koninklijke auto, zonder het minste militair geleide, kon schier door do menschen-zee niet' Hoor. De bevolking weende van vreug-de en ook van aandoening; men zag de lie-den op de voettrede van den auto springen, de handen des Konings grijpen ea deze met. kussen ea bxanen bedekken. Ea van uib de balkons en vaa uib de ven-sters der huizen regende heb bloemen! De Koning Was zoo oatrloerd dab hij geen woordea voad om de naamsche bevolking te bedanken. Namen heefb maandag onvergebelijke oogen-blikken beleefd, en de geliefde Koning ge-lukkige sbonden, waarvan de herinneriag aooit uit zija geheugen zal gewischt worden.; ^ De Legerbeweging Het belgisch leger Het is enze xuiterij die in Duitschland het vcetvolk vooruitrukt en de voorloopige bezetting van steden en dorpen waarneemb. Heb voebvolk volgtj snei en losb aldus de ruiterij af, die dan weer verder trekt. Beze heeft den 2 december reeds de slad Julick bezet. Het Officieel belgisch legerbex-icht luidb als volgt: , « Groot'-hoofdkwartier, 2 december. « Oaze vooruitgang op het duitsch gebied werdt methodisch vervolgd. Onze ruiterij is Julich binnengetrokkeil: De hoofdafdeelingen van het gïijs onzer koloanen voebvolk bevia-den zich op de lijaen Aken-Eupen. Be kalmte heerscht in de bezetfe gemeenten.S». Proklamafie des Konings Op het oogenblik dat de belgische legers het Rliijngebied binnenrukten, richtte koning Albert de' volgendei proklamatie tôt zijne troepen: i Officiers, Onderofficiers en Soldaten, In 1914 is het belgisch leger ton strijde getrokken tegen den overweldiger om de Eer der Hatie te verdedi-gen. Gedurende mear dan vier jaren hebt gij op eerlijke wijze een vijand bevochten, die, steunende op zijne macht, aile misdaden bedreven heeft. De overwinning heeft nwe pogingen bekroond. Nn gaat gij het vijande-lyke grondgebied bezetten, niet om er wraak te plegen, maar om de voorwaarden van den wapenstilstand te doen naleven. Soldaten der Eer, gij zult den glans uwer glorie niet verduisteren. Gij zult voortgaan met krachtdadig, doch ook eerlijk uwe plichten te vervullen. Met de bevolking te eerbiedigen, met de eigendommen te beschermen, zult gij uwe tegenstrevers beschamen en zult gij nog stijgen in de achting onzer bondgenooten. Officiers, Onderofficiers en Soldaten, ik reken op u, dat 1 gij weerdig van België zult blijven. ALBERT. 1 Te Aken Aken' is de eerste duitsche sfad door onze troepea bezet. Onze maanen zijn er reeds goed thuis en spelcn er op hunne beurt heer | ea meester, zooals de pruisea het hier gedaan hebben. De bevolking is er heel ka.lm en schijnt haar lob heel gelaben be dragen. Aaa heb Bathhaus of sfiadhuis wappert onze fiers nationale driekleur en voor heb gebouw houdea onze jagers te peerd de wachb. Yoor dea hoofdingang van heb' stadhuis staan twee mitraljeuzea opg'esteld, die de bevolking ver-manea zich koesb te houden. Onze soldaten hebbea er echtei: aiet veel moeite mede, wanb heb schijab dab de Duibschers au ia hunae nederiaag zoo laf ea kruiperig zijn, als zij over eenigen tijd, ia hunae gewaaade macht, ovexmoedig, brutaal en vexwaaad waren. Op de muren der stad zija reeds verschex-dene belgische proklamaties en berichten aan-geplakt.. Deze plakkaarten zijn opgesteld in de fnansche en duitsche balen. Een dezer berichten, onderteekend door dea plaatsbe-velhebber kolonel Garcia, bepaalb dab de in-woners aa 7 ure 's avonds nieb meer op sfaraat mogen komea en dati heb rijtuigen-1 en automobielverkeer aa die uur verbodea is. Er staab ook volgende bepaling bij,: « Ik beveel dab de inWoners van de gaan-padea zullen treden, wanneer eea belgisch officier aankomt. De inwoners moeten de beîgi'sche officiers groeten.ï»; Dab is poets wederpoete. Onze belgischa. bevolking ia het etappengebied heeft ook de vernedering moetea ondergaan de duib-sche officiers te groeten. Doch hier deed ons volk heb met tegenzin en verachbing, en deed als 'b aoodig was, een omweg van een half uur oni geen pruisisohe officiers onder de voetea te moeten loopen. Maar in Buitsch-land zou het) volk plat op den buik kruipen, meb alleen voor onze officiers, maar ook voor onze simpel soldaten. Als ze ia de verte een Officier zien" aankomen, loopen ze van op honderd metera, aistaaà reeds, met hoed .of I klak in de ha-nd. De rollen zijn nu omgi keerd, en « wio lest lacht, best lachbl», ze| hett spreekwcoid. De bezetfing van den Rbijn Ifajoor Nuy.ten en luitenanb Lepreux va den staf der 6e legerafdeeling, zijn aangE duid om over den Bhija heb «,aiemaad landl». of de onzijdige streek te gaan ir richten. Bie twee officiers zullen' de kwes tiie der bezettingi van grondgebied regelen te in de minste bijzonderhçden. Als ze wille: uit^aan vaa d© talflijke besluiten, door de duit sche gouverneurs in België genomen, zullej ze hunne moeilijke atak heel wat kunne, veigemakkelijken. Gezopdlieidsdienst Luitenaat-geuerâal Nelis, algemeenen op ziener van den gezondlieidsdiensb van lie léger, is te Brussel weergekeerd en hee.f zijne bureelen gevestigd in de Franklinstraat 129. Heden woensdag vei-trekb de generaa naar Rhijn-Pruisen, waar hij den gezondheids diensb vaa oas léger zal gaan inrichten. Aldeelings-generaal 't Is geaei'aal B'e Ceuaiack, gewezen mi nister van oorlog, die luitenant-generaal Mi chel te Brussel zal vervangen aan het hoofi van de 4e legerafdeeling. Men weet da luitenant-generaal Michel opperbevelhebber i van het bezettingsleger in Duitschla,nd. Bui tenaut-generaal Be Ceuninck zal onder zijne bevelen staan. Brussel in staat van beleg AVoensdag gaat Brussel van den oorlogS' staat in staat van beleg over. Luitenant-gene xaal Gillain, overste van den opperstaf vaj ons leger, gceft zijne machb over aan, dex generaal-bevelhebber der provincie. De soldij onzer soldaten Bij ministerieel besluib van 19 aovembei laatst, is de oorlogssoldij onzer soldaten ii het voordEÏel dezer laatsten gewijzigd. Dez< ooricgssoldij, ingesbeld den 28 juni 1917, heefi voor dœl de gemobiliseerde soldaten een< spaarsom te bezorgen, welke hun best za! te pas komen, wanneer zij het leger ver-îaten. Te beginnen van den 1 october 191{ is do soldij als volgt vastgesteld: onder officiers, 1 fr. per dag; korporaals ea btri-gadiers, 60 ceatiemen, en soldaten 50 cen-tiemea. Boveadiea belijomen de onderofficiers. korp.oraals on soldaten, die meer dan ze; maandea diexxst hebbea, eria begrepea dex tijd van gfevaagenschap, eene bijgevoegde ver goeding van: onderofficiers, 1 fr. 40 per dag korporaals en brigadiers, 80 ceatiemen, er soldaten 60 centlemen. Onze krijgsgevangenen Dfc vrijstelling onzer krijgsgevangenen in Duitschland is, zooals men weet, met som-mige moeilijkheden gepaard gegaan, meestal te jwijten aan de transportkrisis. Op dit oogenblik zijn die moeilijkheden bijna uit den weg geruimd. Velen onzer jongens zijn reeds in het Vaderland weergekeerd. Yele aaderen liepen nog in Duitschland rond, wel is waar op vrije voeben, doch aieb webendc waarheen om den weg naar heb Vaderland weer .be vinden. Al de krijgsgevangenen, di€ zich jin heb gebied van den liaker Ehija-oever bevonden, zija reeds, door tusschen-komsb onzer aldaar verblijvende legerleiding per ijzerenweg naar Jxuis gesbuurd. Voor de jongens, die nog op den rechber Khijnoevej verblijven, is de boestand moeilijker. Die kunnen per ijzerenweg niet meer naar huis, doch zullen langs de zee naar 't .Vaderland teruggestuujd worden^ Zij zullen inschepen te Bremershaven en langs Hamburg naaa Antwerpenj Kales of B'Uinkerke overgebrac'ol worden. .,, Het amerikaanscb leger De amerikaansclie troepen hebben bijna Kee! den sekbor Coblenz-Trier bezet. Deze bezetl-ting is ook gebeurd zonder erge voorvallen Be amex^ikanen zijn er ook meb den ruwer borstel doorgegaan. Waar de Buitschers dt plaat nog aiet gepoetst hadden, werden zi er met geweld uitgedreven, doch de op-stootjes die er plaa,fcs hadden, gebeurden jneesl tusschen pruisen en beieren, die, naar fiel schijnb, elkander niet te best kunnen lijden In de streek van Coblenz, langs den rechtei Khijnoever, werden de achteruitwijkende duitsche .troepen' door de bevolking ontvanger lalsof zij de overwinning mede in 't liane brachten. De sukkelaars kunnen maar niel geloovea dg.b huane legexs yerslagen en ver-pletterd zija. Ze zullen he£ nu wel gaan on-'dexîvinden, i t • v " > In de Zwarte Zee De verbondene landen hebben een smajdeel hunner oorlogsvloot naar de Zwarte Zee ge-stuuxxl, om daar de duitsche schepen in besla^ te nemen. Dit smaldeel is te Sebastopol aangekomen. Een russisch pantserschip, de « .Voi-gai», een duitsche destroyer en vijf duitschs onderzeebootea zijn aan de Engelsche, Fran-sche en Italiaaaschô vloben overgegeven. D< tiegenwoordigheid van veertiea duitsche ha il delsschepen is ia de Zwarte Zee vastgesteld Zij zullen door de bondgenooten benuttigd v,-crde:i, | - ^ - u Hindenburg De duitsche g'enerajl Hindenburg, de leidei der beruchte bffensieven zoo in het Ooster als in heb Westea, heefb in Duitschland nog veel van zijnen vxcegeren invloed behouden Het. volk schijnb den ex-keizer AVilhelm nof eerder be zullen vergeben dan Hindenburg Deze blijfb de oppsrleider der duibsche le gers en woxdb over 'b algemeen goed gehoor zaam'd. [In eene proklamabie, gerichb aan zijne troepen, heeft Hindenburg erop gedrukt da' leger en volk kalm zouden blijven en di bezebtingsti-oepen der verbondene landen ii heb gebied van den linker Khijnoever zou den ontvangen meb gelatenheid' en ridderlijk heid, daar heb duitsche volk geen weerstani meer kan bieden, zoc» min nu als na slei yrede. Fransche troepen te Brussel 1 i Be hoofdstad is thans schier elken dag, i getuige van den doortoeht van fransche troepen, die telkens een allexgeestdriftigsb ont-n haal ontvangen van wege de bevolking. Binsdag morgend was het de beurt aan de s i 77e voet-v olkafdeeling, onder de beyelen yaa - generaal de Serrigny. : Rond 10 1/2 ufe togen de troepen de stad t in en trokken, tusschen twee dikke hagen i jubelende en joelende toeschouwers, met ont- - plooide vanen en spelende muzieken langs de i i Zuid- iWaterloo- en Eegentlanen. Daar défi- ! a, leexden zij yôôr het. fransch gezantschaps- gebouw, wa'axi generaal de Serrigny, met zijn staf post. gevati had, benevens de fransche gezant en genexaal Des^outtes'. Na het défilé trokken de troepen langs' de Koniagstraat. Nabij de Koainginaeplaats ^ splitsten zij zich in twee"; een deel tlrok! j langs de Bogierlaan, het andere langs de 1 Louis Bertrandlei. Op den Beuvenschen steen- * weg vervoegden zij elkaar opnieuw ea de tocht ging verder op naar Leuven. t ^ . i- ■ De Interparlementaire i Handelsconferentie b Maandag is, met den tx-ein uib Ben Haver,, ï heb besbendig bux'eel van de Inberpaxlemen-f - taire Handelsconferentie, Waarvan de zetel s te Brussel gevestigd is, in de hoofdstad aangekomen. Beze Gonferentie wexd zes wekea voor den oorlog, ia den belgischen Senaat, gesticht. De oorlog dwarsboomde de pas be-gonnen werking, doch deze werd in Frankrijii ' hervat, en thans wordt de Interparlementaire 1 Handelsconferentie geroernd tusschen de eer-1 sten en de wex-kzaûmsten van Enropa. Be belangrijkste vraagstxxkken weidexu grondig onderzocht bijdens drie geschiedkun-, d'ige zibtingen die ,te Parij's, te Rome ea te Bonden gehoudea werûea. ; Be yraagstukkea die na den oorlog dienen lopgelost te woxdea, onder anderen op ekono-' misch gebied, waren het onderwerp vaa de 1 nauwkeurigste en geleerdste besprekingen4 Be Gonfexentie, te Parijs, greep plaata in ! den Senaat, ondexi heb voorzibterschap van ' den Rresidenb der Fransche Republiek. Al de parlementen, van de verbondene na-bies, Japari uitgezonderd, hadden sohitteren» de afveerdiging^n gezonden. 1 Te Rome was lieb in het Kapifool dat| ' de vergaderingen plaabs hadden, dibmaal bij-1 gewoond door eene afveerdiging japiansche1 paa-lementsleden. , » ' Be Cdnferenbie van Londea werd gehou-. r ' den in de Koninklijke Gaanderij der Bords!- * kasaer, k>nder de hooge bescherming van Bloyid George. i Heb was be Bonden dab besloben weid de zetel van de Gonferentie te Brussel te behouden, en zulks als huldeblijk aan ons land, dat zulke groote diensten aan de zaak der j Bondgenooten bewezen heeft. De alanstaande Conferentie zal în België's hoofdstad bijeengeroepen worden. Do aalani en de faam van ons Yaderland! s'feigen immer hooger, dat' mag mefi een rechti-matigen .trots gezegd werden. HIER EN DAAR , Afsch.eidsgeh.oor. — De gewezen Pause* lijke Nuncius te Brussel, Mgr L'ocatelli; werd door den Koning in afsoheidsgehoor, ont.van-gen.Onze xnartelaars. — De Koning en de Koningin hebben er aaa gehouden een bezoek te brengen aan de graven van do heldhaftiga Vaderlanders, die in de militaire schietbaajx, te Brussel1, gefusiljeerd werden. HH. MM. waren slechts meb hun beiden. Be Koningini legde op heb graf van Miss' Cavell cene(. bloemengarve, met de woordens «lAan Eidiblïi . Oavell, Elilsabebh' ». De Koning heefb op da . graven onzler helden eene praphbige kr|o0n|' : neergelegd. >' Xabinetsraa'd. — Binsdag morgead ver-( . gladerde de ministeniaad in heb ministeria van fiaancies, onder het voorzittersohap vax^ M. Delacroix. De bespreking giag over het " onderzoek der maatregelea die moeten ge-.]f nomea wordea, tea eiade de werkheraeminjU, . be jverhaasben, om alzoo den finanoieelen tee<v . sbaad van het' land herop te beuren. Beteiai|' . zaak kon de ministerraad in de huidige om-i'ï s.tandigheden niet ondeorzoeken. Dat er nu: ook maar spoedig daden komfen, wanti dej werkeloosheid wordt een eehte geesel dieaj men uib aile machb moet' bekampen pml h'emf ,uit den y?eg te ruimen. • , " f De Kamer. — In hare eersbkomende zi£-ting zal de Kamer de kiezing moeten goed-i. keuren van M. Marck, plaatsvervanger vaa M. de Meester, katholieke volksvertegeawooiM ' diger yaa Antwerpen, die sénateur geworden) is. , 1 Gelukwenschen', • Hefi Parlemenb van , Denemark heefb aan de Belgische Kamer^ heb .volgead têlegram gezonden: « De deen-*.. sche Rigsdag houdt er aan het belgisch Parlement zijne harbelijkste gelukwenschen aan ; - te bieden, op het oogenblik dat de vertegea- ' woordigers van het belgisch vrij en onafhaa-kèlijk volk! het werk vaa dea heropbouwi; vaa hua Yaderland kunaea beginaea. De deen^' , sche Rigsdag druklt zijae beste wenSTîhen uife ' voor het toekomstig geluk van het belgîschî-yolk, Tvelks vaderlandsliefde aan eene zoo haide proef pnderworpen werd.I». f j Uitwij kelingea. — iM. baron de Broo*. s queville, minister ^van binnenlandsche zakexi,' i is dinsdag aamiddag aaar Antwei-pen ^vertrokv - ken. Hij gaat er met de burgerlijkei en mili< • .taire overheden der proviacie ailes regelenj l om oaze uitwijkeliagea, yerblijVeade ia Eage< i land en in Nederland, JsexugJ h,uj§ >t9 kunnen jienden»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes