Het nieuws van den dag

584359 0
21 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 December. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wh2d796s6h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vier-en-cfertigste jaargaag. — Nummer 30 Voorloopig se centiemen psr nummer Brussel, Zaterdag 21 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKQNDiGINGEN Per lileinc regel. . 1 lr- Tusschen dcNiemvstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Stcrfgevallen per regel 3 fi*. BESTUUR EN OPSTEL ! ZanJstraat, 16 TELKFOON 171 DAG BLAD Qesticht door Jan HUYGHB BUREEL DER EXEINE AANKONDIGMGEN : , Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ABONNEMENTEN s )# prijzen «allen later vastgesteld worden. Help! ii zelven9 m® liel.pt ii God Dit is een guldca spreekWoord, dat vai oudsher Btamt en altijd van toepassing is In onzcn tegenwoordigen toestand mag moi! in het lieropbouwen van België niet alla van den Staat verwachten, en de Staat maj ook niet ialles willen doen. Elkeen raoe zijne haaden uit de mouwen trekken, want di Staat, hoa machtig hij ook weze, kan en ma; de taak der bijzonderen niet vervullen. Hi moet de leiding geven, ons aansporon tôt der prbeid an ons helpen : hij kan cchter de kracht-inspanning der bijzonderen op zich niet ne men; en liij mag ons niet willen vervangen omdat hij het niet kan, en omdat het bijzon der belang altijd een allerkrachtigstô spoor elag zal wezen tôt een ieverigen arbeid. Die gïondwaarheid mag ira min dan ooi luit het oog verloren worden, want in een lanc dat, gelijk het onze, verwoest en geplun derd is door den vijand, waar er schior gesr peerden nooh machienen meer zijn, waar zelff de gTondstoffen gestolen werden en naa; Duitschland weggevoerd, moet da Staat na-tuurlijk in heb hememen van den arbeic en in het aankoopen en ve-rdeelea van ar-beidstuig en machienen veel meer tusschen-komen dan -vjToager: het zou echter lichl lcunnen gebeuren dat hij te verre ging; or bijzonderlijk het zou kimnen gebenren dat lu later, als onze toestand zal vevbeterd zijn rvooTtging met zich in onzea bijzonderen ar beâd te willen mengen, zelfs zonder noodzake lijkheid. Ken oog in 't zeil, i3 hier het wacht woord, want de socialisten zouden zulks lee lijk kimnen uitbuiten. Nu zelfs moet de werking van «TV»»» Sta.v voorzeker krachtig zijn', maar toeh binner paal en perk blijven, zij moet allerkrach-tiget zijn in de streken van Belgie, die gelijl; zekere deelen van Vlaanderen teenemaal ver woest zijn: daar valt ailes schier uit der niet to Boheppen en in te riohten. Steden en dorpen moeten heropgebouwd worden ; de lan derijen en weiden, die nu uiteeagesmeten en met loopgTaven, kuilen en trechters doçrploegc zijn, moeten bebouwbaar gemaakt v. orden het water der ovcrstroomingcn dient a.fgeleic te worden; en aaa de inwoners, die in zulk een geteisterd land willen aankomen moet men ton minsto een dak, het werkalen en de allernoodigste behooriglieden verschai-fen. Een bijzonder man is tôt zulken reuzen-arbeid niet machtig genoog ; juist Ldaajorc moet de Staat bijspringen, hetzij r^ehistreekà door zich zel^ het zij onrechtstreeks mel toaatschappijen daartoe in liet leven te roepen. 'die hij mild ondersteunt en bevoordeelt. Vooi don ooriog hebben wij, zoo ieta meermaals aangeraden voor het ontginnen der zandigi Kempcn : Welnu ! zekere deelen van Vlaando l'en zijn nu nog slechter gesteld als do Kem pen. ïlier gelijk daar, moet de Staat met eei maelitige en miide liaad het werk in gan^ Bteken; maar als dit volbracht is, moet hi fcchtar de schermen blijven en den bijzonde-ron arbeid laten voortwerken. Daar waar het land niet verwoest, maar al-leenlyk geplundord is en zonder machienen ej: m-ondstoffen ligt, moet de Stant er natuur-lijk ook tusschenkomen, maar veel min dar in het eerste geval. De bijzondere vrijheid en initiatief moet er veel meer ruimte genie-teu. En het is juist hier ook dat wij eenc overdrevene inmenging van den Staat vree-ïen, en niet zonder reden. M. Jaspar, minister der okonomische be-langen heeft bqvoorbeeid verklaard dat liij de bijzondere nijveraars niet toelaten zal machienen en gTond3loffen in het buitenland te koopen en in te voeren. iïij wil maar mel groepen van nijveraars onderhandelen, oai allô oneca:lijko mededinging te vermijden, gelijk Jiij zegt. Die groepen moeten hunne bestel-lingen aan een nationaal kantoor van aankoop laten geworden, dat ze dan zendt naar eenc kommissie, die onder de Bondgenooten ge-Bticht is atn de nijverheid en den landbouvs van Beilgië herop te beuren. Dezo kommissie levert dan oen mandaat uit, om de ge-h'aagdo bostellingcn te doen uitvoeren en eindelqk lot den groep van nijveraars, met :wie de Staat onderhandelt, te laten .u'zenden. Als wq de zack wel besoffen, dan is die weg vreeselijk lang en ingewikkeid; en in het onderhandelen met gToepen, lcantooren en kommissie, zal er een kostelijke .tijd verloren gaan. IntU3sehen blijft onz3 nijverheid Etil liggen, zelfs daar waar de duitschers de machienen min of meer gespaard hebben, en waar bijgevolg het hernemeir van den arbeid met betrekkelijk kleine moeite mogelijk zou eijn. Wij ragen ons wuchteloos ai waarom de Staat de bijzondere bedrijvig'heid zou verlam-men? Dat er, ingezien de plundering van ons land, groepen van nijveraars moeten ge-vormd worden, bijzonder voor de alloreer-Bto gi'ondstoffen, verstaan wg opperljest; maar vraaroin mag iemand op zij ne eigene hand de fortuin niet beproevon, en teclitstreeks de hand aan het werk slaan? In aile geval kan en mag dit sbelsel van langs den Staat, die ailes bestuurt, te moeten rondgaan om in hefc buitenland een aankoop to doen, niet lang duren: anders waren ,wij onze vrijheid kwijt, en de mededinging die machtig medewcrkt om mear en beteren ax-l)oid te leveren, ware voor goed uit ons land verdwenen. Als het to laat is en aile onder-neming-sgeest uit onze nijveraars en handelaars weg zou zijn, zouden wg zulks vruchteloos beklagen. v Be ar&eiâerspartij In Engeland heeft de eerste miui&ler Lloyd .Ueorige het voJgende beeld geteekend van de Bocialistische partij die zich geerne « arbei-perspartg » noemt. Die naam is gestoïen, zei hij, want ieuor ïnan en iedene vrouw die werkt met zijne spieren, zijne zenuwen of met zijno hersenejn Us een « arbeider », en hij lielpti lot la |Jl0 n des lands. — Die naam is ook nog gesbolsu, omdat de zoogezegde arbeidorspartij op verre m de meerderheid der werkliedea- nieb ver-iegenwoordigt.« In Engeiand, voegda M. Lloyd G-eorgo eibij, hebben wij te veel gezond verstand oin eene iegeering te willen hebbeja die maar een enkelo kias van rnenschen vertegetiwoor-idigl. In Kusland bestaat er nu zulk° oei' rc-geering : ook ligt ailes overhoop, en ove al is er ellende en hongeisnood. Indien de « ai beiderspartij » bij ons aan het roer gewe33t %vas, dau zouden wij overwennen geweesti zijn, !en do biomf ware voor Duitschland. » M. Lloyd George heeft gelijk; en zijne woor-Ben gelden niet alleen voor Engeiand, maar ook voor België : waar zouden wij komen tnet den klasseuilrijd op zijn rïissis.ch? De Koning te Thienen I Z. M. koning Albert is vrijdag morgend, t ten 9 1/2 ure, per automobiel te Thienen , aangekomen. Hij was vergezeld van den kroon-prins, van kolonel Tilkens en van majoor de Iienin. Op den Lenvenschensteenweg bestegen de Eoning en zijn gcvolg hunne peerden, en zoo reden zij naar de Groote-Markt, waar eene ontzaglijke menigte de komst van den Vorst verbeidde. Op heel den doortocht naar die plants werd de ha&g gevormd door de troe-pen. Daaraehter waren duizenden menschen samengeschoold, die den Vorst en zijn zoon met gcestdriftige toejuichingen begroetten. Bij zijne aankomst op do Groàte-Markt werd Z. M. onthaald op eene waarlijk overheerlijke ovatie. Daar wachtten den Vorst do maat-schappijen en de scholen, alsook de 7To fran-sche legerafdeeling, onder de bevelen van generaal Sérigny, en het le rogiment onzer karabiniërs, onder do bevelen van kolonel Van Caulaert. De muzieken speelden de « Brabançonne s, terwijl al de kerkklokken luid-den, alom het verheugend nieuws verkondend en hunne blijde tonon mengend met de op-wekkonde ntuziek en het drounend gejubel van de begeesterde menigte. Z. M. hield wapenschouw over do flink opgestelde troepen en reikte eereteekéns uit aan vijf franâche generaals en dertien officiers, alsook aan officiers, onderofficiers en soldaten van onze dappero kai-abiniers. Koning Alberi werd vervolgens ten stad-huize ontrangen door den gemeenteraad, en in sicrlijko en tevens aangrijpende bewoor-dingen verwelkomd en geluk gewcnsoht met de heerlijke zege, bevocliten op de Barbaxci-horden. Onze Vorst, zeer verheugd over de luisterlijke ontvangsfc en diep ontroord door do hulde, hem en zijn heldenleger gebracht, dankte in welgepaste en zeer gemoedolijke termen. Vervolgens ondorhield hij zich met de gemeenteovcriieden over den ekonomischen toestand van de st?.d TUienon en over hare bevoorrading. Z. M. gaf aldus blijken van zijne bezorgdheid voor al zijne onderdanen, wier lot hij zich zoozeer ter harfce trekt. Ten 11 ure verliet onze Vorst de slad. en werd tôt aan zijn automobiel bcgeleid door eene ontzaglijke menigte, die liem onafge-broken door haar luidruehtig gojuich hare onverholen genegenheid betuigde. Het konink-lijk bezoek heeft te Thienen den allerbesten indruk teweeggebraclit en elkeon, groot en klein, '/ml er eene blijvende .vreugdlge her-innering van behouden. S DE NIEUWE NU NT! US Z. H. de Paus lieeft Mgr Nicotra. aangeduid ! om Mgr Docatelli als nuntius van den H. • Stoel, -1bij het belgi3ch Hof te vervangen. Mgr Nicotra is geen onbekende; reeds tien i jaren zijner diplomatieke loopbaan braeht hij in België door, nams'ijk onder de nunciaturpn van Mgrs Kaw Bl Bontifo en Rinaldini, die thans ïob do kardinaalsweerdigheid verheven zijn. Toen Mgr Nicotra, in 13SS Brussel verliet • zegde hij aan een zijner vrienden: «Het is met droofheid dat ik België verlaat, da.t ik als mijn tweedo vaderland boschouw ». Wat later schrcef hij : « Het is in België dat ik de schoonste jaxen van mijn leven doorge-bracht heb », De jaren en de afstand hebben dezo gevoe-lens nooit verzwakfc; de ongelukken dio over België neergekomen zijn, in de rampspoedigo oorlogsja; n, hebben zqne gehechtheid aan ons Vaderland nog versterkt. In de eerste dagen van 1916 schreef Mgr Nicotra het volgende: «Als vriend en als Belg van harbe, deel ik w lijden. uwe droefheid ; ik vraag aan den goeden God dab België, na zijn 'Oalvarieberg beklommen te zijn, wel-dra het Alléluia der Opstanding zal mogen zingen ». De nieuwe nuncius zal te Brussel liartelijk welkom zijn; vroeger telde hij er talrijko vrienden, tliana zal dit getal nog merkelijk aangroeien. Mgr Nicotra is een zeer bekwaam en zeer gelecrd diplomaat. Hij was het dio met eene groote bevoegdheid, het voorzitterschap wnar-naia van de belgische Maatschappij van Maat-schappelijke Staathuishoudkundc, en de Ce afdeeling \-an de Wetenschappelijke Vereeni-ging van Brussel. Tijdens een intérim heeft hij belangrijke diensten bewezen aan da inrichting van de Missies in Congo. In 1898 verloor de nunciatuur van Brussel in Mgr Nicotra eea maa met een liait, een verlichte geest, en groote geleerde en een zeer gowaardeerd letterkundige. Hij komt ons terag als nuntius, en zulkg^op een oogienblik dat hij voorzeker de grootste diensten zal kunnea bewijzea aan België dat aan het keerpunt zijner geschiedenis geko-men is. ».— De Koning van Italie te Parijs Koning .Victor-Emmanuel van Italie heeft donderdag een bezoek gebracht aan de fran-sclie Uoofdstad. Het woder was doorslecht ,doch ondanks een plassenden regen was de geestdrift der bevolking zeer groot. De koning kwam rond 3 ure namiddag aan in de statie van het Bon-lognerbosch, waar hij verwelkomd werd door M. Poincaré. président der Republiek; M. Clémonceau, voorzitter van den ministerraad, omringd door de leden der regeering en de voorzitters van Karner en Senaat; den gezant van Italië te Pasijs; den voorzitter van den muuicipalen raad van Parijs en talrijke aa-dere overheden. Onder een echten stortregen reed do konink-lijke stoet naar hot ministerie van Buiten-landscbe zaken, op de Quai d'Orsay, waar er appartementen voor dea Vorst ia gereed-heid gebracht warea. De menigte bracht den koning eene geestdriftige ovatie. Ten i ure namiddag legde de Koning een officioel bezoek af bij M. Poincaré, in het Elyseum. Kort nadien bracht de Président den vorst een tegénbezoek. Ook prosident Wilson heeft een onderhoud gohad met den koning van Italië. Tegen den avond had de ontvangst plaats der italiaan-sche kolonie van Parijs. l'en 8 ure 's avonds werd Victor-Emmanuel een diner aangeboden in het. Elyseum. .Vrijdag werd do Koning ten stadliuize ont-vangen, waar®a hij eene zitting bijwoondo van ide Academie van Schoono Le.tteren waarvan hij lid is. Vrijdag avond werd ter , :jner cer een diner gegeven in het italiaansch gc ntschap. . ' J: 'len zaïerdag zal de Koning de itatiaan-scho I roepen in oogenschouw aemon, dio in do fiaf--^ha boqfdstad verblijven. EEN MINISTERRAAD Vrijdag werd een ministerraad gehouden, onder heb voorzitterschap van M. Delacroix. Do besproking ea de genomen besluitea zijn zeer gewichtig. De ministers hebben de maatregelen onder-zocht die dienea genomen te werden ten opzichte vfta de ambtenaars ea bedienden van den Staat, die hunne hulp aan de duit-sohe overheid geboden hebben. De ambtenaars en bcditnden, van aile gror den, die zich. vrijwillig ten dienste gesteld hebbea van dea vijand, met deel te nemen aan de hervormingen van wettige instellingen, zullen onmiddellijk afgesteld worden. Hunne afstelJing sluit de rechterlijke vervolgingen nieb uit, dio tegen hon zoudea kunnen inge-spannen worden, bij toepassing van het be-sluit-wet vaa fe april 1917. Bijgevolg: al de staatsambtenaars of bedienden dio deel uit zouden gemaakt hebben van den lîaad van Vlaanderea of die eeae benoeming ter Hoogeschool van Gent zouden aanveerd hebben zullen a^esteld worden. Zullen ook hun ontslag krijgen: de be-stuurders ran middenbesturen en de ambte-naars van een lioogeren gi-aad die. na de ar-kondiging- van de bestuurlijke scheiding door den vijand, voortgingen hun ambt waar te nemen, onder het gezag van den vijaad: do bedienden van aile graden die eene ver-hooging van ambt van den vijand aanveerd hebben. De toestana van de ondergeschikte bedienden zal, ia elk département, afzonderlijk on-derzochb worden. Een eere-jury zal daa.rvocr aangesteld worden. Da ministerraajd heeft ook besloten onmid-lgk den Koning voor te stellen aan de volks-vcrtegenwoordigers Ilenderickx en Augus-teyns, tegen wie rechterlijke vervolgingen in-gespannen zijn, de belgische dekoraties te ontnemen, die hen voorlieen toegekend werden. Eindelijk neeft de Iîaaà ook de middelea onderzochb, die dienen in 't werk gesteld te woiden om aan de nijveraars de teniggaaf to verzekeren van het materieel hunner werk-huizen, dat door de Duitschers wcggehaald en naar andere werkhuizen overgebracht werxî, zij in België, 't zij op duitscli grondgebiod, thans door de troepen der Boadgenooten bezet. A De Legerbeweging Het beSsiscîi î.eger Onze soldaten stellen het in het Rhijnland heel goed, en zulks ondanks de allorlei val-sche geruchten, wolke door de Duitschers onder ons jongens verspreid worden, on welke voor doel hebben ons legor ongerust te ma-ken. Inderdaad, uit eene bijzondere brief-wisseling die ons uit het Khijnla.nd toekomt, vernemen wij dat de duitsclie bevolking de volgende dwaze geruchten verspreidt : Ja-pan zou den ooriog aan Amorika verklaard hebben; de fransclie troepea weigeren op te rukken naar den Khijn; de Japaneezen komen naar Europa om de Bondgenooten aaa te vallea; de legors vaa Hindenburg zoudea be-reid zijn opnieuw den ooriog aaa te gaaa, en nog meer anderen onzin. Ziodaar de venijaige las ter, welke schuilt onder de schijnhoilige onderworping der mof-fen. Doch, oaze jongens laten zich door zulken prietpraat niet ontmoedigea. Belgen en Fcasseliea te Aken Onze belgische troepen te Aken verbroe-deren met de fransche troopen, die samen met hen garnizoen houden in do stad. De aanwe-zigheid van fransche soldaten to Akan heeft weeral aaaleiding gegeven tôt valsche geruchten. Men weet dat Aken door de belgische> troepen moet bezet worden, en heb feit dat zich daar ook Eranschen bevindea wordt ver-keerdelijk toegeschrevea aaa wanordolijkheden en onlusten, bot welker demping onze fransche bondgenooten do Belgen ter hulg zoudea ge-sneld zijn. Dat is valsch. Als er te Akea fransche troepen zijn, dan zijn dab eeavoudi^ de fraasche ceahedea, die samen met de Belgen onder1 do opperleiding van Koning Alberb, het groot offensief in de Vlaanders meegemaakt hebben, en door dib feib beschouwd worden als deel uitmalcend vaa het belgisch veldleger, dab zoo roemrijk de duitschers verslagon heeft. De belgische en fransche troepen, die op het slagveld zijde aaa zijde vochtea, blijvea nu ook samea* in de bezetting van het Rhijn-gebied.Oaze kri|gsgevangeiaen De bijzondere kommissie, die, zooals wij gomold hebben, gelast is met te zorgen voor dea terugkeer oazer krijgsgevaageaea uit Duitschlaad, zija tob eea bevredigeadea uitslag geltomen. Onze gevangenen zullen over zee ea over Zwitserland naar huis gestuurd worden, Morgen zullen wij daarover nadere bij-zonderheden meedeelen. Set tesîsment vas een lieW Ons leger telt praclitigo helden, en wn hebben reeds vroeger de gelegenheid géhad eenige roerende staaltjes van den heldenmoed onzer jongens aan te halea. Hier latea wij eea uittreksel volgen uit eenen brief van eea onzer heldhaftige vlie-gers, Charlos Gilbert de Montigny, eea jon-goling, doordrongen van de diepsta chris-telijke gevoelens en de verhevendsto vader-landsliffde, en die op het veld van eer ge-satuveld is. Do brief was gericht aaa zijne oudors. « Mijn geweten verplicht mij dit eenig doel na te streven: den vijand te scliaden. '< God heeft mq toegelaten dat ik zelf mijn wapea mocht kiezen, en geeft mij de kracht om mij er weerdig van te bedienen. « Wcent niet, lieve ouders. Immers, verplicht mijne kinderlijke liefde mij niet mijn leven op to .efferen om het uwe ta spa-ren 1 « Vergeet niet, lieve ouders, lieve zusters, lievo broeder en besto vrienden, dat wij hier op aardo slechta voorbij gaan... Denkt aaa de Eeuwigheidl Vaarwel! « Belgisch froat 1918. > De heldhaftige jongen is gesaeuveld, voor-bijgegaan op aardo naar do Eeuwigheid, be-zield met heb grootste betrouwen op God, die hem vasb in zijnen schoonen Ilemel op-genomen heeft. Troostvolle gedachte voor de ouders van den held, die zijn leven goof-ferd heeft voor God en Vaderland. Franscbe troepen doc? Brussel Morgen, zondag, zal de 46e fransche leger-divisie door Brussel trekken, op weg naar Duitsohlaad. Deze troepen worden in de hoofd-stad verwacht rond 10 ure voormiddag en zullen den volgecden wegwijzer nemen: Zuidlaan, Maurice Lemonnierlaan, Anspachlaan, De Brouckereplaats, Adolf Maxlaan, Rog'er-plaats, Kruidtuinlaan, Bisschoffsheimlaan, Re-gentlaan en Wetstraat. ngeluk te Quatrecbt De gemeente Quatrecht werd in . opschud-ding gebracht door een schrikkelijk ongeluk, waarvan twee belgische soldaten de slacht-offers geworden zijn. Op het grondgebied de- i zer gemeente werd door do militaire overheid i een groot artilleriepark ingericht, waar de i bommen, houwitsers en schrapnels verzameld i worden, welke door de Duitschers zoo wat ovoral achtergelaten werden. In dit artilleriepark worden die houwitsers ontladen, en daar-toe worden belgische soldaten gebruikt. Aldus warea eenige jongens in eene spéciale stapelplaats bezig met bommen te ontladenr welke door de Duitschers gebruikt werden om i de riggols der spoorwegen te doen springen. Eensklaps had er eene schrikkelijke ontplof-fing plaats, waardoor acht soldaten en ver-scheidene peerden in 't ronde geslingerd werden. Twee soldaten werden gedood en de zes andoren erg gekwetst. Zes peerden werden evoneens dooa geslagen. 't Is de eerste maal niet dat er ia dit artilleriepark oagelukken gebeuren. Onlang3 nog had or eene ontploffing plaats, waardoor vijftien burgers gekwetst werden. Ver-der zijn er nog ongelukken gebeurd te Wet-tercn en te Meirelbeke. Wij begrijpen niet waarom onze soldaten met dit gevaarlijk werk gelast worden. Hebben wij dan geene duitsche krijgsgevangenen meer.' Dit werk is gansch aangewezen voor die gevangenen. Ten andere, in Engelaad en Erankrijk worden da gevangenea bijzoador met dit werk gelast. Waarom zou dit voorbeeld ia België niet gevolgd worden, te meer daar die Duitschers gewoon zijn de munities van duitsch maaksel te hanteeren; terwijl onze soldaten niet weten hoe sommige duitsche bommen in een steken. Ilet is billijk dat onze soldaten, die zoo dikwijls op het slagveld hun leven gewaagd hebben, nu niet meer ia 't gevaar moeten verkeeren door duitsche munities dood geslagen te worden. De cîuîEscîïe verliezen Volgens berichten uit Berlijn zouden de duitsche verliezen 6,490,000 man bedragen, berekend tôt den 30 november 1918. Deze verliezen zouden verdeeld zijn als volgt : 1,600,000 dooden, 203,000 vermisten, 618,000 krijgsgevaugen, 4,460,000 gekwetsten. Be mobilisatie der klassea Do oudere klassen gaan voor goed naar 5 huis g-estuurd worden. Inderdaad, een konink- f lijk besluit stelt de naarhuiszending der klassen vast op 1 februari 1919. Dit koninklijk besluit is toepasselijk op de volgende mili- r tairen : 1. Militairen en vrijwilligers van ftlle wa- ■j pens, behoorende tob de klas van 1902 en oudere klassen. ' 2. Vrijwilligers voor den oorlogsduur, go- î boren in 18S2 en in vroegere jaren. 3. Militairen ingelrjfd krachtens het wets- 2 besluit van 21 juli 1916, gobcjren in 1882 ea ia vroegere jaren. 1 Eîe naar Saiszcaélng 1 De hierboven bedoelde militairen zidlen don 24 december 1918 een verlof met solde be- < komen tôt den 31 januari 1919. 1 Evenwel zal dit verlof niet uitgebreid wor- < den tôt de soldaten die behooren tôt de ' artillerieiarichtingen (D. E. A.), doch zij zul- < len eene vergoeding van 200 fr. bekomea 1 bij hunne naarhuiszending. Vanaf den 1 fe- 1 bruari 1919 zullen zij geene militaire ver- 2 plichtingen meer na te leven hebben. 1 De soldaten, die gedeserteerd hebben of ia beschuldijjing staan voor dea krijgsraad; < zullea vaa deze voordeelea niet kunnen ge- 1 nieten ; dit geldt ook voor de soldaten die 1 veroordeeld geweest. zijn. Deze zullen niet J megon tiuiswaarts keeren, vôôr hunne straf > veluit geboot is. ( Nieawe diensineming 1 De soldaten, die door dit koaiakl^k besluit | bcdoeld worden, zullen vanaf den 1 februari j 1919 een nieuw engagement voor 6én, twee of di'ie jaar mogen teekenen. De soldaten die zouden verlangen voorloopig onder de j wapens to blijven na den 1 februari 1919, . zullen een papier moeten teekenen, waarbij , zq afzien van hunne naarhuiszending. j Vecgoeâlnsea aan fie ouâers ( Wij zeggen hooger dat de naar huis ge- t stuurde soldatea hunae solde zullen blijven ' genieten. Daarin zijn begrepen do gewone solde, de bijgevoegdo solde, do vergoeding 1 voor logement en voeding, de vergoeding van 1 verblijf en de bijkomende geldelijke toelagen, 1 die aan deze militairen in dezen toestand toe- t komen. Bovendien zal elke soldaat eene ver- ( goeding -van C0 frank trekken. Dit is eene { rninimumvergoeding, welke zal verhoogd wor- $ den met 25 frank per jaar oorlogsdienst. { De termijnen benoden de zes maanden zullen t niet in aanmerking genomen worden. De ter- s mijnen boven de zes maanden zullen voor een jaar gerekend worden. Voor do regeling dezer vergoeding zullen ( do soldaten der klassen van 1899 en 1900, j dio ia den loop van augusti 1914 binnen- ( gekomea zija, beschouwd wordea als zijnde , onder de wapsns vaaai den 1 augusti 1914. ^ Als diiensttijd moeb ook gerekend worden de , verloftijd met solde door de soldaten genoten voor hunne demobilisatie. Do soldaten in ver- , lof zonder solde zullen geene vergoeding be- ] komen. Heî veEtrekaniJorm < De soldaten, die naar huis gestuurd worden, 1 zallen ia uniform zgn, samengcsteld als volgt: I de' legerschoenen, de laken broek of de rij-broek met laarzen en si>oren (voor de ruiterij), 1 de vareus, de kapoot, de policiemuts en de ! halskraag. De soldatea zullea ook hua linnen meenemen. ' De oUiclers De hulp- of reserveofficiers voor den oorlogsduur kunnen op hun verlangen ook naar huis gestuurd wordea. Doch, deze officiers zullea onder de wapens moeten blijven tôt dat in hunnei vervanging zal voorziea zijn. Doch, dib uitstel zal aiet langer mogea duren dan eene maand. In dit geval zullen die officiers genieten van al de vergoedingen die , hua toekemen gedurénde eene maand 11a hua , vertrek uit het leger. SSet îreiMverîteer in Ctûtscliïanâ Volgens de bepalingen van den wapenstil-stand moet Duitschland het grootste deel van zijn spoorwegmateriaal aan de Bondgenooten afleveren. Ten gevolge daarvan is er erastig spraak ia Duitschland het reizigers-vervoer voor goed af to scliaffea, en de over-blijvende wagons te gebruiken voor het vsr-voer TOn eetwaren. In 't begin van den ooriog heeft die toestand ook geruimen tijd in Duitschland geheerscht-, daar de treins toen ter beschikking van het troepentransport ston-den. Do duitschers hebben toen vrijwillig aan het roizea verzaakt, ze kunnen er nu nog j eens gedwongen aan verzaken. Rond het Vredeskongres Voorafgaande besprekhigen Da intergealiieerde Konierencie, vcor de ba-ifTeking van de voorafgaandelijke vredeeon-lerhandelingen, zal aanvang nemen ia de eer-ite dageca vaa januari. De -zittingen zullen, jehouden worden in het ministerie vaa bui-;ealandeche zaken, te Parijs, ondea- het voorzit-xirschap vaa dea franschen eerstea minister M. Clemenceau. la afwachting zullea er zeer belangrijkô roorafgaaade oaderhandelingen geschiedea ;usschen de Staatsmaanen die aan het Kon->xes deelnemen, en zulks om het terrein voor ;e bffreiden. Zoo zal M. Wilson, de président lear Vereenigde Staten, die reeds met maar-ichalk Eoch ovea- de wap©nstilstands-voor-vaardea gesproken beeft, ook eene samea-iomst hebben met dea engelschea ^erstea ninister Lloyd George. Zulks zal gebeureni âjdeas het verblijf van. den Jpresident te Liondea. Iledea za.terdag heeft M. Wilson eenc ea-aenlcomst met den engelschen gezant te Pa-•ijs, graaf Derby, die te zijner eer een diner çeeft. Het hoofddcel is eveawel de bespres dng vaa zekere punten, welke moeten toe-.«elicht wordea in afwachting der ^.Ittingen /an het Vredeskongres. Graaf Romanones, die mini3tor voorzitter s, in Spanje\ is te Parijs aangekomen, insge-gks met het doel eene samenkomst te heb->en met président Wilson. Hij zal eveneens amenkomstem hebben met de leden vaa de ransclie regeering ea met do vertegeawoor-ligers vaa Engeiand en Italie, die thans ia ?rankrijk zijn, In die bijeenkoms ten zullen le internationale vraagstukken, betrek heb->end op Spanje, besproken worden. Men ziot dat er niet geslapen wordt en dat le Staatsmaaaea vast voorgenomen hebben >ver ailes, wat er op het Kongres ter bespre-dng zal voorkomen. tea grondigste inge-icht te wozen. Zulks zal aatuurlijk ont-aglijk veel bijbrengen om al de kwesties n voile reehtveerdigheid te kunnen oplos-ea.Men verwacht dat de vrede te Versailles al kunnea geteekend worden in de eerste lagen der ma3nd juni eerstkomende. De zege-ierende intocht vaa maarschallc Foch eu ,an de heldenlegers onder dea Triomfboog al in de daaropvo!gend'> \ .an dagaa ge-chieden.Bejgië en het Vredeskongres Wij licbbea reedst gemeld dat MM. Hy-naas, Vandervelde en Vanden Heuvel onze i^geveerdigdea bij het Vredeskongres zijn. )e randsledea %-aa de afveerdiging zija nu >ok aangeduid. Als diplomatieke raadgever s beaoemd, M. Pieter Orte, nlgemoene se-aetaris der buitenlaadsche zaken, die ter-elfder tijd zal gelaat zijn met de verdediging '•an onze koloniale belangen voor de inter-lationale rechtbaaken. M. Orts vras igedu-eade tiea jaàr de diplomatieke r'aa^l^aver ■a,11 het ministerie van kolonies. M&joor Galet zal militaire raadsman zyn bij mze afveerdiging te Versailles. Majoor Galet, die ordonnanoie-officier is van Z. M. [on Koning, was gednrenda heel den ooriog «m de zijde van den opperbevelhebber van us leger. Niemamd is dus, beter dan hij, >evoegd om te getuigen van de Bchitterende vapenfeiben van dit leger vaa zijne duur-amn weerde, van het roomrijk deel dat het ïam aaa de wereldbevrijding. Het hoofdvoorwerp van do belgische Uachen »p het Vredeskongres is : de herzieaing vaa îet traktaat vaa 1839. Men zal moeten beken-lea xlat het aist België is die aaaleiding gegeven heeft tôt eene herziening. welke ich nu opdxingt. De schuld ervan ligt aan le Bchenders onzer onzijdigheid, die gezegd ralctaat beschouwd hebben als eeae papie. ea vod, ea die daa ook, tegea het Volkea-echt in, met geweld onzea vaderland lien >odem overweldigd hebben. Do Belgen zullen daa nog eischen dat zij le voile uitoefening huuner soevereiniteit be-:omen. Zonder in iets onze Noorderburen e willea schadea, zal België ook de vrijheid •ragea van do Schelde, van dien stroom die .ocn de onze is. Kortom, men zal nu ineens jedaan maken met al de bepalingen van hefc raktaat van 1839 die België op vcle punten, rernederd en gekrenkt hebben. Ons land heerft nu eenmaal zijne onzijdig-reid afgeworpen en hefc is aiet meer zin-lens zich opnieuw bloot te stellen aan den vilelkeur ran Stafcen, die de heiligste rech-ea verkrachben en onder de voeten treden. )verigens, eea land welks d^en vaa overwe-pead gewicht was ia dea wereldkrij^, kan peeae kluisters meer duldea. Het Vredeskon-;res zal de gegrondheid der belgische ïischen erkennen en dan ook niet aarzelën in te willigen. De reis rond de wereid Het engelsch voorstel tôt afschaffing van len diensbplicht in al de landen, en dab op îet Vredeskongres te berde zal komen, beginb le reis rond de wereid te maken. In Italië; verd het met de grootste voldoening ontvan-^a ea meestal de dagbladea steunen heb ro.orstel uit aile kracht. Ook aog in andere laadea viadt het ge-. lacht vaa de Engelschen algemeene goed-ceuring. We gelooven hefc, overigeas, heel wel ! Na eea zoo ijselijkea ea laagdurigen x>rlog, ziet mea overal geaoegzaam in dafc le menschenhaadoa heel wat beter kunnea jcbruikt worden dan bot net behaadelen vaa. vapens om er elkaar mee af te maken. Daarora >ck is men van nu a£ reeds zooveel als eena-;ezind om den dienstpiicht af te schaffea m de legerrnachten in te krimpen. Voor die înkele jaren welke 'nea mensch hier op onzea lardbodom loopt-, ware het aog best van al iat aile gevaar voor ooriog iaeeas totaal coa uitgeroeid worden, ea om dafc doel te aereiken, ware de algemecae ontwapening hetj iveaschelijkste. 't Is te hopea dat al do afgeveerdigden, zonder onderscheid, bij hefc Vredeskongres ookj iran dat gevoelen zullen zijn, en dafc hefc niet) alleen zal blijven bij wenschon, die kort na^ lien gewoonlijk reeds vergefcen zijn, maar bij1 iaden, echte daden. Het wereldbelang en de acnschheid zullen er ailes bij te winnen heb-jen.In Engeiand Het oorlogskabinet neel'fc zich, onder voor-! zibterschap van M Lloyd George, bezig ge* houdta met de voorafgaandelijke besprekiirgea van heb Vredescoagres. De zitting heeft twee on een kwartuurs geduurd. Er werden geeno meedeelingen gedaan over den aard der bet-îprekingen, -n-aaraan, onder anderen, deel na-men: il. Bot.ha, eerste minister van Traos-vaal, de gezanten wn Canada en Australie,, de staatssekrctaris voor Indië, MM. Chamberlain, liâmes, Curzon. Boaar Law, Millier^ Balrour, loru Cave, Churchill, lord Readingk sir Eric Geddes, admiraal .Wemyns, enz.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie