Het nieuws van den dag

611146 0
13 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Augustus. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/td9n29qj8c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derfigsfs Jsarpng Wr 1S2 2 centlemen per nummer Brussel. Ocnderdaq 13 Ajustas 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG I* BUREEL I AANKONDIGINGEN : ABONNEMENT'EN s BESTUUR EN OPSTEL : |""1 A fP> I 2\ n DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangoboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 «. . . „„v o p ... O fraj,v „ . , . „ _ . la**? Bon# Sara ±. - - ^ <je wefik 6() c ,g Zoudags_ 75 c „ ,g Zondags /n . les œaânden-4 £rani. Zandstraat, lo, Brassai Zandstraat, 6, Brussel voor 2 groote regels. Qc , Voor Holland * ■ 11 ~ G-estioïit door Jan HUYGHE _ Iederen regel meer : 30 e. in de week ; - bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. Voor de anderu landen van het postverbond » . 2O - TELEFOON A 171 U-estlOùt ctoor Jan .H.U YUiiJi TELBFOON A 7948 40 0. s Zondags. Rechterlijkeherstell..prregel 2 fr. DE OORLOG IN BELGIE Kieuwe voorpostgevechten. — De duitschers achterait ge-slagen. — De strijd rond de fortes van Luik is herbegonnen. — De gruweldaden der barbaren. & Aae onze lezers De cmstandigbeâeii verpïicbten obs deze week twee maal 1d vertcleind Icrmaat te verschilnsn ; de andere dagen zal ois blad, dat ook zater-dag en zondag zal uîtîiOFaen, op vïer bladzllden gedrubt worden. De toesiand dinsdag naoht Dinsdag te middernacht verbeterde de toc-stand voor ons op merkelijke wijze. De duitschers, ontmoedigd door hunne ochtereenvol-" çende nederlagen, en de wioeste r&zernij, met fiawelke onze troepen hen bevechten, zrjn langs het oost-en achteruit getrokken. Oc vîjandeiijkheden in Belgîe De nacht van. dinsdag tôt woensdag was een nacht van waakzaamheid voor onze voor-posten. Allés was gereed in 't vooruitzicht vau eenen aanvallendea terugkeer der duitsche ruiterij met hare mitraljeuzen. en hare levions. Onze soldaten waren gereed. De strijd rond de forten va.n Luik is her-hego-unen ; deze forten worden door de duitschers gebombardeerd, doch zij vuren kràcht-da-dig en onverpoosd terug. Woensdag hebiben de duitsche troepen zich in bewegiag gezet om over de M-aas te komen. Zij hebben te Lixha het- steunpunt voor eene brug opgebimmerd, welke dienen moefc voor den overtooht van dfe troepen eu van het zwaar geschut. Het is ook mogelijk dat de duitschers ook strocwnopwaarts Luik over de Maas willen komen, want men heeft hunne k-nvooien in de richting van JSngjis zierij rijden. Da cj'tooht van het duitsch.1 leger wordt buitengewoon tegengehouden door île forten van Luik die de banen van Duitschland naar Luik alsook do tusschenruimten dor vestingen schoon vagen en den doortocht van het zwaar gescnut en van gansob den duitschen legertros bcletten. Deze kanons en wagens moeten een overgrooten omweg ma-ken. Zoodat de luifeer forten, nog altijd in het bezit van de belgen, den aanvalienden duitschen stroom stuiten. Te Luik zelf is de onrust tusschen de duitschers groot. Zulks blijkt uit tijdingen, ■woensdag morgend uiu dez- ; stad te Brussel toegescmen. De duitsohe legerstaf bewoont het kloôs-ter van het H. Hart, ta Cointe. Uit schrik voar eene ve-rrassing hebben de duitsohe officiers den orntrek van het klooster met ipoorwegbalken en pindraad gebarrikadeerd. In de Grétrystraat hebben de duitschers hcele stapeis bloem gDplaatst. JVÏen zou zegeen dat «i oor eene belegering bedâoht zijn. De bevolking van Luik is zeer kalm; met de duitschers is het beel anders gesteld Beîangrijke tîjdmgdn Den dinsdag naeht is, op gansch h.et front, rustiET voorbijgegaan. Overal is de duitsche ruiterij achteruit getrokken. uitgenomen op «en punt, waar zij nrat de belgisohe ruiterij in aanraking blijft. Over 't algemeen schijnen de duitschers eene nieuwe richting te nemen. HUN" SOHIE-ÏIJKE INVAL LANG-S MIDDEN-BELGIE ÏS MI8LUKT. Zoo het sohijnt verstérken zij »oh og het front Maestricht-Luik, alsof zij, voor 't oogenblik althans, van een aanv:ïl langs 't roidden. van ons land afgazien hebben.Anderzijdj bezigen zij een groot getal I landbouwers om banen in het zuiden van Luik en van Luxemburg te maken, waar ïij wetea dat de franschen in getal toe-kamcn. Deae maatregelen schijnen aan te duidsn dat Zij een weg zouden banen ten I ïuiden der Ourthe, naar de Opper-Maas en ïaar Irankrijk. In dit geval, zou het mid-Ûen tan België thans voor een inval ge-Vrijwaard zgn. . Wat deae zienswiize bevestigt is dat de I duitschers zioh in de straten van Luik ver-I iterien tegen een aanval van het belgisch w?ir dit langs Ans in Luik zou vallen. Eindelijk hebben de duitschers de beschie-'ng der luikerforten hernomen, wat hun in-icht doet blijken varr^ zich van deza ves-ing meester te makeç, om er zioh als dek-Sang te gebruiken tegen een aanval op lmnjien linkcrflank. Doch de forten weerstaan beter dan ooit. Wat er ook vaji zij, er zijn verdere waar-I nemingen noodig om uitdxukkelijk te bevos-■ gsn dat de duitsche legennachten het niet I op eene inpaJming van 't land gemunt hebben:. H De groote slag, die heden, donderdag1, M verwacht wordt, zal, wij hopen het met ver-trouwen, nogmaals den pruis leeren wat het hem kost een vrij en vredelievend volk op sl,uwe en hatelijke wijze aan te vallen. Een brief van generaal Joffre aan den koning H De opperbevelhebber der fransche troepen he«ft koning Albert het- voigend telcgram gestuurd : H Sire, Ik he'b zooeven de proklamatie omtvangsn, ^velke gq aan uw leger gericht hebt en die i den broederlijken groefc behelst Van Uwe Mia.-jesteit aan het fx-ansche leger. Ik haast mij u in den naam mijner troepen en in mijnen naajn, te bedanken voor uw zoo vleiend gedacht. Er door den afschuwelqksten aanslag toe geroepen denzelfden tegenstrever te bestrij-den. zullen uwe bewionderensweerdige soldaten en die van Frankrij k zich in aile omstandig-heden gedi-agen als echte wapenba-oeders, vcr-trouwend in den ttriomf hunner rechtzinnige zaak en te zamen zullen zij naar de overwia-ning trekken. Uwe Ma,jesteit gelieve de uitdrukklng te ontvaugen van mijnen diepsten eerbied. ' (Greteekend) JOFFRE. Na aciit dagen Het is reeds aoht dagen geleden dat de duitschers op ons grondgebied drongen. Het duitsch plan was, gelijk men reeds weet, zich meester te maken van Luik en Namen en ver-volgens Frankrijk binnen te dringen. Op drie dagen fcijds moesten de duitschers in Fraukrijk zijn en eene rnaand later, 't is tezeggenden 31 augustus, te Parijs. Zq zouden dan Frankrijk den vrede opgelegd hebben, bet Noorden van dit land bezetten en zich vervolgens tegen de russen keeren. Do cchtheid van dit plan wordt door tal-rijke gevangen genomen duitsche officiers be-vestigd. Talrijke dokumenten welke men in 't bezit dezer laatsten vindt, bewijzen het evorigens genoegzaam. Eindelijk blijkt dit doel uit de doenwijae van den duitschen staf. Zondcr de troepen geheel te mobiliseeren zonder ze van voedsel en schietvoorraad te voorzien, joeg hij ze naar België. Na aoht dagen oorlog moeten de duitschers bekennen dat z;j het vierde nog niet bereikt hajdden van hotgeen zij verhoopten. De duitsche le-gerkorpsen hebben aanzienlijke verliezen ge-lôdaà. Zij staan stil voor Luik en hebben de grootste ';moeite om de Maas over te kcœen, waar zij het belgisçh leger gereed vôèr zioh vindèn. Zij " vèrschansen zich op de Ourthe. In Luxemburg bepalen zij zich met zich te veidedigen. De eerste duitsche aanval is afgeslagen. Afgeslagen door België ! Thans moesten zij al vcoruitrulcken in Frankrijk en zij zijn nog maar te Luik. Frankrijk heeft den tijd gehad zijn oor-logsfvont te veranderen en Engeland had geene moeite om ?ijne troepen op tijd naar het va6beland over te brengen. Van na af is de woer3tand bij ons inge-richt. Er is in gansch. België geen weg meer vrij. Duitschland voelt de overwinning wegvlie-cten. Het hoopt nog, maar die hoop schijnt earder vreec. Het vreest ailes, want zijn leger doeb veidedigingswerken uitvoeren tôt aan den Bhijn. Heb zal natuurlijk strijden, maar zij no tegenstrevers worden van dag tôt dag sterker en sterker. Rusland vergadert zgne ontzaglijke legers en men mag verbrouwen hebben in het rus-sisch leger. Het hoeft alleen tijd noodig om bqeengetrokken te worden. Komen de russen op tijd. dan is het de zekere neerlaag onzer \ajanden. België heeft den grootsten roi vervuld. Jttet heeft aan de anderen tijd gegeven. Duitsschland heeft acht dagen verloren. DUITSCHE GRUWELEN ' lEene bende uhlanen verwoeette de dor-pen Orsmael-Gussenhoven, Dormael en Halle-Boyenboven. Da bewoners zijn dood beangst. Zij beefden nog 21 uren na de gepleegde gru-weldaden; vooral de vrouwen zijn onder den indruk van een wel gerecbtveerdigden schrik. De mannen weenen in stilte op den drempel hunner geplundeirde huizen. Een huishouden dwmlde op goed geluk langs de baan, met drie kleine kinderen. De vader verteldo dat duitsche soldaten hem zijn peerd, zijne eenige broodwinning, ontnomen hadden; de vreemde bandieten hielden hem onder bedwang met hunne karabijnen, waarvar^ de loopen hem op de borst gericht waren. De vijanden hebben de Iijken geplunderd der belgisohe soldaten, die op het slagveld vielen-. De duitsche bloedhonden hebben zeven dor-pelingen vermoord, waarvan vier hen vol-strekt niets in den weg gelegd hadden. De misdaad van een der slachtoffers was, dat hij gepoogd had te vluchten langs den hof zijner woning. Ingehaald door cîe uhlanen, werd hij laf vermoord. Te Dormael werden de drie gebroeders Se-venans, die hun have en goed tegen de duitschers verdedigden, met kara.bijnschoten neer-geveld. Hunne Iijken werden met lansen door-ploegd en hunne woning in brand gestolcen. ' Op eenige kilometers van St-Truiden werd een priester met geweld vastgegrepen. De duiteche lafaards dwongen den ongewapenden geestelijke, met den revolver in den hais, eene uur La-ng voor hen uît te loopen met d® armsn omboog. Een andere priester, die bezig was het H. Oliesel toe te dienea aan een stervende, moest onmiddelliik beide handen omhoog ste-ken en zoo drie kwartuurs blijven staan. De burgemeescer moest driemaal op de knieën vergiffenis vragen. Een boer werd gedwongen zich voor de duitsche schurken in het stol te rollen ; eene minuut aarzeling ware de dood, Een belgische lansier had een uhlaan ge-kwetst. De duitscher gelukt-e er, op zijne beurt, in den Belg te kwetsen. Deze laatste werd ontzadeld en viel in een bloedbad ten gronde ; men wrong hem eene koord rond den hais, wierp ze over een boomtak en trok den gekwetste naar omhoog. De ongelukkige lansier stierf door verbanging. Eîen gekwetste lag op den steenweg en smeekto de duitschers om lijfsbehoud, « Geen mcdelijden! » huilden de uhlanen. Men plaat-ste iden gewonde den loop eener karabijn tegen den slaap en verbrijzelde hem de her-senpan.Eea grijzaiaad uit de streck vertelt': f'Men heeft zelfs onzen onderpastoo^ aan het hoofd gekwebst. Ik heb met eigen oogen gezien dat de priester aan twee duitsche" ziekenver-plegers vroeg hem naar het slagveld te volgen. Beide mannen gingen mede naar eene groep gekwetsten. Onder weg bracht een unlaan den priester een lanssteek toe in den nek. GeluÊkig is de wonda niet doodelijk. » Een andere priester uit' de sferèô'k heeft ©lf uren aan een stuk 'heel den omtrek afge-loopen, op zoek naar de gekwetsten, overal troost en .leniging brengend en de hulpmid-delen van den Godsdienst verstrekkend. Men vond op dien tocht ook de lgken van drie lansiers, Waarvan een trompetter die nog zijn speeltuig in de hand gekneld hield. Wat verder nog een lijk. Da duitsche barbaren hebben een vijftiental huizen in brand gastoken en verscheidene in-woners gedood. In eene pachthoeve, welke kort te voren door de Belgen bezet was, hebben de duitsche 'iataards een meisje van 16 jaar en een kind van 7 jaar vermoord. Diaaren-boven hebben zij een militaire wielrijder op-gehangen.Ailes bijeen zijn er in de gevechten in de streek rond Orsmael, Dormael en Halle-Boyen-hoven, een twintigtal Belgen gedood. Daar-onder zijn de kommandànt Knapen en graaf van der Burght, van Briigge. De duitschers lieten 80 dooden achter en hebben ook veel meer gewonden dam de Belgen. De kwetsuren der gedoode Belgen zijn al vvat gruwelijk is en getuigen dat zij rakelings neeigeschoten werden. Kommandant Knapen en drie soldaten zijn neergeveld in den hof eener woning. De officier 'wesrd verra s t met vijf zijner mannen, waarvan er twee konden ontkomen. De anderen werden met de wreedste woestheid vermoord. Het gelaat en de borst werd letterlijk met geweerschoten en met lanssteken doorploegd. De duitsche hyenas hebben zelfs1 geen eerbied voor een lijk. Dat de zielen onzer gesneuvelde helden in vredo rusten ! Dfat God onze wapenen zegene en Zijnen wrekeniden arm uitstrekke over de onmenschen, dia i>iet als krijgers maar als beulen den oorlog voeren ! Een helâhaftige officier Men ^ heeft ^reeds veel gesproiken over het hêldha'ftig gedrag onzer troepen, zoowel over den so>ldaat_ in, 't bfjzonder en als over gan-sche afdeelingen. Ziehier een heldenfeit in gansch zîjne eenvoudige waarheid: ^ Een batterij artillerie was, op woensdag o augusti in werking nabij het 'fort van Bou-celles. Deze b&tterij v/as blootèésteld aan het vuur van net duitsche voetvolk en werd op eenige oogenblikken uitgeroeid. Al de officiera, behalve een, werden buiten strijd gesteld. Die eenige overblijvende, luitenant X..„ laadde zelf de ka.nons en vuuide ze een vooi een af op den vij'and. Hij bleef aldus op zijnen post tôt dat een vijandelijke kogel hem neervelde op den met bloed doorvveekten grond. Hij viel dood nevens zijne kameiaden, M-en kan geene woorden vlnden om de g-evoelens uit te drukken, die het hart. ver-vullen bij zulke heldendaden. Op de strijdlinie Het schrikkelijkste oogenblik van een oorlog, zegde ons een soldaat, is als men ten strijde trekt en da eerste schoten hoort. Wel-ora echter wordt men bewust van bet gevaar « Opgepastl de pruissen zijn daar! » hoorde men roepen. Elkeen richtte den loop van zijn geweer, mikte en schoot. Men betrachtte dan maar een doel: zooveel vijanden mog ij]■: te dooden. Doch soms, wanneer ik aan mj|U eigen overgeleverd ban, dan ween ik. Niet voor mij,w»nt ik zou oogenblikkelijk ten strijdi wiliec trekken, maar voor mijne ouders di€ wel 10 jaar zouden vercuderen. , Een ander soldaat, een luikanaar, vertell dat zijne moeder hem bij zijn vertrek zegde « Ga en verdedig ons vaderïand ! » Een gezonde doodoH Sedert eenige dagen was men zonder nieuw: over lûitenant Istace, van het 2e regimen lansiers, die gelast was met een peloton ver kanningen te gaan doen aan de duitsohe grens Daar men hom niet zag torugkomen waandc men hem en zijne manschappen dood of toc] teai minste gevangen genomen. Dinsdag zaj men hem onverwachts terugkomen. Hij kwau erin gelukt door de duitsche troepen heen t trekken en aan hunne geweerschoten te on.t komen. Onnoodig te zeggen dat- allen doo hunne regimentskam«î-alen werden gevierd Esjx brief Iîetn gekwetste soldaa-t, die ta Leuven ver pleegd wordt heeft naar zijnô. ouders eei brief geschreven waaruit wij de volgende re gels knippen : « Woensdag naoht stonden wij met 30 bel-geai voor 300 duitschars. Drie gendarmen en oen lansier hadden ons verwittigd dat een groep duitsohers op den rand van het bosch te Borgwofm zuurkool aan. 't eten waren. Wij red en. er als îazende leeuwen naartoe. D'à earsto dien ik neerschoot was een officier der uhlanen. Denk oens, wij waren één tegen tien. De duitschers hadden geen schiet-voorraad. Wij opeaden het vuur ten 4 ure des namiddags en het spel duurde den ganschen naclit door, 't zij 10 uren. Uitslag van het geveçht: 230 duitschers dood, 45 gevangen; '15 peerden en een vaandel afgenomen. Ik zal u van den oorlog eene kleine gedenke-nis meebrengen, een kleinen kogel die mij bijna gedood hçeft. Ik heb «en duitschen gene-raal gedood. Ik heb zijn peerd met mqne bajonnet neorgestoken. Al vallend heeft zijn peerd mij omgeworpen en mijn been ge-broken. Ik za>t onder het peerd vast met generaal von Bas ter en doorstak hem met mijne bajonnet. » Gelukkig ontkoiaen Vijf mannen van het 12© linie en twee yan het lie waren door de duitschers te Liers gevangen genomen. Zij weiden voor eenen duitschen genera&l gebracht, die bezig was eene Icaart te bestudeeren en enkel het hoofd ophief om ta zeggen: « Fusiljeert ». D'aarna ging hij voort met de kaart te bestudeeren. Het fusiljeeren werd nog wat uitgesteld. lien dwong de belgen eerst te Vothem de duitsche gekwetsten op te nemen onder de bewaking vlan eenen officier. Op dit oogenblik begonnen de belgen den aanval. De pruisische officier en de eenige duitsche man-schappen, die hem verge^eldén, vluchtten weg. De belgen namen de duitsche gekwetsten, die nog voortkonden als gevangenen mee en trokken naar de belgische voorposten. D>e duitschers, ovea'tuigd dat hun geen kwaad zou geschieden, volgden 'tevreden. Een vaderlandslievende pastoor Een kolonel had in een© legerplaats, welke wij niet megen aanduiden, lezing gegeven van eene proklamatie. Toen hij gedaan had, nam de pastoor der gemeente het woord. Eerst sprak hij met zo6t«, zachte stem, doch langzanierhand kwam er meer vuur, meer geestdrift in eu eindelijk, als hij de ellend&-liugan, de bandieten, die, ondanks een trak-taat, docr hen geteekend, onze onzijdigheid kwamen schenden en onze onafhankelijkheid badreigen, vorvloekte, dan was het als een dondei-, die over het kamp rolde en de soldaten door de ziel ging. Om te eindigan wekte de pastoor de vader-landsliefd© der soldaten en zette hen aan als leeuwen t>e strijden voor het vaderïand. Twsa bij gédaaa had kloi'ik h«t als uit «en mond : « Lave heb vaderïand ! Leve België ! » Een moediga onderofficies Men haja.lt het moedig gedrag aan van eenen onderofficier van het- bataljon car&biniers-wielrijders, Georges Vaa Bspen, die met be-hulp van zeven zijner manschappen nabij Hoei een dertigtal duitsche soldaten en den officier, die hen aanvoerde, aanviel. Veertien duitschers werden gedood en tien gekwetst. M. VAN EiSPEN IS OP DE DAGOEDE GE-BE.ACHT.Duitsche barbares* De barbaarschheid en de bloeddorst der duitsche- wangedrochten gaat aile gedacht te boven. Een officier van ons voetvolk, dat te Luik g&vochten heeft, vertelt het volgende : « Mijn oroc-nnans werd door de duitschers krijgsgevangon genooen. Daar zij den jongen ff&èn "voedsel wilden geven, vermits zij zelf haaso vau hongar sterven, en hem ook wil-lende beletten te vluchten, vermorzelden zij bem de voaten bij middel van kolfslagen en lieten dan den ongelukkige achter. Eenige minuten nadien kwam er eene andere bende duitschers voorbij. Deae richtten den gekwetste op en stelden hem recht tegen eenen boom. Terwijl de eenen hem bij de armen recht hialdèn, sloegen de anderen hem met de kolf van het geweer in den rag, t-ot dat de jongen als dood ten gronde viel. De brutale bloedhonden lieten het slachtoffer liggen. Wat later kwam eene belgisohe patroelie er voorbij en nam den jongen mede. Het is het slachtoffer zelf, die deza gruwelen verhaald heeft. Een andere officier bovestigde dat de duitschers onze belgische gevangenen Cf de eerste rangen deden oprukken om er zich achtei te laes chut ten. Tijdens een gevecht in den omtrek vau Seraïng werd een onzer commandanben, dit gekwetst ten gronde la«c, door de duitschc blo°dhonden afgemaakt bij middel van bajon netstekon. Hij werd met meer dan veertig bajoni: etsteken doorkerfd. Moedige vrouw Eene oude dame, moeder van een onze: , bests officiers van den legerstaf, zegde eei > dezer dagen tôt liaren zoon: « Is heb waa dat de duitschers den vrede aanbieden indiei men Luik overgeeft? Maar dat zal men nie , doen, niet waar, men zal het nooit doen Het is beter dat wij allen sbervan !... » Het gevaar en de vaderlandsliefde schijn lajin iedereen een stalen hart te geven. , Het re^imentskind 5 Zioowat overal wordt er met geestdrift ge • sproken over den heldenmoed der boy-scouts • Bon dier jonge helden is opgenomen door ee 1 groep lansiers. Hij h,ad te Luik meegevochte 1 met het 9e linie. Zijn geweer was grooter dv : hij en niettemin gelukte hij erin versche 1 dene pruisen dood te schieten. Toen de gevecl 3 ten geeindigd waren wilde hij niet huiswaart " keeren. r — Maar weet ge wel, deed mea hem opmej ' ken. dat men u zal fusiljeeren zoo men gevangen neemt. -- Dat Iran me wcinig schelen, antwooidd 1 de knaap. Hij had geen rooden duit op zak. Zijn schoenen waren zoodanig versleten dat ee groep Jaiosiers udtlegde om bem een panai nieuwe te koopen. Het regiment nam denl knaap op en deze deelt thans hun etea en..^, hun roem. Twee uhlanen met goed vooraienen geldbengel Twee uhlanen werden nabij Hasselt door twee gendarmen ontmoet en gedood. De leden van het Rood-Kruis werden gelast de Iijken ter aaide te bestellen. Eene zonderlinge ver-rassing wachtte hen. In 't- bezit van een der! uhlanen vond men eene som van tien duizend! mark in goudgeld; de andere had vijf duizend mark bij, ook grootendeels in goud-geid. Men denkt dat de twee soldaten, waar-•vlan er een het portret zijner vrouw en zijnen kinders op het bairt droeg, tati den iatenden-ciedienst behoorden. Twee duitsche vliegers gevangen Dinsdag kwam een duitsch vliegmachien boven Namen gevlogen. De forten beschoten het onmiddellijk en troffen het zoodanig dati het ten gronde plofte. De twee duitsche offi-. ciers die in het toestel za,ten ,werden dooa onze soldaten gevangen genomen. De uhlanen aan 't werk Te Profondeville hield een groep van vier Uhlanen den veldwachter aan en vroeg zijne eenzelvigheidspapieren. Deze moesten in regel zqn want zij lieten den man gaan na hem geATaagd te hebben of hij geen telegrame Te Ramillies hebben de uhlanen zich meester gemaakb van de statie en de kas geplun-deid. Zij hebben de telegraaf- en telefeon* draden overgesneden. De burgemeester heeftJ de bevolking aangeraden kalm te blijven erx de vijanden geen eten te weigeren, aJs zij het vragen. Te Bierwart zelfde schelmenstreken der uh-, lanen, zelfde aanbevelingen. Te Forville bezetten de uhlanen. het dosp. UitgehOngerd Maandag avond werden verscheidene gekwetste uhlanen, onder dewelke verscheddenel officiers, naar het gasthuis te Namen over-gebraicht. Hun eerste zorg was de belgenl om wat ete>n te smeeken. Sedert verscheidene dagen hadden zjrj niets meei- geët.en. De g&vangen duitschers verklairen allen daH zij bij ons veel beter gevoed en verzoxgdl worden. dan in hun eigen land. Een duitsche baron , at rauws aardappslen 1 Tusschen de duitsche gekwetsten, die men naar de ambulanoia te Namen heeft overge-brac.ht, bovindt seh eea duii,scbe baron. la dszas zakken vond men rauwe aardappelen. De baron had van een der aardappels een stuk afgebeten en denkelijk ook opgeëten. XThlanen te Assesse Te Assesse zijn een lOOtal uhlanen in de 6tatie gedrongen. Dte aanvoerder der benda begaf zich onmiddellijk bg den statieoverste, b&areigde hem met zijn revolver dood te zullen schieten, indien hij den minsten weer-stand bood. Al de telegraaf- en telefoontoe-stelleai werden dan verbrijzeld en de riggels van de spoorbaan losgeschroefd. Na die hel-demfeiben, trokken de kerels weg, om zich benige stonden later door een groep lansiers te laten gevangen nemen. Alvorens de statie te Assesse te verla ten, drukte de hoofd man der uhlanen den statieoverste de hand, en verontschuldigde zich ,zeggende dat hij opge-legde bevelen uitvoerde. Se uhlanenjacht Te Grendrcn hebben de gendarmen 5 uhlaw nen en een officier ontmoet en zonder moeite gevangen genomen. Te Sart-Bamard, een klein dorp op ongew veer 10 kilometers afstand van Namen ge-legen, zag men maandag morgend, rond lli ure, een 15tal uhlanen aangereden komen. Eenige soldaten die zich daar bevonden vuur-den hunne geweeren af, schoten een uhlaan dood en kwetsten er 3 andere. Twee hunner werden gevangen genomen; de overige vluchtten weg, doch te Mallien werd de derde gekwetste ook vastgegrepen. ZïîiiieIoo3 of booswicht? In februari 1890 aanvaeide de fransche regeering het voorstel afgeveerdigden te stu-ren maar de conferenoie van Berlin. Keizer Wilhelm, die reeds sedert eenigen tijd afge-broken had met Bismarck, zei aan Jules Simon, hoofdman der fransche afveeidiging a € Ik heb veel nageda.cht sedert mijne troon-beklimming, en ik denk, dat het beter ia goéd te doen (aan de menschen dan hun schrik aan te jagen. Uw leger heeft gewerkt; heti heeft groote voideringen gedaan, het is ge-recd. Indien het in aanraking kwam met het duitsch leger, zou niemand den uitslag van den strijd kunnen voorspellen. Diaarom aan-" sohouw ik als een zinnelooze of als eea 1 misdadiger alwie beide volkeren tôt den oor- p log zou aansporen ». j-t ! De toestand woensdag b (Officieel) Zooals wij gisteren reeds meldden waS de duitsche ruiterij in de richting van het belgisch veldleger gezonden om eK de lisrging eii de getolsterkte van te pei-rj len. Er hadden dan ook voorpostgeveclu a ten plaats en deze zijn ten gunste van ti de belgen uitgevallen. Op gansch de linie - werden de duitsche ruiterijbenden ach-* - teruit gedreven, en dinsdag avond had-3 den zij de plaatsen verlaten die z-g daags te voren bezet hadden. Woensdag ruiddag werd door het rninis-! u terie van oorlog anngekondi-d dat de af-! 0 tjocht der duitschers voorlduurt. Katuurlijk gaat ai, iiiei . oader gevecht « ten, docli ons dapp r legei- boudt béwon^ * :' ni derensweerdi^ stand.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes