Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

2143 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 Mei. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Geraadpleegd op 16 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r20rr1qc48/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

geweest is, kan het dus de ziekte enkel in het huis zelf opgedaan hebben. En ziet nu eens, bij de familie X (men noemt hier een bekende familie) spuwde de grootvader altijd op den grond en weldra stierf de kleine Helena aan borsthuidontsteking en de kleine Emiel aan hersenontsteking. Wanneer de kin-deren ouder zijn, ongeveer 5 tôt 8 jaar, dan kunnen wij hun omgang niet meer zoo goed nagaan, wanneer wij echter nauwkeurig toezien, dan zullen wij altijd vinden dat zij de ziekte, zooniet te huis, dan in een andere teringlijdende familie opgedaan hebben. Wij kunnen dus als vaststaand aannemen, dat de teringbesmetting bijna steedsvan den eenen men se h op den andere n overgaat. Ik zeg wel te verstaat „bijna steeds", want er is nog een andere mogelijkheid van besmetting, namelijk die bij middel der melk van teringlijdende koeien. Hier zou dan over de parelzucht in't algemeen en de uiertuberkulose in't bijzonder te spreken zijn en moest men er op wijzen dat deze vorm van besmetting veel minder voorkomt dan de vorige; tezelfdertijd moet men echter waarschuwen tegen het drinken van ongekookte en vooral de melk die warm van de koe komt. Wij gaan een stap verder. De teringbesmetting geschiedt gewoonlijk door inademing van de smetstof der tering, heel veel minder door het inzwelgen daarvan. Indien men zeevarkens aan verdroogd spuwsel laat snuffelen en ze daarna doodt, dan kan men in hun longen de tering vaststellen; voedtmen ze daarentegen daarmee, dan is er een veel grootere hoeveelheid noodig en men vindt veel minder ontsteking in de darmen. De teringbesmetting heeft gewoonlijk in de jeugd plaats. Hier moet men thans het reageeren der tuberkuline met zeer eenvoudige woorden en zoo aan-schouwelijk mogelijk uitleggen en liefst met een voorbeeld klaar maken. Men kan met behulp der tuberkulinereaktie met zekerheid vaststellen, of een mensch een tuberkuleus nest in zich draagt, gelijk of het reeds genezen is of niet. Met behulp der tuberkulinereaktie is men tôt den uitslag gekomen, dat de besmetting gewoonlijk reeds in de kindsheid in 95 op 100 gevallen plaats heeft, want 95 °/0 kinderen van 11 tôt 14 jaar wegvallen der positieve reaktie. Daarbij is elke mensch geschikt tôt het krijgen van longtering. Dit volgt duidelijk uit het feit, dat de meeste men-schen op 13 of 14 jaar op tuberkuline reageeren, en dat men nauwelijks één volwassene vindt, die niet op tuberkuline reageert. Buiter.dien bewijzen operaties op lijken dat 95 t. h. van aile volwassenen een tuberkuleus nest in zich dragen. De eerste teringbesmetting biedt een zekere bescherming tegen nieuwe besmetting. Men vindt bij kinderen die Landmann von der Maul- und Klauen-seuche, der Schweineseuche usw. her zur Geniige, und es ist leicht, ihm die Tuberkulose-Infektion klar zu machen. Da dieses kleine Kind von 1—2 Jahren doch noch garnicht aus dem Hause herausgekommen ist, so kann es sich die Krankheit doch nur im Hause ge-holt haben. Und nun seht einmal zu, bei Tribukats (es wird eine bekannte Familie genannt) da spuckte doch der GroBvater immer eitrig auf die Erde und bald starb die kleine Elle an Brust-fellentziindung und der kleine Emil an Gehirnentziindung. Sind die Kinder nun àlter, etwa 5—8 Jahre ait, dann kônnen wir ihren Umgang nicht mehr so genau kontrollieren; wenn wir aber genau nachforschen, so werden wir immer finden, daB sie sich die Krankheit, wenn nicht zu Hause, so in einer anderen schwindsiichtigen Familie ge-holt haben. Wir kônnen also den Satz als richtig bewiesen hinstellen: Die j Tuberkuloseansteckung g e s c h i e h t fast immer von Mensch zu Mensch. Ich sage, wohl gemerkt, fast immer, denn es gibt noch eine andere Ansteckungsmôglichkeit, und das ist diejenige durch die Milch tuber-kulôser Kuhe. Hier wàre nun iiber Perlsucht im allgemeinen und die Euter-tuberkulose im besonderen zu sprechen und zu betonen, daB diese Ansteckungs-form gegen die besprochene weit in den Hintergrund tritt ; gleichzeitig ist aber vor dem GenuB unabgekochter und namentlich sogenannter kuh-warmer Milch zu warnen. Wir gehen einen Schritt weiter. Die Tuberkuloseansteckung geschieht ge-wôhnlich durch Einatmung des Tuber-kuloseansteckungsstoffes, sehr viel sel-tener durch Verschlucken desselben. LâBt man Meerschweinchen an ver-staubten Auswurfstoffen schnuppern und tôtet sie nachher, dann kann man in ihren Lungen die Tuberkulose nach-weisen; fiittert man sie dagegen mit solchen Massen, so gehôrt erstens eine viel grôBere Menge dazu und dann sieht man Geschwiire im Darm auch weit seltener. Die Tuberkulose-Infektion findet ge-wôhnlich schon im Kindesalter statt. Hier ist nun die Tuberkulinreaktion in môglichst einfachen Worten und môg-lichst anschaulicher Weise zu erklaren und am besten an einem Beispiel zu de-monstrieren. Man kann mit Hilfe der Tuberkulinreaktion mit Sicherheit fest-stellen, ob ein Mensch einen tuberku-lôsen Herd in sich trâgt, gleichgiiltig ob derselbe schon ausgeheilt ist oder nicht. Mit Hilfe der Tuberkulinreaktion ist man zu dem Ergebnis gekommen, daB die Ansteckung gewôhnlich schon in der Kindheit bis zu einer Hôhe von 95 Prozent stattfindet, denn es zeigen Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren zu 95 Prozent Ausfall der positiven Re- par les fièvres aphteuses et autres maladies de son bétail et il est facile de lui faire comprendre l'infection de la tuberculose. Ce petit enfant n'étant pas sorti du tout de la maison, il ne peut avoir été infecté que dans celle-ci. Et voyez donc chez X (ici on nomme une famille de connaissance), le grand-père a toujours craché sur le sol, et bientôt la petite Elie est morte d'une pleurésie et le petit Emile d'une méningite. Quand les enfants sont plus âgés, c'est-à-dire de 5 à 8 ans, nous ne pouvons plus surveiller aussi attentivement leurs fréquentations, mais si nous allons au fond des choses, nous trouverons toujours qu'ils ont été infectés sinon chez eux, du moins dans une autre famille. Nous pouvons donc dire que le principe suivant est pleinement justifié. La contagion de la tuberculose a presque toujours lieu d'homme à homme. Qu'on remarque bien que je dis presque toujours, car il y a encore une autre possibilité de contagion et celle-ci est provoquée par le lait des vaches tuberculeuses. Ce serait alors le moment de parler de la tuberculose granulée en général, et de la tuberculose du pis en parti-lier. Il faudrait surtout appuyer sur le fait que cette forme de contagion est beaucoup moins grave que l'autre. En même temps il faudra mettre en garde contre la consommation de lait non bouilli et fraîchement trait. Ensuite nous entrons plus avant dans le sujet. La contagion de la tuberculose a généralement lieu par l'inspiration d'agents de contagion, elle se fait beaucoup plus rarement par la déglution. Si on laisse flairer à des cobayes des expectorations séchées et qu'on les tue ensuite, on constatera l'existence de tuberculose dans leurs poumons; mais si, au contraire, on les nourrit de ces expectorations, il est nécessaire d'en employer une quantité beaucoup plus considérable et l'on remarque aussi bien plus rarement des abcès dans l'intestin. La contagion de la tuberculose se produit d'ordinaire dans l'enfance. A ce sujet on peut expliquer le plus simplement possible et d'une façon intuitive, la réaction par la tuberculine. A l'aide de cette réaction il est possible de constater avec évidence si la personne à prendre en considération possède un foyer tuberculeux, qu'il soit cicatrisé ou non. Grâce à la réaction par la tuberculine on est arrivé à la constatation que généralement, déjà dans l'enfance, on remarque 95 °/0 de cas de contagion, car on a établi que 95 °/0 des enfants de 11 à 14 ans sont réfractaires à la réaction positive. Ce principe résulte du fait que la plupart des enfants de 13 à 14 ans sont réfractaires à la tuberculine et qu'on trouve rarement des adultes 4 Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Nr. 19

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1915 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes