Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

846 0
20 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4f1mg7gw76/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3d© JAARCANG, Nr 742. DINSDAG, 20 NOVEMBER 1917. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisdi dagblad, ¥Oorloopi§ te Parijs, 3, Place des Deux~Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 ccntiem (andere landen). Per raaand (vooruitbetaald) : Frankrjjk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. OP HET ITALIAANSCH FRONT ~ 1 1 '■ ■WVWWV"" * ■ " ■■■ ■ « De vijand inordt legengebouden tusschcn dm flsiago en de zee DE TOESTAND Volgens de laatste berichten, is de toestand op het Italiaanseh front voort-durend beter. De Duitsch-Oostenrijkers, die in den beginne de flanken van het leger der bondgenooten zochten achteruit te drij -ven, schijnen thans aan dit voornemen verzaakt te hebben. Het is tegèn den lin-kervleugel dat zij hun pogingen in-spannen.Dank aan de gunstige stellingen die 1 zij bezatén in het gebergte, gelukten zij I erin eenigen bij val te bekomen, doch [ zoodra zij in de vlakte zijn, komen | zij in botsing met de versperringen van i zijn tegenstrevers. De weerstand der bondgenooten wordt voortdurend meer en meer hevig. De troepen, aan wie het bergachtig front, op den linkervleugel, toever-trouwd werd, alsook de troepen die achteruit trokken op den Lager-Piave, op. den rechtervleugel, vechten met hardnekkigheid, houden den vijand team en némen gevangenen. De Ooïtenrijkers, die er in gelukten de Piave, boven Zenson, te overschrijden, wefcden achteruitgedreven; talrijke j vijanden verdronken, anderen werden t gedood. met de bajonnét; een .groot ge-Lta.1 werdengevangen genomen. Er blijft geen enkele Oostenrijker over op den I westelijken oever. Deze gebeurtenis is een der schrik-I kellijkste en fcvens een der glorierijk-' s te va n dgzén oorlog. M>an Iiéeft bijzonderheden hooren verhâlen over deze deerniswekkende rraoorderijen, die plaats grepen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag laatst-leden. De vijand had aile krachten in-gespannen ten einde den vijand zijn troepen naar den westelijken oever te brengen ; de Italianen, iangs hunnen kant, hebben met wanhopige krachts-inspanningen gepoogd den vijand te-i*ug te verdrijven naar den oostelijken oeyfcr. Langs beide kanten was de hardnekkiglieid zonder wèerga. De overwinning of de neerlaag zou immers beslissen over de toekomstige gebeurtenissen. Op Vrijdag laatstleden ondernamen de Oostenrijkers hun eerste aan val boven Zenson, ten einde de Piave te overschrijden. Zij stuurden twee kolonnen voaruit, de eene nabij het dorp Fagare, de tweede nabij den ouden molen Sega, nabij Follina. Dank aan den morgenmist, gelukten zij er in de rivier te overschrijden; zij s veroverden vier batterijen machienge-| weren en verjoegen de Italianen in het f dorp Fagare. Toen begon het gevecht. De Italianen vochten lijk duivels. Het was een bloédige strijd, lijf om lijf, in 'de, atraten, waaraan de artillerie en de majlïiengeweren geen deel konden ne-men. Einde lijk werden de Oostenrijkers naar de rivier gestuwd. Eenigen wierpen zich in het water en poogden, al zwemmend, het eiland dat, op den overkant ligt, te bereiken. Het grootste gedeelte onder hen vielen langs den oever. Een ooggetuige beweert dat er heele bergen lijken waren. Vooraan den molen Sega, greep ins-gelijks een verschrikkelijk gevecht plaats. Wanneer het geëindigd was, bleef geen enkele Oostenrijker over. HET GROOT GEVECHT <-3 M. Ward Price, berichtgever van de « Daily Mail », meldt : De vloot en het leger van Italie pogen den vooruitgang van den vijand tegen te houden in de overstroomde streken, op de monding van de Piave. Het gevecht heeft plaats gegrepen in twee sektors, waarvan de eene bestaat uit de hoogten, die den Asiago verbin-den met den Lager-Piave, en waar de vlakte van de Brenta toegang verîeent naar Venetië; waar anderzijds twee breede banen en de ijzerenweg aller-gunstigst zijn voor den aanvaller. De ontruiming van Venetië is een erg feit, een groote opoffering voor het îand. Indien de stad echter verdedigd wordt dan is zij blootgesteld aan de beschietingen van den vijand. NEDERLAAC DER OOSTENRÎJwERS TE FOLINA Rome, 19 November. — Het Oosten-rijksch bataîjon, dat in den morgen van 16 November gepoogd heeft de Piave te overschrijden, te Folina, is het 4° bataîjon van het 57° regiïïaènt voet-volk der Galiciërs. De gevangenen, die door de Italianen genomen werden, hebben eenige bijzonderheden verhaald nopens deze gebeurtenis, die voor den vijand nood-lottig was. Het bataîjon had het bevel gekregen de rivier te overschrijden; de Italiaansche lijn op den rechteroever te overschrijden en post te vatten op dezen oever. Voor Folina, vormt de Piave twee krmen, die een eiland omringen. Er werd bevel gegeven den westelijken arm te doorwaden. De Galiciërs gelukten erin den rech-terarm te berfeiken. Zij verloren echter eenige mannen, die door den stroom meegerukt werden. Zij werden bescho-ten door de machiengeweren en de ge-weren. Toen waren zij genoodzaakt zich terug in het water te werpen en een schuilplaats te zoeken op het eiland. Daar werden zij beschoten en werden meestal gedood. De 300 overlevenden [waren gedwongen zich over te géven. OP HET WESTEBFHONT Vijandelijke nederlaag op de Maas DE TOESTAND Een sterke vijandelijke afdeeling heeft. in den morgen van 18 November, de Britsche loopgraven aangevallen in ; de nabijheid van de hoeve van Guille-: mont ,ten zuid-oosten van Epehy. Zij s gelukten erin, op sommige punten bin-' nen te dringen. De Britsche troepen hebben den vijand achteruit gedreven en namen een zeker getal gevangenen. Ten gevolge van een aanval, die on-dernomen werd tegen de Britsche loopgraven, ten zuid-oosten van Ha-vrincourt, werden eenige Britten ver-mist.De artillerie-bedrijvigheid der beide .légers op het gevechtsfront was hevig I eooa.ls naar gewoonte. I Er greep artillerie-bedrij vigheid plaats in Champagne, in Elzag en bij-zcmrîerlijk op den rechteroever van de Maas. ~ Buiten deze feiten is er niets bijzon-iders te melden op het westerfront. Op het Britsch en het Belgisch front ■gj-ijpen onopohoudelijk aanvallen plaats. De Duiiiteûhers worden onophoudelijk bestookt door de Britten ten noorden van Saint-Quentin en in de omstreken (van Lens. De Duitschers bieden hevigen weerstand in de streek van Diksmui- lan. ji, In de streek van Merckem en Diks-muiden werden geweldige beschietingen ondernomen. In dit moerasachtig hoekje van Vlaanderen worden voortdurend kleine gevechten geleverd. De heldhaftigheid der troepen is zeer groot. FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC Op den rechteroever van de Maas was de artillerie-bedrijvigheid voortdurend hevig tijdens den nacht, voornamelijk op het front van het bosch Le Chaume. Een vijandelijke aanval, die gericht werd tegen een der Fransche stellingen van de hoogte 344 leverde geen gunstige uitsiagen op. Een andere poging, die in het werk gesteld werd, ten zuid-oosten van Ma-lancourt (op den linkeroever van de Maas) mislukte insgelijks. De nacht was betrekkelïjk kalm op het overige gedeelte van het front. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMïDDAG Het Britsch legerbericht meldt dat de artillerie-bedrijvigheid der beide legers op het gevechtsfront hevig is. De Schotsche troepen hebben aanvallen ondernomen in de omstreken van Monchy-le-Preux, Greenland-Hill en ten noorden van Rœux. Bmssfil's stadsoverMd tegen Dnittn dwang De Belgische reg'eering heeft zoo juist vernomeai dat op 12 Sept-ember 1917, de gem eenteoverheid van al de gerneenten uit Brussel en oongerving-, aan de diplo-matische vertegenwoordiigei's van de onziijdige landen in België, een plech-tig protest- giezonden hebben tegen een Duitsoh besluit van 9 Augiuatus 1917, van d'en Duitschen goeverneur-gene■ raal, vaststellende dat in het Vlaamsch bestuurlijk gebied, het Vlaamsch uit-sluitelijk de officieele taal is van al de overheidspersonen en van al de ambts-naairs van den Staat, de provincie, of de gemsente, evenals van hun imstellingen en inrichtingen met inbegrip' van de onderwij sgestichtcn en van het onder-wijzend personeel» en dat dezeifde schikkingen uitbreidt tôt het département voor uitgiften van de «Société Générale de Belgique», de nationale bank, do spaairkas, enz., enz., kortom, aan al de openbare siensten, tôt aan de welda-digheidsinriehtingen.En dit basluit volgit op het besluit van 2i Maart 1917, dat de beskuurlijke schei-ding tusschen Vlaanderen en Wallonië invoeirt. Dit protest onthult, in even kràchtda-dige als duidelijke woorden, de ware inziohten van de Duitschers om de mo-gendheden voor een voîdongen feit te plaatsen op het oogenblik van de vre-diesonderhandeiingen en aldus de in-wendige inrichting van België, van het Euiropeesch kongres doen afhangen. Het protest van de 'gerneenten van Brussel en omtrek is opgevat in den-zelfden geest van onafhankelijkheid, van onwankelbare standvastiigih'eid, van vaderlandslievtnde dapperheid, die in arxieire omstandigheden de daden van kardinaal Mercier inspireerde, van bur-gemeester Maxs van de provincie en ge-meenteraden, en van de verschillende vertegenwoordigende overheidspersonen. De onderteekenaars hebben niet gevreesd te schrijven. «Het staat vast dat het geenszins voor reden van openbare orders is of om-dat er daartoe noodZakelijkheid bestaat, dat de bezetter het besluit van 9 Augus-tus heeft uitgevaardigd. Zijn doel is uitsluitelijk, het inwendig beheer van België te verandèren, te wijzigen, zelfs voor do toekomst. Van dan af zijn, dat geen daden meer die, door een min of meer zichtbaar veirban d, betrekking hebben op het uitoefenen van het reoht van bezettiing, het is het toepa>ssen van het recht van verovering, dat blijkt in geheel anormale voorwaarden, terwijl de nationale regeexing nog bestaat, dat haar bestaan, dooir aile staten zonder uitzondering erkend' wordt, en haar legers aile dflgen aan de militaire opéra-ties deelnemen. Het Belgisch volk is steeds innig aan zijn virijheden gehecht gebleven. Steeds heeft het tegen het absolutism gaprotes-teerd. Wat het diep krenkt in het besluit van 9 Augustus 1917, ©n wat het reeds meest tegenstak in het besluit van 21 Maart voorgaande, het is dat de bezetter, zonder eenig aanzien van fie volkswil en zich, in strijd met het vol-kenrecht, de voorrechten toeeigenend van een veroveraar en meester, ge-meend heeft de inwendige constitutie van het îand, te kunnen wijzigen en vervonnen volgens zijn goeddunken. » En verder : « Nocihtans zou men het niet als on-mogelijk kunnen aanzien dat de verde-re ïotsbestemmingen het voorwarp van diplomatische onderbandelingen uit-raaakten. Tallooze aanwijzingen laten toe te veronderstellen dat Duitsohland het plan heeft — of ten rainste de boop koestert — door de internationale tralc-taten, eenige van d© veranderingen te doen beves'tigen, die het in het inwendig bestuur van België heeft ingevoerd. Het zou ten zeerste noodlottig zijn voor dit Iand, dat de huidige overweldiger bij machte zou. zijn het voldongen feit in te Toepen en zich te beroepen op een soort instemming dat de bevolking zelf hem zou gegeven hebben, benevens de organismen van openbaar en privaat recht, waaraan het beheer zijner belan-gen is toevertrouwd. Zoo er in de huidige omstandigheden, conflicten moeten ont-staan, is het nut-^ig, gelooven wij, dat de onzijdige mo-gendheden zouden weten, dat zij een ldaarblijkende sebennis van het volken- • recht-, van wege den bezetter voor oor-zaak zuillen hebben, en, van wege de gemeentelijke overheid, de reehtmatige bezorgdheid om, in de toekomst, de ware inzichten en den wil van het Belgisch volk, niet miskend, of niet ver-«iraaid! te zien. , Oooi îi scMlûer Maurice Hagemans Een nieuwe touw heeft onze nationale kuinst getroffen ; na het verlies van den portretsohilder Jean de la Hoese en van den beeldhouweir Jacques de La-laing, komt de Luiker waterverfschil-der Maurice Hagemans te overlijden. Hij was rrauwelijks 65 jaar, in voile vruohtbaarheid : hij was juist bezig een tentoonstelling van zijn werk voci te bereiden. Deze kunstenaar is de jpngste van een geslachi kunstenaars, waaronder wij Felicien Bops, Camille Lemonnier, Théo Hannon, Eugène Smits, Emile Verhaeren en nog anderen kunnen re-kenen.IJit de goede kunstminnends burge-rij gesproten, braoht hij zijn jeugd in een gunstig midden door. Hij doorreis-de Italië, bezocht Ravenna, Venetië, Como, Milaan, Florence, Rome, en be-hield daaraan blijvend'e herinneringen. Vader Hagemans, die volksvertegen-woordiger was, stuurde zijn zoon naar het Atheneuirn van Brussel met het gedacht hem later de rechten te doen studeeren. Doch de jongen toon-de niet veel zin voor de loopbaan die. hem was ioegedacht, en onder de lessen krabbeide de toekomstige schilder zijn boeken vol teekoningen. Zoohaast hij uit het Atheneum was, zette hij zich verder aan het reizen met Felicien Rops, en bezocht de Scandina-vische landen. Later vestigde hij zich te Anseremme. Het landschaç der Ar-dennein behoorde hem : hij gaf het weer met al zijn talent en daarin hee.ft hij dan ook zijn waire kunstenaars-loopbaan gevonden. Zijn eerste schiildlarij dagteekent van iX?â. Het is een indruk van de Maart-zon op 't schrielo vijveir-riet. De schil-derij kwam in het «Salon de Bruxel-les» en verwierf onmiddellijk de ver-maardheid voor den kunstenaar. Hij was toen nauwelijks 23 jaar oud. Later vestigde hij zioh fe Antwerpen, waar de geweldige kracht van den stroom hem aantrok. Hagemans legde zich dien tijcl vooral op zeeizichten toe, waarvan er velen in Belgische en andere musea prijken.' I>och weldra keerde hij terug naar de Maas-œvers, wier bekoring hij nim-mer vergeten kon, en vestigde zich voor goed te Waulsort. Daar, in een prachtige landeiijke omgaving, bracht hij de rest van zijn bestaan door, on daar ook kv^m op zekeren dag koning Lcopold II hem opzoeken met het ver-zoek om-zijn kasteel in de Ardennen te dekoreeren. ® Hagemans heeft een aanzienlijk werk voortgeb'raolit, dat hem tôt de eerste waterverfsohilders van dezen tijd doet rekenen. Hji zal een sobitterend spoor in de Belgische kunstwereld achterla-ten.— ' ■ ■ ■ «WWVX-—... —« Onderwijs Het ministerie ^ran Kunsten en We-tenschappen deelt ©ns dit bericht mede: Om met meer gemak het regularisee-ren van de tijdens den oorlog gedane middelbare studiën van den boogeren graad toe te laten, stelde de Koning on-langs, op voorstel van den minister van Wetenschappen en Kunsten, eene jury in die gelast zal zijn : 1. De getuigschriften van hurnaniora (oudere of moderne) goed te keuren; 2. Voorbereidende proeven af te ne-men, wellke voormelde getuigschriften veîrvangea en toegang; gevfcn tôt de wettelijke graden der hoogescholen. De zittijd van de jury zal verdeeld zijn in vèrscheidene reeksen zittingen. De eerste reeks zitintgen van de jury zal geopend worden te Parijs, op Don-derdag 3 Januari 1918, te 10 uur, in de kantorcn van de Belgische diensten, rue Jules-Lefèbvre, 1. De jury vooreerst rde tôt goedkeu-ring overgeiegde getuigschriften onder-zoeken; tôt het afnemen van de voorbereidende proeven zal zij waarschijnlijk serst kunnen overgaan rond de maan-den Februari-Maart 1918. Voor de eerste reeks, zullen de aan-vragen tôt goedkeuring van getuigschriften en tôt inschrijving voor de voorbereidende* proeven in ontvangst genomen worden in het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, te Havre, van af Zaterdag 17 November, tôt Zaterdag 22 December 1917. Zoo.daaraan behoefte gevoeld wordt, îullen ook in Engeland, Nederland en Zwitserlalnd jury's ingericht worden voor de kandidaten die de voorberei-lende proeven, bedoeld in bovenstaand vvensdien te ondersaan. ONÎxUSTEN IN ZWITSERLÂND Machieuëeweren schieten ieZurich ——♦ Q DOODEN EN VERWONDEN Q Aigemeene werkstaking verwacht ■ Zwitserland, het onzijdige Zwitser-land kent op zijn© heurt de ijselijkhe-den van den iburgeroorlog. Het 'is begon-nen in Zurich, in Duitsoh Zwitserland, waar zich voor de Russische omwante-ling meest al de Duitschgezinde anar-chisten, zooais Lenine ophielden. De zwakheid der overheden verge-makkelijkte in Zwitserland het voeren en uitbreiden van eene verderfelijke propaganda,die namelijk er naar streef-de het Zwitsersche leger te ontzenuwen; de socialistische leiders, getrouw aan het Duitsche ordewoarcl in Zimmer-wald gegeven, verklaarden ronduit dat er zelfs geen weerstand moest worden §eboden, indien vreemden het Zwit-sersch grondgebi'ed kwamen binnenval-len.De levensduurte, de aanwezigheid in Zurich van honderden Duitsche deser-teurs droegen tôt het uitbarsten van de onlusten bij en Zaterdag begon het. Het radikaal socialistisch dagblad «Volksrecht» had1, na dagen en dagen ophitsing, eene groote vergadering be-legd die op de Helvetiaplaats, voor het volkshiuis moest plaats grijpen. Eene dichte menigte stroom de van voor acht uur 's avonds saam op be doel de plaats. Het waren meestal onschuldîge nieuws-gierigen. Op -een fontein stond de vre-des-pTOpâgandist Datwyller te spreken. Hij sûh;impte op> regeerbig en leger en noodigde, zooais onis dè «Neue Zurcher Zeitung» (nr. van 18 November) leert. zij ne toehoorders uit eene «open revolu-tie» op touw te zetten. Rond den rede naar stonden eenige honderden trouwe aanhangers, meest piepjonge kerelt-jes en meiisjes, waaronder talrijke vreem-delingen die Datwyller's opstandige woorden îuidruclitig toejuichten. Kort na acht uur kwamen een twin-tigtal politiemannen opdagen, die oogenschijnlijk voor opdracbt had de samenscholing te doen uiteengaan en de inrichters ervan aan te houden. Met; gefluit en gebrul werd de politie ont-vangen. Doch zij liefc zioh niet veront-rusten. ©atwylier wead van zijne «tribune » neergehaald e-n naar het naaste politiebureel gevoerd. Onmiddellijk n.am een gedeelte van de menigte eene dreigende houding aan tegenover de politie, zoodat deze de wa-pens moest trekken om te weerstaan aan de pogingen om Datwyller te ver- NiEVWsW lessen. Er werd met steenen gewoipe» en een politieman werd aan het achter-hoofd verwond. Meer aanhoudingen brachtten nog tal van jonge kerels en vreemdeilingen naar de politieposten. Intusschen groeide de bende oproer-i makers en nieuwsgierigen tôt verschei-dene duizenden aan, zoodat de zwakke poS itiewacht al le moeite had om de om-geving van den post af te zet^n. Op de Helvetiaplaats was een nieuwe meeting begonnen, waar de oniangs in Zwitserland genatural-iseerde Duitsche sch cialist Rotter het woordi voerde en de in vrijheidstelling eïschtte van de aan-gehoudenan. Rond half tien was een nieuwe stoet betoogers door de Anker-strasse naar wijkpost h op gang. Hiji stuitte op een politiedetachement. Het samentreffen was weer hevig, en ween moest de politie de wapens gebruiken. Hier werden vrouwen en nog schoot-plichtige jongens en meisjes aangehou-den, terwijl de leiders van het oproer altijd zoo hun plaats wisten te kiezen dat zij, wafmeer de politie werkte, de! plaat konden poetsen. Er werden in het geheel 24 man aan-i igx-houden, 2- vreemdelingen en 24 Zwit-sers. Maar onder deze laatste zijn de) uitlânders, Duitschers en Russen. Bij de botsingen met de politie, dia revolverschoten lostte, werden zes raaîi, ■waaronder twee gendarmen, gedood. Een honderdtal personen liepen min ofi meer erge verwondingen op. De troepen, die bij het einde van de troebelen tusschenbeide kwamen, hebben niemand verwond. Want de ma-» chiengeweren schoten met los poeder. Soldaten houden nu de straten bezefl in Zurich. Voor Zondag namiddag was eene nieuwe monsterbetooging op touw, gezet. . • : : • Piuiterij werd ter hulp geroepen 1 want men verwacht aigemeene werk-staking. * Men is alge'meen van gevoelen dafi Duitsohland niet vreemdi is aan dezé, tioe-belen. • , . • j| Ter overweging mogen wij hier ër-i aan herinneren dat kort geleden eenel, mogendheid — niet onder de bondgenooten — aan Zwitserland vrijen door-' tocht had gevraagd over zijn grondge-i bied. | Zwitserland had natuurlijk gewei* gerd. mËFmoè Ui7 DE KEMPEM BURGERL1JKE STAND DER STAD TURNHOUT Aangifte van 12 tôt 18 October 1917 Geboorten : 4. Overlijdens : Victor-Emmanuel Jan-sen, 3 maanden, Zandstraat; Josefus-Henricus Smolders, smidsgast, 58 jaar, Warandestraat; Cornelius-Josefus Eyc-ken, beeldhouweç, 34 jaar, Warandestraat; Joanna-Elisabeth Olemans, ai*-beidster, 53 jaar, huisvrouw van J.-J. Donckers, Oost-hoven; Maria-Philomena Isemborghs, landwerkster, 18 jaar, huisvrouw van P.-J. Broeokx, Papen-straatje; Joanna-Catharina Meeuwes, arbeidster, 81 jaar, Godshuis. Huwelijken : Victor Bouillart, vorm-gieter, met Maria-Dorothea Dierickx, sigaretmaakster; Tliéodora-Maria, van den Ackerveken ,slachter, met Marai Paumen; Francisaes Paulus, metser, met Maria-Thérésia-Ludovica Raemac-kers, spoelster. TERUGGEVONDEN SCHAT Bij de verwoesting van Leuven, den 25 Augustus 1914, werden 'het « Théâtre du Nord » en de woning van den eige-naar, den heer Vrancken, de prooi der vlammen. De juweelen en gelden van den eigenaar bevonden zich in een bfandkoffertje, dat men bij de oprui-mingsweVken niet lerug vond. ; Voor-enkele dagen werd door het ge-recht het koffertje aangeslagen te Kes- : sel-Loo en aan den eigenaar terug be-zorgd. Deze kwam aldus terug in het : bezifc .van zijne 12,000 frank waarden.|i DE AARDAPPELEN De gemeente Ormael heeft aan de^ gemeenten van Groot-Bmssel 32,000] kgr. aardappelen moeten leveren. STERFGEVAL De heer Maurits-Emiel Leclercq, or-i kestbestuurder in het Kursaal van B*us-j sel, is overleden. * OOS T• VLA A NB&REK TE CENT Op Dinsdag 16 October is de Duitsche -Gentsohe Universiteit voor het leerjaar 1917-1918 geopend door den rector Luxemburger prof. Dr. Hoffmann, met» een rede over « Stamgevœl en Stambe-wustzijn ». Die vreemdeling was daar-, voor bevoegd. " } W. de Vreese gaf lezing van het ver-slag over het universitair jaar 1916-17. Het professoraal korps werd met een groot getal profesoren en lectoren ver-rijkt, onder wie talrijke Hollanders voorkomen terwille van de Belgische :enten. Een hoogere Iand- en tuinbouwschooï sn een handelshoogeschool kwamen tôt) stand en wij hopen ,dat nu ook dit) jaar de wensch der Vlamingen naar een eigen veeartsenijschool en een eigen wijnbouwschool " (?) zal vervuld wor-ien.138 regelmatige studenlen waren in 1916-1917 ingesebreven, onderverdeeld ils yolgt : 127 Belgen en 11 vreemdelingen; 51 n de faculteit van wijsbegeerte en lel-eren, 13 in de faculteit der rechten, 47* n de faculteit der wetenschappen, 15 in ie faculteit der geneeskunde* 6 in de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes