Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1249 0
18 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 18 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cv4bn9z86v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3de JAARCANC, Nr 740. 1 TONDAC, 18 NOVEMBER ÏS17. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedîngen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer t 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). fer maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 it Hollandsche eeriden in onze bijt tUmidelcndc Jood en Activist nu n II—— — •>'♦«& A »T« A «X.AA. A AA I De HoIïandefS bebben, benevens vet- ■ stoffea e® aardappelen voor de Duit- ■ scîi&fs, een spreekwoord, d&fr ons dezer ■ dagen weer te binnen kwam toen het ■ ons, de geseMedeniiS van de Fransehe ■ omwe®teling herlezend, opviel hoeveel ■ vreemdetingen, Zwitsers en Duitschers, Boeder de eerst© rollee waren in het ■ groote treurspel van 1789. «Vreemde ■ eenden in de bijt »,. uitlanders daar ■ waar ze niet tluuf.hoo.ren, vreemdelin- ■ geu in een anders zaken gemoeid en ■ niet om ze te bevorderon. Wel integen-I deel. « Vreemde eenden in de bijl « heb-Bten we ook al eens gezegd, bi.j, het na-■tellen van het omrustbàrend aantal BvTeemdeiingen — meer speeifiek Hoî-■landsche eenden — die een roi spelen ■of wi'Iien spelen in de onzalige onvader-■landsche klucht van bet 'activisme». Met ■ Belgisch geld vetbetaalrle Hollandsche S[ prof essore n, lectoren en • privaat-docen- ■ ten, domme Dominées Domela Nieu- ■ wenhuis'en en onkristelijke Kristiaan I Blom'men, die op dien mesthoop fleu- ■ ren, aanstellerige Simmen lijk de Si-I mons van de bij ons vroeger te gewilde I wereldbibliotheek, heel den reasem ■ van doorsrediraaiden, mannen met der- ■ tien vieze ambachtem en veertien ver-I dachte negoties, wrakken van letter- kunde of journalistiek, verloren profe-A ten in hun eigen land, licht vertooehen-de uitvoerders van het lage weirk van «real-politiekerende» officiëelen, verra-der s en verklikkers, knechten in alla ' vuile handen goed. I Naar ma te de oorlog Vûorfduuirt, naar-Wmate de rampspoed van den tijd meer 1P verwarrirag brengt in de geesten, groeit de eendenbende aan in onze bijt. Maar ■ hoedanigheid houdt geen gelijken tred ■ met hoeveelheid. [ Ben van de nieuwste aanwinsten van I het activisme — Unterabteilung Anar- ■ chie und Pacifismus» — kan hiervoor I tôt bewijs strekken. Onze contrater «Het Belgisch Dag- ■ blàd» (Den Haag) d>rukt in zijn num- ■ mer van i November een eigen tele- ■ gram, over een meeting voor den «Duit-Bschen» vrede, den Zondag te voren in ■ den «Apollo», de danszaal in de Brede- ■ rod'estraat, Antwerpen, gehoud&n. [ « Met den jongen Scheveneds en ■ Samsoin als sprekers», zegt bet «Bel-[ gisch Dagblad». En het voegt erbij : «Vader Soheve-nels,- socialistisch provinciaal raadslid, 1 zit gevangen in een Silezisch kamp, maar de zoon heult met de beulen van zijn vader. Sam son is weeral een Hollande#, een Israëliet, die zich met Bei-gische zaken komt bemoeien, als zoa i menig Hollander, die in België als een I broeder wefd behandekl.» Samson is weeral een Hollander. En K Samson is voor ons een oude kennis, i wier stichtelijke historié alleen vol- ■ doende licht werpt op bet gore zoodje I onzijdigen en verkochten, dat ginder in ■ bezet Belgiè den vijand dient-, Wij zullen sîechts « pro memoria » ■ Spreken over Samsons voorgeschiede- ■ ni s. Hoe hij van handelsreiziger in on-$ noembare caontehofuc-artikelen tôt jour- nalist werd bevorderd, raakt ons niet. I Holland zoekt zijn journalisten waar ■ het wil. Samsons geschiedenis beiginrt voor ons s op bet oogenblik dat hij als correspon- ■ dent van de protestantsehe «Nieuwe ■Courant», van het soeialistischo «Volk» ■en naar hij zeigde van de kathoiieke ■S cMaasbode» naar bet Westerfronî ver-'Strok. Later mochten wij de aandacht er op farekken dat de «Nieuwe Gourant» jjrpog maar steeds haar correspondenties ■dateerde uit Noord-Frankrijk, terwijl ■ Izaak Samson reeds aile mo&ite van de Ë wereld had om zijn toelating tôt ver- ■ biij{t binnen de vesting Parijs, te zien ■vernieuwen, In den beginne was Sam-■son eehter — men moet altijd recht-■vaardig zijn — op het Belgisch front, g; Hij bleef er zelfs te lang naar zijn ga- ding, Hij mocht zelfs een oogenblik vreezen dat hij — of temminste zijn stoîfelijk omhulsel er voor eeuwig en altijd zou blijven. ■■De schrijver dezer regelen — toen ge-lukkig nog beter té pas — was zekeren dag, einde 1914, wachtoverste in een plaatsjç bij het front, toen hij door zijn ■ mannen een hun verdacht voorkomen-|; den kerel zag opleiden. Hij heette Izaak 1 Samson, giaî voor journalist te zijn en I bezat geen ander vrijgeleide dan een papier m September 1914 «door een . schepen van Gent» afgeleverd. Ieder-J een weet dat de Belgisahe soldaten, die pveel gezonden zin 'bebben, kalm en be-y redeneerd handelen, heelemaal niet lij,- il den aan «spionnitis». Zij zien in ieder n burger geen verspiedetr, maar, in het o geval dat ons bezigho«dt, haddien d-e z: mannen geen verfcrouwen in dien jour- ^ nalist, die met zijn «feldgrau» fluwee-len pak eer 't uitzicbt had van -een Westfaalscihen muldersknecht. De op-P'eroffioier, die het ambt van plaats-commandant waarnam, deelde 't gevoe- „ len van de soldaten, ofschoon de wacht- I overste, zich herinnerend dat hij, in I rustiger tijden ook journalist, ook wel jetons een stout stuk had gewaagd om pakkende kopij te leveren, zijn «colle-ga- voorsprak. Izaak Samson, journalist, werd naar Duinkerken gevoerd en kreeg er plaats en tijd — ruimer tijd dan plaats — om de <tNieuwe Coumnt» het «Volk» en, naar hij zagde de «Maas-bode» met kersversche kopij oveir het zi Belgisch front en met persoomlijke in- g drukken over het gevangenwetzen in s< oorlogstijd te voorzien. Maar Samsons telegrammen gingen z< een andeire richting uit, een richting van waaruit hem redding kwam : bi.j w gebrek aan bewijzen en bij overvloed ^ van geheime influenties — niet zoo ge- 11 heim aïs de «aanbevelers» wel denken ° — werd Samson eenvoudig vrijgelaten, min de vrijheid zich nog op het Bel- ^ gisch front te vertoonen, waar zijn r: «feldgrau» fluweelen pak bepaald te fel ^ afstak bij het uniform van onze solda- P ten. Later beprœfde hij 't nog wel eens ^ weer aan het front te komen, zooals een ® rbrief getuigt, die hier op onze tafeî ligt ^ mot een ander sc-hrijven. waarin hij r "huîde brenist aan (onzen) zin voor 'a waarheid». Doch 't lukte niet. Wat evenmin lukte was de veldtoeht, 5 dien hij op touw zette om «Het Vader-land» en ons zelf hatelijk te maken bij de Hollanders, zijne landgenooten, het- ^ geen ons in den grond niet raakte, want wij droomen met van vreemde eeretee-kens. Maar hetgeen ons raakte was die zijde van Samsons streven, die weer 1,1 bet ùitzicht kreeg van verspiederij., van s verklikkerij. n Wij vonden hem, in Augustes 1916, in Parijs weer. M.et veel verbeelding en ^ de Parijsche dagbladen, ging hij voort ^ het Hollandsch publiek op het jongste j. oorlogsnieuws te vergasten uit... Noord- ^ Frankrijk. 't Was rond dien tijd dat zich in onze bureelen een geval voordeed, dat-voor J de rechtbank kwam maair er geen ont- j knooping kreeg. Een bediende, door on- * zen beheerder uit medelijden van de straat opgenomen, werd op diefstal be-trapt. Te zijner verschooning voerde hij aan dat het hem niet om geld was te doen geweest, maar wel om papie-ren, om dokumenten, die hij aan een Hollander, mits belooning, moest over-handigen. j, D@ persoonsbesehrijving van dien "V Hollander bleek wonder genoeg meer g dan een gelijkenis te bieden met die p 'van Izaak Samson. Maar toeh, zooals e schrijver dezes aan den onderzoeks- 9 rechter in geweten verklaarde, mocht 5 men niet licbtvaairdig, niet vermetel i oordeelen. Confrontatie zou wellicbt g des bedienden misgreep uitwijzen. S] Doch confrontatie was onmogelijk. De p correspondent van de «Nieuwe Courant» £ enz. had «Noord-Frankrijk» vorlaten en S( was — wij zullen wel eens weten wie 't hem zooveel gemakkelijker maakte dan aan vele Belgen — naar het voor q hem veiliger Holland oveirgestoken. ^ Wat jammer, daar juist een paar menschen, die w^egens hun ambt erg b nieuwsgierig zijn, hem op zijn beurt een «interview» hadden willen afne-men. Niet zoozeer in veirband met wat bij ons gebeurde, aïs wel met betrek A op zijn algemeenen handel en wandel. Dit paar menschen kwam ook te Iaat — wij zullen wel eens weten door wiens schuld — toen Samson, de wandelende 1J Israëliet Sarnso^n, enkele weken later weer een oogenblikje, als een verschie-tende s ter, kwam glinsteren in hetwe-rr-ldje van internationale avontuTiers, rr die in de schaduw van den beruchten « Bonnet Bouige » hokuspokusten. Maar nu zit Samson in bezet België, A waar hem zeker de titel niet kan die-nen «Coui/ier du Roi Albert», koerier van Koning Albert, — excusez du peu — waarmêe zieh deze «Jan-doe-al» van de anarchie in Engeland en in Holland valschelijk placht te tooien. Nu hij, hier in dit kamp bekend, niet meer voor spion kan dienen, gaat hji ginder, steu- ^ nend op zijn «verblijf op 't Wester- /±; front», de Belgen opruien tegen hun Koning. V' Mooi werk, hem ten voile waardig. b En een fijne man, deze Hollander, om zoo'n mannen, met zoo'n vreemden, door Belgen op een spreekverhoog te hokken en fokken op onzen eigen grond worden voorafgegaan of gevolgd. En en in ons eigen huis, terwijl het eigen een heerlijke vondst, dat activisme, bloed, de eigen zoons gebannen zijn. waar zoo'n voormannen het evangelia Maar laat ze doen ! Honderd zoo'n verkonden. Samsons mogen rukken aan de zuilen Onze lezers zullen het ons veirgeven van ons Belgisch Huis. Zij zullen het zooveel plaats te hebben gewijd aan de- niet doen instorten. En laat ze leven ! zen sinjeur van het Ghetto. Maar hij Daar kornt wel een dag, dat wij hun moest ontkleed worden,tôt op het hemd, het haar zullen afknippen, het haar om bij den laatsten misleide den weer- met het verradershoofd erbij ! zin te wekken voor degenen, die meti LEO VAN GOETHEM. OP HET WESTERFRONT Een Britsche aanval te Passchendacls ' ■ 1 ■■■■ ■* ÂrtHknebgdrijvigheid op de Âme en in Elzas DE TOESTAND De artillerie der beide le g ers was zeer bedrijvig op 16 November, op het gevechtsfront, voornamelijk rond Pas-schendaele.De Britsche patroeljen hebben een zeker getal gevangenen genomen. Op het overige gedeelte van het front was niets bijzonders voorgevallen. xiDe vliegers werden zeer verhinderd m hun werk door den dikken mist, die over den grond hing. Nadat de nevel een weinig verzwon-den was, hebben de vliegers hun ver-richtingen begonnen. Dank aan hen ge-lukte de Britsche artillerie er in talrijke punten te beschieten: zîi hebben insge-lijks verkenningen ingericht; gommige Britsche vliegers, die zeer laag vlogen, hebben met hun machiengeweren talrijke vijandelijke doolpunten besoho-ten op het gevecht1-^- :t. De vijandelii! • vliegers hebben eeni-ge bommen uitgeworpen in de Britsche lijnen. Vijf Duitsch© vliegtuigen werden neergehaaldl tijdens luchtgevechten • een ander werd genoodzaakt in ontred-derdên staat neer te dalen. Een zevende vijandelijk vliegtuig werd neergeachoten door de Britschr spéciale kan ons. Vier Britsche vliegers worden ver mist. De Belsren werden aangevallen do"' de Duitschers in de streek van Merc kem, dit is het moerasachtig schierei-land, dat de Belgen veroverd hebben er dat gelegen is tusschen het bosch van Houthulst en den IJzer, ten noord-wes-ten van het bosch. De artillerie-bedrijvigheid is voortdu-rend hevig rond Diksmuiden. FRANSGH LECERBERICHT VAN DEN NAMÎDDAC De artilierie-bedrijvigheid der beide ■egers was hevig ten noorden van Cour-tecon.De Franschen hebben een vijande-lijke afdeeling verdreven, die poogde in de Fransehe lijnen binnen te dringen; de vijand leed zware verliezen. Ten gevoîge van aanva!ien, die onder-îiomen werden tegen de Duitsche locp-^raven, ten zuid-oosten van Saint-Quentin, in Champagne, ten oosten van Têton en in Woëvre, geiukten de Franschen erin gevangenen te nemen, waar-onder een officier gemeld wordt. Er "verd insgelijks materiaa! veroverd. 5n Hooger-EIzas was de artil!erie-be-Is-ijvigheid tamelijk hevig te Schoen-"io!z.De nacht was a!om elders kalm. BRSTSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC Het Brit9ch legerbericht meldt dat de britsche troepen een nieuwen aanval ^dernomen hebben ten noorden van "'asschendaele. De eerste inliehtingen geven het be-.vijs dat de Britten hun steliingen mer-' elijk verbeterd hebben. De artiMene-bedrijvisrheïd ïs Insge-lâjks zeer hevig in de zelfde richting, NIEUWS UIT BEZET BELGIE un DE KEMPE® BURCERLMKE STAND VAN LIER van 4*éot 10 October 1917 Geboorten 5. Overlijjdens : Gummar Lodewijk Franck, 41 jaar, J. Dykje 4; Jozef De Weert, z. b., 57 jaar, Lisperstraat, 84, echtg. ,R. I. Âlaers; Jacobus Lodewijk Beque, z. b., 75 jaar, Kuisestraat, 37, eeht. G. G. Torps; Maria C. De Winter, 9, Petteoridonek, 51; Pieter Jozef Storms 5i jaar, Hagenbroeckscbenisteenweg. 100, echt. M. R. Van Uitsel; Maria A. E Stommels, z. b., 78 jaar, Begijnhof-straat, 14; Léonard Frans Vervoort, priester, 64 jaar, Margarethastraat, 23; Delfina Wouters, 34 jaar, Aerschot-schensteenweg, 7, echt. Jan Van Boe-Iaer.Huwelijken ; Albert Jan Lodewijk Geulemans, Predikheerenlaar, 42, met Anna Maria Winand, Predikheeren-laan, 47; Jan Jozef Delien, Maasfort-baan, 76, met Elisabeth Blockhuis, Kîoosteïheide, 14. TE KONINCSHOYCKT Aangiften van 1 tôt 30 September 1917 Geboorten ; 6. Overlijdens : Meerberghs Karel, 70 j., Dorp; Gysbrechts, Jan Frans Louis, 51 jaar, Zakstraat; Verhaeghen Catherina W. Bastens, 73 jaar, Helke. Huwelijken ; Declercq S. Lodewijk, met Verlindien Serafina. TE KESSEL Aangiften van 19 Aug. tôt 19 Septemb. Geboorten : 5. TE SANTHOVEN Aangiften van 1 tôt 30 September 1917 Geboorten : 3. Overlijdens : Jozepha M. Jacobs, z. b., oud 5 maanden; Maria Wintjens, 45 jaar. Huwelijken . Struyf, A. F., Santho-ven, met Van den Broeck Maria, land-bouwster, Vorselaer. DE LOONEN DER CEMEENTE3EDIENDEN De meeste gemeentebesturen van Groot Brussel hebben onlangs den loon-rooster met 25 p. h. op de oude loonen verhoogd. Om te beletten dat dit voor-deel aan de belanghebbenden zou ont-houden worden, -heeft het schepencol-.egie van Brussel, de aannemers die voor de stad werken verwittigd, dat zij de nieuwe loonroosters op de werk-plaatsen moeten uitplakken. Bij net niet naleven van deze en van andere in het règlement voorziene voorschriften zullen de patroons strafbaar zijn met een afhouding van 100 frank daags op de betaling der werken, en dat zoolang ils zij in fout zijn. Een bijzonder re" glement werd voorzien voor de leer-•ongens beneden de 18 jaar, waarvan de loonen, ofschoon minder dan die van de voile werklieden, niet beneden fr. 0.25 mogen gaan. Zoo is het den aannemers ook verbo-den hun werkvolk aan het stuk te doen werken of bij overeenkomst, als deze werkwijze hun minder voordeelig is. Om nog andere misbruiken te voorko-men -— zooals dat van de werkhuizen die uitsluitelijk zeer jonge lieden ge-bruiken ,die dan tegen hongerloonen betaald worden — hebben de Brussel-sche schepenen herinnerd aan de voorschriften die verbieden dat er meer dan 20 p. h. jongelingen van 14 tôt 18 jaar, of ouderlingen van boven de 60 jaar, per werkhuis mogen gebruikt worden. Al de inbreuken op deze voorschriften, die voor doel hebben het lot der werklieden te verbeteren, moeten door de arbeiders aan de toezichters van de stad of aan het schepencollegie zelve vermeld worden. NAAR DlfîTSCW n De heer Eugeen Dubois, zoon van den bestuurder van het Koninklijk Conser-vatorium, werd onlangs naar het kamp van Celle (Duitschland) opgebracht, om al te veel blijken van... vaderlands-liefde te hebben Kegeven. ©î» HET ITALIAANSCH FRONT le vijand ttjns tafci 9p de Im-trati DE AANKOMST DER HULPTROEPEN DE TOESTAND De Italianen bieden voortdurend weerstand met hardnekkigheid tegen de vijandelijke acuivallen in de berg-achtige streek op de Piave. Op de hoogvlakten is de vooruitgang der Duitsch-Oostenrijkers tegengehou-den geworden sinds een tweetal dagen, en het was onmogelijk voor den vijand van Trentino het vijandelijk leger te vervoegen op de Piave. Dank aan de overstroomingen, die eene groote uitbreiding genomen hebben tusschen Dona en de monding van de Piave, bestaat thans een barreel van water die 15 kilometers breed is, tusschen de beide artilleriën. De lager Piave zal in een nieuwen IJzer herschapen worden, die den vij and niet meer zal kunnen overschrij-den.DE WEERSTAND DER ITALIANEN In Trentino is de aanval wanhopig. Op de bergen Meletta en Fior en langsheen de lijn, die de vlakte verde-digt van Brenta, worden de Italiaan sche troepen ondersteund. De Duitschers, die over vele hulp-troepen beschikken, ondernemen voort durend aanvallen en de verdediger? hebben geen tijd om eenige rust te nemen.DE AANE<OMST VAN FRANSCHE EN BRITSCHE HULPTROEPEN In de noordelijke streek van Italie ziet men op de banen niets dan Fransehe uniformen. Ook de Britsche sol daten komen in grooter getal îmm#* aan. Het muziek der Franschen, met zijn» opbeurende klanken en het strenge muziek der Britten boezemen den Italia* nen nieuwen moed in. Elken dag komen meer en meer tro#« [Jen der bondgenooten aan. Ten einde het afwachten der treins te vermijden op lijnen waar te veel gedrang is, werd een gedeelte der Fransehe troepen langs de baan de* Alpen geleid, langs gapingen die reeds heel besneeuwd zijn. Deze toehteH doen onvermijdelijk denken aan de on» dernemingen van Napoléon. Doeh deze maal is er geen spraak van Italie tt veroveren, doch wel te redden. De troepen die aankomen vatten pœt op de verdedigingsplaatsen die hun aangeduid worden. DE VREUCDE DER TOMMIES De Britsche soldaten zijn ten hoogsta geestdriftig. De steden waar de Britsche troepen aankomen ontvangen de soldaten met aile hartelijkheid. DE ITALIAANSCHE SCHEPEN NEMEN DEEL AAN HET CEVECHT Hoofdkwartier, 17 November. -» Iî| den morgen hoorde men duidelijk hel kanon der Italiaansche schepen, hêt-geen bewijst dat de zeedienst deel neemt aan het gevecht. Het vuur der schepen werd gericht tegen de vijandelijke steliingen op de lager-Piave. De overstroomingen tusschen de Piave en de Sile houden den vijand tegen, op een lengte van 20 kilometers, langs den westeroever van de Piave. s OBEopleoia strjMico ; io Ho Mflflfiîzse (Vervolg en slot) Toen begon Duitschland offensief met zijn mi j nen te werken, hetgeen het » eerst op 30 Augustus 1914 bekend werd , door een bericht uit Kopenbagan, dat ® er mi j nen waren uitgezet 6 2zeemijlen 1 oost-noord-oosit van den ingang van de Tyne. Wij ondervonden reeds schade van de mijnen en leden verliezen door het vegen. Eerst 5 Maart 1915 publi-ceerde de admiraliteit in de « London Gazette », dat de zuidelijke grens we-■j gens de vijandelijke mijnen gevaarlijk was. Dit was ruw getrokken een lijn 1 even ten zuiden van Harwioh naar .. Hoek van Holland en wij begrepen wat dit beteekende. De admiraliteit publi-ceerde eveneens, dat een mijnenveld e door ons was gelegd op een lijn, ruw j getrokken van South Foreland naar Duinkerken en dat het gevaarlijk was t voor schepen deze lijn te overschrijden. } Onze regeering maakte in November -! 1914 bekend ,dat de geheele Noordzee ^ een militair gebied was geworden, ten 3 gevolge van het uitstrooien van mijnen ». door Duitschland op de verkeerswegen ' en dat schepen, die binnen een lijn, getrokken van het Noordelijke punt } van de Hebriden door de Faroer-eilan-! den naar IJsland, voeren, gevaar lie-1 pen. De vijand had zichzelf dus blijkbaar in het eigen land door mijnen opgeslo-t ten, vermoedelijk enkele wegen open , latend voor zijn schepen en groote stre-] ken in de Noordzee ter hoogte van onze kusten met mijnen bezet en iets, wat op een versperring geleek, ten Noorden van een lijn tusschen Harwioh en Hoek van Holland aangebracht. Het in kàart brengen van de door de Duitschers met mijnen bezette streken moge al dan niet . met bij val door ons zijn gesohied en de ; Duitsche mijnen mogen al dan niet zijn ) weggeveegd, maar geen bekendmaking t van de Britsche mijnvelden, behalve . die van het Kanaal van Dover en de Faroer-lijn had platfts van 6 Maart 1 1915 tôt 31 Januari 1917, een dag of ; twee voor het begin van de Duitsche | onbeperkte duikboot-acties. Onze vijand had het initiatief genomen in mijn-tactiek. Met mijnen, die veel beter waren dan die, welke wij 1 bij het begin van den oorlog bezigden . en in veel grooter aantal hadden zij de 1 Noordzee in het algemeen onveilig ge-1 maakt.. Den 31 Januari van dit jaar is blijkbaar een verandering aangebracht in onze mijnenstrategie en wij ontvingen de eerste kennisgeving hiervan, merk-waardig genoeg, uit Washington. Wij hadden een zeker gebied in de Ndord-zee — waartoe wij door de internatio-nale wetten verplicht waren, «venais het vogelvrije Duitschland ,dat het eehter niet gedaan heeft — als gevaarlijlt voor de scheepvaart verklaard. Van dit gebied, dat den vorm had van een roe-per, lag het smalîe gedeelte tusschen Flamborough Haad en de Humber en h^l breede gedeelte tusschen Ringkjoebin^f aan de ku&t van Jutland en het eilan^ Terschelling. Wij hebben natuurlijlji niet medegedeeld, waar onze mijnert waren uitgezet en wij vermeden zorg-vuldig, al te zorgvuldig, de territorial* wateren der neutralen, sedert wij hun vier mi j len, in plaats van drie toeston-deii, maar dit werd later herzien er* op 23 Maart en later op 30 Maart en 2Î April werden de Oostelijke grenzen varj onze mijnvelden gewijzigd en verlegd langs de Deensche en Nederlandscha kust. Ten slotte werd de geraarlijka zone op 29 Juni, meer dan een graad naar het noorden verlegd en eenigszina naar het zuiden en het westen, terwijî ingevolge een Nederlandsch protest, dafi de Nederlandsche scheepvaartroute nu binnen de gevaarlijke zone lag, ©en' schikking werd getroffen, waarbij werd bepald, dat een veilige route zeu worden opengelaten, die vermoedelijk thans door vuurschepen zal zijn aan« gegeven. In het algemeen gesproken, werd^ met uit-zondering vin het Kanaal van' Dover en het verspefde Faroér-gêbied, door onze mijnen-strategie vanaf hei uitbreken van den oorlog tôt 31 Januari I9i7 de Noordzee opengelaten voor den handel, voor zoover deze niet door eT«< Duitsche duikboot-aetie werd beperkt, Wij waren in staat, indien wij det1 Duitsche mijnen konden ontgaan, aan de gehele Duitsche Noordzee-kust t», verschijnen, terwijl de Duitsche vlooV niet alieén in stât Wtt zee t# kiezen» wanneer zij verkoos, maar zoo goed als uitgenoodigd werd uit te loopen. Onze zee-cavalerie, de lichte strijdkraehten, konden op de Noordzee rondstoomen» wanneer zij maar wilden. Wij pasten Nelson's beginsel toe ,om den vijand aan te moedigen zee te kiezen, omdat, volgens Nelson's woorden, wij daat ver-wachtten « aan de hoop en hêt verlan-langen van ons land » te voldoen. Deze theorie was volkomen juist, en is ook thans nog volkomen gezond. Waar wij sedert Januari 1.1. onze mijnenstrategie hebben gewijzigd, moet aan de toekomst worden overge-laten te onderzoeken, waarom wij dit deden en tevens de winst- en verbes-rekening van onze strategie op te ma•» ken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes