Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1610 0
22 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 22 December. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 25 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vt1gh9cp05/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

S3c JAARCANC Nr m, ZATERDAC, 22 DECEMBER 1317. -n HET VADERLAND Kleiue aaukondigingcn : 1 fr. pcr regel Groote id. bij ovcreenkomst Dienstaanbiedingen : voor gercformecr-dcn kostcloos. .. ■■ #»» Belgisch dagbiad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ecus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk)» 10 centiem (anderc landen). Ptr maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engelaud 2 sh. Holland 1 gld. 25. Eldcrs 3.00 OP HET WE8TERFRONT ■ ■ Vijandelijke nederlaag in de nabijheid van Saint-Quentin Arlilleriegmcbt op de Maas en in den Ehas DE TOESTAND De vijand heeft in den morgen van S0 December, een aanval ondernofnen, die gericht was tegen de Britsche pos-ten, ton noord-oosten van Ilarzicourt. Hij gelukte er in, dank aan het mistig weder, in den namiddag een vooruit-goschoven Britsche post te veroveren, ten oosten van Meesen. | Andere vijandelijke troepen, die poogdcn de Britsche lijnen te bereiken (ton noord-oosten van Armentières en len noorden van de baan van Meenen, Swerd verdreven. Ex* werden vijandelijke gevangenen genomen en er werd een machinegeweer veroverd. [ Er grepen patroeljegovcchten plaats, clic aïs gevolg hadden dat er nogmaals tevangenen genomen werden en dat de vijand zware verliezen leed, ten zuid-çvesten van Kamerijk. De artillericbedrijvigiheid der beide tegers in den sektor van Bulleoourt was iesr hevig 'gedurende gansch den dag. Ten zuid-oosten van Yper was de irtillericbedrijvigheid meer hevig dan fewooolijk. Alhoewtel het weder mooi vas, belette de mist nochtans dat de rliegers nuttig werk konden verrichten. De Britsche vliegers hebben niette-fenstaande deze onguristige voorwaar-len, fotos opgenomen van de vijande-ijko vliegpleinen der achterste zonen. 5ij hebben insgelijks eenige bommen îitgoworpen op vijandelijke barakke-laenfea «n^kairtonnenienten. Vf, Er werden dne Duitsche vhegtuigen neergeschoten en twee andere waren genoodzaakt in ontredderden staat neer te dalen. Een Britsche vlieger wordt vermist. In de streek van de Vogeezen tôt aan do Noordzee is de toestand onveranderd geblcven. Op het Fransch front heeft de vijand zijn aanvallen hernieuwd in hooger-Elzas en heeft hij een pïaatselijken aan-val ondernomen ten noorden van Iieil-lon, in Lotharingcn. De vijand heeft overal schade geleden. In Vlaandercn is de artilleriebedrij-vigheid voorLdurend hevig in de streek van Meesen en Passchendaelc. Aldus gebeurde het ook in do omstre-ken van Lens en Moncliy-le-Preux. FRANSCH LECERBERIGHT VAN DEN NAMIDDAG Er werd een belangrijke aanval ondernomen door den vijand, ten westen van Fayet (in de streek van Saint-Quentin). Deze werd echter afgeslagen. De artilleriebedrijvigheid was hevig op den rechteroever van de Maas in de streek ten noord-oosten van Fleury, te-gen Hartmannswillerkopf en in den sektor ten oosten van Thann. BRITSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Er is niets bijzonders te melden. l|€ezondheid van 't Beîgisck Il kind KINDEREN VERBLIJVENDE || TE VLISSINCEN I Uit-Maffles : Maria More]. I Uit Ganshoren : Georgettc Goethals, ■Panquaert, 17. I Uit Sint-Joost-ten-Noode : Yvonne "•■in Lint, Cadronstr., 34; Ivonne Vaes-Kerkstr., 108. I Uit Wesembeek-Stockel : Maria fntBCumps, Statiestr., 50. oilj Uit Lotli : Julia Scheut, Tourneppes. ;d6B Uit Clabbeke : Odile Glineur, Kas-anfcelstraat, 30. tenB Uit Perck : Virginie Bohets, Breem-'ewtraat.detl Kolonie van Roosendaal ttm /j8' Antwerpialaan H Hit Berchem : Corremans, Anna, De ««•■UitBorgerhout : Maria Cools, Jeanne ' Uit Gainpenhout : Frans Bosmans. IHTozef Peeters. s H Uit Lier' • Clemence Van Hoof. " " ' WW» ■■■ "» JlDe geboorten-crisis f I in Duitschland S8B Duibchland blufte voor den oorlog en vaak op zijn geboorte-over-"was de geboorteverhouding *et betrelîking tôt het totale geboorte-aarW'ifer van jaar tôt jaar een weinig min-sterk sedert ongeveer 1880 .De oor-H®? echter heeft deze teruggaande bewe-bci'Bj0-? op wond-erbaarlijke wijze doen g«'HPer>emen. detBIn Maart 1817 deed de socialistische ■Waardigde Kunert in den Rijksdag noodkreet hooren, maar de groote „) onthielden er zich voorzichtig- v"an, de statistieken te publiceeren, j 0p«ejj|e Kunert openbaar raaakte, maar vtf'B6 andere publicaties ken- bepalen ons nu alleen tôt de gi<.|7.f3 van Berlijn : ?'(eHvan Mei-Juli 1914 bedroeg het aantal ,r'en (met inbegrip van de doodge-kinderen) on ronde cijfers 10,000, piflBL1 '^lfde tijdsverloop van 4915 daal-^ ",500, en in 1916 ging tiui'Bç;, :1!s 5>800 terug. Ook in andere H.^ deed zich deze teruggang voor. ^ Jtien de 26 grootste steden (1 '5 van i A âoïle bevolking) afzonderlijk be-ye dan bestatigt men dat in 1915 ,j ^rteafneming ieder trimester •S S iL'W. en liât over m «Me aTbïi rnp't?^1 geboorton in die 26 ste-sein rV',000 verminderde. En waar-„ al- lando nl's dôzc afneming ten platlo- EFaten ï w'ant Z'jQ de F ™ corst wcggehaald. In het geheele rijk nam het aantal geboorten in 1915 met 423,000 (23 p. h.) af, vergeleken met 1913, in 1916 nam het geboortecijfer af met 735,000, vergeleken met 1913 (40 p. h.) en voor het jaar 1917 verwacht men. een vermindering Van 2 miljoen geboorten. — ' - 1 ■ -■ 1WVV ' « : Het Duitsche gevaar voor Zweden Het invloedrijke blad «Goetenborg' Kandelsoch Sjoefortstidung», dat zeei* nauwe betrekkingen onderlioudt met de tegenwoot'dige Zweedsohe regeering, sehrijft oncler het opschrift : «De machtsverdeeling in de Oostzee « het volgende : Wij, Zweden, kunnea onmogèlijk de oogen sluiten voor het feit, dat hetgeen thans in de Oostzee gebeurt, ten nauw-ste -de belangen van Zweden raakt. Zoo het al voor Scandinavie een geruststel-ling beteekent, dafc aan het aangroeien van de Russische overmacht in Noord-Oost-Europa een 'einde is gekomen, toch is de consequentie daarvan, dat Duitsclî-land'6 bezit van de Oostelijko kust der Oostzee een economisch als een politiek gevaar voor Zweden oplevert. Mogelijk is het eeri nieuwe Ilansa-bond, waarvan in deze dagen de grond'-slag gelegd wordt, en de macht daarvan kan eens even drukkend voor de Noor-sche volkeren worden als dio van den ouden Hansa-bond1, waarvan koning Gustaaf de Eerste eenmaal Zweden ver-lost heeft. , ,, --VtVW^ - -■ ! ! — De toestand der krijgsgevangguen in Turkije In het Lagerhuis deelde Ilope mede, dat de conferentie tusschen Britsche en Turksche gedelegeeraen te Bern ver-moedelijk spoedig zal plaats vinden. De Britsche vertegenwoordigers zuilen daarheen eohter niet vortrekken, alvo-rens bericht te ontvangen is, dat de ver-antwoordelijke Turksche gedelegeerden Constantinopel hebben verlaten. Er is hei'liaaldclijk verklaard, dat Z. M.'s regeering tegen het uitwisselen van de riict-invaliede krijgsgevangenen is. De Turksche regeering heeft aan een ambtenaar van de Nederlandsche legatie te Gonstantinopel toegestaan de mtemee-ringskampan te bezoeken, om de behoef-te aan winterkleeding na te gaan, maar niet om een algemeene inspectée to hou-den of rapport uit to brengen. Op de conferentie le Bern zal gevraagd worden ook voor het laatste onbeperkto lacili-teiten to verleeiten. " j OP HET ITALIAANSCH FRONT * ' BÂSSANO WORDT EESCHOTEN 111 - ■WWW» ■ , DE TOESTAND Tusschen de Brenta en de Piave heeft de vijand op 19 December in don namiddag een aanval ondernomen op> het Fransch Tasson-coi-dell-Orso. Hij werd verslagen en leed zware verliezen. In de vlakte van Concei-Giudicaria heeft de vijand' een geringen post aangevallcn. Hij gelukte er niet in dezen te bezetten. Er grepen verschilligo artilleriegevech-ten plaats en op de hoogvlakte van Asia-go was de bedrijvigheid voornamelijk hevig. Op de oude Piave ten zuiden van Gra-denio warên do plaatselijke aantallon hevig zooals naar gewoonte. De vijand heeft aile pogingen in het werk gcsteld ten einde de rivior ta over-schrijden.De toestand in de noordelijke zone heeft thans een ernstiger uitzich'c ten ge-vclge van do veroverinig van don berg Asolone door den vijand. Do berg Asolone heeft eene hoogta van 1200 meters; de andere heuvels van dezen sektor zijn niet hooger dan 600 on 900 meters. De lijn van deze heuvels strekt ^ch uit op 11 kilometers. Bassano is 6 ki'o-rneters verder gelegen. De zware kanons van den vijand dragon verder dan tôt Bassano en alhaewel de stacî nog niet beschoten werd, vielen eenige obussen in de wijken van de stad. De vij.and gebruikt 17 afdeelingen tus schen de Brenta en de Piave waarvan c i voorzeker zes en misschien negen ui Duitschers bestaan. ! De weggeloopen soldaten leggen d verklaring af dat de vijand beweert d vlakto te bereiken gedurende de aan slaand'e .feesten. De Duitschers zoekei kost wat kost van den berg te dalei vooraleer de hevige koude van den win ter heersche. De vi jf pogingen die de vijand onder nemen heeft ten einde de Piave te berei i'kxjir gevi'U goiioegxaum 'îiet' bewijs da 'hij zoekt de twee uiteinden 'van de liji te treffen. Men v/eet niet welk'e de juiste plaat is van de Pransclie en Britsche troepoi doch zij bevinden zich niet op de uitein den van de twee vleug'els. De plaat waar de vijand post gevat had op dei wésteliiken oeveir van de onde Piave. à waar hij ten andere verjaagd werd kiuidfc het uiterste punt aan van ?.iji vooruilgang in de richting van Venetië Doch men mag nieit denken daaren dat Venetië bedreâgd wordt. De stree] die dien,t overschreden te worden is in derdaad door strandmeiren gevormd, a het punt dat door den vijand bezet wer< is onder het vuur van de oorlogsschepei die zich op de monding van de Piav bevinden. VOOR DE SOLDATEN EEN N1EVW EERETEEKEN Tioals de Franscke soldaten op hunne jorlogskruisen palmen krijgen voor elke :crmelding op liet dagorder, zuilen onze îoldaten thans ook een uitwendig herin-icringsteeken krijgen voor elke lofivaar-iige daad, die zij vcrrichlten. Op voorslel vati den minisler van oor-Icg, heeft Z. il/, de lioning inderdaad be-ilolen een ondersçhcidingstcckcn in te iletten dat op het lint van het oorlogs-'cruis zal worden gehecht voor elke ver-Tielding op het Ugerdagorder en op de 'mien tan andere eereteekens, voor oor-'ugsfciten met vermelding, verleend. Het onderscheidingsteeken zal den [leigischen Leeino verbcclden en in 'jions zijn lot vijf ver?neldingcn. Daarna ;al het in zilver zijn. Dit vieuws zal voorzeker degenen ver-blijden, die reeds meermalen zuerden ;errneld en die geen uitwendig teeken ïroegen van hunne aanhoudende dav-verheid..-VWWV De ware gevoelens ■ in den Elzas Welk is, na drie jaren oorlog, het verkelijke gevoelen der Elzas-Lotharin-;ers? Dit is hetgeen mevrouw Sainte-Vîaiïe Perrin als volgt beantwoordt in Je « Correspondant » : « Sederfc Augustus 1149 zijn acliter-;envolgens 16,000 Elzassers of Lotharin-;ers, in het Duitsche leger dienende, >vergeloopen naar het Fransche. Deze iijfers, die oficieel zijn, omvatten niet le Elzassers, die Frankrijk als vader-. and hadden gekozen, nooh de vluchte-ingen van dienstpliclitigen leeftijd, die n Frankrijk, Rusland of in neutrale anden leven. Deze laatsten zouden on-;eveer 24,000 man tellen, die zich ont-irofeken hebben aan den Duitschen mi-itairen dienst, en wij zuilen nooit degenen kennen, die dit hebben willen loen zonder het te kunnen volbrengen. » Gedui'ende mijn e ère te verlof, in 3e lente van 1915 », aldus vertelt een Blizasser, « heb ik in 't geheele dorp gevoelens aangetroffen van een felheid waarvan ik nooit een vermoeden heb ïehad. Het was wei'kelijk haat. Het kvas toen eerst, dat ik als waar erkende, ivat de Beiersche soldaten van mijn régiment steeds opnieuw zeiden : « De Elzassers zijn Franschen tôt op hun nerg ». Bij zijn tweede verlof, in L916, zeide zijn vader hem : « Eéns zul-en de Franschen hier weer terugko-nen. Ik kan het gedacht niet uitstaan, lat ge tegen hen vecht.» Bij zijn derde verlof, in Mei 1917, toen de zoon aan :ijn ouders toovertrouwde, dat hij zou leserteeren, als hij geen weervvraak op weesde, antwoorddo ûju moeder : <t Dat is geen overweging ». En toen was het, dat hij de grens overschreed. Men weet welk lot den déserteurs wacht. Worden zij door Duitschland -opgevat, zoo beteekent dat de executie-paal. Als zij ontsnapt zijn aan de gen-darmen en de electrische draden, is het lang niet het paradijs ,dat zich voor hen opent. Zij ihebben te fctrijden tegen ver-denking : zij, die geen Fransch spre-ken, boezemen wantrouwen in; men zendt ze naar Tonkin, of naar Algiors, waar het kh'maat, de voeding, de bevolking, waar kortom ailes hun mishaagt; zelfs zij, die in Frankrijk blijven, vinden zich er.igeïsoleerd. Duitschland doet aile moeite om hun dit te laten weten. Toch zeide de deserteur, van wien wij zooeven spralcen : « Ik heb nooit één enkelen Elzasser ontmoet, die geen zin had om te deserteeren », en de Elzasser families helpen dapper hun kinderen om to vertrekken. Een Duitsch officier bekende zelf, 'dat 85 p. h. der Elzasser eoldaten franco-phiel zijn, en de anderen twijfelaclitig, maar dat geen enkele absoluut pro-Duitsch was. Duitschland houdt ze voorzichtigerwijze op hfet oostelijk front. Zij verbroederen zich er met de Polen, zingen de «Marseillaise», schrij-ven op de wagons : « Leve Frankrijk, weg mot de Pruisen ». Er zou te veel tegen gedaan moeten worden, zoodat er geen straffen vallen, en de politie zegt niets. In den Elzas geven de lijsten der déserteurs, der veroordeelingen en der sequestratiës,' gepubliceerd door de officiel e pers, gelegenheid om iedere week de anti-Duitsche beweging van de bevolking na te gaan. Do groote gevange-nis, in iedere stad, heet « Hôtel de France ». Er zijn zooveel veroordeelden, dat zij moeten wachten om hun straf uit te zitten. Het vergrijp is altijd hetzelf-de : « provocatie », d. i. manifestatie van Fransche gevoelens. Er zijn van allerlei menschen in dio gevangenissen van den Elzas, industrieelen, herber-giers, boçren, priesters, vrouwen en jonge meispes, ja zelfs liefdezusters. Gedurende de laatste lente bedroeg het totaal aantal der gevangenisstraffen 4,000. Behalve de gevangenzetting en de boeten, heeft men nog de preventieve hechtenis, de pensionneering van lagere ambtenaren, en de ontzegging van ver-blijf. Het resultaat van al die kwellin-gen is, dat zij in den Elzas den drang tôt epstand tôt het uiterste drijven. « Als de Franschen kwamen », zeide een priester, « zou men hen op de knieën ontvangen. » Een jong nieisje vertelde eneige weken geleden van den dood van haar oom, een oud-gediende van 1870. Toen deze zijn einde voelde naderen, liet hij zich een oude Fransche képi op het hoofd zetten, en vroeg, om zijn kameraad Jean-Louis te roepan : « Hoor écris », zeide hij, « de Franschen zuilen terugkomen, Als ik begraven zal zijn, weet ge de plaats op het kenkhof waar ik lig. Koni dan bij mijn graf, maak er cen oijening in, en roep me foe : « Daar zijn ze ». \NIEUWS m BEZET BELGE ÂNTWERPEN ALLERLE3 DIEFSTALLEN (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Nog nooit zijn de diefstallen van al-lerlei aard, meesial loopende over een betrekkelijk gering bedrag, zoo talrijk geweest. Het is waar dat de ellende groot is, en dat de bekoring dan ook zooveel te sterker wordt. Vooral de voor-werpen waaraan er groot gebrek is, wekken de groote begeerigheid der die-ven. Door de grooto prijzen die de Duitschers voor koper bieden, stelt mon tal-riji;e diefstallen van koperen voorwer-pen vast. Zoo werden in do drukkerij van de gebroeders Willekens, op den Driesch, al do koperen lijnen Ont-vreemd.Ook de diefstallen van kleederen. schoenen en levensmiddelen zijn zeer talrijk. Geen enkel winkelier durft te-genwoordig nog op straat uitstallen: de bekoring zou te.groot zijn, voor zooveel armé en uitgehongorde rakkers die or op straat rond loopen. Dikwijls gebeurt het dat aan dernes hun handzal\je bru-taal ontrukb wordt. Kortom, de wood is zoo groot geworden, dat de kleine diefstallen geweldig toegenomen zijn in den laatsten tijd, zoodanig dat dit een wer-welijk gevaar voor de openbare vcilig-heid geworden is. DIEFSTAL IN EEN KLOOSTER (Eigen bericht van het Vaderland ») Onbekende dieven zijn langs den hof-muur binnen çedrong&n in het klooster van de Kongostraat. Uit het eetlokaal dntvreemden zij vorscheidene zal^ken boonen en maïsvlokken, doch zij werden verrast en lieten hun buit liggen ter-wij,l zij in do richting van Borgerhout weg vluchtten, BR A WV EEN « EERLIJKE INBREKER » TE BRUSÔEL (Eigen bericht van « Het Vaderland ») De heer M., eigenaar te Brussel, had met zijn gezin den Zondag buiten de stad doorgebracht. Toen hij, weerge-keerd, de. deur open deed hoorde hij plots gerucht en drio kenels kwamen uit het salon buiten gestormd en vluchtten naar do voordeur die mevrouw M, echter reeds op dubbel elofc had gedraaid. Terwij! twee inbrekers de famielie M. op zij drongen, deed de derde het sloi met een haak springen. Twee van de inbrekers konden op straat springen, doch de derde werd gevat door den heer M., die er in gelukte hem in bedwang te honden tôt er politie opdaagde. Toen deze afkwam bleek do aangehou-den lic-rel een pers.oont.je van belang, zoe*als alleen reeds bleek uit zijn bij-naam : «de koning der inbrekers». Het is reeds een bejaard man, 60 jaar oud, die al met een menigte veroordeelingen op zijn boeksken pironkt. Een kwart van zijn leven, 15 jaar dus, bracht hij door in het gevang; in ons land liep hij een veroordeeling van 6 jaar op; in Ilusland1 deed hij vier jaar dwangar-beid. Kortom, do man heeft heel de we-reld door gewerkt. Een zeer geperfec-tionnee-rd en uiterst modem volledig in-brekersgerief werd in zijn bezit aange-troffen.Toen de politie-officier hem naar zijn medeplichtigen vroeg, antwoordde de Koning der Inbrekers, d'iep verontwaar-digd r — Wie meent ge wel dat ik ben. Ik ben een eerlijk man. Ik verraad mijne rnakkers niet. In afwachting van een nader onder-zoek, dat wellicht nog belangi'ijker din-gen over dit heerschap mag' aan 't licht brengen, hebben ze dezen eerlijken koning een troon aangeboden in het gevang te Sint-Gillis. DE AFTRUCCELAARS (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Nog nooit heeft men Je Brussel zooveel aîtruggelarijen gezien als thans. Het is ongelooflijk wat al trukken er worden uitgcdacht om de menschen*van hun séld af te zetten. Bij mevrouw M. bood zich een ke,rei aan met een kist die volgens hem fles-schen olie zouden bevatten en door den neef van de dame moeston besteld zijn, die ze bij haar zou komen afhalen.Daar de dame inderdaad haar neef verwacht-le, betaalde zij den gevraagden prijs. Men gist de rest : de neef had1 heelemaal niets besteld en de flessclien bevatten slechts gekleurd water. NOG EEN ANDERE TRUK (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Mevrouw B. Iiad stoffen gekccht en het pals waarin zij gewikkelrl waren neergâleçd in een hôtel op de Anspach-1 laan. Eenige minnten Iater bood ziclî een ander persoon in het hôtel aan, me# een pak gelijk het eerste, en zegde aan den dienstbode dat hij eein verkeerd j'al-i meegenomen had. Men overhandigde hem het eerste in verwisseling tegen het «teruggèbrachte». Toen mevrouw B. dit laatste openmaakte bevatte het slechts vodrwerpen zonder waarde. Oostvlaanderen DIEFSTAL IN DE ZUIVELSTEEC (Eigen bericht van « Het Vaderland ») In het huis n. 9 van de ZniVeJsteegy waar zich een winkel van vrouwen* kieergoed bevindt: «In dû Fabilek?, ge-houden door do echtegenoote Ladon, werd een stoutmoediga diei'stal g» pleegd. Een dezer dagen 's morgens heel vroeg werden de bewoners door een luid gerucht wakkcr gemaakt. Zij trok-ken het venster open en zagen verschei-dene personen. de vlucht nemen; toen zi j beneden in den winkel kwaimen, zageni zij dat deze. door dieven was bezocht, elie voor eeno soin van 6000 tôt 8000 fr. goederen ontvreemd hadden. Do echurken hadden het raam van da deur uitgenomen en waren zoo binnen gedrongen : de ruiten en de luik werden ongeschonden aan de zuivelbrug weergevonden. , KOE1EN CESTOLEN TE DRONCEN (Eigen berichten van «Het Vaderland»)". In den laatsten tijd werden er her-haalde malen koeien uit de Drongensoh© meersehen gestolen, ton nadeele van ver-scheidene veekweekers. Na een langdu-rig onderzoek is de politie er in gelukt de dieven aan te houden; het zijn ver*» sebeidene personen woonachtig aan de Brugsohe poort. TWEE BROEDERS DOODGESLIKSEMD TE NSNOVE (Eigen bericht van «Het Vaderland») Tijdens eën onwedor den afgeloopeiï zomer, in den omtrek vain Ninove werden de gebroeders Arthur en Edmond De Weeke, woonaohtig op de wijk Preu-leghem, door den bliksem getroffen,terwij 1 zij bezig waren een boom te vellen. O&S T.WLAA NffEREN VERONGELUKT De koetsier Albert Anné, oud 39 jaar; is aan het barreel van de Frère-Orban-laan door cen trein overreden en ge-dood.Nathalie Bockstaele, 34 jaar, vverdl door een Duitsche auto gedood. EEN DUITSCHE TRUK Men deelt aan dei «N. R. Ct.» mede ? Voor eenige dagen vei-voegden zich ten huize van J., te Kinroy, een Belgi-sche gemeente op korten afstand van1 de Nederlandsche grens, twee vloeiend Fransch sprekende heeren, die voorga-ven uif, Duitsche krijgsgevangenschap ontvluchtô Fransche officieren te zijn. Zij riepen de hulp van J. in bij hun ont-vluchting over do Nederlandsche grens en boden daarvoor 4,000 frank als beloo-' ning aan. J. nam dit aanbod aan. Daar evénwel de gelegenheid tôt ontviuehting nog niet gunstig was, zouden de officieren zioh nog eenigen tijd ten huize vam J. verborgen moeten houden. Daartoe werd hun geheime schuilplaats aange-v.-ezen, waar nog een tiental jonge Bel-' gen de gelegenheid tôt ontvluehting af-wachtten. Door de dochters des huiz&9 op deze plaats aangebraeht, onipopten beide officieren zioh als Duitsche officie-> ren en namen de in vrijheid nabij1 zijnde Belgen, alsmede J. en zijn doch-' ter gevangen. Deze truc der Duitschers werd toége-* past, omdat, vermoedelijk ten gevolgo van verraad', do familie J. verdacht werd ap geregelde tijden haar medewer-king to verleenen bij de ontvluchting van dienstplichtige Belgen en daarvoor de geheime schuilplaats in haar wotiingi had gemaakt. Vader en doohter zjin naar Brussel overgebracht. i---- —1 ——d BERICHT Ten einde het overschrijven in onze nieuwe boeken te vergemakkelijken worden onze abonnenten beleefd ver-zocht ons het bedrag dei* vernieuwing voor al de abonnementen ,vervalîende voor Ci December, voor dezen datum ta laten geworden. Wij herinneren aan onze le.ws dat ds abonnementen bij vooruitbetalmg vol» daan worden. Bij niet tijdige vernïeu-wing kan de toezendlng opgeschorst worden, «ET BEHEÊ&

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes