Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1470 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 22 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2n4zg6h55v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAND Ceine aankotidigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN G( -THEM, Directeur mtm WBÊ WÊÊ WÊÊÊË^ Het nommer t 5 centiem (Front en Frankrijk)i 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. £ngeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. DE TWEE LANDSTALEN IN ONS LEGER Indien men zich er niet over mag ver- g jjetgen dat ailes volmaaikt is in ons le- \ ger voor hetgeen het gebruik betreft van 2 fceide landstalen, moet men toch erken- c lien — indien men eerlijk wil zijn en 1 piet in troebel water naar verdeeldheid t irèschen — dat het bij de regeering, bij jiet legerbevel, bij de meêste officieren r Bit aan goeden wil heeft ontbroken. v Deoorlog heeft ons verrast ierwijl ons fcger in voilé herinrichting was. Zooals , onze artillerie, onze bevoorrading, onze cnunitiefabriaken moesten worden ge-çffhapen, in den zuiveren zin van het \ wcord, zoo moesten de hoogere rangen : worden aangevuld met oversten, bij 1 jurie men vooral, omdat de nood drong, ^ een militaire vorming wilde vin den. 1 Wij zullen ons officierenkorps niet te c 11a spreken, dat best bij die van onze fcondgenootcn mag worden vergelôken, ; indien wij zeggen dat bij de aanwer-ying van hulpofficieren tijdans den oorlog g«en zoo strenge eischen werden s gesteld op het stuk van algemeene ont- s jyikkeling als in gewone omstandighe- L tien het geval is. Dat wiat zijn redenen m goede redenen. Diezelfde redenen srjren het die de vroeger beetaande * jroorsûhriften aangaande de kennis van c beide landstalen van de officieren g<e-iwngd wel eena moeaten doen over het c hoofd ?>ien. 1 Daar zijn onaangenaarnheden uit < >oortgevloeid. Onvermijdelijk. Maar die c enaangena/imhoden, hoe betreurens-iw»ardig 00k, wegen niet op tegen de !■ voordœlen d»«s ontegenzcggelijk uit de 2 snelle vorming van ©en flink, militair wel onderleod kader zijn voortgiespro- r ten. 't Was hier of nooit dat men aan de -v princiopen ee.n kreukje moast geven om \ 'de koloniën te redden. s Overigens, daar is goede wil aan den r flag gelegd worden om in dezen tijd yan nood te verbeteren wat verbeterd 0 ton worden, in afwaphting dat de toe- ~ komst voor het verleden vergoede, dat in gewone omstandigheden ailes worde jesehikt zooals het hoort. ^ De goede wil is — men zal ons deze opreehtheid vergeven — in sommige Vhikikingen een iefcsje aangedikt ge-worden en heeft tôt sdhikkingen geleid, tiie èn Vlamingen èn Walen, wat al te itoortastend oordeelden. Arcderzijds wâs goede wil niet overal fouis. Niet omdat iemand opzettelijk het "life van verbctering wilde dwarsboo- r men, want zoo iets kunnen wij van een ; Belç niet verwachten, maar wegens r sieur en slenter, wegens laksheid en , lammigheid. f Evenmin als er eenhéid van zienswij- r 2e baabaat voor het toekennen der oor-logsvergoeding, voor het verleenen van j. lie kostelooze verlofreis, even min be- ^ stwt er eenheid in het toepassen van de o voorschrfiter. der hoogere overheid in ; 2ake fcalengebruik. Vanwaar ondoei- ? mabi^heid- van die voorschriften in ge-vallen, die door sommigen aan wie de tijd harde leesen zal leeren, « legioen » ■ .worden genoemd. Velen koesterden de hoop dat volgend n koninklijk besluit, wiens tekst wij vol- ~ pna de officieelo vertalers mêedeelen. eenheid ,dus verbetering brengen zal : Albert, Koning der Belgen, Aan allen tegenwoordigen en toeko-toden. Heil. Aangezien het wenschelijk is eenvor-mi?heid te brengen in de toepassing der 1 sehilckirigen genomen in uitvoering van 1 do w®t van 2 Juli 1913 over het gebruik 1 talen in het léger; Aangezien eene middeninrichting al- 1 |-en aile waarborg kan geven tôt het be- 1 Komen van den bedoelden uitslag; I Op voorslal van onzen minister van ,0orlog, i ^Vij hebben besloten en Wij beslui- ( ten ; ^ Artjkel één. — Voor den duur van ' ' n oorlog wordt in het veldleger, eene mnaissie ingesteld gelast de stipte toe- 2 Passing t<; verzekeren van de wet van 1 . Juli 1913 over het gebruik der talen c ln ! léger, alsook over de sahikkingen | îtoomen jn uitvoering van die wet. « De komrniseie zal Kommissie van Toe- 1 1 i over het gebruik der talen in het c e?er genoemd worden. I Art. 2. _ £)e samenstelling van de °jpmi9sie is als volgt : c oarzitter : Een opperofficier, te be- i ^nien door den minister van Oorlog 1 v°°rstel van het Hoofd van den alge- 1 "fnen legerstaf. j®den : Een officier per leger- of ka- t ^nedivisie. 1 HiJ i'^en worden benoemd door het i vof -1 van ^an algemeenen legerstaf. op bjp Van ^gerafdeelingbevelheb- * I ûi'1'.1' kommissie is bestendig. < '«oorzLtter en .de leden der kommis- 1 - sie blijven hun ambt bekleeden ; De - voorzifcter gedurende heel den tijd van 1 zijne tegenwoordigheid in 't veldleger, - de leden gedurende heel den tijd hun-1 ner tegenwoardngheid in hunne respec-1 tieve legerafdeeling. I Art. 4. — De voorzitter en de leden ' moeten eene grondige kennis bezitten van de twee nationale talen. , j Art. 5. — De bevoegdiheid van de , kommissie is bepaald als volgt : a) Toezicht over de toepassàngsmaat-1 regelen. genomen krachtens de wet van ; '4 Juli 1913 over het gebruik der talen : in 't leger en der schikkingen die er uit volgen. Dit toezicht wordt, volgens de ' gevallen, op stukken of ter plaats uitge-oefend;b) Verslagen en voorstellen aan den minister van Oorlog aangaande haar bijzonderen roi; c) Studie van aile opdrachten of voorstellen, die aan de kommissie zouden gedaan worden tijdens het toezicht en uitwenking van daaruitspruitende verslagen, overzichten of ontwerpen. Art. 6. — De kommissie WQrdt onder het rechtstreeksch gezag gesteld van den minister van Oorlog. De voorzitter staat in betrekking met den mmister, voor ailes wat den dienst van de kommissie betreft, onder ver-t antwoordelijkheid van het Hoofd van ) den algemeenen legerstaf. Een der leden, dienstdoende als se-> krolaris, aan te duiden door den voor-i zitter, is gelast met de briefwisseling. Art. 7. — Het hoofd van den algemee- ■ nen legerstaf is gelast, volgens de be-! velen van den minister van oorlog, met 1 het vergemakkelijken, op zoo'n breede schaal mogelijk, van den roi der kom-1 missie. 1 Art. 8., — Onze minister van Oorlog is gelast met het uitvoeren van het tegen-' woordig besluit. j Gegeven in ons algemeen hoofdkwar-tier ,den 12 April 1918. s AJ.BÉRT. Vran 's Konings wege, De minister van Oorlog, ; DE CEUNINCK * t. Wordt nu ailes volmaakt? Men zou niet moeten weten wat een commissie is, hoe ijverig 00k hare leden, hoe wei-nig 00k doorkankerd met de politiek, hoe los 00k van averechtsche touwtjes-trekkerijen om daarop te durven zwe-ren.Een hand, die een handteeken zet kan, hoe krachtig 00k, al de moeilijk-heden niet doodnijpen. Nog zullen er gegronde redenen tôt klagen blijven be-staan, maar dat ze « legioen » zullen heeten gelooven we niet. Trouwens, zooals wij hooger zegden ; de toekomst zal vergoeden voor 't verleden.Daar is ons het handteeken van onzen geliefden Koning de be&te waarborg voor. / £ * 1 » 'WVWfr ■ ■ ' ■ ■ DE LUCHTPOSTPIENST De vernieling van onze middelen van . verkeer en het wognemen van onze ijze-renwegen door de Duitschers, zal voor een tijd de betrekkingen tusschen de hoofdsteden van de verbondene landen . moeilijk maken, niettegenstaando den ijver van den minister van spoorwegen, posten en telegrafen. 1 Ten einde de moeilijkheid te overko-men, die daaruit zal voortspruiten, zal . een groot middeJ ter beschikking der volkeren en der regeeTingen blijven : Het inrichten van luchtpostdienst. Dit mididel, volgens ons werd gezegd, zou in werking worden gesteld oogen-blikkelijk na het teekenen van den vre-de.Van dan af, zullen vliegtuigen, van œn bijzonder type, dagelijks de briefwisseling naar Brussel brengen, langs : den dubb«Ien luchtweg van Parijs en Londen. ! De afstand, die deze twee hoofdsteden, in vogelvlucht, scheidt van het cen-trum van België, is voor Parijs 300 : kilometers en voor Londen ongeveer 350 kilometers. Men mag beslui ten dat deze verschillende reizen, ingezien de snel-heid der vliegtuigen, zullén kunnen af-gelegd worden in ongeveer drie uren 1 tijds. » De postdienst, aldus ingericht, zal • eene zeer ernstige hulp brengen aan onza zaken en zal kraohtig medewerken , aan dft ekotiAm Lsche berleving van ons ■ land. Belangrijk bericht aan onze abonnenten « HET VADERLAND » BLIJFT AAN VIJF CENTIEM PER NUMMER VERKOCHT MAAR HET POST ABONNEMENT VER-HOOQTWij hebben tôt hiertoe, ondanks de groote mûeilijkheden, al het mogelijke gedaan om den prijs van ons blad zoo laag te houden als hij van het begin af stond. « Het Vaderland » is op dit oogenblik het eenige dagblad dat zijne verkoop-en abonnementsprijzen nog niet ver-hoogde. De steeds toenemende duurte van het papier, enz., legt ons nu de verplichting op den weg in te slaan, dien al de andere bladen voor ons in-sloegen.Wij witlen echter, zoolang het eenigs-zins mogelijk is, den prijs per nummer voor onze soldaten aan vijf centiem S.C-houden. De soldij van de soldaten is inderdaad te gering dan dat men zich geene opoffering zou getroosten om, zoolang het menschelijkerwijze gesproken kan gedaan worden, hun een degelijk, welingelicht dagblad aan vijf centiem per nummer te blijven bezorgen, Maar dat maakt de moeilijkheden niet kleiner, dat vermindert de kosten niet, integendeel. Wij hebben besloten onzen post-abonnementsprijs met vijftig centiem per maand te verhoogen vooi onbezet België en Frankrijk, zoodat « Het Vaderland » nu fr. 1.75 per maand zal kosten in plaats van fr. 1.25. Daar onze post-abonnementen voor-namelijk burgers zijn, zullen zij, hopen wij, deze geringe vermeerdering geree-delijk aannemen en de noodzakelijkheid ervan begrijpen, te meer daar wij, in teg&nstelling met andere dag-bladen, ons foest doen om zoolang als het kan ons blad aan vijf centiem per nummer aan onze dagelijksche koopers, voornamelijk soldaten, te blijven bezor-' gen. Wij verzoeken dus de post-abonnen-ten van « Het Vaderland », die te reke-nen met 1 Mei hun abonnement moeten vernieuwen ons den nieuwen prijs, 't is te zeggen, fr. 1.75 per maand toe te zen-den.Wij zullen ons bsst doen om voort ons blad aantrekkelijk te maken, zoo voor de soldaten als burgers en wij hopen, van onze zljde, dat wij onze steeds toe-nemenden fezerskring nog altijcj zullen zien uitbreiden. HET VADERLAND. WVWi HTSMTtHiMT SPORTINC-CLUC Z. 258 1 Met het doel de spoirten aan te moe-digen en al de krachten te vereenigen, werd er in het le bat. van Z. 258 een sportmaatschappij gesticht onder den naam Sportirtg Club. Deze vereeniging, die vijf afdeelingen bediraagt — voetbal, worstelen en bok-sen, loopen en cross, kleine bal en koor-dentrekken, — heeft op Zondag, 7 dezer haar werkzaamheden begonnen met een zeer mooien voetbal-matah en een bokswedstrijd. De onlangs gevormde eerste Bel-gische ploeg, ging den strijd aan met een welbekend Engetsch elftal, behoo-rende tôt een «Teohnical and mechani-cal C. Y. R. E.», dat op 32 matehes er 25 gewonnen en 5 verloren heeft en 4 drawns maakte. Togenover het wetenschappelijk on klassiek spel der Tommies, stelden onze jassen een weergalooze volharding en een grenzeJoozen moed-, waardoor zij 00k een drawn wisfcen te bekomen. Een talrijk en geestdriftig publiek, bestaando uit Belgische en Engelsche officieren en soldaten, had er aan ge-houden deze eerste ontmoeting. bij te wonen. ■ ■ M im OP ZEE Amerikaanscti schipgeterpeiieerd Washington, 23 April. — De admira-liteit meldt dat het Amerikaansch schip dLakjenmoor» den 11 April getorpedeerd werd door een duikboot. Zeventien personen van de twee en zestig die aan boord waren werden in Engeiand ontscheept. ■ ■ wvw% De Roemeensche vrede Basel, 23 April. — De «Frankfurter Zeitung» zegt dat M. von Kulhmann en baron Burian tegen het einde van «le week naar Bucharest zullen reizen om de vredesonderhandelinoren met Roeme- nië te eindigen. Onze Afrikaansche n troepen N Met toestemming van Z. M. den Koning,Ter herinnering aan de schitterende wapenfeiten en van den heidenmoed van onze Afrikaansche koloniale troe-1,6 pen : ke 00 a) De le, 2e, 3e en 4e regimenten der af koloniale troepen werden gemachtigd op hunne vaandels den naam Tabora ik te laten bord uren ; Q- b) Het le regiment werd gemachtigd ,tB op zijn vaandel den naam Loelangoeroe jg te laten inschrijven ; n> c) De tweede batterij van Saint-Cha- n" mond werd gemachtigd op de schilden van hare kanonnen den naam Loelan- >s" goeroe te laten inschrijven ; er s- d) Eene sectie van de le batterij van is Saint-Chamond werd gemachtigd op de ch schilden van hare kanonnen den naam 10- Stagia te laten .inschrijven. en k ■ ■■ 1 ■■ ■WVWi» «i ■ ■ ■ m m AAN HET FRONT De Schouwburg n- der Koningin lat 1d Op 18 April greep de inhuldiging plauts van den «Schouwburg der Ko->r* ningin», Op het initiatief en op de kos-Bn ten der Koningin werden vier schouw-îe" burgen gebouwd aan 't Belgisch front, 'd De eerste is voltooid en werd ingehul-•j» digd, met eene vertooning van «Conte >8" d'Avril» (Aprilvertelliug), in tegenwoor-l's digheid der Vorstin. In deze tooneelza-er len zullen comedie, blijspel, opéra en "8> cinéma worden gegeven. Wanneer de ,r"' vier echouwburgen in werking zullén zijn, kunnen 8 tôt 10,000 soldaten per n" dag, cinemavertooningen bij wonen. Al-:e" dus zullen de soldaten, waaronder het B.n rrieerendeel sinds zoolang van hunne 18 oudera en familie gescheiden zijn in n* hun kantonnemient zelf uitspanning vinden, die de rusturen korter en aan-ns penamer zal doen schijnen, na de ge-or varen der loopgraven en verdedigings-werken voor het vaderland. 1e- en Het initiatief van onze edelmoedige Vorstin werd met eene geestdriftige dankbaarheid ontvangen door onze sol- - daten, waarvan zij de «Moeder» is. Ter Tgelegenheid der inhuJdiging hebben twee soldaten deze gevcelens uitgedrukt, de eene in het Vlaamsoh, de andere in het Fransch. De vaandels der regimen-ie_ ten van de legerafdeeling, waar zich de n schouwburg bevindt, trokken voorbij : elk regiment betuigde daardoor aan de 3n Koningin, zijne liefde, zijne toewijding, zijne dankbaarheid. De soldaten juich-„ ten de Koningin toe., die, door deze spontané betooging zichtbaar ontroerd )r was. Zij is met recht fier over den naam er van «Maman» en «Klein Moederken» [et dien de soldaten haar geven. De Vlaamsche woordvoerder der soldaten zegde : 2I- ie*- « Dierbare Koningin, o- 11- » Uit naam der Belgische soldaten er neem ik vol eerbied het woord om Hare /j Majesteit hier in ons midden een har-telijk welkom toe te sturen. ^n „ Wij zijn allen ten zeerste verheugd z® te kunnen opmerken dat Hare Majes-?-n teit deze zaal heden met Hare tegen-"j woordigheid komt vereeren, en wij hebben die voile zekerheidi dat deze feest-k, zaal, dewelke bestemd is om den sol-h© daat wat geçstverkwikking en eervol 'e' vermaak te ve.rschaffen, door ons allen te zal hooggeschat en gfôliefkoosd worden, gezien dat deze plaats den naam krijgt - van «Schouwburg der Koningin». » Hoeveel duizenden onder ons hebben nLet sedert het begin van den oor-ijJ log de uitnemende goedhartigheid, de overgroote zelfopoffering Harer Majesteit kunnen waardeerem en hoe zoet a- klinkt het in den mond van menigen ip het woord «Klein Moederken». Hoe uit-rd riemend zoet en grootsch is het niet wanneer zij het bed van eenen gekwet-3n ste nadert en vol moederlijke zorg over in zijn welvaren waakt. » Deze vlaggen, welke de regimenten ~ vertegenwoordigen, die het bestaan van 1 ons teergeliefd Belgenland zoo heldhaf-ti? verdedigen, juichen U toe, O edel er hart. sn » Ik bid Hare Majesteit mij. uit naam lia van ons allen, toe te laten Haar deze m bioemen aan te bioden, als een nederige 1e- hlijk van onze grenzeloozfl freestdrift en verkleefdheid. ^ NIEVWS UIT BEZET BELGIE ▼ DOCi* HET LAND DE GEITENKWEEK Nieuwe uitbreiding gaat gegeven worden aan de organisrnen die zich bezig houden met den geitenkweek. in het be-zet gebied. Een vinnige propaganda werd in de landbouwmiddens onderno-men met het doel om dezen veestapel te doen aangroeien en de Belgische overheid heeft toelagen tôt 3e beschiik'king van de provinciale komiteiten gesteld. De beweging heeft zich niet sleohts tôt de omstreken van Brussel udtgebreid, maar 00k nog vooral tôt de provinciën Antwerpen en Namen. a^IJAVT HET HOEKJE GROND IN BRUSSEL Het aangroeien van het getal « Hoekjes grond » toont dat de levens-voorwaarden in bezet België moeilijk zijn. Het voorbeeld van Brussel is tref-fend. Gedurende de vorige jaren werd het land van den Solbosch — waar de tentoonstelling van 1910 plaats greep — en eenig eigcndom der stad, op het grondgebied van Haeren en Neder-over-Heembeek, aan privaat kultuur overge-leverd; dit jaar heeft de Belgische overheid ter beschiklkinig der Brusselsche co-lonisten de grasperken van het Jubel-parik gesteld. De verdeeling geschiêdt per familie : Eene are per peraoon. De stad Brussel heeft het grootste gedeelte der oiïkosten voor het aan'koopen van aardappelplant-goed ten haren laste genomen; alhoewel de prijs er van tôt 0 fr. 52 per kilo, be-loopt, betalen de kolonisten enkel fr. 0.25. DE « KANTIENEN VOOR MOEDERS » De « Kantienen voor moeders » in bezet België, verbeteren zooveel zij kunnen het voedingsregiem der voedsters en der toekomstige moeders. Ongeluikkig-lijk, de verhooging der prijzeh van de levensmiddelen en de vermindering der hulp ontvangen door deze werken' van partikulieren, die min en m,in van hunne eigene middelen kunnen afnemen. hebben de waarde der eetmalen in de kantienen opgediend doen dalen. De ge-meenten rond Brustsel trachten in dien toestand te voorzien en sommige geven aan deze kantienen eene toelage van 40 centiemen per eetmaal. TEGEN DE TERING De werken voor het bouwen van het préventorium op de Solboschlaan in El-sene gaan naar wensch vooruât. Het ge-bouw is tôt aan het dak voltrokken en men hoopt het einde Mei te kunnen in-huldigen.De heer Jules Colette, handelaar in vloersteenen en glazuurbekleedingen, heeft het leveren en het plaatsen van al de vloer- en bekleedingswerken, vooir een totaal van 15,000 fr., te zij nen laste genomen. Het schepencollegie heeft hem zijn hartelijkste dankbetuiging gezon-den.VOOR DE KINDEREN IN ANDERLECHT Het gemeentebestuur heeft geoordeeld dat het volstrekt noodig was ernstige maatregelen te nemen voor de bescher-ming der kinderen, bijzonderlijik voor die van de werkende klas welke in deze voorstad van Brussel zoo talrijk is. Het gaat. een soort uitgestrekte schoolkolonie voor gezonde lucht inrichten, in een der landelijlke gedeelten van de gemeente, in het kwartier van de Kapittelstraat, waar zij uitgestrekte eigendommen be-zit. De installatie die, behalve àe speel-pleinen, recreatiezalen zal bevatten, eene eetzaa!, een lceuken, stortbaden, enz., zal al het. noodige begrijpen en in aile behoeften voorzien. Een school in open luchi zal er aan toegevoe^d worden.VOOR HET LANDBOUWONDERRICHT In hun strijd tegen de ellend^, die de Duitsche inval heeft medegebrfcht, leveren al de Belgische werken, zoowel van private als van openbare instellin-gen, het bewijs van evenveel wilskracht als initiatief. Het is zoo dat het Komiteit van het Hoekje Grond van Koekelberg besloten heeft hun perceel grond te onf-nemen aan de kolonisten die twee op elkander volgende wekelijksche lessen-voordrachten over landbouwkunde zullen gemis»t hebben. DE O. L.-V.-KERK IN LAEKEN De mooie Onze-Lieve-Vrouwenkerk, waar\ran de zware stomptoren sedert jaren reeds eene spits scheen te vragen, heeft deze nu eindlijk verkregen. Men is bezig met de stellingen weg te nemen, zoodat men eerlang over den prachtigen indruk van de nieuwe spits zal kunnen oordeelen. HET LEVEN TE WAVER Een gerapatrieerde Ftansciiô yluAht* \ 1 hng geeft de volgende bijzonderheden over 't leven in de kleine Brabantsche stad : Den Dinsdag, na de mis voor. de solda- fl ten en de weggevoerden, liet het oigel I de « Brabançonne » hooren, elkeen stond recht. De hee# deken moest naar Brus- 1 sel gaan voor die « misdaad ». maar speelde desniettemin het volksliecL Op zekeren dag klom hij op het spreekge- 9 stoelte en zegde : « Mijn broeders, mor-gen is het processiedag in de stad; wij 1 zijn verplicht de toelating te vragen aan de kommandantur, maar dit willen wij. î| niet doen, daarom zullen wij de proces-sie in de kerk houden. » 's Zondags en Donderdags gingen wij" ! naar Beneden-Waver wandelen, voor Onze-Lieve-Vrouw van Vrede knielen en wij aanschouwden de honderden por-tretten der Belgische en Pransche soldaten, met de nationale kleuren versierd; de moeders, zusters en verloofden zegden gebeden voor de dierbare afwezige soldaten. — De heer Jozef Len gelé is subdiaken 1 sinds September. — De heer Gustaaf Dartiaux, priester sinds Sinksen 1917, is leeraar te St-Bo-nifacius te Brussel. De heer Albert Van Haeperen zal ala zendeling naar China vertrekiken. — Hendrik ~Van Haeperen is terugge-komen van eene tweede wegvoering in Duitschland. — Zijn overleden : Emiel Wilquet, 20 jaren, Naamschestraat; Osikar Tréfois, Molenstraat; Mevr. V. Foureau-Mou-chet, Handelsstraat. — Huwelijken : Jozef Poche en Maria Pauwels van het Culot; Ernesit Pauwels en Julia Goffin van Statte. OOST.VLAANOEREH DE DUITSCHERS TEGEN DEN GENTSCHEN GEMEENTERAAD Sedert burgemeegter Braun en sche- 1 pen De Wèerdt niet wilden dansen zooals de Duitschers pijptep, werden zij door onze vijanden afgezet. Een verordening, onderteekend door (M von Schickfus en von Falkenihausen, en 11 gedagteekend van 29 Maart 1918, be- j noemt tôt burgemeester der sîad Cent II doktor Kuenzer, tweede burgemeester van Posen. Het is de eerste maal sederf M de omwenteling van 1830 dat een vreem-deling aan het hoofd van een Belgische gemeente geroepen wordt. Deze maatre-gel is bovendien formeel in strijd me» de wetten van het land en de conventie.9 van Den Haag. Dr Kuenzer is een Duitsch ambtenaar, J belast in Polen de verduitsching door te zetten van een bevolking die onwankel-baar den Poolschen landaard trouw bleef; men kan dus voor?ien wat zijn1 | beheer zal zijn in eene stad die Belgisch wenscht te blijven, ondanks de aktivistische flamingartten, die voor re- '.î kening van Duitschland werken. De gemeenteraad van Gent heeft zich ' || één verklaard met burgemeester Braun en schepene Deweerdt, in hun tegien* stand aan de aktivistische kuiperijen. De Duitsche overheid heeft bijgevolg den gemeenteraad ontbonden en Duitsche ambtenaars in de plaats benoemd. HOE DE DUITSCHERS DE CEMEENTEREGLEMENTEN EERBIEDIGEN Te Opvelp, bij Thienen, heeft jaar-lijks eene kermis plaats, ter gelegen- l;j heid van het feest van den H. Antonius, den 17 Januari. Sinds den oorlog was de kermis' afgeschaft. Dit jaar wilden drie herbergiers, om geld, te verdienen, een dansfeest inrichten in hunne zalen. Hel |l gemeentabestuur weigerde, alsook de 'J bestendige deputatie van Brabant. De Duitsche kommandantur, te LeQ-ven, met het inzicht het gemeentebe- I stuur en de bestendige deputatie tegen tfî werken, gaf eene bijzondere toelating om hët bal te geven aan de drio herbergiers. Op den gestelden dag, begonnen eenige muzie-kanten, hier en daar opgeraapt, hunne instrumenten te bespelen, maar 't was vruchteloos; de brave menschen van Opvelp bleven te huis en de muzie- | kan ten moesten, bij gebrek aan dan. ; sers, vertrekken. v BERICHTJES UIT KINROY Ed. Schoofs en Renier Teuwen wer-< den eervol door de Moffen veroordeeld - ^ tôt onderhalf jaar gevang en eenige 1 honderden mark boete. — In 't afgeloopen jaar 1917, heeft j men in de gemeente 25 sterfgevallen ge-teld. Wel wat meer dan in gewone tij* i den I — Men meldt het huwelijk van : Jar* Ivuypers (van Wittepier) met Elisabeth! Vandebosch (Antoonenneerke) ; Augus- H tina, zuster van Jan Kuypers, met een ; | ioxucen van Neeroeteren. T . ^ Wr ftSrî. WOENSDAC, fi S'PftlL 1918/ ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes