Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

499584 0
10 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 13 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mc8rb6x91h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ËWAESSi Belgisch dagblad, ïwrtoaptg te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 ts~=»^o SS gen : voor gereformeer- . iPer maand (vocrruitbetaald) : Frankrijk 1-75 fr. LEO VAN GWnUHK, Mpecéeœr* fengeland 2 8h. Holland 1 gld. 25. Elders S.OO W I HET VREDESVOORSTEL DER miODENRIJKEN USONS ANTWOORD I» w IN PD1TSCKLAND ^HINCTON, 9 OCTOSER. — îngNT WILSON HE=FT AAN JCHLAND LATEN WETEN DAT VEREENJCDE-STATEN HET ijSTUK VAN DEN WAPEN-iTAND NIET KUNNEN BESPRE-VOORALEER DE DUITSCHE pEN OIT Ai. DE OVER WEL-CEWESTEN TERUGGETRQK- vww » " ■ AAN OÔSTENP.UK - WASHINGTON, 9 OCTOBER. «-M OFFICIEEL WORDT GEJV3ELD DAT \ MEN, VOOR HET GOGENBLIK, HET |. 1NZIGHT NIET «EEFT EEN ANT-WOORD TE GEVEN OP DE OOSTEN-E RMKSCHE VREDESVOORSTEI.LEN. r DE OFFICÏEELE TEKST ■fJiington, 8 October. — Ziehicr den volledigen iekst van de nota, door den Eecreiaris aan den Zwîtserschen zaakgelastigde overgemaakt in ant-Kop Duitschlands nota : Staatsdepartement, 8 Oktober. «sb de eer u, uit naam van den Presrdent, ontvanggt te melden van uwe ■van 6 October, die vergezeld was van eene mededeeling van de Duitsche Hng aan den Président. Deze heeft mij opdracht gegsvesi u te verzoeken Kigende ter ker.nis te brengen aan den Duitschen rijkskanselier : Kaleer te antwoorden aan de Duitsche regeering en opdat het antwoord Kchtzinnig en zoo duidâlijk waze aïs vereise-ht wordt door de aanzienlijke Ken, die op het spel staan, acht de Voorzitter van de Vereenigde-Staten Kodig zich te verzekeren over de > uiste beteekenis van de nota van den Bien rijkskanselier. ■ de rijkskanselier zeggen dat de Duitsche |<eizerlijke regeering de voor-■den aanneemt door den Président vastgesteld in ziin manifest aan het Bes der Vereenigde-Staten oa 8 «Sanuari laatstleden en in zijn volgende Hfesten en dat zijn d^e4, foi ï het aanvangen van de besprekingen, eenvou-Hkj zijn zich lot akkcord te steHen aangaande de praktische bijzonder- ■ van hare toepassing? HPresident ziet zich verpHcht te aejpïen, oo het stuk van het sluiten van een Bistilstand. dat hif de mogeiijktaijid niet injsiet eene srharsing van de Hlelijkheden voor te s-<ri1en aan de fegeBringen, met deweike de Vereenig-Htten zijn aançresoanner tegsn de IV ddenrir'sen, seoîang de legers van Haatste mogendheden zich op het grcndgebied bevinden van de verbonden Mngen. ■rcchtzinnigheid van elke fees'îrekiig zow Maarblijkeliifc afhangen van de Imming van de Middenrïjken ers, onmiddellijk, overal, hunne troepen ■tetrekken uit de bezette gewesten. ' ■ Président acht insgelifks de vraag gewettïgd of de riikskanselier eenvou-Ireekt uit naam van de regeerders van het rijk, die tôt hiertoe den oorfog B» geleîd. H is van meening dat het antwoord op die vrâgen, alleszins, onmisbaar Bivaard, mijnheer, de hernieuwde verzekering van zijne hoo^aehting. Geteekend : Robert LANSING. <is Wilsons antwtoord. It'i het. En toch is het, in zijn bon-'-i, zoo volledig als men het wen-mctit. Toch is het dengenen, di& «t vrede door reçht streven, voor fie door recht strijden en Ujden, j I kart gesjjroken. 1/ IVUsons antwoord sluil geen en-fur toe. Al wenscht hif, voor hef >lik. men merkte die, «restrictie» dt het oogenblih niet in te gaan itenrijks voorstellen, toch weigert » de Middenrijken de gelegenheid un oprecht, zonder lerughouding, « blijken dat zij werkelijk naar wlangen, dat zij voor een recht-Itn vrede de offers willen bren-ttlke hun deemoed vari hun trots tfiwingen. ï onderhandelingen zoolang de ■ tenig overweldigd gebied onder houdt. » Wie zou 't zoo niet willen 1 onderhandelingen, tenzij het * ïïuitsche volk des. kanseliers tyiindheid deelt. Best. Zoonief ware het een koqpje,, ■)-' waarbij de Bovdgenooten groat ,gevaar i- zcuden loopen den prijs van een bril te verleeren. rr Geen onderhandelingen, tenzi-j presi-ï, oent Wilsons vredesprogrammet door Duitschland worden aangenomen, zan-%- der dat er noq meer besprekingen aan "j qtviijd worden, die rriei uitskiitend de ?» prakiische taepassing non dat progrram^ n | m '< toi voorwerp hebben. rt Nog eens best om dezelf.de reden ah d hooger... j, Président Wilson heeft gespmken. ir Nii is het waord weer -aan DuiUrJv ■ t.- land. n- Zal het een hooghartig woor-d zijn, een ts sn.ood woord, een driest en een tvermetel woord ? le Dat valt af te wachten. Maar waar-»r schijnlijk is het dat de redenaar, die nu weer aan de beurt komt, wei er om denkt dat er achter in de zaal iets roert. et dat er matmen nmr voren dringen, die rs n-ef met de Duitsche ldeuren op den hoed loopen. L. V. G. OP HET BEIiGISCH FRONT *ijl de BrrgelschrFraînsch-Bélgi-»epen den 2§ Seipt&mber vooruit-1 heeft de vloot een zeer werk-deel genomen aan de verrichtin- i het vijandeiijke voetvolk de kust maracheerd©, taisschen ^ en Zeebrugge, waar men wist 6 Duitschere belangrijkft réserves M]eeng©voerd, moesten de sc-he- j reserven beletten teruf naar llnnenlîind te trekken. Indien d© Duitsche methodes had willen dan had zij Oostende, waaj? J.OOO Belge n v&rblijv&n, kunnen zooala de DUifcschers met . gedaan. "-rtusschen hing de 5e groep vlie-met de vloot samenwerkte, bo-^bindingen van den vijand met : Pacht van den-27n kruisten:mo- ii; tors voor de kust te Zeebrjagge en over-stelpten de Dyiischere met ixuiî nsur,! s Anderdaags 's morgens beschotec de batterijen van de sc-hepen doelpunten., ver van de kust gelegen. : Onze vliegersgroepen bombardeerden met goeden uitslag de «poorwegikruis-punten van Staden, Zarren, Roesselaers en andere plaatsee. Die treinen waarran een uit Thorbout kwam, werden in brand geschotep en vier werdeaj ïetroffem. T« Werehem werd een traasportkolon door 18 ton bommen in ©eu ware barri-knde veranderd. 's Nachte wierpen onze \liegers een gropte boçveelh£id bom-roerj op T ho l'haut. Bij Gent is een toï*pejn vol zijsporm waar vijf en twintig treinen kunnen thian. Daar hebbe« o«ze vîiegers hun bjrnmen 108 gelaten en zij zagen zeont-oloffen te midden van de zijspoiren. Volgens later ingekomen verslagen werden er groote branden gesticht en zijn de sporen versperd en verlaten. Anderai.jds signaleerde een verslag dat de voeeteelvoerraad van de vooruitge-e^iioven Belgische troepen was uitgeput; de 5e groep vliegers zette 13,000 kilo spe-ciaal bereide eetmalen neer op terreinen, die met witte kruisen waren gefeentee-kend.BELGISCH LEGERBERICHT In don locp van den nacht, tameiijk hevig vijandeiijk artilleriovuur op onze eersie Jijnen, in de nabijhejd van Roese-, laere. Duitsche overvalien in deze streek on-dernomen mislukten totaal; wij hebben , er vesschcidene gevangsnen bij geno« tTnen. In den dag heeft de vijand Nieuw-poort, de zones van Glercken, West-Roasebeko, alsook onze verbindingen met de achterzone beschoten. Een vijandeiijke aanval op onze voor-uitgeschoven posten bij Sint-.Joris mis-lukte teenemaal. De Duitsche vliegers hebben zeer bs-drijvig onze eerste lijnen en onze banen naar Moorselede en Passchendaeie beschoten. » Een vijandeiijk detachement heeft vergeefs beproefd onze stelling bij Amersvelde te naderen. DE BELGEN ZOEKEN NAAR HET GRAT VAN GIJYWEMER Onze dappere soldaten vol vereering voor den heldhaftigen Franschen vlieger Guynemer', waren niet zoohaast, meester \an het kerkhof te Poelcapelle of ze be-gonnen naar de rustplaats te zoeken van den held van de lucht. Aile grafkruisjes werden nagplezen, aile plekjes doôr-zocht. Tôt nog toe vonden zij niets. Zij verliezen den moed echter niet : de op-sporing gaat voort. Lan>gs moederszijde stamt Guynemer uit België af. i m : feiesteriiii Op onderstaamie kaartje stslt de bree-de zwarte streej) de Hindeirburg'Iijn voor, die iihans .seheel door^ebroken is. Onze -bondgeneoten namen Kamerijk (Ccirahrai), beraikten .Glary en Bohain en rukken op naar Guise. Onze regeering vergadert t in het Groot Hoofdkwartier c ,, a Le Havre, 9 October. — De leden van C de regeering zijn dringend ontboden ge- j worden door den JLoning in het Groot, ^ Hooîd Kwartier. Zij zullen er morgen ( (dus heden) samen komen .onder voor-. f zitterschap van den "Koning. De ministère van State zullen deze <v-eçgaderiing bijwoneaa. 7 MIM.DE VAW DE BRITSCHE VLOOT 1 AAN ONS LEGER i "Le Havre, 9 October. — Telegraxi van ■ admiraal David Beetty, opperbevelheb- 1 ber van de Britsche -vloot, aan Z. M., ] tien Koning der Belgen : « De groote vloot, onlangs door een bezoek van Zijne Majesteit veineerd, volgi ' met bewondering de vorderingen' van het dapper Belgisch leger„ dat samen-wérkend met de Verbonden troepen, T onéer bevej va-n Zïj-ne Majesteit, de £ yruchten pluM va-n de zegepraal, die " België zal terug scheniken aan zîjn r heldihaftige bevaTking. » 11 i , - i Op 'tOostcrsch front l • j S October. —■ De Servisch-Fransohe c troepen gaan voort met de in zuidelijk 1 Servie de verslagw Duitsch-Oosieairij- \ kers te acMervolgen,- De Serviërs namen Ltskovatz. | Verder algeoseene v«ftJeriTi)g. 600 ge- \ vangenen en 27 kanonnen genormen. t | In Albanië vordering naar Ei Bassan i OP HET WESTEBFBONT "i ^ ^ ^ ^ 5- _____ Zij namen 12,660 gevangenen en 200 kanons ^ 1 ■ 1 ' ■ ■■ ■ - De vijand in aftocht rondSt-Quantia In de Âisnerallei nieuwe Fransche voraerisg DE FfiAMSGH-BRITSOH. AÎViERIKAANSGHE AANVAL Wif lezen )'n de «New-York Herald» van >9 dezer : "Een algemeene aanival werd gister on-dernomen door de verbonden legers op de twee heenen Tan de nijptang die zich aan beido zijden van de sektors St.-Ge-bam en Chemin des Dames uitstrekken. De aanval tueechen Kamerijk en St,.-Q lien tin, frontgedeelte dat het noorde- * ] • jk been uitmaalct van voomoemde nijptang, wordt hierna beschreven onder den titel: De aanval tusschen Kamerijk en St.-Quontin. Terzelfdertijd als oip het noordelijk beeai de "aanval losbarste, begonnen de Franschen vooruit te rukken over gansch het front van de Suippeen de Arnes ter-wijl de Amerikaansche troepen aanvie-len op den recbter oever van de Maas ten noorden van Verdun. Bijna overal antmoetten de Bondge-nooten krachtigœn weerstand Dit wordt gemakkéhjk uitgelegd door de noodza-kelijkheid waarin de vijand verkeert zijne fel bedreierde sektors van f5t..-Go-bain, Laon «r Craorme te verdedigen ; ck>m at-elîirir-en worden Tec.bt«tr^ks 'be-dreigd door elke vordering 't zij in de richtinç -van Oise ten oosten van St.-Ouentin, 't râj in de riebting van Rethel tei; noorden van de twee vijandeli.ike wporstandslij.rîen op de Suippeen de Re-tourne insrericht. De vijar'd klamnt zich horieloos vast aan deze stellinsen *om tenmir^te zoo-lan? te houden totdat de reusachtigy voorrmd in het woud van "St.-Gobain, onaestape'ld tijrlens zijn marech «Nach Parie», achteruit zal ziijn geferacht. DE AANVAL TWSSGHEN KAMERIJK EN SAINT-QUEfTTIN Engetech iront, S October. — De aanval van dezen ochtend -samen met de Franschen en met de huip van eenige A mer ikaansche eenheden ondernomen, moest onvermijdslijk uitbarsten. Hij werd noodig gemaakt dorrr den toestand sedert den 29 September ten noorden van St.-Quentin ontetaan. De werking ontwikkêilde zich m drie bedrijven. Het eerste begon in het holle van den nacht om 3 uur. Het revende met plaesen. Gedurende dit bedrijf werden de vij-KT'delijke voorpoâten ge®uiverd van ma-rvhrensreweren om nadien vrijeren door-toc-ht te verleenen aan de infaiïfcerie. Dît is een nieuwe manier-van te werk gaan en lijkt tel op een grooten overval. Om 5 u. "10 begon de ware aanval, het tweede hedrijf. Geen artillerievoorberei-ding, slechts spervuur en tanks, en nog anaar weinig tanks zooals wij verwon-derd opmerken. In dit bedrijf wordt er gevochten om het bezit van de lijn Masnières-Beaure voir. Dpto lijn die de"Sieigfriedlijn steun-de was niet zoo sterk als deze. Zij ber stond in het algemeen uit -twee loop-graa&ijnen.Britten, Amerikanen, Franschen doen reeds in de eerste oogenblikken van den dae deze lijnen vallen, eipij'te een kraoh-tir gevoed maehiengeweervuuir.Er wordt «evochten van af den faubourg de Paris te Kamerijk, waarvan het lot beslrêt wordt, tôt aan den fanbenurj d» l'Isle te St.-Qnentin. Om 8 uur is de lijn Beasirevoir door-gebroteen. Dan begînt HET DERDE BEDRIJF Deze eerste aanzienlijke bijval moest nu uitgebeat worden. De stormloop van de Britsche en Amarikaansche troepen vw zt3© anweerstanbaar datem tien aur ongeveer al de aangewezm djoelpuiiten ^ren bereikt. Er kon geen epraai zijn dezen keer van een verraseing, an dit geeft nog-m«er waarde aan den verfkregen uitelag. ■ De Briterhe aîdeeling gnng snel vooruit; door drie Duitsche tar&s tegerraarTgeval-leri, vei*n5oilde zi j -deze en zçftte haar weg voort. Het, îs onruoodig drankl me op nadruk te lef.snea op Ibet croot lieïang van de \erricMingen im dezen sektar met be-tiekking op het lot van Kamerijk. Het i? Maar dat het verfeer van-den vijand il tussahen Kamerijk en Le Cateau zeer \ , onzeker wordt om niet meer te zeggen. HET BEHAALDE VOORDEEL d Tusschen Kamerijk en St.-Quentin r ■ was de vooruitgang aanzienlijk. Alhoe- i wel .de vijand verscheidene frissche af- I i deelingen in den strijd had geworpen, c bereikt de vooruitgang op sommige pun-ten "7 kilometers diepte. Meer dan 100 vierkante kilometer werden vrijge- ? ■ruaakt. Gaudry en Bohain liggen nu op * de vuurlijn en de samenloop van de spoorlijnen te Le Cateau zal wel spoedig onder het bereik van de Britsche artillerie komen. Op de Suippe hebben de Fransche* i troepen verscheidene bruggenhoofdén a kunnen inrichten op den noordferoever van de rivier. t Maar gansch het "belang van den slag c i in dezen sektor zit in het openen van de t baan ten noorden van de Arnes in de < - richtmg van Machault, wat moest toe- ? t Ifrien de Duitsche troepen op de boorden t - van de Suippe verschanst te overvleuge- t len. Dit doël werd bereikt nadat wij het ' - vijandeiijk geschut hadden getrotrseerd 1 ; dat in het verspreide kreupelhout van ' - deze streek stond opgesteld. 5 "Meer oostelijk bedreigt de vorderinc i - naar Lançon de lijn van de Aire en heit i ! dorp Grandpré op deze rivier. Men mag > hopen dat met de bulp van de Amerika- t - nen die ten oosten 'van het Argonnewond < vorderen, gansch den westeliiken oever i van de Aire van Duitsche eîementen zal ] - gezuiverd worden. < ' SE AWIERIKAANSGHE AANVAL 1 De aanval van de Amerikanen ten 1 oosten van de Maas heeft den vijand het meerendeel van de stellingen ontnomen ' die door de Fransche troepen waren be-zet, voor den aanval op Verdun in 1916. 1 ■ Terzelfdertijd werd de toestand van de 1 i troepen op den linkeroever van de'Maas. ( > verbeterd. Zij waren blootgesteld aan , een ZLidelingsch vuur van de Duitsche ' i batterijen in het bosch van Consenvoye i l verborgen. -j, 1 FRANSCH LEGERBERÎCHT ( vwJ Mfi«ntïn«o In den loop vsan den nacht hebben wij - in de streek ten zuid-oosten van St. 1 ,Qnentin de bitter verdedigde Duitsche ' " stellingen veroverd tusschen Huly en : Neuville-St.-Amand, en dit dorp ten 1 ' noorden overvleugeld. " De artilleriestrijd is geweldig geweefît s ' ten zuiden van de Oise en op het front. | van de Suippe. ~ Ten noorden van de Arnes hebben de i " Duitschers gepoogd onze winst van gis- 1 ter te ontnemen; zij mislukten en Tedeï zv/are verliezen. Het aantal gevangenen door-ons gister genomen op het front van de Arnes'Oi treft de 600. Elders niets te melden. BRITSCH LEG EWBERtfCHT VAN CTEN NAMIDDAC Gister avond hield onze vooruitgang aan ten oosten van Sequehart en in de richting van Bohain en Mareîz. Onze troepen hebben de westéli-jke boorden bereikt van Walencoart en «ijn gekomen tôt aan de baan La Targette-Kamerijk daarbij Forenville veroversnd. ' Dezen morgen om 5 uur 20 hebben het 3e en het 4e leger opnieuw aange-valJen over gansch het front (tuggdhen Kamerijk en St.-Quentin) Volgens de eerste inliohtingen zijn -zij merkelijk vooruitgegaan over het front r in zijn gebeel genomen. Een weinig over middernacht hebben de Kanadeesche troepen aangevallen ten i noorden van Kamerijk. Zij hebben zich meester gemaakt v«n . Ramillies en zijn het Schelde'kanaal , overgetrokken bij dit dorp. , .. Wij zijn Kamerijk binnengetreden. ) Het aantal gevangenen overtreït 'de - 8000. Wij hebben talrijke kanonnen.ge-) nomen. FRANSCH LEGERBERICHT ! \TAN DEM MACHT De Duitschers moesten een algem'^P-b< l'en aftocht ondernemen in den -orritrëk i van Saint-Quentin. r Vandaag achten'olging^van den vijand tusschen Somme en Oise. Ten oosten iwen ^ de spoorlijn St.-Quentin-Le Cateau na-e men wij het bosch van Etaves en het i3 dorp Beautroup. Meer zuidwaarts over-:- schreden wij Fonsomme, bereikten Fon-t t&ine-Notre Dame en namen Marcy. >. Op den noordoever van de Oise werd t Mezières-sur-Oise bezet. Onze vordering j bedraaït acht kilometer ten oosten van a Saint-Quentin. Tôt hiertoe namen wij 2000 gevange-g nen, kanonnen en talrijke machienge\Ve-it rm. g In de vallei van de Aisne rmmen wij de hoos-vlakte en het dorp Montchautain, 3 Grand Ham en Lançon. r Wij overschreden de Aisne en namen .1 F&nue op den noordelijk en oever. Meer dan 600 gevangenen, kanonnen en ma-chiengeweren werden -genomen. t BRITSîîH LEGERBERICHT n VAN DEN NACHT Tusschen Kamerijk en Sairit-QuenSïî leed de vijand een zware nederlaag e wiij namen meer dan 10:000 gevangenen1 i. en tusschen de 100 en 290 tomormèli. a Onze troepen vorderden tusschen de1 e Somme en de Sensée eh vorderen nog e snel naar het oosten, veorhofeden eh^f-gezonderde eeriheden gevangen neiWeftS en machiehgeweerposten vernielend. Kamerijk is gansch m onze "handett. j Onze troepen troklken door de ge-vechtsterreineh to't op -een diepte van 3& e tôt 40 mijlein en zetten hun verrichtin-î gen voort voor en ten oosten van de 1 Hindehburglijn. Talrijke- inwoners in de genomen !» dorp en gehteven ©nthaalden onze troe-t, pen geestdrïft*g. "De vordering houdt aan en cteeen ha- 2 middag "bpreikten zij de algemtèenie lijn !- Bohain, Bussigr^'-, Gaudry, Gamroîr. DE VERLOSSING 11 i -&<i«»>*<> J..-. J .* ^. Eene scheis ait het Belgisch offensief door FRITZ FRANCKEN Maria schoot wakker. Ze luisterde-een wijle. Dan, de dekens van zkh af-wer-pend, reehtsprirtgend, angstig, bar-voete, -het losse onderrokje flodderend, stofmde ze naar moeders kamer en bonzend op de deur, riep ze : — Moeder î Moeder ! l>uister. De kanons...De grond daverde. .De meubels ratei-den iïi hun voegen. •Vteeder ontwaa'kte, verschrikt. Ver-wûdeTd sprong zij 't bed uit en opende. — Wat is er nu toch aan t gebeuren, sjagTijiïde ze. Moeder, Te geloove dat de En-gwlschimar«B dodrgebroken zijn. Gust ook kwam aangeloopen. VronWj PwOtnge hief smee'kend de handen op. — Gust jammerde ae, de tvanihoTvic-ci bliklken in haar zoons aangezjicht spij-kerend, Gust, wat is..». Maar Gust, snauwde. zenuwacht-isr : — Toe, "bfekt uw kleef «an. We ga'i.-i ' in den keJder zitten. De vrouwen scharreWen haastir naar s rok, jak en zokken, op hun holleblok- - ken kloeften ze het steile trapken af. Sidderend strompelden ze 't gewelfd , keldertje in. i — Kom, Gust, riepea m. Gust weiigerde, koppig. Hij stiet de - achterdeur open. De klamme octoberlucht deed hem - rilMi. Op t neerhof bleef hij etaeh. t>e i hemel was eén vlam. Stallin-g, fcehimr - °n hoeve rezen daar zicbtbaar als '«a .= kkanîiehten dag. Bijwijten & ,' pen howitzer in de n&bijheid. 't KieJce^f- kot stond in rep en roer; de hennen -j kaSœlden en schudden de pWifrïèft; t haantje kraaide. DOnfeengrij-ze gestftSÈ^è j\ slopen aan uit hoek en kant. schiWinîftg. PaàTden hinnikten. Et rolden somMrt seheMw-ooréen. Dat Waren de Driit- - schets die v'I'noîh'ffien. ÏJett pldtseîin.^fe woedê ïoei-fle -door de horst. Hif balde >de v^^ben, bee-t eèn tand en i; 'f'M'm.de Weed. 01 had hij Wà 'vAfi die kereis t vel van den Wilk kunnen r ooentornen.., < , PQM^EftDAC, 10 OCTOBER Ï918^ 1 lAABCANC, Nr 928

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie