Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1552 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 30 Maart. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qj77s7k48m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I fifîô JAARCANC, Nr 927, ZATERDAC, 30 MAART im. t—•«——- —— T ' HET VADERLAND pleine asnkondigingen : J flr. per regel Groote id- t>>j overeenkomst PiensteanMedingen ; voor gereformeer-den kosteloos. Belgîsch dagblad, voorioopig te farijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het numroer ; 5 contiens (Front en lunkrijk), 10 centienj (andere lauden). , Per maand (vsoruilbetaald) : Frankrijk 1,25 fr. Engeland 2 sli. Holland 1 gld, 25. Elders 5.00 ftv 'T WAS IN DE LENTE III ZONDAG \Ve naderen den vooravond van ons «rtrek naar 't front, "t I? Zondag. Met je haantjes op 't erf zijn de piotjes aan f kraai«n fegaan, heal vroeg in den Lfsen. 't Weer belooft. Ean ijle misl igduimeldie eerst oog 't relief van 't indsàap maai* liter in den uehtend [jpeldo 't, road der 2on door de oostolij-e kimmen en dit herscbiep het leven er dingen op den aardbol. * boncfe ! NiM altijd gedumde hun bnlan# oarlogsteven kopden d© jon-L rfjen dag uitrusten en genieten.Nu Bit«r zijn p© in groete ru st. Ze borste-b, ggetsen en çobrofobsB, De barbier u iterst druk an de zeep'vtok* |KJiuirabo!lên langs wang en kin van 1epiwoolijkte t renies, |P is rust4g hier ! Ten westen I j;ii boe.rdeH.jtje waar de kompagni® kl inge&wartlerd, prjemt bet roôd der Liefiaakjes van het dorp door e«n pemer van groep. Het is al S de laeh b een vrpuw door een kleurigen zo» fersluier. De keïktoren links, en een Un windmolen met roei'looze wie= in redits, begrenzen de stemmig ge-|M hui?enblokje®. foeeds voor het zilverige- klokje de «frais aankondigt wandelen de mees-[piotje® de baan op, naar bet dorp, Ze jppen in gwpjes, babbelen en laehen iirmoed'ig, vrank, îuid- Nièt een denkt San hp.tsîwn hem missehien te wach-I staat, morgen, overmorgen, binnen kele weken — wie weet ! De tijden i zoo beroerd,,, (blikken met welgevallen naar da (jirkta boerinnekens die te vdet o! fltelende hu'ifkarren ter kerka tie-I,(a de mis strijkon za over bet markt-In uiteen en dommelen ze de hcrberg ^nen. Hun blijdschap bedwelmt het iken der glaasjes en de waardin ver-njnt aohteir de lage schenkbank in iwolk van tabaksrook. het noenmaal wordt er geluiwam-Ki op het stroo. Enkelen beantwoor-nde ontvangen brieven; anderem «m® en turen gedaohtenloos naar ippen van hun schoenen of de hane-w d&r zoldering. Er woirdt gespro» i de voetbalmatcb en het con-■proiramma der regimentsmuzîek. )» een voor, d© andere na, verl&ten jongens het kantonnement. Want het ®lucM$l§v@ti heeît se-bier van allen Wede sportliefhebbers geraaakt. Ze te de zegepraal van een der ploe-J tanner cenheid gedurende de weke-Singerichte olympiaden ze©r op prija » woekert hartstocht in bun stem ®tû&juiehen der geliefkoosde kam-Ni ae dem wedstri jd. De horens blazen het mis-Y* aftechtsaria. De berbergen slui Imkexi «j deurem. Zingend en bruU :tl> ®n buik als een ton gespannen, ^ <le gelaaide soldaatjes huis- f°°r hun bierroes aanvangen zal ongewensoht luitenantje hen nog «komen : ^Morgen, te vieren, vertrek naar 't ,n het sehoone liedeken zal uitgezort-811). Althans voor een fcijdje... FRITZ FRANCKEN. 'ETENSCHAPPELIJKE VERSCHEIDENHEDEN i^tenschap en Techniek tinstDl© strijd in dezo t loopt over de vraag van voor-n wetenschap en techniek. . Wetensehap verstaat men dan gemeen het geestebjke, het hoo-dat^1 raen techniek aanziet als La , c^ler staat b]i den ruw«i «warbeid. faken elkaar ook hier, W««Hn Nederlandsch tijdschriît SfGbied der kiasaeke zekfir? ixt dierpste w&zm W ahJ,milnaciïtln® zelfs Wr den Mn m?' , n wclerzoekôr op exact is antrov? 960 kantoorklerk zijn Lr p„^ V?°T kranigsten werk-Neenr v technische werkplaats. ï het!5 al niet minder bekchelijk Nie Kn het tart een om-I. werdrijving, die den hand- -'T - f » ... . werker tôt koning der samenîeving kroont en den strijd overbrengt op go-ciaal gebied. Maar zelfs in den veel engeiren kring van exact-wetensehatppelijke werkers zelven bestaat de tegenstelling. De uit-vinder en de naar ontdekking streven-de onderzoeker bevinden ziob in zeke-ren zin tegenover ôlkaar in dezelfde ver-houding. De laatste, de man d'er zuivere wetenschap, gevoelt zieh hier het gees< telijk élément tegenover ben, wie het ten slotte om praotische tœpas§ing de? wetenschap is te doen. Velerlei misvattingen omtrent de be-teekenis van bet werk van anderwn to. ren hier tôt een on j uiste waardeschat-ting. Daarop" is onlangs nog eens gewe-?en in een voordraoht van Dugald Glerk voor de Britsobe Royal Society of Arts. Voaral in dczen tijd, nu na den <sp|log een geweldige internationale concurren-tiestrijd is te verwachten, ?oo zeide bij, is het van belang. giçh klam*h«îà te ver. pçhaif«n over de beteekuais dey vtr» schilknde inHlleotueel» werters in een land. Om iieh van den weienschappe U j ken uitvinder een beeld te vormecn in gtellinf tôt den onderzoeker en ontd^k-ker, kan men nog het best eien paar ty-pjsehe persoonlijkbedeo in het oog vafe-ten. En wanneer men naar een tw&etaî dergfllijke p^rsoonHjkhaden jsœkt, witr «amen tôt i&der sullen spreken, dan wordt men g®troffen door het fait, dat alp typ» van de>n untvinder dadelijk eeni ge namen wjn te noemen, die ©Ike klei-n© jongen op straat wel kent, terwijl de tokendheid van onflerzoekers-namen zieh meer beperkt tôt den kring van hen, die zelf op wetensehappelijk ter-rein eenigszins thuis zijn. Edison, de uitvindeir ! Wie kent zijn naam niet ? En wij den.ken tevens aan James Watt, aan Stephenson, Davy, den Beîg Gramme, lord Kelvin, Marconi... Vw de groote meerderbeàd die? men-schen hebben de namen van onderzo©-kers en ontdekkers als Faraday, Max-w(ill, Hertz, Curie, een veel minder be-kenden klank. Waar een Bunsen zoowel bij de uit-vinders als bij de onderzoekers is te rekenen, daar kent de groote meerder-heid wel zijn naam in verband met den Bunaenbrander, terwijl zijn spectrosco-pische arbeid veel minder bekend is en hij toeh aan die laatste sijn warkelijke beroemdheid heeft te danken. Terwijl het dus de uitvindw# zijn,die wel verre de grootste bekendheid in aile kringen genieten, word'en wetenschap-pelijk de onderzoekers en ontdekkers ontwijfeibaar hooger aangeslagen. De uitvinder werkt meer aan den grootea weg. De samenîeving ziet meer direct het nut van zijn arbeid. Maar vaak zàet men tooh zijn werk beschouwd worden als van lagere orde, komende achter dat van den eigenlijken ondezzoeker aan, plukkende de rijpe vruohten van het onderïoek. Onj uist is het ook te meenen dat de uitvinder steeds achter het wetenschap* pelijk onderzoek aan loopt. De stoom-maohine was al langt uitgevoodem, her-haaldelijk verbeterd en zeer verbreid, de eerste sipoorwegen reden al, voordat Joule omstroeks 1840 aijn onderroekin-gen bekend maakte omirent het verband tusschen warmte en mecbanisch ar-beidsvermogen. Hier heeft verrnoedelijk zelfs de toepassing eerst tôt het eigen-lijk wetenschappelijk onderzœk ge-voerd. De leer van de warmte als ar-beidsveirmogen, de thermo-dynamica, îs achter de stoommachine aangekomen, Ja, zelfs het grond-idée der moderne motoren met inwendige verbranding (ontploffingsmotoren) is veel ouder dan de warmteleer, die hun den wetenschap pelijken grondslag geeft. Men kaji te-rutggaan tôt het jaar 1680, waarin Huy-gens het plan voorstelde oro een bewe-gingswerktuig te maken, gedreven door ontploffingen in kleine hoeveelbeden kruit. En ook het voor deze motoren zoo belangrijke beginsel der compresse, van de samendrukking van een ont-plofbaar mengsel voor de ontsteking, is ouder dan de thermo-dynamiea, want het is afkamstxg van William Darnell in 183a. Dat het doen van uitvihdingen enkel zoo wezen het plukken der rîjpe vTuch-ten van abstraet onderro«k 15 dus op zieh zelf al onfuist en even ve'rkeerd is de voorsteîliîig, dat allaan h«t ceder-zoek moeisamen en laagdungsn arbe:d vordert, terwijl de uimnder min 0? meer toevailig zijn vmdtMf vrJjw«l plot-seling in si]n -brem aou îien lot stand komen. En de stoemmachme, «sn de motoren en de electrische werktuigen zîjr! het produet van den opesnvola-er.der; arbeid eerst van vêle personen geweest, waarbi] de kleaaste onderdeelea oa- Bel ikir slasvell < Men gaî in onze laatste berichten kun- f nés dat de toestand in de omstre- 4 k«n van Montdidier bevredigend is, î dank aan de belfdadigheid van onze c Fransche bondgenooten. ï Eergiflter reed? hadden de Franschen, x fooals wij mêedeelden, vtrsoheidene 1 Slaatsen ten zuiden en ten ncorden van ÎQntdidiér hernomen. Hierover waar-schijnlijk varontrust, trachttep de Duit- , schers de Fransche troepen opnieuw te doen wijken en gtngen, met dit doel, | verwoede gevechttn aan, waarbij weer lichtzinnJg met het îeven der Duitsche j goldaten werd omgesprongen. Onze vij- ; anden bekwamen. eçhter geen anderen î uitslag- dan een niluw voordeel dat de 1 Franschen behaalden. Van de Oise tôt aan de Somme schijnt J de Fransche borstwering nu sterk en onoverscbrijdbaar te staan, l 1 «*• \ Op bovenstaande kaartje zullen onze le?,ers de bijzonderste plaatsen weer- 1 vinden, waar tbans de wanhopige Duit- î iche poging plaat$ grijpt. 1 ( wj.wjiu-..i i»»m<iw—ml ■■■'■ u'i »i>n> Bericht aaa onze kzm —— e Teneindo vertraging te vermijden en e aan onze verschiltende dien$ter» noode- c loos werk te sparen worden onze lezers e vriendelijk verzoeht aile brieven aan- 1 gaande de I Abormementen, r Aankondigingen, Verkoop te richlen aan dit adres : Den Heer Behserder g van hat dagbtad « Het Vsderland » 3, Plaça des Deux-Ecusj 4 Paris (|«) Aile andere brieven en mededeefin-gen aan dit adres : M. l»eo Van Costhem v Directeur van het dagblad j « Het Vaderland » ,, 3, Plaoe des Deux«Ecus, À Paris (l«) ^ 1 1 ^ r derweTp waren van veel herseinarbeid } en langdurige proefnemingen. ^ Teabniek en wetenschap hebben naast t elkaar ieder hun eigein ontwikkeling, j vaak over en weer in elkaar grijpend, t, zonder een oogenblik elkaajr te kunnen missen. Ele maatstaf, welke er toe zou voeren, den arbeid in dienst van den eenen tak te stellen boven dien in dienst van den anderen tak, is een foutieve r maatstaf. g De tegenstelling is iets van den nieu- g weren tijd. In den tijd van da Vinei, e van Huygens, waren zij vrijwel één. j Toen kon men nog ze^rgen, dat ook elke t onderzoeker op zijn tijd als uitvinder r optrad en werd de uitvinder regelrecht 1 onder de mannen der wetensohap gere- c kend. Dat moest veranderen, toen de I stof meer omvattend werd, zoo veel om- l vattend, dat zij door een menseh niet J langer kon worden beheerscht En nu f voeren d® verschîlîende eischen welke t techmsk en wetenschap steiîen aan den s aanleg van den menscb, die er «ich aan 1 wîjdè ock tet een natuurhjke spHtsîng e tusschen de personen, ai naar de hoofd- e Rchtmg van hun aanieg. De splitsm? 1 ©ehter tmdt haar doel n;et m een ver- e wijdering, maar în een vtrbeterden ï verm van tsamenwerkîng. s Te vaak woréen nog techïsisch onder-wijs beschouwd aïs tweede-rangs we-tenschappelijk onderwijs. En ook hier m cet geiden: het is ar.ders, ja zeker, [ maar het is mets minder en sielf zekèr z [gaen lagere eischen t ^ NIEUWS UIT BEZET BELGIE AfSTWERPEN DIEFSTALLEN TE ANTWERPEN Ten nadeele van het kerkbestuur van iint-Willebrordus werden zes groote ;operen kandelaars, ieder ongeveer 10 .il. wegend, en 12 kleinere, van ieder 3 ,il. geetolen. DE TIJDELIJkE ONBEWOONDE HUIZEN TE ANTWERPEN Ten nadeele van den heer F. Aptho-is, Pacificatiestraat, 34, werd een. par-ij beddegaed en venstergarnisrsel p-tolen.Dieven roofden een parti j lijnwaad it het buis p. 29 der V'an Leriusstraat, m nadeele van den heer p. Adler, die 0$ in 't buitenland vgrbb'llf. DE PASTOOR VAM ESSCHEN OESTRAFT De Dbitec-hers hebben den pastee* van Jsscben aangehouden en tôt zes maan-*n cevan^enisîst'raî v«roord«e1d, Deçe h ad de, gt^ote mîsdaad be-irevtn sljnen pareeianea in een ?îjner iredlkatiën gewezen te hebben op hun aderlandschen plieht ®n vraeg ben niet e smokkelen voey den bezetter. EOHT M0FFRIKAANSOH Een der laatste nummers van «Die .Voohea bevatte een prent van pinhel-nen die thans Antwerpen onder den île} bouden. In die vemmeling ent-lekten Antwerpenaren het figupr van seer Frans Muller, Henr M'U'Her heeft wintig jaar Antwerpien bewoond waar lij handsl in kolen elreef en waar bij eel geld heeft gewonnen. Ziedaar een ndividu die de'Belger» in bet gezicht tuï-ft spuwen. Aan dem sohandpaal I Ule Duitse'hers die in België van niete ot ieta zijn gekomert, betbbon gedaan ils herr Mnileç. 'REES VOOR VLIEOERAANVALI.EN Aan ieder© brug wi sîuis van het ve-r-)ind>mgskanaal van de Schelde naar de daas worden loo-pgraven in béton aan-sgd. Er is ook anti-luchtvaartgesebut ipge^teid. IN DE CIMENTFABRIEKEN TE TURNHOUT De cirnentfabrieken Dirix te Turnhout venais 4'e andere werkhuizen m dîen ard en de steenbakkerifjen zijn door ien besetter in beslag- genomen. Er wer-len vele oimentplaten gemaakt, die die-ien tôt bet afdekken van loopgraven. nsgelijks worden «r «piH boxes» f»-naakt.NIEUWS UIT LEUVEN îurgerlijke stand van 11 tôt iZ Jan. 1918 Geboren, T. — Joagenç, S, — Meîsjes, . — Doodgeboren, 0. HMwalijksverkiaringen s Eug. Debroux, kleerraaker, geb. en rem. te Leuven, Dekensferaat, 136, en larie Carrière, zonder beroep, geb. en ron. te Leuven, Populierenstraat, 15. — ilbert-Jos. Wyngaerden, kleermaker, eb. en won. te Leuven, Bogaerdenstr., , en Marie-Louise Quiequeker, kleer-laakster, geb. te Sint-Gillis (Oost-rlaanderen), won. te Leuven, lersche 'redikheerenstraat, 37. — Alph. Smee-îrs, paswerker, geb. te Leuven en won, ; Gorbeek-Dyle, en Jeanne-Françoise >uchateau, kleermaakster, geb. en won. ï Leuven, Mathildegang. Huwelijken : Em.-Jos.-Henri Vogelaers, geb. en /on. te Leuven, Schapenstraat, 217, en 'ranç.-Joséphine Cloets, 2sonder beroep, eb. en won. te Leuven, Dagobertslraat, . Gharl. Joris, cigaremnaker, geb. n won. te Leuven, Bl. Inkomstraat, en eanne-Louise-Emerance Jochmans, orduurater, Bl. Inkomstraat. — Alex. Lummens, schilder, geb. en won. te >euven, Parkstraat, en H.-J.-F.I. Bit-haine, zonder beroep, geb. en won. te (euven, Vlamingsfraat, 66. -— J.-A. 'riau, schoensnijder, Hoogstraat, IT, en , Vranckx, kleermaakster, Van 't Ses-igstraat, 30.—- Guill.-Fl. D«cosfer,*land-ouwer, wed. van Louise-Jos.-Oct. mout, ggb. te Bierbeek, won. te Park-Feverïee, en Marte Smeeters, berb«r-:erster, wed van Aug. Decrsmer, geb. n wx>n. te Leuven, Thienschestraat, 05. — Fr. Van Bnsfum, schoenmaker, eb. en won. te Leuven, Preîatenstraat, 3. en Louise gme<$, naa^ster, Prelaten-tsraat, 15. Overtijden : Kmderen onder de i? jaar ; 2 jongens. Mar.ren. — Fe'ix Vanbeveren', "2 j„ onder beroep, echtg. van Câth.-J. Ac-ermans, geb. en won. te Leuy«c., Wt, À è ■■ Lintstraat, 35. —, Pierre» Jacob, 71 jaar, zonder beroep, eoht. van Mar.-Elis. Van Grunderbeek, geb. en won- te Leuven, Brouwerstraat, 72, —- Joseph Vandeput, 52 jaar, gepensioneerde agent van poli-lie, echtag. van PhUorpène Gevaerta, geb. en won. te Leuven, Sint-Joriegang, S. J. Dewit, 7? jaar, zonder beroep, wed, van Anna Vandenbergen, geb. en Won. te Leuven, Naamschestraat, 82. — A.-M. Van Assche, 64 jaar, meester ehoenmaker, geb, te Brugge, won- te Leuven, V. Dtéoateïsfcr,, 54, — Henri-Louise Ghapsl, 25 jaar, schoensnijder, g$b. en won. te Leuven, Hoornstraat, 7§. — Henri-Jos, Mommens, IS jaar, tapis-eerder, geb, en won. te Leuven, Brys-.selsçbestraa.t, m. Vrouwep. Petropille De Konie-k, •">5 jaar, zonder beroep, echtg. van FIJ. Eega, §©b. te Bierbeek, won. te Leuven, Bavenstraat, 5t. — Hertenae Mahaux. 78 jaar, sonder beroep, wed. van Em. Btrtmnd, geb, te Oilly, te Leuven, Bl, Inkomstraat, 60. — Anne-Jeanne Balthazar, 75 jaar, sonder beroep, eebt-van J.-B. Vanhoven, geb. en won. te Leuven, Bogaardenstràat. — Melanie Peeters, 58 jaar, bleekster, wed. van Ch. M'iesoul, geb. te Lovenjœl, wn. te Leuven, Broekstraat, t. — Clemepce-Oer. Hubert, 76 jaar, rentenierster, geb. en won. te Leuven, Vaartstraat, 4?. — Géline-Cath, Boogaerta, 46 jaar, zonder beroep, eoht, van F. Raeymaeekers, geb. en won, te Leuven, Mechelsche-. stmat, 181. Marie-Elise Beckers, 31 jaar, waschvrouw, (echtg, van Henri Dewever, geb. te Eleberfeld, won. te Leuvep, Minskeleerstraat, 12Q. WERKSTAKINQ TER BEURS TE BRUSSEL ■Onlangs hebben wij gemeld dat de P?ur» te Brunei onder Duitsch bebeer werd gesteid, « Le Financier Belge » van den Haag, meldt thans dat aile ernstige wisselagenten tôt nader orde de Beurs niet meer bezoeken als protest tegen den hooger vermelden maatregel. •f» OP DE TRAMS Do dieven oefenen thans meer en meer hun bedrijf uit op de trams. De heer B., uit de Teniersstraat te Brusse! werd van zijn brieventaach beroofd. AANHOUDINOEN fBen rechterlijk agent en een poîitie» agent van Koekelberg hielden enlapgs te il uur 's avonds, J. C. en J. D. Ç., de eerste 40 jaar oud, aan, Bedden waren gowapend, de een met een revçlver en een dolk, de andere met een dolk, Een woedend gevecht ontstond tusschen de kerals en de agenten, D® dochter van C;, 16 i/t jaar oud, werd ook aange-houden rond S uur "s avonds. Deze haab de er aan de Noordstatie personen toe over haar naar Koekelberg te veo^rezel -len, waar ze door twee kerels geplun-derd werden. LEUVENSCHE ZEEP-RARONS leuven is tegenwoordig het paradijs der zeep-barons. De smokkelseep wordt er in zulks groote mate vervaardigd, dat men de makers er van met de vleet aantreft. De winsten die op die amok-kelzeep gemaakt worden zijn buiten-gewoon groot- Gekende smokkelzeep-fabrikanten deelden in een koffiehuis tegen de stad. de veertiendaagsche op-brengst van hun zeep/abrikatie, die be-liep tôt de som v;an 186,000 frank. Daar zij met hun drïeën waren, stak ieder 62,000 frank, als makelaarsloon van valsche aeep in den zak. OOST. VLM AN0EREN TROEPENBEWEGINGEN In df streek van Temsche hebben de Duitschers de beschikbare plaatsen hij de inwoners opgenomen om troepen te legeren. De troepen die aldaar verblij-ven oefenen ziçh aanhoudend. Men boort er stelselmatîg heJ ontpîoffen van handgranaten, pelotonvuut, getiktak van maohinegeweren en kanongebul-der, al oefenmgen die de Duitschers houden op de werven van Temsche en in den omtrek van Waesmunster, EEN NIEUW VUICPLEIN De Duitschers teggen m den omtrek der statie van Eecloo een meuw vher-plein aan, evesals in de Papestraat na-bij den Kleemhoek. WEST • VLA  NDEttEN HET IEVEN IN CHELUWE Dit West-Vîaamsch dorp, sleohts eeni-ge kilometer van Meenen, op de baan naar leper, gelegen, telde voor den oor-log ongeveer t,40C> inwoners. De Duitschers zijn er den 14 Ootober 1914 aangekomen. Openbare gebouwen en huizen waren vol van officiea^en eî» soldaten. De soleîaten gadroegen aieh '• -m nogal goed tegenov^ d* bevoiking, maar de onderofficieren en de officie* ren waa-en veelal s tout en enbeseboft. i Des» spraken maar setffens van den «commandant de places «a die wai al-tijd gereed met zijn «mwken» boeta ; al du s, ©m zijn muts niet #1 te nmeert voor een officier, kltef mm $ H 20 mark hoete. De soldaten bracbten meestal hun tijd docr, in hefc begin, met kaarten en drin-ken en zingen, maar op 't laatste zatesn zij in ©en hoek en spraken van vreds ' ;li en eten. Z» kregen allé vier dagen «en kilo brood en aile tien dagen eén keer vleesoh en z® kloegen. dat zij altijd o.p het front moesten bîijven. Qheluwe plaatse was*al5. een elland, van de wereld afgesloten; zij wae o®-ringd met een ke^den aehtldwaebten ;. er stonden postes aan den ait van Léuif Ghesquière, aan |ti)ekeghe<mxs m.olen, aan 'i Meiboemke, epz. m memaA laoçjht pasae-esren.Na 6 ef t uur \ av«nd* mœht er geen burgef meea* m straat te zien sijn- De inwoners, hebben eenige dapp Gheiuw-e veriaten in m syn naar Memen gevlucbt. Dan ie er wat mtiàm» bardeerd geweest; maar d© betvolking le teruiggekomen en «r werd .ni«t meer ge-çchoten tôt einde Juli 1917. Van tijd tôt tijd hebben vliegers bommen geworpen, doch er zijn geen slachteffers geweest. || — De heer pasteor van Gheîuw© is gestorven in 1916. E. H- Leuis Van Ha-verbeke, Scheoittist, heeft altijd dienst gfcdaan sedert de pastQor dood is, hij was nog te Ghelûwe den 8 Ootober laatstleden en segde dat hij er de laatste blijven zou, H%t grootste gedeelte der bevoîking ontruimde de gemeente einde Juni 19111 enkele Gheluwnaars zijn gebleven om hun land te bewerken. Tôt einde Juli 1917 wa$ Ghelmve nog-al gespaard gebleven van besc-bieting, uitgenomen de huizen van den Molen-hoek, waar niemand me®r in woonde. Maar van af 1 Oogst werd Ohehtwe gebombardeerd met grof gefichut ein bij-na geheel vernield. Zoodra de inwoners vertrokkein waren, hebben de Duitschere all®s geplun» derd wat er nog ovea^etol«ven was; zij trokken de Chrietussen van de kruis-beelden, hce klein deze «ak waren, het zink van de daken, de darmen van de pompen, tôt zelfa het stroo van de ken om onde>r hun paarden te leggen. Meer dan 400 Duitsche soldaten gingen rond oro ailes te pakke© ef te verme-len.Bijna d» gansehe bwslking van Ghelûwe v«rbli]ft thans in het auiden der provincie Brabant, te Hal, Oetinghen, Goyck, enz. S*£MMrrmt® DIEVENBENOE Eane nieuwe dievenbende van 200 wat 15 à Sï man maakt de streek tusschen Korfesem en Alken onveilig. Zoo heeft men dezer dagen nreuws gehoord over de volgende misdaden : dàefsfcal met inbraak ten laste van de E- Pateir» van Alken, waar 4000 frank verdwenen zijn: weghalen van een varken te Kor-tessem : een schaap te Wmest-Herck ; nachtelijke aanranding met inbraak, dQodsbedroiginsr te Ulbeek, waar in een pachthoeve allerlei kleedewn m voor-raad werd geroofd beneven« een aan-zienlijke som in zilvergeld. Some gaan de boosdoeners gezamenïijk op stroop-tocht uit en aarzelen niet gebruik te maken van breekijzesrs, hamers, zware bouton en zelfs van messen. Een. boer van Spannen werd alzoo in zijn eigen huis aangerand, half dood geislagen,zoo-dat de bandieten op aile gemak het buis konden rondzoeken en wegvoeren wat hun de moeite waard achaan. MSSNSSGO UWXSJÏÏ MUURDOORBRAAK TE BRA0QVECNIE$ Dieven hebben den muur van de nm-gazijnen van M. Renard, bandelaar in. Ieder Bracquegnies doorgebaroksn e» hebben er een groote hoeveelheid koe«p-waren ontvreemd. Vervolgens losten de bandieten revolverseboten în dt ven-sters van M. Renard om des» te belet» ten ze te vemSgen. De oatetolen waren werden bij een schoeg«nake? te La Lou» viëre teruggevonden. HET DURE UVEN De volgende pnjscsn werden op 4» beurs te Charleroi betaald voor graan-soorten : witte seJdenj 650 frànk dm kilo; roode selderij 220 fr.; peeën 2?5 fr ; bieten van 15 tôt 75 fr.: suikerrei 35 fandijvie 300 fr.; raaipkolen 300 fr.; blqfemkolen 300 fr.; fapen 2.5 lot 30 fr.; roode uien 375 fr.; gele aies 400 fr,;* pred 480 tot 555 fr.; boomon 85Q (p,; ça» d^s 13 tr,.; sohorseneçep 19 ftp.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes