Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

627458 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 Juni. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 25 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rx93777852/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I ciâARCANC, Nr SIS. ofiiTïîrfrT^'iîiTiïrîftio HET VADERLAND IKleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote >d. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor geref'ormeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voerioopig te Parijs, 3» Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur t nummer i 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centjera (andere lauden). r maand (vooruitbetaald) : FraEkrijk 1.75 flR.. jgeland 2 sh. IJolland 1 gld. 25. Elders J-.ÛÛ fr. IDE LEERLINCEN VAN DE nillTSCHERS Het OPTRENDEN DER BULGAREN 1 jvieerdere malen reeds werd gewe-zei pp het met aile regels van het volken rocht en aile begrippen van menschelijk heid strijdende optreden der Bulgarei iegens hunne tegenstanders en jegens d< vrefidzame bevolking van de door hei tiidelijk bezette landstreken. lk zal thans, zegt een corresponden van de « Telegraaf », het een en ande: jnededeelen omirent het systeem, da su] toepassen, om zich de goederen toi je eig'enen van de inwoners van eei land, dat toen nog niet met hen iil oor îog was. Het betreft hier de verdrijving vai duizenden Grieken uit Thracië, enz., ei de mbesîagneming van hun goederen Een onderzoek ter plaatse in den win ter van 1914-15 had mij reeds veel ma teriaal opgeleverd, dat in mijn later on derzoek nog is uitgebreid. Nauwelijks hadden de Bulgaren il 1S13 het deel van Thracië geannexeerd dat door den oorlog tegen Turkije onde hun beheer was gekomen ,of zij stel den onmiddellijk ailes in het werk on de Grieksche inwoners te verdrijven met het doel zich van hun goederei ineeâter te maken, welke later voor eer groot gedieelte Werden afgestaan aar ; Bulgaren, die het Helleensche gebiec ihadden verlaten, om zich in Bulgariji te vestigen. De Bulgaren verdreven eerst de Grie ken. Voor den vorm stond de regeerin: dezen uitgewozenen een kort uitstel-toe om hun eigendomsbewii j zen .te kunner indienen en daar zij buiten staat warèi deze stukiken over te leggen (want ir j geheirçe orders aan de overheden werc ! verboden den uitgewezen Grieiken toe t< staan de grens over te. schrijden). wer .den hun goederen als onbeheèrd ver feard en in beslag genomen. De wei luge eigenaren, die door diplomatiek( maatregelen weer naar hun haardsteder tonden terugkeeren, wer den onmiddel iijk gevangen gezet. Ingevolge door de Grieksche regee ring bij den Bulgaarschen gezant ir Griekeland en door den Griakschen ge zant in Bulgarije gedane stappen, be paalde de Bulgaarsche regeering er zicl toe, vage beloften te doen en een circu laire op te s telles, waarbij een uitste van vijf dagen werd toegestaan, gedu rende welken tijd de eigenaars van on reerende goederen ,zelfs als zij buiten lands woonden, verplicht waren hur ieigeildomsbewijzen te vertoonen vooj een zoogenaamde verif.icatie. Bij in ge breke blijven zouden de goederen in be slag worden genomen en tôt staatseigen ctom verklaard . Op deze wijze hebben de Bulgaren'ir de arrondisâementen Gjoumouldsjina Xanthi, Agathanpolis, Dedeagatsj, Sou fli, Ortakeni, Sozan polis, Vassilico, La gos in Thracië en Melenico, Petritsj Nevrokop, Stroumnitsa, Kisi-Agatsj ir Macedonië voor een waarde van 16" aan goederen van uitgeweikeT I Grieken in beslag genomen. Op welk een brute wijze de Bulgarer bjj de uitwijzing der Grieken te werl ^ingen, kan blijken uit de verwoestin^ Wn het kerkhof te Xanthi. Om elk spooi ;l:' te wisschen ,dat aan het bestaan var i&t Grieksche element in deze streel ton herinnereri, hebben de Bulgaarscht ôverhederr niet geaarzeld de graftom bert te openeiî, de gebeenten weg te wer I !)en, de zerken, waarop de Grieksch< opsohrifteh warfen aangegeVen, te ver "f'jièten en de kenk van het kerkhof t< wranderen in een paardenstal. Ool "vam het niet zelden voor — zooals il dit persoonl-ijk heb kunnen constatée reri — dat de Bulgaren hun slachtoffers Wrminikten, alvorens hen te verdrijven "'j mijne eerste onderzoek bedroej «et tetâàl dér uitgewekeh en verdrever wieken 36,006. Sedert is het aantal no^ ^genomen. De conclusies in het rap Wr- omtreht mijn eerste onderzoel w.ddeft : " Wat het meest opvalt ,.is het enor a^ptal uit Buîgarije verdrevenen er W feit, dat al deze lieden van hurj be Utingen zijh berôofd. De uitdîîlving ir Vredestijd zonder wettige reden var ^eemdelingen, die sedert langen tijd ir land woondeh, is een maatregel rnen niet gem&kkeiijk zal kunnei ^'itvaardigen. In elk geval is het eeï racenische maatregel, die bij de hui : Q:?e internationale verhoudingen in vre "sstijd ontoelaatbaar is. Maar wat aile: | °^prtreft en tegen aile regelen van lie indruischt, is de conîiscatie Var e?oederen der verdrevenen. Ik bfegri j j îlit ' ■^°i° een reSœlv'no van een land ''■ zich 'de preten'ie aanmatigt zich on ^ ^ beschaafde staten 'te i-ekenew 'l^2aazûû'Q rooî kan te, hiiiitan s-aan.: Het doel van het optreden der Bulg ren blijkt duidelijk uit mijn onderzoe De Bulgaarsche staat wil tôt elken pr de streken, die hij bezet heeft, « buis riseeren », om vervolgens tegenover E r ropa en Amerika zijn aanspraken < I Bulgaarsch Macedonië en Thracië kunnen bepleiten. Het Grieksche e! i ment, dat binderlijk is, past niet in b - fgeheel Bulgaarsche midden», waara» - men de wereld wil doen gelooven. i Het tweede doel van de verdrijvii 3 van de Grieken uit Macedonië en Thi i cië is de vemijMng van den Bulgaf schen staat en van Brdgaarsche onderd t nen. De Grieken zijn arbeidzame léede ? die een zekere mate van weistand weti t te veroveren, en nu heeft de Rulgaarsc ; staat in de plundering van de Grieksci i goederen een zeer geschikt middel g - vonden, om'Zich te verrijken. Dank ; dit onwettig optreden, zijn vele rij i personen thans tôt armoede vervalle i En de hebzuchtige ambtenaren en-zel . gewone Bulgaarsche burgers profite - ren eveneens van deze onteigeninge - dcor een zware belasting te leggen < - de « verdiensten » van den staat. Zoo heb ik bij mijn onderzoek ht i hiaaldeiijk vastgesield, dat officiere , gendarmen en civiela ambtenaren ■ r arme uitgewezenen meedoogenlo - brandschatten. De prefect Sfinaroff, s i neraal Kdrkoff en het lioofd-van de po , tie van Gjoumouldsjina, Doneff, b i voorbeeM, deelden het meubilair, de j l weeien, enz., van Dr Matsopaulos, c i zulke belangrijke diensten aan de Bi l garen had bewezen. ; En wat te za<?gen van koning Ferc uand van Bulgarije, die, volgens h - getuigenis van mijn zegslieden, tege j woordig was. bij de verdrijving do , wapengeweld van 20 gezinnen uit Ivu: i jekeui? Later zal ik mededeelen wat i i Bulgaren gedaan hebben in de streke i die aan de Grieken behooren en die ; 1 tijdelijk hebben bezet. : Duitschland vœrt den oorlog om h - geld. De Duitsche Industrie en de ste • ontwikk&lde Duitsche hàndel hadd« • fondsen noodi'g, die het land hun ni ; kan verstrekken. De Duitschers hebh i toen getracbt ze bij anderen te vinde • maar aangezien men zich niet van zi rijkdommen wilde laten berooven t« voordeele van het hoogmoedige Duitsc land, heibben de Duitschers getracht d ze rijkdommen door geweld te bemac tigen. Hierdoor is de huidige wereldoc log ontstaan. Persoonlijk wist ik sedert 1909, d i vroeg of laat Duitschland een groot* oorlog zcu ontketcnen, om het geld vi de andere staten weg te nemen. Op d tijdstip en bij gelegenheid van een b een'komst van de jury van een intern tionale tentoonstelling dejeùneerde met een aanzienlijk we t en s cha p p eli Duitech personadje, die op zeer ve trouwelijiken voe't met keizer Wilhel stond. Wij hadden het over de internationa veiihondingen en in den loop van o gesprek vroeg ik, waarom Duitschlax tegenover Franikrijk zoo chicaneerd — Omdat Franikrijk millarden bey, die wij niet hebben en die wij nood hebbene! was het openlijkè antwoor Wij zijn thans in het vierde jaar vt den oorlog, maar de aanstichters te Be lijn beginnen te bemerken, dat hun sp culaties geheel verkeerd waren. ; Bulgarije, dat land, dat « gelieel v< • sentimentaliteit ' is ontbloot », volge: i het getuigenis van zijn Duitsche bon ; genooten, en voor niets achting hec > dan voor geld, kon slechts het voorbee - der Duitschers volgen, door met hen e< - bondgenootschap te sluiten, om met g î weld de rijkdommen van andere volki . t3 exploiteeren. . De Bulgaren poogden hun ware oc ; logsdoél te verheimelijkert, door te fc ; weren, dat hun deelneming aan d< . oorlog op vaderlandslievende motievi s berust. Maar zij zullen er niet in slagt de Wereld te misleiden. Men weet thar ;• dat de Bulgaren in Macedonië willen r i geeren, allèen om zich te verrijken m ; de voortbrengseren van dit vruchtba . lsnd. : Men heeft gezien hoe Bulgaarsche n litairen, politie-agenten en ambtenar» . aan het plundéren en afpersen ware i Men heeît geconstateerd, dat een stat - die beschaafd wil heeten, eenvoudig « i goederen in foesiag neemt, die hij h i geert, nà zich van .de wattige ei gêna ri i door uitdrijving of wegvoering te he ben ontdaan. i Evenals A-oor Duitschland was vo i Bulgarije de werkelijke beweergrede . waarom het in den strijd ging, de t . gcerté, om te genieten van aile goed ; ren ,d.ie men zich op wettige en onw< t tige .wijze kan toeëigenen. i De Bulgaren hebben gedacht « goe< j zaken te kunnen maken ». Zij haddi gerekehtJ, dat. « hun » oorlog na de ve ' pleWering Van Servie zeer wel sreei disrd zou zijn en da-t uit de ih dat 'onc ! lukkige land behaalde buit de oorlog HET SPORT ■xv. ■■ ■ ————— - — js II ' I • —< J* WIELRIJDE^ - te IN HET PRINSENPARK '» Le Grand Prix d'Auteuil ig „ a- Zondag aanstaande zal in het Prinsen- ,r- park de « Grand Prix d'Auteuil » be- a- twist worden tusschen de welgékende n, stayers : Léon Didier, overwinnaar der ;n koers verleden jaar; Sérès, Godivier en ae Golombatto. ie De match bestaat uit twee reeksen van •e- n en 50 kiîometer achter zware motors. ;ij Ook zal er een « Match de Vitesse » ke plaats • grij pen tusschen de vermaarde n, sprinters : Dupuy en Sergent. fs Nog drie koersen zullen het progranv e- ma volledigen. n- i; Prijs van BiMancourt, scratch o, 2.700 meter, in 4 reeksen en 1 finaal. met optelling der punten. n 2. Prijs vasi Meibourne, koers on Australische wijze met ploegen van drie os tusschen 24 renners. e- 3. Groote Handicap der Mij!, op 1.G09 li- meter in één reeks. i j- De beste sprinters zullen aan deze drie u- koersen deel nemen. ,ie Het zal voorzeker een der schoonste d- sportdagen van den zomer zijn. h- ^ VOETEÂL nr OP HET FRONT iÏD* 3e Franî Wanderers. — Ehgeîsch Eifta! n, Door onvoorziene. omstandighedeR :ij werd het, elf'tal der 4e legerafdeeling, op het laatste oogénblik door een Engelsch et elftal vervangen om uit te komen tegèn rk *T~^ *7* *T" ■ i. ,_t de « Front Wanderers ». Match waa niet veel over te zeggen valt, daar d >< Wanderers » te sterk waren. Ook klopten zij de Engelschen met 1£ 2, tot groot vermaak der duizenden piol ten daar tegenwoordig. Velen vragen zich af, welk elftal d « FrontWanderers » toCh zijn, Er zij i er zelfs ,die denken dat het Engelsch ^pelers zijn. ■ \- De « Front-Wan derers » worden oo' genoemd : « Goetinck's elftal » en he bestaat alleenlijk uit tegenwoordige ei gew-ezen internationale spelers, die voo doel hebben schoon voetbalspel te zie; te geven aan onze soldaten. De match « Front-Wanderers », 4e B z?.l toekomenden Zondag, 23 Jun m 4 uur, te Doode-Mannenhoek, ge -ïpeeld wonien. Tîlftâl « Front-Wanders i : Van Geei'som (G.); Baes, Verbeeck (B ^luppens, Hanse, Vande Velde (H. B.' '.oetinck, Wertz, Balyn, Van Hegge, Ps ernoster (V.). De match Brugge-Brussel zal op he! ;:elfde t'errein, te 4 uur, op 30 Jun: oîaats grijpen. Ziehier de samenstelling der twee eli tallen : Brugge. — Dabin (G.); Hebbe, Bae 'B.); Schelstraete, Balyn, Vander Bek (H. B.y Gcetinck, Lowijck, Vlamynck Vande Voorde, Alleyn (V.). Brussel. — Decoux (G.); Verbeec Hubin (B); Paternoster, Hanse, Démo! 'H. B.); Michel (senior), Nisot, Van He Te, Michel (junior), Piron (V.). Gok zullen de « Front-WandererS * op Donderdag 27 Juni, de 2° D. A. on! mooeten op het veld van Dôsinsren. INTERJM i! H. C. Z. 274. — Gij zult de elf ge vraagde voorwerpen in tijds ontvanger — H. R. ï ONS NIEUW MENGELWERK !n i i i vxvvw :n h- Wij beginnen morgen een nieuw groot/mengelwerk, ditmaal een roman var e" lisfde en van avortturân door den grooten Schetschen schrijver, WALTEH h- SCOTT, dît zoovefe duizenden en duizenden kon doen lachen en doen weener r- met meesterwerken als « Quentin Durward », « Ivanhaie », enz. : Het Hart van Mid-Lothian at 1 hei mengelwerk, dat wij morgen beginnen, werd gsschreven in dè eerste hetf ^ van de aelittiende eeuw. Scott kende don tijd en de personen, die hij besçhrijf !x door eigen ondervinding, of op zijn minst door mondeiinge traditie. Hij putt: 1 1 ovorvloadig uit de kronifcken van het gesiacht, dat het zijne voorafging en da 1_ ze o 'n wondere gebeurtenissen zag, toen de middE'eeuwen plaats maakten vooi m den moreltmen tijd. je Ten beheeve van onze lezers hebben wij het werk van Waiter Scott opnieuyt 1S laten bewerken, volgens eene oude uitgavs. Wij hebben ons veroerloofd hies ,d en daar eeniga bîadzijden, die buiten hst verhaal stonden of die naar antikatho e lieke onverdraagzaamhéid geurden, weg te knippen. it, Niemand zal er wat bij verliezen en wij hoaen dat dit groote en boeiende men ig galwerk bij onzo lezers evenvee! bîjval zal inoogsten als « De Smokkelaar va; d. Saint-Maio », werk dat uit den»e!fden tijd stamde en van hstzeifdc soort was Wij verzoeken onze lezers, die een of ander nummer van ons mengelwerî' r" niet zcuden ontvangsn, dit zoo spoedig mogeîijk aan den beheerder van he e" blad aan te vragen, want na eenigen tijd kunnen wij er niet meer voor instaas vroegere nummers van « Het Vaderlaïw! » te bezorgen. in ci-' ft kosten zouden bestreden hebben kun- lel nen worden en er dan nog een aardig rn voordeeltje uit te kloppen viel. e. Om dit voordeel zoo groot mogeîijk te ;n doen zijn, hebben de Bulgaren aile wreedheden bedreven, die men zich r- deraken kan : van de -eonfiscati| door e- den staat van het land der boeren, die ;n men verdreven heeft, om hun goederen >n als « ortbeheerd » te verklaren, tot het >n uitbroeden van fie tie ve complotten, die g als voorwendsel moesten dienen voor e- een moord <op groote âchaal op de bevol- et king, waarvan ailes, wat zij bezat, werd re afgeno-men. De Bulgaren moeten op deze wijze ii- honderden rnilloenen hebben bemach-:n tigd. Indien wij de door de Bulgaren o. in het bezette Servie behaalde voordèe-it, len nog niet kenden, zouden .wij toeh le voordeélen kennen, die zij verkregen e- Hebben door de ontéigenin^ en inbeslag-;n nemirlg van de Grieksche beziitingen in b- de streken, die Bulgaarsch geworden zijn sedert dè B alkan oOr loge n. Deze cij-ar fers stelîen ons in staat bij benadering n, te bepakn wat het land van FeFdinand e- van Goburg in Servië en in de bezette e- Grieksche streken heeft « verdiend ». :t- In Het département Gumouldsjina be-dfaagt de \viaarde van de in beslag gelé nomenKitrieksehe bèzittingen 22,299,63o in drachtnen. Alleen in de étad Gumoulds-r- jina bedrâagt de waarde i4;G5S,437 rt- In'het département Xanthi is het ver-«. liés van de;-Grieksche iffivfQfpers 32 mil-•s- lioen 511.997 dracbmeu Dp sf vl Xenlhi komi hierbij in aanmerking voor 2 millioen 797,350 drachmen. Voor he département Agathoupoleos is het be drag 5,167,286 drachmen, voor het de parlement Dedeagatsj 47,532,932 drael men. In de stad Dedeagatsj het ben de Bulgaren voor een waarde va 13,736,443 drachmen geconfisceerd. I "het département Sonflion werden goe deren voor een waarde van 8,769,67 drachmen geconfisceerd. In het départ* ment Ortakeui voor een waarde va 11,476,942 drachmen. De Grieken van het departemer Adrianopel zagen zich beroofd va 13,<358,740, die van het département Se zoupolis van 3,006,765 drachmen. D verliezen van de Grieken van het depai tement Vassiliko bedragen 4,7:04,02 drachmen. In het département Moeste ■fa Pasja hebben de Bulgaren voor 28,72 drachmen in beslag genomen,; in he département Melnik 8,537,544 drael' men, waarvan 7,258,166 alleen in d •stad Melnik. In het département Pe triteje werden goederen ter waarde va 1,930,191 drachmen in beslag genomer In het departenient Nevrokop ter waai de van 2,917,154 drachmen; in het de p-artemerat Stroumnitza ter waarde va 5.529,765 drachmen en het departemer Kizil-Agatsj ter waarde van 94,10 drachmen. In totaal werd geconf.isqueerd voo een waarde van 167,684,912 drachmer waaxbii 8,75% gezinnes ef 35i666 perse nen betrokken ziin. NIEUWS UIT BEZET BELGIE — w r e AMTWERPEM IN DEN GEMEENTERAAD VAN ANTWERPEN De gemeenteraad van Antwerpen B heeft besloten een oorlc'gstoeslag toe te -, kennen aan de gemeentebediienden en s wel op de volgende basis : Eene verhooging van 15 p. h. wordt < toegestaan aan beambten wier loon de t 4.000 frank niet te boven gaat; het mi-3 nimum van den toeslag zal 25 fr. voor r de ongehuwden en 35 frank voor de ge-^ huwden bedragen. Voor de loonen die meer dan 4.000 fr. :. bedragen zal de verhooging slechts 10 p. h. beloopen. Voor ieder kind onder . de 18 jaar wordt te meer eene vergoe-ding van 10 frank per maand uitbe-taald.) Het minimum dagloon der tijdelijke ; Werklieden is gesteld op 6 frank, dat . der vrouwen op 5 frank. DE HONGER In de Lange Veldstraat, te Antwer-' pen, werd een bakkerekar van de Libe-. raie Volksbakkeroj gevoerd door Const. Loncke, door een 30-tal kerels aange-Q vallen en geplunderd. ^ Zelfde feiten gebeurden in de Lange Po'ihcekstraat en op het Stuyvenberg-' plein. \ DIEVENBENDE GEKNJPT •» Vijf kerels, die bezig waren in het tij-delijk onbewoond huis Duifstraat, 29, te Antwerpen ,ailes wat draagbaar was ■ bijeen te pakken werden door de poli- ■ tie geknipt. De aangehoudenen zijn : de 24-jarige Jozef V., de 23-jarige Jozef S., uit Borgerhout, de 20-jarige Lodewijk i. B., en de 24-jarige Jan B., uit de Rol-wagenstraat.DIEF3TALLEN IN TIJDELIJK ONBE-, WOONDE HUIZEN TE ANTWERPENOnbekende dieven drongen in de volgende tijdelijk onbewoonde huizen te Antwerpen : Lamorinièrestraat, bewoner de Nave; Tweelïngstraat, 58, be-w. familiën Ale-Xander en Bruggeman; Grammestraat, 10, Arendstraat, 16, bew. Thropner eh Boomsche steenweg, 111, Wilrijk, bew. Van Hoof. Daar de bewoners neg in het buiten-land verblijven, kon niet worden vast-gesteld wat ontvreemd werd. Voorts werd gepooçd, doch zondeij uitslag binnen te breken in het tedia:- ■ staand huis nr 24 van de Van Artevel- ■ drstraat en het huis nr 53 van de Jus-! titiestraat waarvan de bewoners nog in > het bùitenland verblijven. In de laatste ' woning werd zekere De M.,, uit de Lange Koolstraat ,een gevaarlijke inbre- - ker, aangehouden. OPRIGHTING VAN DUiTSGHE , ARRONDISSEI^ENTSREGHTBANKEN Bij besluit van den gouverneur-gene- ■ raal in België gedagieekend 25 Apriî ; 1918 zijn de volgende Duitsche arrondis-t sementsrechlbanken opgericht : i , a) Voor het arrondissement Brussel, zetel te Brussel; b) Voor het arrondissement Leuven, r ïetel te Leuven; # c) Voor de provincie Antwerpen, ze-, tel te Antwerpen; d) Voor de provincie Limburg, zetel i" te Hasselt. OOSTENRIJKSCHE TROEPEN 1 m BELGIE ^ In België ziet men thans treinen opge-; propt met soldaten in blauwachtige uni- 0 îormen in de riehting van het front rij-den.1 WEST- WL&&HBERES4 ' t DIEFSTAL TE KORTRIJK Een persoon was in de woning van den kleermaker Arth. Dupont, Voome-e nigheidstraat, 90, ged.rongen. IJit een kas '• werd een som van 80 frank gestolen. 5 Men heeft vermoedens op een persoon; - die somwijlen in het huis verkeerde. 0' i DIEFSTAL TEJ3 vlADEELE VAN HET VOEDINGSKOMITEIT TE KORT-e RWK Een voerman welke koopwaren te ver-^ voeren had van den dépôt der voedings-• waren Geri'i$die5.teenwèg naàr de sta-tie, had het goed gevonden, uit een zak een hoeveelheid te robberen, die hij wat 1 ver der aan een gekende vrouw ovrhan-t digde. De politie die met den waak-0 dienst belast was, had het îeit zien ge-beuren, en maakte proces-verbaal op. r , DE BU-RGERS VAN ZEEBRUGGE i- Met viji hOndepd wonen ze rond de kleitie. vp.rweeroe. schoon nos- ionsro ^WV kerk te Zeebrugge. Vijf honderd te za men, mannen, vrouwen en kinderen. 'Nog altijd houden de meesters.en de ^u;ters sehool, al zijn er klassen in een l>ai ticulier huis. Nog elken Zondag zingt pastoor Bousquet zijn mis. 't Is gebeurd, ciat de dienst te lang duunde naar den zm der Duitschers, die ook een uur voor fl hun beurt hebben en de « herm officie-ren », getrouw aan hun « ordnung >» 1 immers de burgers wegstuurdën. Met vijf honderd dus blijven ze op dat gevaarlijk plekje nabij de haven, over de gansche wereld bekend. _ Hoe de mannen en jongelingen vooî den bezetter moeten werken, is genôeg gemeld geworden en hoe er'sommigen de verdrukking ontvluchten hebben ze destijds bericht. De Duitschers hebben bevelen gege-ven. Als 't alarm is, moet de veldwach-ters de burgers naar de statie van Dud-zeele leiden. Gewoonlijk vluchtten de vaders en moeders met hun kinderen bij beschietingen naar de brug van Ramscapelle. Tôt den Britschen aianval', op Zeebrugge, waren er onder de bevolking slechts drie gedood als slachtoffers van bommen of granaten. Wat er in den | aanval met burgers gebeurd kan zijn moeten we nog- vernemen. t Gehucnt met de kerk ligfc echter eên, kiîometer van het fel bestookte punt, de haven. ' .H Aan de burgers dacht ik toen ik he-den naar de grens fietste. 't Was een heerlijke Lentemiddag. Da mooie kastanjeboomen voor Groede'a oud kçrkje stonden al in hun blad. En om de huisjes op of onder aan de dij- ■ I ken bloeiden boomen, struiken en ha-gen met roode, rose, witte kleuren. Ma- jl deliefjes tinten het teere gras. En in de wijde polders jubelt het vreèdzama werk. Vogels kweelden en schaterden iii de takken op het pleintje voor Kad-• zand's grijs bedehuis en de gulden haan die vân den toren naar België staarde,. Il bionk in de zon. De waardin uit de «Drie Koningen», Kadzand's vermaard logement, sprak me met weemoed over den vroegeren I tijd toen «'t vreemde volk» van Oosten-de, Blankenberghe, Heist en Knocke tôt hier kwam, en zoo zoncîerling «mirake-len» kon, uitgelaten nu het eens vrij, was van mode en etikette. Wit slingerde zich de grintweg door jfl het groen naar de duinen, waarachte.r de zee stil ruischte. Welk een kalmte en vrede alom! En1 nauwelijks drie uur van hier steekt Zeebrugge zijn pier boven den vloed. Achter Zeebrugge, Heist en Knocke : bJoeien nu ook de boomen, struiken en i hagen en de madeliefjes tooâen d'en middeleeuwschen «Graaf Jandijk»,waar ® ' evenals hier schilderachtige huizekena ia| tegen leunen. En de vogëls schetteren om Lisseweghe's zwaren toren en in '1 | groen bij DammesY grauwe kerkruïne. M Doch op de akkers jubelt niet als Wel-eer het vreedzSWie Wërk ! De Duitsche slavenzwéep knalt daar. j Was 't wônder, dat ik dacht aan de knapeh en mannen, die weer zullen moeten herstellen, wat hun bondgenoo- il ten vernielden ! Aan de Vlamingen op ÎM de baggertnolens in Zeebrugge's haven? Aaii kinderen, die over bommefï"Wetetï M te spreken, als de onze over hun speel-goed! Aan de moeders, die in de rij staan wachten bij 's kosiers huis té Zee- 4§ii brugge, waar het voedingscomiiteàt 2e-telt. Aan pastooir Bousquet, die wei kracht.ig blijft en zijn gemeentje van 'I Zeebrugge met raad en daad steunt, maar die toch vergrijsd is ? _ . „ .. |M Een bootje vaart dageliiks van Zee- |fl brugge door 't kanaal naar Brugge.Burgers reizen daar wei ni g mee, en dan 'j nog meestal een moèder, die een ziek ! kind naar 't Sjnt-Janshospitaal van Bruggg brengt. Dat hospitaal is getuige M van veel ellende, want de ondervoe-ding slaat vele kinderkens en «îèisjea ; met ziekten en kwalen. En sterft er iemand op Zeebrugge,dan •;|| wordt de doode te Lessewegihè begraven. || Te Zeebrugge is er alleen eén kerkhof il veior Duitc?hers en er rvisten er «1 veeî. !| Sedert Maandag nacht is het aantal gra- il yen toegenomen. Zeker zal men daar. ook de gev'allen Britten een groeve toe-. 1 reiden. Als een groepje van Zceb-rugg^e oî ;] Heist naaf Holland gevlucht was, heerschte er vroolijkheid langs de kust. El Dan monkelde «en guitige lach op ieder s i gelaat Wat een golf van hoop zal er bu ovei; j de bevpjkintr geslagen zijn ! De Britten -mi aan land, al was 't dan ook maar voor -• • i| koilen tijd. Toch aan land, in spijt der vniYrbrakende bat'teriien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie