Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

125416 0
09 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/js9h41kv6w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HETVADERLAND Sooteaankt>^diginge"crfenkomft Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 10 centiem (aûdere landen). Dienstaanbiedingen : vodf gercformeer- Par maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GOETHEM, Directeur Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. v. ' .... i:£ - i." tiatx '.i !..'i -V*. «J:.t . ,:ï. ,:z-y r-.-, .■ .-#■,/[* * À > vzssSbiatBanasai» I[« stein mi Anerika De " Detroitenaar " steunt ons Wij hadden reeds meer dan eens gele-genhoid om te wij zen op het goede werk dat het groote Vlaamsche week-jjlad, de «Detroitenaar» in Michigan (Vereenigde Staten) sedert drie jaar sticht met bij de uitgeweken Belgen, die in do nieuwe wereld zoo talrijk zijn, den eigen landaard, de herinnetring en de geheohtheid aan België er in te hou-den.Week aan week ontbreekt het in den «Detroitenaar» niet aan wijze wenken, san praktische raadgsvingen voor onze landgenooten, aan vruehtbare les?cn uU de overweging van de gebeurtenissen Igtitrokken. Met wat geestdrift kondigde de «Detroitenaar» de toetreding van Amerika tôt het groote bondgenootschap tegen Duitschland aan. Hoe vinnig zocht hij ook naar al wat hij maar voor zijn Belgische lezers ginder kon vernemen over onze soldaten, over hun s toute stukken. Hœ gretig deelde hij aan zijn lezers de fijnste gedichten mede, wolke onze goe-de vrienden Fritz Francken en Herman Broeckaert ons ten beste gaven hier in «Het Vaderland». Het verwondert ons dan ook niet dat hij getroffen werd door de reohtvaardig-li&id, doar de billijkheid, door de nood-wendigheid, door do onmisbaarheid van onzen strijd opdat de soldaten niet om niets hun sehoonste dagen, hun vruchtbaarste jaren zouden verliezen. In zijn nurnlTer^ tembsr, dat de post ons gister morgen aanbracht, neemt de «Detroitenaar» in-«ierdaad een van onze laatste artikelen over dit onderwerp over, dat namelijk waann wij ons erover verwonderden, dat h ua ten Leonce du Castillon in het «Belpsch Dngblad», tôt nog toe -een enkel opsteller van e^n Vlaamsch dae-of weekblad, het noodig of nuttig of wenschelijk had gevonden zijn pen te scherpen om. naar ons voorbeeld. voor de soldaten, Vlamingen en Walen, iets rneer, iet; beters te eisohen dan kruisen met lin [en. dan woorden met hoofdlet-ters, iets meer , iets beters, 't is te zeggen g£ld, dat — wij weten het wel, alleen t geluk niet geeft — maar dat toch veel leed kan verzachten, veel ongeluk kan verminderen. Wij zeggen den «Detroitenaar» dank dat hij het goede zaad, dat wij hier met onze_ zwîkke handen trachten te ' strooien, ook aan de overzijde van den ' Oceaan, ook in de landen van overzee i uitwerpt. De «Detroitenaar» heeft trou- 1 wens oogen om te zien en ooren om te hooren wat rondom hem gebeurt : hij t u-eet dat het praktisch Amerika, van het r begin af, verkkard heeft dat het zijne soldaten zou betalen en hij vindt het e redelijk dat aile landen, als ze dan toch v oorlog voercn tôt de eindoverwinnmg t hun soldaten betalen. g EvenveeLgezonden zin legt de «Detroi-itrraar» aan den dag, waar hij het heeft o over Ket testament van von Bissing, die k met honig en wat zoete woorden de Via- is mingen zocht te winnen, welke de Duii-sche gruwelen van 1914 van hem en van a ziin ras vervrecmd hadden. h' Duitschland zal in de toelvomst het n fiootste gevaar ziin voor België. w Ten andere, zegt de «Detroitenaar» in cl siin hoofdart.ikel : v- Ten andere, dit gevaar'is opvolgent- n< lijk bewezen door de Duitsche doorzieht- se sunde van overheersching en uitbating. le 'ij heeft onze natuurlijke rijkdommen de noodig naarmate zij vergroot- Generaal de ,on Bissing stelt vast, als een natuurlijk ja fevolg, dat de ontwikkeling van "he duitschland het behouden van België ke iischt : «Hoe meer het keizerrijk ver- di îroot, hoe meer het zijn noodwendig-ifid moet verzekeren en wapens sme- lij Kn. Die noodige goederen en wapens zel al Duitschland ten decle bij zijn ge- M< iuur nemen», 't is te zeggen bij ons. be fW «enen Duitschman is dat immors zoi P'fl natuurlijk. rij baat ons zorg\nildig deze verwittiging 1 i9gaan. Hij toont ons dat aile ontwikke- vai van Duitschland eem gevaar is voor bn «Jgië, en dat aile vp'rmmrdfirring van I Jhe rnacht alleen kan volbraoht wor- het a» ten onzen nadeele. Ons eigen bel an? ma fsfaat dus met uit aile mac,ht er toe die '•! te dragen aan zijne toekomstige ver- hie wakking en aan zijn verminderden in- na; joed,, in medewerking met dezen die rij-* J.ine ontwikkeling trachten te stuiten. het Eindelijk is er nog een andere beken- I Er,is van von Bissing die, wij Vlamin- kle bîjzonder, moeten onthouden : ligj duitschland', zoo schrijft hij, stelt ook f'ang in de Vlaamsche beweging». zoo "aman*! twijfelde hieraan, gezien de riia « wijze waarop deze beweging door de Duitsche overheden te nutte werd ge-maakt om onze landgenooten te verdee-len. Maar de goeverneur-'generaal be-driegt zioh wanneer hij er bij voegt : «Een groot getal Vlamingen zijn open-lijk onze vrienden.» De verraders zijn de uitzondering en de Vlamingen heb-, ben hem sinds dien eene praktisohe lo-^ genstraffing gegeven door hunne pro-! testaties, hunne ontslaggevingen en hun-. ne pleehtige verklaringen. In aile geval, , niets bewijst beter de bedriegerij waar-van zij de slachtoffers zouden zijn met | de inziohten van Duitschland in de hand te werken, dan het bekende plan van de Duitsche overheid in België ten hunnen l opzichte.«Men mag onder geen opzicht, zegt de gevvezen goeverneur, het zoo ver | brengen dat zij gansch onafhankelijk , worden. » Wij hebben wel gelijk gehad altijd te zeggen dat er te veel gezonde zin in ons volk zit, te veel gezond verstand, dat , het verraad dat enkelen pleegden, aan i België nadeel zoude kunnen berokke-: nen. ' Men voelt het zelfs in Amérika, waar „ men de dingen nog van veel verder af Bekijkt, waar men zeker niet van voor-! ingenomenheid of wat andeTs kan vër- dacht worden. j De Vlamingen in Europa, die het goed 1 met België meenen, dis weten dat zij niet biiiten België kunnen zonder ten t onder te gaan, vernemen met blijdschap dat ook de Vlamingen, die in den vreem-de, op duizenden en duizenden kilome j ters van België verwijderd leven, met i hart en ziel blijven vasthangen aan Bel-^ië.LEO VAN COETHEM. -, m. —■ * ■" ■ WWW '■■■■'■ > ■ ■-« • Over aréDfNen i ^ DfEREN OP EEN FIETS «De Kampioen» vertelde onlarigs over t dit onderwerp het volgende : i ^ an aile dieren is de aap zonder twij,-fel de beste wielrijder; hij brengt het ■ tôt een vaardigheid, die vele menschen i niet bereiken. Daar heeft men o.a. de bekende chim-, pansee «Little Nap», de eenige aap, die met schoenen aan fietst, terwijl de mees-te met hun bloote «voeten» de pedalen omklemmen; hij boreidt een miniatuur-damesrijwiel.Met groote zekerheid tn gratis slin-gert «Little Nap» zijn rijwiei tusschen c-pgezette flesschen door, slijgt tijdens den rit af en op en vijdt staarie op het zadel; nu eens rijdt hij langzaam, dan weer met een rennersgangeïje, onder-wijl een gevulde flescn van^een tafel ne-mend en daarna, na haar geiedigd te hebben wegwerpend. Zijn trainer wilde hem reeds tôt nie-torrijder opleiden, maar kon tôt heden nog geen miniatuur-motorfiets krijgen. «Nap» komt uit den Frar.schen Cion^o en was nog geen vijf jaar oud. toen hij voor het eerst als kunstwielrijder op-trad; hij weegt onge^eer .)0 p^.;d en groeit snel uit zi..n kleeren. Iets moeilijker dan het dresseeren vyn een aap, moet het zijn. van fen «donune kip» een wielrijdster te maken, en toch is dit kunststuk volkomen g)3iaagd. Of de kippen waarlijk dom zijn, zoo" als algemeen gezsad wordt, m.ig in iioofdzaak waar zijn, maar allen zijn niet gelijk, zooals de eigenaar van een ivielrijdende kip mededeelt. «Coco» mijn ilown-kip bijv. is een der best© leden /an mijn troep, zeide M. Torcat, de trai-îer. maar Wielrijden wil ze niet; mis- s «hien wil ze een motorfiets hebben. Al- v e kippen zijn zeven jaar oud. wanneer v le dTessuuF begiiii-, ''.îijn lieste vielrij- n 1er telt thans 20 iaar. Het duun drie o aar tôt een kip het wielrijden geleerd v leeft, en mijn drie wni/'idster;; betee- z :enen negen jaar mo^itevollen en gedul- d ligen arbeid. b Wielrijden spar.t de .<ippen natuur- v ijk zeer in: daarcm treedt ten en de- k elfde kip maar een mi-il per dag op g len moet ook de dieren liefhebben en 'k egrijpen wat ze juist weten; anders >u men hen îooit kunnen Ieoren wiel- 'k ijden. w Veel moeite ve.-oorzaakt net maken hi in een passeri rij-vie1 vooral bet aan- h< rengen van de pedaJen. vi Het kleine vernikkelde rijwiei is naar pr ?t model van een heerenrijwiel ge- gi laakt; de pedalen zijn echter ta.melijk zc icht onder het zadel aangebracht; van vc ieruit gaat, de ketting vrijwel loodrecht ga lar het achterwiel. Met dit mini&tuur- da jwiel rijden de kippen langs een ovor ?t tooneel gesptnnert ijzerdraad. sk De pooten van de kippen zijn nitt met ta: emmen aan de pedalen bevestiard,doch de rgen er vrij op. Lu Natuurlijk kan men de kippen niet de oveel leeren als de apen, maar wiel- eei iden leeren ze toch. rir OP HET WESTEBFRONT £ ■ ■ ZC Vijandelijke aanvallen afgeslagen £ in de Aisne en in Champagne £ vi HEVIGE ARTILLERIEBEDRIJVIGHEID se - ' w — ■vvvwv t 1 Op 7 October was het weder aller-6 slechtst, het regende onophoudelijk. 1 Een* vijandelijke poging ten zuiden < van Beutel is mislukt in den morgen r onder het vuur van de artillerie, het ^ voetvolk en de machienegeweren der Britten. e Bij het vallen van den nacht hebben 3 de Duitschers, op het grootste gedeelte ^ van het front, tusschen Broodseinde en 1 Hollebeke, een hevig spervuur bereid. '■ Er hebben geen voetvolkverrichtingen plaats gègrepen. r Er heeft hevige wederzijdsche artilfi ^ lerie plaats gegrepen op het gevechts-front.Op het overige gedeelte van het front is niets bijzonder te melden. Ondanks het weder, dat zeer onguns-J tig was, hebben de Britsche vliegers r* nuttig werk verricht; er werd een ton P en half bommen uitgeworpen op eene statie en talrijke andere punten. v De Britsche vliegers namen elke gele-^ genheid te baat ten einde hun doel te '■ bereiken. Een vijandelijke vlieger wordt neer-gehaald.Een Britsch vliegtuig, dat vertrokken was tijdens den nacht van 4 op 5 Octo" ber, wordt vermist. Onz,e bondgenooten zijn genooozaaai. het veroverd grondgebied in te richten met methode, hun artillerie terug te 1 groepeercn, voornamelijk het grof ge-schut,en zich te bereiden tôt het vernie-' tigen van de talrijke machienegeweren, die achtor de vijandelijke lijnen ge-1 plaats zijn. Al dit werk gaat onophoudelijk snel " vooruit. Gister heeft het voetvolk geen ver-richtingen onderaomen.. 1 Er grijpt echter wederzijdsche artil-lerie-bedrijvigheid plaats tusschen Broodseinde en Hollebeke. " Op den westelijken kant van het . Britsch leger, zijn de batterijen van generaa] Anthoine insgelijks bedrijvig geweest : zij beschieten, ten westen van Langemarck, de Duitsche stellingen. In Champagne, hebben de Fransche troepen een hevigen aanval afgeslagen rond de hoeve van Navarin en wederzijdsche artillerie-bedrijvigheid grijpt nog plaats met groote hevigheid op den rechteroever van de Maas, ten noorden 1 van de hoogte 344 en rond Besonvaux. < FRANSCH LEGERBERICHT f VAN DEN NAMIDDAC 1 De artillerie is voortdurend zeer be-jc ✓VWW ■ -- drijvig in België en op het front var :. de Aisne. n De vijand heeft verscheidene maler n gepoogd, de Fransche kleine posten aar >t te vallen in de streek van Bovettes t Craonne en in Champagne, in de sek tors van Main de Massiges en Mont n Haut. e Al deze pogingen zijn mislukt er n er werden geyangenen genomen. 1. De nacht was kalm alom elders. n BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC Gister, bij 't vallen van den nacht ^ heeft het vijandelijk voetvolk, ten ge volge van een hevige versperring of __ het front van Hollebeke naar Broods . einde een aanval ondernomen tegen d( n Britsche stellingen, ten oosten van he ,e bosch van Polygone. De aanval misluk te, dank aan ons vuur; er werden tal , rijke vijandelijke gevangen genomen. ;0 De Britten heben met welgelukker een aanval ondernomen, tijdens dei _ laatsten nacht ,tegen de vijandelijk< lijnen, tsn oosten van Monchy. " DE VERLIEZEN DER DUITSCHERÎ Volgens het bericht van de Engelschi stafoverheid, zijn de verliezen van dei «i, -■•Aorrf.t 11, cil rnA-2TufcreTr-\'àîr A^e^ObfJ n Passchendaele," veertig bataljons zeei [e beschadigd geworden zijn, ' bij zoo 5- verre dat zij niet rap terug op d< 5- eerste lijn zullen geraken. Het schijn î, dat de bajonet een groote roi speelt ir de Duitsche tegenaanvallen. Doch d( Engelsche troepen, vooral de Schot ;1 sche, hebben heldhaftig weerstaan. Sinds Donderdag morgen werd. aan-•- gnande de gevangneming der Duitsche officieren, ongeveer een officier geno-!- men op een getal van veertig soldaten. i HET CEVECHT !N VLAANDEREN t l TIJDEL1JKE KALMTE J Londen, S October. — Het agenfcschap Reuter meldt dat er, na de hevige ge* i vechten die plaats hebben gegrepen in l Vlaanderen, thans kalmte heerscht. . Het is waar dat de kanons voortdurend bulderen; doch sedert vier-en-twintig uren heeft geen nieuwe voetvolk-be-drijvigheid plaats gegrepen. Over de vijandelijke verliezen mo-gen wij vaststellen dat het meerendeel der dooden, gekwetsten en gevangenen bestaat uit mannen van 25 en 30 jaar ] oud. IN HOLLAND ggifiSGlje pireeroes Wat dient voor hen gedaan? Van deze 3000 huisvaders hebben ongeveer 1500 een weinig werk kunnen vinden. In de kampen te Zeist, Harder-wijk en in Gaasterland (waar alleen nog maar gehuwden zijn) blijven er dus nog ongeveer 11,000 soldaten over, zonder werk, zonder regelmatige bezigheid.aan zichzelven overgelaten. Met dezen is het, dat men zich zonder verder uitstel moet bezighouden, indien men aan België wanneer het bevrijd zal zijn, niet en-kele duizenden zenuwlijders wil terug-geven, in vrie de wil, de zedelijke.veer-'kracht volkomen gebroken zal zijn. « De ledigheid .is de bron van aile 'kwaad », heeft eens, ik weet niet meer welke, zedepreker gezegd, en van al het kwaad, is het... « leninisme » wel het meest verfoeilijke. Nu is het droe-vig, le moeten erkennen, dat deze kwaal enkelen dezer ongelukkige Bel-jische geinterneerden besmet heeft, en îulks op hetzelfde oogenblik, dat onder /oorvvendsel van socialisme, een propa-randa werd gevoerd, waarover wij het iadelijk zullen hebben. Gelukkig heeft het kwaad tôt dusver ilechts een zwakke minderheid aange-ast. In de groote massa d«rgenen, die le roemrijke uniform der soldaten van i jiiik dragen, komen de vaderlandslief- ] le en het eergevoel in opsland, waar i en dezer verdwaalden zijn bewonde- ^ ins uitdrukt voor de Russische weg- > loopers. die aan de Duitschers toegela-ten hebben, Tarnopol en Riga in te ne-men, en daardoor de veroveringen der Russische revolutie-zelve in gevaar te brengen. die tôt dusver de sohoonste zegepraal der Verbondenen is. Heel het vraagstuk der geïnterneer-de komt hierop neer : « Bestaat er mid" del om allen aan het werk te zetten ? » , Ik weet, dat de kwestie niet gemak-. .kelijk is, vooral op dit oogenblik, nu zooveel fabrieken genoodzaakt worden, haar deuren tesluiten, en zoovele Ne" derlanders zelC&onder bezigheid zijn. Over 't algemeen hebben de Nederland* sche arbeiders-syndicaten de tewerk-stelling van de Belgische geinterneerden bestreden, zelfs voor dat de kolen-nood aan den man kwam, en ook voor ; wat den veld-arbeàd betreft, waarbij de ! kolennood toch geen roi speelt. Zulks was het geval voor de landarbeiders, i de rnetaalbewerkers, en de mijnwer- ; kers. Geinterneerden die werken in de mijnen in Limburg, hebben deze zoo weinig internationaal-solidaire handel-wijze der syndicaten beantwoord door i zich met de Hollandsche mijnwerkers soiidair te verklaren. toen deze onlangs den arbeid neerlegden. En van deze solidariteit betaalden zij zelven de kos-ten ! Op dit oogenblik, en niettegen" staande de dringende behoefte aan ko-len, zijn er in het kamp te Zeist nog J altijd drie-, vierhonderd stakers, die < niet weder aangenomen werden. Dank zij de medehulp van vele geïn- k terneerden, specialiteiten în hun vak, h heeft Nederland verschillende nieuwe nijverheden kunnen scheppen, b. v. de k vervaarding van zekere soorten cera- w miek-pivducten, die het voor den oor- zr log uit het buitenland moest betrek-iken.Zou op dit oogenblik, Nederland, zonder zijn eigen landslui te benadee' len, de Belgische geinterneerden niet Ikunnen gebruiken voor werk van open-baar nut, als b. v. het afgraven vau turf, de ontginning der heiden, en het aanleggen van wegen over groote en verlaten uitgestrektheden ? Dat gaat natuurlijk den Nederland-schen autoriteiten aan. Onlangs hebben wij nog een ander gedacht opgewor-pen, dat vooral de Belgische regeering , en haar bondgenooten betreft. Zou men de werklooze geïnterneer-, den niet aan de vervaardiging kunnen j zetten va voorwerpe, die men in reserve zou houden, om gebruikt te wor-den in België, zoodra het land ont-. ruimd zal zijn ? Bijvoorbeeld : Een groot aantal houten, uiteenneembare i woningen, schepen, goedkoope meube-len, werkgereedschap van allen aard, schoenen, enz. ? Dingen, die wij, bij onzen terugkeer, allemaal broodnoodig zullen hebben. Zouden voor de vervaardiging van deze voorwerpen bepaalde grondstoffen , noodig zijn als ijzer, bout en leder, ■ dan' zouden de verbondenen de blok- 1 kade voor deze grondstoffen wel kun- - nen opheffen, op voorwaarde, dat zij 2 uitsluitend gebruikt zouden worden t voor dit bijzondere Belgische fabrikaat. De Engelschen, zoo wordt ons ver'ze-• tUerd, zullen dit doen, met het oog op de inrichting van de kampen, bestemd 1 voor de invalide Engelsche krijgsge- 1 vangenen, die hier uit Duitschland zul- 3 len aankomen. De geinterneerden zouden met vreug" de voor hun land werken. > Indien het ongeluk wil, dat zij in de e kampen van Zeist en Harderwij'k moe- î ten blijven, laat men dan trachten, "> aan te hooren : Zij zijn j tatnj R "én 1B1. CJCII is r geen krijgsgevangene. Hij heeft recht - op een menschelijker behandeling. 2 Wij heben de bepalingen der Haagsche t conventie, betreffende het regiem der î geinterneerden,. herlezen. Zij lij den i niet aan over-duidelijkheid. Maar laat - dat een reden te meer zijn om ze toe te passen in een gunstigen zinvoor Neder* ■ land's gasten. De Belgische geinterneerden vragen ! grooter vrijheid. Enkele maanden gele- J den heeft de Belgische regeering, met he tdoel de tewerkstelling der geïnter- « neerden te vergemakkelijken, zonder den last der bewaking voor de Neder" ; landsche overheden te verzwaren, be-vel gegeven aan de in Nederland ge- c ïnterneerden, om geenerlei poging tôt i ontvluchting meer te doen en om het i front te bereiken. waar zij toch niet ! £ zouden aangenomen worden. Van dat j oogenblik af was een zoo s#enge bewa- £ king volstrekt niet meer noodig. c [Wordt voortgezet). ** " --www~- ... S IN SPANJE o ti EEN DUITSCHE DUIKBQOT ONTSMPT DIT CHOIX n 7 Madrid, 8 October. — Een bericht w van den minister van zeewezen meldt dat de Duitsche duikboot, die geïnter-neerd lag in de liaven van Cadix, erin w gelukt is te ontsnappen. Op 8 September was deze duikboot « U-293 » genoodzaakt binnen de liaven van Cadix te vluchten, om reden dat hij over geen olie meer beschikte. Deze duikboot had als bevelhebber lui-tenant von Mallenthiny, en bedraagt 300 ton. De minister van zeeweezen heeft va îanstonds aan den gencraal-bevelheb->er van het 'arsenaa! bevolen zijn ont-;lag te geven; het technisch comiteit. iat gelast was met het toezicht van ien duikboot en de adjudant van den generaal werden ook uit hunne bedie-îing ontslagen. De duikboot is vertrokken zonder nunities; deze werden afgelost in het irsenaal. | " ■****■-- — me IN OOSTENRIJK-HONCARIJE t me 'en minister keticht Sn van plichtverzaking ev£ 1)i Men seint uit Bazel : De « Az Est » meldt dat een opsteller g in d» « Villag », M. Meszoessy, minis- ^ur ir van landbouw, aangeklaagd heeft beg n reden dat hij onwettige toelatingen yac ;eft ontfutseld voor het verzenden van u sopwaren en aldus groote winsten . , seft gehad die hem niet toekwamen. M. Meszoessy heeft protest aangetee- nu md. Een eere-tribunaal zal ingericht Ll orden ten einde deze zaak te onder- _ _ eken, Q E VOOR SOLDATEN EN VLDCHTEL1NCEN DE VADERS VAN VIJF KINDEREN Al maanden en maanden géleden heeft de Fransche "legeroverheid beslaten dat de soldaten, vaders van zes kinderen volledig van lcrijgsdienst zouden vrijgc-steld worden en dat de vaders van vijf kindersn niet in de actieve eenhedens maar in diensten op het achterfront, zou~ den worden gebruikt. Ik denk dat er niet de minste reden bestaat om bij ons hetzelfde b es luit niet te nemen, om de mannen met vijf kinderen naar het achterfront te zeiiden of — zooveel zijn er toch niet — ze van dienst vrij le stellen indien zij een loo-nende bezigheid naar hun gading kunnen vinden. IVie zou er iets tegen inbrengen ? '| Wil wat zeggen, in vredestijd al, een fa-milie met vijf kinderen fatsoenlijk in 't leven te houden. Wat moet het zijri, in ocrlogstijd, nu ailes peperduur geworden is ? En verdient het geen belooning, . indien men het bevolkingscijfer van België, dat al aan 't dalen was, dat bij den oorlog niets zal gcwormen hebben, met ! vijf eenheden deed aangroeien ? Een soldaal schrijft ons : « Ik ben vrijwilliger voor den oorlog. , //>■ heb dienst genomen om te werken,, | Niettemin heeft men mij in een actief ■ regiment geplaatst. » Ik ben nu al acht maanden in di Icopgrachten. Ik ben in mijn een en • veertig s te jaar en vader van vijf kinderen en heb aile moeite om nog langet, > de jonge soldaten te volgen. » Aanvaard, enz.... » Wij denken dat deze man te* voUe ge* i rrchtigd is om zijne overplaatsing in een , «t,jtoc i,fj /ouc accix,terf%ant aan te vragen, t Het bewijs dat hij vijf kinderen heefl . is gemakkelijk te vinden i men vrage > maar aar twee menschen van zijn ge-- meente dit, ender eed, als 7 moet, té bevestigen. Dat zijn kommandant zijn aanvraag niet zou overrnaken dat «wie 7 behoort» ze niet zou in aanmerking nemen, zijn dnigen die niet eens moeten veroruier-steld worden. ! Maar heeft men ons niet gezegd dat. voor degenen, die onder het bereik vallen van de nieuwe wet, geen rêkenincf wordt geh > den met de kinderen, die zij in bezet België kunnen hebben ? Dit is ongerijmd. Twee getuigenissen onder eed afgenomen, en schriftelijk be-vestigd geven waarborg genoeg dat nie-mand hierin bedrog zou zoeken te pie* <7 m- Krijgen wij nu eindelijk voor de Bel-[ gische soldaten hetzelfde voorreeht, de-zelfde uoorrejfilen als voor de anderen ? Wij haalden het geval aan van een soldaat in t bijzonder, maar men sehreef ens dat er meer zijn. Wij vragen na-tuurlijl; voor allen hetzelfde. GAMMA'. D. E. — D. 72. — Vraag aan uw koi, mandant dat hi j u een aanvraag in diéri' zin late doen langs den hierarchiekeit weg. Wij hopen dat ge zult gelukken. •I- A. — D. O. A. H. te G. — Nadere inlichtingen over het overlijden kunnea we u, tôt ons spijt, niet verschaffen. Wij denken niât dat er een miiïisterie meer sver zou weten. Luitenant J. A. H,, te St.-I. — N*ç -'ten antwoord ontvangen. Weet hat juiste adres niet. P. L. Mijnendr. — Verwacht u zelf >f meer inlichtingen. Mme D., Quai N.-D., Havre. — Brief ?an uw man aan den bestemmeling iverhandigd. Hij zal zioh er mee bezig îouden. G. if!! mmm Ons boeiend mengelwerk « Het kind iet den Helm » loopt ten einde. Binnen enkele dagen beginnen wi| iet een nieuw verhaal van Renier nieders, dat onze lezers ongetwijfeld /en veel belang zal inboezemen. k Hut van Warlje Hulpb Een kleurrijk, afwisselend, geschîetf. jndig verhaal uit de zestiende eeuw, îgint binnen enkele dagen in a Het aderland ». Willen onze lezers in het binnenland it regelmatig kunnen volgen, is he» i tijd om een abonnement te nemen. Leest en doet uw vrienden lezen : E HUT VAI* WARTJE MOLPU rade JAARCANC, Nr 700. _ i , ' " DINSfrXC, '^OCTOBER lfry.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes