Het Vlaamsche nieuws

1072 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 16 Mei. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4x896/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I! ZondâfC i6 Mai 19*5 Eerste jaarg*. Hr 122 t II i ■■un mu Prijs t g Centiemea door geheel België Vlaamsche Nieuws Hat; hast Ingellcht en meest verspreid Nieuwsfolad van België, > Verschijnt *7 maal per week ^ X"" , zsmxc fc-~v. ,v.>A.rvs,.^ ?.:.- ■>*,■ .^, - _. .. J....— ^.t_._ ,....„ . — ... -, - -r -... I. v. tTV>^'-'T 1 .... -_--:.^r-.r *.*„> ABGNNEMËNTSPRIJZEN s ftf 0.36 ( far S luaaiiëeK <.— £jf m.md J.ëS ] î"er 6 ttiaaadca ï.88 Bsr jsas K.— j tKtflfSr»! Alises tAJSYM» ^.^^ra.s*gMS^aige*ag.vfri.w-ai8^aBiSK^T,.>raMreca3a"a^ feUREELEN : Bsodestraaî, 44. ANTWERPE8 Teietoan *95*1 .'»*^2j^ajiaa^^^£^afa^-U3^ar<^ec*i*e * w'■• ,'mna:.aaatfc. .r, IAANKUNDItilNGENi ï'wscda blasai,j gaï itgel 2.68 I Vierà» biada^ per regel 6.SC Sente bla'-is.j té. I.— | «f *v«sft*xisi«Kiurt. INaKis&M-isfct 6.— KLARE WIJN 1 Stijn Streuvels wordt onbesuisd aan-evallen voor zijn Dagboeken. Zelfs eeu »,,,r Hollanders wilden hein de les lezen ' «n hein diets maken hoe Belgische va-'îBerlandsliefde er moet uitzien. Wij zijn Kvertuigd dat Stijn Streuvels zeer gevoe-^Kv is aan die bezorgdheid, en 't geval !Kioct bem een stille inwendige vreugde Bjiienken. want 't is dan ook hc' r>W.i0- V .m van zijae woidt ùein tut Pa- il, gevraagd : « Stijn Streuvels, zijt gij HKiitscner r » eu ze gewagen er vau zijxi «Hverraad ». (■>t Zoa reeds een lange lijst zijn al de ^■laniingeîi te noemen die door dat nieuw & van ketterjagers verdacht werden ^Kuaakt. ^■Wij zijn niet van zin Stijn Streuvels I^Hgen de dwaze aanvallen te verdedigen. W Holland zelf werd het op zulfce mees-^Kiijke wijze gedaan dat een zijner af-■turders eerlijk bekende ongelijk te heb-gehad en hulde bracht aan de edele Mirechtheid en raannelijke vader' :ds-jj^Hde van den Vlaanischen schrij; .r. ■Het zijn de Vlamingen, en in de eer-plaats de flaminganten, die de diep-■evaderlandsliefde gevoelen en wij wor-I Hfn niet in verlegenheid gebracht als we ■cl hun gemoedssteraming moeten bloot Bggen. Er kaa klare wijn gescbonkcn ■ Er is geen enkele Vlaming die Muitsehgezind is, dat is te zeggen die de Hlijving van zijn land bij Daitachland pHu kunuen wenschen. ■ Erisgeen waas, hoe licht ook, op de ^Btlerlsndsche trouw en gehechtheid, op '^Hlicfde, het geloof en d« hoop van een Hlaamsch hart. sBiiaar niemand heeft het recht de va-^^Briandsliefde te belasten met onver-le gevœlens van genegenheid, "^■nkbaarheid en bewondering voor vol-'J^Êù met ons in den stijd betrokken. ^■Wij vragen het in genioede : Heeft het Haamsche volk zijn plicht, zijn vollen i' ■icSit gedaan toen België werd aangeval- ^■Faalde het aan moed, eensgezindheid ^^Bbeslistheid? ■Was er éen wanklank, éen aarzeling? sljBVoor de Belgische onafhankelijkheid, . de Belgische vrijheid vochten en i^Ben,en onze Vlaamsche jongens naast Waalsche wapenbroeders. s^BiIet welk recht dan begonnen de ■iskiljons te roepen : Voortaan moet Ï^HVlaanische beweging ophouden te be-Fransche taal en Fransche be-^■laving moeten België beheerschen ! "^■»;aar",in werd in den vreemde, te Mi-"«B; en te Parijs, gezegd en geschreven ■'Franschgezinde Belgen, dat de Via-* Bifen nu ingelijfd werden bij het La-dat de strijd ging van Latij-■'tegen Germanen, en het eerste offer s» wij moesten brengen dit van onze iavWrierîaal was ? Boor de oorlog uilbrak, waren de sytn-verdeeld, zelts onder de Vlarnin-!3flr® , in den latenten strijd die altijd Bcf bestaan tusschen onze groote Zui-tn Oosterburen. Maar nooit kwam ■du de heftigst Vlaamsche middens tôt k^Bfgmnanism. Wij willen alleen onszelf H1 tn blijven. Een enkele vraag : wa-° Y te en te Charleroi, en in ■al?«neen bij de W»llinganten, zoo be-ilj^Biaden ^ met hun genemenheid voor oorlog breekt uit. Walen en frans-ieJ^B'fjas bebben geen afstand te doen van sympathie, integendeel, M Uitbuiters ® den laatsten tijd weer veel ■P'Okcn over uitbuiters, opkoopers ■ «twaren, die èn de voortbrengers H e Verbruikers bestelen op de onbe- ug^B,a®(Iste wijze. , dit soort roovers overal te- ■"i toch nergens misschien meer dan ■ "^nd, waar de arme boeren door de He °Pkoopers worden gebrandschat, 3» wraakroepende manier. 1 w«"k dat reeds geruimen tijd het licht zag (Les conséquences tn^witisme en Russie, door M. C?»|ltlê)' v'ndt men desaangaande mededeelingen. We willen iVr®n°nZe 'ezers eenige bijzonderheden I B 111 ;,fschrijyen, zeker zijnde dat zij P* et Ecnoegen zullen lezen : ^ende type van koulak (graan-ma^B ,|,er) te R.lez, bewoont een huis dat iij ■"eer uitziet als eene vesting : de 5°ort 's met slot en grenael geslo-d£l®iaa i °nden looP«n los, en de deur-rj?ers bewaken ze gewapender-■k' «meester zelf verlaat zijn schuil-èn S], Len oxn ter kerk te gaan ; hij ke ■ betrekkingen dan met lieden en op feestdagen en bij etl'. w°rden steeds de pronk-t-.Viln zijn woon opeiigezet. In ge-Hfp/u w#ont hij doorgaans in den I <mo kl«edt ?,irb g«bjk een Hun vaderlandsliefde is dus zeer ge-offering moet kosten. Hun eigen gevœlens en neigingen, hun liaat en liefde lens en niegingen, hun haat en lieîde mogen ze botviercn, en hoe teugelloozer /.ij het doen, hoe grooter vaderlanders zij blijken. Indien Frankrijk in ons land ware bin-nengevallen, zeker, ze zouden hun plicht van Belgen hebben gedaan, doch dan zouden zij inwendig een pijnlijk ofier hebben moeten brengen aan hun vaderlandsliefde.'t Is nu zoa niet geweest, t'akkoord, doch hoe zouden zij 't hebben gevon-den, hadden de Vlamingen, dan moeten zeggen : Vcortaau moet ge afstand doen van uw Fransche taal, van uw Waalsche spraak, want deze is Eatijnsch en nu moet ge Germanen worden ! Niet and ers is de eisch tegen ons, en dien kuunen wij niet iuwilligen. Niemand mag van ons meer vragen dan een rechtgeaard Vlaming geven tan. En wie de Vlaamsche taal aanraiidt treit ons in hetgeen ons boven ailes dierbaar is. We voelen het genoeg, hoe ook de oorlog eiudigt, weiK. besiag ook ons lot verkrijge : een harden kamp zullen de Vlamingen te strijdon hebben, Maar Vlaandertn zal zich niet laten opslurpen. Het is mkschien geen verstandige raad die ons gegeven wordt voorioopig allen taalstriji te schorsen. Staken de katholieken het ijveren voor hun godsdienst, het verdedigen van hun geloof? Wij maken er hun geen griel van ; wij beseft'en zeer goed dat zij zorg dragen voor heigeen zijn een oppersten plicht en van 't allerhoogste belang ach-ten.Voor ons is ook de taal heilig, en wie strijdt voor de taal, strijdt voor zijn onafhankelijkheid, voor zijn vrijheid, voor zijn land en zjjn volk, want de taal is de laatste vesting tegen vreemde over-heersching, van waar zij ook kome. t Wij moeten d'is den taalstrijd voort- j zetten en nu, meer dan ooit, eike gele-genheid te baat nemen om terrein te heroveren. Eaten wij bij aile verdachtmaking en verkettering de schouders ophalen : op-rechtheid duurt het langst en !t kan niet uitblijven of het streven der Vlamingen zal algeheele instemmirg wegdragen. We kennen wel een dozijn V'iaamsche schrijvers en strijders die met naam en toenaam aan de kaak werden gesteld. L»e toekomst zal hun recht laten wedervaren indien er verrechtvaardiging noodig was. Het ergst wordt nu Stijn Streuvels ' aangevallen, doch die is van gr&niet en laster of onbegrip zullen die vaste zuil i niet aantasten. Nog een laatste opmerking. Vindt de weield niet dat het Vlaamsche volk, dat geen gelijkheid verwierf. in taalopzicht, geen hooger onderwijs waardig werd geacht, geen leger heeft in eigen taal aangevoerd, en dat geen enkele betrekking kan verwerven zonder kennis van een tweede taal, ncgal dap-per zijn best heeft gedaan om het ge-meenzame vadcrland te verdedigen? In steê van de Vlamingen aan te ran-den, moest het Vlaamsche volk mondig worden verklaard en waardig zichzelf te regeeren. .Laten recht wedervaren, kan nooit af-breuk doen aan de eenheid van 't volk. V. smeerlap. Zijn huis heeft tien stapel-plaatsen, die hij op de marktdagen open-zet ; maar daar de moujiks (boeren), hem zeer goed kennen en er niet aan houden bij hem te komen, heeft hij ke-rels in dienst, welke men hier martichs (apen) heet. De taak dier martichkys is bij 't krie-ken van den dag het doro of de stad uit te gaan, en de boeren af te wachten die giaan ter markt breneen. Zoo gauw hij een boer in 't zicht krijgt, loopt de mar-tichki op hem toe. — Brengt gij graan naar de markt? — Ja, zegt de boer. — Hoeveel kost het? Als de marktprijs bijvoorbeeld 40 ko-peks ner poud is, vraagt de boer gewoon-lijk 50 kopeks. Men zou denken dat op zulke basis geen handel mogelijk is • maar voor den koulak zijn aile prijzen voordeelig ,en wij gaan uitleggen hoe dat komt. — Vijftig kopeks maar? Dat is goed. Ik koop uw graan. Breng het maar aan dit adres. De boer is uiferst tevreden ; de mar-tichka wijst hem den weg, doch blijft zelf achter om nieuwen buit te zoeken Voldaan over zijn koop, komt de moujik ter aangeduide plaats. Nauwelijks is hij het voorplein opge-reden, of men sluit de poort achter hem toe. Wij zijn overerngekomen voor 50 kopeks het poud, zegt: A» boer, die op- derweegs den prijs der markt heeft ver-nomen en bang is dat men hem minder geven zal. — Vijftig kopeks ; dat is goed. Bij ons is het niet gelijk bij een ander ; wij doen ailes gewetensvol. Wees maar niet bang, oude jongen ; wij zullen u niet bedrie-gen ; nog voor geen millioen. Nu gaan we God bidden... Wij willen onze ziel niet verliezen : wat zou daarvan gewor-den ? — Ah, 't is wreed ! zegt de boer. Il-heb 120 pouds. — Wij zullen ze nameten, vriend. Wi.i kunnen toch geen 120 pouds betalen, zonder ze te hebben gemeten? Ge moest zoo maar eens G0 pouds geladen hebben "' Men begint te meten en te wegen. Nu zijn de maten en gewichten van den koulak van eene gansch bijzonderi. soort. Maar dat weet het boertje niet. Zij zlen er uit gelijk aile maten en ge-wichtcr. : doch schijn bedriegt. Naarmate het graan gemeten en ge-wogen is wordt het zak voor zak in het magazijn gestort. Eindelijk is ae opera-tie gcëindigd, maar dan komt het uit dat, in plaats van 120 pouds, men er slechts 72 vindt. — Wat? Twee en zeventig? Ik heb er toch 120 gewogen te huis ! roept de boer. — Wat ge zegt ! En met welke ba-lans ? — Hoezoo? Met welke balans? Wel, met eene gewone balans ! — Houd uw moud, stommerik ! Wij hebben eene keizeriijke balans ! Zie zelf lia : wat hebt gij te klagen? Hebben wij de gewichten niet in uwe tegenwoordig-heid opgezet en aangeteekend? De boer begint te tellen en te hertel-len ; hij vindt slechts 72 pouds. Verinoe-dend dat hij bestolen is, wil hij zijn graan terugnemen. Het gebeurt dat men hem dat niet belet ; dikwijls echter wil men niet eens met hem redeneeren. In het eerste geva!, zegt de bediende : — Wel, neem uw graan terug... Maar, het graan is reeds in het inaga- zijn gestort door eene lange kast met een gat onderaan. De boer laadt zijn graan weer op en vindt niet eetis 70 pouds meer ; het verschil is door een gat in den vloer weggeloopen. Er is niets aan te doen : de moujik moet toegeven. Nu begint eene nieuwe komedie. Hij komt voor den millicenrijken koulak. De rekening wordt opgemaakt. In plaats van den prijs voor 72 pouds, krijgt hij slechts. voor 70. — Nog twee pouds, zegt de boer. — Kom, kom, maak dat ge wegkomt ! Denkt ge dat ik tijd heb oin met u over zulke kleinigheden te twisten? En de ongelukkige boer wordt in aller-haast buitengesmeten. Hiermee echter is ailes nog niet gedaan. Het graan is afgeleverd en be-taald. Nu moet het naar een gegeven plaats verzonden worden. Voerlie worden aangeworven, en boeren ; hunne sleden worden met zakken graan geladen, doch alsdan weegt en meet mon die op eene gansch andere manier.Bij den aar.koop van het graan, heeft den moujik voor 48 pouds bestolen ; ter-wijl men de sleden laadt, zorgt men er voor dat de ongelukkige ondernemer van vervoer zich verbindt 0111 6U pouds af te leveren, en men geeft hem 50 pouds mee. Terwijl men weegt, wordt het gewicht met tien vervalscht. Als nu de voerinan ter bestemmings-plaats komt, wordt de ladmg nagezien, en men vindt natuurlijk 10 pouds te kort. Dan wordt de eukkelaar bij den kraag gegrepen. — Dief ! Gij hebt graan gestolen ! Vol-gens faktuur moeten er zooveel pouds zijn ; waar is de rest? De voerman zweert bij hoog en laag dat hij van niets weet, roept God en de menschen tôt getuigen en acht zich per slot van rekening nog gelukkig niets meer te verliezen dan het geld dat men hem schuldig is. Op die manier is het graan, dat men aan halven prijs kocht, ook kosteloos vervoerd. Wat is daaraan te verhelpen? Eene klacht indienen? Maar dan moet men bewijzen kunnen wat men zegt.De koets-poort is gesloten en de bedienden van den koulak de eenige legenwoordige getuigen, verraden malkander niet. Er zijn buitengewone gevallen voorge-komen. Een al te ijverige vrederechter heeft het bedrog aan het licht gebracht . het gerecht heeft den schuldigen mil-honnair niet getroffen, maar wel zijne bedienden ; deze zijn natuurlijk deug-nieten, doch hongerlijdende deugnieten, die stelen om een stuk roggebrood ; zij worden in het gevang sreworpen terwijl de ware schuldige, de meester, gerust en tevreden naar huis gaat. Ik heb gelegenheid srehad over dit on-derwerp te praten met vrederechters : « W i j weten wel, zeggen zij, dat de bediende niet plichtig is. Maar daar is nietï aan te doen. Als wij den meester zeli veroordeelden, zou de jury hem vrijspre-ken, en dat zou schandaal verwekken. » Ik meeade dat alleen kleine kooplie-den zich op deze dieverij toelegden : stel u mijne verbazing voor als ik zag dai juist de grootste koopli«i«M de grqsjîâU «ehurken zijn- Ûankadres aan Nedetlagd Het Gemeentebestuur van Antwerpen komt volgend schrij ven te ontvangen op het dankadres dat het aan de Neder-landsche Regeering had toegestuurd : Kabinet. 's Gravenhage, 11 Mei 1915. Mijne Heeren, Het is mij eene behoefte uiting te geven aan de gevoelens welke de Neder-landsche Regeering bezielden bij de oniivkngst van Uwe door vorm eu in- ' houd treffende betuiging van erkente- , lijkheid. | Met groote voldoening vernamen wij,; dat hetgeen het Nederlandsche Volk vermocht te doen voor de burgers van Antwerpen, bij dezen waardeering vond. j De plicht der menschelijkheid, dieu i wij vèrvnllen is ons dierbaar, omd«t wij in staat zijn eenigermate de rampen te verzachten, die het Belgische Volk, vvsarmede wij door zoovele banden van geschiedenis en vriendschap verbonden zijn, moet ondergaan. j Moge eene vredevolle toekomst die ' banden vers^erken en Uw stad hernieuw- ; den luister tegemoet gaan. De Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, ' TijdeJijk Voorzitter van den Raad S van Ministers, f 1 \. iff.) Cort van der Linde». Ààn het Gemeentebestuur van Antwerpen. ^ t Oesneuveld Een Axtwerpenaar, de heer Arthur 5 H irion, een oud-officier van het leger, a die in Kongo twee diensttermijnen deed. is bij Ieperen op het veld van eer geval- ' len. De hr Arthur Henrion is de broeder c van den hr Ernest Henrion, voor den c oorlog opsteller aan den Antwerpschen 1 Matin. ' De gevallen held laat een echtgenoote ; achter met eea twaalfjarig dochterke, t aan wie wij ons oprecht rouwbeklag aanbieden, ' i Napoléon en de Heurs 1 De Beurs is de barometer van het eko-nomische leven, zegt men. Eene derge- 1 lijke verklaring zou ten tijde van Napo- ' leon tamelijk koel opgenomen gevvorden ' zijn, te oordeelen naar een brief, welken de keizer den 3 Oktober 1813 aan Sa-vary, zijn minister van Justitie, zond. -, Deze had zijn vrees uitgedrukt over de 1 snelle daling der Rente aan de Beurs te j1 Parijs, tengevolge der slechte oorlogs-tijdingen. Napoléon zond hem uit Dres-den volgend gezouten epistel : • « Ik kan niet anders zeggen, dan dat 1 ik uiterst verbaasd ben uit uwen brief te vernemen, dat gij u bezighoudt met ' wat er op de Beurs geschiedt. » Wat bekommert gij u met de rijzing i of daling der papieren? » Al degenen, die de Rente tegen 60 frank hebben verkocht, zullen die thans voor 80 frank terugkoopen. Hoe minder 1 gij u daarmee beméeit, des te beter het • zal wezen. Het is natuurlijk, dat de papieren in de tegenwcordige omstandig-heden dalen. Laat ze ! Want wie zullen , de gevolgen ervan ondervinden? Na- : tuurlijk alleen diegenen, die dom genoeg waren om de papieren te verkoo- ! pen, maar niemand dwong hen ertoe ! ' » Bijgevolg is het hun eigen schuld, dat zij verliezen. Indien de politie zich 1 met die zaken gaat bemoeien en die wil I beïnvloeden, dan kan ik zulks slechts afkeuren. J » Al viel de Rente zelfs tôt op 6, dan zoU zulks nog niets beteekenen, mits 1 de interest slechts betaald worde. Het < beste middel om de toestand nog erger ' te maken, is dat gij er u mee gaat be- | tnoeien. Wat mij betreft, het is mij to- j taal onverschillig, want ik wil geene , leening aangaan ; al deze Beursgeschie-lenissen gaan noch mij persoonlijk, y noch de administratie ieta aau». — C. B. : r DAGELIJKSCH NIEUWS DIERENTUIN. — Maandag 34 Mei (Sinxen) publieke toegang. Algemeenen toegansprijs, met toegangtot den aquarium, 25 centiemen per persoon. AAROAPPELKWES1IE. — Een boerke scnrijit ons om er op te wijzen dat met de opkoopers in de stad schuld hebben aan ue duurte der patatten. Hij segt dat geen enkel groot handelaar senigen voorraad van beteekenis heelt. Dp den buiten echter zijn er genoeg. ÎViaar tweeëriei verbod besiaat ; eerst vtr-aod van invoer in de stad ; en ten tweede verbod van uitvoer uit de gemeente. De-se maatregels worden genomen door le burgemeesters. Als de InLerkommunale Kommissie îet eene en het andere verbod wilde doen jphelien, zou men weldra overvloed van aarciappels hebben, — en men zou er gee-ae in Holland moeten gaan koopen. EENVOUDIGE VKAAG. — De « Nieuwe Gazet » schrijlt, in een ant-svoord aan het « Handelsblad » : « Onze ionfrater heeft overschot van gelijk gehad, ailes wat hem werd toegezonden yver de zoogenaamde onnauwkeurighe-ien in het Stadsmagazijn van Antwerpen, in de scheurmand te werpen, anders bad hij, ontegensprekelijk, hetzelfde lot andergaan van « het mees'c verspreid en sest ingelicht blad van België ». Zouden we mogen vragen welk dit lot •vas? Ons is alleen bekend dat het Stadsbe-stuur een kwaden brief schreef, waarop wij een afdoende antwoord gaven Mogen we ook weten, waar, wanneer :n wat wij schreven over het Stadsmaga-tijn? Voor zooveel wij weten is door ons liet eene instelliag genoemd. Wij zouden willen weten welk het lot was van het meest verspreid, het best in-jelicht, en het ininst geknechte van de 3elgische bladen. Wil de « Nieuwe jazet » ons dat meedeeleen? Tôt «le vwdrijviBg drwevtt 9«riogâ-rwukl «1« etgariU«»s <l Petits 'riocu»», Bursel àmuisfcticstr. ~J'l. WEHKHU1S VAN HET ANT-iVERPSCH KOMITEIT VOOR OULP — Een onzer vrienden vertelde hoe inlangs onze kleermaaksters hem en le voorbijgangers gesticht hadden loor hunne gulle aalmoes aan eenen :reupeie. 't Was schoon om zien, zegde lij... Misschien was dit wel te danken lan de voorbeelden van onuitputtehjke iefdadigheid, waarvan zij dagelijks ge-uigen zijn ! Mochten ze deze lessen van naasten-iefde in hunne volgende lcvensjaren me-ledragen en helpters blijven der aoo ichoone Antwerpschc liefdadigheid ! « Weldoen baart Vreugde » mochten :e nogmaals bewaarheid zien in een ge-,'al dat zich een dezer dagen in de Har-nonie voordeed : Weken hadden ze gewedijverd, onze deermaaksters. Allen brachten 't hunne jij ! 't Was er om te doen wie een nieuw jedacht, eene nieuwe snede, een nieuw nodel zou voorbrengen ! Immers, 't was welhaast de Plechtige Communie, en door het Komiteit was >an het werkhuis de aorg opgedragen >m dit jaar acht honderd (800) kinderen :e kleeden : 400 ràn de officieeie en 400 /an de parochiale scholen. 't Was dus roor de arme lievelingen uit het volk ! De nederigen zouden dien dag als de inderen, rneervermogenden, netjes ter cerke gaan. Onze werksters mochten tevreden zijn >ver hun werk, en met recht ! Daarvan kregen ze een schoon bcwijs ;oen, eenige dagen na de Communie de loor het Komiteit gekleede kinderen in lun splinternieuw pakje en vergezeld /an hunne overgelukkige ouders een be-soek brachten aan het werkhuis, waar ïij, na een treffend woord van dank aan le Dames, de ronde van de zalen deden ;n de gretige oogen onzer werksters tôt ?ich trokken. Oh, hoe schoon! Deze juf->r had aan dit kleedje gewerkt, gene lad dit hoedje gemaakt, en zoo be-schouwde elk van hen haar eigen werk in il zijne eenvoudige pracht, en elk van len voelde zich fier en gelukkig bij de ^edachte dat zij meclewerken mocht tôt ict lenigen van eenig leed in deze droe-/ige dagen. Voor dit schoon werk alleen, de Plech-ige Communie, werd de som van r. 29,800.00 door het Komiteit besteed. Daarvan fr. 38,000 voor de stad, r. 1,200 voor Berchem ea fr. 600 voor Allrijck. Iîieraan zij terloops toegevoegd dat îet werkhuis op dit oogenblik aan meer ian 2,500 personen werk verschaft. Daarvan zijn er 500 in het Werkhuis zelf lehulpzaam met eene vergoeding van r. 7.50 per week. De buiten werksters :rijgen een« vergoedinj vaa fr. 6 per reek. Dit geve onze lezers een gedacht van rat de hooge nood aan kleeding alleen ian het Komiteit vergt. Daarbij niet ge-ekend de duizendea meters st©ff« v«or i*î w«rk jvereisciit. Liefdadige personen kunnen steeds hunne gULen Zeuuen in de Jriarmome of tnj eene uer iJainen vau het jvomueit. he nuou is groot, maar loch zal ons heluaûig AnLweipen zijn verleclen trouw ulijveii. i_ieiaauigneia kent slecnts ééno ituze : h.xecisior ! DE iiKiEFWISSELING DER KRiJuSGt; v AiMuciSjQiM Lis oUTiavii — Oc bneiwissehng aer ge-vangenen in Duitschland is thans voor al ae kampen op gelijke wijze geregeld geworclen. Ue gcvangenen heheen het recht iedere maand twee brieven t« schrij ven, en eens per week eene post-kaart.in bijzondere gevallen, waarvan de dnngenclneid bewezen is, zullen çr uit-zonoerftigen op dezen algemeenen regel kunnen gemaakt worden, zonder ciat daartoe lange lormaiiteiten noodig zullen zijn. Van den anderen kant kunnen er ook beperkingen voorgeschreven worden, bij-voorbeelu in geval men vreest dat de brieven ziektekiemen zouden kunnen ver-breiden.ovERZETDîENST VAN ANT-WERPfcN MAAK MET VLAAMSCri-iiOoi-Ll. — De Plavenkapitein brengt ter kennis van ae belanghebbenden dat, te beginnen van den 2on dezer maand, het tarief van het overzetten van Antwerpen naar het Vlaamsch Hoofd als volgt is vastgesteld : 5 centiemen per per-soon ; 10 centiemn voor elk viervoetig dier (de hond uitgezonderd) ; 20 centio-meu voor elk bespannen voertuig. Dit overzetgola dient alleen betaald van Antwerpen naar het Vlaamsch Hoofd. HET ROODE KRUIS EN HET GE-VAiNliENKAMP. — len einde op eene onpartijdige wijze de toestand in de ge-vangenkainpen in Duitscnland en frankrijk te beoordeelen, heelt het înternatio-naal bestuur van het Roode Kruis beslo-ten om de beide onzijdige inspekteurs, te zamén, naar deze twee landen te stureu. De onder-vooiiitter van aen Nationa-len Raad, de heer Kngeter, die tôt heden het toezicht over Duitschland had, en luitenant-kolonel Marval, die vier maal die gevangenkampen in Frankrijk en In het Moorden van Afrika bezocht heeft, zijn naar Berlijn vertrokken. Zij zullen zich na Sinxen naar Parijs begeven. VOORDRACHTEN EN TOONEEL. — De stad is op den goeden inval geko-men elken Maandag in het groot orato-rium van het Koninklijk Atheneuin, voor-dracht-avonden in te nchten die door let-terkundigen zullen gehouden worden, met de medewerking van artisten van des Koninklijke Vlaamsche Scliouwburg. De werkeloozen zullen er vrijen to«-gang hebben doch aan de begoede bur-gerij zal een inkom gesteld worden te* bate van het werk, dat v®or de tooneelis-ten werd ingericht. De voordrachten zullen gehouden wo»*-den over de poëzie, het proza en het to«-neel sinds i8jo tôt nu. Er zullen Uvaalf spreekbeurten plaats hebben en de tooneelspelers zullen ge-dichten, pro^astukken of brokken uit tooneelwerken voordragen, die de spre-ker zal aanduiden. Het zal dus een geschiedenis wezen van de letterkunde sinds 1830 met voorbeelden tôt opluisteringf erbij. VVij juichen dit plan hartelijk toe. 't Is een goed werk en 't is tevens ieerzaam, en wellicht uiterst belangrijk voor de toehoorders. Maar dat zal nu moete* af-hangen van de sprekers. De eerste voordracht zal gegeven worden door Pol de Mont. De keuze kon niet beter valle». 11LJJ- 1- ... tji'i 1. _» ■■ ..mu 1 r u .m .j, 11—,, ||,|| i ! 1 1 ni i»! aeswa ts-fe £ Kts cfi-agt de prijs vaar si uwe henoodigheden. ëiseok «»or ér nieuwe iamp QSRAX, E, 2 WATT Taa lliU UARStX bij depa--h»a«e»6. «er laïass *0# K.STTE 4 Ws»»deîs!ei t49. OSà BtLtifcti. — Het ambte-liik Belgisch Komiteit te Den Haag heeft zijne bescherming toeg-ezegd aan eeu nieuw onlangs tôt stand gebracht liefda-dig werk : « Inzamelingen voor België ». Dit werk zal in aile gemeenten van Holand inzamelingen doen ten voordeele van het Beîgisch Hulp- en Voedingsko-miteit.DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN ÎN HOLLAND, — Vrijdag werden 150 der te Leiden verblij vende Belgische vluchtelingen in het Regeeringskamp t« Ede overgebracht. Ongeveer 40 onzer landgenooten komen terug naar hunne haardsteden. In Den Haag werd de notariale akte gepasseerd voor de stichiing van eene kredietinstelling voor Belgen ; met een kapitaal van 500,000 gulden. Het doel is aan de in Nederland verblijvende Belgen voorschotten te doen. Het stoornschip « Copenhagen » is j-is-terav®nd met ruim 500 Belgische uitge-wekenen van hier aaar Eugela»«i v«r-t««kk«*,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes