Het Vlaamsche nieuws

1331 0
05 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 September. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 23 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r49g44kk5r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■Woensëag 5 September 1917. Perde jaargssjg- Nr 246 Prijs : ::5 Ceatrâm voor gehee! België Het Vlaamsche Nieuws r,tgtgwgg3aigîg-5mf",v"'-:*'c*"^i.w>ca'mia^a»aaj^,ak.^-«. —, -7gîwgmy<-j, • <■»- EEN PRIESTER TOT ZIJN VOLK ! HET VLAAMSCH, de AMBTELIJKE TAAL in VLAANDEREN OFFICIEELE BERICHTEN 818 OlUTSCHE-ZUtiE duitsch avondbericht Riga gea«mesi lerlijn, Maandag 3 September. — O tcieil : Riga is genomen. as sasMass, ami Wcenen, Maandag 3 September. — O ïcM : BUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREI Ten Noord-Westen van Focsani en t( Zuiden van Okna hebben de Russen < Koimeniërs weer vergeefs aangevallen. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Op den Monte San Gabriele hebben gi #rm v6Ar het aanbreken van den df Krflchtingen onzer troepen tôt levandi< (tvechten geleid, die gunstig verliepe 'i Middags en 's avonds mislukten aan < Xoordelijke helling van den berg forsc) ainvallen van de Italianen. Ook beoost* Côrz en bij Jamiano bleven voorwiaartscl ktfftgingen der tegenstanders vrucht !ks. Italiaansche vliegers wierpen bomnn tf verscheidene plaatsen van de Isti iciii Westkust. Zeevliegers van ons ve irtven een vijandelijk luchtsmaldeel, d »p Triëst aanstuurde, voor het 'tdoel h; tarfckt. BALKANFRONT Au do Vajusa hebben wij vijandelijl itrUnningsafdeelingen afgeweerd. ÏM BIHAMBSCKE mm hoemeensch GEVECHTSTERREIN Sofia, Zondag a September. — Off «tel: " Geschut- en geweervuur bij Mahmudii Tulcea en Isaccea. Aan de Sereth zijn onze afdeelingen, d' «et de Duitsche troepen samenwerken i divijandelijke stellingen doorgedronge «1 zijn, na den vijand gevoelige verlieze » hebben toegebracht, teruggekeerd m< I officieren en 60 soldaten als gevang» •"tnanderoorlogstuig aïs buit. BALKANFRONT W;*, Zondag 2 September. — Officieel : Ees offewsiatf kev Ge&'lieerde: Id d« itre«k van Bitlis, zwak en ong«r«ge Tïur, In d« bocht ran do Tserna dedans de Italianei 14 hevige a.rtililerievoorbea-edding, een aai T|1 op jioogte 1050, maar door tegenaanvalli* Duitsche eenheden werde/n zij teruggeaL ». De Duitschers namen 20 Itailiaoïen vam hi ^aamache régiment 162 gevangen. , Ten Ooeten van de Tserna, bij Gradesnits, k~ig artillerievuuir. Zwakke vijandelijke afde trachtten onze steMingen to naderen, mai "wden door on3 vuur teruggedreveoi. In de etreek van Moglena en Dobropolje en < 1 nabitrige hoogten deden de Serviëra hed-ec u.«en hevige voorbei-eiding met artillerie e jMjnen, herhaalde, maar vruchtelooz© aan va p die hu.il op zeea- zware verliezern kwamc '••taan. Tôt het invallen van den dag viek CJ driemaal aan, maar werden steeds door oi teruggeslagein. Bij den/ Haateten aan va '■^•jden zij er in één van onze vooruitgeschi '''' lo°Pgraven bininen te dxingen, maar door ee 'ïfftaanval werden zij verdreven uit de looj d:e vol lijken van Serviëra was. den loop van den dag deden de Serviër; ^er enoiTn verbruik van miiwiitie en mijnei }■■ P^^ing om aan te vallen, maar telkens wee t!| zij door ons versperringsvuujr weggemaaic ,n:p van hnai infante(rie-afdeel:ingen, die < ® ••aagden op zeker pnnt de hinderndssen t 'Jeren, werden met machin egeweetrvuur e •ûJnmsn vernietigd. Drie machinegewerem:, ee i "antal geweren en ander ocwlogsmateriai I76" ln onze handen achtor. ljn deze gevechten ziin de wanhopige aanva der Serviërs gebrokem op den vastberade ";;nsîand van onze infanterie en onze machini ^«■-âfd^Iingeii. D'aannaast moet de uitn< endo «amenwerking van de artillerie worde hw Z^1' er ™ ®l^gdo in haar vunr hc «rendper der aanvallen te verstikken. _ iiVw van ^oema trachtte een vijanjd< J®afdeeling bij venrassing een1 van onze loof LVen ^ bezetten, maar \verd door liet vuu onze_ vooruitgeschoven posten. veaxîreveir ^mden van Doiran du-urt de artillerie _ jfl met groote kraoht voort. Hier beproefd loo^jâiwielijke kolonne tegen de Prins Cyri 8'C op to rukken, maar werd door ons vuiu ^ggeslagen. ^'a> Zondag 2 September. — Officieel: rjjaJi, ®|'reek van Monastir levemdig vnur. Ee' flald bataljon heeft onze Bteùilingen in d rallfîn ten ^°?ten van ^oriP Rasjtani aang< is met verliezen tetruggeworpen e i« ,pVer8c^cidene gemngenen, behoorende te Coloniale régi ment, in onze hande 3* den Dobropolje hebben wij vanochten ^ wn aanval van Servi ôr» afgeaûagem I — vijand "heert hier bij zijn aanvalà:an: van d1® ilaatste drie dagen gevoelige verliezen geleden zonder het" minste voordeel te behalen. Tnssohen de Wardar en het Doiran=meer hevig geschutvnur dat ten Oosten van Matsioekoyve van tijd tôt tijd tôt roffelvuur aanzwol. Bij Demir Hissar heeft ons afweergesoliut een vijandelijk vliegtuig raeergeschoten. Het i» ach-f_ ter d« Engelache Unies gevalllen. HI# IUM TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Zaterdag i September. — Officieel: f- In PtTzië hebben wij de Russen van Mcriwan verjaag"d. Op het front in Armenië ontwikkelde N de vijand werkzaamheid in de lucht. In ■n den nacht, voorafga-ande aan den dertig--n sten, hebben vijanaelijke vliegers vveder-om Smyrna aangevallen. Vier menschen van de burgerbevolking werden gedood, tweè gewond. Eenige huizen zijn vernield. Op he front in Palestina heeft de vijand s- in den nacht van den dertigsten Augustus g een hevig vuur gericht op onze rec h terre groep bij Gaza.Gedurende den 3m Aug. i1. nain de luchtwerkzaamheid van den le vijand toe. E m msmcrn iuti WESTELIJK GEVECHTSTERREIN ;n Londen, Maandag 3 September. — Of-'1" ficieel : r~ In den afgeloo-pen nacht heeft de vijand voor de derde maal voorpostén ten Zuid-L<^ Westen van Heuriacourt trachten te ne-men, maar hij werd afgeslagen. Wij deden een met succès bekroonden overval ten Zuid-Westen van Mouchy le Preux, :e verrasten den vijand volkomen, venniel-den schuilholen en maakten 18 gevange-nen.; fil FRJHtSGtfE MB E WESTELIJK GEVECHTSTERREIN •_ Parijs, Maandag 3 September. — Officieel : j Aan het Aisne-front verwoede geschut-strijd tusschen Cemy en Hurtebise. De e Duitschers hebben herhaaldelijk de Fran-n sche linies bewesten Hurtebise trachten aan te vallen. Het vuur der Franschen n stuitte hen overal. lt Een andera poging op de hoogvlakte , van Ailles is eveneens misgeloopen. Aan den rechteroever van de Maas was het geschut druk in de weer aan het front Samogneux-Baaumont. In Woevre is een Duitsche overval op Fransche posten ten Noordwesten van... (naam ont-& breekt. — Red.) op niets uigeloopen. De d Franschen maakten g^vangenen. ï Mi-8ussise«E yiBÊ it RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag 3 September. — Of-ficieel berieht uit het Russische hoofd-f kwartier, draadloos door de admiraliteit opgevangen: De streek van Riga is ontruimd wegens il den dreigenden toestand. Bewesten Riga trokken wij terug op de iinie Bilderlings-hof-Medem eu Dalen. a In de richting van Ikskoîl drong de I, vijand in de stellingen bij de riv-ier Jagel. >■ Eenige onzer afdeelingen verlieten hun ^ stellingen vrijwillig' en trokken Noord-waarts.t. In de richting van. Focsani zijn vijan-delijke aanvallen onder zware verliezen l" afgeslagen. : SB mfcUMSCHE ÏUSE ï ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN n Rome, Maandag- 3 September. — Of-1- ficieel : »- Op het geheele front was de geschut-J werkzaamheid overwegend. Zij was hevi-ger ten Oosten van Gorz en op de Karst->- hoogvlakte. In het Brestovizza-dal slaag-- den wij er gisteren in om, na een zeer ver-r bitterden strijd ,onze linie nog in Ooste-lijke'linie vooru.it te schuiven en den vijand e eenige heuvels te ontrukken. Een heftige * vijandelijke poging tôt een tegengaan r werd door ons vuur verstikt. Het aantal gevangenen op het Julische front bedroeg den eersten en tweeden Sep-i tember acht officieren en 330 manschap-B pen. Bij de herovering- van de vooruitge-t schoven stelling in het Zebru-dal, die gis-^ teren werd gemeld, ontnamen onze Alpen-j troepen den vijand ook een kanon en drie 9 machinegeweren. Raiî Vîaanderen Is er wel een toestand uit te deuke die hachelijker is dan de onze, Vlamir gei:,. .die in 't léger zijn? Terwijl d£ zich ginds gebeurtenissen voordoen di ten goede of ten kwade van groot g< wieht kunnen zijn in de Vlaamsche B< weging, staan wij hier, zonder hoofe zonder orgaan, zonder inrichtir.g, zor der leiding, belemmerd vrij onze ged[ac) ien te wisselen om tôt de eenheid te gt raken vnn een te votgen gedragslijn. i de onmogelijkheid met juistheid te woi den ingelicht over wat er verre van hic gebeurt. te vergeefs uitziende naar ee gezaghebbend woord of niaar een een: gezmd samengaan der meerderheid ot zer Vlaamsche voormannen, verdeel Uisschen de urees den vijand in de han te werken — of voor Vîaanderen een gelegenheid te lates voorbijgaan, di over zijne redding voor de toekomst ht slissend zou kunnen zijn. Zoo staan wij ook weer voor de laa: ste daad van den Raad van Vlaanderer Eene uiteenzetting der feiten, voorzoe ver ze volledig en juist hier bekend zijr heeft in de bladen gestaan — met beooi deelingen van verschillenden toon. Wat hier volgt zijn enkel eenige b< schouwingen, weergeven-d den indruk b menigen door die feiten teweeg gebrach I. — De kwestie der Bestuurlijls Scheidmg is gesteld. Ze werd het vroi ger reeds : vôôr den, oorlog, — in 191 door de kampagne van de Vlaamscl, Stem, — nu, op dringende wijze; zel: wordt ze nu opgelost door het Duitsc bestuur en geleidelijk in voege gebrach 't Is eene zaak van groot gewicht, on dat zulke maatregel diep ingrijpt in 01: vo'.ksleven in België. Vôôr den oorlo werd de Bestuuriijke Scheiding bespn ken, van Waalsche zijde eerst, ook va Vlaamsche zijde ; ernstig bestudeer werd. 4ie kwestie echter niet. In Vr België schreef Frans van Cauwelaert ee reeks artikels, de Bestuuriijke Scheidin als nutteloos en ongewenscht bestemp( lend. Natuurlijk sluit zulke uitspraa van één man. hoe hoog hij ook sta, ail verder onderzoek niiet uit. Om tôt een oplossing te geraken, dient zoo'n gewicl tige zaak veelzijdig en door deskundige: onderzocht, kalm, op ernstige wijze zonder vooringenomenhieid. Het is onjuist te beiaeren dat, doo het feit zelf, dat ook de Duitschers di scheiding voorstaan, daan]n een gevaa ligt voor België. Niet ailes wat het vijaii deîijk bestuur invoerde is in ziehzelf e; noodzakelijkerwijze nadeelig voor on land, al zoeken zij dan ook vooral doo de verdeeling die er van voortkomt, e partij uit te trekken, tijdens de bezei ting. Eenige jaren< geleden, stelde d Waalsche professor Defourny, van d hoogeschool van Leuven, in de Revu Sociale Catholique de Bestuuriijke Scbei ding voor als de meest gewenschte reg< ling voor België. De tusschenkomst va het Duitsche bestuur verandert niets aa; den grond <ier zaak ; en het is dan oo niet met groote volzinnen en schelà ■woorden, dat zij wordt opgelost, noe door 't geschrijf van al-wetende persmar nen, doch wel door ernstige studie e: onbevooroordeeld onderzoek. En veronderstelt dat de Bestuurlijk Scheiding met het Belgiscli bel-ang nie vereenigbaar is, doch dat daarin d eenige redding ligt voor Vîaanderen, da; dient ze toch toegepast : lisant wij zij; eerst Vlamingehi en dan Beig ; Vlamin zijn ivij door de natuur en van Gods wege, Belg zijn we enkel door 'n poli tiek verband. Waar hoofdbelange'n va\ de Belgische nctie het vergen. willen u>i voorzeker bijkomende Vlaamsche belan gen slachtofferën, doch moest het blij ken dat onze levensbelangen als Vlamin; niet overeen te breng&n zijn met he Belgisch belang, dan zou ons Vlaamscl belang véârgaan. en ieen omwentelinj ware, zoo aile andere middelen nutteloo: bleven, in dit geval gewettigd. Op de zelfde wijze moet ieder persoon, moe iedere jamitie afstand do en van sommig. voordeelen ten bate van de gemeenschap doch er zijn persooniijke belcùngen — bijv. gewetensvrijheid — er zijn fami liebelangen, die voor geen enkel zooge zegd algemeen belang mogen onderdoe\n 't Zelfde geldt voor de levensbelangej van ons ras. Moest de Belgische eenheii slechts mogelijk blijkën ten nadeele de Vlamingen, dan is die eenheid een wan toestand. Van Vlaamsch en ook van Belgiscl standpunt u'it, moet dus dit vraagstul onderzocht en het is verkeerd zich daar over lichtvaardig uit te laten. Dat is dan ook iets dat in de daad van a den Raad van Vîaanderen ongunstig stemt. dat zij, namelijk een beslissing t invoeren die niet op voldoende degelijke e wijze werd bestu-deerd, en dat hij han-delen in naam van 't Vlaamsche volk y waar het de Vlamingen heelemaal niet !, eens zijn over de aan te nemen houding. " Wij zullen het natuurlijk niet wagen uitspraak te doen in eene zaak van zulk gewicht ; en 't komt ook weinig ernstig a voor, te wiîlen onder studentën als eenie volksstemming bewerken of, zonder ver- r der grondig onderzoek, hun eene mee- 11 ning op te dringen over eene kwestie die door méér bekwamen dient onderzocht, " zonder voorinigenomenheid er tegen, , noch er vôôr. a e Intusschen wordt de Bestuuriijke e Scheiding in voege gebracht ; blijkt ze i. waarlijk onvereenigbaar met het Belgisch belang, en anderzijds niet onont-beerlijk voor Vîaanderen, dan zal het niet moeilijk zijn tôt de vroege-re rege-^ ling terug te keerenl. Is Bestuuriijke scheidiug- integendeel in België ge-; wenscht. dan ware het kinderachtig ze te verwerpen, enkel en ail een uit eigen-liefde, omdat ze door 't Duitsch bestuur ^ werd ingevoerd ; zoo niet zou elke ande-[j re onderneming door de bezettende :. macht tôt stand gebracht, hoe nuttig ook, bij den terugkeer in 't land, moe-e ten worden omvergeworpen, en zouden s aile gebouwen en openbare werken of 5 spoorlijnen door hen aangelegd, moeten e worden vernield. En is Bestuuriijke :s Scheiding voor Vîaanderen waarlijk een h levenskwestie. dan laten we ze niet los, doch zuiveren ze wel van elk overblijf-i- sel van Duitschen invloed. is g II. — Doch waarom de tusscbenkomït >- van de bezettende macht daartoe inge-n; roepen? Is dat geen meedoen met den d vijand? 7 En vooreerst mag de vraag gesteld of n aan .die daad van. den Raad van Vlaan-S deren wel een zoo groot belang dient ge-hecht? Wat van gewicht is, is het feite-k lijk invoeren van Bestuuriijke Scheiding. e Was er echter enkel dàt, dan zou alleen e moeten de vraag gesteld — gelijk hier-i- boven gedaan werd — is Bestuuriijke i Scheiding voor België goed, voor Vlaan-deren onorftbeerlijk, en bijgevolg, dient de nieuwe regeling behouden na den r oorlog ? e Doch er is meer. Bestuuriijke Schei-r ding wordt ingevoerd op aanvraag van - een en Raad van Vîaanderen, die beweert i te handelen in naam vari 't Vlaamsche s voile. Hier gaat het dus niet meer alleen r over het ja of niet invoeren van Bestuur-r lijke Scheiding, doch daarenboven over - de houding dier Vlamingen tegenover e den bezetter. e Er werd — natuurlijk — verraad gç-e schreeuwd. Een verrader is iemanid, die " aan zijn land nadeel berokkent ten bate van den vijand. Nu ligt het zeker in de a bedoeling van den bezeter, dôôr de hulp i aan de Vlaamsche zaak verscliaft — 5 dank zij o.a. het meeningverscbil onder - Belgen en! zelfs onder Vlamingen te-1 weeggebracht, en dank zijne steeds ver- - dere inmenging in onze inwendige poli-1 tiek — op de eerste plaats zijne eigene plannen te dienen : het ware al te naief e de houding der Duitschers in deze zaak t als oribaatzuchtig te aanzien. Doch, zal e feitelijk het Belgisch belang hieronder i lijden? Dat hangt vooral af van het ant-i woord of Bestuuriijke Scheiding dm zich j zelf voor België nadeelig is of niet, iets - dat niet klaarblijkend is enkel en alleen - omdat Duitschland het invoert. 1 En zoolan)p het tegenovergestelde niet / bewezen wordt, willen we gelooven dat - zij, die den Raad van Vîaanderen vonn- - den, niet den vijand zochten te steunen, ? dech wel Vîaanderen! te helpen, en dat, ' indien zij misschien inzagén dat die stap i voor België kan ongewenscht zijn, zij hem toch hebben gezet uit liefde voor Vîaanderen, omdat het levensrecht van ■ Vîaanderen vôôrgaat voor dat van het : Belgisch staatsverband. Niet te gauw ' moeten wij aan' anderen slechte bedoe- i lingen toeschrijven. ] Wiij betreuren dat Vlamingen er toe ] werden gebracht het heil voor hun volk , te zoeken bij den vijand. Wij denken echter met bitterheid aan dat onvader- ' J landsch regiem waaronder Vîaanderen '■ gebukt ging sinds lange jaren, en waar-r aan, ondanks aile pogingen onzer voor- ; " mannen, zoo goed als geene verandering | was gekomen, waaraan zelfs het bloed ■ t onzer ontelbare Vlaamsche jongens ge-' sneuveld voor de « vrijheid » — voor de • « onhfhankelijkheid « der kleine naties, o spot ! — nog immer geen verandering schijnt te brengen. Vlaanderen's belang wordt overal over 't hoofd gezien ; geen » particularisme », geen « politiek » ! En 't hart stilaan vult zich met bitterheid ; reler harten worden verbitterd ; onze aenvoudige volksjongens ook, in 't leger, beginnen het te voelen, ze worden be-wust van hun Vlaamsch-zijn : ze voelen zich in ailes ten achter gesteld, tenzij op het front, op het doodenveld! Zij dreigen Hjp te worden voor revolutie. Dat bewijst hoe ouvaderlandsch, hoe onverstandig tevens, het regiem is waaronder wij le-ven ; en wanneer het volk dan eindelijk zijn gai uitspu-wt, ivanneer er omwente-ling komt — gelijk nu in Rusland — dan valt de schuld daarvan niet terug op die rerbitterden die het onrecht niet langer verkroppen kunnen, doch op de verdruk-kers, op hen die blind waren, en onwillig Df onbekwaam, om den werkelijken toestand en de ware nioodeu van hun land te begrijpen. Hebben die Vlamingen verkeerd ge-ïandeld, de schuld ervan komt vooral oeer op het regiem dat sinds 1830 in Bel-gië bestaat en in 1917 nog immer voort-luurt, en dat deze mannen, die hun Vlaanideren liefhebben, er toe bracht voor hun volk hulp te vragen aan den vijand van hun land. III. —< Hoe vaderlandsch klinkt dan ook, en hoe kristelijk, dat bazuingeschal van zekere pers, XXe Siècle aan het hoofd, die zich verblijdt over den mis-stap dier Vlaminge^ omdat zij alzoo de gelegenheid vindt om het op de Vlaamsche beweging nog maar eens lo« te g«- ven ; die, uit vaderlandsliefde( !), Iang9 aile kanten dat « verraad » onzer landge-ncoten gaat uitschreeuwen, om dan zelf des te reiner voor te komen en zich to verheffen op déni « val » van den even-naaste. Zij maken hunne gedenkcedela breed en de zoomkwasten hunner kleede-ren groot ; zij hebben gaarne de eerste plaat:en aan de gastmalen en de eersto aetels in de synagogen,, en de begroetin-gejj op de markt en den naam van Rabbi. Op kleinigheden zitien ze te vitten, maar het voornamere deel van de wet verwaar-loozen zij : ! !nnhartigh.ed.d. Zij binden zware en ondragelijke lasten samen en leggen die den menschen op de schou-ders, maar zij willen ze met hun eigen vinger niet aanroeren. Ze schimpen en roepen om den splinter in het oog hun® broeders, maar den balk in hun eigen oog zien ze niet. Zij danken God, dat zij niet zijn gelijk de andere menschen, en ach-ten zich door de wet verplicht te steeni-gen, al wie volgens hun. opvatting zonde 1 doet. Wee u, schriftgeleerdea «n Farizeeire, gij huichelaars !... En zeggen dat wij daarbij onze stem moeten versmoren en, onmachtig, ons recht dagelijks moeten zien met de voe-ten treden. Kome weldra de vredestijd, opdat het vrije Vlaamsch* woord weer moge klinken ! Dr. Paul VAN DER MEVLBN, A'almoezenicr van hiP Belgische Leger. Verortoing o«r é aoiMiliie taai in VliaiÉrin (Wet- en Verordcningsblad Van 2" September 1917) Artikel I. In het Vlaamsch bestuurlijk gc bied is de Vlaamsche taal de uitslui celijke ambtelijke taal van aile over heden en beambten van den Staat de provincies en de gemeenten svenals van hun inrichtingen e; gestichten, met inbegrip van de on derwijsgestic.hten en onder wij zend' personen. Voor de gerechtelijke overhedei blijft het tôt nader order bij de be staande bepalingen.Eveneens word aan de bepalingen over de voertaa der onder wij sgestich ten niet ge raakt. Artikel II. De voorschriften van artikel gelden voor den binnendienst, voo de betrekkingen van de onder arti kel I genoemde beheeren en beamb ten onder elkander en naar Wallo nië, voor hun mondelinge ei schriftelijke betrekkingen met he publiek. en voor de openbare mede deelingen, bekendmakingen en op schriften. Artikel III. Centrale besturen van den staat wier ambtelijk gebied nog op di oogenblik het Waalsche bestuurs gebied omvat, kunnen de aangele genheden, die betrekking hebbei Dp dit bestuursgebied, in do Fran sche taal af handelen. Artikel IV. In de gemeenten Anderlecht ^uregem, Brussel, Elsene, Etter Deek, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Jette 5int-Joost-ten-Noode, Koekelberg _aken, St-Jans-Molenbeek, Schaar îeek, Ukkel, Vorst, kan voorloopij iog ook de Fransche taal worder ;ebruikt tegenover zulke private per. ïonen die zich van die taal hebber bediend. Ook kan in die gemeenter »an cîe openbare mededeelingen 3ekendmakingen en opschriften eer "ansche vertaling worden toege .'oegd. Artikel V. De bepalingen van deze Veror dening zijn naar hun gee»t toepa»-selijk op het banknotendepartement van de Algemeene Maatschappij van België (Société Générale de Belgique), de Belgische Nationale Bank, de Algemeene Spaar- en Lijf-rentkas, de Nationale maatschappij der waterleiding, evenzoo op de trammaatschappijen, de openbare j inrichtingen voor het leveren van hcht en drijfkracht, de inrichtingen x van openbare liefdadigheid en zorg voor volkswelvaart en op aile an-1 dere gestichten, inrichtingen, maat-schappjjen en personen cli» open-t bare dier.sten waarneman. 1 Artikel VI. Da « Verwaltungschef fiir Flan-dern » vaardigt de bepalingen uit die voor de uitvoering van deze I Verordening noodzakelijk zijn ; hij r kan uitzonderingen toestaan voor - een overgangstijdperk Hij is ge- - machtigd die bevoegdheden op de - Presidenten der Zivilverwaltung i over te clragen. t De leider van de Financie-afdee- - ling, de leider van de afdeeling van - Handel en Nijverheid bij den gou-verneur-generaal in België en de Algemeene Kommissaris voor de banken zijn bevoegd, in overeen- | stemmmg met den Verwaltungschef fiir Flandern, voor de onder hun toezicht staande besturen en ge-l stichten uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen en uitzonderingen toe te staan. Voor het operatiegebied worden de uitvoeringsbepalingen uitgevaar-, digd door de betrolcken Presidenten ■ der Zivilverwaltung, die voor een , overgangstijdperk uitzonderingen ! kunnen toestaan. Artikel VIL ' c'e Verordeningen die in strijd • ziin met deze Verordening zijn ver-i vallen. 1 Brussel, den 9* Augustus 1917. (get.) De gouverneur-generaal in België : Preiherr von Falken-hausen, Generaloberst. Der Oberbefehlshaber der 4* Ar-mee : Sixt von Arnim, Généra! der Infanterie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes