Het Vlaamsche nieuws

998 0
29 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 29 November. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cn6xw49b4h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

INfaândag" 29 November 1915. Eerste Jaarg. Nr 318 ■1 s Frijs : 5 Centiemeo door geheel Belgfië Het Vlaamsche Nieuws Het be&t mgehcht en meest ver preid Nieuwsblad s?aa België. - verischijnt 7 maal per week 4 BON N fciM fcN TSPK1.IZEJJ Per week 0.35 Per 3 maanden S,7a Per maand • -26 Per 6 œeandi a 7.S8 Per jaar 14.— AFGE VA ARMGÛfîN VAN DEN OPSTELRAÀD D' Aag. BORMS — Albert VAN DEN SKANDE 8UREELEN : SiOODESTRAA T. 44. ANTWERPEN; Te! I9S0 AANKONiiltilNtiËN Tweede M&dz., per regel 2.80 Vs#rde blads., j>« ragei.. 0.60 Derde bladz., id. I.— ôoodsberidit 8.— Voor aile aononceaj wsade mm sich : RiïOfîESTRAAT, 44. Hoe Vlaanderen behandeld werd is Belgë ■ Dat het vakonderwijs in onze ■Vlaamsche taal veel te weinig is Bjitgebreid, vindt ook al weer voor ■een deel zijn oorzaak hierin, dat ■degenen, die universitaire studiën B'-ebben gedaan, de Vlaamsche taal Btiet kennen en zich dus niet kun-■ïfli bezig houden met de vorming ■ejopleiding des volks. ■ Zoo bestaat er te Vil voor den een ■fiiinbouwschool, maar onze jon-Içens hebben er niets aan, omdat zij ■je taal niet kennen waarin onder-■?;ezen wordt : het Fransch. Er is ■voor eenige jaren een Vlaamsche ■afdeeling gekomen, maar deze be-■antwoordt niet voldoende aan de te ■stellen eischen. I In Gent is de tuinbouwschool ook H Fransch. Ze zal nu, dank zij ■minister Helleputte, vervlaamscht ■v/orden. En in gevallen als deze ■biijkt, hoe de Vlaamsche beweging ■naast de vervîaamsching van ons ■onderwijs, ook groote en goede ge-■volgen zal met zich brengen op het ■gebied van onzen landbouw, onze ■nijverheid, onzen handel, onze ■sansche verheffing, ook in ekono-■mischen zin. Die beweging heeft Hrkt enkel op het taal-tekort het oog ■gevestigd, maar op aile tekorten. | Door het nieuwe zelfbewustzijn, ■dat zij wekt, zal het Vlaamsche Bvolk zijn krachten rijker weten te ■ontplooien in elk opzicht : maat-■ïcKap^eliik, wetenschappeliik en ■aràstiek. Wij hebben nog zooveel ■m te halen, men heeft ons nog op ■zoo menig gebied achter gesteld ! SDe post-inrschtingen in Walenland ■zijn dubbel zoo groot voor eenzelfde ■oevolkingssterkte als in Vlaande-Hren. In de rechterlijke macht zijn, ■ rat de taaikwestie betreft, reeds ■rerbeterjngejn gekomen, maar men ■lent toch in *t algemeen de taal niet lof niet geiuoeg. Denk u daar eens lin, dat overheidspersonen, dat man-Hren van studie en wetenschap ■rechters, notarissen, advokaten, ■Jokters, die zooveel aanraking met Hief volk hebben, de taal van dat Hnlk niet verstaan ! H De notaris kan geen akte opma-Hen zonder hulp van een hoofd-l'.'erk, de advokaten weten zich niet MreKoorlijk of heelemaal niet uit te ■irukken in de volkstaal, de dokters Bunnen geen populaire voordrach-Hlen houden over volksgezondheid, ■ ingénieurs ,\ aan onze Fransche Boogescholen gevormd, moeten in-■lichtingen geven aan ploegbazen en H'ennen de taal niet, waarin die on-Hffçeschikten spreken. Deze gevallen zijn ook nu nog Btf een zeldzaamiheid geworden. ■ het bestuur van land en gewest MHijven telkens stukken liergen, on-Haeantwoord, onbehandeld, omdat l'en Vlaming geen Fransch schrij-fl ?n kan ! En daarbij zijn allerlei H'-taaltjes aan te wij zen van de ach-■'«'litzetting den Vlaamschgezinden B^ngedaan, omdat de autoriteiten of ■koocrere ambtenaren onze taal niet In Brabant gelastte een postdirec-Hfur, dat de briefdragers — brieven-l^stellers zegt men bij u — hem Hioesten schrijven in het Fransch of fl" eene Fransche vertaling aan toe- I Een dienstverbetering, bij de Hjpoorwegen voorgesteld, werd on-B'5n?s met een berisping terugcre-HMen, omdat zij was opgesteld in 1(8 v'Wmsch ! % I * -n beambte, die zich veroor-■-^d Kad op een dienststuk, dat ^■^st verzonden worden van Bor-l?eiW (voorstad van Antwerpen) Antwerpen, het gebruikelijke ■ ""«rs te vervangen door A ntwer-|C'n Wfi-d rwtrlrMcrd met straf. De examens voor ambtenaren bij sommige departementen zijn zoo ingericht, dat de Vlamingen moeten doorvaljjen. Men eischt van de Vlamingen, dat zij het Fransch 'machtig zijn. Maar voor de Walen schijnt het volstrekt niet noodig, Vlaamsch te kennen, ook al hebben zij een taak of ambt te vervullen in ;onze Vlaamsche gewesten. Onze '' ministeries zijn geheel verwaalscht. En wat ziet men gebeuren?... In 1909 werd alleen in het Département van Spoorwegen aan de hoo-gere ambtenaren (Walen) uitge-keerd een bedrag van / ,948,600 fr. aan salaris, en aan de Vlaamsch-kundigen onder de ambtenaren slechts een totaal van 853.000 fr. i Zou men niet veeleer de Vlamingen moeten voortrekken, die de bei-de talen des lands kennen, dan de Walen, die er slechts één verstaan? Welnu, het tegenovergestelde ee-,schiedt..."Wij zijn in ailes ten achter : het arrondissement Aalst heeft | 100,000 inwoners meer dan het arrondissement Dinant en toch 15 : post-inrichtingen minder ; en die verhouding, een wanverhouding, gaat overal door. West-Vlaanderen telt 850.000 inwoners en Namen slechts 350.000. Toch heeft West-Vlaanderen twaalf post-ontvangin-gen minder dan Namen, wijl de hoogere besturen Waalsch zijn. Ik zou u gansche reeksen van zulke voorbeelden kunnen opnoe-men, maar genoeg. Slechts enkele bijzonderheden bracht ik naar vo-ren, om klaar te maken, hoe diep de taalkwestie grijpt in het volksle-ven.Frans VAN CAUWELAERT. V olksvertegenwoordiger voor Antwerpen. ONZE LFTTERKUNDÏGE PRÏJSKAMP Piet van Asscha sue» jHij is noveliist en tooneelschrijver. Als noveliist een forsche versetiijning in de Vlaamsche letterimncie, doch ailes is donner en groezig in zijn werk. Hij staut ook. in den tialtdonicere, overscha-duwd door de geweldige tiguur van onzen grooten Stijn. Indien Streuvels er niet was, en dan toch wél Piet van Assche, zouden dezea sombere dorpsschetsen, als daar zijn b. v. Marcus en Theus en Heuvelingen en LaaglancLers, een groote beteekenis hebben gehad. Maar nu waren er al de Knuddens en de Schemels. Ailes is ellende en ruwheid in het werk van Piet van Assche ; het zit vast in zwarte klei, het ploetert in sompen onder lage djjzige luchten. Wanneer ze later, in schooner tijden, zekere werken zullen lezen van Reiinond Stijns en van Stijn Streuvels, 't Gezin van'Paemel van Buysse, de Levmkruier van Scheltjens en 't Veen- en Polder' landsche menschenbedrijf van Piet van Assche, dan zal de aleemeene indruk wel zijn : Arm Vlaanderen ! Maar Streuvels is sterk, gezond, hij is cen natuurkracht. Ondanks ailes komt het felle brein er door met vreugde en blijdschap, met zon, glorie en feestzang. Buysse wordt meteens oolijk, vermake-lijk, ongewekt. Piet van Assche blijft onverbiddelijk, gewild-gevoelig, gewild-somber, gewild-ruw. Z66 is hij zelf ook. Bleek, schraal, met zwarten baard en in de zachte oogen eeH koortsige vlam. En die zwaartillende droomer en tevens noeste arbeider op 't letterveld, zat twintigr jaar, dag voor dag, zondeT verpoozen, in 't dagelijksch gekribbel van een redactiebureel. 's Avonds van Brussel naar Water-maal en daar weer aan den arbeid. Zoo bracht hij voort : Het Doode Land, In 't Veen- en Polderland, Hagelinde, Mdr-cus en Theus. Deze laatste novelle geeft den titel aan het lijviç boek waarin tien novellen ver-zameid zijn : De Oude Doris, Onder-gang, Konnige Verdonck, Heuvelingen en Laaglanders, Eer de haan voor de tweede maal kraaide, Boer Dag-en-Nacht. De Dooder, Brandstichter, Boer en Vagebond, ailes even zwart en hope-looe.In H Vetnri* 9m Polderiani luid«* dfi j titels : De Hongergroeve, Treed binnen en zondig niet meer, Storm, Meester'en Knecht, De Poel, enz. Zoo ook schreef hij zijn tooneelstuk-ken : Galswinthe, drama ; Graaf Hec-kart, drama ; De Vlek ; Mo'ederplicht ; De Poel, drama. Een enkel tooneelspel, waardoor wat licht gaat : Na een Zonne-droom. Dit laatste stuk verwief; een de- ' gelijken bijval op al de groote Vlaam- ; sche schouwburgen en vooral te Antwerpen.In zijn werk is anders ailes zonloos, er wordt gezwoegd en eeleden en de streek is veen, polder, hei : het barre land, waar te midden van heikruid en braam- en breinstruiken, uit zandheuve-len en drogre greppels, dwergdennen hier en daar opkrommen. De menschen sukkelen er langs spar-rebossehen, gaan kuchend en hijgend, drcntelen een hollen weg binnen ; hun gelaat is Rranw, hun schouders zijn zwaarbonkie, een vuils:rijze dooreenge-1-iiste baard vlokt op een ruige borst, ze bafferen door een poel of ploeteren in het drabbige water. Zoo zien we land en menschen, met bijsrebleven woorden van hemzelf, nu we 't werk van Piet van Assche herla-zen.Hij zelf komt ner^ens, noch op bij-eenkomsten van letterknndigen, noch oo feesten, noch op viering'en. Werk van veel minder gehalte dan het zijne wordt besnroken, çeprezen of afeebroken. Het zijne "?aat oogensehijnlijk onbemerkt voorbij. Hii verlooehent vreugde en zon in zrn vizioenen, en vreuede en zon zetten het hem betaald en verlooehenen hem. Provincieraden deelen ondersteu-ningen uit, 500 fr. langrs hier, 500 fr. langs daar : ook dat manna gaat Piet van Assche voorbij. Letterkundiçen. zeer oude en zeer jon<re, worden gerid-derd. omdat ze schreven ; anderen worden versreten : Piet van Assche werd niet eeriiderd en werd zelfs niet çenoemd onder deeenen die venjeten waren ! Indien wij het goed voor hebben werd Piet van Assche geboren te Burcht. Dit dornje ligt op den linkeroever van |de ScheWe tesfen Antwemen, zoo dicht ; dat ee wellicht bij zomerda? en met een i naar coeie ooeen het uur moet kunnen zîen or> den Toren. | Aan den overkant. on den rechter-oever, reiken de stedelijke afdaken en kaaien. tôt on de h copte van Burcht. Een heerlijk zicht on den breeden stroom. on de praehtiee wemek-nde ree-de, on de retisachtiee stad langs den zwenkenden oever uiteestrekt, op den wonderbnren toren, den schoonsten toren van de wereld. B"rcht ! Zoo dicht... en zoo ver! Als fe Bnrcht ziet li°o"en met zijn eilaas ! verbouwd kertorentje en kerkje, riin n^^looiende huisies, zijn weiland, zijn velden en boomen zoudt ge mee-nen een Aardsch Paradijs. i Maar 't volk, de bevolking ! Hier be-! gint de wereld waar Piet van Assche het menschdom heeft leeren kennen en dat hij in zijn novellen en tocneelstuk-ken schildert. Misschien komt er weleens beschaving voor de Vlaamsche dorpen, voor arm Vlaanderen, voor ons dieoverwaarloosd volk en dan wordt Burcht een dorp ge-lijk er zijn aan de Teemsch, aan de Seine, aan den Rijn, met een vriendelij-ke beschaafde bevolking. Nu ligt het.. ja, waar liert het nu? Wij zagen er eens jongens beulen met een schoon zwart hondje en het beestje bin-den, de vier pooten te zamen, tom het zoo herhaalde mak-n neer te smakken in een poel ! 't Werd gered. 't Is nu een brave, verstandige, jolige spits die — hij heet Duc — een hertogelijk leven leidt in de stad en de vriend en de vreugd is van goede menschen en kin-deren.Als Burcht het Aardsch Paradijs zal wezen dat het worden kan — ik hoon dat het snoedig zal srebeuren — dan moet Piet van Assche daar op een schoon landhuisje wonen en er zonnige novellen schrijven. Dan zal hij niet meer moeten zuchten : Ach ! ware de Schelde mijn srraf! De Budgetknagers ^ ï De « XXe Siècle » heeff een zeer be- j teekenisvollen brief ontvangen, waaraan i wij het volgende ontleenen : <( De Regeering heeft een kommissie j ingesteld om de financieele diensten der = verscheidene departementen te vereeni- > gn ten einde een voortdurend toezicht over de publieke uitgaven te houden. Uitstekende maatregel, als de resultaten de goede bedoeling béant woorden, want de weg naar de hel is met goede voor- j nemens geplaveid. Een to«zichtskom-1 missie is goed en wel, mits het toezicht | w«rkd.%dig «ij. 5 » Men weet bij ondervinding dat- vel< kontroolkommi3siea dikwijls op de wij ze handelen als de « Vergadering de: zieke dieren » waar de voornaamste die ren, die een kudde verslonden haddei en nu en dan ook. den herder oppeuzel den, met de grootste absolutie, de aan mojdiging krijgen om door te gaan on hunne « gulzige appetijten » te voldoen Terwijl men schande roept over den ar men sukkel en ongelukkigen ezel di< slechts van de weide der openbare pen ninjen de lengte zijner tong afgraasde » Wilt gij mij veroorloven om dei heeren kommissarissen een punt ti doen opmerken, waarop zij zonder ver wijl hunne aandacht moesten vestigen Na een jaar oorlog, zou het noodig we zen om eens ernstig de be oldiging na t' zien, welke oen de veldtocht begon ei na het verwarde vertrek naar Antwer nen ten gun^te der civiele ambtenareii die de Regeering volgden, in de haas vas'gesteld werden. De vergoeding welke een uitzondering moest wezen i: een soort van regel geworden, en dat i verkeerd. » Vele beambten, die in België geble ven zijn, ontvangen slechts een zeer ver aiinderd traktement, soms slechts d< helft, en kunnen zich gelukkig achtei als zij dat nog uitbetaald krijgen. Di beamb en van Sain te-Adresse ontvan g-n vol tractement en bovendien eem vergoeding, hooger dan de gewone kos ten voor onderhoud. Een dergelijk op vallend verschil kan niet goed geheetei worden : het is geen geheim, dat van d< talrijke Belgische beambten, te Havre er verscheidene kosteloos gehuisves worden, zonder dat dit de flinke vergoe ding beïnvloedt, ongerekend een vo traktement, en soms nog het vooreel vai ruim betaalde opdrachten. Want bij d< algemeente ellende, is het voorrecht de: MimuL'ering niet geheel en al afge schaft. » JËch er moet het ongeluk van Bel gië niet voor enkelen een gelegenheit worden om geld te maken, terwijl zoo vsie anderen hun have en goed zien ver d wij nen, want dan zouden de beambtei nog lager vallen dan de leveranciers, di< ten minste. nog een zeker risico loopen te beginnen met op hun neus t< vallen. » De positieoorlog en Jullus Gaesa De oorloe:, in welken zoovele nieuwi soorten van wapenen en strijdmiddelei zijn aangewend geworden —■' men denk< slechts aan de onderzeeboot, het vlieg tuig, de 42 cm.-mortier — hee:t teven: versebeidene vroegere strijdmethodet weder in eere hersteld, die reeds lanj verouderd schencn. Zoo doen de wern- en handbommer flenken aan de strijdmiddelen der mid-deleeuwen, en de nn'jnwerpers gelijker zelfs uiterlijk op de reeds vergeten cata pulten, die bij de oude Romeinen er Grieken, vooral in den vestingoorlog eer belançrijke roi speelden. Vooral echter heeft de moderne posi-tieoorlog een manier van oorlogvoerer doen ontstaan, die op verrassende wijze herinnert aan den tijd van Julius Cae-sar. Ondanks al het verschil der wapenen van toen en heden lijken toch d< stellinesrevechten in vele opzichten or elkaar. Men kan dit zeer duidelijk lezer in den Gallischen oorloe van Julius Cae-sar en wel op de plaats, die den strijc om Alesio beschrijft. De stad die dool Vercinsfetorix met 80.000 man bezel was, verkeerde om verdedied te worden in een buitengewoon gunstisren toestand daar zij on een bere was gelegen, die aan twee zijden door rivieren was om-?even en slechts aan eene zijde door een vlakte kon worden genaderd. Julius Caesar leede verschansingen aan, welke tegelijk den rug van ziin leeer moestep dekken tesren een ontzcttingsleger. De verschansingen zijn in den Gallischen aorloo- uitvoerig beschrev'en. « Somtijds trachtten de Galliërs onze werken aan te vallen en uit de stad een geweldifen uitval te doen uit verscheidene poorten tegelijk.» Derhalve meende Caesar aan deze (reeds aangelegde) wer-ken notr iets te moeten toevoegen, opdat de vestingwerken door een gering aan-tal strijders verdedigd konden worden. Dus werden doorloopende srachten or^-graven van vijf voet diep, nadat boo-inen, met redite sterke takken geveld ;n de einden daarvan afgeschild en aan-çepunt wajen geworden. Vervolgens werden die boomen in de srrachten be-^raven en van onderen bevestigd, ondat '.ij1 niet zouden kunnen worden uite-e--ukt ; daar waar de takken begonnen, îtaken zij boven den grond uit. Deze ianlcrr van vertakkineen doet denken lan onze moderne ijzerdraadversperrin-ren. Maar men kan de paralellea nog tarder mkken. Vijf rijen waren aldus onderling ver-bonden. Wie aldaar ingedrongen was, geraakte in de zeer scherpe takken, door welke hij verwond werd. De soldaten noemden ze « doodenpunten ». En voor deze werden drie voet diepe kuilen in schuine kruiselings afgebakende rijen gegraven, die van onderen trechtervor-mig toeliepen. Tevens werden ter wille der bevestiçing en duurzaamheid aan-gepunte nalen daarin met aarde vastge-stampt, die een voet boven den bodem uitstaken. Ook werd toen reeds de aan-leg van eene uit verscheidene rijen be-staande linie in acht genomen. Acht zulke rijen kuilen werden aangelegd, drie voet van elkaar verwijderd. DAGELIJKSCH NIEUWS i :— t HET ARTIKEL VAN FRANS , VAN CAUWELAERT. — Ons hoofd-s artikel van heden is letterlijk van den 5 Antwerpschen volksvertegenwoordiger. Het is genomen uit een persgesprek met - een medewerker van het « Centrum » - het Katholiek Hollandsch blad, en dag-i teekent uit 1911. i Sindsdien is er niets verbeterd in ; Vlaanderen, wel integendeel, wij wor- - den nu van aile kanten door Waalsche ; landgenooten bestookt en bedreigd dat . de enkele verbeteringen, waarop Van - Cauwelaert toen wijzen kon, ons weer i ontrukt zouden worden. ; Wij vragen rechtvaardigheid voor ,. Vlaanderen en wenschen niet meer ver-t ongelijk en verdrukt te worden door, . zooals Van Cauwelaert zegt, geheel ver-11 waalschte' ministeries. t i Het is de plicht van elken Vlaming ï I dit artikel te verspreiden. Het geeft een - rouw beeld van de Vlaamsche toestan-. den. JJE WA'RE BELGEN. — 't 1s niet de - eerste maal dat we ons genocdzaakt za-1 gen net w-srk der iranskiljons aan de - kaak te stellen. Ziehier weer een staaltje - van de lieide, die zoogezegde « Helgen i> i aan het grootste gedeelte van hun va-; aerland toadragen. Deze papiertjes gaan , uit van den neer Prokureur des Konings : te Leuven en werden onderteekend door een pohtieolficier onzer staa : Kecepisse de i't^xLrait des Registres aux Condamnations Judiciaires > Je soussigné, Oiiicier-inspecteur de la commune d'Anvers, déclare avoir reçu l'extrait des registres aux condamna- : tions concernant le nommé inscrit i sous le n°... des registres du Tilleur. s L'Adjoint Commissaire de Police Inspecteur, s D. S...s. l » * * f Le soussigné Officier-Inspecteur de police, reconnaît avoir reçu de Monsieur i le Procureur du Koi de Louvain, le bul-. ieun de la condamnation du ... à charge i de ... emportant suppression du droit de . vote. Anvers, le 1915- , L'Officier-lnspecteur de Police, L). S...s. Geen flamingantisme nu ! ONÛERRICHT. — Het verplicht on-' derwijs, zonder wettelijken dwang, komt thans in voege voor avond- en beroeps-scholen. le Gent, te Brussel en elders ■ hebben de doppers en andere ondersteun-1 den bericht ontvangen, dat zij niet meer zulen geholpen worden wanneer zij niet eene dezer scholen bijwonen. Dit heeft een goed uitwerksel geh'ad, want die scholen worden nu door duizenden jongens en meisjes bijgewoond, die anders langs de straat zouden loopen tôt last van iedereen. Ook de kunstscholen, zooals académies, teeken- en muziekscholen, zijn goed bevolkt en mogen zich verheugen in eene belangstelling, die zij vroeger nooit hebben gekend. WAARSCHUWING VOOR REI-ZIGERS. — Er wordt ter kennis van ■ het publiek gebracht dat ieder reiziger, onder de 15 jaar, die oj) het gebied van he Generaal-Gouvernement aange-troffen wordt zonder drager te zijn van een eenzelvierheidsbewijs, streng zal worden gestraft en onmiddellijk, met een dwangpaspoort, naar zijn residen-tieplaats zal teruggestuurd worden. VOOR HET REIZEN IN HET | ETAPPENGEBIED VAN HET VIERDE LEGER. — Offici-eel : Van af den 25 November moeten aile perso-nen zonder onderscheid, die zich in het etappengebied van het 4< leger willen begeven. vooraf een verzoek richten 1 aan de Etappen-Kommandantuur v»n het 4e leerer ter verkriifiring van een « Pâssierschein ». Tôt heden waren de reizig:crs van Belgische nationaliteit van deze verplichting verschoond gebleven. | Men verzoekt de personen, die de toe-j latine wenschen te b«kom«n om »ch i naar het «tappengebied te begevan, om hunne aanvraag in tijds in te dienen, want men moet altijd op 10 à 15 dagen rekenen alvorens een antwoord te be-komen.Ht. BRiEFWiSSELING MET 1U KiilJL. — Voortaan zal de brief-wisseling met het Ottomaansche Rijk toegeiaten worden voor de oteden Brussel, Antwerpen, Luxk, Turnnout en ver vier s — met inbegnp der voorsteden en omliggende gemeenten, — alsook v'uor W elKenraedt, op dezelfde voor-vvaarden als die welke eesteld zijn voor de brietwisseiing met andeie landen, welke met met Dui.schland in oorlog zrn. dat is te zeggen, met Luxemburg,, iSîederland, (Jostenrijk-Hongarije, Zwit-serlanu, z.vvedeu en iNoorwegen. OPENING VAN NIEUWE POST-KAN ioRtN. —-Te rekenen van i De-cember zullen volgende postkantoren voor het publiek geopend zij,n : te An-derleciit, Place Wayez, 11 ; te Schaar-beek. att Koningmnenlaan ; te Elsene, Kabteleinplaa.s, àô, te Dieghem, te Héiinnes-bij-Edingen, te Castre, Lied-kerke, Walsbroak, Oetinghen, Op-wijck, Schepdael, Herffelingen. VOORZORG. — De openbare besturen hebben overal reeds maatregelen en voorzorgen genomen om den winter zoo verdragelijk mogelijk te maken voor werkloozen en behoeitigen. loch iijn er nog altijd die klagen, gewoonlijk menschen die zulks het minst noodig hebben , en enkel luimen op dubbelen trek en dub-bele ondersteuning. Daar zijn er nog die nu beter varen en meer inkomen hebben dan vddr den oorlog, maar nooit verza-digd zijn. Het geweten is dienaangaande zeer rekbaar geworden in aile standen. Meenende of voorwendende dat zoo iets aan ni^mand schade doet, stappen zij er licht over en hebben geen juist begrip meer over eTrlijkheid. 't Is een deel der onafhankelijke zedeleer, die eigenlijk geene leering is maar slechts een eigen en dikwijls verkeerd gedacht. OVERLIJDEN VAN VICTOR BRANTS. — Uit Leuven komt ons de droevige tijding dat Victor Brants, de gekende leeraar aan de hoogeschool, aldaar op 55-jarigen leeftijd is overleden. DE VOORTZETTING VAN HET BROoDRou VtiN — Dat voorbeelden trekken, is ook waar voor slechte voor-bceiden. Dit blijkt immers uit het teit, dat net broodrooven van Kené de Clercq en Antoon Jacob gevolgd wordt door een dergelijken maatregel tegen pries-ter-hoogleeraar De Cock. Op een wenk van hoogerhand, di« geen tegenspraak toelaat, . hebben de meeste professoren hun kollega De Cock veroordeeld. Daar vele van die proiessoien geen lieden zijn die over-vloeien van hefde jegens het Vlaamsche volk, hebben zij niet al te veel last me. hun geweten gehad om hun ■ecrbiedwaardigen kollega over boord te werpen, Wij weten echter uit zeer be-trouwbare bron, dat één hoogleeraar zich tôt de komedie-vertooning niet geleend heeft. Dezelve is een welbeken-de Vlaming, vader van een heel dozijn kinderen. Men neemt hem- zijne manne-liike houding zeer euvel en he. is niet onmogelijk dat men het 2.00 ver zal brengen ook hem uit zijne broodwin-ning te verjagen, ofschoon hij gezwe-gen heeft als een visch tijdens al de oorlogsmaanden. Een vader van twaalf kinderen in zijne broudv\inni.ng treffen is geene daad die van edelheid der harten ge-tuigt evenmin als van moed. Eene aan-sporing om een talrijk kroost aan het Vaderland kan het ook niet zijn. Maar bekrompenheid en onverdraagzaam-heid zij,n in sfaït tôt ailes. (Gazet van Brussel.) DE TERUGREIS VAN DEN HEER COCHIN. — De Fransche bla-den melden dat de heer Denys Cochin op het einde van de loopende week naar Frankrijk zal terugkeeren. De heer Skoeladis zal den kruiser « Hellé »* te zijner besçhikking sîellen om hem van Saloniki via Messina naar Marseille te brengen. LUITENANT GOSCHEN OP VRIJE VOETEN GESTELD. — Men bericht uit Londen aan de Parijsche j bladen dat op aandringen van den ge-zant der Vereenigde Staten, luitenast Goschen, zoon van den vroegeren En-gelschen gezant te Berlijn, op vrije voe-ten gesteld is en door den Marine-attaché der Vereenigde Staten naar Enge-land teruggebracht werd. UITVOER VAN TURF EN TURF-STROOISEL UIT NEDERLAND. — Een Koninklijk besluit van 19 dezer ver-biedt den uitvoer van turf, turfstrooisel en koffieextract met den dag der afkon-dîging van dit besluit. De Kroon be-heudt zich voor, dit verbod tijdelijk op te haffen of in bijzondere yevalle* éa*i"-van ontheffiog te doen vei'îewnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes