Het Vlaamsche nieuws

295 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 15 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6h4cn70f7n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

a,0»»"**î<ï4£'*U2Ms 1U tûfUiàl '*71 E r»-* ' - »«rr » ~ i|,— ■:!»"£ :nn:_::;::;:: - WT~* Irl^teii cMpeiûJt <mege3muUg-9 Al ^ besteffiME d«r posUbonaa-UXTSLU-TTBND ta rich- m bkstellend posi- fcaEEL en niet aan bat bebeer y«t Woerisd&g; 26 juoi tgiM -■ 4** jcu^rg » II* 172 Frtjs 6 Centiem voar Beigiê Het Vlaamsche Nieuws Vsrscfeimt 7 nfttti p&r w«®è DE ÔPSTELRAAD: floofdoBStelïer Rai VERH^LST» De, AwjÇ, 30RM5. Hto©#*tra« Ait. FAN DEJS BRANDI» „ ■ - — .. ... . . , „ I AANKOHDlUlNUKAl ïwe«d* bljul, dm re*«i *.51 D«rcU i*j UL ...... i — ï v «fti-a» j®, I.SI ilt^ooaskiojruiidt I.— fcike iicdowSiitr ia p«r»utMiAijJL Teiasïirt^ïtVjxkjk vo«r iiju «oJwijvita, I on iKoét si«i Htel de rvaniti». i „ i ,_j ., ... ■ .,. .i, . i jii. K«dsiktis, Saînetr en AaakuBiligiugsu : I%£, st-jacoubmakhl, g& A.NÏW XtWUbi lux OUITSCKE 2!JP' i duitsch avondbericht Hofr;.ini Maandag 24 Juni. — Officiael : K dé gevechtsfronten geen nieuws. ■ duitsch legerbericht H Westelijk gevechtsterrein Rçjlijn, Dinsdag 25 Juni. — Offi- Kont gen.-veldm. Kroonpr. Ruppr. «Beieren: . , , ^Kjetden geheelen dag beperkte ar-^Levuur werd 's avonds in enkele K,en levendiger. De verkennings-^tj-gneid bleef levendig. Bezuiden K v-it-e en op den Westelijken ^■p^vtr maakten wij gevangenen. Duitschen Kroonprins : ■ .Irachtige vuur-aktie viel de vij-H^et verscheidene kompagnieën op ,\:oordelijken oever der A isne K |n tegenstoot werd de aanval af- B,nt gen.-veldm. Hertog Albrecht ■ Wurtemberg: ■et aantal der gisteren ochtend door ■ienburgsche en Thuringscke ■jweer beoosten Badonvillers bin-Kgebrachte gevangene Amerikanen ■FianscKen is op meer dan 60 geste- ■uitenant Billis behaalde zijn 20ste ■ioverwinning. II OOST. HONG. ZIJ1E ■TALIAANSCH gevechtsterrein Bveœen, Maandag 24 Juni. — Offi>- ■De toestand, ontstaam door hoog water Milecht weder,heeft ons genoodzaakt die ■overde stelLiingen op den Montello en ■ge vakken op den rechter Piave-oever ■ntruimen. Het bevel hiertoe,dat reeds Ridagen geleden gegeven was, werd1 ^Bf^enstaande de moeilijkheden aan Wovertrekkm der ravier verbonden, zoo Bjtt'oerd dat onze bewegingen volko-Hs voor den vijand verborgen bleven. ■erscheidene der reeds ontruirned Unies Ben gisteren onder lcrachtig Italiaansch ■chutvuur, dat tôt roffelviiiur steeg. ■k de vijandelijke infanterie ging tôt ^■aanval over op de reeds door ons ver-'copgraven. Zij werd door onze teruggedreven. m FRtHSCHE 7.UDE ■STELIJK gevechtsterrein B'ariis, Maandag 24 Juini. — Offioieel : ■m op zichzelf sitaainde krijgsverrich- ting heeft dan Franschen in saat gesteJd hun stellingen op het plateau benoorden Le Port te verbeteren. Zij hebben 70 gevangenen gemaakt. Een Duitsch© legenaanvai, die animid-dellijk werd ingezet, is afgeslagen. De gcschutwerkjzaamheid is vrij levendig geweest tusschen de Aisae en de Marne. m £IËfLS£HE ZMBt westelijk gevechtsterrein Londen, Maandag 24 Juni. — Officieel ochtandbericbt : Gisterenavond hebben wïj ten Zuiden van Meer en een kléin© geslaagde onder-ineming uitgevoerd, waarin wij voie Duit-schers doodden, 50 gevangenen maakten en eeniige machinegeweren namen. Ook bij nachitelijke aanvallen en pa-troeilje-gevechten op andere deelen. van het front, hebben wi.j den vijand verirezen toegebracht en eenige gevangenen genou rrven. . Londen, Zaterdag 22 Juni. — Officieel Amerikaansch communiqué: De dag is op aile punten die door onze troepan bezet zijn, rustig voorbij gegaan. m IULIMSSKE ZUDE italiaansch gevechtsterrein Rome, Maandag 24 J uni. — Officieel : De dag van gisteren heeft de kroon op onze overwBinning- gezet. Opgedrongen tegen den oever van dein Piave, op een strook front die steeds kleiner werd, on-ophoudel'ijk beschoten door het geschut en de vliegtuigen, begon de vijand in den nacht van 22 op 23 Juni, na zich enkele uren wanhopig gehandhaafd te hebben, op den rechteroever van de rivier, zijn terugocht naar den finkeroever. De over-tocht, onder het dooddijk vuur vam onze artillerie* werd gisteren voortgezet, be>-schermd door een sterk macbinegeweer-vuur en door dekkingstroepen, dis na een hardniekkigèn legensitand met gœdl gt>-volg door onze troepen, welke han op de hielen. zaten, werden teruggedreven. De Montello en dp rtechtenoever van den Plave, met uitzondering van een klein gedeelte bij Mussille, waar de srijd nog voortdiuurt, zijn weer in onze handen. Tôt dusver zijn mieer dani 4000 gevangenen geteld. Een groote hoeveelhaid wa-penen en materiaal van allerlei soort, is m onze handen gevallen. Een bui'ïtenge-woon aantal doode Oostenrijkers bedek-ken het slagveld en dit bewijst de dapv-perheid en groote zelfopoffering van den vijand. Telegrammen ■<ï DE V00RGESCHIEDENIS VAN DEf ■ 00RL0G W^jn, 23 Jum. — De « Frœnkfurter Ztg. : uit Bern : De « Neue Zùricher Zeit ^ft-! maakt het verslag openbaar van eei dat ha&r zegsmaci, na Poincaré's bezoel 1914, met den Tsaar heeft geha-d. Het bla/ d*t men zijn zegsman evsnmia van ver kan verdenken als de pirina van Bout den loop van een gesprek, dat de Tsaar aoo dikwijls, op een middag over zijj ^■Jœoosde onder v?erp : den volkeoivrede zeide hij : « En toch kan het gebeuren op zekeren dag, als ik voor de beslissinj V wotdt, t(ijt de® oorlog besluiten moat. : vraag van den zegsman, of hij (a&i ^WÇîuchtigheid van Duitsohland ! — Hie ■"fttt icts. — Red.) of van Oostenrijk geJpof ■pwardde hij : « Neeii, ik heb het woor< Wilhelm. Hij wil den vrede, geiSjl «b sndere vraag (pf er in Dnitach&nd dai ^W"5®ie oorlogapa«rtij was?), haalda de Tsaa ^ gn c Zeker, er i» il ^Pwhland een sterke oorlogspartij, gelijk bi aaar er zijn noch in Rusland, noch i: H verantwoordelijke ieiidefa die dei K? 'rill6n' ' i vraag: a Zijn die er dan mi»schien il > antwoordde de Tsaar met een kniJ ftt*t hoofd en zeide hij : K ™asi ja> Hij verbeterde zijn woorde: ■ MaAi ik zoo'n ontdaan gezicht zette H^^k geval, zeide de Tsaar, heeft het bezoei oul«aré oiiza qorlogspartij versterkt. indruk, dat hij niet, zooals ik, ali'e lef t^l0111 <^en 1,*re^6 te bewaren, maar voo ^Rèré'd V0OT 6611 S00^®11 °°ri°8 tr®0!1 ^genwerpiîigen van onzem zegsman aci "o Tsaar door ee>n aiwexonde handbewt K*" -^.®aken en te reggen : « Ik denk er nie ^ ™8lnand tôt eetii oorlogsverkilarm ■;nî0 zeSman weea ons verzœk niet ai, oi ■.»!'? eventeeele logenetraffma ziia na-am bt t* maken. ■t.„| Dl:o!TTSCHLA.NIVS K0L0NIEN BTt1 ^ Juni. — Deri' ?ln dezér heeft r< HL ^ Zintgraîf een lezing gehonde Il . bij op kodoniaal gebied gehoor Be f DonUmosr, direkteiir va 'i a^e®len aain buitenlandsche zaket sPI<e'£® in en gai daarbij een koi Bm>iv" ' Dnitsche en de Engelsohe k( ■kt (,r J i H: Hij wee® er op, dat EngeLan ■ tu,, i rijn moeilijke positie op het Euir< Kiet i* °Batooneel voor noodig hadi gehond« I Kwi. ^T00'<> mliitaire macht een veirovering v Diitsche koloniën te onde ■ Un ,. i-j.®n b®t®ek6nisvolle «temmen g«ve< I YS.T1 Ja fTi.nK 1. T .,-n.3ivri trcrfr- [ deremde rijkskonferentie, duidelijk te verstaan, dat de wenseh bestocid, dat de overzeesche koio-i n.iën van Daitsolxland in h»t bezit van Engeland - Ziouden blijven. Zoo tracht met een Austràlische i Morixoe-leer te scheppen voor de Zuidzee. Een : blik op de ka&rt, zeide spreker verder, toont dui-1 delijk aam, dat Etigeland een groot aantal over- ■ zeesche nsderzettingen bezit, die ekonomisch ■ zonder beteekenis ziijn en waarvan het bezit s'.echts uit militaire redenen vea'kiaard kan wor- , dan. De diepete grond van Bngelands vijamd-i scliap tegenover Duitschland moet in de om-, sta.ndigheid gezocht worden, dat de Duitsehe , vlijt en de Duitsehe kunde, «agensohappen van ? het Duitsehe volk, Engeland in toenemecide mate 1 gedwongen hebben zeB te werken in plaats van 1 ae vriuohten van buitenlandschen arbeid te f oogsten. Met dat ailes blijkt duidelijk, dat het - eind van den, tegenwjacxrdigen oorlog aan Duitsch-' land het vaste bezit van een kodoniaai rijk moefc c verzekeren, opdat Duitschland met behulp daai- van onafhankeldjk wordt van Engelands heb-1 zucht en heersclizuclit. r Dr. Zintgraff sprak vervolgen# over Engeland» 1 ko!onttsatie-m<nrieren, waa<rbij de kleinste midde-j l'en evenmin als nitbuiting d©r inboorlingen ver-1 saâd worden. De veldtoeht van de Engelsc.hs 1 opsnbare meening tegen het optreden van Bel-gië in Kongo had geen anidere bedoeling dan 1 Bedgië uit het gebied te verwijderen. Dr. Zint- 2 graïf sprak ook over de Dnitsch-Engelsehe v-sr-hondingen, in Afi*ika. Nog in 1905, zeide hij, 1 zagen de Engelsohen eeeigszins medeiijdend • glimlachend op de koJtmials pogingen van de ! Duitschers neer, maar in 1911 was het duidelijk, 1 dat Engelands uitzettingebehoefte zich direkt s tegen h«t Duitsehe koloniale bezit beg,on te xich-r ten. Dr. Zintgraff wees ten sl'otte op de ateeds 1 toenemènde politieke en ekonomische beteekenis van Afrika voor de wereld en in het bij zonder " voor de weireuîdmachtspositie van Duitschiand. 1 EEN ZEEGEVECHT IN DE BAAI VAN 1 HELGOLAND a Berlijn, 22 Juni. — Naar aatifeiding van het i bericht van de Engelsche admiraliteit ovor een verkeiming va-n een Engelsch e»kader in de Baai van Helgoland op 19 dezer, verneemt Wollff, dat de ontanoeting van de Dnit#che vliegtuigen met i- ^ Engelsohe schepen .ongeveer 120 zeemijlen ten u Noorden en Noordwesten van Helgoland pJaat* d heeft gevonden, du« ver bniteni de baai van He.- n goland. Bij den- aanval op de Engeljehe strijd- !•, fcraclitan heeft een onaer vliegtuigen waa.rschi]n- •t lijk een vijandelijken torpedojager geraakt, wat >- op te maken viel uit de witte rookzujl achtei d den schoorstean. Uit de berichteri van de Deen- >- eche bladen Mjkt, dat denzelfden dag een^En- m gedech "vlflegtiiig in Penemarken een noodlandirig s- heeft moeten doen. M'en mag aamnemen, dat het r- doexr de in een gerecht met on ze rlieginigen op- i, geloopen »chade daarto« gfvdwon^on was. Een i- «m-r* AmM "wlimH*/!!îctati iî3«b teruccekeerd. DE BELGISCHE "WEERMACHT" , Passieve halfslacfatigheid We kunnen niet nalaten er op te wij-zen hoe sceptisch we dat woordje weer-macht hierboven scbrijvtn. We vindea het op het titelblad van een brosjuurtje: De ifldeeiiïig van de Belgische Weer-macht, — Verslag uitgebracht door de Iegerkommisjie van het Vlaamsch-Bel-giscii Verbond, voorzien van een woord ter inieiding door Frans Van Cauwelaert. Het is in 1918 in Holland verschenen en heeft er blijkens berichten in de pers van over-Moerdijk heel wat ophef gemaakt.'t Is ook voor de aktivisten onder meer dan éên opzicht belangwekkend eu we zullen er dan ook wel nog eens op terug-komen.Heel het schriftje, dat 67 blz. telt, ademt zoowat de mentaliteit van Frans Van Cauwelaert : het kwaad wordt, soms met bijtende bitterheid aangetoond, maar de onontwijkbare koiisekwemtie daaruit niet getrokken _ en zoo staan we hier weer eens voor dit zoo dikwijls reeds gekonstateerde feit : dat aktieve «a passieve flaminganten volkomen akkoord gaan over de feiten die de Vlaamsche Beweging rechtvaardigen, maar dat de tweeds kategoria slechts omzichtig de oorzaken daarvan, en heelemaal niet het heelmiddel waagt aan te geven. Of de oorlogsomstandigheden zulks meebren-gen? Wij gelooven indcrdaad dat bij vele passieven te goeder trouw — want het ware toch belachelijk te ontbennen dat die er zijn, dat zij zelfs de meerder-lieid uitmaken van het V. B. V. en der-gelijke, — de tendentieuze propaganda van (( Office Belge » en andere kwakzal-verjournalistiek, trots hun beste willen, zijn gedachten- en gevoelenveitroebclen-den invloed doet gelden en dat, eens d« vrede weer in 't land en aile toestanden opgeklaard, de kloof die tlians de twee groepeeringen scheidt vanzelf zal blijken overbrugd te zijn. Van Cauwelaert gebruikt heel behen-dig ondertusseben die mentaliteit om lang3 twiee zijden : Havere en Vlaande-ren zijn politieke positie te v«rsterken ; wij wezen daarop reeds in verband met de stap die hij bij de Engelsche reget-ring zou hebben aangewend, « De Indeeling van de Belgische W®er-macht )> is er weer 'n merkwaardig staal-tje van. Ononmwonden spreekt hij uit dat Vlami'Hgen en Walen wel degelijk twee natioflaliteiten uitmaken. « De ge-voeligheden. van Vlamingen en Walen zijn verschillend ; traditie en levensom-standigheden stemmen niet overeeu. » Maar elders wordt het niet ta looehenen antagonisme dan toch weer enkel taaî-ziekte geheeten ! De Fransche geest die in het leger heerscht wordt scherp ge-hekeld, maar we zoeken tevergeefs in heel het brosjuurtje een verklaring van dit dan toch onnatuurbjk feit. Want liet legesn, lijk hier terecht te lezen staat, rnoet als het beeld zijn van de natie, en het kan dus niât in den aard der zakyn liggen dat een leger waar de verplette». rende meerderheid der soldaten Vlamin-gen zijn, een broeinest van verfransching wordt. Immers Van, Cauwejaert kan er toch niet voor uitkomen dat het hiot eenvoudig geldt de, suprématie die in den Staat België de Walen, hebben de in handen de groot-mijverheid, ruggesteu-nend op expansie-zoekende Fransche financiers eener-, en winstbejagendc fransldljonsche snobs-Vlamingen ander-zijds, altijd op de Vlamingen zullen hebben zoolang, door het nationalisée!el van heel ons ekonomisch leven, hun invloed in Vlaanderen niet zal geneutîu-liseerd zijn, en het franskdljonisme, van een financieele en politieke macht,die het nu is, teruggevoerd tôt eem dilettanten. geliefhebber, dat wel gauw zijn natuur-lijken dood zal sterven! Want, dan drong toch als eenige oplossmg zich op : de Politieke Scheiding, en dat mag niet. Wat Van Cauwelaert wel reeds durft verdedigen dat is: Bestuurlijke Schei-ding. Zoo hij dat punt, dat de aktivisten th.ans hebben verwezetnlijkt, niet in zijn pro'gramma ineemt, dan gaat het eenvoudig om het wuoid:, tn indien dat tot-nogtoe niet klaar zou zijn gebleken, — de passieven zelf, en o.a. het manifest van het V. B. V. deed h«t et niet klaar-der op worden, — dan bekomen we zekerheid : « Men schenke », zoo luidt het hier inderdaad, « aan Vlamingen en Walen hun eigen leven terug, men wake met dezelfde vaderlandsche zorg over de natuurlijke ontplooiïng van liun raseigen-schappen, en weldra zal men ervarc» welke groote samenwerkende kracht ui tweeled g en normaal saamgeordend lt ven zal geboren wofd&n. Het moet een en voor altijd gedaan zijn met een stel sel, dat de Vlamingen met geweld de w-g der verbastering opdringt, 'dat aa: het Vlaamsche volk zijn kultureeie zeh standigheid onthoudt en de Vlaamsch landstreek als een soort van Waalscli Fransch wingewest heeft ingericht. Wa wij hier zeggen geidt vo0r de geheel regeeringsmachine : bestuur, gerechl onderwijs en ieger. Kortom aile staats insteliingen moe e" z ch aan de tvveeîe digheid van België ten voile aanpasseii Fransch voor de Waalsche landstreek Noderlandscîi voor de Vlaamsche land streok, zoo in. ak uitwendig voor ail sÉaat diensten. » Verder : « de staat moe Viaamsch zijn voor de Vlamingen e; Waalsch voor de Walen, .anders steun hij op een kunstmatige onwerkelijk heid. » Men lette wel : Van Cauwelaert zeli misschien in een oogenbl-k dat hij zij-pen onbewaakt zijn gtdachte litt neer sciirijven, omschrijft hier het grondbe ginacl van de staatknndige en niet ea kel taalkundige twee„cdigheid die noo dig is om de Vlam-ngen en de Walei den opbloei hunner nationaliteit te waai borgen : ginge 't eenvoudig om de taal kwestie, lijk 't elders weei' lieet, da zou 't volstaan te zeggen : de Staat, es sentieel één en dezelfde blijvend, zal ht IS ederlandsch tôt vofcrtaal hebben il Vlaanderen, het Fransch in Wallonie D'ergelijke pplossing zou bij geen enkc oprecht flamingant meer ingang vinden Hoe zal men, eenvoudig met de bureele: der ministeriea te sphtsen, zonder du den éénea geest die én Vlaamsche é: Waalsche ministeries zou beheersche eveneens aan te passen aan de veischiJ lende eigenschappen, door de passieve erkend, van het Vlaamsche en hc Waalsche volk, het hier omschreven doc bereiken ? Een staat die Vlaamsch is, i er één die in al zijn uitingen en in d richtUig die hij buitenwaarts en binnen waarts inslaat de gro.oist mogelijke waai borg biedt voor de boiangen, politiek ekonomisch en kuUureel van Vlaande ren ; hoe kan dat indien wij me Walloni één Parlement behouden, waar de Wa len, die er een hoogste belang bij hebbe; Vlaanderen als een expansie-gebied voo hun mdustrieeie bedrijvigheid, en al welkome aanvulling voor wat in hu eigen gouwen aan levensmogelijkhede voor hun volk te kort schiet (b.v. doo .het opslorpen van aile openbare anibte in Vlaanderen) zoo on-Vlaamsch, zo Fransch mogelijk te behouden, mee i de pap te brokken hebben? Het is in îeder geval reeds van betee kenis dat de Bestuurlijke Scheiding al mïnimum-pxogramma van heel de fia mingantische partij, — indien we zoo d slechts tijdelijk: wat minder tegemoet komend tegoiiovei" eikaar staande aktic ven en passieven mag noemen, — onbe wimpeld wordt voorgestaan. Want da het nog eenvoudigiftom het woord gaa bewijst wat even up het hierboven aan gehaaide volgt : « Dat is in werkelijk heid getn scheiding, maar een aanpas aing aan de werkelijkheid : bestuurlijk en kultureele aanpassing ». Wij die weten hoe het iianskiljoUscl raderwerk en de Belgische staatsmachin. in werkelijkheid één zijn, wij weten oo] dat juist htt toepassen van het passiev a redm ddel », moest Vlaanderen zicl hiermoe tevreden stellen, da ontoerei kendhèid ervan zou doe.n uitkomen, zoe dat het van nu af onoinstootbaar zeke is, dat, wat er ook gebeure, onze Bewe ging verder evolueeren zal in de richtinj thans door het aktivisme aaugegeven. Dat de passieve l&iders dit van nu a niet inzien of niet willen inzien, is eei blijk van halfslachtigheid in hun pol1-tiek, halfslachtigheid die, in het best geval, toch nog blijk geeft van een wei aig klaai" inzicht in de toestanden hie te lande en wat er tegen hoeft aangewem en die heel hun zich meer en meer mten de beweging, niettemin, zoolang zich il hun midden geen andere richting doe gelden of een wijziging in de heerschen de toestanden hen de gelegenheid tôt eei praktisch optreden voor Vlaanderei gve, met machteloosheid slaat. Het verslag in kwestie behandel breedvoeir1-g de wantoestanden in het le ger, — maar daaiovec «en volgend maal. ROLLO. i. HEDEN WOENSDAG 26 JUNI 1916, TE 9 TORENUUR 'S AVONDS in de zaal «Thalia», Carnotstraat, 28 GROOTE DEBAT-AVOND Als Debat-inleider treedt op : de heer H. VAN DEN BROECK, me het onderwerp : DE VERSCHILLENDE STROOMINGEN IN HET AKTIVISME Na rede van den heer snreker, is het woorrl vrij. Allen Woensdac naar den Thalia!! De Harmonie « De Blauwvoet », onder leiding van den heer A. Kodens zal prachtige muziekbrokken uitvoerec. Open Briet ^ Aan de Tolbedienden onder de wapeas i- Waarde Makkers, 3 Gij zult u nog herinneren wat vvijkn Pie-ter Daens in de Kamers regde, n.I. dat de L1 straatkeerdcrs van Brussel beter betaald 1 werden dan de tolbedienden. Zoo was het ook. lladden wij geene overuren gemaakt, L wij hadden den hongerdood te gemoet ge-zien. Met den oorlog verdwenen deze vanzelf. ' bn het is in deze schrikkelijke dure tijden £ dat uwe hier arhtergebleven gezinsleden met ' zulke kleine wedde moeten leven. Daartegen moet gij de stem verheffen. Sedcrt 1914 heb ik al mijne krachten bij-' gezet om uwe gezinnen van armoede te vrij-' waren. Gedreven door de aanhoudend klim-mende levensduurte heb ik steeds geklopt 6 aan de deur der Bank van voorschotten en 1 leeningen te Brussel ; doch weinig of geen ^ voldœning gekregen. Het onrechtvaardige van het militiegeld als wedde te doen gelden, heb ik meer dan eens aangeklaagd. De toestand verergerde steeds, zoodat ik in eenen , brief er den voorzitter van het Provinciaal i Hulp- en Voedingskomiteit van op de hoogte - bracht. Geen antwoord. Ook geen verbete- - ring. De laatste standregels, van de Bank - van voorschotten en leeningen te Brussel, - luiden, dat het voorschot gevoegd bij het mi-î litiegeld de brutto wedden van den man niet . mag overtreffen. Het is nochtans niet met - eene maximum wedde van 125 frank in de a maand dat men een gezin van 2, 3 tôt 5 per- - sonen kan onderhouden. De woeker slorpt t zulk sommet je in ééne week op. Kolen voor 1 <len winter zullen er natuurlijk niet van over-, schiei<ïn. Overal hoort men van duurtetoesla- 1 gen spreken ; doch voor uwe vrouwen niets. ! 'len einde raad, stel ik u voor het volgende 2 te doen — thans spreek ik vooral aan de à krijgsgevangene tolbedienden in Duitschland: 1 œ de geïnterneerden in Holîand en Zwitser-n, land — : uit ieder kamp een verzoekschrift . sturen aan den heer Léo Meert, ge-i volmachtigde van Geldwezen bij den (- Raad van Vlaanderen, vragende aan de | Bank van voorschotten en leeningen t« 9 Brussel, de toelating te willen de voile wedde e te laten uitbetalen zonder Steun B (militiegeld) in - aanmerking te nemen, ofwel aan uwe vrouwen dezelfde duurtetoeslagen te doen tiitkeeren als aan de hierachtergebie- ' veti tolbedienden. g Doet dit bij hoogdringéndheid, want de nood is nijpend. a Intusschen zal ik ook nog mijn best doen r om de zaak zoo goed mogelijk te doen ge- s lukken. a Diegenen welke meer inlichtingen daar- a over verlangen doen dit klein verzoek aan r mijn hieronderstaand adres. a Een Vlaamsche klauw van uwen 3 Fr. Van Craenenbroeck, 1 17, Viadukt (Dam), Antwerpen. ÉlWWilll—MMfMMilillMlitlilli^aUMMlMIt'nilIlliriiififlliniarrtlHinOU" I lui m mn nui m s y immêGks Wûr iLmg e HASSELT. — Inhuldiging van het Vlaamsch - Huis. — Yrijdag 14 Juni hadden wij het ge-i_ noegen de opening van het Vlaamsch Huis bij te. wonen. , Een word over de instelling zelve alvorens j; verslag te geven over de feestzitting. Het Vlaamsch Hui« van Hasselt van verre - herkenbaar door een groot uithangbord met - zvvarten Leeuw op gouden veld, is gelegen op de beste, de tneest in 't oog valleude plaats van gansch de stad, op de groote markt. Twee uùstalramen met goeden smaak versierd be-vatten, het eerste uitknipsels van verschei- j dene bladen over Vlaamsche Beweging, over a atgemeene staatkundr, en de allerlaatste oor-" logsberichten. Het tweede voor. Vlaamsche c Propaganda in den ruimsten zin bestemd voor S 't oogeublik eene zeer belangwekkende Guido 1 Gezelle tentoonstelling, portretten, boeken, liaudschriften en kunstwerken met betrekking op de voordracht die heden wordt gegeven. " Beide uitstaliamen maken in Hasselt furore, r tederccil g.rat liever de berichten in 't „ Vlaamsch lezen dan de rebussen aan de oost, r en ook het venster over Guido Gezelle wekt ' bclangstelling. Binnen een leeszaal, waar aile Vlauiuaclii dat;- en weekbladen kostéloos ter f lezing liggen, een tweede zaaltje voor intieme 1 vergaderingen is heel stemmig versierd met celle frie.^ van leeuwtjes. Voor de plechtige opening waren de deuiOn wijd geopend zoodat : een aangenaarn zaaltje, ruimte voor ongeveer - 70 man ontstond. Onnoodig te zeggen dat al-r les bezet was, Damen en Juffers, Heeren en i Studenten zaten er bont dooreen. M. Jan 1 Bonus, leider der Propaganda, opende het - !e°st met eene gloedvolle aanspraak waarin 1 hij de aanwezigen verwelkomde en op de be-t teekenis wees van het Vlaamsch Huis, als lo- kaal der Vlaamsche organismen. Hij toonde verder aan waarom juist voor de opening een 1 Guido Gezelle avond werd gegeven, en ver-1 leende het woord aan M. G. Van Braene, die on» zou spreken van Guido Gezzelle en uit f zijne werken voordragen. Na een korte schets en als dichter, kwam de spreker tôt de voor- - van de beteecenis van G. Gezelle als menscch » cn aïs dichter, kwam de spreker tôt de voordracht van gedichten. Overheerlijk vloeiden van zijne kunstenaarslippen de wondere rei-zen van den meester. De toehoorders waren dan ook onmidderijk onder den indruk der groote kunst, en voel-den waarlijk de heerliikheid van Gezelle. Van Bruaene is een echt diepvoelend kunstenaar, die niet eigen bij val zoekt door efffekt en gemakkeliike trukjes, hii is dienaar van deu k dichter,hii geeft natuurlijk en ongezocht weer ' wat hil m het werk heeft genoten, en doet ons op onze benrt de hoogste genietingen sma-ken Wn h open hem nog meermaals m het t V'aamsch Huis weer te zien. Ren korte dank 7an den Leider, die den kunstenaar met het woord van Gezelle zelf huldigde : De Vlaamsche Taie is wonderzoet voor die heur geen geweld en doet, besloot dezen schoonen avond die op al de aanwezieen diepen indruk lieeft gelaten. ' Het Vlaamsche Huis van Hnsselt hloeie tôt spijt van wie 't benijdt. — Hasseltenaar. ^rjLû on lamd BbLANURIJK BEHICHT. — Onze teciuijveis wtar abonneineiit op 30 juiii tuiï «ûdfi iuopt, radwii wij dmigend aan au zoo naast te laitii K-r- iiieuweii. Iêu «uiao »i-i^looze oukoai-ii te vernujden, woiawii as abonuenieu dm-ten AUivveipeu dringeadi veizocùt zi-j uitsiuitnad tut û^t postkantoor iiu"uer ge-meeiite te wendta en daar iiuniie înstjhrij-ViHg te licrmsuwfcu. Daar de tiians twev-scacude papicrscuaarsciite ous voor het oogunbba. verpLcat net getui aùoaacmen-ten te Oe^erKen en zeils de volgende maaud den abonnemenisprijs te verhoo-gen, is het geraadzaam zicn heden nog iraar isiftt postbureel te begeven en n in, scarijving t® namen op ons blad. Zij die nu 'n abonnement nemen genieten nog gaasch hat voordeei van den huidigen, lagen prijs. Men scnrijît in op aile postbureelen van bft Uen«raal-ûouvernement. Het Beheer. « VLAAMSCH LEVEN ». — lalioud van riumui^r àti : Hoe si-uai- het met den Oorlog? (YVe-keujK.scue icromjit ^ivykVii), met b iylfci-teu ; j.Vxtvroaw lVlattnysaens, Uoor iU. V aiidendoorne, met t> piaten; luoig^i, gediCiiL van G.iSarUemeyer ; Van 't ivvve-zoii.cn, gediCnt van u r vV. vaii uer xnest, muzieK van Mevr. MaUiiysse-is ; uvet Boek-n en Boekerijen, aoor ±sytuy de Boeek; btaooat Mater, gedicut vau Adoli lilens ; De oQilogsbericliten wc -den op het piaue.and ia-Uop voorg«-ie. zen (iNaar eeae toekemng van Wunelm Itueimami) ; u"ze leUerKundige verna-ltn :* De Dood, een akt van tu:l van Assené; Kunst eu Leven; l'ooneeikio-nijk; S^erigevailen ; Vermakeiijkneden ; Biievenbus. CiLciS NiEUWE K0EHS ÏE hA- VjuaJu. — ±let altreden van de liroque-vuie ne*-ft in sommige kxiugeu .—t>ij ue paasieye V iaamscngszincten en bij .ee-i paar koixespo"a^nLtn van buiieiua"dsei-e DiaOen d-e geen getegeuxi^id laten voor-bijgaan om Ue iieigiscn^ezinue V iamin-gen aangenaarn te zijn — vfrvyacntingen doen ontataan, die voistrekt yeen reke-niag bouuen met de ieitui, welke zoo maar niet van cieu eenen dag m den an-derea doo,r een persoonswiss-nng in het HaverScti ivabinet kunneu ^ewijz-gd worden. liavas heeft dan ook van uit Pari j s, als antwoord op een artikei lu de «l'iank-iurter Zeitung » er nog ee.ns nadi uk op-ge.egd dac de Belgisene regeeri"g, met den uicuwen premier coorem^n aan net hooid, vast besioten is « den striju tegen Duitseniand voort te zetten m ina.ge verbiutenis met de geaiiieerden ». Dat deze Havas-mededeenng uit J^arijs en niet un den liavet weid veizondui, îi, slechts een aanduiding te meer wat men door die « mn-ge verbindtems m^t de geailieerdeii » moet verstaaa. De aktivisten zijn gelukkig met zoo naiel g.ewevst te gelooven dat een raad van îniiuateis, die m baihMgschap net zuur brood der genade eten, over voldoende vrijneid zou beschikken om plotsei-ng met een kiacb' tigen zvvenk het Belgiscn slaatssckip in een rue uwe richting te stuieu. Het do^-t zeifs een beetje vreeind aan, dat men, na al het gebeurde, nog Dunseiie jour-nahsten vinden kaa die bij de n,utente zoo'n verregaaiide onbaatzuchtigiieid verondersteben, dat ze de mogenjktie d durvea ovirwegen als zouden Praiikxijk en Lngeland toelaten <]at eene regj-eiiug die met Fransch en iin.gciaeh g-td op ue been wordt gehouden, opposiue zou v or-mon tegen een Engtlsçh-Bfilgisch ekonomisch. verbond of eene caaipoiitiek zou dîijven die den Franschen expansiezueiit naar 't Noorden voor goed aile oiitwik-ke.ingsmogelijkheden moet ont"emeu. Waflneer de aktivisten liet heengaan van de Broquevilie en net optreden un Cooreman in zijne piaats, met heel v\at pessimisme hebben begroet, dan is u.t hoofdzakelijk tœ te sclnijven aan het dubbde feit dat er, eenerzijds, in den schoot der Haveraclie regeermg nog eie-menteii genoeg aanwezig zijn, ais Carton de Wiarl, Paul H-jmans, Vanderveld-, enz. die den oudeu heet Cooreman wei zullen bcletten den eenzijdigen koers van de Belgische politiek te wijzigen e-i, anderzijds, dat er nog voistrekt geen aanwijzing van beteekenis is, die laat vermoeden dat FraUkrijk en Engeland de Zelfstandigheid van Vlaanderen zouden erkennen. De Enttnte heeft aan België, en dus ook aan Vlaanderen, o<?" andere roi toebedaclit dati Vlaanderen, gebruik makend van zijn zelfbeste»'-mingsrecht, wel zou wilhn spelen. De volledige zelfstandigheid •vat' Vlaanderen is de eenige vas'e waarbor;; opdat ons land geen opmarschgebied voor de Entente of het voorwerp va" Duitsch-v:jandige kuiperijeti zal worden De « Vlamenpolitik die tijdcn3 ck bezetting in Vlaanderen wet'd gevoerd is geen Iv'nde-riml voor den vrede. Wnn neer de Westelijke machten tôt vrede b . reid zu!len zijn, zal juist de zelfstand heid van Vlaanderen de oplossino bi i-ken voor schijnbaar onverzoenliike te-p-eristellingen tusschen Oost en West. — C. V. P.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes