Het Vlaamsche nieuws

91 0
28 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 03 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1r6n01154v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

imdérdag 28 Pebruàri 1918, - 4* Jaairgang, Nr 58 xstxafsaKsafsamrss r&szz * or?ir«» Prijs 6 C&atkm woor g-ehee! België Het Vlaamsche Nieuws Plikm m A«*k»«4ig4»t*" f ■JAKOBMARKT, 73 ANTWBRfBN Versch jnfc 7 niai in de week DR OPëTBERAAD ; Heofdsf»«te&6t Raî VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANBH ~,:-5-r-. gLEErraggccMma^^ ; -<Ky<K;aii:,: ^ ^ ixogegiBj-—^ -r- -TTmrrrnr- * SKae mwl<MT«ri:«r » pera*««lijk iperasitw««ri«lip: t««r alfa. sckîijTe*, en binas met ke*l de Reiaktie. ae>^vG>^^KwatT 1)Ë OORLOG I Qffîcieele •berichten ■ VAN OllifipHE 1IJDE Iduitsch avondberïcht Rerlijn, Dinsdag 26 Februari. —,Offi- B)s krijgsverrichtingen in het Oosten Bjnen den beoogd'em loop. ■Van de andere gevechtstenreinen niets I DUiTSCH legerbericht ■ferlijn, Woensdag 27 Februari. — Westelijk gevechtsterrein M/landen ijzer werden eenige Belgen ^mwngen. - M Aan het front in Vlaanderen, aan Hetrs/çûnfen van de Scarpe, in Cham-Rgne en op den Oosteiij^en Maas-KVer leejde de artilleriebedrijvigheid ■ atfonJs op. H\leermalen kwam het tôt hejtiga michtsevechten. Een gezamenlijke aaQ- ■ van Engelsche Vliegers tegen onze Hlions tusschen Oise en Aisne mù-BiWe. Wij schoten gisteren 15 vijan-Blijfre vl'iegtuigen en jlrie liabelbal-B neer. Kapitein Ritter.von Tut-Hjiel; behaalde zijn 34e overwinning ■in Je iucht. Korporaal Kojjner bracht Hiens eene vlucht twee kabelballons Mo; den val, Kssisch en Roeineensck gevechtsterreî» ■Front Eichhorn : MBenoorden Dorpat namen we twee ■ussisc/ie regimenten op hun terug-ftcfii gevangen. ■Front Lmsingen : ■ in de Oekrene werd een vijandelijk Rfaijon, dat zich bij Korostyschew ■ l?m. beoosten Shitomir) onzen op-Harsc/i te weer stelde, met verliezen Wbtstrooid. Bezuiden Shitomir rukten Kze troepen tôt Berditschew op. In Hremenez (bezuiden Dubno) namen Bij den staj Van een Russisch gene-Imalliommando, een divisiestaj en 200 Bien gevangen. Balkauîront ■Engelsc/ie ajdeelingen, die oVer den Hutkavo tegen de Butgaarsche stellin-Reii oprukten, werden in tegenaanval Rrugg eworpen. Italiaansch gevechtsterrsi* ■Mets nieuws. ItU TUftKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN ■Konstaatinopel, Maandag 25 Februari. ï- Officieel : ■Zwakke werkzaamheid van de artillo- ■ Patroelje-gevechten. IcH FRANSCHE ZIJDE ■estelijk gevechtsterrein ^BParijs, Dinsdag 26 Februari. — Offi- ■ Drukke vuurwisseling benoorden den ■hemin des Dames en op de beide oevers ■ de Maas, vooral bij hoogte 340, den ■orthomme, Beaumo'nt en Chambrettes, ■aar de Fransche batterijen het Duitsehe B^ur geducht beantwoordden. De infaor Brie bleef werkioos. ■Op het overige front tusschenpoozend ■sionvuur. ta ENGELSCHE ZIJOE Westelijk gevechtsterrein [londen) Dinsdag, 26 Februari. — Of-Cieel ; [Afgescheiden van eenige artilleriebe-pjvigheid van den vijand op sommige unten, vooral bij Flû.îquières en ten foordoosten van ( ?) niets bijzond*r». i TELEGRAMME AKLANK VAN DE KONFERENTIE Dï« GEALLIEERDE S0CIAUST2N >ntergeallieerd« socialistische konferen-* heeft besloten eene delegatie, aile landen ertegtnwootdigende die aan de konferentie Wgeaomen hebben, naar de Vereenigds f'en te sturen met het doel te beraadalagen ?et président Wilson en den heer Gomperj i t betrekkin? tôt de houding der Ameri-Nnsche werkÙeden tegenover den oorlog. .y°0I! DE MONARCHIE IN RUSLAND lUe bf'tuurder van het Oekreensch bureac ; ^itserland, die uit Kiew teruggekeerd is tw rt *^at !n I^nden en Parijs eene uii F^gtre Russische diplomaten en militaire l !®°n!i,ikhe(ien bestaan^e organisatie tooi jfijtrstelling der Russische monarchie ijvert fch e gro^Pen zouden van een groote Engel ttnt mun't'«fabriek en een groote Fransch» gestennd worden. 0UIKBOOT.OFFERS ■fopo'!n' Pebrnari. (Officieel.) — In he I duikhn ^+n ^e^'ed om Engel and hebben onz< lirriu,. ?eer 5 stoomschepen en twee zeil Booien vernietigd. Twee der s.», zijn uit kon ■ûo«i ?tsc"oten. De zeiltreilers waren df Kii;b / * ^°lker » en de Fransche « Mar i Vlaamsche Krijgsgevangenea en v laanderens Politieke Ztlfsîandigheid De briefwisselingen van vroeger raad--plegende moest ik nu naar BADEN-ETFDSER-MOOR. De Vlamingen ech-ter waren op Kommando, enkel vier ont-nioette ik er, maar het waren, echtè ke>-rels. De Vlamingen zijn steeds diegenen, nu juist zooals in den tijd van het Bel-gisch leger, goed voor- de karweien, en ook daaroni vinden ze zelden gelegenheid om ini de kampen te blijven. De Fran-schen, -Walen en franskiljons nemen niet# van de Duitschers aan, behalve al de schoone plaatsen, weten zich die zelfs zeer dikwijls op eene wijze toe te eige-iien, waarvoor ^pn Vlaming niet te vinden is (later zuilen we daar nog menige bladzijde kurmen aan wijden, zelfs be-wijzen hoe velen door dat soort broeder-hjkheid(?) nooit meer zuilen terugko-men), want er zuilen tegenover de Vlamingen nog zware rekemngen te verhef-feDen zijn, die voor vergetenheid gevrij-waard zijn. En op die wijze beschikken ze dan ook gewoonlijk over eene zeer bijzondere macht en mvloed. Hoe lief-tallig ze daar in Baden-Etelsermoor steeds geweest zijn voor de Vlamingen, vernarn ik alras : De zoovele Viaamsch» boeken die ik vroeger gestuuxd had, had-den heel eenvoudig geaieud om de ka-chels aan te niaken en al wat de Vlamingen er van gezien hebben, was nu en dan een stukje overschot dat toevallig links ©n rechts was blijven liggen. Zeer vele dagbladen waren nooit ter bestemming gekoiiien ; 't zelfde voor anderç ge-wenschte lezing. Ja, dç Vlamingen werden eenvoudig versmacht door hunnç rasvijanden en dat op groote schaal. Eerst moet men, tu«£chen onz« Vlaain-sche jongeEa leven om al die zoo hoog opgestapelde laagheden te kennen. In JEDDINGEN ging ik ze opzoekeoi en ook daar had eene verga&erimg plaats. Dat het aan onze bastaarden niet aange-naam is aan hunne machtspositie te. ko-men, hoorde ik daar ook wel, maar onze broeders dachten er gansch anders over, en uit deze vergadering zuilen ze zeker kracht geput hebben om in de toekomst ' zich wat meer te doen eerbiedigen. want bij de ongeveer 80 aan wezigen was dezen avond zeker een ganeche ommekeer g®-benrd.Een bezo-ek aan SO^TAU zal zeker nuttige vrucliten afleveren. Nordkampeiî mocht ik niet verwaarloozen en de vergadering daar belegd was niettegenstaan-de den zeer beperkten tijd en het slechte wfcder een werkelijke bi'jval. Ruim 100 man waren opgekomen, luisterden met de grootste aandacht, en dat daâr man-nen waren bereid tôt daden voor Vlaan-deren, bewezen huune herhaalde goed-keuringen, ja. menig argument vpegden ze er zelf aan toe, en het deed hun deugd cens lucht te kunnen geven aan hunne gevoelens van solidariteit nset wat de Vlaamschgezinden nu in Vlaanderen doordrijven, geen enkele die de minste opwerping wenschte te maken, enkel dat men in Vlaanderen voor niets mocht ach-teruit gaan en geestdriftig stemden zij allen het reeds opgegeven telegram aan dea. Raad van Gevolmachtigden in Vlaanderen. Het deed onze jongens ook deugd aan 't harte eens onze Vlaamsche strijdliederen te hooren en de « Vlaamsche Eeeuw » zette er het bloed met voile kracht in. Het was een verras jende maar gelukkige dag voor die jongens geweest, ook een dag die bij ons meer en meer de ov^ertuiging staaft : de Vlaamsche krijgs-gevangenen voelen met °ns en staan ach-ter ons ; maar duidelijk ingelicht, zij ^hebben ze noodig en daar moet Vlaande-/ ren voor' zorgen. Intusschen hadden en-kelen ook een vergadering aangevraagd voor WAESRODE, daar kwam ik dus niet bij verrassiug en de niannen die enkel de « Marseillaise » als hun nationaal lied kenden, hadden reeds bitter gerede-twist. Dat beloofde dus iets schoons, iets goeds te zijn, immers tegenspraak is steeds eene gelegenheid om eenige flinke argumenten te berde te brengen. Intusschen girigen we met zoowat 240 man naar de feestzaal. Zooals overal werd ook hier medegedeeld dat ieder gansch vrij zijn oordeel kon zeggen na de spreek-beurt. De meesten echter waren alras zoo doordrongen van Vlaanderen's rechtvaar-digen strijd, dat ze enkel nog goedkeur-den ; enkele andere schenen heelemaal niet geneigd tôt tegenspraak, die er was kwam uiterst welkom, en een dreunende « Vlaam sche Eeeuw» bewees alras dat onze jongens daar beseften wat werkelijk Vlaamsch nationaliteitsgevoel is. Het moeilijkst waren de propagandaschrif-ten ; de zeer beperkte voorraad moest zoo goed mogelijk verdeeld, en dan eerst kon ik werkelijk vaststellen, hoe onze jongens daar snakken naar Vlaamsche pro-paganda, ik werd letterlijk overrompeld. Hoe goed de indruk hier was bewees d« 1 dringende vraag langs aile kanten om nog meer zulke vergaderingen te beleg-gen ; ja, men wilde reeds voor de vol-gencle maal Vlaanderen's Standaarddra-ger. den onvergelijkbaren Dr. A. Bonn», : hebben. Dergelijke vragen, die meer ge-daan werden, konden enkel naar moge-[ iijkheid ingewilligd. Voorwaar, dé Vlaamschgezinde overtuiging had hier met geweld den dijk van tegenwerkiug doorgebroken en het voor ons belangi'ij-ke Walsrode was gewonnen. Daarop ■ volgde OBERHODE, een 15-tal kilometer van dg statie gelegen, was het bij een plassenden regen zeker niet gemakkelijk te bereiken. Dank zij den opofferingsgeest van een paar goede vrienden die het slechte weder trotseer-den, hadden we op. enkele uren 70-80 man bijeeu. Hier ook waren de omstan-digheden van dien aard dat zulk optre-den zeker de beste vruchten afgcworpcn heeft en vast niet zonder gevolgen zal blijven ; met groote aandacht luisterden onze jongens, want bij velen immers was het wellicht de eerste maal dat ze werkelijk over den Vlaamschen strijd hoorden spreken - vooral daar er redenen waren om te vtronderstellen dat de Vlaamschgezinde propaganda daar niet immer dç noodige steun gevonden liât]. Qvergeluk-kig waren de goeden om dit zoo plotse-ling bezoek en bepaalde besluiten voor de toekomst werden dan ook genomen. Hopen we vooral dat het niet de laatste maal is dat we daar met deze jongens in betreklcmg kornen, CEDEE. Geen plaats die op mij zulke indruk maakte ; eerste om hare schoon-heid en eigenaardigheid ; tweedens om het Celle-Schloss, dat vooral in dfe toekomst- eene bepaalde vermaard-heid "zal kr'jgen, en v/aar wij met slle zekeirheid weten dat somtnige zoo hooggeroemde en zeer hoogstaande pa-triotards, hunne sporen zuilen laten ; daar is het laatst® woord vast nog niet over gezegd, HEESTERHOOR. ;— Daar zou de vergadering in Gifhorn, een 10-tal kilometer vandaan, plaats hebben en weder-otu hadden wij ruim 80 man bijeen. Hiér waren zelfs bedreigingen niet uitgeble-ven vanwege vijanden ; zulke dingen zijn natuurlijk het minste waarom men zich mag bekommeren, ■ immeirs we weten maar al te goed dat zulks op laster en onwetendheid berust. De kennismaking was algauw heel vriendschappelijk en na de rede en eenige anitwoorden werd met algemeene stemmen het telegram naar den Raad vain Gevolmachtigden ge-sftuurd, Menig strijdlied werd ten beste gegeven, wat wederom grooten indruk op onze jongens maakte, en hier zooals elders was de groote bekommeirnis _• de zeer beperkte propaganda-voorraad.Overal wordt ge door de jongens bestormd. POGGENMOOR. — Dat werd reeds begocht, maar hier hadden we toestanden oiitmoet waar verbeteringen zeeir ge-wenscht wexden. De Raad van Vlaanderen had het mogelijke gedaan, en-bij aankomst-vernamen. we gungtig nieuws. Hoe gelukkig waren onze jongens bij deze blijde tijding, zelden zagen we meer dankbaarheid. Met hun 65 waren ze des avonds aanwezig en na de rede werd met algemeene stemmen het telegram naar den Raad gestuurd; daarna traden verschillenden vooruit om in naam liun, ner broeders mij te gelasten, persoonlijk hunnen zeer bijzonderen dank aan den Raad van Vlaanderen over te maken, want voor 15 Maart a.s. komen ze daar allen weg. Het sluitingsuur werd bijna 2 uren overschreden zooi wilde ieder ge-nieten van dezen aangenamen en zoo opbeurenden avond. Het eene strijdlied had hier onafgebrokeu het andere ge-volgd en haid hier wederom jong en h'isch bloed gezet. Dien nacht, hoe kort ook, zal wellicht een der gelukkigste geweest zijn uit de geva.ngemschap. Van daai' verder gereisd om 's ande-rcndaaga 's niorgetuls in HOLZM1N-DEN aan te komen. Hier moest menige formaliteit vervuld worden, doch einde-lijk geraakte ik bij onze jongens. Bur-gerlijke gevangenen zijn echter in 't al-gemeen anders dan krijgsgevaugenen. Die men schen denken meerendeels het monopolism van het patriotisme te bezit-ten, en dat dit soort nienschen u met geen vriendelijk oog tianziet iê begrijpe-lijk. Men stapt daarover heen en, de Vlaamschgezinden zijn toch nCg goed genoeg als het er op aankomt om bood-schappen te doen, of diensten te bewij-zen. Flinke kerels trof ik er echter ook, en menig bekende Sinjoor ontmoette ik er bij verirassing; daar zijm nienschen die zich niettegenstaande hunnen toe-stand ©n hunne opvattingen, prachtig ge-dragen, maar er zijn er ook anderen die sterk misbruik maken van hunne waar-digheid €n een- soort. terror'sm voeren. Mijne reis echter naar'Holzminden zal ik niet berouwen én. voor de vriende was het zeker een flinke spoorslag die niet zonder vruchten zal blijven. Zij kennen nu de baan die ze moe*en volgen en ik ben overtuigd dat daar niannen zitte11 met wilskracht die weten wat ze willen en waaiom ze dat willen. Zoo besloot ik deze lange reis d'e me ten sterkste bewees hoe onze jongens snakken naar zulk bezoek en het goede woord, en hoe onzeggelijk veel er bij onze jongens kan gt-daan woirden. Ja, Vlaanderen heeft hier vele en trouwe zonen, velen gnakken met ongeduld naav het oogenblik om in de bres te springen en om eens in werkelijkheid afrekening te kunnen houden met onze verdrukkers. De gebeurtenisisen der laats+e dagen beb- l>en hun moed en wilskracht geschonken. Wordt hier eenmaal de gevangeniskooi opengelaten, dan zal er met den ruwen bosstel gevverkt worden. Vlaanderen wanneer maakt gij ge-bruik van uwe zoo tâlrijke hier verblij-vende zotien? Ze wachten met o-ngeduld. Gôttiingen, 18 Februari 191}*. Cyriel ROUSSEEU. Nasclirift. — Van verschillende zijden. bereiken mij reeds geestdnftige bedan-kitngen, vooral van onzen goeden vriend Jozef Van Crickmge, uit Ganderkesee, en i® Waiirode heeft men reeds met ïor-sche kracht de1 hand' aan den ploeg ge-slagen, ze willen zelfs meer, ze willen tlaar ook de jongens uit de omstreken inlichten en zijp reeds begonneri met eene Groenmgerwacht te stiehten onder den, kreet ; Vlaanderen aar: on&! Vlaanderen aan de Vlamingen ! Heii der, Raad van Vlaanderen ! Heil de Eeeuwenvaan ! Heil ons Vlaandeien ! V laanderens diep gezonken oorden Eischen daden, maar geen wooiden. Namens de Groeningerwacht van Walsrode : De Schrijver : (get.) Willems; De Voorzitter; (get.) Eeo Claessens. STAD es LAND GROENINGERWACHT VAN ANT-WERPEN. — Afdi. : Liederavonden. — Donderdag 28 Febr., te 9 Torennui dss avonds, liederavond, in het koffiehuis Onde Sint-Jan,. Gemeentestraat, 13. A.an-leeriing van n,ieuwe Iiederen. Bestuursvergadering, te 81/2 Toren-uur, an 't zelf de lokaal. MIDDELBARE MEISJESSCHQOL. — De ouders die er belang bij hebben dat te Antwerpen een Middelbare Meisjes-school tôt stand kome, worden hiermee verzocht zich zoo spoedig mogelijk aan te bieden Prmsesstraat, 16, Antwerpen. Het zal nu van de helderziende ouders af-hangen dat we tegen Oktober onze Middelbare Me,isjesschool te Antwerpen be-zittein.« VRIJ BELGIE » EN DE HAVER-SCIiE CENSUUR. — In het nummer van 15 Februari van « Vrij België » klaagt de heer Julius Hoste Jr. over de houding van de Haversche censuur tegenover dit wêekblad. Na gezegd te hebben dat de redaktie voortdurend van de Vlaamsche soldaten aan het Belgische front klachten ontvangt, over het niet-aankomen van « Vrij België » hekelt de heer Hoste in scherpe bewoordingen de handelwijze van den cetisor en besluit zijn artikel als volgt : « Reden te meer opdat wij haar niet zdudeu aanvaarden. Wij beweren, dat in dit weekblad van voldoetide zelfbeheer-sching wordt blijk gegeven, opdat er niet zou toegegeven worden aan de anti-Vlaamsche grillen Van een onverant-woordelijke regeeringscensuur. die niet alleen bngrondwettelijk is, maar schade-lijk.tevenj voor den volksgeest,. waar zij zich over politieke vraagstukken zoo on-handig uitstrekt. Sommigen kunnen er op uit zijn aan de Vlamingen het knechts'chap of het zwijgen op te l'eggen, maar evenmin als wij het eerste aanvaarden nemen wij het tweede aan. En die houding is vader-landsche plicht. » BEKENDMAKING betreffend het eksamen van leeraar oi Ieerares in de lichameliijke opvoeding aan da inrich^in. gen van Middelbaar en Middelbaar Nor-maal onderwijs. — I) De Jury in 1918 belast met het afnemen van het eksamen van leeraar of Ieerares lin de liehamelijke opvoeding bij het Middelbaar en het Middelbaar Nornvaal onderwijs, zal van 2n April af, om 10 uur 's moirg-ens, zetelen in de Rijks Middelbare Jongensschool, Bisdornkaai, te Gent. II) Tôt dit eksamen worden toegelaten de personen: die het diploma bezitten van lager onderwijzer of lagere onderwijze-res, of van leeraar of Ieerares bij het Middelbaar onderwijs. Nslemand wordt tôt het eksamen ter verkrijging van het bekwaamheidsdiplo-ma op eene Middelbare Normaalschool toegelaten, zoo hij niet, sedert ten minste <?én iaar, in het bezit is van het be-kwaaniheidsdiiploma voor het onderwiijs in de liehamelijke opvoeding aan eene Middelbare onderwij&in,richting. III) De aanmeldingem zijn, iiiiLJte zenden bij het Provinciaal Bestuu.r van Oost-Vlaanderen ,te "Gent. De aanmeldings-brieveii -moeten opgeven : naam en voor-namen, geboorteplaats en -datunn, be-roep, adiies, aard van de diploma's en certifikaten welke de recipiendus reeds bezit, eksamen waarvoor hij zich aan-meldt en verder aile nuttige inlichtïngen. Met onvo ledige aanmeldingem wordt geene rekening gehouden. Op Iftn Maart worden de mschrijvin-gen gesloten. Aanmeldingein die te laat inkomen, worden niet meer in aanmer- king genomen. IV) De recipiend'i worden opgeroepen door den voorzitter van de Jury of door een door hem gemachtigd Jurylid. Bij het beg^in -van het eksamen mot;ten ze hun diploma, of het bewijs van ontslagitig van het vereischte diploma aan de Jury voor-îeggen. IETS VOOR HPEIËM DAi AAN ONZE'JONGENS IN DE GEVANGENENKAMPEN Na het lezen van den brief van den vriend Cyriel Routsecu. Steua en- hoop'zijt gij voor on*, Zijt ons sterk betrouwen ! Uwe vuist geeft eens den bons, Récit de Vlaamsche gouwen ! Komt naar ons, in 't opperst nur Als de hel is losgelaten. Gij zijt staal en gij zijt vuur ; Gij kunt minnen en kunt haten. Vlaanderen vrij, of Vlaanderen d»cd ! Al de kluisters brekend ! Vlaanderen, in zijn reddingsnood, Heeft op u gerekend ! Jongens ! Jongen» ! 't is uw tijd, Want het uur der daden, Volgt nu op den woordenstrijd En *t beleid der Raden ! Nu de daad van *t jonge bloed, 't Schoon geweld van helden ! 't Zal wel gaan, als gij het doet ! -Jongens! op te velde! Jongens, met soldatenhait, Jongens, uit de kampen, Vlaanderen, werd genoeg getart, Helpt den boel instampen ! Helpt ! want wij zijn -beu gewachf 't Gam te lam, met slakkeschreden ! Vlaanderen!... 't wordt eep ezelsdracht Morgen niet... 't moet heden ! Vlaanderen heeft zijn uur- gehad, t I3 nog niet verstreken ! Wee! wie niet de kansen vaf, Eer die zijn geweken ! 't Gaat niet om een korten tijd, Jongens, 't gaat om eeuwen ! Jongens, Vlaanderen's moedergr«nd Weder aan de Leeuwen ! Jongens, komt naar hier en vecht ! t Franschdom vliegt aan spaanderen ! 't Geldt ons vrijheid, 't geldt ons RechÊ, Jongens, 't geldt uw Vlaanderen ! Antwerpen, 21 Febr. 1918. LUC. y * De Oorlog Télégrammes DE DADEN VAN DE « WOLF » Berlijn, 26 Februari. — De hulpkruiser « Wolf », na een kruistocht van 15 m^and teruggekeerd, heeft ten mens,te 35 vijandeliike of voor den.vijand varende koopvaarders met een gezamenlijke intiôud va* tes. minste 210-000 ton \ernietigd of zoo zwaar besch»-digd dat ze gedurende langen tijd niet meer in é» vaart kunnen komen. De in den grond geboorde schepen zijn voornamelijk groote, kostbare Engelsche koopvaarders wier vervan-"ging binnen, afzienbaren tijd niet mogelijk zal zij*. Versche'dene schepen waren bezette Engelsche tro«-pentransportschepen, wier ondergang met v*rli,e» vaa vee menschenlevens gepaa'rd is gegaan. Verder zijn de Japansche liniekruiiseir « Haroe«a » (28-000 ton) erl een Engelsche of Japansche kruiser, welks naam niet kon worden uitgemaakt, door »o<r-logsmaatr.egelen van de « Wolf » zwaar besekadigd. EEN NIEUW VERZOEK TOT VREI)ESONDERHANDELIN«*N Konstantiinope', 24 Februari. — De minister v»» binner.landsche zaken verklaarde in een rede : « Door bemiddeling van den opperbevelhebbar t» 'de Russ'sche stiijdkrachten in den Kaukasus hebbea wij een verzoek ontvangen van den président va* d« Kaukasische republiek, om een, geschikte plaarts tooi" vredesonderhandelingen te bepalen,. Wij hebbeo dit verzoek gunstig opgenomen. » DE JAPANSCHE GEZANT UIT ST-PETERSBURf VERTROKKEN Tokio, 23 Februari. — Officieel wordt medegedeeld dat Oetsjida, de Japansche gezant en zijn personnel vandaag uit St-Petersburg zijn vertrokke*. IN FINLAND * Wasa, 26 Februari. — Kwartiermèester-gesfcraa} Ignat'us meldt d.d. 24 deze.r: Aan de fronten van Satakunda en Tavestand Worden de gevechten overal voortgezet. Bij Symsoe ten Westen van Savolak is de vijand versïagen ea heeft zich snel teruggetrokken met achterlàting de» trein en gewonden. • Aan het front van Karelen hebben wij het dorp Sy-ma'akti genomen en er een machiengewecr buit g«-maakt. "

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes