Het Vlaamsche nieuws

2636 0
25 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 25 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kd1qf8nv2d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lag 25 Februan 1917. Dcrde Jaargarg Nr 56 Frijs : Cet: tien voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws —Verschiint 7 maal m de week ISNEMENTSFRIJZEN : Lcjiaà Isut S#"~ Lji/ ÎB ~ Sedakti*. £t»k««r m Acikssigiitfta&iK : BQODESTBÀAT, M j AKTWMFBH UE OPSUBLRAADi Raf VERHDL5Te Dr Aa£. SOS?MS, A!k. VAN DEM SBANDH Met de vaste medewerklng van Hoogleeraar Doctor Antoon JACOB Klk« jnedlewerker je *w^jKXv*ftlijk ver- 9 antwoordelijk voor sijs •chTîj|v«*, et hindi ai*t 'a**3 if R<wiaktî*, ANKONDlGINGENt Tweede blad, dem regel ï.i» Dtrd« Id. 14. I.— Vietd. fid. U •.«• Ooodsberieht S.— DE OORLOG DUITSCHE ZIJDE ^_,w. l'JlTSCH AVONDBERICHT w. fa, Vrijdag 23 Februari, des Pr ls - Officieel : _ ^ iiet Wesîen en het Oosten zijn bij- u re geKurtenissen niet gemeld ge- S( i. TELjiK GEVECHTSTERREIN ci jjn, Zaterdag 24 Februari. —.Offi- IV! de Wytschaete-bocht \yas het ge- ' ,-uur ièvfndig. Aan het Artois-front n meerdere, ïïngélsche verkennings-agen. afgeweerd. In het Somme- &< I hebben de Engelschen enkele door igegeven verslijkte stellingsgedeel-•-!. In Champagne vielen de Fran-s avonds en 's nachts de door ons Februari gewonnen liniën ten Zui-111 Ripont aan. De aanvallen zijn kt. Op den Westeroever van de Bdrong een vijandelijke afdeeling ten Oosten van Avocourt in eenige van v voorste loopgraven. Door onmiddel- , g-ezetten tegenstoot zijn ze gezui- " 1 gevangenen werden ingeleverd. ; [SCH EN ROEMEENSCH k L GEVECHTSTERREIN Ijn, Zaterdag 24 Februari. — Offi- zeer strenge koude, geen bijzondere p rtenissen. BALKANFRONT lijn, Zaterdag 24 Februari. — Offi- îr van[ uit zee tegen Grieksche en ten Oosten van de Stroema werd 1 [eslaagde beschieting tegen de s chéri Engelsche stellmgen beantwoord. t OOST ZIJDE Si IlSSISCH EN ROEMEENSCH : GEVECHTSTERREIN pieu, .Vrijdag 23 Februari. — Offi- ( ergroep gen.-veldm. von Macken- 1 Westen der monding van de Bu-islukfen pogingen van Russische iguieën, die onze stellmgen be-ien te naderen. m'roDt van gcneraal-overste aarts-i Ijozef ; ! l'oortdurend vriesweder, geringe Kdrijvigheid. jerfront generaal veldmaarschalk leopold van Beieren : jneerdere fronisektoren verhoogde t-en mijnwerpersstrijd. De bedrij-ivan onze jachtkommando's was jeren succesvol. Groote onderne-fvan dien aard werden bij Brzeza= feu Noordwesten van Zalocze uit- ■ p. Op beide punten deden de aan-Kpen ; grondig vernielingswerk. iloc 19 werden bovendien drie offi-|i 250 man en 2 machinegeweren piatidelijke loopgraven gehaald. <1A\KSCH EN BALKANFRONT cneii, Vrijdag 23 Februari. — Offris m'ets te meld«n. 1 IBULGAARSCHE ZiJDE 1FFNSTH W GEVECHTSTERREIN sDonderdag 22 Februari. — Of- 1 buurt van Isaccea wisseling van fschen posten op beide oevers van i V. jdag 23 Februari. — Offi- tmoriitors hebben van het Sulina-F llad Tulcea beschoten ; zij zijn pfschutvluur verjaagd. i'% van vuur tusschen posten < N.en Mahmudia. «BALKANFRONT «ndtrdag- 2a Februari^ — Offi- ■ îw*jtk» warkaaarriheid van I ; artillerie op het heele front. Een afdee-1 g Engelschen, bestaande uit ongeveer do man, die er vannacht in geslaagd as, in de buurt van Matsjoekowo de rikkeldraadversperring te naderen, is in 2n gevecht met handgranaten verstrooid. >e officier, die de aideeling aanvoerde is ewond en gevangen genomen. Sofia, Vrijdag 23 Februari. — Offi-ieel : Vrij zwakke vuurwisseling op het ge-eele front. In de streek van Monastir en loglena zwak geweer-, machinegeweer-n mîjnvuur. Op den rechteroever van de Vardar en ten Zuiden van Serres chermutselingen tusschen patroeljes. m * m mm «O I î M ïl ?• 1 IWP VAN TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Vrijdag 33 Februari. — Officieel : Gisteren heeft de vijand na hevige •uurvoorbereiding met 4 brigades een tanval gedaan tegen onze stelling bij Fel» ahie. Ean buitengewoon verwoede strijd ,olgde ; ondanks zijn groote verliezen neeft de vijand geen beslissend succès cunnep behalen. Aan het Kaukasische front is een der /erkenningsafdeelingen van onzen linker-,-leugel de vija.-.delijke stellingen binnen-jedrongen en is, na den vijand zware \er-jezen te hebben toegebracht, naar onze linies teruggekeerd. Op de andere fronten niets van belang. VAN FRftNSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Vrijdag 23 Februari. — Officieel avondbericht : Artill-eri-estrijd in Lotharingen en den Elzas. Ons geschut bewerkte een grooten brand in de vijandelijke linies b.j de Butte du Mesnil. Bij Soissons en Bezonvaux zijn vijan-delijke overvallen gefnuikt. VAN ENGELSCHE ZiJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Loti den, Vrijdag 23 Februari. — Officieel : Wij hebben in den nacht onze stell nj; benoorden Gueudecourt verbe"erd, waai wij een stuk van een vijandelijke schan< vermeesterden. De Engelschen maakten 30 gevange nen en namen een schansmortier op hc terrein ^en Zuidén van Petit Miraumont waar we een vijandelijken post bezetten Gisterenavond is ten Zuidoos'en vai Souchez een geslaagde overval gedaan Veel vijanden sneuvelden en wij verniel den schu-lhoeken. Va'nochtend zijn vijandelijke overval vallen bezuiden Armentière^, en in d( buurt van het bosch van Ploegsteert af geslageu. _ _ De vijandelijke artillerie was bij d< Somme en bezuiden Atrecht drukker il de weer. Ten Zuiden van Ieperen bom bardee-den wij vijandelijke loopgravet doeltreffend. VAN ITALJAANSCHE ZiJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Vrijdag, 23 Februari. — Offi cieel : Pogingen van den vijand om onze li nies op den Zugna (Etsehdal), tusscher Strigno en Spera (Sugana-dal) en op d< hell:ngen van den Monte Cadmi (boven' Boîte) binnen te dringen, zijn mislukt. In de streek van den Col di Lana (bo ven-Cordevole) is een Oostenrijksch Hongaarsche afdeeling, die onze vekl wacht had verrast, door een tegenaanva aanstonds teruggedreven. Wij hebbejt eenige gevangenen gemaakt. Gisteren nacht heeft een onzer lucht schepen een tojj ontplofbare stoffen 07 het vijandelijk vliegkamp van Prosecct geworpen, met zichtbnar goede uitwer kin?;. Hèt luchUchip is onverlet teruggekeerd. Uitslag van den Pniskamp dar Wereldwoaderen De Keurraad zendt ons, in afwachting van het volledig verslag, dat wij cerst-daags zullen mededeelen, den uitslag van den prijskamp met de namen der gelukkige winners. ELF bulletijns geven de ZEVEN juis-te namen aan ; het is de rangschik-king die dan het aantal punten moet aan. ' —• Die elf zijn : de H.H. ; Punten 1. F. Van Steen, De Boischaert- straat, 130, Kiel: bekomt 41 2. M. Withaegçns, Tolstr., 44, Antwerpen 39 3. E. Bolckmans, Tolstr., 44 39 4. D. De Decker, Beenhouwer- straat, 14, Berchem 37 5. F. Augustu», Lange Dijk- straat, 64, Antwerpen 35 6. M. Van Marcke, Vlaainsche Kaai, 84, t/s 35 7. Weduwe De Brouwer, Korte Ypermanstraat, 5, t/s 33 8. J. Bolckmans, Westmalle 33 9. Ad. Augustus, Lange Dijk- straat, 64, t/s 38 10. M. Augustus, Lange Dijk- straat, (H, t/s 33 11. C. Vanthuyne, Lange Yper manstraat. 49. t/s 33 Er zijn drie prijzen, en daar er twee bulletijns van 39 punten zijn, besluit de Ke.uraad den 2den prijs te verdeelen, hetgeen voor elk 25 frank zou wezen, Omdat de tweede prijs in verdeeling komt en om een onderscheid te maken met den derden,hebben wij den tweeden, die 50 frank was, met 10 ïr. verhoogd. Hr F. VAN STEEN ontvangt dus den lsten prijs Fr. 75,— Hr M. WITHAEGENS . . Fr. 80,— Hr E. BOLCKMANS .... Fr. 30,— Hr D. DE DECKER Fr. 25,— 7i<=Wr hpt aantal nunten door de der- tig behandelde wereldwonaeren Denaaia: 1. De Toren van Antwerpen .. 1002 2. Het Parthenon, Athene .... 988 3. Sint-Pieter, Rome 802 4. De Pyramiden, Egypte .... 733 5. De Venus van Milo 587 6. De Sphynx van Giseh 579 7. Het Stadhuis van Leuven • • 438 8. De Dom van Milaan 373 9. Het Gerechtshof, Bnissel .. 367 10. De schuine toren, Pisa 321 11. Het Coliseum 308 12. Eiffeltoren, Parijs 289 13. Sint-Marcus, Venetië 239 14. Pompeï 194 15. De Dom van Keulen 165 16. Vrijbeidsbeeld, New-York .. 164 17. Mozea van Michel-Angelo .. 152 18. Alhambra van Granada 140 19. Notre-Dame, Parijs 134 20. Belfort, Brugge H0 21. Panthéon, Rome 105 22. Pagode van Angkor 99 23. Het Tempeltje van Phylae.. 56 24. De Leeuwenpoort 52 3g. D» Kathedraal van Florence 40 . 26. De Cheroeb 38 | 27. De Zegeboog van Titus .... 32 28. Tempel van Paestum 31 29. Het Graf van Hirarn 27 30. Het Graf van Cecilia 15 Stemmen 8589 Eerstdaags geven wij dus het volledig verslag. De Prijzen liggen ter beschikking van de Winners, Maandag morgend tus ichen 10 en 12 ; namiddag tusschen 4 en 6 uren (Torenuur). * * # Wij k-zen juist deze week in Ons Land : De Toren. — Is het niet merkwaardig dat in den Prijskamp der Zeven Wereld-wonderen, uitgeschreven door « Het Vlaamsche Nieuwe», de Antwei-psche Toren als meest genoemd wonder te voorsehijn komt? Ge kunt dat nu... « esprit de clocher » noe.men als ge wilt, maar toch moet het weldadig aan, dat de Sinjoren zoo sterk hechten aan hun kunstjuweel. Waar'zulk gevoel heerscht, is de stamfierheid niet verloren : dit gevoel is er indejdaad een onbewuste uit-drukking van ! « De Toorts » Nr 5.— Toevallig brengt dit nummer het beeld van onzen Ant-werpschen Toren, nu 00k in « Vlaanrch Leven » van Bnissel, een uitgebreide en rijk geïllustreerde studie over dit pronk-juweel verschijnt, en onze kanten reus | zoo triomfantelijk getreden is uit den I Prijskamp der Wereldwonderen nitge-schreven door «Het Vlaamsche Nieuws». diseujksch mmm XV. DE BAKKERIJ «VOORUIT». — f "Wij hebben de boete gemeld aie « Voor- (| uit » opïlep voor het brood dat de maat-schappij aan haar klanten Ieverde. Dat brood heette « te vochtig ». ' , « Vooruit » heeft gewejgerd de boete te . betalen en heeft niet alleen zijn onschuld maar 00k die van « Volksbelang », r' « Volk » en « Vrijheidsliefde » bewezen. <\ Het blad zegt nu : « Vooruiit heeft den strijd gewonnen., K zijne straf werd ingitrokken met het stel- ^ sel waaruit de straf was gevloeid ; de an- ciere maatschappijen en bakkers kregen .. het geld hunner boet terug en zoo kampte en overwon « Vooruit » niet alleen voor . zich zelve, maar voor al de slachtoffers 1 van die ongelukkige en zeer erge doen- S( wijze. ^ P « Wi-j zegden dat « Vooruit » tôt ailes besloten was, liever dan zich onplichtig te w taten schandvlekken en ruineeren. » Het blad valt hevig uit tegen het Komi- \ teit van toezicht, dat bestaat, naar we nu si vernemen uit : twee textielfabrikanten en h uit twee advokaten ! ! ! v Onze lezers zullen zich missschien her- inneren dat er bij de opening van de o Schoolbakkerij De Beukelaer, te Antwer- d pen, 00k fel geklaagd werd door den C voorzitter van de Bakkersvereeniging I over het komiteit hier ter plaatse, dat 00k / de bakkers willekeurig behandelt uit on- I bevoegdheid. 2 De hr burgemeester Jan de Vos beloof- i de toen verandering aan dien toestand te d brengen. I Is dit geschied? c Het geval van Gent zal een prikkel we- v zen om er mee voort te doen en menschen I met vakkennis aan te stellen . I &E SOCIALISTISCHE VLAMING. — • Heden verscheen een nieuw nummer van dit flink opgesteld blad (Juliaan Dil- , lensstraat, 57, Antwerpen). Het socialis-tisch blad zegt in het hoofdartikel : « Slechts één vaderlandsliefde kan ont. s*aan in onze zielen ; die voor ons Vlaamsche land. Wat daarnaast wordt aange- ^ kweekt en opgedrongen is, kunstmatig j, en valsch. » VLAAMSCHHATERIJ. — De heer N..., katkolieke jongeling uit Hamme op j Durme, ernstig flamingant, is naar Gent j, aan de Vlaamsche Hoogeschool gaan stu- j, deeren. Aile goede werken als katholiek j en als goede flamingant trok hij zich aan ; y was daarbij stichter en de ziel van ailes : r leider der studentengilde, volksvoor- v drachten, volkslessen, volksboekerij, too- j. neel, hulp aan krijgsgevangenen en werk- c loozen, patronaten, Zondagscholen, enz. Hij stond dus in goede betrekking met de j geestelijkheid der parochie. c De pastoor-deken nu, wanneer hij g hoorde dat de heer N..., die zoo in aan- t. zien staat wegens zijn edel gedrag en goe- ( de werken, spijts zijnen raad toch aan de Y Vlaamsche Hoogeschool gaan studeeren was, gaf bevel aan zijne onderpastoors, \ voor de blo»iend» studentengilde haar lo- \ kaal, den Katholieken Kring, te sluiten; hunne innige betrekkingen met den heer N... af'te breken en zijne inmenging en medewerking te vermijden. Aldus wordt de hser N... belet in 't vervolg nog goede werken te verrichten. Mijns inziens is de beweegreden van zulk hatelijk gedoe, in hoofdzaak de vrees voor de politiek : Deze zou immers, nu of later,aan de katholieken kunnen ver-wijten dat ze in haar midden een verrader en oproermaker gehad heeft, die (dit zijn woorden van den pastoor) in zake ver-vlaamsching en Vlaamsche Hoogeschool wijzer wil zijn dan de aarts-bisschop zelf... « DE TOORTS », (nr 6) schrijft het volgende over « Belfricd » in haar Boek-bespreking : « Wij ontvingen de Januan-afleveriiig (n. 7) van dit in eressante tijdschrik. Als eerste artikel een merkwaard ge studie van Dr. G. Dehn-Schmidt, geti'eld : « Das Belgische Wahlrecht und die Fla-men ». Het Belgische kiesstelsel is met z jn meervipudig- stemrecht, evenredige vertegenwoordiging, hoofdvak en naam-vakken, buitengewoon ingewikkeld. Dr. G. Dehn-Schmidt legt het uit aan de hand van hoogst intéressante s'tatistie-ken, tevens met cijfers bewijzend hoe-zeer het heele stelsel ten nadeele van de Vlamiingen werkte. Dit opstel op zichzelf isi reeds een uitvoerige bespreking waard. u Dit 00k zou dus 'tte pas komen in « Vlaanderens Weezang » van Claudius Severus. ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND (Antwerpsche Tak). Hoo-ger Onderwijs voor het Volk. — In de derde les begon Dr. Peelers met een in-leidend woord over den aard van de kwikzilverzouten, inzondethe d het su-blimaat en bewees waaroia de ingevvan-den langs den weg van de zwavelzure j carbonisatie n.et mogen behandeld wor-den. Hij s elde het publiek vervolgcns in e konnis met de proef van Smithson, die j het kwik als necrslag op een gouden spi-raal voor den dag haalt. Wanneer het de ' opsporing van phosphoor geldt, moeten de ingewanden zonder een ge vooraf-gaandelijke voorbereiding aan het onder-' zoek wo* de 11 onderworpen. De lesgever toonde die opsporing aan door de zeer " belangwekkende proef met het Mitscher-e lichtoestel. r De vierde les, waarin Dr. Peeters zal handelen over « Onderzoek naar organi-sche giftstoffen en blœdvlekken », heeft plaats op Woensdag 28 Februari a.s. te s 8 1/2 uur (T.U.) 's avonds, in het ge-e wone lokaal. VLAAMSCHE SCHOUWBURG i- VAN GOTTINGEN. — Onze Vlaam-u sche jongens rusten niet. Wij hebben n hier de programmai der laatste weken voor ons liggen. Zondag 3 en Donderdag 7 December, e opvoering van Een Nieuw Leven van -- dichter Hubert Melis ; Zondag 10 Dec., n Groot Muzikaal Feest; Donderdag 14 g Dec., Music-Hall-Aantrekkelijkheden en k Asschepoes ; Zondag 17 en Donderdag 21 1- Dec., Pier Lala, door Aug. Hendrickx ; Zondag 19 en Donderdag 23 December, f- Eerloos van W. G. van Nouhuys ; Zon-te dag 24 en Donderdag 28 Dec. De Poel van Piet van Assche ; Zaterdag 6 en Donderdag 11 Januari 1917, eerste uitvoering î- van Vlaamsche Muziek ; Zondag 14 en n Donderdag 18 Januari Ahasvérus van Heyermans. j 't Is verblijdend te kunnen aanstippen ' lioe krachtdadig het Vlaamsch leven in het kamp vain- Got'.mgen tôt uiting komt. j. 't Is misschien in de gevangenenkampen van Europa etn eenig voorbeeld van wilskracht, goed humeur en kunstliefde ! En 't zijn weeral Vlamiingen ! 1_ En we zou den geen zelfstandigheid iu " den Belgischen Staat verwerven !... ® Neen, daar is geen vrees voor. De ople-viug is allerwege te sterk. :r HET VLAAMSCHE LIED IN NE- P DERLAND. — Wij vernemen dat de 1 heeren Jos. de Klerk en F. de Brabander, '* beiden in Nederland verblijvend, onlangs ^ in het vluchtoord Uden een liederavond 1 hebben ingericht die grooten bijval ge- ' " noot. De heer de Klerk hield een korte r" voordracht «ver het Vlaamsche lied, wel- v ke door uitvoeringen van de beide zangers c" opgeluisterd werd. Tôt slot werden eenige liederen van de e Klerk voorgedragen, die buitengewoon in den smaak vielen. en weet dat deze be- 'J gaafde toondichter vo6r den oorlog leider 1- was van de Merxemsche afdeeling der -- Groeningerwacht : Liederavonden .voor le het volk. n Met ijver en toewijding zet hij zijn s, volksveredelende taak in Nederland lels voor iederen dag Een flink weekblad Wij bedoelen De Toorts, staat- en letterkundig weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, onder lei-ding van prof. Bodenstein, René de Cleicq, van Es, Rietjens en van Ve_«em. Het is bij aile degelijke boekhandekiars en in menig kiosk te verkrijgen en wij raden onze vrienden aan het zich regel-matig aan te schaffen. Het kost slechts 0,15 fr., hœwel het blad, dat een klein tijdschriftje zou kunnen heeten, in Holland 71/2 cent wordt betaald. De Vla-mingen, die op den buiten wonçn, eu op de hoogte willen blijven van onzen taalstrijd zullen goeddoen zich bij een boekhandelaar te abonneeren. De Toorts houdt een waakzaam 00g op ailes wat er gebeurt op Vlaamsch ge-bied en vindt in de Stem uit België een scherpe kritiek op een onlangs versche-nen Waalsch boek : Les Fastes militaires belges, van Maurice des Ombiaux. Dit boek is vereerd met een voorrede van den hr H. Carton de Wiart, minis-ter van België, te Havere, en wordt dus onder de hooge beseberming van de re-geering zelve genomen. Als wij er nu nog aan herinneren dat de Stem uit Beigië het orgaan is van den Antwerpschen volksvertegenwoordiger Dr. van de Perre, zien we duidelijk waar het om gaat en welk de tegenstrevers zijn. Aan de twee Waaloche schrijvers, Carton de Wiart en des Ombiaux, wordt verweten dat zij geen rekening meer houden met de vaderlandsche geschiede-nii wat Vlaanderen betreft. « Maar om erger dingen ben ik bittor gestemd, » zegt Dr. van de Perre of zij d tolk. Het eerste deel van het Waalsche boek is een ophemeling van de Sansku-lotten en het zingt deri lof van Jardon, die gelast was de Vlaamcshe <( brigands » uit te roeien. Waarom die Jardon nu een Belgische held wordt? Omdat hij te Verviers ge-boren was. Wie de geschiedenis wil kennen van dien beruchten Jakobijnschen Tropman en republikeinschen Cartouche, moet Onze Boeren herlezen, van August Snie-ders.De Sanskulotten, die de kerken slo-ten, de prierters naar Cayenne stuiirden, de Vlaamsche boeren tiitmoordden, wor-d'r,i nu mede verheerlijkt door een Bel-gisch minister ! De haat voor al wat Vlaamsch is zet die menschen een Waalschen bril op, waardoor heel onze geschiedenis beke-ken wordt. Wij zouden de schoolboe.ken wel eens willen kennen die de huidige Haversche regeering in Vlaamsch-Bel-gië zou invoèren indien zij gelegenheid kreeg ooit haar bedoelingen jegens ons volk uit te voeren? Niet alleen zou de Vlaamsche Hoogeschool onmidde.llijk af-geschaft worden, ondanks het woord van onzen Koning, dat zij in rechte onaan-, tastbaar i->, maar een intensieve verfran-sching en ontvlaamsehing zou op aile manieren, van op de schoolbanken af, van regeeringswege stelaelmatig doorge-■ dreven worden. Gelukkig zal de autonomie voor Vlaanderen ons volk, onze taal en ons recht buiten het bereik van zulken toe-leg stellen. Van autonomie gesproken, ziehier nu in het laatste nummer van De Toorts, ur 6, een kranig stuk van den Antwerpe-naar Karel van den Oevta-, die, na een schoone Vlaamsche geloofsbelijdenis, voorgenomen had niet meer te schrijven, doch gelukkig ! zijn woord niet houden zou. In een voetnota zegt de schrijver dat zijn opstel, dat-voor titel draagt : Aan de Flamingant en, geweigerd werd door De Tijd, De Maasbode en Het Ce-ntrum (Karel van den Oever is katholiek) en hij het daarom nu in De Toorts plaatst. De schrijver wil eendracht en eensge-zindheid brengen onder de Vlaamschge-zinden, en gaarne zullen wij, voor zoo-•veel het in on^. macht is, een handje helpen om dat groote, noodzakelijke doel te bereiken. Van den Oever maakt e;erst het diag-nostiek van onze ergste kwaal, die onee-nigheid is. « De Vlaamsche Beweging, zegt hij, is nog op dit oogenblik een in zich zelf ver-1 deeld Koninkrijk. Langs den çerien kant ! de Passieven of Regeeringsgezinde FlamiUcrant-^n tnpf" PATIO rt-n Kpt\o a 1 ri »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes