Het Vlaamsche nieuws

1404 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 18 Juli. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zc7rn33q2h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Pinsdag 18 Juti 1916. Tweede Jaarg. flfr 197 Prijs î 6 Ce&tiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best|ingelicht en meest verspreid Nieuwsbiad vao Belgàë. - Verschijnt 7 maal per week .wi-jr^™°>illMU"MBma',MawM"™MMagMMMM'IMIMI™MBMBM!iMM"'MBaiimM'apM"ewaaM^«" 'il —m 1111 iiim—111 h 11 mu 11 11 mi■ iiimiiii ■ min i mu un m * n «mu imh ■1 wwav.AafrMi» t«ir?-jiiMra.aB^jpxa^\'t^ai<^jii»«ga»a^JUO>wruw^y,^yiTJwn'ayc>aast»iM»3aaaa»MEJgnMKflMaMttarrrnr'Mff>fMSBCBMMBMaaBEacawMBM>MsaasBMMMMasMBMM—Mae——aura ASONNEMENTSPSÏJZEN: AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP8TELRAAD: AANK.0NDIGINGEN ; P-m nwthcd (.71 Par f malades 9t, î ^ Alîg. BOSMS, AH», \ AN DEN B8AKD8. Tweed» bkd*., g#c x«g&.... S.3< Visrd» blidi., per regel... I.SI „ , ' ' * t' t. . ' i Met vaste tsednv^rfeiatf vas Dr A. JACOB | D«sd« bWi»., tii. i.- Doodabeiicht i.— PftT l SO»&T!<?&£ ... » — P«T i8.-~ " ? 4 r« - - I SOfiEELfm j ROODESÏKAAÏ, -M. ANTWEUPEH. Tel. 1900 Ywxr a&ta a^onoosi, wonde m&n sdch ROQDESTRAAT5 44 -tf^^^ffiWPBaa^a^Jgg^^^g^wgaBaigaewgataawggaKqMWKggegpBiww^ >"^^wagpi»^a>sieg«<rg?^f»g£a^eafc^Kagpwa^v«aj^«g^^rwt«a^7g%^?^<»»aaaÉ»»^<^Mwr^T5ttCi&TfBra»«Be5«»igisîqHawaB^^ DE OORLOG Hevige gevechten in de buurt van Ovillers. — JFransche | tegenaanvalien bij Verdun. — De strijd bij Riga en in Wolhvnië, — Op de Russisch-Turksche fronten. De Toestand IEr hc-crscht ovèr 't algeineen grootc cdrijvigheid op het Westelijke front, Lvcl aan de Somme als aan de Maas. k laatste dagen zijn gekcsnschetst ge- : U door hevige aanvallen der Engel-ito. De tijdelijke stilstand op den . Ir.wschen Sommc-sector \verd daardoor : Icrktod, dat de Franschen gingen L,chien tôt de vorderingen der Engel- , Rien met de hunaë zouden gelijk staan, fin het algemeen offensief tediernemen. thans heeft generaaî Haig die voorwaar-[( jedecltelijk vervuld : onze lezers heb-h veœomen dat de Engelschen op een font van 6.400 meter op sommige pun-lenmde tweede Duitsche linie binnenge-ppngcn zijn, en op enkele plaatsen die Inie zelfs hebben overschreden. De strijd (fitwikkelt zich thans met groote hevig- , ■eid op den sector Ovillers-Bazentin-le ( Brtit, en. teri Oosten van die plaats, waar , ■ Iïtigelschen hun aanvallen voortzet-ftn. De Duitschers van hun kant hebben t fctegenstoot gedaan in de streek van j ■ronne, waar zij meer dan waarschijn-Bkcen voorbereiden Franschen aanval Htaruitgeloopen zijn ; volgens het Fran- t fcc- berieht slaagden zij erin het dorp f ■lâches geheel te veroveren, 'evenals la . ■aisonnette, dat ze echter naderhand ■wieuw zonden hebben moeten ontnii- , Ben Het Duitsche legerbericht, dat ; Kr het bedoelde Pransche verzonden ; Hrdt, gewaagt van de gedeeltelijke bc-fcing van Biaches, en tevens van vijan-Hclijke aanvallen in het gebied Estrées— Bail eux, waar de Franschen onverzwak-Bn tegenstand blijven ontmoeten. ^ ■flot Engelsch-Fransche offensief ver- j. Hrijgt dus meer en meer het karakter van ( Bu belegering op groote schaal, zooals e ■Verdun. Ieder stukje terrein moet af- ( Biderlijk genomen worden, staat nader- r Bel aan tegenaanvalien bloot en ver- f Ha-lt zelfs vaak van bezetter (Harde- j ■m, Contalmaison, bois des Troncs, j, Biches, enz.), juist hetzelfde wat wij ti ■ Verdun met het fort Vaux, het werk Bi Thiaumout, de batterie de Damloup v H andere verdedigingswerken hebben Bugebeuren. De eerste stoot levert de ^ B>otste terreinwinst op, men denke ^■ftiiaan den Dnitsehen opmarsch van A ^■iuieConsenvoy©—Azannes tôt in het Bfûfflaumont en hun grooten vooruit- s ifl Woëvré. Die faze is thans voor ■ ?salliecrden voorbij en nu is het af-B&lingswcrk bezig, dat veel tijd en Bzs?lijke offers vergt. V>i Verdun is de toestand niet al te ^ B®stellend. Men gist dat de Duit- v H® zich gereedmaken om een nieu- H B- misschien omvangrijken aanval ten \ ■P'foosten van de vesting te beproe- j-. Die mogelijkhcid heeft aan ver- ]T B'&nde neutrale en ook andere beoor- ^ ^Baars, bevoegde eu onbevoegde, be- v ■kitigen ingeboezemd aangaande het t( ■ der versterkte plaats. Die bedenkin- ]c H: Z|jn veeleer pessimistisch om rede- v Bn die ons niet duidelijk zijn ; wij be- (] HFu er ous bij ze te vermelden. « Het „■ ■plandsehe blad « De Tijd » schrijft D; ^■ivan uit Parijs de vertrouwelijke me- n- te hebben ontvangen, dat men ■; in militaire kringen om het toe- V; ^Ps%e lot der vesting Verdun ernstig w B'fSd is. De verwachte ontlasting van rn ^■Duitschen druk, die vooral uitgaat •H^'ie reusachtige hoeveelheid Duitsch in dat vôôr Verdun sainengetrok- p< is voorloopig ten spijt van het of- m j^ïc| in Picardië uitgebleven. Het (ji ^■'wostelijke deel van de stad is ern- g ' se<^ert met het fort Dou-en het werk Thiaumont, al de '■B Mioorende versterldngen,evenals '■ <: bij « Kille Aarde », het doi-p ':S en de Hooge en Lage Batterij v< "■ a®lour> in de handen der Duit- OT '®!f Z1in gcvallen. Daar de tijd drinct * S€heel de sector van Souville dag j0 "■ >,n! °nder het zwaarste vuur gehoti-■w'p echter S0611 spraak van zijn (i, «.^anschen, om zware verliezen te !Wp ' de ves^nS zouden prijsge- a( eBu^lfl'aill Pétain moet verklaard K de Franschen, zelfs wanneer ^ kanonnen er in zouden sla- ■i< V ^'n .wes ^ sta^ ^ ^anet!, ■ ' c'r huis en iedere straat tôt het ">uden verdedigen, zelf^, indien op ï anse h de stad met den grond gelijk verd gemaakt. » In 't vooruitzicht van hevige Duitsche lanvallen wellicht, toonen thans de Pranschen levendige bedrijvigheid bij Verdun. Zij vermelden merkelijke ter-X'itiwinst in de streek van het dorp Fleu-y, en de Duitschers geven toe, dat de '' ranschen ten Zuidwesten van het werk Fhiaumont eenigszins vooruit konden comen. De strijd aan de Maas heeft ech-er nog dit bclang niet dat bij den toe-stand aan de Somme zou kunnen beïn-doeden.Van de Russischeen Ttaliaansché fron-en niet veel nieuWs. Ten Zuidwesten van Luzk zijn nieuwe jevechten aan gang. Op het overige 'ront geen verandering. Duikboot- en mijnoorlog Londen, 16 Juli. — De Engelsche foomschepen « Mopsa », « Sylvia : hcclesia» en «.Alto» zijn in den grond ;eboord. YVii vinden twee s.s. «Mopsa» ver-neld ; het eene is een schip van 885 ton, let andere een stoomtreiler van 206 ton. De « Sylvia » is een stoomtreiler van 113 ton; de «Ëcclcsin», groot bruto 3714 on, gebouvvd in 1904, te Manchester huisbehoorende, reederij Manchester & îalford S.S. Co. L<l. De « Alto » is een nieuw stoom schip, in 91 .î gcbouwd te Londonderry, behoort an <ie rpotkrij Peiton S.S. Co. Lxl. t« sTeweasfle. Yan Duitsche zij de Hamburg, j6 Juli. — Het « Hamb. ''rcmdenblatt » heeft van zijn Kopen-aagschen berichtgever een télegram van en i.ien dezer ontvangen, waarin deze , en gesprek weergeeft met iemand, die en 7en dezer in Havre is geweest. Vol-•ens dezen zegsman komen daar onop-oudelijk treinen met gewonden van het îngelsche front aan. Aile pleinen en par-en zijn gevuld met gewonden, die groo-îndeels onder den blooten hemel liggen. 'oortdurend vertrekken schepen met ge- , ■onden naar Engeland. De gewonden komen ten deele zonder ( erbonden te zijn te Havre aan. De Engelsche autoriteiten hebben t'k erkeer van de bevolking van Havre met ^ e bemanninç-en der in de haven liggende ■ :hepen verboden. De « Deutschland > , Keulen, 16 Juli. — De « Kôln. Ztg. » eelt — naar aanleiding van den bouw t an 't onderzeesche koopvaardijschip de £ Deutschland » —■ het volgende mee : ( l'ij willfen niet verklappen, hoe lang het -, D-uwen van een dergelijk schip duurt ; c laar — indien het noodig mocht zijn — unnen gedurende den oorîog nog vele < an zulke blokkadebrekers worden vol- ; )oid. De lading zal voorloopig enkel uit { leurstoffen bestaan ; de winst op de rachtprijzen is bij dit artikel zoo groot, ; at het schip reeds door deze eerste reis j, eheel betaald is. Aile andere aanvragen n laadruimte dan voor verfstoffen c oesten worden afgewezen. x Daarentegen zullen bepaalde papieren | in geldwaarde, die bij het bankverkeer c orden uitgewisseld, worden meegeno- .. en. > Het plan bestaat om bij de Rijksbank Berlijn een centrale in het leven te roe-•n die tôt taak heeft dergelijke docu-enten te ontvangen en voor de verzen-ng zorg te dragen. De keizer aan de Somme Berlijn, 16 Juli. — Officieel : De keizer heeft heden weer op het ge-•chtsterrcin aan de Somme vertoefd. De c >perbevelhebber van het leger heeft v îm rapport uitgebracht over de afgc-open krijgsverrichtingen. Vanmiddag left de keizer een besprelcing gehad met ,r ;n chef van den generalen staf. In de lazaretten heeft de keizer zwaar- b iwonden het ijzeren kruis verleend en z iorts den troepen zijn waardeering en 11 nk betuigd. ^ _____ k o Lees vervolg « Oorlagstelegrammen » f> de '2de bladzijde. n Onze Groote Geïllugtreerde Letterkundige Prijskamp Fllips Marnix van St Aldegonde 1538-1589 Iiet Vaderlandsch Lied WILHELMUS VAN NASSOUWEN Van wie is het lied? Het wordt wel algemeen toegeschre-ven aan Marnix, doch uit gewoonte, zou men haast zeggen, gaat men voort er over te twisten. Jan Frans Willems, aan wien wij zoo-veel verschuldigd zijn, heeft er nochtans op afdoende wijze op géant woord. Willems heeft eenige « Berichten ». in 't licht gezonden over onbekende dîch-ters van minderen rang : Gielis van Mol. hem, die vôôr Maerlant dichtte ; Jan Knibbe, een Brusselaar, 14de eeuw ; ColpaerL, Vlaamsch dichter, 14e e"èuw ; l'icter van Icrsele, nu Eersel, bij Eind-hoven ; jan Dille ; Baudewijn van der Lare, een Gentenaar ; Augustijnken van Dordt, dien we even» ve.rmeldden ; Gillis de Wevel, van Brugge, 14de eeuw ; Adriaen Wils, facteur of dichter van de Redetijkkamer de Goudbloem te Ant-we,rpen, in 159fl ; Willem De Gorter, van Mcchelen, tijdgenoot van Marnix. Deze laatste nu, Willem de Gorter, legt het getuigenis af : « Het IVil-hehniislied, in 1568 ghemaeckt door jonckheer Filips Marnix, heere van Sinie-Aldegonde... » Er is echter nog een andere reden : liet lied kàn alleen door Marnix zijn gemaakt ; hij alleen had die bezieling met die hooge vejeering voor den Prins van Oranje ; dit geloof, die meester-schap over de ta al om dien psalm zôô te dichtën. Wanneer, in welk jaar en te welker çc-legenheid werd het WiUielmuslied ge-licht?Het vvas een troostli-ed dat in. 1568 \ ervaardigd weid. De broeder van Marnix, Thoulouze, was een onstumig karakter. In Maart 1567 begint hij den Geuzenoorlog door een onberaden. aanval op Austruweel, onder den rook van Antwcrpen, zooals Jan ten Brink opmerkt. De Geuzen van Thoulouze werden i'erslagen en hijzelf sneuvelde. Na dezen slag, neemt Marnix de wijk îaar Duitschland met Oranje.Dcze richt aet verzet en den opstand in tegen Alva. Maar de eerste ondenieming mislukt eu Marnix is getuige van de nederlaag aan :1e Maasoe.vers, in het najaar van 1568. Dit troostlied werd de zegezaug van îet zegevierende Nederlandsche volk. Het klonk in de harteu : Men moet )ode me.er gehoorzamen dan de men-ichen.Het lied wijst Oranje aan als de ver-osser en de bevrijder van de benauwde ^ederlanden. 1 Er zijn vijftien koepletten, zooveel 1 ds er letters voorkomen in Willem van ' Wassau en elke strophe begint met een etter van dien naam. Het is naar den vorm een Rederijkei-s-fedicht, met de gewone eind-opdracht ' tan den Prince van de Kamer.doch naar , len vorm alleen, want een oprechte be- ' ieling waait u toe. uit dit verheven ge- i licht. ' Het kleed is oud, doch galm en bedie- ' lenis zijn nieuw ; 't is een grootsch en * uachtig lied en de dageraad van nieuwe î ijden gaat er in op. ] De vorm mag den lezer niet verschal- 1 :en ; hij moet trachten de diepe. betee- ( :enis van dit troostlied te begrijpen. 1 Onlangs kwamen we bij een vriend, ' lien we met deze hymne iru de. handen * onden en de oogen vol tranen. Het ' Vilhelmus had hem doen weenen, in 1 lezen tijd ; zoo weinig heeft het van ' iju, kracht op een Vlaamsch, op een Tederlandsch gemoed verloren. Van al die mij bezwaren En niijn vervolgers zijn Mijn God ! wil toch bewaren Den trouwen dienaar dijn. , Dat zij mij niet verrassen \ In hunnen boozen moed, Hun handen niet en wasschen lu mijn onschuldig bloed. ( _ 't Ivlinkt als een voorgevoel van den ( ichter. Willem de Zwijger, zooals ie.det: 1 ■*eet, werd vermoord den 10 Juli 1584 1 oor Baltliazar Gérard, een omgekoch- c 211 Franschman, die hem met een zink- \ 3er doodsehoot. f « Van 1568, zegt Hofdijk, ruischt en < ruist het met vollen toongalm door on-s-, geheele geschiedenis ; het is er als de \ îuzikale adem van. In aile wereldoor- 1 en, waar de Prinsevlag Neerland's f leuren toont, klinkt ook het Prinselied 1 rider de wisselendste toestanden. Het e ezielt den Holiandschen zeeman te 1 u'dden der ijsklippen van Nova-Zembla \ îaet kracht tôt ontbering eu lijden, en onder de groene palmen van Oost-Indië en van Zuid-Amerika schettert het de overwinning van den Nederlandschen soldaat. » r En Jan ten Brink : j •( He.t bezielend element 111 dit volks-iied ligt in den persoon van den Zwijger, met wiens naam liet aanheft ; wiens vertroostende.vrome woorden,naar Mar-nix's Kalvinistische opvatting, eene be-lofte van zegepraal schijnen in te hou-cien. In de geschiedenis zijn weinig voorbeelden van dergelijke geestdrift, als door dit lied te onzent na 1569 werd verwekt. De Parijsche. bevolking hoorde met de uiterste verbazing, in den Zomer van 1792, door eenige honderckn Mar-seillanen een lied aanheffen, se.dert de Marseillaise geheeten, schoon het gemaakt was te Straatsburg door Rouget de l'Isle, in een vlaag van patriotische geestverrukking. In Augustus 1870 krijgt Die Wacht am Rhein een nieuwe populariteit, door de geestdrift, waar-rree de ten oorlog snellende Duitsche soldaten het aanhieve.n. N'och de Fransch, nocli de Duitsche geestdrift kon in degelijkheid en errist de geestdrift der Geuzen overtref-fen. Zij zonge.n het Wilhelmus als een psalm in diepen ootmoed voor der hooehster Maiesteii, als een uitdaging aan den vijand, en na behaalde zege, als het bezielend lied der victorie. De burgers der Vereenigde Gewesten ge-loofden in het Wilhelmus, als ware. dit lied het palladium hunner jonge vrij-heid.» Toen I.umey den Briel verraste, zongen de Geuzen op 1 April 1572 Wilhelmus van Nassouwe. Evenzoo in dat-ze.lfde jaar te Enkhuizen, toen Oranje als hoogste leider van den opstand den Holiandschen bodem betrad. Oranje kiest het als oorlogsmarsch te velde, Maurits triumfeerde er mee bij Nieuw-poort, F r eder ik- Hendri k bij Den Bosch en Maastricht. 0 Dat de dichter van zulk eene volks-hymrie, dat Aldegonde zich ver boven al de die h ter s van zijn tijd verheft, be-hoeft geene melding. » Wij geven he.t gansche gedieht, met het volgnummer 27 in den prijskamp, op onze tweede bladzijde. L, De artillerie-voorbereiding van het offensief In de « Daily Chronicle » geeft Philip jibbs een beschrijving van de voorbe-reiding van he;t offensief : « Ik stond met een paar officieren in het midden van een wijden halven cir-sel, die van Auchonvillers over Thiép-iral, la Boiselle en Fricourt naar Bray, ian de Somme loopt. Hier sloegen wij ;en der grootste artilleriegeveqhten gaie, waaraan tôt dusverre Engelsche ka-îonniers ha/lden deelgenomen. Telkens en telkens weer, onophoude-ijk, schoten aan den geheelen gezichts-iinder de vlammen der ontploffingen /an projectielen op in de stille, vochtige ucht, die door geen wind werd bewo-ïeçt. Van de zwarte heuvelruggen en uit le bosschen vôôr ons kwam voortdurend îet geluid van de ontbrandingen, die ;en wit licht veroorzaakten, alsof de larde zich opende en haar gloeienden nhoud uitspuwde. Met verblindende. îelderheid werd dan de omgeving hon-lerden meters ver verlicht, terwijl ver-lerop het nachtelijke duister even on-loordringbaar bleef. Dat was het werk 1er sterke ontploffingsmiddelen en van le projectielen der zware loopgraafmor-iereti, elie in de Duitsche Unies gewor->en werden. Boven Thiépval en la Boiselle barstten /oortdurend de kartetsen uiteen en langs ict geheele front zag men die vurige >unten opflikkeren. Uit de Duitsche liuies stegen onophou-lelijk vuurpijlen op, die op groote hoog-c uiteenbarstten en dan een halve mi-îuut lang een verblindend licht ver-ipreidden, zoodat de boomen en ruïnes an hoeven, witte rookwolken, die over le vijandelijke loopgraven rolden, dui-ielijk zichtbaar werden. Meestal was het icht dier vmirpijlen wit, maar op som-uige puuten, zooals bij Ovillers, waarop m s vuur in het bijzonder gekoncentreerd verd, en zoo hevig was dat het soms een îordijn van vlammen geleek, die heen n weer woei, was het rood. Soms was er een oogenblik rust en dan i'as ailes zwart en stil. Maar plotseling •■egon dan weder het helsche vuur, dat likkerend, oplaaiend langs den gehee-su heuvelrug scheen te lekken, om als en hoogovenvuur boven Fricourt en liiépval, waarop thans het'artillerie-uui- gekoncentreerd was, op te laaien. Er had echter een vreemd verschijnsel plaats. Dat was de stilte van al deze ka-nonnen. Of het aan elen een of anderen atmosferischen invloed, vochtigheid bij-voorbeeld, of aan de eigenaardige ge-steldheid van den bodem, die « lucht-zakken » veroorzaakte, welke het geluiel opslorpten, lag, weet ik niet, maar er was geen hevig rumoer, zooals ik het zoo vaak bij veel kleinere bombardemen-ten dan dit had gehoord. Het klonk ailes gedempt. Zelfs onze eigen batterijen braakten geen ontzet-tende donderslagen uit, ofschoon ik de groote projectielen door de lucht kon hooren suizeti, als groote nachtvogels. Nu en dan weerklonken wel eenige hevige slagen, als een haastig kloppen op de poorten van den nacht en ook dreun-de er wel een doffe, zware donderslag gevolgd door een lang gerommel, dat ik aan het ontploffen van rqijnen dicht bij het front toeschreef. Maar meestal klonk ailes vreemd rus-tig en laag en toch maakte juist dat ge-clempte geluid van het artillerievuur een veel elieperen indruk van ontzetting en van het doodelijk werk, dat daardoor verricht werd. * * * Het was nu half acht. Een stafofficier . had mij den avond te voren in vertrou-wen gezegd, dat de aanval precies op dat uur zou beginnen. Eu nu was het half acht. Ons horloge vertelde het ons, maar niets anders; de kano,nnen richtten thans het vuur achter de eerste Duitsche linies, maar zwegen niet, zooals ik verwacht had. Het sper-vuur bleef even hevig als te voren door- ' gaan. Tien minuten te voren had er zich 1 echter een nieuw geluid in het gedonder < der kanonnen gemengd. Het klonk als < de « rafale » van de Fransche « soixante- 1 quinze », heel snel, maar luider dan de 1 veldkanonnen. Het waren de loopgraaf-mortieren, die over het geheele front ■ voor mij aan het werk waren. I Het was half acht. Het oogenblik voor den aanval was gekomen, » 0I6ELIJKSCH NIEUWS | LiEDERAVONDEN VOOR HET 1 VOLK (A. N. V.) Lokaal «Antwerpsch ' Kot'fiehuis », Van Straelenstraat. — Wcensdag, 19 Juli te 9 uur 's avonds ' (torenuur), algemeene herhaling. Toe- ; gang vrij. ' 1 HET OUD=NEDERLANDSCH KER> 1 KELIJK LIED.—Men zal zich herinne- £ ren dat wij vôôr eenigen tijd het koncert i aankondigdeu van Oud-Nederlandsche ] liederen onder leiding van Lector Dr Wirth. Wegens ongesteldheid van den l leieler moest echter het aangekondigde ( koncert verdaagd worden. Wij vernemen thans dat dit op t 28 dezer zal plaatsgrijpen onder de- s zelfde leiding. Een zevental zangers, 1 wier faam reeds gevestigd is, zullen de ( solo-partijen verzorgen, terwijl ook een gemengd koor, een knapenkoor en een 1 symphonisch orkest, bestaande uit 50 i leden, hunne medewerking zullen ver- r leenen. Iïet koncert heeft plaats te 8 ure e (T. U.) in den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg. De zaal zal tijdens r de vertooning in 't donker blijven. r. Ecrstdaags meer over deze kunstge-beurtenis. z DE PROVINCIALE NORMAAL- c LEERGANGEN VAN HET TECH-NISCH ONDERWIJS.— De Bestendige c afvaardiging van den Provincialen Raad \ an Brabant heeft voor Woensdag, 16 Augustus aanstaande, de opening der ^ Provinciale Normaalleergangen van het Technisch onderwijs gesteld. In de lokalen van de Huishoudschool '' der Stad Brussel, Locquenghienstraat, ^ zullen de leergangen van huishoudelijke b spaarzaamheid en huiselijke werken gege- S ven_ worden. De leergangen voor het h naaien zullen in de Meisjes-Normaal- v sebool, in de Capucijnenstraat, ingericht worden. In ditzelfde lokaal zal er een nor- z: maalleergang gehouden worden tôt het aanleeren van praktische onderwerpen in n de meisiesklassen van den 4n graad. De- & zelfde leergang voor jongens zal in de Moricharschool te St-Gillis gehouden a worden, terwijl de leergangen voor jon- v gens-handwerken in de school van het d Middelbare Onderwijs, Ri j lté Klaren straat, zullen gegeven worden. tt Deze leergangen waar toe alleen gedi-plomeerde onderwijaers en onderwijze- o: ressen toegelaten zijn, zullen iederen dag, d 's inorgens en 's avonds plaats hebben, ei van 16 Augustus tôt 12 September, en vanaf 1 October, iedteren Donderdagna- P rniddag, \'oortgezet worden. Een groot o] aantal liefhebbers hebben zich voor deze P leergangen doen inschrijven, welke geheel kosteloos zijn en waaraan de Pro- h; vinciale regeering al hare zorgen besteed beeft. c|j Iets voor iederen dag Belangrijk nieuws voor onze Lezers uit het Etappengebied Onze Letterkundige Prijskamp Ons mengelwerk « Quo Vadis?» Daar Het Vlaamsche Nieuws nu sinds korten tijd in het Etappengebed wordt verkocht en er reeds op duizenden is verspreid, willen wij gaarne voldoen aan den algemeenen wensch die door onze nieuwe lezers wordt uitgedrukt ook deelachtig te kunnen worden aan Onzen Grooten Geïllustreerden Letterkundigen Prijskamp. Wij zullen eerstdaags voor hen in mengelwerk de 25 eerste genummerde ^edichten herdrukken en de voorwaar-den van den Prijskamp nogmaals opge-ven.Voor onze lezers van vroeger, die mis-îchien al eens een nummer lieten ver-rakkelen, of diq verwaarloosden de me-rledingende gedichten regehnatig bij te tiouden, zal het een onverhoopte gele-^enheid wez.e.n, zich ailes volledig aan :e schaffen. Te zelfder tijd zullen wij dan onzen aieuwen roman aflcondigen. Zooals wij -eeds zeiden, viel, na rijp overleg, onze seuze op Quo Vadis ?, het meesterlijk werk van den Poolschen schrijver Sien-iiewiez.In die keuze van onze mengelwerken s onze allereerste zorg werken te. geven lie genaak- en genietbaar zijn voor al mze lezers, voor de meest ontwikkelden :n ook vo r den geringeren man. Dat is :en vraagst k niet altijd gemakkelijk 3iri op te lossen. Quo Vadis ? is een hoogstaand werk, aet is tevens een der boeiendste, aan-:rekke,lijkste en merkwaardigste boeken /an onzen tijd. De kinema heeft er, de gansche we-■elel door, de statige, de teedere, de ge-veldige. en de schilderachtige tooneelen lit afgebeeld. Doch de kinema, met zijn bleeke, îaast schimmige beelden, met het ze-îuwachtig en onrustig beweeg, vol hoe-nge en ve.rsnelde gebaren, "spreekt al-een voor de oogen. 't Is stom-ambacht >f pantomime door lichtbeelding uitge-Irukt. Het is de aanschouwelijkste, de nelste, maar ook de oppervlakkigste runst van verhalen e;n laat altijd den tieer ontwikkelde onbevredigd. Onze lezers zullen er oneindig meer ian hebben, ia, stede van het gçraamte n beeld, het werk zelf van den grooten 'oolschen schrijver te kunnen genieten. De eerste tijden van het Kristendom îebben daarbij voor eenieder een bijzon-leren aantrek. Geloovigen of ongeloovigen, wij zijn och allen, naar levensopvatting en be-chaving, voor çen deel de geestelijke :inderen van den allesbeheerschenden jalileër. In Quo Vadis ? ligt de strijd tusschen et Roomsche heidendom, dat ontaardde a bloçd eu dwingelandij, en de blank-eine ontluikende leering van goedheid n liefde. Een prachtige galerij van beelden ijst ontegensprekelijk uit dezen roman P- Het ontzettend figuur van Nero, kei-er, harpspeler, komediant, ijdele cir-usheld en monsterachtige elwingeland. Poppea, de keizerin, arglistig, wreecl n wellustig. Actea, de verstooten geliefde van Ne-3, die in haar ongenade den tiran blijft efhebben en tneewarig is voor de kris-aien.Petrcnius, de verfijnde Roir.eiu, arbi-■r elegantiaruin, ofte toonaangever van e mode. Rijke geest, edel gemoed, ooghartig Romein, die van 't leven te enieteu weet, doch er met een glirn-ich van ontgooeheling weet afscheid an te nemen. Eunicia, de geliefde van Petrouius, miebeeld van de hçidensche liefde. Tigelinus, de tegenstander van Petro-ius; hoofd van de pretoriaansche wacht a die Rome in lichterlaaie zet. Kilon Kilonides, de Griek, dienend le meesters om geld ; die de kristenen :*rraadt, een getrouwe wordt van Nero, 3ch kristen en martelaar sterft. In dié heidensche wereld dan de kris-lijke hoofdfiguren : Marcus Vinicius, elie langs de liefde n voor de kristin Lygia>tl dochter van En koning der Lygiërs,, kristen wordt i met haar huwt. Dan deze reusachtige hoofdfiguren etrus en Paulus, die eens te Rome, op >enbare pleinen en in tempels, Castor en ollux zullen vervangen. Crispus, een kristelijke geestdrijver, mi voor zichzelf, hard voor anderen. Verder de bekende figuren van Ursus, e Lygia in het Amphitheater redt en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes